DCL1912_ _et.fm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DCL1912_ _et.fm"

Väljavõte

1 Paigaldus- ja kasutusjuhend Kaugjuhitav juhtseade EasyControl CT00 CT00B (08/0) et

2 Sisukord Sisukord Ohutusjuhised Ohutusjuhised Sümbolite selgitus Ohutusjuhised Loodushoid / kasutuselt kõrvaldamine Info toote kohta Tarnekomplekt Lisavarustus Garantiitingimused EÜ vastavusdeklaratsioon USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) deklaratsioon IC deklaratsioon (Kanada) Andmekaitse Andmeside Kontaktivaba andur ja puuteekraan Ambient Light Paigaldamine Enne paigaldamist Paigalduskoha määramine Sokli paigaldamine Kütteseadmega ühendamine Juhtseadme (de)monteerimine Kasutuselevõtmine Käivitamine EasyControl Tarkvaravärskendus Puuteekraanide kasutamine WLAN-võrguga ühendamine WLAN-võrgu parooli sisestamine EasyControli rakendus Elektrooniline radiaatori termostaatventiil Juhtimine Alguse ekraanipilt Sümboli taust Registrilehed Temperatuuriseadistus Käsirežiim või taimeriprogramm Äraolekufunktsioon Tarbevee soojendamine Seadistused WLAN seadistus Taaslähtestamine Püsivaraversioonid Töötõrked Tehnilised andmed Energiatõhususe klass (ErP) Kasutatud vabavara komponentide loend Lisa Apache License BSD (Three Clause License) MIT License Texas Instruments-Software License Agreement Sümbolite selgitus Infotähis Oluline info paigutatakse kahe rea vahele ja märgistatakse ruudus asuva i-tähisega. Muud tähised Tähis Tähendus Tegevus Viide mingile muule kohale selles dokumendis Loend/loendipunkt Loend/loendipunkt (. tase) Tab. Lugege käesolev juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi.. Ohutusjuhised See temperatuuriregulaator on mõeldud kütteseadme juhtimiseks teie kodus. Ärge võtke temperatuuriregulaatorit mitte mingil tingimusel osadeks. Vältige kõrget temperatuuri, niiskust ja tolmust keskkonda. Lühise ning juhtseadme lühise ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks vedelikke ega puhastusvahendeid. Enne paigaldamist lülitage kütteseadme elektritoide välja. Loodushoid / kasutuselt kõrvaldamine Keskkonnakaitse on üheks Bosch-grupi ettevõtete töö põhialuseks. Toodete kvaliteet, ökonoomsus ja loodushoid on meie jaoks võrdväärse tähtsusega eesmärgid. Loodushoiu seadusi ja normdokumente järgitakse rangelt. Keskkonna säästmiseks kasutame parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale, pidades samal ajal silmas ka ökonoomsust. Pakend Pakendid tuleb saata asukohariigi ümbertöötlussüsteemi, mis tagab nende optimaalse taaskasutamise. Kõik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnasäästlikud ja taaskasutatavad. Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid tuleb eraldi kokku koguda ja loodushoidlikku jäätmekäitlusse suunata (lähtudes Euroopa direktiividest vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kohta). Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kasutuselt kõrvaldada, kasutades konkreetse riigi tagastamis- ja kogumissüsteeme. Akud ei tohi sattuda majapidamisjäätmete hulka. Kasutatud akud tuleb utiliseerida kohalikus kogumissüsteemis. Erialased mõisted EasyControl (08/0)

3 Info toote kohta Info toote kohta. Tarnekomplekt 4 Joon. Tarnekomplekt [] EasyControl [] Lühike paigaldusjuhend [] Tüübliga kruvi [4] Alus Quick install guide x. Lisavarustus Saadaval on järgmine lisavarustus: Nutikas küttekehatermostaat Adapter EasyControl Rakendus EasyControl (tasuta) Aadressilt leiate aktuaalse ülevaate.. Garantiitingimused EasyControl antakse aasta pikkune tootjagarantii..4 EÜ vastavusdeklaratsioon Bosch Thermotechnik GmbH kinnitab, et raadiosideseadmed CT00 & CT00B vastavad direktiivile 04/5/EÜ. EÜ vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on esitatud järgmisel internetiaadressil: USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) deklaratsioon Käesolev seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmele FCC eeskirjade 5. osas kehtestatud piirmääradele. Need piirmäärad on mõeldud piisavaks kaitseks seadmete kahjuliku interferentsi vastu elamurajoonides. Käesolev seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusega energiat; kui käesolevat seadet ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikku interferentsi. Kuid pole tagatud, et interferents ei võiks teatud seadmes tekkida. Kui käesolev seade põhjustab raadio- või televisioonisidele kahjulikku interferentsi, soovitame kasutajal püüda interferentsi mõne järgmise meetme abil kõrvaldada: Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust. Ühendage seade teise elektriahelasse kui see, millega on ühendatud vastuvõtja. Pöörduge edasimüüja või kogenud raadio/televisioonitehniku poole. Püsiva ühilduvuse tagamiseks kaotab kasutajale seadme kasutamiseks antud nõusolek kehtivuse muudatuste või teisenduste puhul, millele ei ole ühilduvuse eest vastutav osapool selgesõnalist luba andnud. (Näide kasutage arvuti või lälisseadmetega ühendamisel üksnes varjestatud ühendusjuhtmeid). Käesolev seade on tunnistatud vastavaks FCC eeskirjade 5. osale. Kasutamisel kehtivad mõlemad järgmised eeldused: ) käesolev seade ei tohi põhjustada kahjulikku interferentsi ja ) käesolev seade peab olema vastuvõetud interferentside, sh soovimatut tööd põhjustavate interferentside kindel. Käesolev seade vastab FCC kiiritustaseme raadiosageduse piirväärtustele, mis on mõeldud kontrollimata keskkonna jaoks. Käesolev saatja jaoks kasutata(vad) antenn(id) peab paigaldama nii, tagatud on vähemalt 0 cm laiune vahemik isikute suhtes ning seda/neid ei tohi teise antenni või saatjaga kombineerida ega sellega koos töötada..6 IC deklaratsioon (Kanada) Käesolev seade vastab Industry Canada litsentsivaba(de)le RSSstandardi(de)le. Kasutamisel kehtivad mõlemad järgmised eeldused: ) käesolev seade ei tohi põhjustada kahjulikku interferentsi ja ) käesolev seade peab olema vastuvõetud interferentside, sh seadme soovimatut tööd põhjustavate interferentside kindel. Ettevaatust: kõrgsagedusega kiirguskahjustus. Mobiilse paigalduse standardi RSS 0 RF nõuetele vastamiseks peab kinni pidama käesoleva süsteemi antenni ja isikute vahel vähemalt 0 cm laiusest vahemikust. Käesolevat seadet ei tohi teise antenni või saatjaga kombineerida ega sellega koos töötada..7 Andmekaitse Lisateavet andmekaitse kohta leiate EasyControli saidilt andmekaitset puudutavast jaotisest. ).8 Andmeside EasyControl toetab avatud WLAN-ühendusi ja parooliga kaitstud WLAN-ühendusi WEP 8, WPA ja WPA protokollidega. WPA on kõige turvalisem protokoll ja seetõttu seda eelistatakse. Peidetud võrke ei toetata. EasyControl teeb Boschi serveri ajaseadistuse ise. Kui ühendus serveriga puudub, saab EasyControli kasutusele võtta ainult käsirežiimis. Kõik internetiühenduse loomise ja nutiseadme kulud kannab kasutaja. Ühendatud kütteseadme tüüp määrab selle, milliseid funktsioone saab kasutada. Ülevaate saamiseks selle kohta, millised funktsioonid millisel kütteseadmel saadaval on, tutvuge EasyControli saidiga. ) ) Vt veebiaadressi selle dokumendi tagaküljelt. EasyControl (08/0)

4 0,4 m, -,9 m 0,75 m Paigaldamine.9 Kontaktivaba andur ja puuteekraan 4. Paigalduskoha määramine Referentsruum on ruum (nt elutuba), kus mõõdetakse temperatuuri, mis on aluseks kogu korteri jaoks, ja kus veedetakse kõige rohkem aega. Välistemperatuuri põhise juhtimise kasutamisel ei ole vaja juhtseadet referentsruumi paigaldada. Juhtseadme saab monteerida referentsruumi siseseinale. Juhtseadme ümber peab olema piisavalt vaba ruumi ,6 m m Joon. Kontaktivaba andur ja puuteekraan [] Kontaktivaba andur [] Puuteekraan Kontaktivaba andur [] tuvastab isikute liikumise puuteekraani [] ees ja süttib. Kui tuvastamine kestab kauem kui 5 minutit või ei tuvastata teatud aja jooksul mitte midagi, lülitub puuteekraan automaatselt välja. Joon. Juhtseadme paigalduskoht, kaugus Vajadusel puhastage puuteekraani puhta, kuiva lapiga..0 Ambient Light EasyControl ei suhtle teiega mitte ainult rakenduse, vaid ka Ambient Lighti kaudu. Kohe kui kütteseadmele saadetakse rakenduse ja EasyControli kaudu küttekorraldus, süttib üheks sekundiks oranž tuli temperatuuri tõstmise korral ja sinine tuli temperatuuri langetamise korral. Kodust ära minnes näitab roheline tuli ühe sekundi jooksul, et küte on automaatselt lülitunud äraolekurežiimi. Punane tuli tähendab: teie küttesüsteemis on tekkinud tõrge. Tõrgeteta töö korral jääb Ambient Light väljalülitatuks. m 4 Paigaldamine 4. Enne paigaldamist Enne paigaldamist kontrollige, kas EasyControl on kütteseadmega kombineeritav. EasyControli saidil on loend võimalikest kombinatsioonidest, koos ja ilma EasyControl kasutamisega. ) Miinimumnõuded paigaldusele: -sooneline kaabel kütteseadmesse, mis sobib kasutamiseks koos EasyControliga. Lairiba-internetiühendus WLAN kaudu (80. b/g (,4 GHz)) rakenduse ja interneti kasutamisel. Joon. 4 Juhtseadme paigalduskoht, kriteeriumid 4. Sokli paigaldamine 0,6 m Juhtseadme asendamisel EasyControliga saab kasutada olemasolevat soklit ( ptk 4.5). Sokli saab kinnitada otse seinale, nt olemasoleva juhtseadme kohale. Tõmmake kütteseadme toitepistik pistikupesast. Süviskarpi paigaldamisel jälgige, et ruumitemperatuuri mõõtmist ei mõjutaks tõmbetuul. Vajaduse korral täitke süviskarp isolatsioonimaterjaliga. Ühendage ühenduskaabel (kütteseadme BUS-ühendus) sokli ühendusklemmidele. Juhtmeid saab ühendada suvalises järjekorras. ) Vt veebiaadressi selle dokumendi tagaküljelt. 4 EasyControl (08/0)

5 Kasutuselevõtmine 4.5 Juhtseadme (de)monteerimine EMS.. l 00 m EMS BUS Joon. 5 Sokli ühendamine 4.4 Kütteseadmega ühendamine Lisainfo saamiseks EasyControli ühendamise kohta vt kütteseadme paigaldusjuhendit Joon. 7 Juhtseadme (de)monteerimine.. Paigaldamine Kinnitage EasyControl sokli taha []. Vajutage EasyControl alumise küljega vastu soklit, kuni kuulete klõpsatust []. EasyControl on nüüd riivistatud. Eemaldamine Vabastage EasyControl lukustusest, vajutades vabastusnuppu []. Tõstke EasyControl esipaneeli alumist otsa veidi üles ja eemaldage [4] l 00 m l m Joon. 6 Adapteri EasyControl ühendamine [] Adapteri EasyControl [] Kütteseadmeid, mis kasutavad irt-d, OpenThermi või On-Offi Kütteseadmega ühendamiseks on eri võimalusi: Olemasolev termostaat asendatakse samas soklis. EasyControl on töövalmis. Bosch ) Alumisel küljel oleva nähtava oranži termostaadiühendusega kütteseade: ühendage EasyControl oranži ribaklemmi abil oranži termostaadiühendusega. Bosch ) kütteseade ilma termostaadi nähtava ühenduseta. Kütteseadme peab avama tunnustatud paigaldaja. Kütteseadmeid, mis kasutavad irt-d, OpenThermi või On-Offi, saab ühendada üksnes adapteriga EasyControl (lisavarustus). Asjakohase lisainfo saamiseks külastage meie veebilehte ( käesoleva dokumendi tagakülg) või konsulteerige tunnustatud paigaldajaga. 5 Kasutuselevõtmine 5. Käivitamine EasyControl Eemaldage EasyControl kaitsekile. Asetage kütteseadme toitepistik pistikupessa. Lülitage kütteseadme sisse. Nii varustatakse toitega ka EasyControli ning luuakse ühendus järgmiste seadmetega: kütteseade [], WLAN-võrk [], Bosch server []. 4 0.nn.nn ) Või mõni kaubamärgilt Bosch (Nefit, Junkers, Worcester, ELM LeBlanc). Joon. 8 Alguse ekraanipilt [] Ühendus kütteseadmega [] Ühendus WLAN-võrguga [] Ühendus Boschi serveriga [4] Tarkvaraversioon (näide) [5] Ühendus loodud (näide) [6] Ühendust pole loodud (näide) EasyControl (08/0) 5

6 Kasutuselevõtmine Roheline märkesümbol [5] näitab, et ühendus on loodud. Punane rist [6] näitab, et ühendust pole loodud. Võimalike põhjuste ja lahenduste ülevaate leiate ptk 7, lk Tarkvaravärskendus Selle dokumendi tarkvaraversioon on 0.xx.xx. Installitud tarkvaraversioon kuvatakse avakuval [4]. Tarkvara värskendatakse automaatselt. Võib juhtuda, et EasyControl ei ole tarne hetkel varustatud uusima tarkvaraversiooniga ning kõiki rakenduse funktsioone veel ei toetata. Värskendamine võib võtta aega. Rakenduse kaudu saab värskendamise kohe käivitada. Pärast värskendamist võib puuteekraani kuvapaigutus erineda selles dokumendis kujutatust. Vt selle dokumendi uusimat versiooni Bosch-i EasyControli saidilt. ) 5. Puuteekraanide kasutamine Sätteid saab muuta horisontaalse või vertikaalse tõmbega või vajutusega. Puuteekraani tohib kasutada ainult sõrmega. Kui WLAN-võrk on kaitstud parooliga: Sisestage WLAN-võrgu parool ( ptk 5.5). Kui soovitud WLAN-võrku ei leita: Regulaatori võrgust välja lülitamiseks vajutage katkestusnuppu []. Temperatuuri saab nüüd seadistada ainult käsirežiimis puuteekraanil. Rakenduse ega Boschi saidiga ei saa ühendust luua. Võimalike ühendusprobleemide kohta ptk 6.8, lk 8 ja ptk 7, lk 9. Kui kõik ühendused on loodud, sünkroonitakse andmed. Puuteekraanil kuvatakse avakuva. 5.5 WLAN-võrgu parooli sisestamine EasyControl kasutab standardset WLAN-protokolli. Seetõttu ärge kasutage WLAN-võrgu paroolis sümbolit $ Joon. 9 Tõmbamine või vajutamine 5.4 WLAN-võrguga ühendamine EasyControl saab luua ühenduse ainult nähtavate võrkudega. Kui EasyControl peab looma ühenduse peidetud võrguga, tuleb see kõigepealt nähtavaks teha. Pärast ühenduse loomist võib võrgu taas peita. Pärast seda, kui EasyControl on kütteseadmega ühenduse loonud, otsib see automaatselt WLAN-võrke [] ja kuvab need puuteekraanil. Otsingu ajal kuvatakse puuteekraanil vilkuv WLAN-sümbol. Home Joon. WLAN-võrgu parooli sisestamine Tagasiminekunupuga [8] saab naasta eelnevale kuvale. Sisestusviga saab korrigeerida nupuga Back []. Sisestus kinnitatakse Enternupuga []. [4] nuppudega saab parooli sisestusreale [] sisestada. Shiftnupuga [5] saab sisestada suurtähti. Nupuga [6] saab sisestada erisümboleid. Võti [7] näitab, et WLAN-võrk on turvatud. Sisestage WLAN-võrgu parool. Kinnitage parool Enter-nupuga []. Nüüd kuvatakse avakuva ( ptk ). 5.6 EasyControli rakendus EasyControli rakendus hõlmab funktsioone, mida EasyControl ei sisalda. Laadige alla Boschi EasyControli rakendus. ANDROID APP ON play Home network... WLAN 8 WLAN 7 Joon. 0 Saadaolevad WLAN-võrgud [] Katkestusnupp [] Return-nupuga [] Saadaolevad WLAN-võrgud WLAN-võrgu leidmiseks tõmmake vertikaalselt. Valige soovitav WLAN-võrk puudutamise teel. ) Vt veebiaadressi selle dokumendi tagaküljelt Installige Boschi EasyControli rakendus. Registreerige rakendus EasyControli juures. Sisestage ühekordne ligipääsukood või skannige QR-koodiga kleebis ( kleebis kiirpaigaldusjuhendil). Looge ühendus EasyControliga. Sisestage oma parool. saidilt leiate ülevaate ühilduvatest nutiseadmetest. 5.7 Elektrooniline radiaatori termostaatventiil EasyControl suudab luua juhtmevaba ühenduse kuni 9 Bosch-i elektroonilise termostaatventiiliga (lisavarustus). Nii saab eri ruumides seadistada erineva temperatuuri. Ühendage elektroonilised juhtventiilid rakenduse EasyControl kaudu (sidumine). Vt radiaatori elektrooniliste termostaatventiilide juhendit või kasutage samme rakenduses EasyControl. 6 EasyControl (08/0)

7 Juhtimine 6 Juhtimine 6. Alguse ekraanipilt Hoiatustähised Hoiatustähiste alas [5] võivad olla järgmised tähised: Kütteseadme hoolduspäring Kütteseadme tõrkesignaal 8 4 Tähised registrilehtedel Registrilehtedel võivad olla järgmised tähised: Käsitsirežiim Taimeriprogramm Kodus-/eemal-funktsioon 7 Joon. Alguse ekraanipilt [] Tegelik ruumitemperatuur [] Olekuteate tähiste koht [] Kütteseadme modulatsiooniastme kuva [4] Seadistatud temperatuur [5] Töö- ja hoiatustähiste koht [6] Registrilehed [7] Ökonoomse kütmise näidik [8] Eco-sümbol Kui puuteekraani mõnda aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt tagasi alguse ekraanipildile ning puuteekraan lülitub välja. Tegelikku temperatuuri kuvatakse keskel [], seadistatud temperatuur selle kõrval [4]. Kütteseadme modulatsiooniastet kuvatakse kuval []. Eco-sümbol [8] koos ökonoomse kütmise näidikuga [7] näitab, kui energiasäästlikult ruumi köetakse. Olekuteate tähised Olekuteate tähiste alas [] võivad olla järgmised tähised: Majast väljas Puudub EMS Töörežiimi sümbolid Töötähiste alas [5] võivad olla järgmised tähised: WLAN-ühendus puudub Ühendus Bosch-serveriga puudub Sooja vee temperatuuri hoitakse Sooja vee temperatuuri ei hoita Keskkütte kütteseade töötab Kütteseade töötab keskkütte optimaalseks käivitamiseks Avatud korsten Sündmus Tarbevee soojendamine püsivalt sees/väljas Tarbevee soojendamine automaatselt sees/väljas WLAN seadistus 6. Sümboli taust 4 Joon. Sümboli taust Sümbolitel võib olla eri värviga taust. Helesinine taust näitab, et see funktsioon on aktiivne []. Tuhm sinine taust näitab, et see funktsioon ei ole aktiivne []. Hall taust näitab, et see funktsioon ei ole saadaval []. Kui puudutatakse mittesaadavat funktsiooni, kuvatakse sellel taustal punane rist [4]. 6. Registrilehed EasyControl sisaldab mitut registrilehte ( joon., [6]). Saadaolevate registrilehtede arv sõltub süsteemist. Avakuva asub. registrilehel. Registrilehe vahetamiseks tõmmake vasakule või paremale. 6.4 Temperatuuriseadistus 0 C 5 C 0 0 C Joon. 4 Temperatuuriseadistus Temperatuuri seadistamise kuva avamiseks puudutage avakuva. Seadistatud temperatuuri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake vertikaalselt EasyControl (08/0) 7

8 Juhtimine 6.5 Käsirežiim või taimeriprogramm Joon. 5 Käsirežiimi või taimeriprogrammi valimine EasyControl rakendusega saab seadistada taimeriprogrammi. Taimeriprogrammi saab sisse ja välja lülitada nupuga taimerprogramm. Tõmmake õige registrilehe suunas horisontaalselt. Funktsioonide vahetamiseks puudutage käsirežiimi [] või taimeriprogrammi [] nuppu. 6.6 Äraolekufunktsioon Joon. 8 Soe vesi pole saadaval 6.8 Seadistused Joon. 6 Valik: pole kodus või kodus Äraolekufunktsiooni abil saab anda teada, kas viibitakse kodus või mitte. Äraoleku korral langetatakse seadistatud temperatuuri 5 C (60 F) võrra. Seda vaikeväärtust saab muuta EasyControli rakenduses. See funktsioon on saadavala ainult taimeriprogrammi režiimis. Tõmmake õige registrilehe suunas horisontaalselt. Nende funktsioonide vahetamiseks puudutage nuppu eemal [] või tule koju []. 6.7 Tarbevee soojendamine Joon. 7 Vee soojendamise sisse- või väljalülitamine ning sooja vee taimeriprogramm Kui EasyControli rakenduses on sisse lülitatud Soe vesi vastavalt programmile, saab EasyControlis kohandada sooja vee valmistamise seadistust. Joon. 9 WLAN-seadistused [] WLAN seadistus [] Lähtestamine (tehaseseadistused) [] Teave praeguse tarkvaraversiooni kohta 6.8. WLAN seadistus Vajutage WLAN-tähisele [], et muuta WLAN-võrku või salasõna Taaslähtestamine Kui EasyControl lähtestatakse tehaseseadistustele, kaovad kõik isiklikud seadistused. Andmekao vältimiseks, tutvuge tõrgete korral esmalt lahendusettepanekutega ( peatükk 7) või viige läbi osaline lähtestamine. Osaline lähtestamine Viige läbi osaline lähtestamine säilitades kõik seadistused, kui EasyControl ei tööta enam nõuetekohaselt. Ühendage EasyControl korraks soklilt lahti ( joon. 7, lk 5). Täielik lähtestamine (tehaseseadistused) Täielik lähtestamine taastab EasyControli tehaseseadistused. Pärast kinnitamist kustutatakse WLAN-andmed ja need tuleb uuesti sisestada ( peatükk 5.4).. Täielik lähtestamine puuteekraani kaudu Vajutage paberkorvi tähisele [], et taastada tehaseseadistused. Teil on valikut: kõigi tehaseseadistuste taastamine (Tähelepanu! Tarbimisandmed kaovad). tehaseseadistuste taastamine säilitades tarbimisandmed. 8 EasyControl (08/0)

9 Töötõrked. Täielik lähtestamine kirjaklambriga Joon. 0 Täielik lähtestamine Vajutage mõni sekund lähtestusnuppu ( joon. 0). NB! Siinkohal kustutatakse kõik isikupärastatud seadistused ning WLAN-ühendus tuleb uuesti luua ( peatükk 5.4). Kui probleem ei kao: Küsige nõu paigaldajalt Püsivaraversioonid Vajutage infotähisele [], et saada infot praeguse püsivaraversiooni kohta. 7 Töötõrked Kütteseadme häireteated on nähtavad puuteekraanil ja termostaat saadab need automaatselt rakendusse EasyControl. Rakenduses saab valida paigaldaja poole pöördumise. EasyControli saidil on põhjalik loend võimalikest seoses termostaadiga EasyControll tekkivatest probleemidest. ) Tõrge WLAN-võrku ei leitud Seerianumber ja ligipääsukood ununenud Lahendus WLAN-ühendus puudub. WLAN-ruuteri WLAN-signaal võib olla liiga nõrk. Kasutage WLAN-võimendit. WLAN-ruuteri peitmisfunktsioon võib olla sisse lülitatud või levifunktsioon (SSIDst saatmine) on välja lülitatud. Lülitage peitmisfunktsioon ajutiselt välja või levifunktsioon ajutiselt sisse. Ühendus internetiserveriga puudub. Oodake, kuni ühendus internetiserveriga taastatakse automaatselt. Pärast kasutuselevõttu juhitakse küttekeha ka ilma serveriühenduseta käsirežiimis või taimeriga. Seerianumber ja ligipääsukood on lühipaigaldusjuhendi esilehel oleval kleebisel ja EasyControli tagaküljel oleval kleebisel ning need on QR-koodi kujul, millega saab need sisestada. Kui sisselogimine toimub rakenduse abil, saab seerianumbrit ja juurdepääsukoodi kuvada navigeerides Infomenüü kaudu alammenüüsse Tooteinfo. Kui te ei leia seerianumbrit ja ligipääsukoodi, pöörduge tarbijainfosse ) Tõrge Rakenduse ja EasyControli vahel puudub ühendus Kuvatav temperatuur on liiga kõrge või liiga madal Puuteekraan ei toimi Parool sisaldab sümbolit $ Rakendus ei ole täielikult toimiv Kas EasyControl on internetiga ühendatud ( peatükk 5.4)? Kas sisestasite seerianumbri ja ligipääsukoodi? Tähelepanu, arvestama peab suur- ja väiketähtedega. Internetiühendus võib aeglane olla. Oodake mõni minut. Rakenduses või EasyControli saidil ) saab seadistada kuvatava temperatuuri. Kui kauem kui 5 minuti jooksul ei toimu tuvastust, lülitub puuteekraan automaatselt välja. Seejärel saab puuteekraani taasaktiveerida ainult puudutusega. EasyControl kasutab standardset WLAN-protokolli. Seepärast ei tohi WLAN-võrgu salasõna sisaldada sümbolit $. Eemaldage võrguparoolist sümbol $. Kui EasyControl võetakse pakendist välja, võib juhtuda, et see ei ole tarne hetkel varustatud uusima tarkvaraversiooniga. Seetõttu ei pruugi kõik rakenduse funktsioonid veel kättesaadavad olla. Tarkvara värskendamine toimub automaatselt ja võib kesta mõne tunni või teete seda käsitsi rakenduse EasyControl kaudu: info kohta kontrollimine ja värskendamine. Mõne järgmise teate kuvamine: korduvad süütekatsed, tilkuv/lekkiv soojaveekraan, liiga vähene läbivool küttesüsteemis, leke küttesüsteemis, liiga väike täiterõhk küttesüsteemis või kütteseade annab hooldusteate. Tegemist on informatiivse signaaliga. Kütteseade töötab normaalselt. Kütteseadmes on tõrge. Lisainfot saate rakenduses EasyControl. EasyControl Tarkvara värskendatakse automaatselt. Selleks on tarkvaravärskendusi vajalik pidev internetiühendus. Kui ruuterile on ei seadistatud lülituskell, võivad värskendused tegemata võetud vastu jääda. Tab. Tõrgete loend (tähised kuvatakse puuteekraanil) 8 Tehnilised andmed CT00 & CT00B Kirjeldus Ühik Väärtus U V DC 4, 6,0 P max W 0,9 m g (lb) 50 (0,55) f (RF) f = 868, (P = max.,4 dbm) 869,5 MHz [EU] T amb C ( F) 0 45 ( ) IP-class IP0 φ % RH 0 90 WLAN f (RF) Lahendus f = 400 MHz 48,5 MHz f = 400 MHz 48,5 MHz mm (tolli) h = 5 (6) w =0 (4) d = 4 () IEEE 80.b (P = max. 7 dbm) IEEE 80.g (P = max. 4, dbm) IEEE (P = max. 4,6 dbm) Tab. ) Vt veebiaadressi selle dokumendi tagaküljelt. EasyControl (08/0) 9

10 Energiatõhususe klass (ErP) 9 Energiatõhususe klass (ErP) Allolevas tabelis toodud andmeid on vaja energiatõhususe (ERP) vormi täitmiseks süsteemide kohta ning süsteemide ERP energiatõhususe andmise kleebisele. Tarnija on Bosch, Bosch kontsern, mudel on EasyControl. Funktsioonid ja ErP kirjeldus Tab. 4 0 Kasutatud vabavara komponentide loend Järgnev tekst on õiguslikel põhjustel inglise keeles. The following open source software (OSS) components are included in this product: Tab. 5 Energiat õhususe klass (ERP) Ruumitemperatuuri järgi, sujuvreguleeritav V % Välistemperatuuripõhine, ruumitemperatuuri VI 4% mõjuga, sujuvreguleeritav Ruumitemperatuuri juhtimissüsteem mitme temperatuurianduriga (tsoonide kaupa juhtimiseks), sujuvreguleeritav VIII 5% Name of OSS Component Version of OSS Component Name and Version of License (License text can be found in chapter ) Copyright Täiendav ruumikütte energiatõhusus base64..0 MIT License See Appendix.. Written by Peteris Krumins http-parser.6.0 MIT License See Appendix.. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors MD5.. Apache License.0 microjson. BSD (three Clause License) Texas Instruments..0 Texas Instruments- Software License Agreement See Appendix.. Copyright ARM Limited See Appendix.. Copyright 04 Eric S. Raymond See Appendix.4. Copyright 06 Texas Instruments Incorporated Yxml 0/7/05 MIT License See Appendix.. Copyright 0-04 Yoran Heling Lisa. Apache License.0 Apache License Version.0, January TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION. Definitions. License shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections through 9 of this document. Licensor shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. Legal Entity shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, control means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. You (or Your ) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. Source form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. Object form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. Work shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). Derivative Works shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. Contribution shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, submitted means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as Not a Contribution. Contributor shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 0 EasyControl (08/0)

11 Lisa. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 4. If the Work includes a NOTICE text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on EasyControl (08/0) an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.. BSD (Three Clause License) Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.. MIT License Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

12 Erialased mõisted The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE..4 Texas Instruments-Software License Agreement Software License Agreement Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Erialased mõisted i rakendus Mobiilirakendus või lühidalt äpp on tarkvararakendus, mis on mõeldud kasutamiseks nutitelefonis, tahvelarvutis või muus elektroonikaseadmes. Rakenduste abil saab mobiilsele seadmele lisada hõlpsalt funktsioone, mis muudavad seadme mitmeotstarbeliseks sidevahendiks. Boschi server Keskne server, millega EasyControl on kontaktis. CH Keskküte. DHW Soe tarbevesi. EMS Energiahaldussüsteem Bosch-i protokolli keel. irt Sideprotokoll, mida kasutatakse küttesüsteemis kütteseadme ja juhtseadme (Intelligent Room Thermostat) vahel. OpenTherm Sideprotokoll, mida kasutatakse küttesüsteemis kütteseadme ja juhtseadme vahel. Nutiseade Elektrooniline seade, mille saab üldiselt ühendada eri tüüpi traadita võrkude kaudu teiste elektroonikaseadmetega, nagu nutitelefonid, tahvelarvutid, toatermostaadid jne. Radiaatori termostaatventiil Juhtseadmes on soojustundlik element. Külma korral see avaneb ning soe katlavesi voolab küttekehasse. Soojuse lisandumisel element sulgub ja küttekehasse voolab vähem küttevett. WLAN-võrk Traadita side tehnoloogia. WLAN-võimendi Elektrooniline seade, mis saadab WLAN-võrgu olemasoleva signaali uuesti. EasyControl (08/0)

13

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not

Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Prior

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions

Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions Do not return to point of purchase for warranty claim.

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13 S9BE8832-12 (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL131, PL161ja G0100 Süsteemid PL6 1-Algusesse (Masina

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem