PR_INI_AgreementRecomm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PR_INI_AgreementRecomm"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument A8-0267/ RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks (2017/2057(INI)) Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández RR\ docx PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI_AgreementRecomm SISUKORD lk TEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS... 3 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS PE v /14 RR\ docx

3 TEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks (2017/2057(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel aastal sõlmitud assotsiatsioonlepingut ja selle kaubandussammast, mis jõustus 1. veebruaril (edaspidi assotsieerimisleping ), võttes arvesse aasta aprillis toimunud ELi Tšiili assotsiatsiooninõukogu kuuenda istungi tulemusi 2, võttes arvesse ühise nõuandekomitee 5. oktoobril 2016 vastu võetud lõppdeklaratsiooni 3, võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri aasta teatist Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole (COM(2015)0497) 4 ning komisjoni aasta mai aruteludokumente Üleilmastumise ohjamise kohta 5 ja Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta 6, võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid ja arvamusi (C-350/12 P, 2/13, 1/09) ning Euroopa Ombudsmani 6. jaanuari aasta otsust, millega lõpetati tema omaalgatuslik uurimine OI/10/2014/RA teabe ja dokumentidele juurdepääsu kohta 7, ning võttes arvesse Euroopa Kohtu 16. mai aasta arvamust 2/15 8, võttes arvesse oma 3. veebruari aasta soovitusi komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 9, võttes arvesse oma 4. juulil 2017 vastu võetud muudatusettepanekuid ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv tulumaksualase teabe avalikustamise kohta teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, võttes arvesse oma 5. juuli aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega 10 ning 25. novembri aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduspoliitika kohta kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste 1 EÜT L 352, , lk 3. 2 Nõukogu pressiteade 197/15, q&docid=190727&occ=first&dir=&cid= Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0298 RR\ docx 3/14 PE v02-00

4 taustal 1, võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uuringut ELi ja Mehhiko üldlepingu ning ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu inimõigustega seotud klauslite mõju kohta 2, võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suuniseid rahvusvahelistele ettevõtjatele, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolset deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning ILO inimväärse töö tegevuskava, võttes arvesse ÜRO aasta kliimamuutuste raamkonventsiooni (Pariisi kokkulepe), mis jõustus 4. novembril ja mille Tšiili on ratifitseerinud, võttes arvesse ELi ja Tšiili parlamentaarse ühiskomisjoni 3. novembri aasta ühisdeklaratsiooni 4, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 8, artikli 207 lõiget 3 ja artiklit 217, võttes arvesse läbirääkimissuuniste eelnõu, mille komisjon võttis vastu 24. mail 2017, võttes arvesse Tšiilit käsitlevat artiklit organisatsiooni International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) aastaraamatus The Indigenous World 2016 ( Põlisrahvaste maailm aastal ) 5, võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 4 ja artiklit 52, võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0267/2017), A. arvestades, et strateegias Kaubandus kõigile on sedastatud, et komisjon peab järgima poliitikat, mis toob kasu kogu ühiskonnale ning edendab peamiste majandushuvide kõrval Euroopa ja üldisi standardeid ja väärtusi, seades suurema rõhu säästvale arengule, inimõigustele, maksudest kõrvalehoidmisele, tarbijakaitsele ning vastutustundlikule ja õiglasele kaubandusele ; B. arvestades, et EL ja Tšiili on lähedased partnerid, kellel on ühised väärtused ja ühine eesmärk edendada tulemuslikku mitmepoolset kaubanduse juhtimist ja inimõiguste austamist, samuti jagatud heaolu ja turvalisust eeskirjadel põhineva üldise süsteemi raames; arvestades, et EL on Tšiili suuruselt kolmas kaubanduspartner; arvestades, et Tšiili on omalt poolt oluline piirkondlik toimija ja viimastel aastakümnetel üks Lõuna- Ameerika kõige kiiremini areneva majandusega riike, ja et reformid selles riigis veel jätkuvad; C. arvestades, et kehtiv assotsieerimisleping, sealhulgas selle kaubandussammas, sõlmiti 1 ELT C 99E, , lk PE v /14 RR\ docx

5 2002. aastal 1 ning see on aastast toimunud rakendamise ajal olnud osalistele väga kasulik, kahekordistades kaubavahetust ning suurendades ka teenustekaubandust ja kauplemist investeerimisvahenditega 2 ; võttes aga arvesse, et nii EL kui ka Tšiili on pärast seda sõlminud ajakohasemaid ja laialdasemaid kaubanduslepinguid; D. arvestades, et aastal eksportis EL Tšiilisse kaupu rohkem kui 8,6 miljardi euro väärtuses ning Tšiili eksportis ELi kaupu 7,4 miljardi euro väärtuses; arvestades, et aastal oli ELi teenustekaubanduse väärtus Tšiiliga 3,8 miljardit eurot ning Tšiili teenustekaubanduse väärtus ELiga 2 miljardit eurot; arvestades, et ELi välismaiste otseinvesteeringute maht Tšiilis oli 42,8 miljardit eurot 3 ; E. arvestades, et kehtiv assotsieerimisleping ei hõlma muu hulgas eraldi peatükke investeeringute, VKEde, intellektuaalomandi õiguste, energeetika ja soolise võrdõiguslikkuse kohta, samuti ei hõlma see kaubanduse ja kestliku arengu peatükki, sealhulgas kohustust jõustada töö- ja keskkonnastandardeid, ja parimate tavade edendamist sellistes valdkondades nagu ettevõtja sotsiaalne vastutus ja kestlikkuse tagamine; F. arvestades, et ELi kaubandusläbirääkimiste raames tuleb säilitada valitsuste õigus ja võime reguleerida üldsuse huvides, näiteks rahvatervise kaitse ja edendamine, sotsiaalteenused, sotsiaal- ja tarbijakaitse, riiklik haridussüsteem, ohutus, keskkond, loomade heaolu, avalik kõlblus, privaatsus ja andmekaitse ning kultuurilise mitmekesisuse edendamine ja kaitse; G. arvestades, et ELi kaubandusläbirääkimistega tuleb tagada osalistele kõrgeim saavutatav sotsiaal-, töö- ja keskkonnakaitse tase ning need võivad olla vahendiks, mille abil edendada sotsiaalse õigluse ja kestliku arengu eesmärki nii ELis kui ka kogu maailmas; arvestades, et assotsieerimislepingu ajakohastamist tuleks käsitada ELi ja selle liikmesriikide võimalusena edendada oma kaubanduslepingutes veelgi ühiseid kõrgeid standardeid ja kohustusi, eelkõige tööõiguse, keskkonnakaitse, tarbijaõiguste ja üldsuse heaolu valdkonnas; arvestades, et komisjon on teatanud, et arutatakse erinevaid viise, kuidas nende kohustuste täitmist tagada, ja kaalutakse ka sanktsioonidel põhinevat mehhanismi; H. arvestades, et mõlema osalise kodanikuühiskonnaorganisatsioone hõlmava ELi ja Tšiili ühise nõuandekomitee esimene kohtumine toimus 4. ja 5. oktoobril 2016 eesmärgiga kontrollida kehtiva assotsieerimislepingu rakendamist ning selle ajakohastamise üle peetavaid läbirääkimisi, kasutades kodanikuühiskonna panust ning edendades dialoogi ja koostööd ELi ja Tšiili vahel, minnes kaugemale valitsusasutuste pakutavatest võimalustest; arvestades, et märkimisväärne viivitus ühise nõuandekomitee asutamisel ei tohi korduda ajakohastatud lepingu puhul; arvestades, et kui ajakohastatud leping jõustub, peab kodanikuühiskonna osalemise aluseks olema selge struktuur, liikmesuse ja aruandlusvolituste tasakaal; I. arvestades, et EL ja Tšiili peavad mõnepoolseid läbirääkimisi, et teenustekaubandust 1 9a7588b0c7fa /DOC_1&format=PDF RR\ docx 5/14 PE v02-00

6 veelgi liberaliseerida (teenustekaubanduse leping); J. arvestades, et Tšiili ei ole osaline WTO mõnepoolses lepingus riigihangete kohta, vaid üksnes vaatleja, ega osale mõnepoolsetes läbirääkimistes keskkonnatoodete lepingu kohta; K. arvestades, et aasta ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu artikkel 45 sisaldab koostööpeatüki sätteid, milles täpsustatakse, et leping aitab tugevdada põhimõtteid ja kavasid, millega parandatakse, laiendatakse ning tagatakse meeste ja naiste võrdne osalemine kõikides poliitika, majanduse, ühiskonna- ja kultuurielu valdkondades ; L. arvestades, et Tšiili on allkirjastanud Vaikse ookeani ülese partnerluse, mille tulevik näib praegu ebakindel, ja sõlminud kõikide Vaikse ookeani ülese partnerluse allkirjastanud riikidega vabakaubanduslepingud ning teda peetakse üldiselt stabiilseks ja usaldusväärseks partneriks; M. arvestades, et aastal sai Tšiilist esimese Lõuna-Ameerika riigina OECD liige ning seal on usaldusväärsed makromajanduslikud raamtingimused; N. arvestades, et on oluline suurendada võimalusi, mida pakub assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine ettevõtteid, eelkõige VKEsid ning nii ELi kui ka Tšiili kodanikke kõige kaasavamal viisil; arvestades, et selles osas on võimalik rohkem ära teha, k.a muu hulgas kättesaadava teabe levitamine, mis võib assotsieerimislepingu osaliste jaoks kaasa tuua eeliste olulise võimendava mõju; O. arvestades, et Tšiili on sõlminud 17 ELi liikmesriigiga kahepoolsed investeerimislepingud, mille sisu ei kajasta investeerimispoliitika hiljutisi arengusuundi ega parimaid tavasid ning mis asendatakse või kaotavad kehtivuse, kui jõustub investeerimispeatükki hõlmav leping liidu ja Tšiili vahel; P. arvestades, et Tšiili õigusaktides sätestatud ebaproportsionaalselt ranged tingimused, mida ELi kalalaevad peavad täitma, takistavad neid laevu, kui nad kasutavad Tšiilis sadamarajatisi, et lossida, ümber laadida, kütust võtta või püügivahendeid omandada; Q. arvestades, et Tšiili praegune ekspordistruktuur on teravas vastuolus Euroopa ekspordistruktuuriga, sest selles domineerib tugevalt toorainete eksport, nagu vask, puuja köögivili; 1. soovitab nõukogul, komisjonil ja Euroopa välisteenistusel: a) tagada, et Euroopa Parlament saaks täielikku, kohest ja täpset teavet kogu läbirääkimiste aja jooksul, et täita oma rolli otsuse tegemisel selle kohta, kas anda nõusolek ajakohastatud assotsieerimislepingu sõlmimiseks Tšiiliga, k.a lepingu kaubandussammas; pidada meeles, et kui vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 217 sõlmitud assotsieerimislepingud on tavapäraselt oma laadilt segalepingud ning hõlmavad valdkondi väljaspool ühist kaubanduspoliitikat, siis pärast Euroopa Liidu Kohtu arvamust ELi ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu kohta tuleb sügavalt järele mõelda ELi Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise suuna üle, et eristada ja kaitsta kaubanduse alasid, mis kuuluvad ainupädevusse ja jagatud pädevusse, ning järgida täielikult pädevuste jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel kogu läbirääkimiste PE v /14 RR\ docx

7 protsessi jooksul, samuti lepingute allkirjastamise ja sõlmimise eesmärgil; sõlmida seepärast kaks eraldiseisvat lepingut, tehes selget vahet kaubandus- ja investeerimislepingul, mis sisaldab ainult liidu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi, ja teisel lepingul, mis hõlmab küsimusi, mille puhul on pädevus liikmesriikidega jagatud; b) võtta teadmiseks, et nii EL kui ka Tšiili on alates nende kahepoolse assotsieerimislepingu jõustumisest sõlminud ajakohasemaid, edasipüüdlikumaid ja põhjalikumaid kaubanduslepinguid ning et lepingus ei käsitleta mitmesuguseid valdkondi, mis on olulised selle tagamiseks, et lepinguga aidataks kaasa jagatud majanduskasvu, võrdsete võimaluste, inimväärsete töökohtade ja kestliku arengu saavutamisele, sealhulgas töö- ja keskkonnastandardite, loomade heaolu ning soolise võrdõiguslikkuse austamisele ja edendamisele mõlema poole kodanike jaoks; c) pidada oluliseks ja vajalikuks ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamist, et võtta arvesse viimase 15 aasta majandus- ja poliitilist arengut, eelkõige selle kaubanduskomponendi puhul, kooskõlas vastastikkuse, vastastikuse abistamise ja tasakaalu põhimõtetega, ning arvestada ELi ja Tšiili parlamentaarse ühiskomisjoni väljendatud pideva toetusega ajakohastamisele ja asjaoluga, et ühine nõuandekomitee on väljendanud heameelt ajakohastamise nimel võetud meetmete üle; d) tuletada meelde, et globaliseerumine ja kaubanduspoliitika on kasude potentsiaalselt ebavõrdse jaotamise tõttu põhjustanud hiljuti tuliseid arutelusid Euroopas ja mujal; pidada vajalikuks prognoosida suundumusi ja võimalikke tagajärgi, et tagada kaubandusest saadavate tulude kaasavam jaotus ning pakkuda piisavat kaitset neile, kes lepingust kasu ei saa ja kes võivad edaspidi sattuda ebasoodsatesse tingimustesse; töötada seepärast välja poliitilised meetmed, peamiselt riiklikul, kuid ka liidu tasandil, muudes valdkondades kui kaubanduslepingute sätted, ulatudes tööstus-, rahandus- ja sotsiaalpoliitikani; e) meenutada mitmepoolse tegevuskava tähtsust ning seda, et kahepoolsetes läbirääkimistes ei tohi alahinnata eesmärki saavutada areng mitmepoolselt; võtta seisukoht, et tõhusamad kahepoolsed suhted ja ühine koostöö ELi ja Tšiili vahel peaks hõlbustama ka poolte suuremat koostööd ja koostoimet mitme- ja mõnepoolses kontekstis; innustada sellega seoses Tšiili täielikku osalemist WTO keskkonnatoodete lepingu ja WTO läbivaadatud riigihankelepingu läbirääkimistes; f) keskenduda ajakohastamise raames jagatud väärtustele ning jätakata inimõiguste klausli lisamise tava, nagu see on kombeks kõigis assotsieerimislepingutes, g) tagada, et ajakohastatud assotsieerimislepinguga tagatakse kogu teksti raames ning sätestatakse üksikasjalikult ja ühemõtteliselt poolte õigus ja võime võtta vastu ja kohaldada oma õigusnorme üldistes huvides, et saavutada sellised õiguspärased avaliku sektori poliitika eesmärgid nagu inimõiguste kaitse ja edendamine, sealhulgas vee kättesaadavus, rahvatervis, sotsiaalteenused, riiklik haridussüsteem, ohutus, keskkond, avalik kõlblus, sotsiaal- ja tarbijakaitse, eraelu ja andmekaitse ning kultuurilise mitmekesisuse edendamine ja kaitse; tagada, et ühegi investori nõue nende eesmärkide saavutamist edukalt ei kahjustaks; rõhutada sellega seoses, et ELi vabakaubanduslepingute eesmärk ei ole piirata liidu, selle liikmesriikide või kohaliku tasandi üksuste õigustatud huve reguleerida üldsuse huvides; RR\ docx 7/14 PE v02-00

8 h) leida kaubavahetust käsitlevaid läbirääkimisi silmas pidades võimalusi parandada ulatuslikult turulepääsu tariifiridade üleselt, kõrvaldades tarbetud takistused, sealhulgas seoses ELi laevade juurdepääsuga sadamarajatistele, ning arvestades seejuures, et on teatav arv tundlikke põllumajandus-, tootmis- ja tööstustooteid, mida peaks sobivalt käsitlema, näiteks tariifikvootide, piisavate üleminekuperioodide või vajaduse korral otsese väljajätmise abil; kaasata kasutatav ja tõhus kahepoolne kaitseklausel, mis võimaldaks soodustused ajutiselt peatada, kui ajakohastatud assotsieerimislepingu jõustumise tulemusel suurenev import kahjustab oluliselt tundlikke sektoreid; i) lisada oma läbirääkimisjuhistesse eesmärk lihtsustada päritolureegleid ja tolliprotseduure, et kohandada neid üha keerukamate üldiste väärtusahelatega; tagada, et ajakohastatud assotsieerimisleping hõlmab pettusevastaseid sätteid ja meetmeid ning kohustusi standardida tollieeskirju ja -tavasid eesmärgiga suurendada läbipaistvust, tõhusust, õiguskindlust ja koostööd tolliasutuste vahel, ajakohastades ja lihtsustades samal ajal menetlusi, nagu on sätestatud WTO kaubanduse lihtsustamise lepingus ja muudetud Kyoto konventsioonis; j) võtta teenustekaubanduse puhul arvesse, et teenustesektori kogupotentsiaali ei ole kehtivas assotsieerimislepingus täiel määral ära kasutatud ning et ajakohastatud assotsieerimislepingus tuleks käsitleda tarbetuid takistusi turulepääsu ja riikliku käsitlemise puhul; arvestada, et tuleb kehtestada kohustused, tuginedes teenustekaubanduse üldlepingule, ning et vajaduse korral tuleks ajakohastada eeskirju, et võtta arvesse uusi arengusuundi; jätta audiovisuaalteenused lepingu kohaldamisalast välja; tagada ja selgesõnaliselt ette näha, et ajakohastatud assotsieerimisleping ei piiraks poolte võimet määratleda, reguleerida, osutada ja toetada avalikke teenuseid üldsuse huvides, et see ei nõuaks mingil juhul valitsustelt ühegi teenuse erastamist ega takistaks valitsustel osutada avalikke teenuseid, mida varem pakkusid eraõiguslikud teenuseosutajad, või tuua tagasi riikliku kontrolli alla teenused, mida valitsused on varem otsustanud erastada, ega välistaks võimaluse, et valitsused laiendaksid avalikkusele osutatavate teenuste ulatust, jättes välja kõik klauslid, sätted ja kohustused, mis kahjustaksid vajalikku paindlikkust, et viia praegused ja tulevased üldist majandushuvi pakkuvad teenused tagasi riikliku kontrolli alla; k) tagada, et ajakohastatud lepinguga kehtestatakse vajalikud meetmed, et tagada suurem regulatiivne läbipaistvus ning vastastikune tunnustamine, sealhulgas sätted, et tagada erapooletus ja kõrgeimate kaitsestandardite austamine nõuete, kvalifikatsioonide ja litsentside puhul, ning näha sellega seoses ette institutsioonilised mehhanismid konsulteerimiseks mitmesuguste huvirühmadega, näiteks VKEde ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega; l) tagada, et kehtestatakse kohustused, et lihtsustada füüsiliste isikute riiki sisenemist ja seal viibimist majandustegevuse eesmärgil, kuid samal peavad teenusteosutajad järgima ELi ja liikmesriikide sotsiaal- ja tööõigusakte ning kohaldatavaid kollektiivlepinguid, kui töötajad saavad kasu 4. tarneviisi kohustustest; m) tagada, et ulatuslik koostöö regulatiivsetes küsimustes ja standardite ühtlustamine on endiselt vabatahtlik, et selle raames austatakse reguleerivate asutuste autonoomiat, see põhineb üksnes suuremal teabevahetusel ja halduskoostööl eesmärgiga tuvastada tarbetud takistused ja halduskoormused ning seejuures säilitatakse ettevaatuspõhimõtte; PE v /14 RR\ docx

9 tuletada meelde, et koostöö regulatiivsetes küsimustes peab püüdma kaasa aidata üleilmse majanduse juhtimisele, suurendades lähenemist ja koostööd rahvusvaheliste standardite valdkonnas, tagades kõrgeima tarbijakaitse, keskkonnakaitse, sotsiaal- ja töökaitse taseme; n) võtta arvesse, et ajakohastatud assotsieerimisleping peab finantsteenuste puhul hõlmama ettevaatuserandit, tuginedes ELi ja Kanada ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sisule, et sätestada osapooltele poliitiline võimalus reguleerida oma finants- ja pangandussektoreid eesmärgiga tagada finantssüsteemi stabiilsus ja terviklikkus; kaasata kaitsemeetmeid ja üldisi erandeid kapitali liikumise ja maksete suhtes, mida kohaldatakse, kui need võivad põhjustada või ähvardavad põhjustada tõsiseid raskusi majandus- ja rahaliidu sujuvale toimimisele või ELi maksebilansile; o) lisada sätted hea maksuhaldustava ja läbipaistvuse standardite kohtad, mis kinnitavad veel kord poolte kohustust rakendada rahvusvahelisi standardeid võitluses maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, eelkõige OECD asjaomaseid soovitusi maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kohta, ja mis hõlmavad automaatse teabevahetuse ning ärilist laadi usaldusfondide tegelike tulusaajate avalike registrite nõudeid ja konkreetsed sätted finantsteenuste, kapitali liikumise ja asutamise peatükkides, et välistada korporatsioonide avastamata maksuplaneerimine; p) tuletada meelde, et korruptsioon õõnestab inimõigusi, võrdsust, sotsiaalset õiglust, kaubandust ja ausat konkurentsi, takistades majanduskasvu; panna pooltele selge kohustus, lisades konkreetse jaotise, kus täpsustatakse selgeid ja kindlaid kohustusi ja meetmeid, mille abil võidelda korruptsiooni kõikide vormide vastu ning rakendada rahvusvahelisi standardeid ja mitmepoolseid korruptsioonivastaseid konventsioone; q) mõelda sellele, et ranged sätted riigihangete avamise kohta konkurentsile, mis edendavad kõige soodsama pakkumuse põhimõtet, mis hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaja innovatsioonialaseid kriteeriume, lihtsustatud menetlusi ja läbipaistvust pakkujatele, k.a tõhus juurdepääs teistest riikidest pärit pakkujatele, võivad samuti olla tõhusad vahendid korruptsiooni vastu võitlemiseks ja avaliku halduse ausameelsuse edendamiseks, olles samal ajal maksumaksjatele kulutõhusad; pakkuda ajakohastatud assotsieerimislepingu raames paremat juurdepääsu riigihanketurgudele, sealhulgas piirkondlikul tasemel, ning läbipaistvaid menetlusi, mis tuginevad riiklikul kohtlemisel, erapooletusel ja õiglusel; r) tagada, et investeerimispoliitika hõlmaks head valitsemistava ja investeeringute soodustamist, ning arendada ja säilitada investorite kohustusi, parandades samas investorikaitset; s) tagada, et läbirääkimissuunistes suunatakse komisjoni pidama läbirääkimisi ajakohastatud investeerimispeatüki kohta, võttes arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid, näiteks ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD), kestliku arengu investeerimispoliitika raamistikku ning Euroopa Kohtu hiljutist arvamust ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta; t) teha edusamme vaidluste lahendamise korra vajaliku rahvusvahelise reformi suunas; püüelda selle poole, et kõik osalised peaksid esmatähtsaks pädevate kohtute poole RR\ docx 9/14 PE v02-00

10 pöördumist ning asendaksid investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise avaliku investeerimiskohtu süsteemiga, kus oleks edasikaebamismehhanism, huvide konflikti käsitlevad ranged eeskirjad ja täitmisele pööratav käitumisjuhend; võtta arvesse investorite kohustusi ja säilitada õigus reguleerida, et saavutada õiguspäraseid avaliku poliitika eesmärke, nagu need, mis on seotud tervishoiu ja veevarustusega ning ka tööja keskkonnakaitsega; püüda vältida asjatuid kohtuvaidlusi ning hõlmata kõik demokraatlikud menetluslikud tagatised, nagu õigus võrdsele juurdepääsule õiguskaitsele (pöörates erilist tähelepanu VKEdele), kohtusüsteemi sõltumatus, läbipaistvus ja vastutus, tehes samal ajal tööd mitmepoolse investeerimiskohtu loomiseks; u) tagada, et ajakohastatud assotsieerimisleping sisaldaks kindlat ja ambitsioonikat kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevat peatükki, mis hõlmab siduvaid ja jõustatavaid sätteid, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid ja tõhusaid vaidluste lahendamise mehhanisme, kaasa arvatud mitmesugused jõustamismeetodid, muu hulgas sanktsioonidel põhinev mehhanism, ja mis võimaldavad sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna nõuetekohast osalemist; arvestada sellega, et kaubandust ja kestlikku arengut käsitlev peatükk peaks hõlmama poolte kohustust vastu võtta ja riiklikes seadustes ja eeskirjades alal hoida peamistes ILO konventsioonides sätestatud põhimõtted ning rakendada tulemuslikult ajakohaseid ILO vahendeid, eelkõige valitsemistava käsitlevaid konventsioone, inimväärse töö tagamise suuniseid, ILO konventsiooni nr 169 põlisrahvaste õiguste kohta, mees- ja naistöötajate võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise konventsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni (konventsioon nr 189) ning perekondlike kohustustega töötajate konventsiooni, tööstandardeid rändajatest töötajatele ning ettevõtjate sotsiaalset vastutust, k.a OECD sektoripõhiste suuniste ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete järgimine ning kord, mille kohaselt ühisesse nõuandekomiteesse kogunenud sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond võivad käivitada konsultatsioonid valitsusega; v) tagada, viidates Tšiili edusammudele kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes Uruguay ja Kanadaga, et osapooled lisaksid ka kaubandust ja soolist võrdõiguslikkust ning naiste võimestamist käsitleva peatüki, minnes kaugemale rahvusvaheliste inimõiguste, töö- ja sotsiaalstandardite järgimisest ja austamisest osaliste poolt, nähes ette aktiivseid meetmeid, mille eesmärk on suurendada naiste võimalusi, et assotsieerimislepinguga pakutavatest võimalustest kasu saada; sätestada meetmed, mis on suunatud muu hulgas parema töö- ja pereelu tasakaalu saavutamisele ning juurdepääsu tagamisele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele; tagada muu hulgas, et lepingupooled kohustuvad koguma eristatud andmeid, mis võimaldab ajakohastatud assotsieerimislepingu mõju põhjalikku eel- ja järelanalüüsi soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas; jätkata naisettevõtjate (eelkõige mikroettevõtete ja VKEde) suurema osalemise taotlemist riigihangetes, tuginedes Tšiili soolise võrdõiguslikkuse ministeeriumi kogemustele, kes lõi aastal tugiprogrammi, et tugevdada naisettevõtjate osalemist pakkujatena riigihanketurul Chile Compras ; toetada naisettevõtjate rahvusvahelistumist ja osalemist 4. tarneviisi võimalustes; tagada soolise võrdõiguslikkuse eksperditeadmiste olemasolu läbirääkimisrühmades ja kasutada neid korrapärastes aruteludes selle peatüki rakendamise üle ühises nõuandekomitees, mis peaks hõlmama ka soolist võrdõiguslikkust edendavaid organisatsioone; PE v /14 RR\ docx

11 w) lisada ka mikroettevõtjaid ja VKEsid käsitlev laiaulatuslik peatükk, nähes selles ette märkimisväärse arengu kaubanduse hõlbustamise, kaubandustõkete ja tarbetu halduskoormuse kõrvaldamise seisukohast ning aktiivsed meetmed, mille eesmärk on tagada, et sellest tulenevad võimalused on piisavalt kasutuskõlblikud ja edastatakse kõikidele peamistele ja võimalikele osalistele (nt ühtsete liideste, eriotstarbeliste veebisaitide ja valdkondlike juhiste avaldamise teel, mis sisaldavad teavet menetluste ning uute kaubandus- ja investeerimisvõimaluste kohta); x) lisada energiapeatükk, mis hõlmaks muu hulgas taastuvenergiat ja tooraineid; tunnustada mitmepoolsete keskkonnalepingute ja eelkõige Pariisi kliimakokkuleppe rakendamise tähtsust, et kaasata kaubandusega seotud sätted ja kohustused, et osaleda rahvusvahelistes vahendites, läbirääkimistes ja üksteist täiendavates kaubandus- ja keskkonnapoliitika suundades, mis vastavad ringmajanduse eesmärkidele, sealhulgas rohelise majanduskasvu kohustused, ning et toetada ja edendada veelgi keskkonnakaupade ja -teenustega, taastuvenergiaga, aga ka kliimasäästlike tehnoloogiatega seotud kaubandust ja investeerimist; y) võtta vastu läbirääkimissuunised, mis tugevdavad kõnealusesse assotsieerimislepingusse lisatud loomade heaolu käsitlevaid õigusnorme, luues selles küsimuses tõhusa kahepoolse koostöö ja tingimisi liberaliseerimise, kui loomade heaolu on teatavate toodete valmistamisel ohus; z) võtta vastu läbirääkimissuunised, milles sätestatakse konkurentsiõiguse jõustamist käsitlevad nõuded ning sätted sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kohta, et rakendada läbipaistvuse, õiglase menetluse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid, aga ka toetusi käsitlevaid eeskirju; aa) pidada meeles, et kõikides kaubanduslepingutes tuleb sätestada, et tarbija heaolu on üks üldistest eesmärkidest, ning veenduda, et assotsieerimislepinguga sätestatakse osapooltele kohustus tagada tarbijaohutuse ja -kaitse kõrge tase ning kõrgete rahvusvaheliste standardite järgimine, ning töötada välja sidusad parimad tavad, eeskätt tarbijate kaitse puhul finantsteenuste, toodete märgistamise ja e-kaubanduse valdkonnas; ab) nõustuda, et läbirääkimiste tulemuseks peavad olema tugevad ja jõustatavad sätted, mis hõlmavad kõikide intellektuaalomandiõiguste vormide tunnustamist ja kaitset, sealhulgas edasipüüdlikud sätted geograafiliste tähiste kohta, tuginedes kehtiva assotsieerimislepingu sätetele, ent laiendades neid, tagades parema turulepääsu, tõhusama jõustamise ning võimaluse lisada uusi geograafilisi tähiseid; tagada, et läbivaadatud assotsieerimislepingus on intellektuaalomandi õiguste peatükk, mis tagab vajaliku paindlikkuse, ja et intellektuaalomandi õigustega seotud sätted ei takistaks juurdepääsu taskukohastele hädavajalikele ravimitele ja ravile riiklike rahvatervise programmide alusel; tagada, et selle peatüki sätted on ulatuslikumad kui intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) sätted; ac) tagada, et pooled tagaksid kõrgeima võimaliku läbipaistvuse ja osalemise taseme, veendudes, et täidetakse läbirääkimiste eesmärke, ning et see hõlmab pidevat ja nõuetekohaselt teavitatud dialoogi kõikide asjaosalistega, kelleks on nii sotsiaalpartnerid, nagu ettevõtjad ja ametiühingud, kui ka kodanikuühiskond, sealhulgas põlisrahvaste esindajad; kaasata sellega seoses süstemaatiliselt pädevad parlamentaarsed RR\ docx 11/14 PE v02-00

12 organid, eeskätt ELi ja Tšiili parlamentaarne ühiskomisjon ja ühine nõuandekomitee, assotsieerimislepingu kogu elutsükli jooksul alates läbirääkimistest kuni rakendamise ja hindamiseni, ning toetada rakendamisjärgus Tšiili ühiskonda kajastava Tšiili kodanikuühiskonna osalemise ametliku organi loomist, pöörates eritähelepanu põlisrahvastele; tagada selleks koostöös Tšiiliga, et kogu asjaomane teave avaldatakse üldsusele kõige juurdepääsetavamal viisil, kaasa arvatud hispaania keelde kui ühisesse ametlikku keelde tõlgitud teabelehed, kahjustamata sealjuures ELi läbirääkimisstrateegiat; ad) arvestada parlamendi üleskutsetega teha üldsusele kättesaadavaks kaubanduslepingute volitused ning avaldada läbirääkimissuunised assotsiaeerimislepingu ajakohastamiseks kohe pärast nende vastuvõtmist; ae) tagada, et assotsieerimislepinguga luuakse vajalikud mehhanismid, et lepingut rakendamise ajal ka tegelikult järgitaks, k.a kaasaegne, tõhus riikidevaheliste vaidluste lahendamise mehhanism; 2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tšiili Vabariigi valitsusele ja parlamendile. PE v /14 RR\ docx

13 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS Vastuvõtmise kuupäev Lõpphääletuse tulemus +: : 0: Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2) William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa Constanze Krehl RR\ docx 13/14 PE v02-00

14 NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS 32 + ALDE ECR EFDD PPE S&D VERTS/ALE Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty William (The Earl of) Dartmouth Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez- Piñero Fernández, Joachim Schuster Heidi Hautala, Yannick Jadot 2 EFDD ENF Tiziana Beghin Edouard Ferrand 5 0 ENF GUE/NGL Georg Mayer, Franz Obermayr Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz Kasutatud tähised: + : poolt : vastu 0 : erapooletu PE v /14 RR\ docx

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) EH (...,,...)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. november 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0299 (NLE) 12966/16 COASI 204 ASIE 82 RELEX 819 CFSP/PESC 792 COHOM 125 CONOP 83 COTER 101 COARM 178 DEVGEN

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PVx

PVx Euroopa Parlament 2014-2019 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon INTA_PV(2015)0831_1 KOOSOLEKU PROTOKOLL 31. august 2015 kell 15.00 18.30 BRÜSSEL Koosolek avati esmaspäeval, 31. augustil 2015 kell 15.00

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, 12.3.2019 JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 12.1.2015 B8-0021/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem