Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________"

Väljavõte

1 Lisa1 Vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrusega nr 45 Narva-Jõesuu ARENGUKAVA kuni 2025 EELARVESTRATEEGIA Narva-Jõesuu Sinimäe

2 1. Sissejuhatus Lühiülevaade Narva-Jõesuu olukorrast, trendidest ja probleemidest...4 Narva-Jõesuu visioon Narva-Jõesuu arengukava 2025 strateegilised väljakutsed ja tegevused...7 I Ettevõtluskoostöö... 7 II Tondilosside kordategemine, planeeringud, heakord ja metsa kaitse III Elanikkonna juurdekasvatamine IV Haridus ja lapsed V Hoolekanne ja sotsiaaltöö: heaolu ja teenuste tagamine VI Taristu Eelarvestrateegia Eesti toimekeskkonna ülevaade Narva-Jõesuu linna põhitegevuse prognoos Investeerimis- ja finantseerimistegevus Arvestusüksus ja finantsdistsipliin LISAD NARVA-JÕESUU LINNA ARENGUKAVA LISA 1: TOIMEKESKKONNA ANALÜÜS Linna paiknemine ja asustus Rahvastik Elukeskkond Avalikud teenused Kultuur, sport ja vaba aeg Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Ettevõtlus ja turism EELARVESTRATEEGIA TABELID LISA

3 1. Sissejuhatus Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia määratlevad omavalitsuse tegevussuunad, eelistused, eesmärgid ja rahastuse. Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisel ning Viivikonna ja Sirgala sundliitmisega tekkinud omavalitsusel on vaja ennekõike kokku kasvada: so. ühildada senised adminkultuurid ja kogukondlikud tavad. Seetõttu võeti uue ja ühise arengukava koostamist teha väga põhjalikult ja laia osaliste ringiga. Arengukava ja eelarvestrateegia koostati aasta aprillist alates. Mais-juunis toimusid laiendatud volikogu komisjonide koosolekud, ümarlauad ettevõtjatega ja piirkondlikud rahvakoosolekud, kus kokku osales 259 inimest: tõstatati probleemid ning sõnastati valdkondlikud eesmärgid ja tegevused juunil korraldati Voorel laiapõhjaline seminar, kus linna tulevikuvisiooni ja eesmärke arutati üheskoos volikogu ja allasutuste töötajatega. Sõna sekka said öelda kõik linnaelanikud: korraldati elanike küsitlus, millele oli võimalik vastata nii veebipõhiselt kui ka (e-)kirja teel. Osalus oli taas aktiivne: vastajaid oli 61, kes esitasid 238 ettepanekut. Elanike ettepanekud koondati ja süstematiseeriti teemade lõikes ja hinnati, kas need lahendused: 1. on juba olemas, 2. on juba teostamisel ja objektid valmivad aastal, 3. võetakse teha ning ettepanekud on suurema lahenduse osa, mistõttu need vajavad suuri investeeringuid ja erikokkuleppeid riigi ja ettevõtjatega, 4. ei ole otstarbekas arengukavasse lülitada ja miks. Olulisemad otsused langetas arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustatud juhtrühm, kuhu kuulusid arengukava koostamise üldjuht Veikko Luhalaid (volikogu esimees), juhtrühma esimees Maksim Iljin (linnapea), liikmed Aare Objartel (volikogu arenguja ettevõtluskomisjoni esimees, Heiki Luts (volikogu aseesimees), Inge Muškina (volikogu aseesimees), Aleksandr Pahhomov (siseaudiitor), Raim Sarv (aselinnapea arenduse alal), Mati Männisalu (aselinnapea majanduse alal), Kädi Koppe (sotsiaalosakonna juhataja), Anžela Jakutova (rahandusosakonna juhataja), koordinaator Angelina Liiv (arendusspetsialist). Juhtrühma koosolekud toimusid 2. mail, 7. juunil, 28. juunil, 30. juulil ja 15. augustil. Kõik koosolekud protokolliti ja salvestati. Paralleelselt koostati rahvastiku ja sotsiaalmajandusliku keskkonna andmepõhine ülevaade ja eelarvestrateegia alused. Arengukava aitasid kokku panna konsultandid Mihkel Laan ja Garri Raagmaa, eelarvestrateegia koostas Hannes Orgse. Dokument koosneb neljast osast. Esimene osa annab statistika ja töögruppide arutelude põhise lühiülevaade peamistest arengueeldustest ja väljakutsetest. Järgneb visioon, mis esitab narvajõesuukate nägemuse oma kodulinna tulevikust. Strateegiaosa esitab arengusuunad ja eesmärgid. Neljas osa on eelarvestrateegia tekstiilne osa. Põhjalikum statistikaülevaade ja 3

4 eelarvetabelid andmetabelid on esitatud lisas. Arengukava käigus tekkinud dokumendid nii nagu ka kohtumiste protokollid asuvad Narva-Jõesuu kodulehel arengukava rubriigis. 2. Lühiülevaade Narva-Jõesuu olukorrast, trendidest ja probleemidest Ligi elanikuga Narva-Jõesuu linn (NJ) asub Kirde-Eestis Ida-Viru maakonnas. Naaberomavalitsused on läänes Sillamäe linn ja Toila vald ning lõunas Alutaguse vald. Põhjas piirneb linn Soome lahe rannikuga, idas Narva jõe ja Vene Föderatsiooniga. NJ kaugus Tallinnast on u 205 km, Tartust u 175 km ja St Peterburist u 170 km. Narva-Jõesuu linn moodustus aastal toimunud haldusreformiga Narva-Jõesuu linna (u elanikku) ja Vaivara valla (u 1900 elanikku) ühinemisel. 4

5 Maailmalinn Peterburi ja selle lähitagamaa 7 miljonit elanikku on NJ lähemal kui 600 tuhandene Harjumaa. Narva-Jõesuu piirneb Eesti kolmanda linna Narvaga ja teisedki suured Ida-Virumaa tööstuskeskused on lähedal. Kuna eeslinnastumine jätkub ja elatustase kasvab, siis loob see head eeldused elanike juurde saamiseks inimesed soovivad ja saavad elada ja puhata paremas keskkonnas. Viimasel viiel aastal ongi Narva-Jõesuu elanikkond kasvanud ja toimuvat rändepööret arvestades peaks see jätkuma. Narva-Jõesuu lähistel Narva linnale kuuluvatel suvilaaladel on üha enam püsielanikke, kes soovivad teenuseid lähikonnast, mistõttu Narva- Jõesuu vajab täiendavaid kaubanduspindu, sh. ka paljude elanike poolt nõutud turgu, mis annaks juurde ka koha miljööle, ja teisi teenuseid aasta aprillis oli Maksu- ja Tolliameti andmetel Narva-Jõesuu linnas kokku registreeritud ligi 400 ettevõtet, neist tegutsevad ehk töötajate või käibega 119 ettevõtet ning neist omakorda töötajatega 97 ettevõtet. Kokku oli linna ettevõtetes ca 1700 töökohta. Kõige enam ettevõtteid tegutses kaubanduses. Samas elektrienergiaga varustamise valdkonnas töötas ligi pool töötajatest (u 830). Majutuse ja toitlustuse 15 ettevõtet andsid tööd u 260-le ja avalikus halduses töötas ligi 220 inimest. Palgad võrreldes Eesti keskmiste palkadega olid tegevusalati üldjuhul oluliselt madalamad, mistõttu võib eeldada palkade ja vastavalt tulumaksu laekumiste kasvu. Põhjamaade Rivieraks nimetatud Narva-Jõesuus on ajalooline spaa-traditsioon ja tugevad turismiettevõtted: Narva-Jõesuu Sanatoorium, Meresuu Spa & Hotel, Noorus Spa Hotel ja Liivarand SPA Hotel. Turismi arendamise eeldusteks on linna looduslik keskkond (liivarand, männimets), traditsioonid ja Peterburi linna lähedus. Siin on Eesti pikim liivane mererand, palju arendatavat maad ja võimalusi saada nii uusi turismiettevõtteid kui ka osikuid-suvikuid (osa- ja suveelanikke). Euroopa ja Eesti elanikkonna vananemine loob juurde nõudlust nii tervisedendusele kui ka tööturult taandujate elamusalade laienemisele. Seni on piirkonna suurim maaomanik Vabariigi Valitsus, mis seab maatehingute võimatuse või kohmakusega piirangud investeeringute saamisel. NJ evib seega olulist potentsiaali täiendava jõuka elanikkonna ja ka osikute-suvikute juurde saamisel. Läbi tuleb mõelda aga nende registreerimise ja maksustamise teemad. Narva-Jõesuu suurimaks väljakutseks, aga samas ka võimaluseks on suhted piirkonna suurettevõtete, ennekõike Eesti Energiaga, kes soovib laiendada põlevkiviõlitootmist (samas toimub kaevandustasude vähenemine kuna kaevandamine liigub Alutaguse valda, ehkki saastamine jätkub NJ territooriumil). Eesti energia tegevusega kaasnevad ühelt poolt keskkonnariskid ja -saaste, mille eest vahetult mõjutatud Narva-Jõesuu elanikud peaksid saama õiglast kompensatsiooni, kuid samas luuakse ka uusi heapalgalisi töökohti, millega on Narva- Jõesuu võimalik saada uusi maksumaksjaid. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on teine Tallinnast juhitud asutus, mille tegevusel on olnud linna lähistel lageraideid tehes väga negatiivne mõju NJle. RMKga koostöös metsa säästlikult majandades ja võiks Narva-Jõesuu elukeskkond just arvestades matkaraadade jm taristu rajamist oluliselt paremaks saada. See on oluline hoida nimetatud ettevõtete-asutustega pidevat kontakti ning otsida osapooltele parimaid lahendusi. NJ lasteaedades oli 2017/2018 õppeaastal 8 rühma 121 lapsega. Narva-Jõesuu kooli õpilaste arv on püsinud stabiilselt õpilase vahel. Sinimäe põhikooli õpilaste arv viie aastaga enam kui kahekordistunud ning 17/18 õppeaastal oli õpilasi juba 93. Tulenevalt positiivsest rändest ja NJ lasteasutuste heast mainest on lasteaialaste ja nooremate kooliklasside õpilaste arv kasvanud. Seetõttu ei ole vaja lastega perede sisserännet täiendavat soodustada, kuna see võib viia täiendava kapitaalehituse vajadusele. Koolide ehituslik olukord on hea, vajalik on 5

6 mõningane jooksev remont. Peamiseks väljakutseks on noorte õpetajate saamine ja huvihariduse võimaluste laiendamine. Täiendavaid investeeringuid on vaja teha spordirajatistesse. NJ uueks suureks väljakutseks on Viivikonna ja Sirgala asulate sundliitmine. Kunagised küllalt suured karjääriasulad on kahanenud vastavalt 58 ja 52 elaniku juurde, enamik maju on hüljatud ja taristu täielikult amortiseerunud. Nimetud asulate tuleviku jaoks on vajalik kompleksse sealsete elanikega läbi arutatud arenguplaani koostamine, mille teostamise ilmseks eelduseks on Vabariigi Valitsuse osalus. NJ taristu on valdavalt heas korras. NJ linna vee- ja kanalisatsioonitaristut haldab AS Narva vesi. Vajalikud on veel täiendavate trasside rajamine nii nagu ka NJ teiste asulate trasside, aga ka üldine sadeveekanalisatsiooni, drenaaži ja eesvoolude korrastamine. NJ linna kaugküttepiirkonnas on teenusepakkuja AS Adven, rajamisel on puiduhakke kaugküttekatlamaja, millega liitub ka Narva-Jõesuu Sanatoorium. Olgina ja Sinimäe ja teiste asulate vee- ja soojateenust korraldab NJ kuuluv kommunaalettevõte Vaiko AS. NJ linna liiklusja parkimisskeem, aga ka kõnniteede võrgustik vajab pärast kergliiklusteede olulist lisandumist uuendamist. Koostöös spaadega on teemaks promenaadi laiendamise ja rannaala keskkonna üldine parendamine. NJ külades vajavad jooksvat uuendamist ja rajamist külakeskused. Erinevate fondide toel peaks arenema ka sadamad ja lennuväli. Narva-Jõesuu visioon Narva jõe suudme- ja rannaala rahvas räägib kahes keeles, nooremad ka juba kolmes keeles. Narvajõesuulane armastab oma kodu. Olgu see siis maja ja korter suvituslinnakeses või rannalähedases põllu- ja metsakülas. Kodu peab olema ilus ja selle ümbrus puhas ja looduslähedane. Kodust ei ole kaugel käia tööle Narva, Sillamäele või ka mujale. Narvajõesuulane on lahke võõrustab hääl meelel külalisi Narvast ja Piiterist, Tallinnast ja Helsingist. Rahvast võiks juurdegi tulla: uusi spaasid, villasid ja pansionaate passib kenasti mändide vahele rajada. Siis saaks linnarahvas ka rohkem ja paremaid teenuseid. Nii et kuuldused Narva- Jõesuu ilust ja siinse rahva lahkusest võiks kaugemalegi kajada. 6

7 3. Narva-Jõesuu arengukava 2025 strateegilised väljakutsed ja tegevused Järgnev strateegiapeatükk võtab kokku Narva-Jõesuu (NJ) elanike küsitluse, volikogu komisjonides avalikel koosolekutel, ümarlaudadel tõstatatud ning Voore seminaril ja juhtrühmas täiendatud ja korduvalt läbi arutatud teemad. Peatüki struktuur põhineb juhtgrupis valitud kuuel strateegilisel valdkonnal (I-VI), milliste lõikes määratleti: 1. strateegilised väljakutsed peaeesmärgid, mida saavutada ja mille teostuseks valiti 1.1. tegevussuunad ja nende raames teostatavad tegevused, millest moodustub konkreetne tegevuskava. Osad tegevused on juba koosolekutel välja pakutud, ehkki need vajavad olulist täpsustamist ja läbiarutamist, osad tuleb linnaametnikel veel konkretiseerida. Omavalitsuste koostöös tehtav peaks leidma kajastuse ka maakonnastrateegias (ja on markeeritud punakaspruunilt). Riiklikult tõstatavad teemad on antud lilla värviga. Üldplaneeringu teemad on esile tõstetud rohelisega ja meedias kõlada võivad teemad sinisega. I Ettevõtluskoostöö Arvestades Narva-Jõesuu ja lähipiirkonna (suur)ettevõtteid, loodus- ja inimressursse on Narva- Jõesuu arvestatavad eeldused kaasata investoreid loomaks uusi töökohti ja parandamaks elukeskkonda. Sealjuures saab Narva-Jõesuu ettevõtluspoliitika ja vastava suhtekorralduse jagada kolme suunda: 1) loodusressursse valdavad ja töötlevad suurettevõtted ja riigiasutused, milliste Tallinna kontorite tegevust tuleb kohalikul kogukonnal ohjata; 2) spaad jt. suured turismiettevõtted ning kinnisvarainvestorid, kelle tegevuseks tuleb Narva-Jõesuu luua uusi võimalusi; 3) väikeettevõtted, keda on vaja tööhõive ja elukeskkonda rikastavate teenuste loomiseks ja kes vajavad tekkeks ja esmaseks laienemiseks avaliku sektori tuge. 1. Õiglane hüvitis saaste ja keskkonnakvaliteedi halvendamise ja mainekahjude eest Eesti Energia (EE) kaevandustegevus ja kavad rajada uusi õlitehaseid loob piirkonnas lisasaasteallikaid ja keskkonnariske. Suurtööstuste laienemisega kaasnev piirkonna maine kahjustumine on probleemiks ka nende ettevõtetele endile kui soovitakse saada vajalikke töötajaid. Seega on vajalikud kompenseerivad meetmed, mis suunaks osa EE kasumist Narva- Jõesuu jt Ida-Virumaa omavalitsuste keskkonna- ja mainekahjude heastamiseks Lülitada kaevandus- ja saastetasude teema Ida-Viru maakonnastrateegiasse, et kõik siinsed omavalitsused käituksid läbirääkimistel õlitehaste jt suurte saastavate tootmisüksuste rajamisel ühiselt ja ühtselt Teha ettepanekud ressursimaksu ümberjaotamiseks lähtuvalt saastekoormuse tekitamisest (Narva karjääri kaevandusala liigub Narva-Jõesuu alalt välja, kuid EE peamised saastavad üksused on just Narva-Jõesuu territooriumil) Taotleda visuaalse reostuse kompenseerimist räämas tootmishoonete ja rekultiveerimata kaevandusalade eest. 7

8 2. Eraarendajatele täiendavate võimaluste loomine Narva-Jõesuu territooriumi ettevõtete töötajad elavad valdavalt Narvas. Piirkonda kõrgemapalgaliste lisandumisega tuleb juurde ka neid, kes soovivad kolida elamutesse. Elanikkonna vananemisega kasvab järgmisel kahekümnel aastal kordades nõudlus suurlinnade eakate elanike elamute, pansionaatide ja hooldekoduse järele. 300 km raadiuse suurlinnaregioonides (Peterburis, Helsingis, Tallinnas ja Riias, kus elanikke kokku üle 10 miljoni) kasvab eakate arv ca miljoni võrra. Sealjuures on arendajate poolt selgelt eelistatud hea (loodus)keskkonna ja juba sissetöötatud rikkalike teenustega piirkonnad, kellega, näiteks Lääne-Eesti linnadega, ollakse ka ilmses konkurentsis Eramaaomanikega koostöös investeeringuvõimaluste pakkumine: Olgina ja Narva vahelise elamuala pakkumine arenduseks EE töötajaile; Eksklusiivsete eramualade rajamine (valgekraedele) 2021; Pansionaatide arendusplaan 2023+; Eraldi elurajoon(id)eakatele 2023+; Veebiturundus; Kinnisvaramessidel osalemine Tööstuspargi (endise Vaivara territooriumil) arendamine koostöös ettevõtjaga Omavalitsuse munitsipaalmaa omandamise ja selle arendamise ning eraomanikele müügi võimaldamise teema lisamine Ida-Viru maakonnastrateegiasse, tõstatada teema taas Eesti Linnade ja Valdade Liidus. 3. Kuurordi atraktiivsuse kasvatamine Narva-Jõesuud tuntakse kuurordina. Keegi ei tule Narva-Jõesuusse ainult hotelli magama ennekõike paelub siinne miljöö. Nüüd, mil spaad on jalad alla saanud, on vajalik linna koordineeriv, ennekõike maakasutust, keskkonda ja Narva-Jõesuu identiteeti kujundav tegevus. Eraettevõtjate osalusel on ilmselt võimalik arvestatavate EAS ja KIK investeeringutoetuse taotluste koostamine Rannaala väljaarendamine (sisend maakonna strateegiasse): Maakasutuse tsoneeringu koostamine erinevatele sihtgruppidele; Uue üldplaneeringu koostamine; Vaikuse ala planeerimine 2 km ulatuses; Suvelava ehitus; Avaliku aastaringse käimla rajamine; Muuli ehitamine; Jõeäärse ala väljaarendamine (üldplaneeringu teema); Sõtke jõe puhkeala väljaarendamise II etapi elluviimine Turismimagneti loomine erainvesteeringuna: Näiteks rajada Baltimaade suurim veepark; Era tuuminvestori leidmine; Narva-Jõesuu LV teeb: planeeringu, leiab maa, tellib laste ujulatunde (Rakvere mudel) Videokaamerate paigaldamine avaliku ruumi turvamiseks Osalemine Ida-Virumaa turismiklastri töös. 8

9 3.5. Kuursaali kui Narva-Jõesuu sümboli renoveerimine: Võimalik partnerlus ettevõtja(te)ga (ja leppe saavutamine hiljemalt 2020); Glamuurne restoran; Tantsusaal, kammerkontserdid; Turismiinfokeskus; Narva-Jõesuu muuseum; Majutus Väikesadamate ja slippide rajamine: Projekt Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine (ujuvkai, slipp, ooteala, juurdepääsutee, heakorratööd); Projekt Väikesadamad iga 30 miili kaugusel elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas/30 Miili (sadamahoone, linnakai, tankla, WIFI tsoon, ohutusseadmed, ohutuskoolitus, veebileht); Viilhalli (paadikuuri) sisetööde lõpetamine, territooriumi heakorrastus, juurdepääs jõele, kanalid, slipp (2019 projekteerimine); Kalasadama ehitus; Kalameeste küla loomine; Kalakeskuse (kalatoodete müük) ehitamine; Lustilaevaühenduse tagamine Narva - Narva-Jõesuu ja Toila vahel Terviseradade ja kergliiklusteede arendamine: Sinimäele Põrguaugumäele valgustuse rajamine, jooksu- ja suusaradade väljaarendamine; Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 1. etapp (J. Poska tn, Suur-Lootsi tn); Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 2. etapp (Vabaduse tn, L. Koidula tn kuni lõpp-peatuseni); Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 3. etapp (L. Koidula tn kuni Šiškini männini); Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 4. etapp (Metsa tn, Kungla tn, Raja tn, Auga tn); Uues üldplaneeringus täpsustada kogu terviseradade ja kergliiklusteede võrgustikku Turismiettevõtete, osikute ja suvikute osalemine rannaala arendamisel ja korrastamisel: Läbirääkimised ettevõtjatega rannaala arenduse teemal; Kampaania korraldamine rannaala arenduse eesmärkide selgitamiseks; Turismimaksu kehtestamine nt. 2 inimese ööbimiselt (eeldab seaduste muutmist); Maksimaalse maamaksumäära kehtestamine mitteresidentidele (eeldab seaduste muutmist). 4. Teadliku kohaturunduse teostamine koostöös ettevõtetega Narva-Jõesuu maine on Eestis seni kahetine. Ettevõtted turundavad end eraldi, mistõttu ressurss killustub ja kampaaniad ei ole tõhusad Narva-Jõesuu maine- ja turunduskava loomine koostöös ettevõtjatega (sh muuseumide turundus, turismikaardid ja trükised, linna reklaam sihtturgudel) Kultuurse kuurordi programmi ellukutsumine koostöös sündmuste korraldajatega Kaasajastatud kultuurimeemide tootmine nii Eesti kui ka Peterburi publikule: 9

10 Ajaloolised isikud: Šiškini mänd ja kolm karu, Severjanini lood; Vene aristoktaatia lood; Narva-Jõesuu oma loo väljatöötamine; Militaarajaloo toote väljatöötamine; Ajalooliste kultuuriinimeste mälestuste jäädvustamine (mälestusmärgid, skulptuurid); Ajaloolis-kultuuriliste marsruutide väljatöötamine Muuseumide kordategemine ja laiendamine: Narva-Jõesuu muuseum viia üle uuele pinnale (Kuursaal?); Sinimäe muuseumi laiendamine sõjatehnika eksponeerimiseks; Ühise sihtasutuse loomine (Narva-Jõesuu, Sinimäe ja Sillamäe) koos muuseumide arendamise kontseptsiooni väljatöötamisega Keskne mainekujundus: Linna uue veebi koostamine; Outdoor meedia koordineerimine Sinimäe uue vaatetorni ja infokeskuse ehitamine (koostöös ettevõtjate ja KIKiga) Lennujaama arendamine MTÜ poolt Maximas, Kuursaalis või uues kaupluses turismi infopunkti loomine. 5. Elanikele vajalike teenuste lisamine Elanike seas üks nõutumaid teemasid oli turg, aga ka kaupluste valiku ja tankla rajamine. Linnavalitsus on seda mitmel korral pakkunud eraettevõtjaile võimalust turgu pidada, kuid see ei ole seni teostunud. Narva-Jõesuu elanike ja talu-kalameeste huvides on ilma vahendajateta kaubelda piima, kala, juurikate ja teiste saadustega. Turud elavdavad linnakeskusi ja on kõikjal Euroopas naasmas linnakeskkonda. Eestis on mitu turgu ja laata tekkinud kodanike initsiatiivina Avaturu käivitamine: Kauplemiskoha ja -korra määramine; Elementaarse turuinventaari soetamine; Turukupja (ettevõte või MTÜ, kes korraldab turu tegevust) konkurss ja rakendamine; Kala-liha külmlettide lisamine; Käivitada turu rajamise avalik arutelu (kohaliku lehes ja veebis) Teise kaupluse (Coop) ja tankla kutsumine Tavandimaja ja krematooriumi ehitamine Raamatukogu renoveerimine või üleviimine teistesse ruumidesse, et kasutada linna ruume maksimaalselt. II Tondilosside kordategemine, planeeringud, heakord ja metsa kaitse Suvituslinnas on heakord esmase tähtsusega, mistõttu räämas objektide korrastamisele tuleb pöörata erilist tähelepanu. Samas on see ka täiendav argument omavalitsuse poolt karmimate regulatsioonide kehtestamisel. 6. Tondilossid korda! Narva-Jõesuu kahetise maine põhjustavad olulisel määral kasutamata ja lagunenud hooned. Need peavad korda saama! 10

11 6.1. Tondilosside kordategemiseks erinevate meetoditega tegevuskava koostamine: Kaardistus; Suhtlus omanikega, elanikega; Tagasi-väljaost; Omanike häbistamine, trahvimine 2019; Tegevuskava lisamine maakonnastrateegiasse Seikluspark-seiklusraja rajamine linnas 6.3. Esitada avalik üleskutse koostööle tondilosside omanikele: Alustada veebis ja Narva-Jõesuu oma lehes (nö. omade vahel ja positiivses võtmes) omanikke teavitades diskusioon Et mis seal võiks olla ; Kutsete saatmine võimalikele partneritele, kes võiks huvitatud olla kasutusest väljas olevate hoonete arendamisest. 7. Viivikonna ja Sirgala riikliku restruktureerimiskava koostamine Viivikonna ja Sirgala (V&S) sundliideti Vabariigi Valitsuse otsusega NJga. Kohtla-Järve varasemate linnaosade enamus maju on pärast karjääride sulgemist hüljatud. Kahes asulas on elama jäänud veel sadakond inimest. Ilmselt ei ole nende asulate taastamine varasemal kujul reaalne ega otstarbekas. Narva-Jõesuu eelarves ei ole vahendeid, et varasemate aastakümnete taristuvajakut leevendada, mistõttu õiglane oleks siin lahendus leida keskvalitsuse finantseeritava programmi raames Ülevaate koostamine V&S elanikest, hoonetest, teenustest Tegevusplaani koostamine: Osa elanike äratoomine NJsse, Olginasse? Viivikonna-Sirgala inimeste asenduspindade rajamine? Viivikonna keskosa renoveerimine? Cinevilla IV filmifondi tegevuse võimalik rakendamine V&Ss ühe ideena? 7.3. Vee- ja kanalisatsiooni väljaaarendamine Tänavavalgustuse uuendamine Teede ja tänavate remontimine Lagunenud hoonete lammutamine Lisada V&S tegevuskava koostamine ja rakendamine Ida-Virumaa strateegiasse. 8. Jäätmekäitluse ja prügikogumise korrastamine Narva-Jõesuu probleemiks on olnud metsaaluste prügistamine nii oma elanike kui eriti just Peterburi suvitajate poolt, kes ei ole Eesti reeglitest teadlikud. Korraldatud jäätmevedu käivitub Omaette teema, mida mitu linnakodanikku tõstatas, on lemmikloomade kalmistu - seni maetakse lemmikuid metsa või koduaedadesse. Et ka Narvas ja Sillamäel teadaolevalt lemmikloomade kalmistut ei ole, võiks see anda täiendava põhjuse Narva-Jõesuu külastamiseks hooajaväliselt Elanike ja külaliste koolitamine kampaaniatega Lemmikloomade kalmistu rajamine Koerte jalutusplats, urnid Jäätmekava koostamine Jäätmete kogumispunkti-jaama rajamine Kompostväljaku rajamine Kodutute loomade varjupaik eraoperaatori poolt. 11

12 9. Mets ja pargid korda Narva-Jõesuu pargid on võsastunud. Samas teostab RMK linnalähises metsas lageraideid, mis ei ole suvituslinna vahetus läheduses kohased Narva-Jõesuu parkide korrastamise tegevuskava koostamine ja Ida-Virumaa strateegiasse: Narva-Jõesuu lastepargi rajamine; Kuursaali pargi (Hele ja Pime park) korrastamine; Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine; Tänava äärsete metsaalade korrastamine Riigimets võtta kohaliku kaitse alla. 10. Uue üldplaneeringu koostamine Narva-Jõesuu kui ühinenud omavalitsus peab koostama uue ühinemisjärgse üldplaneeringu. ning fokuseerida see investorite kaasamisele Olemasolevad ja lisanduvad elamurajoonide detailplaneeringud määratleda eri sihtgruppidele Heakskiidetud detailplaneeringud reklaamida investoritele koostöös maaomanikega. III Elanikkonna juurdekasvatamine Elaniketa pole omavalitsust. Registris olevate elanike arvust sõltub olulisel määral KOV tulubaas. Kasvava elanikkonnaga KOVides on perspektiivi ja neisse tehakse meelsamini investeeringuid. Elanikkonna kasvatamine on strateegiline küsimus. Sellega seotud tegevused saab jagada lühi- ja pikavaatelisteks. 11. Elanike linnas aadressiga registreerimine Elanike registreerimisega aga on eriti kiire, sest aasta lõpus kustutatakse aadressita elanikud registrist Kampaania korraldamine, et aadressita elanikud end Narva-Jõesuu registreeriks. 12. Pikaajalised elanikkonna kasvatamise meetmed Üldjuhul tehakse elama asumise otsus erinevaid tegureid (nagu hind, miljöö, kaugus töökohast ja teenustest) arvestades, aga see sõltub olulisel määral inimese elukaarest. Et Ida-Virumaa elanikkond vananeb eriti kiiresti, siis suureneb ka head ja rahulikku elukeskkonda väärtustavate elanike osakaal. Rida elamisväärsust soodustavaid meetmeid (uusarendused, paremad teenused, parem keskkond) kajastati juba eelmistes osades. Narva-Jõesuu on juba populaarne elamise ja puhkamise sihtkoht, mistõttu kinnisvara on siin oluliselt kallim Narva-Jõesuu korterituru mõjutamine täiendavate avalike rendipindade pakkumisega, et Narva-Jõesuu hindu langetada Töö imidžiga: maine parandamine (vt ka koostöö ettevõtjatega p. 4): Brändisündmuste pakkumine; 12

13 Elanikkonna kasvatamise ja käitumisharjumuste muutmiseks olulise info edastamiseks kohapeal elavate meediainimeste potentsiaali kasutamine Eesti- ja vene keelekeskkonna arendamine, kus võib mõlemaga ja lisaks veel ka inglise keelega hakkama saada: Teenindusettevõtete töötajate keelekoolitused Külaplatside korrastamine ja uute loomine (LEADERist): Soldina; Vaivara. IV Haridus ja lapsed Narva-Jõesuu kooliealiste laste arv on hakanud taas mõnevõrra kasvama, seda ennekõike Sinimäel, mis tagab koolide ja lasteaedade stabiilse arengu. Esialgu puudub vajadus uusehituseks. Peamiseks probleemiks on noorte õpetajate ja erialaspetsialistide nappus. Omaette teema on ka laste transport, seda eriti huvihariduse tagamisel. 13. Õpetajaid ja tugispetsialiste tuleb juurde saada Narva-Jõesuu haridusvaldkonna peamine probleem on (noorte) õpetajate ja erialaspetsialistide vähesus. Noortele ei ole pakkuda vabu heas seisukorras üürikortereid ja nii kinnisvara kui ka rendipinnad on noorele spetsialistile liiga kallid Vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine: Koostada ülevaade vajaminevatest õpetajatest ja spetsialistidest; Koostada ülevaade Narva-Jõesuust pärit noortest, kes õpivad ülikoolides; Selgitada ennekõike spetsialistide ja huviõpetajate olemasolu Sillamäel ja Narvas, keda saaks palgata osaajaga Noorte õpetajate ja erialaspetsialistide motivatsioonipaketi rakendamine: Koostada väljastpoolt kutsutavate õpetajate ja spetsialistide nimekiri; Pakkuda soodusüüriga korterit; Taotleda riiklikku lisatasu keelekümbluse koolis ja eesti kodukeelega õpilaste õpetamise eest; Taotleda keelekümbluskeskkonna arendamise kaudu lisavahendeid. 14. Koolid korda ja spordiväljakuid juurde! Koolide ehituslik olukord on hea ja vajalikud on jooksvad remondid Sanitaarremondid Narva-Jõesuu koolis ja lasteaias ning Olgina lasteaias Spordi- ja mänguväljakute rajamine: Skate park Narva-Jõesuu kooli juurde; Staadionid ja universaalspordiväljakud Olginasse, Sinimäele, Narva-Jõesuusse; Talviti liuväli Narva-Jõesuus; Laste mänguväljakute ehitamine ja kordategemine asumites Muusikakooli tegevuse laiendamine Olginasse ja Sinimäele (leida ruumid). 15. Ühise noorsootöösüsteemi loomine Viimase ajani ei ole kuigi aktiivset noorsootööd viljeletud, mis ei ole ilmselt soosinud Narva- Jõesuu atraktiivsust noorte seas Noortekeskuste harukontorite avamine Olginas ja Sinimäel (ruumid olemas): 13

14 Noortejuhtide palkamine; Ruumide kohandamine; Inventari hankimine Huvihariduse ja -tegevuse mitmekesistamine: Olemasolevat tegevuskava uuendada; Vaivara seltsimaja korda teha ja enam kasutada; Koolide avamine ringitööks õhtuti Malevate korraldamine ja noorte töö toetamine. 16. Transpordikorralduse parandamine lastele ja õpetajatele Ühinemisjärgselt ei ole transpordikorraldus kooliõpilastele piisav Koolitranspordi korraldamine Narva-Jõesuu, Sirgala, Viivikonna, Olgina, Sinimäe ja väiksemate külade lastele: Maakonnaliinide ja nende graafiku korrigeerimine. V Hoolekanne ja sotsiaaltöö: heaolu ja teenuste tagamine Narva-Jõesuu kõrge kinnisvarahind tähendab probleeme vähekindlustatud elanikele, näiteks üksikutele eakatele, kes ei suuda üüri maksta. Vaja on enam sotsiaalpindu. Seoses sundliitumisega tuleb Narva-Jõesuul kanda hoolt ka Viivikonna ja Sirgala elanike eest, kus osades lagunevates majades ei ole enam elamiseks sobilikke tingimusi. Narva-Jõesuu on oma värskelt renoveeritud hooldekodu, mis tagab kohaliku vajaduse, kuid et piirkonnas võib eeldada hoolekandeteenuse vajaduse olulist kasvu, siis võiks ehk koostöös teiste Ida-Virumaa omavalitsustega mõelda varem kavandatud lisakorpuse väljaehitamisele, mis viiks kohamaksumuse veelgi alla. 17. Sotsiaalpindade uuendamine ja juurde ehitamine. Narva-Jõesuul on puudu sotsiaalpindadest, olemasolevad on halvas seisukorras. Samuti on vaja pakkuda korralikke elamispindu kutsutavatele noortele spetsialistidele NJ munitsipaaleluruumide programmi koostamine ja sidumine riikliku üürimajade programmiga (lisada maakonnastrateegiasse) Üürimaja(de) rajamine: projekt Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine Sotsiaalmaja(de) ehitamine LV kinnistute müügist võiks saada lisavahendid. 18. Sotsiaalteenuste tugisüsteemi arendamine. Elanikkonna vananemisega suureneb nõudlus sotsiaal- ja sealjuures erihoolekandeteenuste järele Riigi tugiisiku teenuste täiendamine, seni puuduvad: Noore pere nõustamine, Võlanõustamine, Psühholoog Eakate igapäevaelu tugiteenuste tagamine: Narva-Jõesuu Hooldekodu arendamine; Vanurite päevakeskuste loomine; Avahoolduse arendamine; 14

15 Kohandatud sotsiaaltranspordi teenuse arendamine Hooldekodu jooksev remont (SA omavahenditest) Erivajadusega inimestele juurdepääsuteede rajamine (avalike asutuste ja kodude kohandamine) Erihoolekande kohtade vajaduse ja järjekordade prognoosi koostamine (lisada maakonna strateegiasse) Laste ja perede heaolu profiili koostamise tellimine. VI Taristu Taristu alla kuuluvad energiavõrgud, torud, teed ja tänavad, transport ja liikluskorraldus. Siin ei ole suuri vajakajäämisi va. Viivikonna ja Sirgala taristu, mida ei ole aastakümneid uuendatud. Narva-Jõesuu veeteenust korraldavad linna osalusega asutused ja NJ linna soojamajandus on ümberkorraldamisel puiduhakkele. Toimuvad kavandatud laiendused-ümberkorraldused ja jooksvad remondid. Juurdepääs E20le on remondis ja kergliiklustee Narva on valmimas. Maakondlikke tasuta bussiliine korraldab Ida-Viru Ühistranspordikeskus. Hobilennujaam areneb ka omasoodu ja lustisõidudki said suvel jõe peal käima. 19. Vee- ja kanalisatsioonitrasside lisamine, soojatrasside remont Narva-Jõesuu vee- kanalisatsioonisüsteeme uuendati Narva vee korraldamisel ühtsusfondi vahenditest, kuid osa piirkondi on veel välja ehitamata Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kava täitmine kokkuleppel Narva Veega Vilde tn kuue korterelamu soojatrasside remont Sadevee äravoolusüsteemide täiendamine Drenaažisüsteemide puhastamine Aiandusühistute üldkasutatavate puurkaevude puhastamine. 20. Linna miljöö parandamine Tugi eraomanike ja ühistute hoonete renoveerimisel Abi andmine ühistutele KREDEXi renoveerimistaotluste vormistamisel Koolitus hoonete miljööväärtuslikust renoveerimisest Narva-Jõesuu linna sauna renoveerimine Olgina sauna renoveerimine Linna esindusväljaku rajamine. 21. Liikluse korraldamine Narva-Jõesuu suvituslinna liiklust ja parkimist on ohutuse ja külaliste rahulolu tagamiseks ennekõike just hooajal vaja nutikalt korraldada. Praegune parkimise ühtne tsoon seda ei võimalda ja korraldus pahandab külastajaid Liikluskorralduse kava koostamine: Märkide ja künniste lisamine; Parema käe reegli laialdasem rakendamine liikluse rahustamiseks; Taotleda E20 70 km/h piirangut Olginas ja Sinimäel Parkimise ümberkorraldamine: Uuring parkimistsoonide määramiseks; Vabade platside sättimine parkimiseks; 15

16 Parkimisinfo korrastamine ja uuendamine; Karavaniparkla loomine eraoperaatori poolt; Olgina parkla remont Tänavavalgustuse uuendamine: Projekt "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" (II taotlusvoor); Elavhõbevalgustite välja vahetamine säästlikemate vastu Paigaldada linna ristmikele tänavasildid Bussiliini loomine Sillamäe-Viivikonna-Sirgala, Sinimäe-Narva-Jõesuu vahel. 22. Linnavalitsuse uus hoone Linnavalituse praegune hoone on kitsas, kohati ebafunktsionaalne ja kulukas pidada. Samuti napib lähikonnas parkimisruumi. Kokku on praegu kasutuses 1810 m 2, koos apteegi ja perearstikeskusega 2020 m Linnavalitsuse uue adminhoone projekteerimine uues keskuses Linnavalitsuse uue hoone ehitustööd Praeguse LV hoone lammutamine ja ala korrastamine. 16

17 4. Eelarvestrateegia Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia on aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud ja -kulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse ning nendest lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia annab ülevaate Narva-Jõesuu linna finantsseisust ja prognoosib tuleviku rahavoogude kujunemist, sätestab finantsdistsipliini tagamise meetmed ja mängib läbi võimalikud riskistsenaariumid, et teha kaalutletud otsuseid arengu kavandamisel. Eelarvestrateegia esitab andmed Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS) nõutud koosseisus ja kujul. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja kinnitatakse volikogu poolt esitamiseks rahandusministeeriumile Eesti toimekeskkonna ülevaade Rahandusministeeriumi aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvas Eesti majandus aastatel keskmiselt u 2% aastas aastal toimus majanduskasvu laiapõhjaline kiirenemine: palgatulu ja kasumid kasvasid enamikes valdkondades, töötus vähenes ja tööjõupuudus süvenes. Kui tööealise elanikkonna vähenemist on senimaani kompenseerinud kasvav huvi tööturul osaleda, siis alates aastat on Eesti tööturu sisemised ressursid ammendunud ning hõivatute arv hakkab langema. Keskmise palga kasv on aastal 7%, aga kesk-pikas perspektiivis alla 6%. Tarbijahinnad kasvavad aastakeskmiselt paar protsenti (tabel 1). Tabel 1 Majandusnäitajate prognoos (Rahandusministeerium) SKP reaalkasv 4,9% 4,0% 3,2% 3,0% 2,9% 2,9% Tarbijahinnaindeks 3,4% 2,9% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% Hõive kasv 2,2% 0,8% 0,5% 0,0% -0,3% -0,3% Tööpuudus 5,8% 5,8% 6,2% 6,3% 6,5% 6,8% Keskmine kuupalk ( ) Palgakasv 6,5% 7,0% 5,7% 5,5% 5,7% 5,7% Kui ehitusvaldkonnas oli aastal arvukalt valitsuse tellimusi ja ka erasektor oli aktiivne (mis tekitas pingelise olukorra tööjõuga ja kergitas hindu), siis järgnevatel aastatel sellises mahus valitsuse tellimusi ette näha ei ole ning ehituskonjunktuur rahuneb Narva-Jõesuu linna põhitegevuse prognoos Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi tulusid: 1) maksutulud; 2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 3) saadavad toetused; 4) muud tegevustulud. Maksumaksjad moodustavad 35% Narva-Jõesuu linna elanikkonnast ja 55% tööealisest elanikkonnast. Narva-Jõesuu aasta eelarve põhitegevuse tulud on eeldatavalt 7,7 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 7,3 miljonit eurot, st põhitegevuse tulem on u 0,4 miljonit eurot. Eeldatavalt on eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumine suurem ja eelarvestrateegias arvestatakse prognoositavast 3% võrra suurema laekumisega. Maksutulud moodustavad ligi 40% eelarve tuludest, toetusfondi eraldis on u 1,5 miljonit ja tasandusfondi eraldis ligi 1 miljon eurot. Viimase viie aasta jooksul on oluliselt muutunud tulude 17

18 struktuur. Kaevandamisõiguse tasu ja laekumine vee erikasutusest ehk ressursitasude osakaal eelarves on kahanenud 32%-lt 21%-le a. planeeritud laekumine on kokku u 1,6 miljonit eurot, sellest 75% vee erikasutusest. Samuti on kahanenud kaupade ja teenuste müügitulude osakaal. Suurenenud on toetuste ja mõnevõrra ka maksutulude osakaal. Nn omatulude osakaal on 2013.a. 76%-lt kahanenud 2018.a. 64%-le (Eesti keskmine on 70%), millega on vähenenud eelarve paindlikkus (joonis 1). 45% 40% 35% 34% 38% 36% 32% 30% 25% 20% 24% 21% 15% 10% 5% 11% 6% 0% Maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud Joonis 1. Põhitegevuse tulud (Rahandusministeerium) Põhitegevuse kulud eelarvestrateegias on tulenevalt KOFS-i regulatsioonist: 1) antavad toetused, mida on 0,6 miljoni euro väärtuses, ja 2) muud tegevuskulud. Kuludest 46% moodustavad personalikulud ja majandamiskulud 45%. Tööjõukulude osakaal eelarves on pisut suurenenud, enam on kasvanud majandamiskulude osakaal (joonis 2). Eeldatavalt kujuneb personali ja majandamiskulude täitmine mõnevõrra väiksemaks. 60% 50% 40% 44% 46% 45% 41% 30% 20% 10% 0% 10% 8% Toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud kulud % 1% Joonis 2 Põhitegevuse kulud (Rahandusministeerium) 18

19 2018. aasta alguses oli linnal võlakohustusi u 2,7 miljonit eurot ja likviidseid vahendeid 2,3 miljonit euro väärtuses. Linna netovõlakoormus oli u 5% ja aasta eelarves likviidsete vahendite jäägi vähenemisega võib see kasvada , , , , , , ,0,0 97% 91% 60% 60% 100% 0, ,2 0, , , , Võlakohustused Likviidsed varad Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormuse % (eelarves kavandatud) Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) eelarve põhjal 60% 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Joonis 3 Võlakohustused ja likviidsed varad (Rahandusministeerium) 2008 ja 2017 aastate võrdluses on maksumaksjate arv rahvaarvu kasvu toel püsinud stabiilne on Narva-Jõesuu linna elanike sissetulekud kasvanud Eesti keskmisest tagasihoidlikumalt: keskmine brutotulu oli aastal 14% madalam (956 eurot kuus samas kui Eesti keskmine oli 1085 eurot kuus). Kuigi aastati on olnud kõikumisi kasvab linna tulumaksu laekumine perioodi kokkuvõttes samal tasemel keskmise palga kasvuga. Strateegia vaates iseloomustab tulude planeerimist pigem konservatiivsus. Tabel 2 Põhitegevuse tulud ( ). Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve Põhitegevuse tulud kokku Maksutulud sh tulumaks sh maamaks sh muud maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks sh tasandusfond sh toetusfond sh muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud Põhitegevuse tulude prognoosi eeldused: tulumaksu laekumise kasv on demograafilisest olukorrast tulenevalt protsendi võrra madalam rahandusministeeriumi prognoositavat palgakasvust, riigi poolt kohalikule omavalitsusele eraldatava tulumaksu protsendi võimaliku suurenemist ei arvestata; maamaksu laekumine ei muutu, kehtima jäävad olemasolevad maksumäärad, maa korralist hindamist ei toimu; 19

20 muude maksutulude laekumine (parkimistasu, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks) ei muutu; tulud kaupade ja teenuste müügist ja toetusfondi eraldis suurenevad igal aastal rahandusministeeriumi prognoositud palgakasvu (50%) ja tarbijahinnaindeksi (50%) kombineeritud muutuse võrra; muud tegevustulud suurenevad võrdselt tarbijahinnaindeksi kasvuga; muud saadavad toetused tegevuskuludeks ja laekumised kaevandamisõiguse tasust ja vee erikasutusest ei muutu; toetusfondi laekumised on eelarvestatud aastani 2020 ja edasi jääb sellele tasemele. Põhitegevuse tulud suurenevad aastaks % võrra u 8,6 miljoni euroni. Tabel 3 Põhitegevuse kulud ( ). Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve Põhitegevuse kulud kokku Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud sh personalikulud sh majandamiskulud sh muud kulud Põhitegevuse kulud on prognoositud järgmistel eeldustel: personalikulud jäävad aastal 2019 eelneva aasta tasemele, ning seejärel suurenevad aastas kolme protsendi võrra vähem kui rahandusministeeriumi riikliku keskmise palgakasvu prognoos; majandamiskulud jäävad aastal 2019 eelneva aasta tasemele ning järgnevatel aastatel suurenevad aastas ühe protsendi võrra vähem kui rahandusministeeriumi tarbijahindade kasvu prognoos. Perioodil lisanduvad majanduskuludele arengukava tegevuskavaga planeeritud ühekordsete tegevuste kulud (kokku u eurot) ; antavad toetused tegevuskuludeks jäävad aasta tasemele. muud kulud on esitatud reservfondi mahus. Põhitegevuse kulud suurenevad aastaks % võrra u 7,5 miljoni euroni. Omavalitsuste ühinemise järgselt vaadatakse senine rahastamise üle leidmaks kokkuhoiukohti. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, mille väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Eelarvestrateegia perioodil ületavad tulud kulusid igal aastal ning tulemi suhe tuludesse suureneb, saavutades 2022ndaks suhte 13%. Tabel 4 Põhitegevuse tulem ( ) Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve Põhitegevuse tulud kokku Põhitegevuse kulud kokku Põhitegevuse tulem Tulemi suhe tuludesse 11,1% 9,3% 11,3% 12,3% 12,9% 20

21 Strateegia eesmärgiks on põhitegevuse tulude-kulude ülejäägi saavutamine võimalikult suurel määral, et kasvatada linna investeerimisvõimet. Põhitegevuse tulemi maksimeerimisel (kui tulemi suhe tuludesse ületab 16%) on netovõlakoormuse ülempiiriks 100% põhitegevuse tuludest. Püstitatud prognoosieelduste püsimisel on see võimalik saavutada aastaks Investeerimis- ja finantseerimistegevus Investeerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi elemente: 1) põhivara soetus; 2) põhivara müük; 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine; 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; 5) osaluste soetus; 6) osaluste müük; 7) muude aktsiate ja osade soetus; 8) muude aktsiate ja osade müük; 9) antavad laenud; 10) tagasilaekuvad laenud; 11) finantstulud ja finantskulud. Strateegiaperioodil investeeringuid Narva-Jõesuu linn nii omavahendite, ühinemistoetuse kui ka Euroopa Liidu ja siseriiklike toetuste arvelt. Investeerimistegevuses on kajastatud toetusi (põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine) eeldataval määral, kuigi nende saamine ja suurus ei ole lõplikult selge. Investeeringute tarbeks mõeldud ühinemistoetus sisaldub 2018 ja 2019 aastate real kui põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud. Tabel 5 Investeerimistegevus ( ) Investeeringud Kokku 01 Üldised valitsussektori teenused Riigikaitse Avalik kord ja julgeolek Majandus Keskkonnakaitse Elamu- ja kommunaalmajandus Tervishoid Vabaaeg, kultuur ja religioon Haridus Sotsiaalne kaitse KÕIK KOKKU sh toetuse arvelt (saadav sihtfinantseerimine) sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Linnavara müügist ei ole tulusid ette nähtud. Võimalikku linnavara müüki käsitletakse erakorralise tuluna ning võetakse kasutusse tekkimise järgselt läbi eelarve. Strateegiaperioodi investeeringud kokku on ligi 12,5 miljonit eurot, sellest peamise moodustavad majandusvaldkonna objektid. Muu rahastuse osakaal projektides on kavandatud 44%. Investeeringud objektide lõikes on määratud arengukava tegevuskavas. Finantseerimistehingud on eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe katmiseks teostatavad finantstehingud (laenude võtmised jms). Finantseerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi elemente: 1) laenude võtmine; 2) võetud laenude tagasimaksmine. Finantseerimistegevuse rahavoogudes on kesksel kohal netovõlakoormus ehk võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade (raha ja pangakontodel olevaid vahendeid) kogusumma vahe, kus netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud kohustused. Netovõlakoormuse ülemmäär võib seaduse järgi olla kuni 100% põhitegevuse 21

22 tuludest, 2017 aasta lõpuseisuga oli linna netovõlakoormus u 5% ja selle ülemmäär 100%, aasta lõpul eeldatavalt vastavalt 5% ja 66%. Narva-Jõesuu linna prognoositav põhitegevuse tulem võimaldab investeeringute elluviimist, aga et linna ei ole käesoleval hetkel suuri rahalisi reserve, siis tuleb investeeringute katteallikaks võtta ka uusi kohustusi aasta alguse seisuga oli linnal 3 laenu kogumahuga 2,7 miljonit eurot. Laenude refinantseerimine (10-aastaseks perioodiks) on majanduslikult tasuv juhul kui intressimäär (ilma euribor-ta) jääb alla 0,75%. Strateegia perioodil on kavas võtta uusi kohustusi 1,8 miljonit eurot ja tasuda kohustusi summas 1,5 miljonit eurot. Uute laenude puhul on oluline, laenu tagasimakseperiood ei ületaks investeeringu kasulikku eluiga ja intresside (mis hetkel on madalad) kasvu risk ei jääks pikale perioodile. Seetõttu on arvestatud, et 10 aastase tagasimaksega laenudega, intressimäär 1,0%, esimesel aastal põhiosa tagasimakseid ei toimu. Olemasolevate ja uute laenude intressikulud sisaldavad intressimäära ja euribori väärtuses 0,00%. Tabel 6 Finantseerimistegevus ( ) Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve Finantseerimistegevus Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine (-) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Iga eelarvestrateegia aasta lõpu seisuga on planeeritud likviidseid vahendeid vähemalt eurot mahus. Vajadusel aitab aastasiseselt finantsjuhtimiseks vajaliku paindlikkuse tagada arvelduskrediit. Likviidsete vahendite mahu puhul tuleb arvestada asjaolu, et strateegia tulud on planeeritud pigem konservatiivselt. Et võimalike investeeringutoetuste laekumine on ebaselge, siis tulude ülelaekumisel (kulude alatäitumisel) suureneb vabade vahendite jääk ja omakorda väheneb netovõlakoormus, mis loob puhvri strateegias kavandatud investeeringute elluviimiseks omarahastuse arvelt või näiteks personalikulude kiiremaks kasvuks. Tabel 7 Netovõlakoormuse lubatud ja tegelik määr Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav 2019 eelarve 2020 eelarve 2021 eelarve 2022 eelarve Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Vaba netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 5% 11% 25% 38% 33% Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) 67% 60% 68% 74% 78% Linna netovõlakoormus strateegiaperioodil suureneb, kuid ei ületa lubatavat ülemmäära Arvestusüksus ja finantsdistsipliin Eelarvestrateegia arvestab ka kohaliku omavalitsuse arvestusüksusi. Narva-Jõesuu linnal on kaks sõltuvat üksust: Vaivara Sinimägede SA KA Vaiko AS 22

23 Sõltuvate üksuste põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvutamiseks tuleb samuti rakendada KOFS-i vastavat metoodikat. Tabel 8 Sõltuvate üksuste konsolideeritud põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus Sõltuvad üksused kokku 2018 eeldatav täitmine eelarve eelarve eelarve eelarve Põhitegevuse tulud kokku (+) Põhitegevuse kulud kokku (+) Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus (-/+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 0% 0% 0% 0% 0% Arvestusüksuse konsolideeritud eelarvestrateegia perioodi põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus vastavad KOFS-i normatiividele. Tabel 9 Konsolideeritud näitajad Narva-Jõesuu linn 2018 eeldatav täitmine eelarve eelarve eelarve eelarve Põhitegevuse tulud kokku Põhitegevuse kulud kokku Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku Eelarve tulem Finantseerimistegevus Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 0% 0% 8% 17% 9% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 76% 67% 77% 82% 85% Vaba netovõlakoormus (eurodes) Tundlikkusanalüüsis on hinnatud olukorda, kus kavandatud eelarvetulude maht osutub väiksemaks või kohustuste intressikulud suuremaks võrreldes strateegia eeldustega. Tabel 10 Tundlikkusanalüüsi stsenaariumid Stsenaarium Muutus Kokkuhoiu vajadus omavalitsus Kokkuhoiu vajadus arvestusüksus Tulude aastane kasv on väiksem 2% Puudub Tulude aastane kasv on väiksem 4% Puudub Intressimäär on suurem 3% Puudub Kokkuvõttes peab Narva-Jõesuu linn strateegiaperioodil kinni omavalitsustele riigi poolt kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmetest - kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast. Narva-Jõesuu linna finantsolukord võimaldab strateegiaperioodil ellu viia arengukavas planeeritud investeeringud väärtuses 12 miljonit (sh kaasrahastus u 5 miljonit) eurot. Linna põhitegevuse tulem suureneb 13% põhitegevuse tuludest ja laenukoormus tõuseb 5%-lt 33%- 23

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017 Viljandis, 22. aprillil 2015. aastal Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem