Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Roferon-A ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Roferon-A kasutamist 3. Kuidas Roferon-A d kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Roferon-A d säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 7. Kuidas Roferon-A d süstida 1. Mis ravim on Roferon-A ja milleks seda kasutatakse Roferon-A sisaldab viirusevastast ainet nimetusega alfa-2a interferoon, mis on sarnane organismis toodetava naturaalse ainega, mis kaitseb viirusinfektsioonide, kasvajate ja võõrainete eest, mis võivad tungida organismi. Kui Roferon-A on avastanud ja rünnanud võõrainet, siis aeglustub, blokeerub või muutub selle kasv või funktsioon. Roferon-A d kasutatakse järgmiste haiguste raviks: - Viirusinfektsioonid, nt krooniline B- ja C-hepatiit. - Verevähid (naha T-rakuline lümfoom, karvrakuline leukeemia ja krooniline müeloidne leukeemia). - Mõned muud vähivormid (neerurakuline kartsinoom, AIDSi-puhune Kaposi sarkoom, follikulaarne mitte-hodgkini lümfoom ja maliigne melanoom). Kui te ei ole kindel, miks teile on Roferon-A d määratud, arutage oma haigust ja selle ravi arstiga. 2. Mida on vaja teada enne Roferon-A kasutamist Ärge kasutage Roferon-A d: - kui olete alfa-2a interferooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil esineb või on esinenud mõni südamehaigus; - kui te põete rasket neeru- või maksahaigust; - kui teil on mõni luuüdihaigus; - kui teil esinevad krambid, nt epilepsia ja/või muud kesknärvisüsteemi häired; - kui teil on maksahaigus või maksatsirroos; - kui te saate või olete hiljuti saanud kroonilise maksahaiguse ravi, mis nõrgestab immuunvastust. Roferon-A d ei soovitata kasutada lastel, välja arvatud arsti soovitusel. Kuni 3-aastastel lastel esinevat tõsist seisundit õhupuudussündroomi on seostatud bensüülalkoholiga. Bensüülalkohol on 1

2 Roferon-A süstelahuse abiaine. Seetõttu ei ole Roferon-A sobiv ravim väikelastele (sealhulgas enneaegsetele, vastsündinutele või imikutele). Teatud haiguste puhul võib Roferon-A d kasutada koos teiste ravimitega. Sellistel juhtudel selgitab arst teile Roferon-A kasutamise täiendavaid piiranguid. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Roferon-A kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Rääkige oma arstile sellest: - kui teil esinevad psüühikahäired või on kunagi olnud mõni psüühiline (psühhiaatriline) haigus; - kui teil on psoriaas (haigus, mida iseloomustavad korduvad kuivad, ketendavad laigud nahal); - kui teil esineb mõni neeru-, südame- või maksahaigus; - kui te olete kunagi põdenud autoimmuunhaigust, nt kilpnäärmefunktsiooni häireid, vaskuliiti (veresoontepõletik); - kui teile on siirdatud mõni organ (nt neer) või luuüdi või on siirdamine plaanis lähiajal; - kui te olete või võite olla rase; - kui teil on madal vererakkude arv; - kui te põete suhkurtõbe (haigus, mida iseloomustab kõrge veresuhkru tase); - kui teil on mõni muu verehaigus; - kui te saate ravi kroonilise C-hepatiidi vastu; - kui teil esineb samaaegselt HIV-nakkus ning teid ravitakse HIV vastaste ravimitega; - kui te kasutate teisi ravimeid (sh neid, mida saab osta ilma retseptita); - kui olete täiskasvanu, kellel esineb või on esinenud ainete (nt alkoholi või uimastite) kuritarvitamist. Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb verehaigus või suhkurtõbi. Arst võib võtta teilt regulaarsete intervallide järel vereproove, et kontrollida vere koostist, mis võib ravi ajal muutuda. Vajadusel võib arst korrigeerida Roferon-A või mõne teise samaaegselt kasutatava ravimi annust. Muud ravimid ja Roferon-A Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Interferoonidega samaaegsel manustamisel võib nende ravimite toime tugevneda, nõrgeneda või muutuda. Eriti võib interferooniga samaaegsel manustamisel suureneda ksantiinide rühma kuuluva astmaravimi teofülliini plasmakontsentratsioon, mille tõttu võib vajalikuks osutuda annuse kohandamine. Samaaegse HIV-nakkusega patsiendid: Laktatsidoos ja maksafunktsiooni halvenemine on HIVnakkuse korral kasutatava aktiivse retroviirusevastase raviga (Highly Active Anti-Retroviral Therapy, HAART) seotud kõrvaltoimed. Kui te saate HAART ravi, võib Roferon-A ja ribaviriini lisamisel suureneda risk laktatsidoosi või maksapuudulikkuse tekkeks. Arst jälgib teid nende haigusseisundite nähtude ja sümptomite suhtes. Palun lugege ribaviriini pakendi infolehte. Vereanalüüsid. Kui teile tehakse vereanalüüs, öelge analüüsi tegevale arstile või õele, et te saate ravi Roferon-A ga. Aeg-ajalt või harva võib Roferon-A mõjutada vereanalüüside tulemusi. Rasedus ja viljakus Ärge kasutage Roferon-A d, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, välja arvatud juhul, kui arst seda soovitab. Roferon-A võib loodet kahjustada. Te peate koos partneriga kogu ravikuuri vältel kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui Roferon-A d kasutatakse koos ribaviriiniga, peavad nii mees- kui naispatsiendid rakendama meetmeid raseduse vältimiseks, sest ribaviriin võib olla lootele väga kahjulik: 2

3 - kui te olete viljastumisvõimelises eas naine, kes kasutab Roferon-A d koos ribaviriiniga, peavad enne ravi, ravi ajal igakuiselt ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist tehtud rasedustestid olema negatiivsed. Teie ja teie partner peate mõlemad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Te saate seda arutada oma arstiga. - kui te olete mees, kes saab Roferon-A d koos ribaviriiniga, siis kasutage raseda naisega vahekorras olles kindlasti kondoomi. See vähendab ribaviriini naise organismi sattumise võimalust. Kui teie naispartner ei ole praegu rase, kuid on viljastumisvõimelises eas, peab ta tegema rasedustesti kord kuus ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Teie ja teie partner peate mõlemad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Te saate seda arutada oma arstiga. Imetamine Kui te imetate, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ei ole teada, kas seda ravimit leidub inimese rinnapiimas. Seetõttu arutage oma arstiga, kas katkestada rinnaga toitmine või lõpetada Roferon-A kasutamine. Ribaviriiniga kombineeritud ravi korral pöörake tähelepanu ribaviriini sisaldavate ravimite kohta käivatele hoiatustele. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil tekib Roferon-A kasutamise ajal uimasus, väsimus või segasus. Roferon-A sisaldab bensüülalkoholi Roferon-A sisaldab bensüülalkoholi, mistõttu seda ei tohi manustada enneaegsetele ega vastsündinutele. Ravim võib imikutel ja kuni 3-aastastel lastel põhjustada toksilisi või allergilisi reaktsioone. See ravim sisaldab alla 1 mmol naatriumit (23 mg) 0,5 ml kohta, st on praktiliselt naatriumivaba. 3. Kuidas Roferon-A d kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Roferon-A d võib manustada arst või õde, samuti võib arst või õde teile õpetada, kuidas ravimit ise süstida. Kui te ei ole vastavat õpetust saanud, ei tohi te Roferon-A d ise süstida. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või õega. Roferon-A lahust süstitakse naha alla (subkutaanselt). Üksikasjalikud juhised leiate lõigus 7. Süstlid on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Roferon-A annustamine Arst otsustab, milline annus on teile sobivaim. Roferon-A annus sõltub ravitavast haigusest ja esinevatest kõrvaltoimetest. Annus ei tohi üldjuhul ületada 36 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) ööpäevas. Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu oma arstiga. Ärge muutke ise arsti poolt määratud annust. Soovitatav annus on: Karvrakuline leukeemia 3 miljonit RÜ ööpäevas nädala jooksul. 3

4 Krooniline müeloidne leukeemia Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 9 miljoni RÜ-ni, manustatuna üks kord ööpäevas esimesel 12 ravinädalal. Naha T-rakuline lümfoom Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 18 miljoni RÜ-ni, manustatuna üks kord ööpäevas esimesel 12 ravinädalal. AIDSi-puhune Kaposi sarkoom Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 18 (maksimaalselt 36) miljoni RÜ-ni, manustatuna üks kord ööpäevas esimesel ravinädalal. Neerurakuline kartsinoom Kombinatsioon vinblastiiniga Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 18 miljoni RÜ-ni, manustatuna kolm korda nädalas esimesel 12 ravinädalal. Kombinatsioon bevatsizumabiga (Avastin) 9 miljonit RÜ naha alla (subkutaanselt) kolm korda nädalas kuni haiguse progresseerumiseni või kuni 1 aasta jooksul. Krooniline B-hepatiit 2,5...5 miljonit RÜ/m 2 kehapinna kohta kolm korda nädalas kuu jooksul. Krooniline C-hepatiit miljonit RÜ kolm korda nädalas 6 kuu jooksul. Follikulaarne mitte-hodgkini lümfoom (koos keemiaraviga) 6 miljonit RÜ/m 2 kehapinna kohta iga 28-päevase ravitsükli päeval. Maliigne melanoom 3 miljonit RÜ kolm korda nädalas 18 kuu jooksul. Kui te reageerite hästi esialgsele Roferon-A ravile, võib arst otsustada, et te peaksite jätkama ravi pikema aja jooksul (säilitusravi) ja korrigeerib annust vastavalt. Kombineeritud ravi ribaviriiniga kroonilise C-hepatiidi korral Kui te saate samaaegselt Roferon-A d ja ribaviriini, palun järgige arsti poolt soovitatud annustamisskeemi. Arst ütleb teile, millal lõpetada Roferon-A kasutamine. Mõned haigused võivad vajada ravi mitme aasta jooksul. Kui te kasutate Roferon-A d rohkem kui ette nähtud Kontakteeruge otsekohe arsti või apteekriga või pöörduge lähimasse haiglasse. Kui te unustate Roferon-A d kasutada Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata. Kui te lõpetate Roferon-A kasutamise Võtke niipea kui võimalik ühendust oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 4

5 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui te märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest. Te võite vajada erakorralist arstiabi: - Kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal rasked allergilise reaktsiooni nähud (nagu hingamisraskus, vilisev hingamine või nõgestõbi). - Kui te märkate Roferon-A ravi ajal või pärast seda nägemise halvenemist. - Kui teil tekivad Roferon-A ravi ajal depressiooninähud (nt kurbus, väärtusetuse tunne või enesetapumõtted). Muud võimalikud kõrvaltoimed: Väga sageli tekivad gripitaolised sümptomid, nagu väsimus, külmavärinad, lihas- või liigesvalu, peavalu, higistamine ja palavik. Neid sümptomeid aitab tavaliselt vähendada paratsetamooli võtmine, selle annuse määrab teile arst. Sellist tüüpi sümptomid vähenevad tavaliselt ravi jätkumisel. Muud väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel kümnest) on: - vere valgeliblede madalam arv. Selle nähtudeks on infektsioonide sagenemine - söögiisu kadumine - iiveldus - madal kaltsiumisisaldus veres - kõhulahtisus - söögiisu vähenemine - juuste hõrenemine või väljalangemine (see on tavaliselt pöörduv ravi lõpetamisel) - gripitaoline haigus. Sümptomiteks võivad olla väsimus, palavik ja külmavärinad - peavalu - liighigistamine - lihasvalu - liigesvalu. Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest): - vere punaliblede madalam arv ehk aneemia (selle nähtudeks on väsimus, kahvatu nahk ja õhupuudus) - vereliistakute madalam arv (selle nähtudeks on väikesed verevalumid kehal või verejooks) - vereliistakute ja vere punaliblede arvu muutused tekivad suurema tõenäosusega juhul, kui te saate vähiravi (sh keemiaravi) või kui teil on vähenenud luuüdi aktiivsus. Vere koostis normaliseerub tavaliselt pärast Roferon-A ravi lõpetamist - ebakorrapärane südametegevus - südamepekslemine - naha või huulte sinakas värvus (mida põhjustab hapnikuvaegus veres) - oksendamine või iiveldus - kõhuvalud - suukuivus - mõru maitse suus või maitsetundlikkuse muutused - valu rinnus - tursed - kehakaalu langus. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast): - veetustumine ja elektrolüütide tasakaalu häireid (naatriumi või kaaliumi sisalduse kõrvalekalded veres) 5

6 - depressioon - ärevus - segasus - käitumise muutused või käitumishäired - närvilisus - unustamine - unehäired - lihasnõrkus - nahatundlikkuse muutused, nt surisemistunne, tuimus - pearinglus - käte värisemine - uimasus või unisus - konjunktiviit ehk silmade punetus - nägemishäired - mööduv vererõhu tõus või langus - sügelemine - psoriaas või selle halvenemine - uriinianalüüsis võib leiduda valku ja suuremal arvul rakke - vereanalüüsides maksafunktsiooni muutused. Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel tuhandest): - kopsupõletik - külmavillid - genitaalherpes - vere valgeliblede arvu tõsine langus (arst võib nimetada seda agranulotsütoosiks) - vere punaliblede ebanormaalne lagunemine (arst võib nimetada seda hemolüütiliseks aneemiaks) - autoimmuunhaigused (kus immuunsüsteem ründab eksikombel organismi enda rakke) - ülitundlikkusreaktsioonid, sh nõgeslööve, näo-, huulte ja kõriturse, vilisev hingamine ja allergilist tüüpi reaktsioonid - kilpnäärme üle- või alatalitlus - vereanalüüsides kõrge veresuhkru tase ehk suhkurtõbi (haigus, mida iseloomustab kõrge veresuhkru tase) - suitsiid või enesetapu- või enesevigastamise mõtted - kooma - insult - krambid (krambihood) - mööduv impotentsus (mehe seksuaalfunktsiooni häire) - nägemishäire, mis on tingitud silma võrkkesta verevarustuse halvenemisest (arst võib nimetada seda isheemiliseks retinopaatiaks) - südamelihaseinfarkt - südamepuudulikkus - tõsised südame- ja hingamishäired - vedeliku kogunemine kopsudes (mis võib põhjustada hingamishäireid) - veresoonte põletik (vaskuliit) - hingeldus - köha - kõhunäärmepõletik (arst võib nimetada seda pankreatiidiks) - kiirenenud sooletegevus (see võib põhjustada kõhulahtisust) - kõhukinnisus - kõrvetised - kõhupuhitus - maksatalitlus võib olla tavalisest halvem ning tekkida võivad rasked maksafunktsiooni kõrvalekalded, sh maksapuudulikkus või maksapõletik (nimetatakse ka hepatiidiks) - nahalööve 6

7 - naha, suu või huulte kuivus - ninaverejooksud - ninalimaskesta kuivus või nohu - autoimmuunhaigus, kus organismi immuunsüsteem ründab eksikombel oma enda organeid. See põhjustab sageli nahalöövet ja liigesvalu, kuid haigusest võivad olla haaratud ka teised kehaosad (arst võib nimetada seda ka luupuseks või SLE-ks) - liigesepõletik või liigesvalu - neerupuudulikkus või neerutalitluse halvenemine (põhiliselt vähihaigetel, kellel juba esineb neeruhaigus) - vereanalüüsides neerutalitluse muutused - vereanalüüsides kusihappeks ja laktaatdehüdrogenaasiks nimetatud ainete sisalduse muutused. Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest tuhandest): - autoimmuunhaigus, kus organismi immuunsüsteem ründab eksikombel vereliistakuid (rakud, mis osalevad verehüübimises). See võib põhjustada vereliistakute arvu tõsist langust ja teie nahal võivad tekkida väikesed täppverevalumid - sarkoidoos (haigus, mis on tingitud keha kudede põletikust; sarkoidoos võib haarata peaaegu ükskõik millise organi, kuid kõige sagedamini avaldub see kopsudes või lümfisõlmedes) - hüpertriglütserideemia ja hüperlipideemia (mõnede lipiidide/rasvade suur sisaldus veres) - võrkkesta (silmamuna sisemine kest) või võrkkesta veresoonte kahjustus (mis võib põhjustada ähmast nägemist või tõsistel juhtudel nägemise kaotust) - arst võib silmauuringul märgata võrkkesta muutusi, kaasa arvatud põhilise võrkkestanärvi turset - põhilise võrkkestanärviga seotud nägemishäired - peptilise haavandi ägenemine või taasteke ja sooleverejooks - Roferon-A süstekoha ümbruses võivad tekkida naha punetus, turse ja valu ning süstekoha läheduses võib tekkida surnud kude. - psüühikahäired, näiteks mõtlemishäired, keskendumisraskused, isiksuse muutused või teadvuse muutused. Arst võib nimetada seda entsefalopaatiaks. Kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata: - transplantaadi (siiriku) äratõukereaktsioon. Arst võib Roferon-A d kombineerida teiste ravimitega. Sellistel juhtudel võib teil ilmneda teisigi kõrvaltoimeid. Nende kohta saate selgitusi oma arstilt. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Roferon-A d säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Hoida külmkapis (2 C...8 C). Mitte lasta külmuda. Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult. Ärge kasutage Roferon-A d, kui täheldate, et lahus on hägune, selles on hõljuvaid osakesi või see ei ole värvitu või kergelt kollakas. 7

8 Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Roferon-A sisaldab - Toimeaine on alfa-2a interferoon, 3 miljonit RÜ/0,5 ml. - Teised koostisosad on ammooniumatsetaat, naatriumkloriid, bensüülalkohol (10 mg/1 ml), polüsorbaat 80, jää-äädikhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi. Kuidas Roferon-A välja näeb ja pakendi sisu Roferon-A on süstelahus (0,5 ml süstlis). Lahus on selge, värvitu või kergelt kollakas. Pakendi suurused: Pakendis on 1, 5, 6, 12 või 30 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Roche Eesti OÜ Lõõtsa Tallinn Tootja: Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D Grenzach-Wyhlen Saksamaa See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Roferon-A: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik. Roféron-A: Prantsusmaa. Roceron-A: Norra. Infoleht on viimati uuendatud augustis Kuidas Roferon-A d süstida Illustreeritud juhised Roferon -A süstlis sisalduva lahuse nahaaluseks süstimiseks Süstel süstelahusega Nõel nahaaluseks süstimiseks kolb kaitsekork tagumine kate nõelakate Tähtis: Enne kasutamist (manustamist) laske lahusel soojeneda toatemperatuurini. 8

9 1 Võtke nõel karbist välja. Eemaldage nõela küljest ära tagumine kate. Seejärel võtke karbist välja süstal ning eemaldage kaitsekork. Kinnitage nõel süstla külge. Tõmmake ära nõelakate (vt joonis 1). Joonis Hoidke süstalt nõelaga ülespoole. Eemaldage süstlast ettevaatlikult õhk, surudes aeglaselt kolbi. Joonis 2. Roferon-A d võib süstida kas reie- või alakõhupiirkonda. Igaks süstimiseks soovitatakse valida uus süstekoht. Joonis 3. 4 Enne süstimist puhastage süstekoht alkoholitampooniga. Joonis 4. 5 Võtke nahavolt pöidla ja nimetissõrme vahele ning torgake nõel nii sügavale kui see läheb 45-kraadise nurga all (vt joonis 5). Tõmmake süstla kolbi veidi tagasi. Kui süstlasse ilmub veri, on nõel sattunud veresoonde. Sellisel juhul ei tohi te Roferon-A d süstida. Visake see süstal ja nõel minema ning alustage uut süsti erinevasse kohta, kasutades selleks uut süstalt ja nõela. Joonis 5. 9

10 6 7 Süstige Roferon-A süstli sisu ühtlase kiirusega naha alla, kuni süstal on täiesti tühi. Joonis 6. Süstla eemaldamiseks vajutage alkoholitampoon kergelt süstekohale ja tõmmake nõel väikse nurga all välja. Joonis 7. Süstlid on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata preparaat või jäätmematerjal tuleb minema visata. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Süstlite ja teiste teravate meditsiinitarvikute kasutamisel ja hävitamisel tuleb rangelt kinni pidada järgmistest punktidest: - Nõelu ja süstleid ei tohi kunagi uuesti kasutada. - Asetage kõik kasutatud nõelad ja süstlid teravate esemete konteinerisse (torkekindel ühekordselt kasutatav konteiner). - Hoidke seda konteinerit lastele kättesaamatus kohas. - Kasutatud teravate esemete konteinereid ei tohi visata olmejäätmete hulka. - Täis konteiner tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele või tervishoiutöötaja juhistele. 10

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Leucogen, INN-FeLV

Leucogen, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS LEUCOGEN, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud p45 FeLV

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Nexplanon, 68 mg implantaat Etonogestreel Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem