VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed"

Väljavõte

1 VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine), noteerimise ja kauplemisele võtmisega. Käesolev kokkuvõte on koostatud kooskõlas kohalduvate avalikustamisnõuetega, millele viidatakse kui osadele. Nimetatud osad on nummerdatud ja jagunevad jagude A E (A.1 E.7) vahel. Käesolev kokkuvõte sisaldab neid osi, mille avalikustamine on nõutav seda liiki väärtpaberite ja emitendi puhul. Kuivõrd teatud osade avalikustamine ei ole nõutav, võib osade numeratsioonis esineda lünki. Isegi juhul, kui kokkuvõte peab väärtpaberite ja emitendi liigi tõttu sisaldama teatud osa, ei pruugi vastavat osa käsitlevat teavet olla võimalik anda. Sellisel juhul on kokkuvõttes esitatud osa lühikirjeldus ja lisatud märkus ei ole asjakohane. Käesolevas seeria 2 (edaspidi Seeria) võlakirjade kokkuvõttes on Prospekti kokkuvõttes avaldatud informatsioon kombineeritud emissiooni-spetsiifilise informatsiooniga, mis seondub käesoleva võlakirjade Seeriaga. Eelkõige kaldkirjas osad tähistavad sellist emissiooni-spetsiifilist informatsiooni, mis seondub käesoleva võlakirjade Seeriaga. Prospektis ja võlakirjade lõplikes tingimustes defineeritud sõnadel ja väljenditel on käesolevas kokkuvõttes sama tähendus. Osa Pealkiri Avalikustatav teave Jagu A Sissejuhatus ja hoiatused A.1 Sissejuhatus ja hoiatused A.2 Prospekti kohaldamine Võlakirjade edasimüümisel Käesolevat kokkuvõtet tuleb lugeda kui Prospekti sissejuhatust ning investori otsus Seltsi võlakirjadesse (edaspidi Võlakirjad) investeerimise kohta peab põhinema Prospektil tervikuna. Investor peab arvesse võtma, et kui ta soovib esitada seoses Prospektis sisalduva teabega hagi Eesti kohtusse, peab ta kandma Prospekti eesti keelde tõlkimise kulud. Tsiviilõiguslik vastutus tekib üksnes nendel isikutel, kes on koostanud käesoleva kokkuvõtte või selle tõlke, kuid seda üksnes juhul, kui käesolev kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuolus Prospekti teiste osadega või kui see ei sisalda koos Prospekti teiste osadega olulist informatsiooni, mis on vajalik Võlakirjadesse investeerimise otsuse tegemiseks. Ei ole asjakohane; Prospektile ei saa tugineda Võlakirjade edasimüümisel. Osa Pealkiri Avalikustatav teave B.1 Ärinimi AS LHV Group Jagu B Emitent B.2 Asukoht/ õiguslik vorm/ kohalduv õigus/ asutamisriik Selts on asutatud ning tegutseb Eestis Eesti Vabariigi õiguse alusel aktsiaseltsina ning on asutatud tähtajatuna.

2 B.4b Majandusharu ja Seltsi mõjutavad teadaolevad trendid Juhtkond ei ole teadlik trendidest, millel oleks käesoleval majandusaastal Seltsi ja Seltsiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute (edaspidi Grupp) tegevusele oluline kahjulik mõju. B.5 Grupi kirjeldus; Seltsi roll Grupis Selts on Grupi valdusühing, mille iseseisev majandustegevus on piiratud. Selts tegeleb investorsuhete haldamise ja Gruppi kuuluvate ühingute vajaliku kapitaliseerituse tagamisega. Seltsil on 100%-line osalus kolmes tütarühingus (edaspidi Tütarühing või Tütarühingud) LHV Pank (krediidiasutuse tegevusluba omav pank) ja LHV Varahaldus (tegevusloa alusel tegutsev fondivalitseja) ja Cuber Technology OÜ. LHV Pangale kuulub 65% Eesti finantseerimisasutuse LHV Finance aktsiatest, mis tegeleb Eesti turul järelmaksuteenuste pakkumisega aastal avati Ühendkuningriigis LHV Panga filiaal. B.9 Kasumiprognoos Ei ole asjakohane, Prospekt ei sisalda kasumiprognoosi ega -hinnangut. B.10 Märkused ajaloolise finantsteabe audiitori aruannetes B.12 Valitud oluline ajalooline finantsteave. Väljavaadete ja finantspositsiooni muutused Ei ole asjakohane. (miljonites eurodes) m m 2018 Auditeeritud Auditeeritud Auditeeritud Auditeerimata Auditeerimata Puhaskasum 1 27,2 22,2 19,9 5,0 4,3 Emaettevõtte omanikele kuuluv kasumiosa 25,2 19,6 17,8 4,7 3,9 Tavakasum aktsia kohta (eurodes) 0,97 0,77 0,72 0,18 0,15 Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes) 0,96 0,75 0,70 0,18 0,15 Esimese taseme põhiomavahendite kapitali adekvaatsus % 14,88 14,02 15,10 13,02 10,41 Tier 1 kapitali adekvaatsus % 14,88 14,02 15,10 13,02 10,41

3 Kapitali adekvaatsus % 20,91 18,30 20,70 18,27 17,32 Omavahendite ja kõlblike kohustiste miinimumnõue (MREL) % 3 11,43 7,78 12,25 10,81 7,15 Finantsvõimenduse suhe % 6,56 5,01 6,96 6,98 5,32 Likviidsuse kattekordaja % 4 148,5 121,30 221,54 153,6 115,5 Stabiilne rahastamise suhe (NSFR) % 4 147,6 140,8-150,3 140,3 Omakapitali tootlus (ROE) % 2,5 18,4 17,6 20,7 12,2 12,4 Varade tootlus (ROA) % 6 1,6 1,6 2,4 1,1 0,9 Rahavoogude investeeringu tasuvus (CFROI) % 7 25,4 22,6 23,9 24,7 23,4 Kulude ja tulude suhe % 8 48,3 54,4 57,2 52,6 54,4 Neto intressimargin aal (NIM) % 9 2,34 2,66 3,60 2,6 2,2 Hinnavahe (spread) % 10 2,32 2,62 3,52 2,5 2,2 Laenude ja varade suhe % 11 55,24 41,61 57,86 54,5 39,7 Laenude ja hoiuste suhe % 12 65,14 48,00 69,68 63,2 44,4 Aktsiahinna ja puhaskasumi suhe aktsia kohta 13 9,75 13,56 13,29 10,8 9,8 Dividendi ja puhaskasumi suhe % 14 21,6 21,0 26,7 26,7 26,5

4 Dividend aktsia kohta 15 0,16 0,15-0,05 0,04 Märkused: 1 Hõlmab lõpetatud tegevusi 2 Omakapitali tootluse suhtarv baseerub AS LHV Group omanikele omistatud kasumil ja omakapitalil ning ei sisalda mittekontrollivat osalust. Kapitali adekvaatsus arvutatakse vastavalt ühise aruandluse (COREP-i) aruandele iga aasta lõpuks 3 omavahendite ja kõlblike kohustiste miinimumnõue (MREL) = (omavahendid + kvalifitseeruvad kohustised) / kohustised kokku * Likviidsuse kattekordaja, stabiilne rahastamise suhe (NSFR) arvutatakse vastavalt ühise aruandluse (COREP-i) aruandele iga aasta lõpuks 5 Omakapitali tootlus (ROE) = puhaskasum (emaettevõtte omanike osa) / keskmine omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv) * Varade tootlus (ROA) = puhaskasum / varad, keskmine * rahavoogude investeeringu tasuvus (CFROI) = kasum äritegevusest / investeeringud (keskmine) 8 Kulude ja tulude suhe = tegevuskulud kokku / netotulud kokku * Neto intressimarginaal (NIM) = neto intressitulu / intressiriskile avatud varad, keskmine * Hinnavahe (spread) = intressiriskile avatud varade intressitootlus võõrkapitali hind 11 Laenude ja varade suhe % = neto laenud / varad kokku * Laenude ja hoiuste suhe % = neto laenud / hoiused * Aktsiahinna ja puhaskasumi suhe aktsia kohta = aktsia hind/puhaskasum/aktsiate arv (keskmine) 14 Dividendi ja puhaskasumi suhe = dividend/puhaskasum 15 dividendi ja aktsia suhe = dividendi väljamaksed kalendriaastal / aktsiate arv väljamakse hetkel Juhtkonna hinnangul on ülaltoodud võtmenäitajad Grupi majandustulemuste kirjeldamiseks kõige sobivamad, arvestades turgusid, kus Grupi ühingud tegutsevad. Need võtmenäitajad võimaldavad Grupi kasumlikkuse adekvaatset analüüsi, arvestades Grupi ühingute ärimahtusid. Prospekti kuupäeva seisuga ei ole alates 31. detsembrist 2018 Grupi väljavaadetes toimunud olulisi negatiivseid muudatusi. Samuti ei ole Prospekti kuupäeva seisuga alates 31. märtsist 2018 toimunud Grupi finantsseisundis ega majandustulemustes olulisi muudatusi. B.13 Hiljutised sündmused, mis omavad tähtsust Seltsi maksevõimelisuse hindamisel B.14 Sõltuvus teistest Grupi äriühingutest Seltsi juhtkonnale teadaolevalt ei ole hiljuti toimunud sündmusi, mis omaksid tähtsust Seltsi maksevõimelisuse hindamisel. Selts on valdusühing, mis tegutseb oma Tütarühingute kaudu. Seltsile endale ei kuulu muid olulisi varasid peale Tütarühingutesse tehtud investeeringute. Seega, selleks, et täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi, sõltub Selts Tütarühingute makstavatest dividendidest, intressimaksetest ja aktsiakapitali vähendamisel tehtavatest väljamaksetest. B.15 Põhitegevused Seltsi viimase avaldatud majandusaasta aruande, st 31. detsembril 2018 lõppenud majandusaasta aruande, kohaselt oli Seltsi tegevusalaks valdusfirmade tegevus (EMTAK 64201). Grupi konsolideeritud tegevusalad olid väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus (EMTAK 66121), krediidiasutused (pangad,

5 laenuandmine) (EMTAK 64191), liising (EMTAK 64911) ja fondide valitsemine (EMTAK 66301). Grupi ühingud tegutsevad viies ärisegmendis ja kahel geograafilisel turul. Grupi ärisegmendid on pangandus, varahaldus, järelmaksuteenus ja tarbimislaenud ning vara valitsemine (inglise keeles treasury). Grupi ühingud tegutsevad Eestis ning alates aasta esimesest kvartalist Ühendkuningriigis. B.16 Seltsi kontrollivad aktsionärid B.17 Võlakirjade krediidireiting Juhtkond ei ole käesoleva Prospekti kuupäeva seisuga teadlik ühestki otseselt või kaudselt Seltsi kontrollivast isikust ega mis tahes kokkulepetest või asjaoludest, mis võivad hilisemal ajal põhjustada muudatuse Seltsi kontrollimises. Grupi asutajatele hr Rain Lõhmusele ja hr Andres Viisemannile kuulub, kas otseselt või kaudselt läbi seotud osapoolte, kokku umbes 34,68% kõigist Seltsi aktsiatest. Seejuures kuulub Seltsi aktsiatest hr Rain Lõhmusele ligikaudu 25,90% ja hr Andres Viisemannile ligikaudu 9,78%. Ei ole asjakohane. Võlakirjaprogrammile ei ole väljastatud krediidireitingut. Emiteeritavatele Võlakirjadele ei ole väljastatud krediidireitingut. Osa Pealkiri Avalikustatav teave Jagu C Väärtpaberid C.1 Väärtpaberite liik, klass ja identifitseerimisnumber C.2 Võlakirjade valuuta C.5 Võlakirjade vaba võõrandamise piirangud C.8 Võlakirjadega seotud õigused; õiguste järjekohad ja piirangud Võlakirjad on allutatud võlakirjad igaüks nimiväärtusega 1000 eurot. Võlakirjad esindavad Seltsi tagamata võlakohustust võlakirjaomaniku ees. Võlakirjad registreeritakse ISIN koodi EE all. Võlakirjade Seeria number on 2. Võlakirjade valuuta on euro. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad, kuid iga Võlakirju võõrandada sooviv võlakirjaomanik peab tagama, et vastav pakkumine ei kvalifitseeruks kohalduva seaduse mõistes avalikuks pakkumiseks. Võlakirjade tingimuste (edaspidi Võlakirjade Tingimused) kohaselt tagab ja vastutab iga võlakirjaomanik ise, et tema poolt Võlakirjade pakkumine ei kvalifitseeruks kohalduva seaduse kohaselt avalikuks pakkumiseks. Võlakirjadega seotud õigused on sätestatud Võlakirjade Tingimustes. Võlakirjaomanike peamised Võlakirjadest ja Võlakirjade Tingimustest tulenevad õigused on õigus Võlakirjade lunastamisele ja õigus intressile. Lisaks on võlakirjaomanikel õigus tutvuda Seltsi aasta- ja kvartaliaruannetega, mis tehakse kättesaadavaks Seltsi veebilehel. Võlakirjade Tingimuste kohaste sissenõutavaks muutunud maksete

6 hilinemise korral on võlakirjaomanikel õigus nõuda viivist vastavalt Võlakirjade Tingimustele. Viivisemäär on 6,0% aastas. Võlakirjad kujutavad endast Seltsi otseseid ja tagamata kohustusi ja need omavad teineteise suhtes sama rahuldamisjärku (pari passu) ilma omavahelise eelisjärjekorrata. Võlakirjadest tulenevad nõuded on allutatud kõikidele allutamata nõuetele Seltsi vastu. Ühelgi võlakirjaomanikul ei ole õigust nõuda mis tahes Võlakirja ennetähtaegset lunastamist ega teostada Võlakirjade suhtes tasaarvestuse õigust mis tahes Seltsi poolt võlgnetavate rahade osas. Võlakirjadest tulenevaid õigusi saavad võlakirjaomanikud teostada kooskõlas Võlakirjade Tingimuste ning kohaldatava õigusega. C.9 Intress, lunastustähtaeg, tootlus ja võlakirjaomanike esindaja Vastavalt Võlakirjade lõplikele tingimustele. Võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 6,0% aastas. Intressi arvutatakse alates 26. juunist 2019 (kaasa arvatud), kuni lunastamise päevani (välja arvatud). Intressi makstakse üks kord kvartalis järgmistel kuupäevadel iga aasta 28. veebruar, 28. mai, 28. august ja 28. november. Võlakirjade intressi arvutatakse lähtuvalt 30 päeva pikkusest kalendrikuust ja 360 päeva pikkusest kalendriaastast (30/360). Võlakirjade lunastustähtaeg on 28. november Võlakirjade Seeria tulukus on 6,0% aastas. Tulukust arvutatakse emissiooni kuupäeval emissioonihinna alusel. See ei viita tulevasele tulukusele. C.10 Intressimakse tuletiskomponendi mõju C.11 Reguleeritud turul kauplemisele võtmine Ei ole asjakohane. Selts plaanib taotleda Võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Selts teeb kõik vajalikud jõupingutused, et järgida Nasdaq Tallinna Börsi reegleid nii, et Seltsi taotlus(ed) rahuldataks, kuid Selts ei saa tagada, et Võlakirjad noteeritakse ja võetakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas kauplemisele. Osa Pealkiri Avalikustatav teave Jagu D Riskifaktorid D.2 Seltsile omased olulised riskifaktorid Vastaspoolte krediidirisk. Grupi peamistele tegevusvaldkondadele on omane vastaspoole krediidirisk. Risk seisneb võimalikus kahjus, mis tuleneb vastaspoole suutmatusest täita endale võetud kohustusi Grupi ühingute ees. Kontsentratsioonirisk. Grupi tegevus on avatud kontsentratsiooniriskile, mis tuleneb olemasolevate klientide ja

7 klientidega tehtud tehingutest tulenevate nõuete jagunemisest erinevates tegevusvaldkondades tegutsevate klientide vahel. Kui laenud on tugevalt kontsentreerunud ühte konkreetsesse tegevusvaldkonda, ohustavad Gruppi ka selle valdkonnaga seotud riskid. Geograafiliste turgude risk. Enamik Grupi tegevustest ja teenustest on kontsentreerunud Eesti turule ning mis tahes kahjulik sündmus või areng Eestis võib avaldada Grupi tegevusele, finantsseisundile ja majandustulemustele olulist kahjulikku mõju. Lisaks on Grupi tegevus Ühendkuningriigi turul avatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seotud ebakindlustele. Tururisk. Tururisk tuleneb Grupi kauplemis- ja investeerimistegevusest finantsturgudel, eelkõige intressitoodete ning valuuta- ja aktsiaturgudel, samuti laenutegevusest ja muude finantseerimisallikate kaasamisest. Tururiski tüüpide täpsem kirjeldus on toodud alljärgnevalt. Valuutarisk. Valuutarisk võib tekkida eelkõige seoses välisvaluutas denomineeritud väärtpaberite omandamisega või välisvaluutas nõuete ja kohustuste tekkimisega. Hinnarisk. Grupp omab erinevaid finantsinstrumente, mille hinnale avaldavad mõju Grupi kontrollile mitte alluvad turuhinna kõikumised. Intressimäära risk. Grupi tegevused ja ennekõike LHV Panga tegevused on olemuslikult avatud intressimäära riskile. Intressimäärad sõltuvad arvukatest asjaoludest, mis ei allu Grupi ühingute kontrollile ning mida ei pruugita õigesti hinnata. Likviidsusrisk ja sõltuvus ligipääsust rahastusressurssidele. Likviidsusrisk seondub Grupi suutlikkusega täita oma lepingulisi kohustusi õigeaegselt ning see tuleneb erinevustest varade ja kohustuste sissenõutavaks muutumise tähtaegade vahel. Grupi riskipoliitikad ja sisemised protseduurid ei pruugi olla adekvaatsed või piisavad, et tagada Grupile ligipääs rahastusressurssidele vajalikul ajal, vajalikus ulatuses või soodsatel tingimustel, et tagada piisav likviidsus. Tegevuse risk. Tegevuse risk seisneb võimalikus kahjus, mis võib tekkida inimeste, protsesside või infosüsteemide vigadest. Lisaks inimeste, protsesside ja infosüsteemide vigadele hõlmab tegevuse risk korporatiivse pettuste ja kohustuste rikkumise riski. Strateegiline risk. Strateegiline risk on võimalik valede strateegiliste otsuste järgimisest tekkida võiva kahju allikas. Hinnanguliselt ületab Grupi strateegiline risk korporatiivse kasvu eesmärgil stabiilses staadiumis oleva panga strateegilist riski. Reputatsioonirisk. Reputatsioonirisk on Grupi maine mis tahes halvenemisest tekkida võiv kahju risk. Reputatsioonirisk seondub eelkõige muude riskide, nagu tegevuse riski, strateegilise riski,

8 vastavusriski või tsiviilõiguslikule vastutusele avatuse, realiseerumisega. Sõltuvus infotehnoloogilistest süsteemidest ja küberrünnakute risk. Grupp on arendanud ja kasutab oma igapäevases tegevuses ning klientidele teenuste osutamisel mitmeid spetsiifilisi infotehnoloogilisi süsteeme ja veebipõhiseid rakendusi. Vead või olulised häired Grupi infotehnoloogiliste süsteemide töös võivad takistada Grupi tegevust. Lisaks, kui Gruppi peaks tabama küberrünnak, oluline turvahäire või muu oluline Grupi infosüsteemide töö häire, võib see kahjustada tundlikku informatsiooni. Sõltuvus Tütarühingute rahavoogudest. Seltsi näol on tegemist valdusühinguga, mis tegutseb oma Tütarühingute kaudu. Seltsile ei kuulu märkimisväärseid varasid peale Tütarühingutesse tehtud investeeringute. Seega, selleks et suuta maksta aktsionäridele dividende ning täita oma kohustusi, sõltub Selts Tütarühingute poolt makstavatest dividendidest, intressimaksetest ja aktsiakapitali vähendamisel tehtavatest väljamaksetest, millele omakorda võib avaldada mõju kooskõla konkreetsete Tütarühingute suhtes kohalduvatele kapitali adekvaatsuse nõuetega, mis võivad aeg-ajalt muutuda. Sõltuvus kvalifitseeritud tööjõust. Grupi ühingute tegevuse tulemused sõltuvad olulisel määral suutlikkusest värvata ja hoida kvalifitseeritud, oskuslikku ja kogenud tööjõudu. Tiheda konkurentsi tingimustes peavad Grupi ühingud järjekindlalt panustama uute kvalifitseeritud töötajate värbamisse ning olemasoleva juhtkonna ja personali motiveerimisse. Konkurentsitihe turg. Grupp tegutseb tiheda konkurentsiga turul. Teiste turuosalistega seotud risk. Teiste turuosaliste tegevus võib avaldada kahjulikku mõju Grupi võimalustele sõlmida finantseerimis-, investeerimis- ja tuletistehinguid. Kontroll ühisettevõtte üle. Seltsi ühisettevõtte LHV Finance teine aktsionär võib avaldada ühisettevõtte tegevusele kahjulikku mõju. Muudatused majanduskeskkonnas. Kõiki Grupi tegutsemisvaldkondi mõjutavad üldised majanduslikud ja geopoliitilised tingimused. Vastavusrisk ja regulatiivsed muudatused. Grupp tegutseb tugevalt reguleeritud tegevusvaldkondades ning Grupi tegevust reguleerivad arvukad seadused, määrused, poliitikad, suunised ja tegevusjuhised, mis võivad muutuda. Sealjuures on risk, et praegust kohustusliku kogumispensioni süsteemi muudetakse selliselt, et fondi investoritel on võimalik kohustuslikust kogumispensioni süsteemist väljuda enne pensionile jäämist vastavasisulise avalduse alusel ning veelgi vähendatakse pensionifondide haldustasusid, mis omaks märkimisväärset mõju LHV Varahaldus kasumlikkusele ja tegevusele. Õigusliku muudatuse kohta ei ole käesoleval hetkel rohkem infot kättesaadav, kuid Eesti Vabariigi valitsus on viidanud eesmärgile võtta

9 muudatused vastu 1. jaanuariks Lisaks teevad mitmed kohalikud ja Euroopa Liidu asutused, sealhulgas finantsjärelevalve-, tarbijakaitse-, rahapesu tõkestamise, maksu- ja muud asutused Grupi äritegevuse üle regulaarselt uurimisi, kontrolle, inspektsioone ja auditeid, sealhulgas, kuid mitte ainult kapitalinõuete täitmise, tarbijalaenude andmise nõuete, rahapesu ja altkäemaksu tõkestamisest tulenevate kohustuste, maksu- ja aruandluskohustuste, ühingujuhtimise tavade jne täitmise üle. Kapitali adekvaatsuse nõuete täitmine. Krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kohalduvad ranged kapitali adekvaatsuse nõuded, mida sageli uuendatakse ja muudetakse. Finantssüsteemi kuritarvitamisega seotud riskid. Grupp tegutseb valdkonnas, kus kehtivad rahapesu, terrorismi rahastamise ja finantssanktsioonide osas ranged ja aina piiravamaks muutuvad nõuded. Lepingulised riskid. Grupi tegevus sõltub olulisel määral Grupi poolt sõlmitud tehingute ja lepingute kehtivusest ning jõustatavusest. Tsiviilõiguslik vastutus. Grupp tegutseb õiguslikus keskkonnas, kus esinevad märkimisväärsed nõuete, vaidluste ja kohtumenetluste riskid. Maksuriskid. Maksuregulatsioon turgudel, kus Grupp tegutseb, võib muutuda. Osa sellistest muudatustest võivad olla tingitud lühiajalistest poliitilistest vajadustest ning olla seetõttu ootamatud ja ettenägematud. D.3 Võlakirjadega seotud olulised riskifaktorid Krediidirisk. Võlakirjadesse investeerimisega kaasneb krediidirisk, mis tähendab, et Selts ei pruugi olla võimeline täitma oma Võlakirjadest tulenevaid kohustusi täpselt ja õigeaegselt. Allutatuse risk. Võlakirjad on allutatud kõigile allutamata nõuetele Seltsi vastu. Võlakirjade allutatus tähendab, et Seltsi likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik Võlakirjadest tulenevad nõuded vastavalt Võlakirjade tingimustele sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Ennetähtaegse lunastamise risk. Võlakirjade Tingimuste kohaselt on Seltsil õigus Võlakirjad ennetähtaegselt lunastada. Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine Seltsi poolt on siiski võimalik üksnes juhul, kui Finantsinspektsioon (või Euroopa Pangandusjärelevalve, kui vastava nõusoleku andmine on tema pädevuses) on andnud selleks nõusoleku. Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise risk. Kui Grupi ühing vastab kriisilahendusmenetluse alustamise tingimustele (st on või tõenäoliselt jääb maksejõuetuks ja teatud muud tingimused on täidetud), võib asjakohane kriisilahendusasutus kasutada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise õigusi, mille kaudu: (i) Võlakirjadega seoses maksmisele kuuluva summa jääki võidakse vähendada, sealhulgas nullini; (ii) Võlakirjad võidakse konverteerida Seltsi või muu isiku aktsiateks,

10 Osa Pealkiri Avalikustatav teave muudeks väärtpaberiteks või muudeks instrumentideks; (iii) Võlakirjad või nendega seoses maksmisele kuuluva summa jääk võidakse tühistada; (iv) Võlakirjade tingimusi võidakse muuta (näiteks võidakse muuta Võlakirjade lunastustähtaega või intressimäära). Kapitaliinstrumentidele omase omandiõiguse puudumine. Investeering Võlakirjadesse on investeering võlainstrumentidesse, mis ei anna õiguslikku ega kasumi saamisega seotud osalust Seltsi ega selle Tütarühingute aktsia- või osakapitalis; samuti mitte hääleõigust, õigust saada dividende ega muid kapitaliinstrumentidest tuleneda võivaid õigusi. Maksuriskid. Võlakirjadega tehtavatele tehingutele või Võlakirjade alusel intressi- või põhimaksete saamisele kohalduvas maksukorralduses toimuvad negatiivsed muudatused võivad suurendada võlakirjaomanike maksukoormust ja seega avaldada kahjulikku mõju Võlakirjadesse tehtud investeeringu tootlusele. Pakkumise tühistamine. Kuigi Selts teeb kõik jõupingutused selleks, et iga Pakkumine oleks edukas, ei saa Selts tagada Pakkumise edukust ega seda, et investorid saavad nende poolt märgitud pakutavad Võlakirjad. Võlakirja hind ja Võlakirjade piiratud likviidsus. Kuigi tehakse kõik jõupingutused, tagamaks, et Võlakirjad võetakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas kauplemisele, ei saa Selts seda tagada. Lisaks sellele on Eesti turul piiratud likviidsus ja võlakirjaomanikel ei pruugi olla võimalik oma Võlakirju soovitud hinnaga müüa või neid üldse müüa. Võlakirjade väärtus väärtpaberiturul võib kõikuda Grupiga seotud sündmuste või riskide realiseerumise tõttu, aga ka Grupi kontrollile mitte alluvate sündmuste tõttu. Asjakohase turuanalüüsi puudumine. Puudub kindlus selle kohta, et Seltsi kohta avaldatakse järjepidevalt (või üldse) asjakohast turuanalüüsi. Negatiivsed või puudulikud kolmandate osapoolte analüüsid võivad suure tõenäosusega avaldada Võlakirjade turuhinnale ja likviidsusele kahjulikku mõju. Jagu E Pakkumine E.2b Pakkumise põhjused; kasutamine tulu Programmi ja Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada Grupi kapitalistruktuuri ja tagada stabiilne ligipääs täiendavale kapitalile, et toetada Grupi edasist kasvu ja turupositsiooni, suurendada Grupi ärimahtusid ja kindlustada Grupi ühingutele konservatiivne kapitalipuhver. Juhul kui AS-i LHV Pank poolt Danske Bank A/S Eesti filiaali eraisikute laenude üksuse omandamise tehing edukalt lõpule viiakse, plaanib Emitent kasutada kuni 11 miljonit eurot Pakkumise tuludest Grupi teise taseme omavahendite vajaduse katmiseks. Ülejäänud osa Pakkumise tulust või kogu Pakkumise tulu, juhul kui

11 Danske Bank A/S eraisikute laenude üksuse omandamise tehingut ei viida lõpule, plaanitakse kasutada kooskõlas Programmi eesmärgiga. Pakkumiste tulu võidakse kasutada ka olemasolevate Seltsi poolt välja lastud allutamata võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks, eeldusel et Seltsil on vastavalt kohalduvatele võlakirjade tingimustele õigus selliseid võlakirju ennetähtaegselt lunastada. Eeldusel, et Selts otsustab välja kuulutada Pakkumised kõigile Võlakirjadele (st kuni Võlakirjale) ja et kõik Võlakirjad märgitakse ning need emiteeritakse Seltsi poolt, on Programmi eeldatava kogulaekumiste suuruseks umbes 45 miljonit eurot. Programmi ja Pakkumistega otseselt seotud kulude suuruseks hinnatakse 0,5-0,7 miljonit eurot. Seeria 2 eeldatav netolaekumiste summa on eurot, kui Seeria kogu-nimiväärtust ei suurendata. E.3 Pakkumise tingimused Vastavalt Programmile mitme Pakkumise käigus kuni välja lastavat Võlakirja võidakse pakkuda jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis. Iga Pakkumine, selle maht ja muud tingimused kuulutatakse Nasdaq Tallinna Börsi ja Seltsi veebilehe ( kaudu eraldi välja hiljemalt enne iga Pakkumise pakkumisperioodi algust. Seeria 2 kogu-nimiväärtus on eurot. Seeria kogunimiväärtust võib Seltsi otsusega suurendada kuni euro võrra kuni emissioonikuupäevani (kaasa arvatud). Iga pakutava Võlakirja (edaspidi Pakutav Võlakiri) nimiväärtus on 1000 eurot. Võlakirja emissioonihind määratakse kindlaks asjakohastes Võlakirjade lõplikes tingimustes. Emissioonihind on 100% iga Võlakirja nimiväärtusest, mille lisandub kogunenud intress alates Ajaperiood Pakkumise märkimiseks algab 5. juunil 2019 kell Eesti kohaliku aja järgi ja lõppeb 21. juunil 2019 kell Eesti kohaliku aja järgi. Märkimise miinimumsumma on eurot ja maksimumsummat ei ole määratud. Selts otsustab Pakutavate Võlakirjade jaotamise pärast iga Pakkumise pakkumisperioodi lõppu. Pakutavad Võlakirjad jaotatakse Pakkumisel osalevate investorite vahel lähtuvalt järgmistest põhimõtetest: (i) samadel tingimustel koheldakse kõiki investoreid võrdselt, kusjuures sõltuvalt investorite arvust ja huvist Pakkumise vastu võib Selts kehtestada ühele investorile jaotatavate Pakutavate Võlakirjade minimaalse ja maksimaalse arvu, mis kohaldub ühetaoliselt nii institutsionaalsel pakkumisel osalevate investorite kui ka jaepakkumisel osalevate investorite suhtes;

12 (ii) jaotamise eesmärgiks on luua Seltsile kindel ja usaldusväärne investorite baas; (iii) Seltsil on õigus eelistada Eesti investoreid välismaistele investoritele, kes võivad osaleda institutsionaalses pakkumises; (iv) Seltsil on õigus eelistada oma olemasolevaid aktsionäre ja võlakirjaomanikke teistele investoritele; ning (v) Seltsil on õigus eelistada LHV Panga ja LHV Varahalduse kliente teistele investoritele. E.4 Pakkumise/emite erimise seisukohast olulised huvid E.7 Investorilt nõutavate kulude kavandatav suurus Seltsi juhtkonnale teadaolevalt ei ole Pakkumisega seotud isikutel Pakkumise seisukohast olulisi isiklikke huve. Seltsi juhtkond ei ole teadlik ühestki Pakkumisega seotud huvide konfliktist. Ei ole asjakohane; Selts ei nõua investorilt mis tahes kulude kandmist.

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Eesti finantsturu ülevaade 2016

Eesti finantsturu ülevaade 2016 Eesti finantsturu ülevaade 2016 Sakala 4 15030 Tallinn Telefon: + 372 668 0500 Faks: + 372 668 0501 E-post: info@fi.ee Veebileht: www.fi.ee Ülevaade põhineb Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319 AS SEB Pank Aastaaruanne 2018 Sisukord Sissejuhatus - üldinformatsioon 2 Tegevusaruanne 3 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 18 Konsolideeritud kasumiaruanne 18 Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD (EESTI) 570 * (Kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta) SISUKORD Lõik Sissejuhatus Käesoleva ISA ulatus... 1

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA AS 2003. AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE...

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem