(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014)"

Väljavõte

1 SIHTUURING "LEGIONELLA BAKTERITE ESINEMINE MAJUTUSETTEVÕTETES JA UJULATES" Tallinn 2015 Keskkonnatervise osakond

2 Sisukord Sissejuhatus... 3 Legionella ja legionelloos... 3 Õiguslik taust Sihtuuringu eesmärk Sihtuuringu läbiviimine Proovide võtmine ja analüüsimine Tulemused Majutusettevõtted Veekeskused Vee temperatuuri mõõtmiste ja Legionella uuringute tulemused majutusasutuste ja veekeskuste veevärgivees Vee temperatuuri mõõtmiste ja Legionella uuringute tulemused majutusasutuste veekeskuste basseiniveesüsteemides ja basseinides Kokkuvõte Kirjandust Legionella bakteritest LISAD LISA 1. Küsimustik sihtuuringu juurde LISA 2. Vee temperatuuri mõõtmised majutusasutuste veesüsteemi kriitilistes punktides LISA 3. Legionella bakterite sisaldus majutusettevõtete veesüsteemides (17)

3 Sissejuhatus Legionella ja legionelloos Legionellad on bakterite perekond kuhu kuulub umbes 50 liiki. Perekonda Legionella kuuluvatest liikidest 16 põhjustavad inimestel haigestumist. Legionelloosi ehk leegionäride haigust (surmaga lõppeda võivat ägedat kopsupõletikku) põhjustab 90% juhtudel 1. Legionellad on looduses laialt levinud, tavalised mulla- ja veebakterid. Tehiskeskkonnas on neid leitud joogiveesüsteemidest, kraanidest, duššidest, purskkaevudest, konditsioneeridest, ventilatsiooni- ja õhuniisutussüsteemidest jm. Legionellade levimist veesüsteemides soodustab sealne soodne keskkond - soe vesi, vee vähene liikumine torustikus, torustikumaterjal, teised veetorustikus elavad mikroorganismid. Legionellad paljunevad ja levivad väga hästi veetemperatuuril C, kuid võivad pikemat aega säilida ka külmemas vees (6-20 C) ja soojemas vees (45-60 C) ning seisvas vees. Legionellasid aitavad ellu jääda ja paljuneda teised mikroorganismid. Keskkonnas paljunevad legionellad amööbides ja ripsloomades rakusiseselt. Veetorustikes ja -reservuaarides olevad bioloogilised kiled, vetikad, amööbid jm bakterid, sademed, muda, rooste, ebatasane pind, liitekohad loovad igati soodsa keskkonna legionellade säilimiseks ja paljunemiseks. Legionellad satuvad organismi haigustekitajaga saastunud vee aerosooli sisse hingamisel. Suurem võimalus legionelladega nakatuda on majutusasutustes, haiglates, veekeskustes, purskkaevude ja muude veepihustite läheduses, kohtades kus vesi on pikaajalist seisnud torustikus või kus on puhastamata jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid, samuti kasutades dušši ja õhuniisutajaid. Haigustekitajad inimeselt inimesele edasi ei kandu ning enamik legionelladega kokku puutuvaid inimesi ei haigestu. Legionelloosi riskirühma kuuluvateks loetakse isikud vanuses üle 50 aasta, suitsetajad, krooniliste kopsuhaigustega inimesed ning immuunpuudulikkusega (keemiaravi saanud, diabeet, maksa- ja neerupuudulikkus, narkomaanid jt) inimesed. Reeglina haigestuvad mehed naistest kolm korda sagedamini. Haiguse peiteaeg on 2-10 päeva, sagedamini 5-6 päeva, kuid võib pikeneda ka kuni 2-3 nädalani. Haigusnähtudeks on kõrge palavik, kuiv köha, pea- ja lihasvalu, hingeldus, valu rinnus, harvem kõhulahtisus. 5-15% juhtudest lõpeb haigus surmaga. Arenenud riikides moodustab Legionellapõhjustatud kopsupõletik 2-16% kõikidest kopsupõletikest. Legionelloosi esineb kogu maailmas 80-90% üksikjuhtudena ja 10-20% puhangutena. Puhangutena esineb legionelloosi eelkõige hotellides ja veekeskustes, kus puudub korralik veevarustussüsteemide hooldus ja vett ei hoita õigel temperatuuril. Haiguspuhanguid registreeritakse ka haiglates, kruiisilaevadel, kaubanduskeskustes, tööstusettevõtetes. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel registreeritakse enim legionelloosi juhte Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Suurbritannias. Eestis esineb legionelloosi üksikjuhtudena. Legionelloosi nakatumise ennetamiseks on oluline Legionella paljunemise vältimine veevarustussüsteemides. Külmaveesüsteemis peab olema tagatud vee temperatuur alla 20 C ja kuumaveesüsteemis C. Vähemalt 90% mikroobidest hävib 50 C juures minuti jooksul ning 60 C juures kahe minuti jooksul. Tähtis on veevärgi süsteemide korrashoidmine ja korrapärane kontrollimine, torustikes vee seiskumise vältimine, nende regulaarse mehaanilise puhastuse ja läbivoolu teostamine. Tõhusaks meetmeks peetakse termilist dekontaminatsiooni (termilist šokki). Kloori suhtes on bakterid piisavalt vastupidavad. 3 (17)

4 Õiguslik taust Eestis ei ole legionelladele lubatud kontsentratsiooni joogiveevarustussüsteemides õiguslikult sätestatud. Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määruses nr 43 Nõuded majutusettevõtetele on paragrahvis 6 toodud, et majutusettevõtte soojaveevarustuses peab sooja vee temperatuur olema ööpäevaringselt vähemalt +65 C. WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) soovitab, selleks et vältida legionellade paljunemist, peaks kuumaveesüsteemides olema veetemperatuur üle 55 C, samas ka hoiatades, et vee kasutamine, mille temperatuur on rohkem kui 50 C, võib põhjustada põletusi. Sellistes süsteemides, kus vee temperatuur langeb alla 50 C, tuleks torustikku ja seadmeid regulaarselt puhastada, vältimaks bakterite paljunemist [2]. Standardis EVS 835:2014 Hoone veevärk; Water supply systems inside buildings on toodud, et minimaalne soojavee temperatuur tarbijani jõudmisel ei tohi olla kestvalt alla 50 C ning külmaveevarustussüsteemid tuleb projekteerida nii, et külma vee temperatuur ei tõuseks üle 25 C. ECDC juhendis EWGLI technical guidlines for the investigation, control and prevention of Travel Associated Legionnaires disease on toodud, et soojaveesüsteemis peaks temperatuur jääma C ja külmaveetemperatuur mitte kõrgem kui 20 C. Basseiniveele on kehtestatud nõuded Vabariigi Valitsuse 15. märtsi aasta määrusega nr 80 Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele. Määruses on sätestatud, et basseinivesi ei tohi sisaldada Legionella baktereid. 1. Sihtuuringu eesmärk Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida Legionella bakterite esinemist majutusettevõtetes ja majutusettevõtete juures asuvates veekeskustes ning anda soovitused majutusettevõtete veevarustussüsteemides Legionella bakterite leviku tõkestamiseks. 2. Sihtuuringu läbiviimine Sihtuuring viidi Terviseameti poolt läbi aasta II kvartalis (aprill-juuni). Sihtuuringu jaoks valiti välja 8 umbes sama suurusega veekeskusega majutusasutust: 5 Harjumaal (sh 3 Tallinnas), 1 Põlvamaal, 1 Valgamaal ja 1 Võrumaal. Majutusasutuste veevarustusskeemide ja ujula veeskeemide alusel valiti välja süsteemi kriitilised (Legionella bakteritele kasvuks kõige soodsamate tingimustega) punktid, kus mõõdeti vee temperatuuri ja võeti veeproovid. Samuti täideti vastav küsimustik veesüsteemide hooldamise kohta (lisa 1). Kriitilisteks punktideks loeti näiteks: veevarustussüsteemi punktid, kus sooja vee temperatuur langeb alla 50 C või külma vee temperatuur on kõrgem kui 20 C; magistraaltorudest kõige kaugemad veevarustussüsteemi punktid; veevarustussüsteemi kohad, kus vett ei ole kasutatud vähemalt 2 tundi. ujula dušid basseini puhastusseadme eelne kontrollkraan basseini veeväljavoolutoru piirkond tasakaalustusmahuti ülevoolurenn filtrid soojavee basseinid ja mullivannid jm 4 (17)

5 2.1. Proovide võtmine ja analüüsimine Proovid võeti atesteeritud proovivõtja poolt ja analüüsiti Terviseameti Kesklaboris ja Tartu laboris vastavalt standardile EVS-EN ISO Laboratoorseks uuringuks võeti igal objektil 6-8 proovi, kokku võeti 60 veeproovi. Ühe proovi jaoks võeti 1 liiter vett steriilsesse polüetüleen- või klaasnõusse. Kui vesi sisaldas kloori või teisi oksüdeerivaid biotsiide, lisati eelnevalt laboris või proovi võtmise ajal proovivõtunõusse inaktiveerivat ainet (naatriumtiosulfaati (Na2S2O3)) neutraliseerimaks oksüdeerivate ainete toimet. Kraanist või dušist võeti kohene proov: prooviks võeti vesi, mis tuli kraanist/dušist kohe peale selle lahti keeramist. Proovivõtmiseks valitud kraani või duši ei tohtinud eelnevalt kasutada vähemalt 2 tunni jooksul. Selline kohene proov esindab väljavoolu kolonisatsiooni. 3. Tulemused 3.1. Majutusettevõtted Uuringus osales 8 majutusettevõtet. Kõige suurem asutus oli 942 majutuskohaga ja kõige väiksem 47 majutuskohaga. Teistes asutustes oli majutuskohti Kuus ettevõtet saavad joogivee asula veevärgist, 2 oma puurkaevust. Kõigil ettevõtetel on olemas veevarustussüsteemiskeem, kus on eraldi märgitud sooja- ja külmaveetorustik. Veevarustussüsteemis on ligipääsetavad külma- või soojaveemahutid 5 ettevõttes. (tabel 1) Tabel 1. Uuringus osalenud majutusasutused Piirkond Majutusasutus Majutuskohtade arv Korruste arv Joogivesi pärineb: asula veevärgist, puurkaevust Skeemil on eraldi märgitud sooja ja külmavee torustik Külma- ja soojaveetorustik on isoleeritud Olemas on veevarustussüsteemiskeem Veevarustussüsteemis on külma- või soojaveemahutid nr 1 Põhja-Eesti veevärgi vesi Jah Jah Jah Jah nr 2 Põhja-Eesti veevärgi vesi Jah Jah Jah Jah nr 3 Põhja-Eesti puurkaevust Jah Jah Jah Jah nr 4 Põhja-Eesti veevärgi vesi Jah Jah Jah ei nr 5 Põhja-Eesti 97 2 veevärgi vesi Jah Jah Jah ei nr 6 Lõuna-Eesti 47 2 veevärgi vesi jah jah jah ei nr 7 Lõuna-Eesti puurkaevust jah jah jah jah nr 8 Lõuna-Eesti veevärgi vesi jah jah jah jah Küsimustiku vastustest selgub, et kõigis uuringus osalenud majutusettevõtetes toimib veevarustussüsteemi kontroll. Viis ettevõtet (nr 1-5) vastasid, et neil toimub veevarustussüsteemi kontroll automaatselt: automaatsüsteem mõõdab ja reguleerib temperatuuri vastavalt ettenähtud väärtustele. Neist kahes lisaks hooldab süsteemi veel eraldi ettevõte, kelle tegevuseks on veevarustus- ja veetöötlusseadmete paigaldus ja hooldus. Ühes (nr 6) ettevõttes teostab hooldust ühisveevärgi veekäitleja ning kaks vastasid, et toimub regulaarne veevarustussüsteemi hooldamine (nr 7-8), täpsustamata milles see täpselt seisneb. (tabel 2) Vee temperatuuri veevarustussüsteemis mõõdeti uuringus osalenud ettevõtetest seitsmes, ühes ettevõttes (nr 5) temperatuuri ei mõõdetud. Kuues ettevõttes on määratud veevarustussüsteemi eest vastutav isik, kellel on keskeri või kõrgem haridus, mõned on läbinud ka täiendkoolitusi. Kahes ettevõttes teostab kontrolli ja hooldust veevarustus- ja veetöötlusseadmete paigalduse ja hooldusega tegelev ettevõte. 5 (17)

6 Tabel 2. Majutus ettevõtete veevarustussüsteemi kontroll nr 1 Veevarustussüsteemi kontrolli toimimine Jah Veevarustussüsteemi kontrolli kirjeldus Automaatsüsteem mõõdab ja reguleerib temperatuuri vastavalt ettenähtud väärtusele nr 2 Jah Veevarustussüsteemi kontrollimine toimub automaatselt nr 3 nr 4 nr 5 Jah Jah Jah Veevarustussüsteemi kontrollimine toimub automaatselt. Kontrollib veevarustusja veetöötlusseadmete paigalduse ja hooldusega tegelev ettevõte. Veevarustussüsteemi kontrollimine toimub automaatselt. Kontrollib veevarustusja veetöötlusseadmete paigalduse ja hooldusega tegelev ettevõte Automaatsüsteem mõõdab ja reguleerib temperatuuri vastavalt ettenähtud väärtusele nr 6 jah Veevarustussüsteemi hooldamine ühisveevärgi veekäitleja poolt nr 7 jah Regulaarne veevarustus süsteemi hooldamine nr 8 jah Regulaarne veevarustus süsteemi hooldamine 3.2. Veekeskused Uuringus osalenud majutusasutuste juures olevatest veekeskustest oli suurim veekeskus, mida külastab keskmiselt 1000 külastajat päevas ja väikseim, mida külastab keskmiselt 60 külastajat päevas. Kõigis veekeskustes on olemas basseinide veesüsteemiskeem ja veesüsteemi opereerimise juhendid. Seitsmes ujulas on veesüsteemis vee tasakaalustusmahutid, kuues neist on need ligipääsetavad. Tasakaalustusmahuti puudus kõige väiksemas veekeskuses. (tabel 3) Tabel 3. Uuringus osalenud veekeskused 6 (17) Majutusasutus Majutusasutus Veekeskus nr 1 nr 1 nr 2 nr 2 nr 3 nr 3 nr 4 nr 4 nr 5 nr 5 nr 6 nr 6 nr 7 nr 7 nr 8 nr 8 Piirkond Põhja- Eesti Põhja- Eesti Põhja- Eesti Põhja- Eesti Põhja- Eesti Lõuna- Eesti Lõuna- Eesti Lõuna- Eesti Päevane keskmine kasutajate arv Soojavee basseinide arv sh mullivannide arv Olemas on ujula veesüsteemiskeem Olemas on ujula veesüsteemi opereerimise juhend Veepuhastussüsteemis on tasakaalustusmahuteid Tasakaalustusmahutid on ligipääsetavad Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah jah jah jah ei jah jah jah jah jah jah ei Kõigis veekeskustes toimub regulaarselt basseiniveesüsteemi hooldus vastavalt ettenähtud juhenditele ning veekvaliteedi tulemustele. Kõigis veekeskustes toimub regulaarselt ka veepuhastusfiltrite hooldus, suuremates ujulates iga päev, väikses veekeskuses kord nädalas. Lisaks regulaarsele basseinide seinte ja põhjapuhastamisele vähemalt kord aastas basseinid tühjendatakse ja puhastatakse ja desinfitseeritakse. Väiksemaid ja soojemaveega basseine (nt lastebasseinid, mullivannid) tühjendatakse ja puhastatakse sagedamini kui kord aastas. (tabel 4).

7 Tabel 4. Veekeskuste veevarustussüsteemi kontroll Kui sageli Majutusasutukeskus Vee- toimub filtrite Kui sagedasti toimub basseini tühjendamine ja puhastamine pesu nr 1 nr 1 igal ööl vähemalt 1 kord aastas nr 2 nr 2 iga päev 1 kord aastas nr 3 nr korda päevas 1 kord aastas nr 4 nr 4 iga päev 1 kord aastas nr 5 nr 5 iga päev 1 kord aastas nr 6 nr 6 iga päev Suurte basseinide tühjendamine ja puhastamine toimub 1 kord aastas. Laste- ja beebibasseini ning mullivannide vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. nr 7 nr 7 iga päev suur bassein üks kord aastas, väikelaste bassein 1 kord kuus. nr 8 nr 8 iga nädal kord kvartalis Veekeskustes on määratud isik, kes tegeleb basseiniveesüsteemi hooldusega, v.a ühes kus hooldusega tegeleb eraldi ettevõte Vee temperatuuri mõõtmiste ja Legionella uuringute tulemused majutusasutuste ja veekeskuste veevärgivees. Vee temperatuure mõõdeti veesüsteemis 66 punktis, neist 55s nii sooja kui külma vee temperatuuri, üheksas ainult sooja vee temperatuuri ning kahes ainult külma vee temperatuuri. Kõige madalam soojavee temperatuur 36,4 C mõõdeti veekeskuse (nr 2) dušist ja kõige kõrgem soojavee temperatuur 66,5 C majutusasutuse hoonesse siseneva soojaveetrassi kraanist (nr 6). Alla 50 C jäi sooja vee temperatuur kaheksas mõõtepunktis, viis neist asus veekeskuse duširuumis ja kolm majutusasutuse tubades. Ainult 12s mõõtepunktis oli sooja vee temperatuur 60 C või kõrgem. Külma vee temperatuur oli üle 20 C ühes ujula riietusruumi valamukraanis (nr 1). Ülejäänud mõõdetud punktides jäi külma vee temperatuur alla 20 C, olles 7,3-19,5 C. (lisa 2) Legionellade määramiseks võeti veevärgist 37 veeproovi, neist 25 majutusasutuste tubade ja 12 veekeskuste ruumide segistitest või duššidest. Võetud proovidest pooltes ehk 19 proovis esines Legionella baktereid - 12s majutusasutuse tubadest võetud proovis, kuues veekeskuse duširuumidest võetud proovis ja ühes veekeskuse soojaveemahutist võetud proovis. (tabel 5) Proovide analüüsimisel määrati ka legionellade liigid. Kõigis proovides kus legionellasid avastati oli selleks liigiks, mis 90% juhtudel põhjustab leegionäride haigust. Tabel 5. Legionellade esinemine veevarustussüsteemides ja basseinides Kokku Põhja-Eesti Lõuna-Eesti Proove Positiivseid Proove Positiivseid Proove Positiivseid kokku leide kokku leide kokku leide KOKKU VEEVÄRGIST hotelli osast Veekeskuse osast BASSEINIST (17)

8 Harjumaa majutusasutustest (Põhja regioon) võeti kokku 25 veeproovi, neist 19 majutusasutuste tubade ja 6 veekeskuse duširuumist. Legionellasid avastati 14 proovis 10 tubade duširuumist võetud proovis, 3 veekeskuse duššidest võetud proovides ja ühes veekeskuse soojavee mahutist võetud proovist. Valga-, Põlva- ja Võrumaa (Lõuna regioon) majutusettevõtete veevärkidest võeti kokku 12 veeproovi 6 tubade ja 6 veekeskuste duširuumidest. Kokku avastati legionellasid 5 proovis kahes tubade duširuumidest võetud proovis ja kolmes veekeskuse duššist võetud proovis. (tabel 5) Legionellasid esines uuringus osalenud majutusettevõtetest viies. Legionella bakterite sisaldus proovides, kus neid avastati oli pmü/1000 ml, keskmiselt 2582 pmü/1000 ml (pmü pesa moodustav ühik). (lisa 3) Neljas majutusasutuses leidus legionellasid nii veekeskuse kui tubade duširuumidest võetud proovides, ühes majutusasutuses ainult veekeskuse riietusruumide duššidest võetud proovides. Viiest asutusest, kus toimub veevarustussüsteemi kontrollimine automaatselt (tabel 2), esines legionellasid kolmes. Legionellasid sisaldanud proovid võeti kohtadest, kus sooja vee temperatuuriks oli mõõdetud 39-61,3 C (keskmiselt 52 C) 14s proovivõtukohas oli temperatuur kõrgem kui 50 C ja viies madalam. Sooja vee temperatuur neis proovivõtukohtades, kus legionellasid ei avastatud oli 36,4-61,8 C (keskmiselt 54,4 C) 17s proovivõtukohas kõrgem kui 50 C ja ühes madalam kui 50 C. Seega olulist seost, et mida kõrgem sooja vee temperatuur või mida madalam külma vee temperatuur seda väiksem on legionellade sisaldus proovides, uuringust välja ei tulnud. Samas aga kui proovid jaotada rühmadesse vastavalt temperatuurile ning arvutada ühte rühma kuuluvatest proovide tulemustest keskmine, siis võiks järeldada, et mida soojem külma vee temperatuur või mida jahedam sooja vee temperatuur seda suurem võib olla legionellade sisaldus proovides. Punktidest, kus sooja vee temperatuur oli 36,4-49,0 C võeti kokku 5 proovi ning legionellade keskmine sisaldus neis proovides oli 3254 pmü/1000 ml. Punktidest, kus sooja vee temperatuur oli 50,2-54,2 C võeti kokku peaaegu kolm korda rohkem proove ehk 13 proovi ning legionellade keskmine sisaldus neis proovides oli 948 pmü/1000 ml. Punktides kus sooja vee temperatuur oli rohkem kui 55 C oli legionellade keskmine sisaldus oluliselt väiksem (ca pmü/1000 ml). Punktides, kus külma vee temperatuur oli C võeti kokku 7 proovi ning legionellade keskmine sisaldus neis proovides oli 1277 pmü/1000 ml. Punktides, kus külma vee temperatuur oli jahedam kui 13,7 C oli legionellade keskmine sisaldus oluliselt väiksem - ca 390- pmü/ 1000 ml. (tabel 6, joonis 1 ja 2) Tabel 6. Legionellade keskmine sisaldus proovides vastavalt vee temperatuurile Soe vesi Külm vesi Proovide arv Vee temperatuur C Legionellade keskmine sisaldus pmü/1000 ml 5 36,4-49, ,2-54, , , ,3-9, , (17)

9 keskmine pmü/ 1000 ml ,4-49,0 50,2-54, , ,8 sooja vee temperatuur C Joonis 1. Legionellade keskmine sisalduse sooja vee proovides keskmine pmü/ 1000 ml ,3-9, , külma vee temperatuur C Joonis 2. Legionellade keskmine sisalduse külma vee proovides 3.4. Vee temperatuuri mõõtmiste ja Legionella uuringute tulemused majutusasutuste veekeskuste basseiniveesüsteemides ja basseinides. Uuringusse oli valitud 20 basseini: neli suurt basseini, kaheksa laste basseini, üks jaapani bassein, kaks spaa basseini ja kuus mullivanni. Vee temperatuuri mõõdeti 20s basseinis, ühes soojaveemahutis ja ühes basseini kompensatsioonipaagis. Samadest kohtadest võeti ka veeproovid legionellade määramiseks ning lisaks üks proov ühe veekeskuse basseinist väljuva ja enne filtreid asuvast vee kraanist. Suurtes basseinides jäi temperatuur alla 30 C, lastebasseinides, spaa basseinides ja mullivannides oli vee temperatuur u C ning kuumima veega oli jaapani bassein 39 C. Basseini kompensatsioonipaagis 29,8 C. Legionellade määramiseks basseinivees võeti kokku 23 proovi, 15 Põhja-Eestis ja 8 Lõuna-Eestis. Legionellasid avastati ainult ühes, jaapani basseinist (nr 5) võetud proovis, kus nende sisaldus oli 30 pmü/1000 ml. Tõenäoliselt pärsib legionellade levikut basseinivees kloori kasutamine. 9 (17)

10 Kokkuvõte Terviseameti poolt aastal läbiviidud sihtuuringu Legionella bakterite esinemist majutusettevõtetes ja ujulates tulemused näitasid, et legionellasid esines rohkem kui pooltes uuringus osalenud majutusasutuste veevarustussüsteemides ja pooltes veesüsteemidest võetud proovides. Sellest tulenevalt võib järeldada, et võimalik nakatumise oht on olemas. Proovide analüüsimisel määrati legionellade liigid. Kõigis proovides, kus avastati legionellasid oli liigiks serogrupid Basseinidest võetud proovides esines legionellasid ainult ühes kuumavee basseinis, kuna tõenäoliselt pärsib legionellade levikut basseinivees kloori kasutamine. Uuringus osales 8 suuremat veekeskusega majutusettevõtet. Viis ettevõtet asus Põhja-Eestis ja kolm Lõuna-Eestis. Legionellasid esines viies ettevõttes, kolmes Põhja-Eesti ja kahes Lõuna-Eesti majutusasutuses. Uuringust ei selgu põhjust, miks osades ettevõtetes leidus legionellasid ja teistes mitte. Mõõdetud sooja ja külma vee temperatuurid olid kõigis majutusasutustes suhteliselt sarnased ning seost vee temperatuuri ja legionellade sisalduse vahel antud uuringust välja ei tule. Samuti on kõigis uuringus osalenud majutusettevõtetes olemas veesüsteemiskeemid, eraldi isoleeritud külma- ja soojavee torustikud ning toimib veevarustussüsteemi kontroll. Samas ei kirjeldatud põhjalikumalt, milles täpsemalt veevarustussüsteemi kontrollimine ja hooldus seisneb. Vastati, et veesüsteemi kontroll toimub automaatselt, mõõdetakse regulaarselt vee temperatuuri või veesüsteemi hooldab veevarustus- ja veetöötlusseadmete paigaldust ja hooldust pakkuv ettevõte või joogiveekäitleja. Terviseameti talitused teavitasid majutusettevõtteid uuringu tulemustest ning juhtisid nende tähelepanu Legionella bakteritega seotud ohtudele. Samuti tegid neile ettevõtetele, kust leiti legionellasid, järgmised ettepanekud: teostada veesüsteemide läbivoolutamist vähemalt 60 C veega ja termiline dekontaminatsioon ( termiline šokk ) vähemalt 5 minutit temperatuuril C. Teha korduvad kontrolluuringud järgmisel päeval pärast läbipesu ja 2-4 nädalat hiljem. Edaspidi vältida vee seiskumist torustikes, teostada regulaarselt torustike mehaanilist puhastamist. Kui hotelli tubasid ei kasutata 2-3 päeva või enam, tuleb enne tubade kasutamist teostada veesüsteemide läbivool. Hoida külma vee temperatuur alla 20 C ja sooja vee temperatuur C tasemel. 10 (17)

11 Kirjandust Legionella bakteritest: 1. Terviseameti koduleht, Nakkushaigused A-Ü (2015): 2. WHO Legionella and the prevention of legionellosis (2015): 3. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur infoleht (2015): 4. ECDC juhend EWGLI technical guidlines for the investigation, control and prevention of Travel Associated Legionnaires disease (2015): Guidelines.pdf 5. Standard EVS 835:2014 Hoone veevärk; Water supply systems inside buildings 11 (17)

12 LISA 1. Küsimustik sihtuuringu juurde LISAD Küsimustik Sihtuuringu Legionella bakterite esinemine majutusettevõtetes ja ujulates juurde 1. Majutusasutuse andmed: nimi: esindaja: esindaja kontaktandmed: 2. Majutusasutuse kirjeldus: Majutuskohtade arv: Korruste arv: aadress: 3. Majutusasutuse veevarustussüsteem: asula veevõrgust veevärgi nimetus: Joogivesi pärineb: oma puurkaevust puurkaevu katastri nr: Olemas on veevarustussüsteemi skeem Skeemil on eraldi märgitud sooja ja külmavee torustik Kas külma ja sooja vee torustik on isoleeritud Kas veevarustussüsteemis on külma või sooja vee mahuteid Kas veemahutid on ligipääsetavad Veevarustussüsteemi kontrolli toimimine Kui jah, siis kirjeldada milles see seisneb Kas veetemperatuuri veevarustussüsteemis mõõdetakse Veevarustussüsteemi eest on määratud vastutav isik: Vastutava isiku haridus ja/või läbitud koolitus: 4. Majutusasutuses oleva veekeskuse kirjeldus Ujula nimetus: Päevane keskmine kasutajate arv: Basseinide arv: sh soojavee basseinide arv: sh mullivannide arv: Olemas on ujula veesüsteemiskeem: Olemas on ujula veesüsteemi opereerimise juhend: Millised basseinid on ühendatud ühte veesüsteemi: Kas veepuhastussüsteemis on tasakaalustusmahuteid? Kas tasakaalustusmahutid on ligipääsetavad? Kuidas toimub ujula veesüsteemi hooldus? Kui sageli toimub filtrite pesu? Millal viimati filtreid puhastati? Kui sagedasti toimub basseini tühjendamine ja puhastamine? Millal viimati basseini tühjendati ja 12 (17)

13 puhastati? Ujula veesüsteemi eest on määratud vastutav isik: Vastutava isiku haridus ja/või läbitud koolitus: 5. Majutusasutuse veevarustussüsteemis oleva vee temperatuurid Mõõtmisi teostanud isiku nimi: Mõõtmisi teostanud isiku ametikoht: Kasutatud termomeetri nimi/nr: Temperatuuri mõõtmise kuupäev: Temperatuuri mõõtmise punkt: Sooja vee tº Külma vee tº sissetuleva veetrassi kraan veesoojendist väljuva vee kraan 1. korrus, kõige kaugem punkt tuba nr (või muu ruumi nimetus) 2. korrus 3. korrus 4. korrus. 6. Ujula veevarustussüsteemis oleva vee ja basseinide vee temperatuurid Mõõtmisi teostanud isiku nimi: Mõõtmisi teostanud isiku ametikoht: Kasutatud termomeetri nimi/nr: Temperatuuri mõõtmise kuupäev: Temperatuuri mõõtmise punkt: Sooja vee tº Näiteks: Dušš ujula duširuumis mullivann 13 (17)

14 LISA 2. Vee temperatuuri mõõtmised majutusasutuste veesüsteemi kriitilistes punktides. Majutusasutu/ veekeskus Temperatuuri mõõtmisepunkt temperatuuri mõõtmise kuupäev nr 1 ujula dušš ,8 nr 1 ujula dušš ,4 sooja vee temperatuur ( 0 C) nr 1 basseini riietusruumi valamu ,8 22,8 nr 1 ujula tehnilineruum ,3 6,4 nr 1 tuba ,5 9,2 nr 1 tuba ,7 8,7 nr 1 tuba ,3 nr 1 tuba ,3 8,6 nr 1 tuba ,4 8,3 nr 1 tuba ,2 nr 1 tuba ,3 7,3 nr 2 ujula dušš ,4 nr 2 tuba ,7 15 nr 2 tuba ,7 nr 2 tuba ,7 12,6 nr 2 tuba ,5 nr 2 tuba ,7 14,3 nr 2 tuba ,4 11,6 nr 2 tuba ,3 15,5 nr 2 tuba ,5 nr 2 tuba ,1 13,6 nr 2 tuba ,1 12,4 nr 2 baar ,5 11 nr 3 ujula dušš ,8 nr 3 tuba ,5 12,5 nr 3 tuba ,3 12,6 nr 3 tuba ,4 12,1 nr 3 tuba ,3 nr 3 tuba ,1 12,3 nr 3 tuba ,3 nr 3 tuba ,9 12,5 nr 3 baar ,7 12,3 nr 4 ujula naiste riietusruumi dušš nr 4 tuba ,1 11,3 nr 4 tuba ,7 11,8 nr 4 tuba ,2 11,8 nr 4 tuba ,6 11,8 nr 4 tuba ,2 11,6 nr 4 tuba ,7 nr 4 tuba ,7 11,8 nr 4 tuba ,6 11,1 nr 4 tuba ,1 nr 4 inva wc ,2 10,7 külma vee temperatuur ( 0 C) 14 (17)

15 Majutusasutu/ veekeskus Temperatuuri mõõtmisepunkt temperatuuri mõõtmise kuupäev nr 5 ujula naiste riietusruumi dušš sooja vee temperatuur ( 0 C) nr 5 tuba ,4 19 nr 5 tuba ,2 19 nr 5 tuba ,5 nr 5 tuba ,8 18,2 nr 5 tuba ,1 nr 5 tuba ,5 18,1 külma vee temperatuur ( 0 C) nr 6 ujula naiste riietusruumi dušš ,0 15,8 nr 6 ujula meeste riietusruumi dušš ,0 15,8 nr 6 tuba ,3 12,0 nr 6 tuba ,3 12,5 nr 6 nr 6 hoonesse sisenev külmavee trass hoonesse sisenev soojavee trass , ,5 nr 7 ujula meeste riietusruumi dušš ,9 13,7 nr 7 ujula naiste riietusruumi dušš ,9 13,7 nr 7 tuba nr ,2 10,6 nr 7 tuba nr ,2 10,6 nr 7 sissetuleva veetrassi kraan ,7 nr 7 nr 8 veesoojendist väljuva vee kraan ujula naiste riietusruumi duššikraan , ,3 nr 8 tuba nr ,4 8,6 nr 8 tuba nr ,0 9,6 nr 8 aurusauna dušš ,0 15 (17)

16 LISA 3. Legionella bakterite sisaldus majutusettevõtete veesüsteemides Majutusasutus / veekeskus Temperatuuri mõõtmisepunkt/ proovivõtukoht Temperatuuri mõõtmise kuupäev Sooja vee temperatuur ( 0 C) Külma vee temperatuur ( 0 C) Proovivõtu kuupäev Legionellade sisaldus (PMÜ/1000 ml) nr 1 ujula dušš , nr 1 soojavee mahuti , nr 1 tuba ,5 9, nr 1 tuba ,7 8, nr 1 tuba , Legionellade serotüüp nr 2 ujula dušš , nr 2 tuba , nr 2 tuba , nr 2 tuba ,7 12, nr 2 tuba , nr 3 ujula dušš , nr 3 tuba ,5 12, nr 3 tuba ,3 12, nr 3 tuba ,4 12, nr 3 tuba , nr 4 ujula naiste riietusruumi dušš nr 4 tuba ,1 11, nr 4 tuba ,7 11, nr 4 tuba ,2 11, nr 4 tuba ,6 11, nr 5 ujula naiste riietusruumi dušš nr 5 tuba , nr 5 tuba , nr 5 tuba ,8 18, nr 5 tuba , nr 6 nr 6 ujula naiste riietusruumi dušš 57,0 15, ujula meeste riietusruumi dušš 57,0 15, nr 6 tuba ,3 12, nr 6 tuba ,3 12, nr 7 ujula meeste riietusruumi dušš ,9 13, Legionella spp. 16 (17)

17 Majutusasutus / veekeskus nr 7 Temperatuuri mõõtmisepunkt/ proovivõtukoht ujula naiste riietusruumi dušš Temperatuuri mõõtmise kuupäev Sooja vee temperatuur ( 0 C) Külma vee temperatuur ( 0 C) Proovivõtu kuupäev Legionellade sisaldus (PMÜ/1000 ml) ,9 13, nr 7 tuba ,2 10, nr 7 tuba ,2 10, nr 8 ujula naiste riietusruumi dušši kraan , nr 8 tuba ,4 8, nr 8 tuba ,0 9, nr 8 aurusauna dušš , Legionellade serotüüp 17 (17)

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx Laboratoorsete uuringute register Kinnitaja: Karel Tomberg Kinnitatud 13.02.2013 Koostaja: Svetlana Rudenko LAB/19-1/1/4 MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD Jrk nr Uuringu nimetus Uuringu näidustused Materjal

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

JUUKSUR

JUUKSUR JUUKSUR VÄRVIMINE: järelkasv 30 ml 20.- lühike juus 40 ml 23.- poolpikk juus 50 ml 60 ml 26 29.- pikk juus 70 ml 80 ml 32-35.- 90 ml 100 ml 38 42.- 110 ml ja rohkem 45.-. TRIIBUD: lühike juus või järelkasv

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

juuni_EA_2005.indd

juuni_EA_2005.indd Escherichia coli soolenakkus Eestis Eesti Arst 2005; 84 (6): 416-420 Juta Varjas, Ants Jõgiste Tervisekaitseinspektsioon soolenakkushaigused, ešerihhioos, Escherichia coli Artiklis on esitatud ülevaade

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - Ebola viirushaigusest meedikutele

Microsoft Word - Ebola viirushaigusest meedikutele Ebola viirushaigus Versioon 28.08.2014 Uuendatud 08.09., 07.10., 22.12.2014; 12.05.2015; 13.07.2015; 16.11.2015; 21.01.2016 1. Haigustekitaja Ebola-viirused kuuluvad koos Marburgi- ja Cueva-viirustega

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aastateks 2010 2022 Vastu

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem