Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc"

Väljavõte

1 RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD (EESTI) 570 * (Kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta) SISUKORD Lõik Sissejuhatus Käesoleva ISA ulatus... 1 Tegevuse jätkuvuse eeldus... 2 Vastutus hinnangu osas majandusüksuse võime kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana Kehtima hakkamise kuupäev... 8 Eesmärgid... 9 Nõuded Riskihindamise protseduurid ja seotud tegevused Juhtkonna hinnangu hindamine Periood pärast juhtkonna hinnangut Täiendavad auditiprotseduurid, kui sündmused või tingimused on kindlaks tehtud Auditi kokkuvõtted ja aruandlus Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on asjakohane, kuid eksisteerib oluline ebakindlus Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine ei ole asjakohane Juhtkonna soovimatus teha või pikendada oma hinnangut Infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine Märkimisväärne hilinemine finantsaruannete kinnitamisel Rakendus- ja muu selgitav materjal Tegevuse jätkuvuse eeldus... A1 Riskihindamise protseduurid ja seotud tegevused... A2 A6 Juhtkonna hinnangu hindamine...a7 A12 Periood pärast juhtkonna hinnangut... A13 A14 Täiendavad auditiprotseduurid, kui sündmused või tingimused on välja selgitatud.. A15 A18 Auditi kokkuvõtted ja aruandlus... A19 Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on asjakohane, kuid eksisteerib oluline ebakindlus... A20 A24 ISA (EE) 570 1

2 Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine ei ole asjakohane... A25 A26 Juhtkonna soovimatus teha või pikendada oma hinnangut... A27 Rahvusvahelist auditeerimise standardit (ISA) 570 Tegevuse jätkuvus tuleks lugeda koos standardiga ISA 200 Sõltumatu audiitori üldised eesmärgid ja auditi läbiviimine kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. * Käesolevas standardis rahvusvahelisele auditeerimise, ülevaatamise, kindlustandvate ja seonduvate teenuste ning kvaliteedikontrolli standardile, samuti nimetatud standardite eessõnale, eetikakoodeksile ning kindlustandvate teenuste raamistikule tehtud viidet, olenemata selle vormist, käsitatakse edaspidi viitamisena Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni põhimõtete ja rahvusvaheliste standardite alusel koostatud ning audiitortegevuse seaduse 46 lõike 2 kohaselt järelevalvenõukogu poolt kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standardile, sh rahvusvahelisele auditeerimise standardile (Eesti), ülevaatamise, kindlustandvate ja seonduvate teenuste ning kvaliteedikontrolli standardile (Eesti), samuti nimetatud standardite eessõnale (Eesti), eetikakoodeksile (Eesti) ning kindlustandvate teenuste raamistikule (Eesti). Käesolevas standardis Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsioonile või tema organile või muule töövormile tehtud viidet, olenemata selle vormist, käsitatakse edaspidi viitamisena Eesti Audiitorkogule või tema asjakohasele organile, sh audiitortegevuse järelevalve nõukogule. ISA (EE) 570 2

3 Sissejuhatus Käesoleva ISA ulatus 1. Käesolevas rahvusvahelises auditeerimise standardis (International Standard on Auditing, ISA) käsitletakse audiitori kohustusi finantsaruannete auditeerimisel seoses finantsaruannete koostamisel juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamisega. Tegevuse jätkuvuse eeldus 2. Tegevuse jätkuvuse eelduse kohaselt vaadeldakse majandusüksust äritegevust jätkavana ettenähtava tuleviku jooksul. Üldotstarbelised finantsaruanded koostatakse tegevuse jätkuvuse alusel, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas majandusüksuse likvideerida või lõpetada selle tegevused või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. Eriotstarbelisi finantsaruandeid võib koostada või mitte koostada vastavalt finantsaruandluse raamistikule, mille puhul tegevuse jätkuvuse eeldus on relevantne (näiteks pole tegevuse jätkuvuse alus relevantne mõnede teatud jurisdiktsioonides maksupõhiselt koostatud finantsaruannete puhul). Kui tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on asjakohane, siis kajastatakse varasid ja kohustusi sellistel alustel, et majandusüksus on suuteline realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustusi tavapärase äritegevuse käigus. (vt lõik A1); Vastutus hinnangu osas majandusüksuse võime kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana 3. Mõnedes finantsaruandluse raamistikes sisaldub juhtkonnale selge nõue hinnata spetsiifiliselt majandusüksuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana ning standardid arvessevõetavate asjaolude ja tegevuse jätkuvusega seotud avalikustatava informatsiooni kohta. Näiteks nõutakse rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 1, et juhtkond hindaks majandusüksuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana. 1 Üksikasjalikud nõuded juhtkonna kohustuse kohta hinnata majandusüksuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana ja selle osas finantsaruandes avaldatava informatsiooni kohta võivad olla sätestatud ka seaduses või regulatsioonis. 4. Teistes finantsaruandluse raamistikes ei pruugi sisalduda selgesõnalist nõuet juhtkonnale hinnata spetsiifiliselt majandusüksuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kuna aga tegevuse jätkuvuse eeldus on finantsaruannete koostamisel fundamentaalne printsiip, nagu on käsitletud lõigus 2, nõuab finantsaruannete koostamine juhtkonnalt majandusüksuse suutlikkuse hindamist jätkata jätkuvalt tegutsevana ka juhul, kui finantsaruandluse raamistik ei sisalda selle tegemiseks selgesõnalist nõuet. 1 IAS 1 Finantsaruannete esitamine seisuga 1. jaanuar 2007, lõigud ISA (EE) 570 3

4 5. Teatud ajahetkel hõlmab juhtkonna hinnang majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana otsuse tegemist sündmuste või tingimuste olemuslikult ebakindlate edaspidiste tulemuste kohta. Selle otsuse puhul on relevantsed järgmised tegurid: Sündmuse või tingimuse tulemusega seotud ebakindluse määr suureneb seda rohkem, mida kaugemal tulevikus sündmus või tingimus või tulemus esineb. Enamikus finantsaruandluse raamistikes, millega nõutakse juhtkonna selgesõnalist hinnangut, määratletakse sel põhjusel periood, mille puhul on juhtkond kohustatud võtma arvesse kogu saadaolevat informatsiooni. Otsust sündmuste või tingimuste tulemuse kohta mõjutavad majandusüksuse suurus ja keerulisus, tema äritegevuse olemus ja seisund ning ulatus, milles see on mõjutatud välistest teguritest. Iga otsus tuleviku kohta põhineb otsuse tegemise ajal saadaoleval informatsioonil. Järgnevate sündmuste tulemuseks võivad olla väljundid, mis on vastuolus nende tegemise hetkel põhjendatud otsustega. Audiitori kohustused 6. Audiitori kohustus on hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali juhtkonna poolt finantsaruannete koostamisel kasutatud tegevuse jätkuvuse eelduse asjakohasuse kohta ning teha järeldus, kas esineb oluline ebakindlus majandusüksuse suutlikkuse suhtes jätkata jätkuvalt tegutsevana. See kohustus eksisteerib ka juhul, kui finantsaruannete koostamisel kasutatud finantsaruandluse raamistik ei sisalda juhtkonnale selgesõnalist nõuet anda spetsiifiline hinnang majandusüksuse suutlikkusele jätkatajätkuvalt tegutsevana. 7. Kuid nagu on kirjeldatud standardis ISA 200, 2 on olemuslike piirangute potentsiaalsed mõjud audiitori suutlikkusele avastada olulisi väärkajastamisi suuremad edaspidiste sündmuste või tingimuste puhul, mis võivad põhjustada selle, et majandusüksus lakkab jätkamast jätkuvalt tegutsevana. Audiitor ei saa ennustada selliseid edaspidiseid sündmusi või tingimusi. Seega kui audiitori aruandes puudub mis tahes viide tegevuse jätkuvuse ebakindlusele, ei saa seda vaadelda garantiina majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kehtima hakkamise kuupäev 8. Käesolev ISA kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta. Eesmärgid 2 9. Audiitori eesmärkideks on: (a) hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali seoses juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamise asjakohasusega finantsaruannete koostamisel; ISA 200 Sõltumatu audiitori üldised eesmärgid ja auditi läbiviimine kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. ISA (EE) 570 4

5 (b) saadud auditi tõendusmaterjali alusel teha järeldus, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana; ja Nõuded (c) määrata kindlaks mõjud audiitori aruandele. Riskihindamise protseduurid ja seotud tegevused 10. Riskihindamise protseduuride teostamisel vastavalt standardi ISA 315 nõuetele 3 peab audiitor kaaluma, kas esineb sündmusi või tingimusi, mis võivad heita märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. Selle tegemisel peab audiitor tegema kindlaks, kas juhtkond on juba teostanud eelhinnangu majandusüksuse suutlikkuse kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana, ja: (vt lõigud A2 A5) (a) (b) kui selline hinnang on tehtud, peab audiitor arutama hinnangut juhtkonnaga ja selgitama välja, kas juhtkond on teinud kindlaks sündmusi või tingimusi, mis võivad eraldi või koos tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana, ja kui on, siis juhtkonna plaane nendega tegelemiseks; või kui sellist hinnangut ei ole veel tehtud, peab audiitor arutama juhtkonnaga tegevuse jätkuvuse eelduse kavatsetava kasutuse aluseid ning tegema juhtkonnale järelepärimise selle kohta, kas esineb sündmusi või tingimusi, mis võivad eraldi või koos tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. 11. Audiitor peab säilitama auditi käigus valvsuse selliste sündmuste või tingimuste kohta saadud auditi tõendusmaterjalide suhtes, mis võivad heita märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. (vt lõik A6) Juhtkonna hinnangu hindamine 12. Audiitor peab hindama juhtkonna hinnangut majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. (vt lõigud A7 A9; A11 A12) 13. Hinnates juhtkonna hinnangut majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana, peab audiitor katma sama perioodi, mida juhtkond kasutas oma hinnangu tegemiseks, nagu on nõutud rakendatava finantsaruandluse raamistikuga või seaduse või regulatsiooniga, kui selles sätestatakse pikem periood. Kui juhtkonna hinnang majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana katab lühemat perioodi kui kaksteist kuud alates finantsaruannete kuupäevast vastavalt standardis ISA määratletule, peab audiitor nõudma juhtkonnalt oma hindamisperioodi pikendamist vähemalt kaheteistkümne kuuni, arvates nimetatud kuupäevast. (vt lõigud A10 A12) 3 4 ISA 315 Olulise väärkajastamise riskide tuvastamine ja hindamine majandusüksuse ja selle keskkonna mõistmise kaudu, lõik 5. ISA 560 Järgnevad sündmused, lõik 5 punkt a. ISA (EE) 570 5

6 14. Juhtkonna hinnangut hinnates peab audiitor võtma arvesse, kas juhtkonna hinnang hõlmab kogu asjakohast informatsiooni, millest audiitor on auditi tulemusena teadlik. Periood pärast juhtkonna hinnangut 15. Audiitor peab juhtkonnalt uurima, kas neile teadaolevalt on pärast juhtkonna hinnangu perioodi esinenud sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. (vt lõigud A13 A14) Täiendavad auditiprotseduurid, kui sündmused või tingimused on kindlaks tehtud 16. Kui on kindlaks tehtud sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana, peab audiitor hankima piisavad asjakohased auditi tõendusmaterjalid, et selgitada välja, kas oluline ebakindlus eksisteerib või mitte, tehes selleks täiendavaid auditiprotseduure, kaasa arvatud leevendavate asjaolude arvestamine. Need protseduurid peavad hõlmama alljärgnevat: (vt lõik A15); (a) juhtkonnalt hinnangu andmise nõudmine, kui juhtkond ei ole veel hinnanud majandusüksuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana. (b) juhtkonna edaspidiste tegevusplaanide hindamine seoses tema tegevuse jätkuvuse hindamisega kas nende plaanide tulemus parandaks tõenäoliselt olukorda ja kas juhtkonna plaanid on antud asjaolude puhul teostatavad. (vt lõik A16). (c) kui majandusüksus on koostanud rahavoogude prognoosi ja prognoosi analüüs on märkimisväärseks teguriks sündmuste või tingimuste edaspidiste tulemuste arvessevõtmisel juhtkonna edaspidiste tegevusplaanide hindamisel: (vt lõik A17 A18) (i) (ii) prognoosi koostamiseks loodud aluseks olevate andmete usaldusväärsuse hindamine; ja väljaselgitamine, kas prognoosi aluseks olevatel eeldustel on adekvaatne toetus. (d) arvessevõtmine, kas mis tahes täiendavad faktid või informatsioon on muutunud kättesaadavaks pärast kuupäeva, mil juhtkond tegi oma hinnangu. (e) kirjalike esitiste nõudmine juhtkonnalt ja asjakohasel juhul isikutelt, kelle ülesandeks on valitsemine, nende edaspidiste tegevusplaanide ja nende plaanide teostatavuse kohta. Auditi kokkuvõtted ja aruandlus 17. Saadud auditi tõendusmaterjali alusel peab audiitor tegema järelduse, kas audiitori otsuse kohaselt eksisteerib oluline ebakindlus sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad eraldi või koos tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Oluline ebakindlus eksisteerib, kui selle võimaliku mõju ulatus ja ISA (EE) 570 6

7 esinemise tõenäosus on selline, et audiitori otsusel on vaja avalikustada asjakohast informatsiooni ebakindluse olemuse ja tagajärgede kohta: (a) õiglase esituse finantsaruandluse raamistiku korral finantsaruannete õiglaseks esitamiseks või (b) vastavuse raamistiku korral, et finantsaruanded ei oleks eksitavad. (vt lõik A19) Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on asjakohane, kuid eksisteerib oluline ebakindlus 18. Kui audiitor järeldab, et tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on antud asjaolude korral asjakohane, kuid eksisteerib oluline ebakindlus, peab audiitor otsustama, kas finantsaruanded: (a) kirjeldavad adekvaatselt peamisi sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ja juhtkonna plaanides tegeleda selliste sündmuste või tingimustega; ja (b) avalikustavad selgelt, et eksisteerib oluline ebakindlus sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ning et seetõttu ei pruugi ta suuta realiseerida oma varasid ja täita oma kohustusi tavapärase äritegevuse käigus. (vt lõik A20) 19. Kui finantsaruannetes on avalikustatud adekvaatne informatsioon, peab audiitor avaldama modifitseerimata arvamuse ja kaasama asjaolu rõhutava lõigu audiitori aruandesse, et: (a) tuua esile olulise ebakindluse olemasolu sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana; ja (b) juhtida tähelepanu finantsaruannetes toodud lisale, mis avalikustab lõigus 18 toodud asjaolud. 5 (vt lõigud A21 A22) 20. Kui finantsaruannetes ei ole avalikustatud adekvaatset informatsiooni, peab audiitor avaldama märkus(t)ega arvamuse või vastupidise arvamuse, olenevalt sellest, kumb on asjakohane vastavalt standardile ISA Audiitor peab avaldama audiitori aruandes, et eksisteerib oluline ebakindlus, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. (vt lõigud A23 A24) Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine ei ole asjakohane 21. Kui finantsaruanded on koostatud tegevuse jätkuvuse alusel, kuid audiitori otsuse kohaselt ei ole juhtkonnapoolne tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine finantsaruannetes asjakohane, peab audiitor avaldama vastupidise arvamuse. (vt lõigud A25 A26) 5 6 ISA 706 Asjaolu rõhutavad lõigud ja muu asjaolu lõigud sõltumatu audiitori aruandes. ISA 705 Arvamuse modifikatsioonid sõltumatu audiitori aruandes. ISA (EE) 570 7

8 Juhtkonna soovimatus teha või pikendada oma hinnangut 22. Kui juhtkond ei soovi audiitori palvest hoolimata anda või pikendada oma hinnangut, peab audiitor kaaluma selle mõjusid audiitori aruandele. (vt lõik A27) Infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine 23. Audiitor peab vahetama infot isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, kindlakstehtud sündmustest või tingimustest, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana, välja arvatud juhul, kui isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, on kaasatud majandusüksuse juhtimisse. 7 Selline infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, peab hõlmama alljärgnevat: (a) (b) (c) kas sündmused või tingimused moodustavad olulise ebakindluse; kas tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on finantsaruannete koostamisel asjakohane; ja sellega seoses finantsaruannetes avalikustatava informatsiooni adekvaatsus. Märkimisväärne hilinemine finantsaruannete kinnitamisel 24. Kui juhtkond või isikud, kelle ülesandeks on valitsemine, hilinevad märkimisväärselt finantsaruannete kinnitamisega pärast finantsaruannete kuupäeva, peab audiitor uurima hilinemise põhjuseid. Kui audiitori arvates võiks hilinemine olla tingitud tegevuse jätkuvuse eeldusega seotud sündmustest või tingimustest, peab audiitor läbi viima need vajalikud täiendavad auditiprotseduurid, mida on kirjeldatud lõigus 16, samuti võtma arvesse mõju audiitori kokkuvõttele olulise ebakindluse olemasolu kohta, nagu on kirjeldatud lõigus 17. Rakendus- ja muu selgitav materjal Tegevuse jätkuvuse eeldus (vt: lõik 2) *** Avaliku sektori majandusüksuste puhul spetsiifiliselt arvessevõetavad asjaolud A1. Juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on avaliku sektori majandusüksuste puhul samuti relevantne. Näiteks rahvusvaheline avaliku sektori raamatupidamisstandard (IPSAS) 1 käsitleb küsimust avaliku sektori majandusüksuste suutlikkusest jätkata jätkuvalt tegutsevana. 8 Tegevuse jätkuvuse riskid võivad tuleneda olukordadest, kus avaliku sektori majandusüksused tegutsevad kasumlikkuse alusel, kus valitsuse toetust võidakse vähendada või see ära võtta või erastamise korral, kuid ei ole nende olukordadega piiratud. Sündmused või tingimused, mis võivad tekitada 7 8 ISA 260 Infovahetus isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, lõik 13. IPSAS 1 Finantsaruannete esitamine seisuga 1. jaanuar 2009, lõigud ISA (EE) 570 8

9 märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana võivad avalikus sektoris hõlmata olukordi, kus avaliku sektori majandusüksusel puudub finantseerimine oma jätkuvaks eksisteerimiseks või kui tehakse poliitilisi otsuseid, mis mõjutavad avaliku sektori majandusüksuse osutatavaid teenuseid. Riskihindamise protseduurid ja seotud tegevused Sündmused või tingimused, mis võivad tekitada kahtlust tegevuse jätkuvuse eelduses (vt lõik 10) A2. Allpool on toodud näiteid sündmustest või tingimustest, mis võivad eraldi või koos tekitada märkimisväärset kahtlust tegevuse jätkuvuse eelduses. See loetelu ei ole ammendav ja ühe või enama asjaolu esinemine ei anna alati märku olulise ebakindluse olemasolust. Finantsilised Netokohustise või lühiajalise netokohustise positsioon. Tähtajaline laen, mille tähtaeg läheneb ilma realistlike pikendamise või tagasimaksmise väljavaadeteta; või liigne toetumine lühiajalistele laenudele pikaajaliste varade finantseerimiseks. Viited finantstoetuse äravõtmisele võlausaldajate poolt. Möödunud perioodide või tulevikku suunatud finantsaruannetes näidatud negatiivsed rahavood äritegevusest. Ebasoodsad peamised finantssuhtarvud. Suured kahjumid äritegevusest või rahavoogude tekitamiseks kasutatavate varade väärtuse märkimisväärne kahanemine. Mahajäämus või katkestus dividendide osas. Suutmatus tasuda võlausaldajale tähtaegselt. Suutmatus vastata laenulepingute tingimustele. Tehingute puhul tarnijatega üleminek krediiditehingutelt kaup raha vastu tehingutele. Suutmatus saada finantseerimist olulise tähtsusega uute toodete väljatöötamisele või muudele olulise tähtsusega investeeringutele. Tegevusega seotud Juhtkonna kavatsused likvideerida majandusüksus või lõpetada tegevused. Juhtkonna võtmeisikute kaotamine ilma neid asendamata. Peamise turu, võtmekliendi(-klientide), frantsiisi, litsentsi või peamis(t)e tarnija(te) kaotamine. Tööjõuga seotud probleemid. Oluliste tarnete puudujääk. Väga eduka konkurendi ilmumine. ISA (EE) 570 9

10 Muud Mittevastavus kapitali- või muudele seadusest tulenevatele nõuetele. Pooleliolevad õigus- või regulatiivmenetlused majandusüksuse vastu, mis edukuse korral võivad tuua kaasa nõudeid, mida majandusüksus ei suuda tõenäoliselt rahuldada. Seaduse või regulatsiooni või valitsuse poliitika muudatused, mis eeldatavasti mõjutavad majandusüksust ebasoodsalt. Kindlustamata või alakindlustatud katastroofid nende esinemise korral. Selliste sündmuste või tingimuste märkimisväärsust saab sageli leevendada muude teguritega. Näiteks majandusüksuse poolt tavapäraste võla tagasimaksete tegemise suutmatuse mõju saab tasakaalustada juhtkonna plaanidega säilitada adekvaatsed rahavood alternatiivsete vahenditega, nagu näiteks varade müük, laenumaksete graafiku ümbertegemine või täiendava kapitali hankimine. Samuti võib peamise tarnija kaotust leevendada sobiva alternatiivse tarneallika kättesaadavus. A3. Lõiguga 10 nõutavad riskihindamise protseduurid aitavad audiitoril selgitada välja, kas juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on tõenäoliselt tähtis asjaolu, ja hinnata selle mõju auditi planeerimisele. Need protseduurid võimaldavad pidada ka õigeaegsemaid arutelusid juhtkonnaga, kaasa arvatud arutelu juhtkonna plaanide üle ja tegevuse jätkuvusega seotud mis tahes kindlakstehtud asjaolude lahendamise üle. Väiksemate majandusüksuste puhul spetsiifiliselt arvessevõetavad asjaolud A4. Majandusüksuse suurus võib mõjutada tema suutlikkust taluda ebasoodsaid tingimusi. Väikesed majandusüksused võivad olla suutelised kiiresti reageerima soodsatele võimalustele, kuid neil võivad puududa reservid tegevuste käigushoidmiseks. A5. Väikeste majandusüksuste puhul eriti relevantsed tingimused hõlmavad riski, et pangad ja muud laenuandjad võivad lõpetada majandusüksuse toetamise, samuti riski kaotada peamine tarnija, peamine klient, võtmetöötaja või kaotada õigus tegutseda litsentsi, frantsiisi või muu juriidilise lepingu kohaselt. Auditi käigus valvsuse säilitamine nende auditi tõendusmaterjalide suhtes, mis puudutavad sündmusi või tingimusi (vt lõik 11) 9 A6. Standardis ISA 315 nõutakse, et audiitor vaataks läbi audiitori riskihinnangu, ja kui auditi käigus on omandatud audiitori riskihinnangut mõjutavaid täiendavaid auditi tõendusmaterjale, muudaks vastavalt edaspidi planeeritud auditiprotseduure. 9 Kui sündmused või tingimused, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana, tehakse kindlaks pärast audiitori riskihinnangut lisaks lõigus 16 toodud protseduuridele, võib osutuda vajalikuks vaadata läbi audiitori hinnang olulise väärkajastamise riskide kohta. Selliste sündmuste või tingimuste olemasolu võib samuti mõjutada audiitori nende edaspidiste protseduuride olemust, ajastust ja ulatust, ISA 315, lõik 31. ISA (EE)

11 mis on vastuseks hinnatud riskidele. Standardis ISA kehtestatakse nõuded ja sätestatakse juhised selle küsimuse kohta. Juhtkonna hinnangu hindamine Juhtkonna hinnang ja toetav analüüs ning audiitoripoolne hindamine (vt lõik 12) A7. Juhtkonna hinnang majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana moodustab põhilise osa audiitori kaalutlusest juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamise kohta. A8. Audiitori kohustuseks ei ole parandada juhtkonnapoolse analüüsi puudumist. Teatud juhtudel ei pruugi juhtkonnapoolse üksikasjaliku analüüsi puudumine toetamaks tema hinnangut siiski takistada audiitorit tegemast järeldust, kas tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine juhtkonna poolt on antud olukorras asjakohane. Näiteks kui varasem tegevus on olnud kasumlik ja on olemas juurdepääs rahalistele ressurssidele, võib juhtkond anda oma hinnangu ilma üksikasjaliku analüüsita. Sellisel juhul võib audiitor hinnata juhtkonna hinnangu asjakohasust ilma üksikasjalikke hindamisprotseduure teostamata, kui audiitori muud auditiprotseduurid on piisavad, et võimaldada audiitoril teha järeldus, kas tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine juhtkonna poolt finantsaruannete koostamisel on antud olukorras asjakohane. A9. Muudes olukordades võib juhtkonnapoolse hinnangu hindamisel majandusüksuse suutlikkuse kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana, nagu nõutakse lõigus 12, hinnata ka protsessi, mida juhtkond järgis oma hinnangu andmisel, hinnangu aluseks olevaid eeldusi ja juhtkonna plaane edaspidiseks tegevuseks ning kas juhtkonna plaanid on antud olukorras teostatavad. Juhtkonna hinnangu periood (vt lõik 13) A10. Enamikus juhtkonna selgesõnalist hinnangut nõudvates finantsaruandluse raamistikes määratletakse periood, mille puhul on juhtkond kohustatud võtma arvesse kogu saadaolevat informatsiooni. 11 Väiksemate majandusüksuste puhul spetsiifiliselt arvessevõetavad asjaolud (vt lõigud 12 13) A11. Paljudel juhtudel ei pruugi väiksemate majandusüksuste juhtkond olla koostanud üksikasjalikku hinnangut majandusüksuse suutlikkuse kohta jätkata jätkuvalt tegutsevana, vaid võib selle asemel tugineda põhjalikele teadmistele ärist ja eeldatavatest tuleviku väljavaadetest. Sellele vaatamata peab audiitor kooskõlas käesoleva ISA nõuetega hindama juhtkonna hinnangut majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. Väiksemate majandusüksuste puhul võib olla asjakohane arutada juhtkonnaga majandusüksuse keskmise ja pikaajalise tähtajaga finantseerimist tingimusel, et juhtkonna väiteid saab kinnitada piisavate dokumentaalsete tõendusmaterjalidega ja ISA 330 Audiitori vastused hinnatud riskidele. Näiteks IAS 1 määratleb selle kui perioodi, mis peaks olema vähemalt kuid ei ole sellega piiratud, kaksteist kuud alates bilansipäevast. ISA (EE)

12 need ei ole vastuolus audiitori arusaamisega majandusüksusest. Seega võib lõigus 13 toodud nõude audiitorile nõuda juhtkonnalt oma hinnangu pikendamist täita näiteks toetavate dokumentide, nagu edaspidiste tarnete tellimuste arutamise, uurimise ja inspekteerimisega, hinnates nende teostatavust või muud põhjendatust. A12. Väiksemate majandusüksuste suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana on sageli tähtis omanik-juhtide poolne pidev toetus. Kui väike majandusüksus on suures osas finantseeritud omanik-juhi antud laenuga, võib olla tähtis, et neid rahalisi vahendeid ei võeta välja. Näiteks finantsraskustes väikese majandusüksuse tegevuse jätkuvus võib sõltuda majandusüksusele antava laenu allutamisest omanik-juhi poolt pankade või teiste võlausaldajate kasuks või omanik-juhi toetusest majandusüksusele antavale laenule, andes garantii oma isiklike varade tagatisel. Sellisel juhul võib audiitor hankida asjakohaseid dokumentaalseid tõendusmaterjale omanik-juhi laenu allutamise või garantii kohta. Kui majandusüksus sõltub omanik-juhi täiendavast toetusest, võib audiitor hinnata omanik-juhi suutlikkust täita toetamiskokkuleppe kohast kohustust. Lisaks võib audiitor nõuda kirjalikku kinnitust sellise toetusega seotud tähtaegade ja tingimuste ning omanikjuhi kavatsuse või arusaamise kohta. Periood pärast juhtkonna hinnangut (vt lõik 15) A13. Nagu on nõutud lõigus 11, säilitab audiitor valvsuse võimaluse suhtes, et võib olla teada pärast juhtkonna poolt kasutatud hindamisperioodi esinevaid plaanitud või plaaniväliseid sündmusi või tingimusi, mis võivad seada küsimuse alla juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamise asjakohasuse finantsaruannete koostamisel. Kuna sündmuse või tingimuse tulemusega seotud ebakindluse määr suureneb seda rohkem, mida kaugemal tulevikus sündmus või tingimus esineb, peavad kaugemal tulevikus esinevate sündmuste või tingimuste arvessevõtmisel olema tegevuse jätkuvuse probleemide tundemärgid märkimisväärsed, enne kui audiitoril tekib vajadus kaaluda täiendavate sammude astumist. Selliste sündmuste või tingimuste kindlakstegemise korral võib audiitoril olla vajadus nõuda, et juhtkond hindaks sündmuse või tingimuse potentsiaalset märkimisväärsust oma hinnangule majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana. Sel juhul rakendatakse lõigus 16 toodud protseduure. A14. Peale juhtkonnale järelepärimise esitamise ei ole audiitoril kohustust teostada muid audiprotseduure selliste sündmuste või tingimuste kindlakstegemiseks, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana pärast juhtkonna hinnatud perioodi, mis vastavalt lõigus 13 käsitletu kohaselt oleks vähemalt kaksteist kuud, arvates finantsaruannete kuupäevast. Täiendavad auditiprotseduurid sündmuste või tingimuste kindlakstegemise korral (vt lõik 16) A15. Lõigus 16 toodud nõude suhtes relevantsed auditiprotseduurid võivad sisaldada järgmist: rahavoogude, kasumi ja muude relevantsete prognooside analüüsimine ja arutamine juhtkonnaga. ISA (EE)

13 majandusüksuse viimaste olemasolevate vahefinantsaruannete analüüsimine ja arutamine. võlakirjade ja laenulepingute tingimuste lugemine ja väljaselgitamine, kas mõnda neist on rikutud. aktsionäride, isikute, kelle ülesandeks on valitsemine, ja relevantsete komiteede koosolekute protokollide lugemine finantsraskuste kohta viidete saamiseks. majandusüksuse õigusnõustajale järelepärimise esitamine kohtumenetluste ja hagide kohta ning juhtkonna poolt nende tulemustele antud hinnangute põhjendatuse kohta ja hinnangu kohta nende finantsmõjudele. finantstoetuse osutamiseks või säilitamiseks seotud või kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepete olemasolu, seaduslikkuse ja täitmisele pööratavuse kinnitamine ning selliste isikute finantssuutlikkuse hindamine täiendavate vahendite andmiseks. hindamine, kuidas majandusüksus plaanib käsitleda täitmata klienditellimusi. bilansipäevajärgsete sündmuste auditiprotseduuride teostamine, et jõuda arusaamisele, kas need parandavad või mõjutavad muul viisil ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana. laenuvahendite olemasolu, tingimuste ja adekvaatsuse kinnitamine. aruannete hankimine regulatiivsete sammude kohta ja nende ülevaatamine. iga plaanitava varade realiseerimise puhul toetuse adekvaatsuse väljaselgitamine. Juhtkonna edaspidiste tegevusplaanide hindamine (vt lõigu 16 punkt b) A16. Juhtkonna edaspidiste tegevusplaanide hindamine võib hõlmata järelepärimisi juhtkonnale tema edaspidiste tegevusplaanide kohta, kaasa arvatud näiteks plaanide kohta, mis puudutavad varade likvideerimist, raha laenamist või võla restruktureerimist, kulude vähendamist või edasilükkamist või kapitali suurendamist. Juhtkonna hinnangu periood (vt lõigu 16 punkt c) A17. Lisaks lõigu 16 punktis c nõutud protseduuridele võib audiitor võrrelda: hiljutiste eelnevate perioodide kohta tulevikku suunatud finantsinformatsiooni varasemate tulemustega; ja käesoleva perioodi kohta tulevikku suunatud finantsinformatsiooni praeguseks saavutatud tulemustega. A18. Kui juhtkonna eeldused hõlmavad kolmandate isikute pidevat toetust, kas laenude allutamisega või kohustuste võtmisega säilitada või anda täiendavat finantseerimist või garantiisid ning selline toetus on tähtis majandusüksuse suutlikkusele jätkata jätkuvalt tegutsevana, võib audiitoril olla vajalik kaaluda kirjaliku kinnituse (mis sisaldab tähtaegu ja tingimusi) nõudmist nendelt kolmandatelt isikutelt ja hankida tõendusmaterjale nende suutlikkuse kohta anda sellist toetust. ISA (EE)

14 Auditi kokkuvõtted ja aruandlus (vt lõik 17) A19. Väljendit oluline ebakindlus kasutatakse standardis IAS 1 selliste ebakindlate asjaolude käsitlemisel, mis on seotud sündmuste või tingimustega, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust majandusüksuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ja mis tuleks finantsaruannetes avalikustada. Mõnedes muudes finantsaruandluse raamistikes kasutatakse sarnastes olukordades väljendit märkimisväärne ebakindlus. Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine on asjakohane, kuid eksisteerib oluline ebakindlus Olulise ebakindluse avalikustamise adekvaatsus (vt lõik 18) A20. Finantsaruandes avalikustatud informatsiooni adekvaatsuse kindlaksmääramine võib hõlmata selle väljaselgitamist, kas informatsioon juhib lugeja tähelepanu selgesõnaliselt võimalusele, et majandusüksus ei pruugi suuta jätkata oma varade realiseerimist ja oma kohustiste täitmist tavapärase äritegevuse käigus. Auditi aruanne, kui olulise ebakindluse avalikustamine on adekvaatne (vt lõik 19) A21. Alljärgnev on illustratsioon asjaolu rõhutavast lõigust, kui audiitor on rahul avalikustava lisa adekvaatsusega: Asjaolu rõhutamine Tegemata märkust meie arvamuses, juhime tähelepanu finantsaruannete lisale X, millest nähtub, et kompaniil oli 31. detsembril 20X1 lõppenud aastal netokahjum summas ZZZ ja nimetatud kuupäeva seisuga ületavad kompanii lühiajalised kohustised tema varade kogusummat YYY võrra. Need tingimused koos lisas X toodud muude asjaoludega annavad märku olulise ebakindluse esinemisest, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust kompanii suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. A22. Olukordades, millega kaasnevad mitmed olulised, finantsaruannete kui terviku suhtes tähtsad ebakindlad asjaolud, võib audiitor äärmiselt harvadel juhtudel pidada asjakohaseks teatud asjaolu rõhutava lõigu lisamise asemel loobuda arvamuse avaldamisest. Selle küsimuse kohta annab juhiseid ISA 705. Auditi aruanne, kui olulise ebakindluse avalikustamine on ebaadekvaatne (vt lõik 20) A23. Alljärgnev on illustratsioon relevantsetest lõikudest, kui tuleb avaldada märkus(t)ega arvamus: Märkus(t)ega arvamuse avaldamise alus Kompanii finantseerimise kokkulepped lõpevad ja võlguolevad summad kuuluvad tagasimaksmisele 19. märtsil 20X1. Kompanii ei ole suutnud uuesti läbi rääkida ega hankida asendusfinantseerimist. See olukord annab märku olulise ebakindluse olemasolust, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ja seega ei pruugi ettevõte olla ISA (EE)

15 suuteline realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustisi tavapärase äritegevuse käigus. Finantsaruanded (ja nende lisad) ei avalikusta seda fakti täielikult. Märkus(t)ega arvamus Meie arvates välja arvatud lõigus Märkus(t)ega arvamuse avaldamise alus viidatud informatsiooni mittetäielik avaldamine kajastavad finantsaruanded õiglaselt kõikides olulistes aspektides (või annavad õige ja õiglase ülevaate ) kompanii finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X0 ning selle finantstulemust ja rahavooge siis lõppenud majandusaastal kooskõlas... A24. Alljärgnev on illustratsioon relevantsetest lõikudest, kui tuleb avaldada vastupidine arvamus: Vastupidise arvamuse avaldamise alus Kompanii finantseerimise kokkulepped lõppesid ja võlgnetav summa kuulus maksmisele 31. detsembril 20X0. Ettevõte ei ole suutnud uuesti läbi rääkida ega hankida asendusfinantseerimist ning kaalub pankrotiavalduse esitamist. Need sündmused annavad märku olulisest ebakindlusest, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana ja seega ei pruugi kompanii olla suuteline realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustisi tavapärase äritegevuse käigus. Finantsaruanded (ja nende lisad) seda fakti ei avalikusta. Vastupidine arvamus Meie arvates, tulenevalt lõigus Vastupidise arvamuse avaldamise alus mainitud informatsiooni väljajätmisest, ei kajasta finantsaruanded õiglaselt (või ei anna õiget ja õiglast ülevaadet ) kompanii finantsseisundit seisuga 31. detsember 20X0 ning selle finantstulemust ja rahavooge siis lõppenud majandusaastal kooskõlas... Tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine ei ole asjakohane (vt lõik 21) A25. Kui finantsaruanded on koostatud tegevuse jätkuvuse eelduse alusel, kuid audiitori otsuse kohaselt ei ole tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine finantsaruannetes juhtkonna poolt asjakohane, rakendatakse lõigus 21 toodud nõuet audiitorile avaldada vastupidist arvamust, olenemata sellest, kas finantsaruannetes on või ei ole avalikustatud juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamise mitteasjakohasus. A26. Kui majandusüksuse juhtkond on kohustatud koostama või otsustab koostada finantsaruandeid olukorras, kus tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamine ei ole asjakohane, on finantsaruanded koostatud alternatiivsel alusel (näiteks likvideerimise alusel). Audiitor võib olla suuteline teostama nende finantsaruannete auditit tingimusel, et audiitor selgitab välja, kas alternatiivne alus on antud olukorras aktsepteeritav finantsaruandluse raamistik. Audiitor võib olla suuteline avaldama modifitseerimata arvamust nende finantsaruannete kohta tingimusel, et neis on avalikustatud adekvaatne informatsioon, kuid võib pidada asjakohaseks või vajalikuks lisada audiitori aruandesse teatud asjaolu rõhutav lõik, et juhtida kasutaja tähelepanu sellele alternatiivsele alusele ja selle kasutamise põhjustele. ISA (EE)

16 Juhtkonna soovimatus teha või laiendada oma hinnangut (vt lõik 22) A27. Teatud olukorras võib audiitor pidada vajalikuks nõuda juhtkonnalt hinnangu tegemist või selle pikendamist. Kui juhtkond ei soovi seda teha, võib osutuda asjakohaseks märkus(t)ega arvamus või arvamusest loobumine audiitori aruandes, sest audiitoril ei pruugi olla võimalik hankida piisavaid asjakohaseid auditi tõendusmaterjale tegevuse jätkuvuse eelduse kasutamise kohta finantsaruannete koostamisel, nagu näiteks auditi tõendusmaterjale juhtkonna plaanide või muude leevendavate asjaolude olemasolu kohta. ISA (EE)

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDŽ Majandusarvestus Grete Jürjental AUDIITORKONTROLLI KOHUSTUSLIKKUS - KAS HALDUSKOORMUSE KASVUFAKTOR VÕI INSTRU

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDŽ Majandusarvestus Grete Jürjental AUDIITORKONTROLLI KOHUSTUSLIKKUS - KAS HALDUSKOORMUSE KASVUFAKTOR VÕI INSTRU TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDŽ Majandusarvestus Grete Jürjental AUDIITORKONTROLLI KOHUSTUSLIKKUS - KAS HALDUSKOORMUSE KASVUFAKTOR VÕI INSTRUMENT MAJANDUSLIKU AKTIIVSUSE SUURENDAMISEKS Lõputöö

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem