Komisjoni teatis dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise kohta

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Komisjoni teatis dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise kohta"

Väljavõte

1 ET Euroopa Liidu Teataja C 164/9 V (Teated) ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED EUROOPA KOMISJON Komisjoni teatis dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise kohta (2014/C 164/09) Käesolevas teatises esitatakse suunised dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise taotlemiseks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 ( 1 ) (edaspidi algmäärus ) artikli 11 lõikele 8. Käesolevate suunistega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse aastal avaldatud suunised ( 2 ). Suuniste eesmärk on selgitada tagasimaksmismenetluses osalejatele, millistele tingimustele peab taotlus vastama, ning anda terviklik, igat järku eraldi kirjeldav selgitus menetluse kohta, mis võib viia tagasimaksmiseni. 1. Eesmärk Tagasimaksmismenetluse eesmärk on maksta tagasi dumpinguvastased tollimaksud, kui tõendatakse, et dumpingumarginaal, mille alusel tollimaksud määrati, on kaotatud või seda on vähendatud. Sellega kaasneb eksportiva tootja liitu saadetud ekspordi uurimine ja uue dumpingumarginaali arvutamine. 2. Tagasimaksmismenetluse olulisemad põhimõtted 2.1. Millised tingimused peavad olema täidetud? Algmääruse artikli 11 lõike 8 kohastes tagasimaksetaotlustes tuleb tõendada, et dumpingumarginaali, mille alusel tollimakse maksti, on vähendatud või see on kaotatud. Muudel juhtudel võidakse kohaldada ühenduse tolliseadustiku VII jaotise 5. peatüki sätteid, milles käsitletakse impordimaksude tagasimaksmist ( 3 ) Kes võib taotleda tagasimakseid? a) Tagasimakset võib taotleda iga importija, kes on importinud liitu kaupu, mille suhtes on tolliasutused kehtestanud dumpinguvastased tollimaksud. b) Kui dumpinguvastased tollimaksud on kehtestatud uurimise järel, mille käigus kasutas komisjon dumpingu hindamiseks algmääruse artikli 17 kohast eksportivate tootjate väljavõttelist uuringut, võivad importijad taotleda tagasimakset olenemata sellest, kas importijate eksportivad tootjad kuulusid valimisse või mitte Milline on tagasimakse taotlemise tähtaeg? a) Taotlused tuleb esitada maksimaalselt kuue kuu jooksul kuupäevast, mil pädev tolliasutus määras kindlaks dumpinguvastase tollimaksu summa, st kuupäevast, mil tolliasutus teatas tollivõlast vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 221. Taotlus tuleb esitada pädevale asutusele liikmesriigis, mille tollis vormistati kaubad liidus vabasse ringlusesse lubamiseks (vt allpool punktid 3.2 ja 3.3). ( 1 ) Nõukogu määrus (EÜ) nr 1225/2009, 30. november 2009, kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, , lk 51). ( 2 ) Komisjoni teatis dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise kohta (EÜT C 127, , lk 10). ( 3 ) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, , lk 1), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, , lk 1).

2 C 164/10 ET Euroopa Liidu Teataja b) Isegi juhul, kui importija vaidlustab tolliküsimusi käsitlevate liidu õigusaktide alusel dumpinguvastase tollimaksu kohaldatavuse tema tehingute suhtes, ning olenemata sellest, kas selline meede peatab tollimaksu tasumise või mitte, peab importija ikkagi esitama tagasimaksetaotluse kuue kuu jooksul alates tollimaksu määramisest, et taotlus oleks vastuvõetav. Komisjon võib taotleja nõusolekul otsustada tagasimaksmisega seotud uurimise peatada, kuni dumpinguvastase tollimaksu kohustus on lõplikult kindlaks määratud Kuidas kehtestatakse korrigeeritud dumpingumarginaal? a) Komisjon kehtestab vaatlusperioodiks dumpingumarginaali vaatlusaluse toote kogu ekspordi suhtes, mille eksportiv tootja on eksportinud kõikidele liidu importijatele, ja mitte ainult tagasimakset taotlevale importijale. b) Seega hõlmab tagasimaksmisega seotud uurimine kõiki toote kontrollnumbreid ( 1 ), mis kuuluvad dumpinguvastaseid tollimakse kehtestavas määruses sätestatud toote määratluse alla, ja mitte ainult nende toodete kontrollnumbreid, mida taotleja liitu impordib. c) Kui asjaolud ei ole muutunud, kohaldatakse sama metoodikat nagu uurimise puhul, mis viis tollimaksu kehtestamiseni Kellelt nõutakse koostööd? Tagasimaksetaotluse nõuetekohane vormistamine sõltub nii taotleja kui ka eksportiva tootja koostööst. Taotleja peab tagama, et eksportiv tootja esitab komisjonile asjakohase teabe. Selleks on vaja täita küsimustik, mis hõlmab laia valikut kaubandusandmeid, mis käsitlevad kindlat vaatlusperioodi minevikus, ja lubada sellise teabe õigsuse kontrollimist, sealhulgas kohapealset kontrollkäiku. Eksportiv tootja ei saa koostööd teha osaliselt, esitades ainult valitud andmeid. Mis tahes selline lähenemisviis viiks komisjoni järeldusele, et tootja ei teinud koostööd, ja taotluse tagasilükkamiseni Kuidas kaitstakse konfidentsiaalset teavet? Algmääruse artiklis 19 sätestatud konfidentsiaalsusreegleid kohaldatakse kogu teabe suhtes, mis on saadud seoses dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmise taotlustega Kui palju võidakse tagasi maksta? Kui on kindlaks tehtud taotluse vastuvõetavus ja põhjendatus, võib uurimine viia dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksmisest keeldumiseni, kui leitakse, et dumpingumarginaal on võrdne kogutud dumpinguvastase tollimaksuga või sellest suurem, või dumpinguvastaste tollimaksude osalise tagasimaksmiseni, kui dumpingumarginaali on vähendatud nii, et see on väiksem kogutud dumpinguvastasest tollimaksust, või dumpinguvastaste tollimaksude täieliku tagasimaksmiseni, kui võrreldes kogutud dumpinguvastase tollimaksuga on dumpingumarginaal kaotatud Millised on tagasimaksmisega seotud uurimise tähtajad? Komisjon peaks tollimaksude tagasimaksmise otsuse tegema tavaliselt 12 kuu jooksul ja mitte ühelgi juhul hiljem kui 18 kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjonile esitati tõendusmaterjaliga nõuetekohaselt varustatud tagasimaksetaotlus. Algmääruse artikli 11 lõike 8 neljanda taande alusel loetakse tagasimaksetaotlus tõendusmaterjaliga nõuetekohaselt varustatuks siis, kui see sisaldab täpset teavet dumpinguvastase tollimaksu summa kohta, mille tagasimaksmist nõutakse, kogu tollidokumentatsiooni, mis on seotud kõnealuste tollimaksude arvutamise ja maksmisega, ning teavet normaalväärtuste (sealhulgas normaalväärtus võrdlusriigis, kui eksport toimub mitteturumajanduslikust riigist, kui eksportiv tootja ei suuda tõendada, et tema suhtes kehtivad turumajanduse tingimused vt allpool punkt 3.5 ja punkti 4 alapunkt d) ja ekspordihindade kohta eksportivale tootjale, kelle suhtes kohaldatakse tollimaksu (vt punkt 4 allpool). ( 1 ) Toote kontrollnumbrid on kasutusele võetud selleks, et arvutada välja kõikide toodetud ja Euroopa Liitu eksporditud, samuti omamaisel turul müüdud toodete dumpingumarginaal iga unikaalse tootetüübi ja kõikide võimalike tooteomaduste kombinatsioonide puhul.

3 ET Euroopa Liidu Teataja C 164/11 Kui tagasimaksetaotlus rahuldatakse, tuleb liikmesriikide asutustel teha tagasimakse 90 päeva jooksul alates komisjoni tagastamisotsuse teatavakstegemisest. 3. Taotluse esitamine 3.1. Taotluse vorm Taotlus tuleb esitada kirjalikult ühes liidu ametlikus keeles ja selle peab olema allkirjastanud isik, kes on volitatud taotlejat esindama. Taotlus tuleb esitada käesoleva teatise I lisana antud vormil. Taotluses peab olema selgelt näidatud dumpinguvastaste tollimaksude kogusumma, mille tagasimaksmist taotletakse, ja konkreetsed tehingud, millel see kogusumma põhineb. Taotlus peab põhinema dumpingumarginaali vähendamisel või kaotamisel. Seetõttu peab taotlus sisaldama avaldust, et taotleja eksportiva tootja dumpingumarginaali, mille alusel eelpool nimetatud tollimakse maksti, on vähendatud või see on kaotatud Taotluse esitamine Taotlus tuleb esitada selle liikmesriigi pädevatele asutustele, mille territooriumil dumpinguvastase tollimaksuga maksustatud vaatlusalune toode vabasse ringlusse lubati. Pädevate asutuste loend avaldatakse kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil. Liikmesriik peaks edastama taotluse ja kõik asjakohased dokumendid viivitamata komisjonile Taotluse esitamise tähtajad a) Kuuekuuline tähtaeg Kõik tagasimaksetaotlused tuleb esitada asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele algmääruse artikli 11 lõike 8 teises taandes sätestatud kuuekuulise tähtaja jooksul ( 1 ). Kuuekuulisest tähtajast peab kinni pidama isegi juhul, kui määrus, millega kehtestatakse kõnealune tollimaks, vaidlustatakse Euroopa Liidu kohtutes või määruse kohaldamine vaidlustakse siseriiklikes haldus- või kohtuorganites (vt eespool punkti 2.3 alapunkt b). Sõltuvalt konkreetsest juhtumist, on kuuekuulise tähtaja arvutamise aluseks selle määruse jõustumise kuupäev, millega kehtestatakse lõplikud tollimaksud ja nõutakse sisse ajutise tollimaksuna tagatiseks antud summad, kui ajutised tollimaksud on lõplikult sisse nõutud, või lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamise kuupäev, s.o kuupäev, millal tolliasutused on tollivõlast teavitanud vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 221, või kui tollimaksu õige summa määratakse kindlaks tollivormistusjärgse kontrollimise alusel, kehtib tasutava tollimaksu kindlaksmääramise hilisem kuupäev. b) Taotluse esitamise kuupäev Taotluse edastamisel komisjonile peab liikmesriik näitama taotluse esitamise kuupäeva, st kuupäeva, millal taotlus tegelikult liikmesriigi pädevasse asutusse laekus. Taotlejad peaksid enda huvides hankima tõenduse nende taotluse laekumise kohta asjaomase liikmesriigi asutusse. Näiteks: posti teel võib taotlusi saata tähitud postiga, millele on lisatud kättesaamisest teatamise vorm; faksi liikmesriigi pädevale võimuorganile laekumise kuupäeva saab kindlaks teha faksi eduka edastamise teates näidatud kuupäeva ja faksipäeviku alusel; ( 1 ) Tähtaegade arvutamise kohta vt nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, 3. juuni 1971, millega kehtestatakse ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, , lk 1).

4 C 164/12 ET Euroopa Liidu Teataja kui taotlus viiakse kohale või esitatakse elektrooniliselt, tuleb võtta ametlik kinnitus selle kättesaamise kuupäeva kohta Taotlejalt nõutav tõendusmaterjal Selleks et komisjon saaks taotlust menetleda, peaks taotleja asjaomasele liikmesriigile esitatud taotlusele lisama võimaluse piires ( 1 ) järgmised tõendid: a) kõik arved ja muud dokumendid, mis olid tollitoimingute aluseks; b) kõik tollidokumendid, kus on näidatud imporditehingud, millega seoses tagasimakset taotletakse, eelkõige maksmisele kuuluva tollimaksu summa määramise alus (deklareeritud kaupade liik, kogus ja väärtus ning kohaldatud dumpinguvastaste tollimaksude määr) ja sissenõutud dumpinguvastaste tollimaksude täpne summa; c) kinnitused, et: i) eksportiv tootja ega ükski kolmas isik ei ole sissenõutud tollimaksu tagasi maksnud; ii) taotluse aluseks olevad hinnad on tõepärased; iii) enne ega pärast vaatlusalust müüki ega sellega samal ajal ei ole sõlmitud hüvituslepingut; d) teave normaalväärtuste ja ekspordihindade kohta, mis näitab, et eksportiva tootja dumpingumarginaal on vähenenud nii palju, et see on väiksem kui kehtiv tollimaks, või on see kaotatud. Sellise teabe esitamine on eriti vajalik juhul, kui taotleja on eksportiva tootjaga seotud. Kui taotleja ei ole eksportiva tootjaga seotud ja kui asjakohane teave ei ole kohe kättesaadav, peab taotlus sisaldama eksportiva tootja kinnitust, et dumpingumarginaali on vähendatud või see on kaotatud ning et komisjonile esitatakse kogu asjakohane tõendusmaterjal. See hõlmab teavet normaalväärtuste ja ekspordihindade kohta vaatlusperioodil, mille jooksul eksporditi tema kaupu liitu. Sellise vaatlusperioodi määrab hiljem kindlaks komisjon (vt allpool punkti 4.1 alapunkt a). Kui eksportiv tootja asub mitteturumajanduslikus riigis, määratakse normaalväärtus kindlaks algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a alusel, välja arvatud, kui eksportiv tootja on turumajanduse tingimustes tegutsev ettevõtja vastavalt sama määruse artikli 2 lõike 7 punktile c (lisateabe saamiseks mitteturumajanduslike riikide suhtes kohaldatava menetluse kohta vt allpool punkt 3.5); e) taotleja ettevõtet käsitlev teave; f) asjakohane volitus, kui taotluse esitab kolmas isik; g) nende imporditehingute loend, mille suhtes tagasimakset taotletakse (taotleja abistamiseks on käesoleva teatise II lisana esitatud nõutavat teavet sisaldav vorm); h) tõend nende dumpinguvastaste tollimaksude maksmise kohta, mille tagasimaksmist taotletakse. Arvete, tollideklaratsioonide ja muude selliste dokumentide originaalide koopiad tuleb olenevalt olukorrast esitada koos taotleja või tema eksportiva tootja kinnitusega nende autentsuse kohta. Lisaks peavad sellised dokumendid või nende tõlked olema ühes liidu ametlikus keeles. Komisjon hindab, kas taotlus sisaldab kogu teavet, mida taotlejalt nõutakse. Vajaduse korral teatab komisjon taotlejale, millist teavet on veel vaja esitada, ning määrab kindlaks aja, mille jooksul nõutav tõendusmaterjal tuleb esitada. Komisjon jätab endale õiguse küsida täiendavaid tõendid, mis taotlust kinnitavad Tõendusmaterjal mitteturumajanduslikest riikidest eksportimisel Kui tagasimakset taotletakse mitteturumajanduslikest riikidest eksporditud kaupadele kehtestatud tollimaksudelt ja kui ei kohaldata turumajanduslikes tingimustes tegutseva ettevõtja staatust, määratakse normaalväärtus vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile a. ( 1 ) Kui taotluse esitamise ajal ei ole teave kättesaadav, tuleb selline teave edastada pärast taotluse esitamist otse komisjonile.

5 ET Euroopa Liidu Teataja C 164/13 Kui normaalväärtus määratakse kindlaks hinna või turumajanduslikus kolmandas riigis kehtiva arvestusliku väärtuse põhjal, peaks taotleja välja selgitama ja otsima koostöövõimalusi tootjaga mõnes võrdlusriigis. Taotleja peaks otsima koostöövõimalusi samade äriühingutega, kes tegid koostööd esialgse uurimise käigus, välja arvatud juhul, kui taotleja suudab tõendada, et sama riigi muude tootjate või mõne muu võrdlusriigi andmete kasutamine on sobivam. Kui taotleja ei suuda koostööni jõuda, võib ta teha ettepaneku kasutada mis tahes muud artikli 2 lõike 7 punkti a kohast meetodit ja esitada normaalväärtuse arvutamiseks vajalikud andmed, lähtudes sellisest muust meetodist. Taotleja peaks esitama rahuldava tõendusmaterjali selle kohta, et ta on tulutult otsinud koostöövõimalusi kõikide vaatlusaluse toote teadaolevate tootjatega. Kui taotleja ei suuda mõistliku ajavahemiku jooksul esitada andmeid normaalväärtuste arvutamiseks kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga a, lükkab komisjon taotluse tõendusmaterjalide puudumise tõttu tagasi Korduvad taotlused Niipea, kui taotleja teab, et ta kavatseb esitada enam kui ühe taotluse vaatlusaluselt tootelt sissenõutud dumpinguvastaste tollimaksude tagasisaamiseks, peaks ta sellest komisjoni teavitama. Seda teavet küsitakse selleks, et komisjon saaks uurimise korraldada kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil. 4. Taotluse sisu hindamine Komisjon võtab ühendust eksportiva tootjaga ning nõuab talt teavet normaalväärtuse ja ekspordihindade kohta kõnealusel vaatlusperioodil. Taotlus loetakse nõuetekohase tõendusmaterjaliga varustatuks ( 1 ) üksnes siis, kui komisjon on kätte saanud kogu nõutava teabe ja täidetud küsimustikud (sealhulgas vastused kõikide oluliste tuvastatud puuduste kohta). a) Vaatlusperiood Korrigeeritud dumpingumarginaali kindlaksmääramiseks piiritleb komisjon vaatlusperioodi, mis tavaliselt hõlmab selle/nende tehingu(te) arve(te) esitamise kuupäeva/kuupäevi, mille suhtes tagasimaksmist taotletakse. Selle perioodi pikkus on tavaliselt vähemalt kuus kuud ja see sisaldab ka ajavahemikku enne eksportiva tootja esimese tehingu eest arve esitamise kuupäeva. b) Dumpingut käsitlevad küsimustikud Algmääruse artikli 6 lõike 2 kohaselt palutakse taotlejale tarninud eksportival tootjal ja vajaduse korral ka asjaomas(t)el importija(te)l esitada teave mitte ainult taotlejale müüdud kaupade, vaid kogu liidu turul vaatlusperioodi jooksul müüdud kaupade kohta. Sellist teavet kogutakse küsimustiku abil, mis saadetakse taotlejale tarninud eksportivale tootjale (ja asjaomasele importijatele liidus) ja millele tuleb vastata 37 päeva jooksul. Eksportiv tootja võib edastada konfidentsiaalset teavet otse komisjonile ega pea seda tegema taotleja kaudu. Küsimustikule antud vastuste mittekonfidentsiaalne versioon ja mis tahes muu konfidentsiaalne teave tuleks esitada kooskõlas algmääruse artikli 19 lõikega 2. Selline mittekonfidentsiaalne teave tehakse huvitatud isikutele kontrollimiseks kättesaadavaks. c) Turumajanduslik kohtlemine Kui eksportiv tootja asub mitteturumajanduslikus riigis, võib ta tagasimaksmise uurimiseks taotleda turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatust. Sellisel juhul tuleb tal esitada kogu algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c nõutav teave. Kui eksportivale tootjale antakse turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatus, määratakse normaalväärtus kindlaks tema oma hindade ja kulude alusel vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 1 6. Kui turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatust ei anta, määratakse normaalväärtus kindlaks algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c alusel (vt allpool punkt d). Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatuse kindlaksmääramine tagasimaksmise uurimise käigus ei ole etteulatuva iseloomuga ja seda kohaldatakse üksnes dumpingumarginaali kindlaksmääramiseks tagasimaksmise vaatlusperioodi ajal. ( 1 ) Vt algmääruse artikli 11 lõike 8 neljas taane.

6 C 164/14 ET Euroopa Liidu Teataja Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatuse andmine tagasimaksmise uurimiseks ei sõltu sellest, kas eksportivale tootjale on juba antud turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatus esialgse uurimise käigus, ega sellest, kas ta on teinud esialgse uurimise käigus koostööd. d) Eksport mitteturumajanduslikest riikidest Kui taotletakse tagasimakset mitteturumajanduslikust riigist pärit ekspordi suhtes kehtestatud tollimaksult ja turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatust ei kohaldata, määratakse normaalväärtus kindlaks algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a alusel (taotlejalt nõutava tõendusmaterjali kohta vaata vt punkt 3.5). e) Kontrollkäigud Teavet esitavad isikud peaksid olema teadlikud sellest, et komisjon võib saadud teavet kontrollida algmääruse artikli 16 alusel tehtava kontrollkäigu raames Sisuline analüüs a) Üldine metoodika Korrigeeritud dumpingumarginaali kindlaksmääramiseks võrreldakse vaatlusperioodil: normaalväärtust või -väärtusi ja ekspordihinda või -hindu kõnealuse eksporditud toote või toodete puhul vastavalt algmääruse artikli 2 asjakohastele sätetele. Algmääruse artikli 11 lõikes 9 sätestatakse, et rakendatakse sama metoodikat nagu tollimaksu kehtestamise põhjustanud esialgses uurimises, võttes nõuetekohaselt arvesse artiklit 2 (dumpingu kindlaksmääramine), eriti selle lõikeid 11 ja 12 (kaalutud keskmiste kasutamine dumpingumarginaali arvutamisel), ning artiklit 17 (väljavõtteline uuring). Algmääruse artikli 17, eriti selle lõike 3 alusel võib komisjon korrigeeritud dumpingumarginaali arvutamisel lähtuda taotlusega/taotlustega seotud eksportivate tootjate, tooteliikide ja tehingute väljavõttelisest uuringust. Väljavõttelist uuringut kohaldatakse juhul, kui asjaomaste eksportivate tootjate, tooteliikide või tehingute arv on nii suur, et individuaalne kontrollimine oleks põhjendamatult koormav ning takistaks uurimise õigeaegset lõpetamist. Asjakohane otsus langetatakse kõige vähem kuuekuulise ajavahemiku jooksul alates esimese taotluse esitamise kuupäevast või 12 kuu jooksul alates lõplike meetmete kehtestamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on hilisem. b) Algmääruse artikli 11 lõike 10 rakendamine Kui ekspordihind arvutatakse algmääruse artikli 2 lõike 9 alusel, ei arvesta komisjon selle arvutamisel maha makstud dumpinguvastaste tollimaksude summat, kui esitatakse vaieldamatud tõendid, et tollimaks kajastub nõuetekohaselt edasimüügihindades ja järgnevates liidu müügihindades. Komisjon kontrollib, kas müügihindade tõus sõltumatute liidu klientide jaoks hõlmas esialgse uurimise ja tagasimaksmise uurimise vahelisel perioodil dumpinguvastaseid tollimakse. c) Läbivaatamisega saadud järelduste kasutamine Komisjon võib tagasimaksetaotluse läbivaatamise käigus igal ajal otsustada algatada algmääruse artikli 11 lõike 3 kohase vahepealse läbivaatamise. Tagasimaksetaotlusega seotud menetlus peatatakse seniks, kuni läbivaatamine on lõpuni viidud. Läbivaatamise järeldusi võidakse kasutada tagasimaksetaotluse põhjendatuse kindlakstegemisel üksnes eeldusel, et arve esitamise kuupäev nende tehingute eest, mille suhtes tagasimaksmist taotletakse, langeb läbivaatamisega uuritavasse ajavahemikku.

7 ET Euroopa Liidu Teataja C 164/15 d) Laiendamine Olenemata punktist c, võib tõhusa haldamise huvides laiendada mis tahes uuritavaks ajavahemikuks kehtestatud dumpingumarginaali imporditehingutele, mida see periood ei hõlma. Seda võib siiski teha vaid järgmistel tingimustel: laiendada võib ainult sellele perioodile, mis piirneb vahetult uurimisaluse perioodiga; maksimaalne periood, mille suhtes uurimistulemusi võib laiendada, on kuus kuud; laiendamist võib kohaldada üksnes juhul, kui dumpingumarginaal on välja arvutatud ja kindlaks määratud lõpuleviidud uurimise alusel; laiendamist võib kohaldada ainult nende tollimaksude suhtes, mis on suhteliselt väikesed, võrreldes tagasi taotletava kogusummaga Koostööst keeldumine Juhul kui taotleja, eksportiv tootja või võrdlusriigi tootja (kui on kohaldatav) esitab ebaõiget või eksitavat teavet, või ei võimalda juurdepääsu asjakohasele teabele või ei esita seda mõistliku aja jooksul, või takistab märkimisväärselt uurimist, sealhulgas teabe kontrollimist määral, mida komisjon peab vajalikuks, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ja komisjon peab otsustama, et taotleja ei ole täitnud oma tõendamiskoormisest tulenevaid kohustusi Avalikustamine Kui taotluse sisuline läbivaatamine on lõpetatud, avalikustatakse taotlejale olulised asjaolud ja kaalutlused, mille põhjal komisjon kavatseb teha otsuse tagasimaksetaotluse kohta. Koostööd teinud eksportiv(ad) tootja(d) võib/ võivad saada teavet üksnes teda/neid puudutavate konkreetsete andmete töötlemise, eriti normaalväärtuse ja ekspordihindade arvutamise kohta. 5. Tulemus 5.1. Tagastatav ülemäärane summa Taotlejale tagastatav ülemäärane summa arvutatakse tavaliselt kui sissenõutud tollimaksu ja uurimise käigus kindlaksmääratud dumpingumarginaali alusel tegelikult maksmisele kuuluva tollimaksu vahe absoluutsummas Maksmine Tagasimakse peaks tavaliselt tegema dumpinguvastased tollimaksud määranud liikmesriik 90 päeva jooksul alates tagastamisotsuse teatavaks tegemisest. Iga liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt otsustatakse, kas maksetelt, mis tehakse pärast 90 päeva möödumist, peab maksma intressi või mitte Tagastamisotsuse tühistamine Kui edaspidi leitakse, et tagastamisotsus võeti vastu ebaõige või mittetäieliku teabe põhjal, tühistatakse see otsus tagasiulatuvalt. Kuna asjaolu, et tagastamisotsus tehti ebaõige või mittetäieliku teabe põhjal, on võrreldav objektiivse õigusliku aluse puudumisega sellise otsuse tegemiseks, jääb kõnealune taotleja seetõttu algusest peale ilma õigusest saada tagastust ning sellise otsuse tühistamine on põhjendatud. Sellise tühistamise tagajärjel kuuluvad sissenõudmisele tagasimakstud summad, mis vastavad esialgsele dumpinguvastasele tollimaksule.

8 C 164/16 ET Euroopa Liidu Teataja Kui komisjon on vastu võtnud tagasimaksmise tühistamise otsuse, tagab asjaomane liikmesriik, et seda otsust rakendatakse tema territooriumil nõuetekohaselt, ja nõuab sisse algmääruse artikli 11 lõike 8 alusel põhjendamatult tagasimakstud summad. Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused tegutsevad sellise otsuse rakendamisel kooskõlas oma siseriikliku õiguse vormiliste ja sisuliste eeskirjadega. Siseriikliku õiguse kohaldamine ei tohiks mõjutada komisjoni eelneva tagastamisotsuse tühistamise kohta tehtud otsuse kohaldamisala ega mõju Läbipaistvus Algmääruse artikli 11 lõike 8 alusel vastu võetud otsuste mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil.

9 ET Euroopa Liidu Teataja C 164/17 I LISA

10 C 164/18 ET Euroopa Liidu Teataja

11 II LISA IMPORDITEHINGUTE TABEL ( 1 ) a b c d e f g h i j k l m n Tehing # Ostuarve # Ostuarve kuupäev Tarnija/ eksportija nimi Päritoluriigi tootja nimi Päritoluriik Tooteliik (nimi) Tooteliik (viitenumber või mudel) Tariifi-/ CN-kood Ostetud kaupade kogus Arvehind Vääring Ühiku hind o p q r s t u v w x y z aa ab Viide maksmisele Vahetuskurss Arvehind importija vääringus Incoterms Tarne kuupäev Veose maht Kuupäev, mil toll määras nõuetekohaselt kindlaks tollimaksud Tolliväärtus (tollimaksu alus) Vääring Tollidokumendid (ühtne haldusdokument) Dumpinguvastase tollimaksu määr (%) ( 1 ) Käesolev vorm on elektrooniliselt kättesaadav Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil Dumpinguvastase tollimaksu summa Tollimaksu tasumise kuupäev Arve tasumise kuupäev Viide maksmisele ET Euroopa Liidu Teataja C 164/ 19

12 C 164/20 ET Euroopa Liidu Teataja Tabelit selgitavad märkused a Št. transakcije Vsaka transakcija mora biti označena z zaporedno številko, ki mora biti prav tako napisana na zadevnih dokazilih (npr. na računu). h Vrsta proizvoda (referenčna št. ali št. modela) Navedite trgovsko referenčno številko ali kodo izdelka. s Datum pošiljke Navedite datum, ko je dobavitelj odpremil izdelke. w v Carinska vrednost (podlaga za dajatve) Datum, ko so bile dajatve ustrezno določene s strani carinskih organov To mora biti carinska vrednost, kakor je razvidna iz carinskih evidenc. Običajno se carinska vrednost določi na podlagi fakturirane vrednosti, povečane za stroške prevoza/zavarovanja. To je datum, na katerega carinski organ določi dajatve, kar je v običajnih primerih datum sprejema carinske deklaracije. aa Datum plačila dajatev To je datum, na katerega so bile dajatve dejansko plačane carinskemu organu. Ta dan mora ustrezati dnevu, na katerega je bil zadevni znesek prenesen z bančnega računa podjetja na bančni račun carinskega organa. Sklicna št. plačila Valuta Incoterms Navedite sklic na potrdilu o plačilu računa (npr. številka in datum bančnega izpiska). Prosimo, uporabite oznake ISO. Seznam oznak ISO je na voljo na spletu: EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Hangitud tehasest Franko vedaja Franko laeva kõrval Franko laeva pardal Hind ja prahiraha Hind, kindlustus ja prahiraha Vedu makstud kuni Vedu ja kindlustus makstud kuni Tarnitud piiril Tarnitud laevalt Tarnitud kailt (toll tasutud) Tarnitud, toll tasumata Tarnitud, toll tasutud

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvast

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvast EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.11.2013 COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Komisjon

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Liidu L 181 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 18. juuli 2018 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Nõukogu r

Euroopa Liidu L 181 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 18. juuli 2018 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Nõukogu r Euroopa Liidu L 181 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 18. juuli 2018 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1009, 17. juuli 2018, millega

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem