Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA 12 CODEC 52 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor 12. jaanuar 2017 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär COM(2017) 10 final Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2017) 10 final. Lisatud: COM(2017) 10 final 5358/17 pji DGE 2B ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 10 final 2017/0003 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2017) 3 final} {SWD(2017) 4 final} {SWD(2017) 5 final} {SWD(2017) 6 final} ET ET

3 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Digitaalse ühtse turu strateegia 1 üks eesmärk on suurendada usaldust digitaalsete teenuste turvalisuse vastu. Andmekaitseraamistiku reform ja eelkõige määruse (EL) 2016/679 (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus ) 2 vastuvõtmine olid oluline samm selle eesmärgi suunas. Digitaalse ühtse turu strateegias kuulutati ühtlasi välja direktiivi 2002/58/EÜ (edaspidi e-privaatsuse direktiiv ) 3 läbivaatamine, et tagada elektroonilise side teenuste kasutajate privaatsuse kaitse kõrge tase ja võrdsed võimalused kõigile turuosalistele. Käesoleva ettepanekuga vaadatakse läbi e-privaatsuse direktiiv, võttes arvesse digitaalse ühtse turu strateegia eesmärke ja tagades järjepidevuse isikuandmete kaitse üldmäärusega. E-privaatsuse direktiiviga tagatakse põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, eelkõige eraelu puutumatuse austamine, side konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse elektroonilise side sektoris. Sellega tagatakse samuti elektroonilise side andmete, seadmete ja teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus. Sellega rakendatakse Euroopa Liidu teiseses õiguses Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi harta ) artiklis 7 sätestatud eraelu puutumatuse austamise põhiõigus side valdkonnas. Komisjon tegi kooskõlas parema õigusloome nõuetega e-privaatsuse direktiivi järelhindamise õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames. Hindamisest nähtub, et praeguse raamistiku eesmärgid ja põhimõtted on jätkuvalt otstarbekad. Pärast e-privaatsuse direktiivi viimast läbivaatamist aastal on turul siiski toimunud olulised tehnoloogilised ja majanduslikud muutused. Tarbijad ja ettevõtjad tuginevad traditsiooniliste sideteenuste asemel üha enam isikutevahelist sidet võimaldavatele uutele internetipõhistele teenustele, nagu IP-kõned, kiirsõnumid ja veebipõhised e-posti teenused. Nende OTT-teenuste suhtes ei kohaldata üldjuhul kehtivat Euroopa Liidu elektroonilise side raamistikku, sealhulgas e- privaatsuse direktiivi. Seega ei ole direktiiv pidanud sammu tehnoloogia arenguga, mistõttu ei ole tagatud kaitse uute teenuste kaudu toimuva side valdkonnas Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega Käesoleva ettepaneku puhul on tegemist isikuandmete kaitse üldmääruse suhtes eriõigusaktiga (lex specialis) ning sellega täpsustatakse ja täiendatakse nimetatud määrust isikuandmetena käsitatavate elektroonilise side andmete osas. Kõiki isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, mida ei ole ettepanekus konkreetselt käsitletud, reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus. Isikuandmete kaitse üldmäärusega vastavusse viimise tulemusena tunnistati kehtetuks teatavad sätted, näiteks e-privaatsuse direktiivi artiklis 4 sätestatud turvalisusega seotud kohustused Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia, COM(2015) 192 final. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, , lk 1 88). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, , lk 37). ET 2 ET

4 1.3. Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega E-privaatsuse direktiiv on osa elektroonilise side õigusraamistikust aastal võttis komisjon vastu ettepaneku direktiivi kohta, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik 4 ja millega vaadatakse läbi kõnealune raamistik. Kuigi käesolev ettepanek ei ole Euroopa elektroonilise side seadustiku olemuslik osa, tugineb see osaliselt seal esitatud mõistetele, sealhulgas elektroonilise side teenuse mõistele. OTT-teenuse osutajad kuuluvad käesoleva ettepaneku kohaldamisalasse, nagu ka Euroopa elektroonilise side seadustiku kohaldamisalasse, et kajastada turu tegelikku olukorda. Lisaks sellele täiendab Euroopa elektroonilise side seadustik käesolevat ettepanekut, tagades elektroonilise side teenuste turvalisuse. Raadioseadmete direktiiviga 2014/53/EL 5 tagatakse raadioseadmete ühtne turg. Eelkõige nõutakse sellega, et enne turule laskmist peavad raadioseadmed sisaldama turvaseadmeid, et tagada kasutajate isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse. Raadioseadmete direktiivi ja Euroopa standardimismäärusega (EL) 1025/ on komisjonile antud õigus võtta meetmeid. Käesolev ettepanek ei mõjuta raadioseadmete direktiivi. Ettepank ei sisalda konkreetseid sätteid andmete säilitamise kohta. Ettepanekus säilitatakse e- privaatsuse direktiivi artikli 15 sisu ja viiakse see vastavusse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 23 konkreetse sõnastusega, millega on kehtestatud alus, mille põhjal liikmesriigid võivad piirata e-privaatsuse direktiivi konkreetsete artiklitega kehtestatud õiguste ja kohustuste ulatust. Seega on liikmesriikidel võimalik säilitada või luua riiklikke andmete säilitamise raamistikke, millega kehtestatakse muu hulgas sihtotstarbelise säilitamise meetmed, kui kõnealused raamistikud vastavad Euroopa Liidu õigusele, võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid e-privaatsuse direktiivi ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõlgendamise valdkonnas 7. Lisaks eelöeldule ei kohaldata ettepanekut Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste tegevuse suhtes. Ettepanekus sätestatud põhimõtted ja asjakohased kohustused elektroonilise side andmete töötlemisega seotud side ja eraelu puutumatuse austamise õiguse kohta on siiski lisatud määruse ettepanekusse, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/ Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) (COM/2016/0590 final 2016/0288 (COD)). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, , lk ). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, , lk 12 33). Vt liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland, Michael Seitlinger jt, ECLI:EU:C:2014:238; liidetud kohtuasjad C-203/15 ja C-698/15, Tele2 Sverige AB ja Secretary of State for the Home Department, ECLI:EU:C:2016:970. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, , lk 1 22). ET 3 ET

5 2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS 2.1. Õiguslik alus Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 16 ja artikkel 114. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 16 on kehtestatud konkreetne õiguslik alus, et võtta vastu eeskirju füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonides ning liikmesriikides liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse puhul ning samuti selliste andmete vaba liikumise eeskirju. Kuna füüsilise isikuga seotud elektroonilise side puhul on üldjuhul tegemist isikuandmetega, peaks füüsiliste isikute kaitse seoses side privaatsuse tagamise ja selliste andmete töötlemisega põhinema artiklil 16. Lisaks sellele on ettepaneku eesmärk kaitsta juriidiliste isikute sidet ja sellega seotud õigustatud huvisid. Harta artikli 7 alusel antud õiguste tähendus ja kohaldamisala on kooskõlas harta artikli 52 lõikega 3 sama, kui on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõikes 1. Euroopa Liidu Kohtu 9 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 10 lahendid kinnitavad harta artikli 7 ulatuse kohta, et juriidiliste isikute kutsetegevust ei tohi arvata välja harta artikli 7 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 alusel antud õiguse kaitsest. Kuna algatusel on kaks eesmärki ning kuna komponenti, mis käsitleb juriidiliste isikute side kaitset ja kõnealuse elektroonilise side siseturu saavutamise ja vastava toimimise tagamise eesmärki, ei saa pidada ainult juhuslikuks, peaks algatus põhinema ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil Subsidiaarsus Side austamine on hartas tunnustatud põhiõigus. Elektroonilise side sisust võib leida väga tundlikku teavet sides osalevate lõppkasutajate kohta. Samuti võivad ka elektroonilisest sidest saadud metaandmed avaldada väga tundlikku ja isiklikku teavet, nagu Euroopa Liidu Kohus on selgelt kinnitanud 11. Enamik liikmesriike tunnustavad samuti side kui eraldiseisva põhiseadusliku õiguse kaitse vajadust. Kuigi liikmesriikidel on võimalik kehtestada poliitikameetmeid, millega tagatakse, et seda õigust ei rikuta, ei ole ilma Euroopa Liidu õigusnormideta võimalik seda ühetaoliselt saavutada ja see piiraks elektroonilise side teenuste kasutamisega seotud isikuandmete ja isikustamata teabe piiriüleseid voogusid. Lisaks muule on isikuandmete kaitse üldmäärusega järjepidevuse säilitamiseks vaja vaadata läbi e- privaatsuse direktiiv ning võtta meetmeid nende kahe õigusakti kooskõlla viimiseks. Tehnoloogia areng ja digitaalse ühtse turu strateegia eesmärgid on andnud suurema põhjuse võtta meetmeid Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liidu digitaalse ühtse turu strateegia edu oleneb sellest, kui tõhusalt suudab EL kõrvaldada riikide kapseldumise ja tõkked ning hakata kasutama Euroopa digitaalsest ühtsest turust saadavaid eeliseid ja sääste. Kuna internet ja digitaaltehnoloogia ei tunne piire, on probleemi mõõde ühe liikmesriigi territooriumist laiem. Liikmesriigid üksi ei saa praeguses olukorras probleeme tulemuslikult lahendada. Digitaalse Vt C-450/06 Varec SA, ECLI:EU:C:2008:91, punkt 48. Vt muu hulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused Niemietz vs. Saksamaa, 16. detsembri aasta otsus, A-seeria nr 251-B, punkt 29; Société Colas Est jt vs. Prantsusmaa, nr 37971/97, punkt 41; ECHR 2002-III; Peck vs. Ühendkuningriik, nr 44647/98, punkt 57, ECHR 2003-I; samuti Vinci Construction ja GTM Génie Civil et Services vs. Prantsusmaa, nr 63629/10 ja 60567/10, punkt 63, 2. aprill Vt joonealune märkus 7. ET 4 ET

6 ühtse turu nõuetekohase toimimise eeltingimuseks on võrdsete võimaluste tagamine asendatavaid teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele ja võrdse kaitse tagamine lõppkasutajatele Euroopa Liidu tasandil Proportsionaalsus Privaatsuse ja side austamise tõhusa õiguskaitse tagamiseks on vaja laiendada kohaldamisala, et see hõlmaks OTT-teenuse osutajaid. Kuigi mitmed populaarsed OTT-teenuse osutajad järgivad juba praegu täielikult või osaliselt side konfidentsiaalsuse põhimõtet, ei saa põhiõiguste kaitset jätta sektori enda reguleerida. Üha olulisem on ka tulemuslik privaatsuse kaitse lõppseadmete puhul, kuna need on muutunud era- ja kutseelus hädavajalikuks, et talletada tundlikku teavet. E-privaatsuse direktiivi rakendamise abil ei ole õnnestunud tulemuslikult suurendada lõppkasutajate mõjuvõimu. Seega on eesmärgi saavutamiseks vaja rakendada põhimõte, mille kohaselt koondatakse nõusoleku andmine tarkvarasse ja antakse kasutajatele teavet selle privaatsusseadete kohta. Käesoleva määruse täitmise tagamisel tuginetakse isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevuse mehhanismidele ja järelevalveasutustele. Lisaks sellele võimaldab ettepanek liikmesriikidel võtta konkreetsel õiguspärasel eesmärgil erandlikke riiklikke meetmeid. Seega ei lähe ettepanek eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale ja vastab Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele. Mõjutatud teenuste suhtes kehtestatud kohustuste tase hoitakse võimalikult madalal, kahjustamata seejuures asjakohaseid põhiõigusi Vahendi valik Komisjon esitab määruse ettepaneku, et tagada järjepidevus isikuandmete kaitse üldmäärusega ning õiguskindlus kasutajatele ja ettevõtjatele, vältides erinevat tõlgendamist liikmesriikides. Määruse abil on võimalik tagada kasutajatele kaitse võrdne tase kogu liidus ja piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate jaoks väiksemad nõuete täitmise kulud. 3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED 3.1. Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames toimunud hindamisel uuriti, kui tõhusalt on e-privaatsuse direktiiv aidanud kaasa eraelu puutumatuse austamise nõuetekohase kaitse tagamisele ja side pidamise konfidentsiaalsusele ELis. Selle raames prooviti teha kindlaks võimalikud liiasused. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames toimunud hindamisel jõuti järeldusele, et direktiivi eespool kirjeldatud eesmärgid on jätkuvalt asjakohased. Kui isikuandmete kaitse üldmäärusega tagatakse isikuandmete kaitse, siis e-privaatsuse direktiiviga tagatakse sellise side konfidentsiaalsus, mis võib samuti sisaldada isikustamata teavet ja juriidilise isikuga seotud teavet. Seega tuleks eraldi õigusakti abil tagada harta artiklis 7 sätestatud õiguste tulemuslik kaitse. Ka muud sätted, näiteks õigusnormid mittetellitud turundusteadaannete saatmise kohta, on samuti osutunud jätkuvalt asjakohaseks. Tulemuslikkuse ja tõhususe seisukohast leiti õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames tehtud hindamise tulemusena, et direktiiv ei ole täielikult täitnud oma eesmärke. Teatavate sätete ebaselge sõnastus ja õiguskontseptsioonide mitmetimõistetavus on seadnud ohtu harmoneerimise, mis tekitab ettevõtjatele probleeme piiriülesel tegutsemisel. ET 5 ET

7 Hindamine näitas samuti, et mõned sätted on tekitanud ettevõtjatele ja tarbijatele ebavajaliku koormuse. Näiteks lõppseadmete konfidentsiaalsuse kaitseks kehtestatud nõustumise norm ei saavutanud oma eesmärke, kuna lõppkasutajatele kuvatakse palve nõustuda püsiküpsiste kasutamisega, ilma et kasutajad mõistaksid nende olemust, ning teatavatel juhtudel kasutatakse küpsiseid isegi ilma kasutajate nõusolekuta. Nõustumise norm on liiga ulatuslik, kuna see hõlmab ka privaatsusega mitteseotud sekkuvat käitumist, ning ei ole piisavalt ulatuslik, kuna see ei hõlma selgelt teatavaid jälitamistehnikaid (näiteks seadmetuvastust), mis ei pruugi hõlmata seadmele juurdepääsu või sinna salvestamist. Viimaks võib selle rakendamine olla ettevõtjatele kulukas. Hindamise käigus jõuti järeldusele, et e-privaatsuse õigusnormid annavad ikkagi ELi lisandväärtust veebis privaatsuse tagamise paremaks saavutamiseks, võttes arvesse, et elektroonilise side turg muutub üha riikidevahelisemaks. Hindamise käigus leiti samuti, et õigusnormid on üldjoontes järjepidevad teiste asjakohaste õigusaktidega, kuigi uue isikuandmete kaitse üldmäärusega seoses tehti kindlaks üksikud liiasused (vt punkti 1.2) Konsulteerimine sidusrühmadega Komisjon korraldas 12. aprillist 5. juulini 2016 avaliku konsultatsiooni, millele laekus 421 vastust 12. Peamised järeldused on järgmised 13. Vajadus elektroonilise side konfidentsiaalsust käsitlevate erieeskirjade järele elektroonilise side sektoris: 83,4 % vastanud kodanikest, tarbija- ja kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja 88,9 % avaliku sektori asutustest nõustuvad ning 63,4 % tööstussektori vastajatest ei nõustu. Kohaldamisala laiendamine uutele sideteenustele (OTT-teenustele): 76 % kodanikest ja kodanikuühiskonnast ja 93,1 % avaliku sektori asutustest nõustuvad, kuid tööstussektori vastajatest pooldavad kõnealust laiendamist ainult 36,2 %. Liiklus- ja asukohaandmete töötlemiseks nõusoleku andmisega seotud erandite muutmine: 49,1 % kodanikest, tarbija- ja kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja 36 % avaliku sektori asutustest eelistavad erandeid mitte laiendada ning 36 % tööstussektori vastajatest pooldavad erandite laiendamist ja 2/3 tööstussektori vastajatest pooldavad lihtsalt vastavate sätete kehtetuks tunnistamist. Toetus küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmise probleemi jaoks välja pakutud lahendustele: 81,2 % kodanikest ja 63 % avaliku sektori asutustest toetavad ettepanekut kohustada lõppseadmete tootjaid turustama tooteid, millel on privaatsusseaded vaikimisi aktiveeritud, ning 58,3 % tööstussektori vastajatest pooldavad enese- või kaasreguleerimise toetamise varianti. Lisaks sellele korraldas Euroopa Komisjon aasta aprillis kaks seminari, millel käsitleti avaliku konsultatsiooni peamisi küsimusi ning millest üks oli avatud kõigile sidusrühmadele vastust kodanikelt, 33 kodanikuühiskonnalt ja tarbijaorganisatsioonidelt; 186 vastust tööstussektorilt ja 40 avaliku sektori asutustelt, sealhulgas e-privaatsuse direktiivi täitmise tagamisega tegelevatelt pädevatelt ametiasutustelt. Aruanne on täismahus saadaval veebisaidil ET 6 ET

8 ja teine riikide pädevatele asutustele. Seminaridel väljendatud arusaamad kajastasid avaliku konsultatsiooni tulemust. Kodanike arvamuste saamiseks korraldati kogu ELis e-privaatsust käsitlev Eurobaromeetri uuring 14. Peamised järeldused on järgmised % sõnul on väga oluline, et nende arvutis, nutitelefonis või tahvelarvutis olevatele isikuandmetele saaks juurdepääsu ainult nende loaga. 72 % sõnul on väga oluline, et tagataks nende e-kirjade ja veebis saadetavate kiirsõnumite konfidentsiaalsus. 89 % nõustub välja pakutud variandiga, et nende brauseri vaikeseaded peaksid peatama nende teabe jagamise Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine Komisjon tugines järgmisele asutusevälisele eksperdiabile. Sihtotstarbelised konsultatsioonid ELi eksperdirühmadega: artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma arvamus; Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus; õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi platvormi arvamus; Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti seisukohad; Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti seisukohad ning tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku seisukohad. Asutusevälised eksperditeadmised, eelkõige järgmised kaks uuringut: uuring eprivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and compatibility with proposed Data Protection Regulation (e-privaatsuse direktiiv: ülevõtmise, tulemuslikkuse ja välja pakutud isikuandmete kaitse määrusega kooskõla hindamine) (SMART 2013/007116); uuring Evaluation and review of Directive 2002/58 on privacy and the electronic communication sector (privaatsust ja elektroonilise side sektorit käsitleva direktiivi 2002/58 hindamine ja läbivaatamine) (SMART 2016/0080) Mõjuhinnang Käesoleva ettepanekuga seoses tehti mõju hindamine, mille kohta andis õiguskontrollikomitee 28. septembril 2016 positiivse arvamuse 16. Õiguskontrollikomitee soovituste rakendamiseks selgitatakse mõjuhinnangus paremini algatuse kohaldamisala, selle sidusust teiste õigusaktidega (isikuandmete kaitse üldmäärus, Euroopa elektroonilise side seadustiku direktiiv, raadioseadmete direktiiv) ja eraldi õigusakti vastuvõtmise vajadust. Lähtestsenaariumi arendatakse edasi ja selgitatakse. Mõju analüüsi muudetakse põhjalikumaks ja tasakaalustatumaks, selgitades ja täpsustades eeldatavate kulude ja tulude kirjeldust Eurobarometer survey (EB) 443 on e-privacy (e-privaatsust käsitlev aasta Eurobaromeetri uuring (EB) 443) (SMART 2016/079). Aruanne on täismahus saadaval veebisaidil ET 7 ET

9 Järgmisi poliitikavariante hinnati tulemuslikkuse, tõhususe ja sidususe kriteeriumide alusel: variant 1: muud kui seadusandlikud (pehme õiguse) meetmed; variant 2: privaatsuse/konfidentsiaalsuse ning lihtsustamise piiratud tugevdamine; variant 3: privaatsuse/konfidentsiaalsuse ning lihtsustamise mõõdukas tugevdamine; variant 4: privaatsuse/konfidentsiaalsuse ning lihtsustamise ulatuslik tugevdamine; variant 5: e-privaatsuse direktiivi kehtetuks tunnistamine. Varianti 3 peeti enamike aspektide seisukohast eelistatud variandiks, et saavutada eesmärgid, võttes samas arvesse tõhusust ja sidusust. Peamised eelised on järgmised. Õigusakti kohaldamisala laiendamine uutele funktsionaalselt samaväärsetele elektroonilise side teenustele aitab suurendada elektroonilise side konfidentsiaalsuse kaitset. Lisaks suurendatakse määruse abil lõppkasutaja kontrolli, selgitades, et nõusolekut saab väljendada asjakohaste tehniliste seadete abil. Mittetellitud teadaannete vastane kaitse paraneb tänu sellele, et kehtestatakse kohustus kuvada helistaja numbrit või lisada turunduslike kõnede numbritele eesliide ning suurendatakse soovimatutelt numbritelt tulevate kõnede blokeerimise võimalusi. Regulatiivset keskkonda lihtsustatakse ja muudetakse selgemaks, vähendades liikmesriikide otsustusvõimalusi, tunnistades kehtetuks aegunud sätted ning laiendades nõusoleku normidega seotud erandeid. Variandi 3 majanduslik mõju on eeldatavasti üldjoontes proportsionaalne ettepaneku eesmärkidega. Traditsiooniliste elektroonilise side teenuste osutajatele avanevad sideandmete töötlemisega seotud ärivõimalused ja OTT-teenuse osutajate suhtes hakatakse kohaldama samu õigusnorme. Sellest tekivad operaatoritele täiendavad nõuete täitmisega seotud kulud. See muudatus ei mõjuta siiski märkimisväärselt juba nõusoleku alusel tegutsevaid OTTteenuse osutajaid. Lisaks ei ole selle variandi mõju tuntav nendes liikmesriikides, kus on need õigusnormid OTT-teenuse osutajatele juba laiendatud. Kui nõusoleku andmine koondatakse sellisesse tarkvarasse nagu internetibrauser ning kasutajaid kutsutakse üles valima oma privaatsusseadeid ja laiendatakse küpsiste kasutamisega nõustumise normi erandeid, peaks olulisel osal ettevõtjatest olema võimalik loobuda küpsiste kohta kuvatavate bänneritest ja teadaannetest, mis võib tuua kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja lihtsustamise. Samas võib veebis konkreetsele sihtrühmale reklaami tegevatel ettevõtjatel olla keerulisem saada nõusolekut, kui suur osa kasutajatest seadistab oma seadme blokeerima kolmandate osapoolte küpsiseid. Samal ajal ei võta nõusoleku andmise koondamine veebisaitide käitajatelt võimalust saada nõusolek lõppkasutajale esitatava individuaalse palvete alusel ning seega säilitada oma praegune ärimudel. Teatavatele brauserite või sarnase tarkvara pakkujatele tekiksid täiendavad kulud, kuna nende puhul tuleks tagada privaatsust soodustavad seaded. Asutusevälise uuringu raames tehti kindlaks kolm erinevat variandi 3 rakendamise stsenaariumi, lähtuvalt sellest, milline üksus tekitab dialoogiakna, mis kuvatakse kasutajale, kes on seadistanud oma seadme blokeerima kolmandate osapoolte küpsiseid või keelanud jälitamise, kui ta külastab veebisaiti, millel soovitakse, et kasutaja muudaks oma valikut. ET 8 ET

10 Üksused, mis võidakse määrata seda tehnilist ülesannet täitma, on 1) tarkvara, näiteks internetibrauserid; 2) kolmanda osapoole jälgimiskomponent; 3) individuaalsed veebisaidid (s.o infoühiskonna teenus, mida kasutaja soovib kasutada). Variant 3 võimaldaks esimese stsenaariumi kasutamisel (brauseri lahendus) hoida nõuete täitmisega seotud kuludelt lähtestsenaariumiga võrreldes kokku 70 % (948,8 miljonit eurot säästu) ja see on käesolevas ettepanekus ka rakendatud. Teiste stsenaariumide kasutamisel oleks kulude kokkuhoid väiksem. Kuna üldine sääst tuleneb suures osas selles, et mõjutatud ettevõtjate arv väheneb väga märkimisväärselt, eeldatakse, et ühe ettevõtja nõuete täitmisega seotud individuaalsed kulud oleksid keskmiselt praegusest suuremad Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine Eelistatud variandi alusel välja pakutud poliitikameetmed aitavad saavutada lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärki kooskõlas õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames tehtud hindamise tulemustega ning õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi platvormi arvamusega 17. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi platvorm esitas komisjonile kolm soovituste komplekti. Kodanike eraelu kaitset tuleks tugevdada, viies e-privaatsust käsitleva direktiivi vastavusse isikuandmete kaitse üldmäärusega. Kodanike kaitset mittetellitud turustamise eest tuleks muuta tulemuslikumaks, lisades küpsistega nõustumise normile erandid. Komisjon tegeleb riikliku rakendamise probleemidega ja soodustab parimate tavade tutvustamist liikmesriikide vahel. Ettepanek sisaldab eelkõige järgmist: tehnoloogianeutraalsete määratluste kasutamine, et hõlmata uusi teenuseid ja tehnoloogiaid ning tagada määruse tulevikukindlus; turvalisusnormide kehtetuks tunnistamine, et kõrvaldada regulatiivne kattuvus; kohaldamisala selgitamine, et vähendada liikmesriikides erineva rakendamise riski (arvamuse punkt 3) või see kõrvaldada; küpsiste ja muude identifikaatorite kasutamisega nõustumise normi selgitamine ja lihtsustamine, nagu on selgitatud punktides 3.1 ja 3.4 (arvamuse punkt 2); järelevalveasutuste vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmääruse täitmise tagamiseks pädevate ametiasutustega ning tuginemine isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevuse mehhanismile Mõju põhiõigustele Ettepaneku eesmärk on muuta elektroonilise sidega seoses töödeldud isikuandmete ja privaatsuse kaitse tõhusamaks ja tõsta selle taset kooskõlas harta artiklitega 7 ja 8 ning tagada 17 ET 9 ET

11 suurem õiguskindlus. Ettepanekuga täiendatakse ja täpsustatakse isikuandmete kaitse üldmäärust. Side konfidentsiaalsuse tulemuslik kaitse on hädavajalik väljendus- ja teabevabaduse ning nendega seotud teiste õiguste, näiteks isikuandmete kaitse ja mõttevabaduse, südametunnistuse- ja usuvabaduse õiguse kasutamiseks. 4. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta ELi eelarvet. 5. MUU TEAVE 5.1. Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord Komisjon teeb määruse kohaldamise järelevalvet ja esitab selle hindamise aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele iga kolme aasta tagant. Need aruanded on avalikud ja kirjeldavad käesoleva määruse tegelikku kohaldamist ja täitmist Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus I peatükk sisaldab üldsätteid: reguleerimisese (artikkel 1), kohaldamisala (artiklid 2 ja 3) ning mõisted, sealhulgas viited teiste ELi õigusaktide, näiteks isikuandmete kaitse üldmääruse mõistetele. II peatükk sisaldab olulisi sätteid elektroonilise side konfidentsiaalsuse tagamiseks (artikkel 5) ning kirjeldab, millistel piiratud eesmärkidel ja mis tingimustel võib sideandmeid töödelda (artiklid 6 ja 7). Selles käsitletakse samuti lõppseadmete kaitset, i) tagades neisse salvestatud teabe terviklikkuse ja ii) kaitstes lõppseadmetest eetrisse antavat teavet, sest see võib võimaldada lõppkasutaja kindlaks teha (artikkel 8). Viimaks kirjeldatakse artiklis 9 lõppkasutajate nõusolekut, mis on käesoleva määruse keskne õiguslik alus, ning viidatakse otseselt selle määratlusele ja tingimustele, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses, ning artikliga 10 kehtestatakse elektroonilist sidet võimaldava tarkvara pakkujatele kohustus aidata lõppkasutajatel privaatsusseadete suhtes tulemuslikke valikuid teha. Artiklis 11 kirjeldatakse otstarbeid ja tingimusi, mille puhul liikmesriikidel on lubatud eespool nimetatud sätteid piirata. III peatükis käsitletakse lõppkasutajate õigust kontrollida elektroonilise side saatmist ja vastuvõtmist, et kaitsta oma privaatsust: i) lõppkasutajate õigus takistada helistaja liini numbri kuvamist anonüümsuse tagamiseks (artikkel 12) koos selle piirangutega (artikkel 13) ning ii) üldkasutatavate numbripõhiste isikutevahelise side teenuste pakkujate kohustus võimaldada piirata soovimatute kõnede vastuvõtmist (artikkel 14). Selles peatükis reguleeritakse ka tingimusi, mille alusel võib lõppkasutajad lisada üldkasutatavatesse kataloogidesse (artikkel 15) ning tingimusi, mille alusel võib toimuda mittetellitud side otseturunduse eesmärgil (artikkel 17). Selles käsitletakse ka turvalisusriske ja kehtestatakse elektroonilise side teenuste osutajatele kohustus hoiatada lõppkasutajaid juhul, kui esineb võrkude ja teenuste turvalisust kahjustada võiv konkreetne risk. Elektroonilise side teenuste osutajate suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse ja Euroopa elektroonilise side seadustikuga kehtestatud turvalisuse kohustusi. ET 10 ET

12 IV peatükis sätestatakse käesoleva määruse järelevalve ja täitmise tagamine ning antakse see ülesandeks isikuandmete kaitse üldmääruse eest vastutavatele järelevalveasutustele, et tagada tugev sünergia andmekaitse üldiste küsimuste ja side konfidentsiaalsuse vahel (artikkel 18). Euroopa Andmekaitsenõukogu volitusi laiendatakse (artikkel 19) ning käesoleva määrusega seotud piirüleste küsimuste suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärusega ette nähtud koostöö ja järjepidevuse mehhanismi (artikkel 20). V peatükis kirjeldatakse lõppkasutajate käsutuses olevaid erinevaid õiguskaitsevahendeid (artiklid 21 ja 22) ning määratavaid karistusi (artikkel 24), sealhulgas haldustrahvide määramise üldtingimusi (artikkel 23). VI peatükis käsitletakse delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vastuvõtmist kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. VII peatükk sisaldab käesoleva määruse lõppsätteid: e-privaatsuse direktiivi kehtetuks tunnistamine, järelevalve ja läbivaatamine, jõustumine ja kohaldamine. Läbivaatamise käigus kavatseb komisjon muu hulgas hinnata seda, kas õiguslikke, tehnilisi või majanduslikke muutusi ning 25. maiks 2020 tehtavat määruse (EL) 2016/679 esimest hindamist arvesse võttes on jätkuvalt vaja eraldi õigusakti. ET 11 ET

13 2017/0003 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 16 ja 114, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 1, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 2, võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust 3, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi harta ) artikliga 7 kaitstakse igaühe põhiõigust sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust. Selle õiguse oluline aspekt on privaatsuse austamine side puhul. Elektroonilise side konfidentsiaalsuse abil tagatakse, et poolte vahetatud teavet ja sellise side väliseid elemente, sealhulgas teabe saatmise aega, lähtekohta ja sihtkohta, ei avaldata kellelegi peale sides osalejate. Konfidentsiaalsuse põhimõtet tuleks kohaldada praegu kasutusel olevate ja tulevikus kasutusele võetavate sidevahendite, sealhulgas telefonikõnede, internetiühenduse, kiirsõnumite rakenduste, e-posti, internetis helistamise ja sotsiaalmeedia kaudu sõnumite saatmise suhtes. (2) Elektroonilise side sisu võib anda sides osalevate füüsiliste isikute kohta väga tundlikku teavet, alates isiklikest kogemustest ja emotsioonidest kuni tervisliku seisundi, seksuaalse sättumuse ja poliitiliste vaadeteni, mille avaldamine võib põhjusta ELT C...,..., lk ELT C...,..., lk ELT C...,..., lk ET 12 ET

14 põhjustada isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku kahju või häbitunnet. Samuti võivad väga tundlikku ja isiklikku teavet anda ka elektroonilisest sidest saadud metaandmed. Need metaandmed hõlmavad numbreid, millele on helistatud, külastatud veebisaite, geograafilist asukohta, helistamise kellaaega, kuupäeva ja kõne kestust jms, mis võimaldab teha täpseid järeldusi elektroonilises sides osalevate inimeste eraelu, näiteks nende sotsiaalsete suhete, igapäevaste harjumuste ja tegevuste, huvide, eelistuste jms kohta. (3) Elektroonilise side andmed võivad anda teavet ka juriidiliste isikute kohta, näiteks avaldada ärisaladusi või muud majandusliku väärtusega tundlikku teavet. Seetõttu tuleks käesoleva määruse sätteid kohaldada nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute suhtes. Lisaks sellele tuleks käesoleva määrusega tagada, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 4 sätteid kohaldatakse ka juriidilisest isikust lõppkasutajate suhtes. See hõlmab määruses (EL) 2016/679 esitatud nõusoleku määratlust. Kui osutatakse lõppkasutaja (sealhulgas juriidilise isiku) nõusolekule, siis tuleks kohaldada seda määratlust. Lisaks sellele peaksid nii juriidilisest isikust kui ka füüsilisest isikust lõppkasutajatel olema järelevalveasutustega seoses samad õigused ning käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad järelevalveasutused peaksid vastutama ka käesoleva määruse juriidiliste isikute suhtes kohaldamise järelevalve eest. (4) Vastavalt harta artikli 8 lõikele 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1 on igaühel õigus tema kohta käivate isikuandmete kaitsele. Määruses (EL) 2016/679 sätestatakse õigusnormid, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist. Elektroonilise side andmed võivad hõlmata isikuandmeid, nagu on määratletud määruses (EL) 2016/679. (5) Käesoleva määrusega täpsustatakse ja täiendatakse määrusega (EL) 2016/679 kehtestatud isikuandmete kaitse üldiseid õigusnorme isikuandmetena käsitatavate elektroonilise side andmete osas. Seega ei vähenda käesolev määrus määrusega (EL) 2016/679 füüsilistele isikutele tagatud kaitse taset. Elektroonilise side teenuste osutajatel tuleks lubada elektroonilise side andmete töötlemist ainult käesoleva määruse alusel. (6) Kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ 5 põhimõtted ja peamised sätted on üldjoontes jätkuvalt otstarbekohased, ei ole see direktiiv pidanud täielikult sammu tehnoloogia ja turu tegeliku arenguga, mille tõttu ei ole privaatsuse kaitse ja konfidentsiaalsus elektroonilise side valdkonnas piisavalt järjepidev ja tõhus. Arengu hulka kuulub selliste elektroonilise side teenuste jõudmine turule, mis on tarbija seisukohast traditsiooniliste teenuste asendusteenused, aga mille puhul ei ole vaja järgida sama õigusnormide komplekti. Teine arengusuund on seotud uute tehnoloogiatega, mis võimaldavad jälitada lõppkasutajate käitumist veebis ja mida direktiiv 2012/58/EÜ ei reguleeri. Seepärast tuleks direktiiv 2002/58/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega. 4 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, , lk 1 88). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, , lk 37). ET 13 ET

15 (7) Liikmesriikidele tuleks anda võimalus säilitada käesoleva määrusega lubatud piirides riiklikke sätteid, millega täpsustatakse või selgitatakse käesoleva määruse õigusnormide kohaldamist, et tagada nende õigusnormide tulemuslik kohaldamine ja tõlgendamine, või selliseid sätteid kehtestada. Seega peaks selles valdkonnas liikmesriikidele antud kaalutlusruum säilitama tasakaalu eraelu ja isikuandmete kaitse ning elektroonilise side andmete vaba liikumise vahel. (8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada elektroonilise side teenuste osutajate, üldkasutatavate kataloogide pakkujate ning elektroonilist sidet, sealhulgas andmete hankimist ja internetis teabe esitamist, võimaldava tarkvara pakkujate suhtes. Käesolevat määrust tuleks samuti kohaldada füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes kasutavad elektroonilise side teenuseid otseturunduslike äriliste teadaannete saatmiseks või kes koguvad lõppkasutajate lõppseadmega seotud või sinna salvestatud teavet. (9) Käesolevat määrust tuleks kohaldada elektroonilise side andmete suhtes, mida töödeldakse seoses Euroopa Liidus elektroonilise side teenuste osutamise ja kasutamisega olenemata sellest, kas töötlemine toimub Euroopa Liidus. Lisaks tuleks selleks, et mitte võtta Euroopa Liidu lõppkasutajatelt tulemuslikku kaitset, kohaldada käesolevat määrust ka elektroonilise side andmete suhtes, mida töödeldakse seoses väljastpoolt Euroopa Liitu Euroopa Liidu lõppkasutajatele osutatavate elektroonilise side teenustega. (10) Euroopa Liidu siseturule lastud raadioseadmed ja nende tarkvara peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/53/EL 6. Käesolev määrus ei tohiks mõjutada direktiivi 2014/53/EL ühegi nõude kohaldatavust ega komisjoni õigust võtta vastavalt direktiivile 2014/53/EL vastu delegeeritud õigusakte, millega nõutakse, et konkreetse kategooria või klassi raadioseadmed sisaldaksid turvaseadmeid, et tagada kasutajate isikuandmete ja privaatsuse kaitse. (11) Side jaoks kasutatavad teenused ja nende osutamise tehnilised vahendid on märkimisväärselt muutunud. Lõppkasutajad kasutavad traditsiooniliste telefonikõnede, tekstsõnumite (SMSide) ja elektronposti edastamise teenuste asemel üha enam samaväärsete funktsioonidega internetipõhiseid teenuseid, näiteks IP-kõnesid, sõnumiteenuseid ja veebipõhiseid meiliteenuseid. Funktsionaalselt samaväärsete teenuste kasutamisel lõppkasutajate tulemusliku ja samaväärse kaitse tagamiseks kasutatakse käesolevas määruses [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, 7 ] kasutatud elektroonilise side teenuste määratlust. See määratlus ei hõlma ainult internetiühenduse teenuseid ja täielikult või osaliselt signaalide edastamises seisnevaid teenuseid, vaid ka isikutevahelise side teenuseid, mis võivad olla numbripõhised, aga ei pruugi seda olla, näiteks IP-kõne, sõnumiteenused ja veebipõhised meiliteenused. Side konfidentsiaalsuse kaitse on ülioluline ka teist teenust täiendavate isikutevahelise side teenuste puhul ning seetõttu peaksid olema käesoleva määrusega hõlmatud sellised teenused, millel on ka sidefunktsioon. 6 7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, , lk 62). Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) (COM/2016/0590 final 2016/0288 (COD)). ET 14 ET

16 (12) Ühendatud seadmed ja masinad peavad üksteisega üha rohkem sidet elektroonilise side võrkude abil (asjade internet). Masinatevahelise side edastamine hõlmab signaalide edastamist võrgus ja seega on selle puhul üldjuhul tegemist elektroonilise side teenusega. Privaatsuse ja side konfidentsiaalsuse õiguse täieliku kaitse tagamiseks ning usaldusväärse ja turvalise asjade interneti edendamiseks digitaalsel ühtsel turul on vaja selgitada, et käesolevat määrust tuleks kohaldada masinatevahelise side edastamise suhtes. Seega tuleks käesoleva määrusega tagatud konfidentsiaalsuse põhimõtet kohaldada ka masinatevahelise side edastamise suhtes. Konkreetseid turvameetmeid võiks võtta ka valdkondlike õigusaktide, näiteks direktiivi 2014/53/EL alusel. (13) Kiirete ja tõhusate raadioside tehnoloogiate areng on suurendanud üldkasutatava internetiühenduse kättesaadavust raadiovõrkudes, millele on juurdepääs kõigil, kes viibivad avalikes või osaliselt piiratud juurdepääsuga kohtades, näiteks nn kuumkohad (i.k. hotspots), mis asuvad linna erinevates kohtades, poodides, ostukeskustes ja haiglates. Kuna sellised sidevõrgud on antud kasutamiseks määramata lõppkasutajate rühmale, tuleks kaitsta nende võrkude kaudu edastatava side konfidentsiaalsust. Fakt, et elektroonilise raadioside teenused võivad täiendada teisi teenuseid, ei tohiks takistada sideandmete konfidentsiaalsuse kaitse tagamist ja käesoleva määruse kohaldamist. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada elektroonilise side andmete suhtes, mida edastatakse elektroonilise side teenuste ja üldkasutatavate sidevõrkude abil. Samas ei tohiks käesolevat määrust kohaldada lõppkasutajate suletud rühmade suhtes, näiteks ettevõttesiseste võrkude suhtes, millele on juurdepääs ainult ettevõtte töötajatel. (14) Elektroonilise side andmete mõiste tuleks määratleda piisavalt laial ja tehnoloogianeutraalsel viisil, et see hõlmaks mis tahes teavet edastatud või vahetatud sisu kohta (elektroonilise side sisu) ning teavet elektroonilise side teenuste lõppkasutaja kohta, mida on töödeldud elektroonilise side sisu edastamise, levitamise või vahetamise võimaldamiseks, sealhulgas andmed side lähte- ja sihtkoha jälitamiseks ja kindlaks tegemiseks, geograafiline asukoht ning side kuupäev, kellaaeg, kestus ja liik. Olenemata sellest, kas kõnealused signaalid ja nendega seotud andmed edastatakse mööda traati, raadio teel, optiliselt või elektromagnetiliselt, sealhulgas satelliitvõrkude, kaabelvõrkude, püsivõrkude (ahel- ja pakettkommuteeritud, k.a internet), liikuva maaside võrkude või elektrikaabelsüsteemide abil, tuleks kõnealuste signaalidega seotud andmeid käsitada elektroonilise side metaandmetena ning nende suhtes tuleks seega kohaldada käesoleva määruse sätteid. Elektroonilise side metaandmed võivad sisaldada teenuse tellimuse osaks olevat teavet, kui sellist teavet töödeldakse elektroonilise side sisu edastamise, levitamise või vahetamise otstarbel. (15) Elektroonilise side andmeid tuleks kohelda konfidentsiaalsena. See tähendab, et tuleks keelata igasugune sekkumine elektroonilise side andmete edastamisse, kas otseselt inimsekkumise teel või automaatse masintöötlemise abil, kui selleks ei ole kõigi sidet pidavate poolte nõusolekut. Sideandmete infopüügi keeldu tuleks kohaldada sideandmete edastamise ajal, s.o kuni elektroonilise side sisu on laekunud ettenähtud adressaadile. Elektroonilise side andmete infopüük võib toimuda näiteks siis, kui keegi muu kui sidet pidavad pooled kuulab kõnesid, loeb, skannib või salvestab elektroonilise side sisu või sellega seotud metaandmeid muul otstarbel kui side pidamiseks. Infopüük toimub ka siis, kui kolmandad isikud jälgivad, milliseid veebisaite külastatakse, mõõdavad külastuste aega, teistega suhtlemist jms, ilma et neil oleks selleks asjaomase lõppkasutaja nõusolek. Tehnoloogia arenedes on suurenenud ET 15 ET

17 ka infopüügiga tegelemise tehniliste viiside arv. Need viisid võivad hõlmata kõike alates selliste seadmete paigaldamisest, mis koguvad määratud alas asuvatest lõppseadmetest andmeid, näiteks nn IMSI-püüdurid (IMSI ehk rahvusvaheline mobiilabonendi identifikaator, i.k. International Mobile Subscriber Identity), kuni programmide ja tehnikateni, mille abil jälgitakse lõppkasutajate profiilide koostamiseks salaja veebikasutuse harjumusi. Muud infopüügi näited on sõnumiandmete või sisuandmete, sealhulgas veebikasutuse tavade kogumine krüpteerimata raadiovõrkudest ja ruuteritest ilma lõppkasutajate nõusolekuta. (16) Side salvestamise keelu eesmärk ei ole keelata igasugust automaatset, vahepealset ja ajutist teabe salvestamist, kui see toimub ainult elektroonilise side võrgus edastamise eesmärgil. See ei tohiks takistada elektroonilise side andmete töötlemist selleks, et tagada elektroonilise side teenuste turvalisus ja jätkuvus (sh turvaohtude, näiteks pahavara esinemise kontrollimine), ega metaandmete töötlemist teenuse kvaliteedi nõuete täitmiseks näiteks latentsusaja, faasivärina jms osas. (17) Elektroonilise side andmete töötlemine võib olla kasulik ettevõtjatele, tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. Direktiiviga 2002/58/EÜ võrreldes laiendatakse käesoleva määrusega elektroonilise side teenuste osutajate võimalusi töödelda elektroonilise side metaandmeid lõppkasutajate nõusoleku alusel. Samas peavad lõppkasutajad väga oluliseks oma side, sealhulgas oma veebikasutuse konfidentsiaalsust ja soovivad kontrollida elektroonilise side andmete kasutamist muul otstarbel kui side edastamiseks. Seetõttu tuleks käesoleva määrusega nõuda, et elektroonilise side teenuste osutajad saaksid lõppkasutajate nõusoleku elektroonilise side metaandmete töötlemiseks; see peaks hõlmama teenusele juurdepääsu andmise ja ühenduse säilitamise jaoks genereeritud andmeid seadme asukoha kohta. Asukohaandmeid, mis genereeritakse muus kontekstis kui elektroonilise side teenuste osutamine, ei tuleks käsitada metaandmetena. Elektroonilise side teenuste osutajad võivad kasutada elektroonilise side metaandmeid ärilisel otstarbel näiteks selleks, et pakkuda kuumuskaarte, mille puhul on tegemist andmete graafilise kujutamisega, kus inimeste asukoha näitamiseks kasutatakse värve. Teatava aja jooksul teatavas suunas kulgeva liikluse kuvamiseks on vaja identifikaatorit, mille abil seostada üksikisikute asukohad konkreetsete ajavahemike järel. Anonüümsete andmete kasutamise korral ei saaks sellist identifikaatorit kasutada ega liikumist kuvada. Elektroonilise side metaandmete selline kasutusviis võiks näiteks aidata avaliku sektori asutustel ja ühistranspordiettevõtjatel teha kindlaks kohad, kus hakata arendama uut taristut, lähtudes olemasoleva rajatise kasutusest ja koormusest. Kui teatavat tüüpi elektroonilise side metaandmete töötlemise ja eelkõige uut tehnoloogiat kasutava töötlemise tulemusena ning töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt suur oht füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, tuleks enne töötlemist teha andmekaitsealane mõjuhinnang ja vajaduse korral konsulteerida järelevalveasutusega kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artiklitega 35 ja 36. (18) Lõppkasutajad võivad anda nõusoleku oma metaandmete töötlemiseks, et saada konkreetseid teenuseid, näiteks pettusevastase kaitse teenuseid (kasutusandmete, asukoha ja kliendikonto analüüsimisega reaalajas). Digitaalmajanduses osutatakse teenuseid sageli muu vastutasu kui raha eest, näiteks kuvatakse lõppkasutajatele reklaame. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks lõppkasutaja nõusolekul olema sama tähendus kui andmesubjekti nõusolekul määruse (EL) 2016/679 alusel ja selle suhtes tuleks kohaldada samu tingimusi, olenemata sellest, kas lõppkasutaja on füüsiline või juriidiline isik. Lairibaühenduse ja kõneside baasteenuseid tuleb käsitada ET 16 ET

18 hädavajalike teenustena, et üksikisikud saaksid suhelda ja digitaalmajandusest kasu saada. Nõusolek interneti või kõneside kasutuse andmete töötlemiseks ei kehti, kui andmesubjektil pole tõelist või vaba valikuvõimalust või ta ei saa nõusoleku andmisest keelduda või seda tagasi võtta, ilma et see talle kahju tekitaks. (19) Elektroonilise side sisu on seotud harta artiklist 7 tuleneva era-ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladuse kaitsmise põhiõiguse olemusega. Mis tahes sekkumine elektroonilise side sisusse peaks olema lubatud ainult väga selgelt kindlaks määratud tingimustes, konkreetsel otstarbel ja selle kuritarvitamise vältimiseks tuleks võtta nõuetekohased kaitsemeetmed. Käesoleva määrusega antakse elektroonilise side teenuste osutajatele võimalus töödelda elektroonilise side andmeid nende edastamise ajal, kui kõik asjaomased lõppkasutajad on andnud selleks teadliku nõusoleku. Teenuseosutajad võivad näiteks pakkuda teenuseid, mille raames skannitakse e-kirju sealt teatava eelnevalt kindlaks määratud materjali eemaldamiseks. Side sisu tundlikkust arvesse võttes eeldatakse käesolevas määruses, et selliste sisuandmete töötlemine põhjustab füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele suure riski. Seda liiki andmete töötlemisel peaks elektroonilise side teenuse osutaja enne töötlemist alati konsulteerima järelevalveasutusega. Selline konsulteerimine peaks toimuma kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 36 lõigetega 2 ja 3. Eeldus ei hõlma sisuandmete töötlemist lõppkasutaja soovitud teenuse osutamiseks, kui lõppkasutaja on nõustunud sellise töötlemisega ning see toimub rangelt ainult asjaomase teenuse osutamiseks vajaliku aja vältel ja on sellega proportsionaalne. Pärast seda, kui üks lõppkasutaja on elektroonilise side sisu ära saatnud ja ette nähtud lõppkasutaja(d) on selle vastu võtnud, võib selle salvestada või talletada lõppkasutaja, mitu lõppkasutajat või kolmas isik, kellele nad on andnud kõnealuste andmete salvestamise või talletamise õiguse. Kõnealuste andmete mis tahes töötlemine peab toimuma kooskõlas määrusega (EL) 2016/679. (20) Elektroonilise side võrkude lõppkasutajate lõppseadmed ja selliste lõppseadmete kasutamisega seotud mis tahes teave, mis on sellisesse seadmesse salvestatud või mida need seadmed eetrisse annavad, mille kohta võidakse teha päring või mida töödeldakse, et ühendada see seade muu seadme ja/või võrguseadmega, on osa lõppkasutajate erasfäärist, mida tuleb kaitsta Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel. Võttes arvesse, et sellised seadmed sisaldavad või töötlevad teavet, mis võib avaldada üksikasju üksikisiku emotsionaalse, poliitilise ja sotsiaalse eripära kohta (sealhulgas side sisu, pildid, üksikisiku asukoht, kui saadakse juurdepääs seadme GPS-funktsioonile, kontaktide nimekirjad ja juba seadmesse salvestatud teave), on selliste seadmetega seotud teabe puhul vaja täiustatud privaatsuse kaitset. Lisaks sellele võivad lõppkasutaja teadmata sattuda tema lõppseadmesse nn nuhkvara, veebilutikad, varjatud identifikaatorid, püsiküpsised ja muud sarnased soovimatud jälitamisvahendid, et saada juurdepääs teabele, salvestada varjatud teavet ja jälitada lõppkasutaja tegevust. Lõppkasutaja seadmega seotud teavet võidakse tuvastamise ja jälitamise jaoks koguda kasutaja teadmata ka kaugmeetodil, kasutades selliseid tehnikaid nagu seadmetuvastus, ning see võib tõsiselt rikkuda nende lõppkasutajate privaatsust. Lõppkasutajate tegevuse salaja jälgimise tehnikad, näiteks nende veebitegevuse või lõppseadme asukoha jälitamine või lõppkasutaja lõppseadme toimimise kahjustamine, ohustavad tõsiselt lõppkasutajate privaatsust. Seetõttu peaks igasugune selline lõppkasutaja lõppseadet puudutav sekkumine olema lubatud ainult juhul, kui lõppkasutaja on sellega nõus ja see toimub konkreetsel ja läbipaistval eesmärgil. ET 17 ET

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnast L 321/36 ET Euroopa Liidu Teataja 17.12.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1972, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - Praesidiad_cookies_EST.docx

Microsoft Word - Praesidiad_cookies_EST.docx Praesidiad on ettevõtteid ühendav grupp, kuhu kuuluvad muu hulgas Hesco, Betafence ja Guardiar Praesidiadi küpsiste põhimõtted Viimati uuendatud: 25. mail 2018 Need küpsiste põhimõtted (edaspidi: Küpsiste

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem