Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi"

Väljavõte

1 Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta Määrus (EÜ) nr 261/2004 Artikli 5 lõige 3 Artikli 7 lõige 1 Õigus hüvitisele Vabastamine hüvitise maksmisest Mõiste erakorralised asjaolud Etteteatamata streik Liidetud kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17 ja C-290/17, mille ese on ELTL artikli 267 alusel esiteks Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus, Saksamaa) 6. aprilli aasta otsusega (kohtuasjad C-195/17 ja C-197/17 C-203/17) ja 19. aprilli aasta otsusega (kohtuasjad C-226/17 ja C-228/17) ning 11. mai aasta otsusega (kohtuasjad C-254/17, C-275/17, C-278/17 ja C-281/17), 12. mai aasta otsusega (kohtuasjad C-274/17, C-279/17, C-280/17 ja C-282/17 C-286/17), 16. mai aasta otsusega (kohtuasi C-291/17) ja 17. mai aasta otsusega (kohtuasi C-290/17) esitatud eelotsusetaotlused, mis saabusid Euroopa Kohtusse 13. aprillil 2017 (kohtuasjad C-195/17 ja C-197/17 C-203/17) ja 28. aprillil 2017 (kohtuasjad C-226/17 ja C-228/17) ning 15. mail 2017 (kohtuasi C-254/17), 18. mail 2017 (kohtuasjad C-274/17, C-275/17 ja C-278/17 C-286/17) ja 22. mail 2017 (kohtuasjad C-290/17 ja C-291/17) ning teiseks Amtsgericht Düsseldorfi (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) 16. mai aasta otsusega (kohtuasi ) esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 22. mail 2017, menetlustes Helga Krüsemann jt (C-195/17), Thomas Neufeldt jt (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe jt (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), ET * Kohtumenetluse keel: saksa. ECLI:EU:C:2018:258 1

2 Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce jt (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer jt (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke jt (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell jt (C-290/17), Helga Jordan-Grompe jt (C-291/17), EUflight.de GmbH () versus TUIfly GmbH, EUROOPA KOHUS (kolmas koda), koosseisus: koja president L. Bay Larsen, kohtunikud J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (ettekandja) ja M. Vilaras, kohtujurist: E. Tanchev, kohtusekretär: ametnik R. Schiano, 2 ECLI:EU:C:2018:258

3 arvestades seisukohti, mille esitasid: T. Neufeldt jt ning E. Schmeer, esindaja: Rechtsanwalt P. Degott, I. Wallmann, esindaja: Rechtsanwalt M. Kleinmann, H. ja N. Schlosser, R. Lorenz, P. Sprecher, F. ja B. Schoen ja EUflight.de GmbH, esindajad: Rechtsanwalt H. Deussen ja Rechtsanwalt M. Diekmann, B. Wittmann, esindaja: Rechtsanwalt R. Weist, R. Wittmann, esindaja: Rechtsanwalt M. Michel, R. Eßer, kes esindas ennast ise, W. Ansorge ja H. Blesgen, esindaja: Rechtsanwältin J. Lucar-Jung, S. Künnecke jt, esindaja: Rechtsanwalt C. Steding, TUIfly GmbH, esindajad: Rechtsanwalt P. Kauffmann ja Rechtsanwalt K. Witt, Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, M. Hellmann ja M. Kall, Prantsuse valitsus, esindajad: E. de Moustier ja I. Cohen, Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna, Euroopa Komisjon, esindajad: K.-Ph. Wojcik, K. Simonsson ja N. Yerrell, arvestades kirjalikku menetlust ja 25. jaanuari aasta kohtuistungil esitatut, olles 12. aprilli aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise otsuse 1 Eelotsusetaotlused käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10), artikli 5 lõike 3 tõlgendamist. 2 Taotlused on esitatud reisijate ja lennuettevõtja TUIfly GmbH vahelises kohtuvaidluses, sest viimane keeldus hüvitise maksmisest reisijatele, kelle lend hilines pikaajaliselt või tühistati. Õiguslik raamistik 3 Määruse nr 261/2004 põhjendustes 1, 4, 14 ja 15 on märgitud: (1) Õhutranspordi valdkonnas [liidu] võetava meetme eesmärk on muu hulgas tagada reisijate kaitstuse kõrge tase. Peale selle tuleks täielikult võtta arvesse kõiki tarbijakaitse üldisi nõudeid. ECLI:EU:C:2018:258 3

4 [ ] (4) Seetõttu peaks [liit] [nõukogu 4. veebruari aasta määruses (EMÜ) nr 295/91 kompenseerimissüsteemi ühiseeskirjade kohta, mida rakendatakse regulaarlennuliikluses reisija lennureisist mahajätmise korral (EÜT 1991, L 36, lk 5; ELT eriväljaanne 07/01, lk 306)] sätestatud kaitstuse standardeid karmistama, suurendama reisijate õigusi ning tagama lennuettevõtjate tegutsemise ühtlustatud tingimustel liberaliseeritud turul. [ ] (14) [Montrealis 28. mail 1999 sõlmitud ja Eurooa Ühenduse nimel nõukogu 5. aprilli aasta otsusega 2001/539/EÜ (ELT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491) heaks kiidetud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise] konventsiooni alusel tuleks lennuettevõtjate kohustusi piirata või nad nende täitmisest vabastada juhul, kui juhtumi põhjuseks on erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik sobivad meetmed. Sellised asjaolud võivad eelkõige esineda poliitiliselt ebastabiilsetes oludes, asjaomase lennu tegemiseks sobimatute ilmastikutingimuste tõttu, turvalisuse ohu, ettenägematute lennuohutusega seotud vajakajäämiste ning streikide korral, mis mõjutavad tegutseva lennuettevõtja toimimist. (15) Erakorralised asjaolud loetakse olemasolevaks, kui lennuliikluse korraldamist käsitleva otsuse mõju konkreetsele lennukile konkreetsel päeval põhjustab lennu pikaajalise hilinemise, lennu väljumise järgmisele päevale edasilükkamise või selle lennuki ühe või mitme lennu tühistamise, kuigi asjaomane lennuettevõtja on võtnud kõik mõistlikud meetmed hilinemiste või tühistamiste vältimiseks. 4 Määruse artiklis 5 Tühistamine on sätestatud: 1. Lennu tühistamise korral: [ ] c) on asjaomastel reisijatel õigus saada tegutsevalt lennuettevõtjalt hüvitist vastavalt artiklile 7, [välja arvatud juhul,] kui i) neid [on] tühistamisest teavitatud vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega; [ ] ii) neid on teavitatud tühistamisest vähemalt seitse päeva ja hiljemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud saabumisaega; või iii) neid on teavitatud tühistamisest hiljem kui seitse päeva enne kavandatud väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega. 3. Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta suudab tõestada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed. [Tsitaati on parandatud Euroopa Kohtus, kuna määruse eestikeelne tõlge on ebatäpne.] 4 ECLI:EU:C:2018:258

5 5 Määruse artikli 7 Õigus hüvitisele lõikes 1 on ette nähtud: Kui osutatakse käesolevale artiklile, saavad reisijad hüvitist kuni: a) 250 euro ulatuses kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul; b) 400 euro ulatuses kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude kilomeetri pikkuste lendude puhul; c) 600 euro ulatuses kõikide muude kui punktides a või b nimetatud lendude puhul. [ ]. Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused 6 Kõik põhikohtuasjade hagejad broneerisid lennuettevõtjalt TUIfly lennud, mille see lennuettevõtja pidi teostama ajavahemikus oktoobrini Eelotsusetaotlustest nähtub, et kõik need lennud kas tühistati või hilines nende saabumisaeg kolm või enam tundi, mille tingis erakordselt suure hulga TUIfly töötajate haiguse tõttu töölt puudumine, mis järgnes selle lennuettevõtja juhatuse poolt 30. septembril 2016 töötajatele saadetud teatele ettevõtte restruktureerimise plaanide kohta. 8 Nendest eelotsustest nähtub samuti, et kui tavaliselt oli haiguse tõttu töölt puuduvate TUIfly töötajate määr 10% ringis, siis 1. oktoobrist 2016 kuni 10. oktoobrini 2016 tõusis see määr oluliselt, jäädes vahemikku 34 89% lennumeeskonna puhul ja vahemikku 24 62% salongipersonali puhul. 9 TUIfly loobus alates 3. oktoobrist 2016 täielikult oma esialgsest lennuplaanist, tellides seejuures lende allhankena (subcharter) teistelt lennuettevõtjatelt ning kutsudes puhkusel olevaid töötajaid tööle tagasi. 10 Kirjeldatud personali puudumise tõttu hilines 3. oktoobril 2016 pikaajaliselt siiski 24 lendu. 4. oktoobril 2016 hilines samuti pikaajaliselt 29 lendu ja 7 lendu tühistati. Alates 5. oktoobrist 2016 tühistati suur osa lendudest. 7. ja 8. oktoobril 2016 tühistas TUIfly kõik Saksamaalt väljuvad lennud. 11 TUIfly juhatus teavitas 7. oktoobri aasta õhtul oma töötajaid sellest, et töötajate esindajatega on jõutud kokkuleppele. 12 Kuna TUIfly kvalifitseeris selle olukorra erakorraliseks asjaoluks määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses, keeldus ta põhikohtuasja hagejatele maksmast hüvitist, mis on ette nähtud määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c alapunktis iii ja artiklis 7, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus. Kohtuasjad C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 13 Kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, Amtsgericht Hannover (Hannoveri esimese astme kohus, Saksamaa), et Saksamaa kohtupraktika järgi ei ole meeskonnaliikme haigestumine, välja arvatud juhul, kui tegemist on kolmandate isikute sabotaažiga, ning vajadus teda asendada, erakorraline asjaolu määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses. ECLI:EU:C:2018:258 5

6 14 Tõstatades küsimuse, kas talle lahendamiseks esitatud vaidluste aluseks olnud faktilisi asjaolusid on võimalik kvalifitseerida erakorralisteks asjaoludeks, kuivõrd nendes olukordades on tegemist töölt puudumise sellise määraga, mis ei ole iseloomulik lennuettevõtja tavalisele tegevusele, vaid mis tekkis põhikohtuasja kostja sõnul eelkõige etteteatamata streigi või töötajate enda organiseeritud boikotti tõttu, leiab eelotsusetaotluse esitanud kohus siiski, et käesolevas asjas ei ole tegemist erakorralise asjaoluga. 15 Nimelt rõhutab eelotsusetaotluse esitanud kohus esiteks, et põhikohtuasja lennuettevõtja võis sellisele töölt puudumise määrale ettevõtte restruktureerimismeetmetest teadaandmisega kaasa aidata. Teiseks, kuigi suure osa Saksamaa kohtute arvates kujutab nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt algatatud streik endast erakorralist asjaolu, põhjustas Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus) menetluses olevates kohtuvaidlustes töötajate töölt puudumise asjaomase lennuettevõtja teatavate töötajate üleskutse kasutada haiguspuhkust ja see üleskutse ei pärinenud järelikult ametlikult ametiühingult. Selline kollektiivne aktsioon erineb seega ametlikust streigist ja see tuleb kvalifitseerida etteteatamata streigiks, millele ei laiene ametiühingutesse koondumise vabadus. 16 Ühtlasi, kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu menetluses olevate vaidluste asjaolud tuleb kvalifitseerida erakorralisteks asjaoludeks, tõstatab see kohus küsimuse, kas see on nii üksnes nende lendude puhul, mida need asjaolud mõjutavad, või käib see ka pärast erakorralise asjaolu asetleidmist toimunud lendude kohta, mis võimaldaks lennuettevõtjal keelduda hüvitise maksmisest ka hilisemate lendude reisijatele, kelle lennud võidi ümber korraldada pärast niinimetatud erakorralise asjaolu toimumist. 17 Siinkohal viitab eelotsusetaotluse esitanud kohus Saksamaa kohtute erinevale praktikale. Ta leiab aga, et liidu seadusandja tahte kohaselt, mis nähtub määruse nr 261/2004 põhjendusest 15, ja 4. oktoobri aasta kohtuotsuses Finnair (C-22/11, EU:C:2012:604) toodud seisukohtade järgi võib tema arvates nentida, et lennuettevõtja võib tugineda määruse nr 261/2004 artikli 5 lõikele 3 ainult lennu puhul, mida erakorraline asjaolu mõjutab. 18 Neil asjaoludel otsustas Amtsgericht Hannover (Hannoveri esimese astme kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: 1. Kas tegutseva lennuettevõtja lendude teostamiseks vajalikest töötajatest olulise osa töölt puudumist haigestumise tõttu peetakse [ erakorraliseks asjaoluks ] vastavalt [määruse nr 261/2004] artikli 5 lõikele 3? Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kui suur peab olema töölt puudumiste määr, et sellist asjaolu eeldada? 2. Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on eitav, peetakse tegutseva lennuettevõtja lendude teostamiseks vajalikest töötajatest olulise osa spontaanset töölt puudumist tööõiguse ja kollektiivlepingute sätete alusel seadustamata töökatkestuse tõttu ( etteteatamata streik ) [ erakorraliseks asjaoluks ] vastavalt [määruse nr 261/2004] artikli 5 lõikele 3? Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis kui suur peab olema töölt puudumiste määr, et sellist asjaolu eeldada? 3. Kas juhul, kui vastus esimesele või teisele küsimusele on jaatav, pidi [erakorraline asjaolu] esinema tühistatud lennu enda puhul või on lendu teostaval lennuettevõtjal õigus koostada majanduslikel kaalutlustel uus lennuplaan? 4. Kas juhul, kui vastus esimesele või teisele küsimusele on jaatav, on välditavuse kriteerium seotud [ erakorralise asjaoluga ] või pigem [selle asjaolu] esinemise tagajärgedega? 6 ECLI:EU:C:2018:258

7 Kohtuasi 19 Kohtuasjas märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, Amtsgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa), et 4. oktoobri aasta kohtuotsuses Finnair (C-22/11, EU:C:2012:604) otsustas Euroopa Kohus küll, et kui reisija jäetakse maha lennust, mida streik ei mõjutanud, et teenindada teist reisijat, kelle lendu streik oli mõjutanud, tuleb hüvitist maksta. Siiski ei pruugi olla võimalik kanda seda otsust üle lennu tühistamisele, sest määruses nr 261/2004 ei ole lennuettevõtjale ette nähtud võimalust tugineda erakorralisele asjaolule, et vabaneda hüvitise maksmise kohustusest lennureisist mahajätmise korral. 20 Nimetatud kohus nendib aga, et selle määruse artikli 5 lõikes 3 on nõutud, et asjaomase lennu tühistamise põhjustas erakorraline asjaolu ja et esineb põhjuslik seos sellise asjaolu ja tühistamise vahel. Kuid lennu tühistamine, mida ei põhjustanud töölt puudumised haigestumise tõttu, vaid tegutseva lennuettevõtja otsus korraldada seetõttu kõik enda lennud ümber, ei võimalda seostada selle lennu tühistamist otseselt selle asjaoluga. Selline määruse artikli 5 lõike 3 tõlgendus võib tugineda määruse põhjendusele 15, mille kohaselt peab erakorraline asjaolu olema mõjutanud konkreetset lendu. 21 Neil asjaoludel otsustas Amtsgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: 1. Kas lennu tühistamise põhjustas erakorraline asjaolu [määruse nr 261/2004] artikli 5 lõike 3 tähenduses ka juhul, kui asjaolu (siin: etteteatamata streik või haiguste laine ) puudutab kõnealust lendu vaid kaudselt, sest selle asjaolu esinemise tõttu korraldas lennuettevõtja ümber terve oma lennuplaani ja selles on kavandatud konkreetse lennu tühistamine? 2. Kas lennuettevõtja saab tugineda määruse nr 261/2004 artikli 5 lõikele 3 ka juhul, kui kõnealuse lennu oleks saanud teostada ümberkorraldust tegemata, sest sellele lennule kavandatud meeskond oleks olnud selleks valmis, kui teda ei oleks ümberkorralduste tõttu määratud teistele lendudele? 22 Euroopa Kohtu presidendi 10., 18. ja 29. mai aasta määrusega liideti kohtuasjad C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17 ja C-290/17 ühiseks suuliseks menetlemiseks ja kohtuotsuse tegemiseks. Eelotsuse küsimuste analüüs Küsimuste vastuvõetavus kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 23 TUIfly leiab, et Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus) esitatud esimene, kolmas ja neljas küsimus ei ole vastuvõetavad. Kuivõrd esimese küsimusega soovitakse saada juhiseid selle kohta, kas puudumiste määr võimaldab asuda seisukohale, et tegemist on erakorralise asjaoluga, kuulub see asjaolude tuvastamisega tegeleva kohtu pädevusse. Kolmandal küsimusel puudub igasugune seos põhikohtuasjade esemega, kuivõrd TUIfly ei kehtestanud uusi lennuaegu ettevõtjast tulenevatel majanduslikel põhjustel, vaid korraldas ainult enda lennud ümber, arvestamata seejuures kulusid ja majanduslikke argumente. Neljas küsimus on omakorda liiga abstraktne. 24 Sellega seoses tuleb märkida, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale eeldatakse, et liidu õiguse tõlgendamise küsimused, mille liikmesriigi kohus on esitanud õiguslikus ja faktilises raamistikus, mille ta on määratlenud omal vastutusel ja mille paikapidavust Euroopa Kohus ei pea kontrollima, on asjakohased. Euroopa Kohus võib liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotlusele vastamast keelduda vaid siis, kui on ilmne, et taotletav liidu õiguse tõlgendus ei ole mingil viisil seotud põhikohtuasja ECLI:EU:C:2018:258 7

8 tegelike asjaolude või esemega, kui küsimus on oletuslik või kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi ja õiguslikke asjaolusid, et anda tarvilik vastus talle esitatud küsimustele (28. veebruari aasta kohtuotsus ZPT, C-518/16, EU:C:2018:126, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika). 25 Käesolevas asjas tuleb nentida, et esimese küsimusega soovib Amtsgericht Hannover (Hannoveri esimese astme kohus), et Euroopa Kohus tõlgendaks põhikohtuasjade asjaoludest lähtuvalt mõistet erakorralised asjaolud määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu tuvastatud faktiliste asjaolude kvalifitseerimine liidu õiguse seisukohast eeldab aga liidu õiguse tõlgendamist, mida Euroopa Kohus on ELTL artiklis 267 ette nähtud menetluses pädev tegema (20. detsembri aasta kohtuotsus Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, punkt 20). 26 Mis puudutab Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus) esitatud kolmanda küsimusega seotud kriitikat, siis tuleb märkida, et käesoleva kohtuotsuse punktis 24 nimetatud asjakohasuse eeldust ei kummuta pelgalt see, et üks põhikohtuasja pooltest vaidlustab teatavad faktilised asjaolud, mille õigsuse kontrollimine ei ole Euroopa Kohtu ülesanne ning millest sõltub põhikohtuasja vaidluse eseme määratlus (22. septembri aasta kohtuotsus Breitsamer und Ulrich, C-113/15, EU:C:2016:718, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika). 27 Lõpuks ei ole ka võimalik öelda, et Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus) neljas küsimus oleks abstraktne, kuivõrd sellel on otsene seos põhikohtuasja esemega ning see ei ole järelikult hüpoteetiline. Sellega soovitakse, et juhul kui Euroopa Kohus vastab esimesele või teisele eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimusele jaatavalt, annaks ta tõlgenduse nendele võimalustele, mis on lennuettevõtjatel, et vabaneda reisijatele hüvitise maksmise kohustusest, mis on ette nähtud määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punktis c ja artiklis Järelikult tuleb TUIfly vastuväited seoses Amtsgericht Hannoveri (Hannoveri esimese astme kohus) esimese, kolmanda ja neljanda küsimuse vastuvõetamatusega tagasi lükata. Sisulised küsimused Kaks esimest küsimust kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 ning küsimused kohtuasjas, kuivõrd need puudutavad kvalifitseerimist erakorraliseks asjaoluks 29 Oma esimese ja teise küsimusega kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 ning küsimustega kohtuasjas, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb koostoimes määruse põhjendusega 14 tõlgendada nii, et lendava personali olulise osa spontaanne töölt puudumine (etteteatamata streik), nagu sellega oli tegemist põhikohtuasjades, kuulub mõiste erakorralised asjaolud alla selle sätte tähenduses. 30 Selle kohta tuleb märkida, et lennu tühistamise või pikaajalise ehk kolm või rohkem tundi hilinemise puhuks on liidu seadusandja soovinud panna lennuettevõtjatele kohustused, mis on kehtestatud määruse nr 261/2004 artikli 5 lõikes 1 (4. mai aasta kohtuotsus Pešková ja Peška, C-315/15, EU:C:2017:342, punkt 19 ja seal viidatud kohtupraktika). 31 Selle määruse põhjenduste 14 ja 15 ning artikli 5 lõike 3 kohaselt, mis sätestavad erandi selle artikli lõikest 1, on lennuettevõtja vabastatud kohustusest maksta reisijatele hüvitist vastavalt määruse nr 261/2004 artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et lennu tühistamise või kolm või rohkem tundi 8 ECLI:EU:C:2018:258

9 hilisema saabumise põhjustas erakorraline asjaolu, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed (4. mai aasta kohtuotsus Pešková ja Peška, C-315/15, EU:C:2017:342, punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika). 32 Erakorralisteks asjaoludeks määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses saab kvalifitseerida vaid neid sündmusi, mis oma olemuselt või päritolult ei ole omased asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema tegeliku kontrolli alt (4. mai aasta kohtuotsus Pešková ja Peška, C-315/15, EU:C:2017:342, punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika). 33 Määruse põhjenduse 14 kohaselt võivad sellised asjaolud eelkõige esineda streikide korral, mis mõjutavad tegutseva lennuettevõtja toimimist. 34 Selle kohta on Euroopa Kohtul olnud juba võimalik täpsustada, et nimetatud põhjenduses viidatud asjaolud ei ole tingimata ja automaatselt määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punktis c ette nähtud hüvitise maksmise kohustusest vabastamise aluseks (vt selle kohta 22. detsembri aasta kohtuotsus Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punkt 22) ja et järelikult tuleb igal üksikjuhtumil eraldi hinnata, kas nende asjaolude puhul on täidetud käesoleva kohtuotsuse punktis 32 välja toodud kaks kumulatiivset tingimust. 35 Euroopa Kohtu praktikast nähtub nimelt, et mitte igasugust ootamatut sündmust ei pea tingimata kvalifitseerima erakorraliseks asjaoluks eelmises punktis viidatud tähenduses, vaid võimalik on asuda ka seisukohale, et selline sündmus on asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele omane (vt selle kohta 17. septembri aasta kohtuotsus van der Lans, C-257/14, EU:C:2015:618, punkt 42). 36 Lisaks, võttes arvesse määruse nr 261/2004 eesmärki, milleks on selle põhjenduse 1 järgi reisijate kaitstuse kõrge taseme tagamine, ja asjaolu, et määruse artikli 5 lõikes 3 tehakse erand reisijate õigusest hüvitisele lennu tühistamise või pikaajalise hilinemise korral, tuleb viimati nimetatud lõikes toodud mõistet erakorralised asjaolud tõlgendada kitsalt (vt selle kohta 22. detsembri aasta kohtuotsus Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punkt 20). 37 Eeltoodu alusel tuleb kindlaks teha, kas sellist etteteatamata streiki nagu põhikohtasjas saab kvalifitseerida erakorralise asjaolu alla määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses. 38 Käesolevas asjas nähtub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, et lennuettevõtja töötajate etteteatamata streik sai alguse lennuettevõtja üllatuslikust avaldusest ettevõtte restruktureerimise kohta. Selle avalduse tõttu oli umbes nädala jooksul lendava personali töölt puudumise määr eriti kõrge ja selleks ei esitanud üleskutset mitte ettevõtte töötajate esindajad, vaid spontaanselt töötajad ise, kes kasutasid haiguspuhkust. 39 Seega on selge, et etteteatamata streigi tekitasid TUIfly töötajad, et väljendada enda nõudeid, käesolevas asjas seoses nimetatud lennuettevõtja juhatuse teatatud restruktureerimismeetmetega. 40 Nagu seda õigesti märkis Euroopa Komisjon oma kirjalikes seisukohtades, on ettevõtete restruktureerimine ja reorganiseerimine osa nende loomulikust juhtimisest. 41 Lennuettevõtjatel võib tekkida enda tegevuse käigus vajadus iga päev tegeleda töötajate või osa töötajate poolt väljendatud lahkarvamustega ja isegi nendega tekkinud konfliktidega. 42 Järelikult tuleb käesoleva otsuse punktides 38 ja 39 kirjeldatud asjaoludel pidada nende meetmetega kaasnevatest sotsiaalsetest tagajärgedest tulenevaid riske omaseks selle lennuettevõtja tavapärasele tegevusele. 43 Järelikult ei saa sellist etteteatamata streiki nagu põhikohtuasjas pidada asjaomase lennuettevõtja tegeliku kontrolli alt väljunuks. ECLI:EU:C:2018:258 9

10 44 Lisaks asjaolule, et selle etteteatamata streigi ajendiks oli lennuettevõtja otsus, tuleb märkida, et hoolimata eelotsusetaotluse esitanud kohtu kirjeldatud kõrgest töölt puudumise määrast, lõppes see etteteatamata streik pärast töötajate esindajatega sõlmitud kokkulepet. 45 Järelikult ei saa sellist streiki pidada erakorraliseks asjaoluks määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses nii, et see vabastaks tegutseva lennuettevõtja määruse artikli 5 lõike 1 punktis c ja artikli 7 lõikes 1 ette nähtud hüvitise maksmise kohustusest. 46 Seda järeldust ei sea kahtluse alla ka asjaolu, et sellist kollektiivset aktsiooni tuleb Saksa sotsiaalõiguse vastavate sätete järgi pidada etteteatamata streigiks, sest seda ei ole ametlikult algatanud ametiühing. 47 Eristades streike, mis on liikmesriigi kohaldamisele kuuluva õiguse järgi õiguspärased, nendest streikidest, mis seda ei ole, et teha kindlaks, kas neid peab kvalifitseerima erakorraliseks asjaoluks määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses, tähendaks omakorda, et reisijate õigus hüvitist saada sõltuks iga liikmesriigi enda sotsiaalõigusnormidest ja järelikult rikuks see määruse nr 261/2004 põhjendustes 1 ja 4 toodud eesmärke, milleks on tagada reisijate kaitstuse kõrge tase ja lennuettevõtjate tegutsemise ühtlustatud tingimused liidu territooriumil. 48 Eeltoodu põhjal tuleb kahele esimesele küsimusele kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 ning küsimustele kohtuasjas vastata, et määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb koostoimes määruse põhjendusega 14 tõlgendada nii, et lendava personali olulise osa spontaanne töölt puudumine (etteteatamata streik) nagu oli tegemist põhikohtuasjades, mis sai alguse tegutseva lennuettevõtja üllatuslikust avaldusest ettevõtte restruktureerimise kohta ja milleks ei esitanud üleskutset mitte ettevõtte töötajate esindajad, vaid spontaanselt töötajad ise, kes kasutasid haiguspuhkust, ei kuulu mõiste erakorralised asjaolud alla selle sätte tähenduses. Kolmas ja neljas küsimus kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17 ning küsimused kohtuasjas, kuivõrd need puudutavad neid tagajärgi, mis oleksid põhikohtuasja asjaolude kvalifitseerimisel erakorraliseks asjaoluks 49 Arvestades vastust esimesele ja teisele küsimusele kohtuasjades C-195/17, C-197/17 C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 C-286/17, C-290/17 ja C-291/17, ei ole vaja vastata samades kohtuasjades esitatud kolmandale ja neljandale küsimusele ega ka küsimustele kohtuasjas, kuivõrd need puudutavad tagajärgi, mis oleksid põhikohtuasja asjaolude kvalifitseerimisel erakorraliseks asjaoluks. Kohtukulud 50 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. 10 ECLI:EU:C:2018:258

11 Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb koostoimes määruse põhjendusega 14 tõlgendada nii, et lendava personali olulise osa spontaanne töölt puudumine (etteteatamata streik) nagu sellega oli tegemist põhikohtuasjades, mis sai alguse tegutseva lennuettevõtja üllatuslikust avaldusest ettevõtte restruktureerimise kohta ja milleks ei esitanud üleskutset mitte ettevõtte töötajate esindajad, vaid spontaanselt töötajad ise, kes kasutasid haiguspuhkust, ei kuulu mõiste erakorralised asjaolud alla selle sätte tähenduses. Allkirjad ECLI:EU:C:2018:258 11

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄI

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄI TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Berith Laurimaa KAUBANDUSPIIRANGUTE ÕIGUSTAMINE KESKKONNAKAITSE KAALUTLUSTEL EL KOHTUPRAKTIKA NÄITEL Magistritöö Juhendaja dr. iur. Hannes Veinla Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjades T-259/02 T-264/02 ja T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, asukoht Viin (Austria), esindaja: advokaat S. Völcker,

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem