Maksja

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Maksja"

Väljavõte

1 Ülevaade. aasta küsitluse tulemustest AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST Tallinn

2 SISUKORD SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE...5 SUMMARY Metoodika kirjeldus Valim ja küsitlus Vastanute profiil Andmetöötlus ja valimivea hinnang Teostajad Tulemused Teadlikkus, et Eesti saab EL-ist toetust Euroopa Liidust toetust saavad valdkonnad Eurotoetuse tuntus Toetusi Eestis vahendavate asutuste tuntus Eurotoetuse peamine eesmärk Eurotoetuse mõju Eesti majandusarengule EL-i toetuste mõju majandussurutisele Toetust saanud objektid, projektid ja tegevused Struktuuritoetust saavad valdkonnad Valmisolek esitada taotlus toetuse saamiseks Põhjused toetuse saamise taotluse mitteesitamiseks Toetusfondide spontaanne tuntus Toetusfondide aidatud tuntus Eurotoetuse rahaline maht Infokanalid eurotoetuse kohta struktuurifondid.ee kodulehe tuntus ja külastatavus Huvi saada enam eurotoetuse alast infot Eurotoetuse planeerimise ja jagamise selgus Toetatavate valdkondade sobilikkus EL-i toetusega seotud logode tuntus...6 LISA...9 Avalik arvamus EL struktuuritoetusest.doc 2/53

3 SISSEJUHATUS Faktum & Ariko viis Rahandusministeeriumi tellimusel. aasta augustis läbi uuringu 18-7 aastaste Eesti alaliste elanike seas. Uuringu eesmärgiks oli selgitada: Milline on üldine teadlikkus selles osas, et Eesti saab Euroopa Liidust toetust? Kas ja mida ollakse kuulnud eurotoetusest ehk Euroopa Liidu struktuuritoetusest? Millised valdkonnad Eesti elanike arvates eurotoetust saavad? Milline on teadlikkus toetuse jagamise eesmärkide, fondide ja rahalise mahu osas? Milliseks hinnatakse eurotoetuse mõju Eesti arengule? Milline on elanike valmisolek ise EL-i toetusi taotleda? Kuivõrd hästi teatakse asutusi, mis Eestis eurotoetust vahendavad ning millised objektid on seni toetust saanud? Millised on peamised infokanalid eurotoetuse kohta ning nende usaldusväärsus ja arusaadavus? Milline on külastatavus? Milline on hinnang eurotoetuse jagamise läbipaistvusele ja toetatavatele valdkondadele? Milline on Euroopa Liidu toetustega seotud logode tuntus? Uuringu aruande esimeses osas on toodud metoodika kirjeldus, teises osas tulemused. Lisas on ära toodud uuringu ankeet. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest.doc 3/53

4 KOKKUVÕTE Rahandusministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada elanikkonna teadlikkus ja hoiakud Euroopa Liidu struktuuritoetuse valdkonnas. Uuring viidi läbi nädalal. aastal face-to-face intervjuudena. Küsitlusele vastas 10 inimest vanuses 18-7 aastat. Uuringu tulemusel selgus: Valdav enamus (87%) elanikest on kursis sellega, et Eesti saab Euroopa Liidust toetust. Sarnaselt eelmistele aastatele on toetusest vähem teadlikud mitte-eestlased, madalama haridustasemega inimesed ning Virumaa elanikud. Euroopa Liidu toetustest teadlikel vastajatel paluti spontaanselt nimetada valdkondi, mis nende arvates saavad EL-i toetust. 95% vastajatest oskas nimetada vähemalt ühte valdkonda. Kõige sagedamini (5) mainiti põllumajandust, kalandust ja metsandust. Seejärel leidsid enam väljatoomist teed, raudteed, transport ja sadamad (%) ning haridust (29%). Pool Eesti elanikest (51%) teavad või on kuulnud midagi Euroopa Liidu struktuuritoetusest. Sarnaselt eelmisele aastale, on keskmisest kõrgem struktuuritoetuse tuntus eestlaste, kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga inimeste seas. Eurotoetustest teadlikel inimestel paluti täpsustada, mida nad sellest teavad või kuulnud on. Sarnaselt eelmisele aastale, kolmandik (36%) vastas, et taotluse esitamisel ja projektide kirjutamisel on võimalik toetust saada. Sarnaselt eelmisele aastale mainiti sageli (18%) üldsõnaliselt, et erinevad valdkonnad saavad fondidest toetust ning konkreetseid valdkondi nimetati vähe. Struktuuritoetusest teadlikel vastajatel paluti nimetada neid asutusi Eestis, mis struktuuritoetust vahendavad. Pooled vastajatest nimetasid PRIA-t ning 2 EAS-i. Eurotoetusest teadlike inimeste käest küsiti, milline on nende arvates selle peamine eesmärk. 90% inimestest vastas, et Euroopa Liidu struktuuritoetuse peamine eesmärk on majanduse jätkusuutlik areng ja konkurentsivõime paranemine. Pooled vastajad (9%) arvasid, et eurotoetuste eesmärk on tööhõive tõstmine Valdavalt ollakse seda meelt, et struktuuritoetusel on Eesti majandusarengule positiivne mõju. Vaid 5% nendest, kes teavad eurotoetust, pidas selle mõju negatiivseks. Varasemate uuringutega võrreldes olulisi muutusi selle küsimuse puhul ei ole toimunud. 2/3 kõikidest vastajatest on seda meelt, et eurotoetus aitab Eesti majanduslangusest väljatulekule kaasa. Enamikes sihtrühmades on ligikaudu viiendik neid, kes toetuste positiivset mõju ei usu, negatiivsemalt on meelestatud keskharidust mitteomavad ning Virumaa elanikud. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

5 Nende käest, kelle jaoks oli Euroopa Liidu struktuuritoetuse mõiste tuttav küsiti millised valdkonnad nende arvates hetkel toetust saavad. Kõige kindlamalt teatakse, et toetust saavad teed, raudteed, sadamad (95%), regionaalareng (90%) ning ettevõtlus ja innovatsioon (87%). Võrreldes eelmise aastaga on enamike valdkondade kohta teadlikkus kasvanud. Toetust saanud objektidest, projektidest ja tegevustest meenus vastajatele kõige sagedamini (59%) teedeehitus. Konkreetsetest projektidest nimetati kõige enam (%) AHHAA keskust. Võrreldes eelmiste aastatega on muutused väikesed. Veidi vähem, kui pooled () kõikidest uuringule vastanutest oleks valmis ise taotluse esitama toetuse saamiseks, kui nad leiaks selleks endale sobiva EL-i toetusvõimaluse. Need, kes ei ole valmis ise taotlust esitama, tõid peamiste põhjustena välja taotlemise keerukuse (38%) ja vajaduse puudumise (3) Toetusfondide spontaanne tuntus on suurenenud. Kui varasematel aastatel ei osanud ühtegi fondi nimetada 60-7% vastajatest, siis. aastal oskas mõnda toetusfondi nimetada rohkem kui pool (5%) vastajatest. Kõige tuntum EL-i fond on Euroopa Sotsiaalfond, mida nimetas 16% vastajatest. Uuringus vaatluse alla võetud Euroopa Liidu toetusfondidest on selgelt kõige väiksem aidatud tuntus Ühtekuuluvusfondil. Seda teab vaid iga neljas (26%) Eesti elanik. Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist teab või on kuulnud pool (5) Eesti elanikkonnast. Võrreldes eelnevate aastatega, on kõikide fondide aidatud tuntus kasvanud. 2/3 Eesti elanikest ei ole teadlikud, milline on Euroopa Liidu struktuuritoetuse rahaline maht aastatel 07-. Vaid 16% oskas öelda, et see on 3, miljardit eurot. Kõige levinum kanal EL struktuuritoetuse kohta info saamiseks on televisioon. Sellele järgnevad internet, üleriigilised lehed ja raadio. Aastaga on kasvanud maakonnalehtede osakaal infoallikana. Kõige usaldusväärsemaks hinnatakse toetust vahendavate asutuste kodulehti (91%) ja infopäevi, seminare (88%), hinnang nende kanalite usaldusväärus on viimase kolme aastaga oluliselt kasvanud. Toetust vahendavate kodulehtede ja infopäevade, seminaride infot eurotoetuste kohta peetakse ka kõige arusaadavamaks ja selgemaks. Struktuurifondide kodulehel on käinud % eurotoetustest kuulnud elanikest ning kodulehte mittekülastanud, kuid sellest teadlike on 21%. 69% vastanutest hindab struktuurifondide kodulehel olevat infot piisavaks ja selgeks. 38% eurotoetusest teadlikest vastajatest soovis, et tal oleks senisest enam eurotoetuste alast infot. Kõige enam soovitakse täiendavat eurotoetuste alast infot hariduse/koolituse ning ettevõtluse/majanduse kohta. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 5/53

6 Struktuuritoetuse planeerimist ja jagamist peab selgeks ja läbipaistvaks ligi pool (6%) struktuuritoetusest teadlikest inimestest. Võrreldes 11. aastaga on positiivse hinnangu andjaid 7% võrra rohkem. Peamise põhjusena, miks toetuste jagamine ja planeerimine ei ole läbipaistev, toodi välja asjaolu, et selle kohta levib vähe informatsiooni. Tunduvalt rohkem, kui eelmistel aastatel, nimetati pettuste esinemist. Valdavalt (65%) arvatakse, et EL struktuuritoetus suunatakse õigetesse valdkondadesse. Vaid viiendik vastanutest oli seda meelt, et valdkondade valik ei ole õige. Vastajate meelest vajaksid tänasest rohkem toetust haridus (37%) ja vähem toetust vajaksid riiklikud struktuurid (1%) Vastajatele näidati EL-i toetusega seotud logosid ning paluti öelda, milliseid neist nad on näinud. Kõige tuntum on hindamiseks antud logodest RAK / Toetab Euroopa Liit, mida on näinud Eesti elanikest. Fondide logode tuntus on üsna võrdne ning jääb 25% ja 35% vahele. Võrreldes 11. aastaga ei ole logode tuntus oluliselt muutunud. Nendelt, kes olid vähemalt ühte EL-i toetusega seotud logodest näinud, küsiti mida sellise logo olemasolu objektil/üritusel tähistab. Enamus vastajatest olid teadlikud sellest, et logo näitab Euroopa Liidu fondide rahade kaasatust antud objekti ehitamise või ürituse toimumise finantseerimisel. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 6/53

7 SUMMARY This survey was conducted for Ministry of Finance of Estonia. The aim of this survey was to find out the awareness and attitudes towards structural aid of European Union. Interviews were carried out form the 32 nd to the 3 nd week of the year using face-to-face interviewing at respondents homes. In total 10 respondents between ages of 18 to 7 were interviewed. Main findings of the survey are: Most people in Estonia (87%) are aware that Estonia is receiving support from European Union. Similar with previous years, awareness is lower especially among non-estonians, those with lower education and residents of the Virumaa districts. Those who are aware of EU support were asked to mention spontaneously some areas/fields that to their mind are being supported. 95 percent of respondents mentioned at least one field. Agriculture was mentioned most often (5), followed by road construction (%) and education (29%). Half (51%) of all Estonian residents know or have heard something of structural aid of EU. Awareness is slightly higher among Estonians, those with higher education and income level. Those aware of eurofunding were asked what they know or have heard about it. Every third (36%) respondent mentioned that it is possible to get financial support, if you apply for it or if you write some project. In 11, this was the most popular answer too and the respond rate was all most the same (35%). Those respondents who were aware of structural aid were asked to mention institutions in Estonia, which intermediate structural aid. Half of them mentioned Estonian Agricultural Registers and Information Board (PRIA) and percent Enterprise Estonia (EAS). 90% percent all Estonian residents who are awere of structural aid, think the main objective of Structural Assistance is known to be the continuous development of the economy. Half of the respondents consider the major objective of EU Structural Assistance to be the improvement of the employment situation. Most people agree that eurofunding has positive affect on Estonian economical development. 2/3 of those aware of eurofunding agree that it helps Estonia to recover from recession. Those people who have been supported are most aware of the following fields in which assistance is received: roads/railways/harbours (95%), regional development (90%) and business/innovation (87%). Compared to previous year most areas were mentioned slightly more often. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 7/53

8 Out of all objects, projects and activities that have received eurofunding respondents could spontaneously recall most often road construction (59%). Most mentioned project was AHHAA Science Centre (%). Slightly less than half () of Estonian population is ready to apply to receive support if they would find an EU support option that suits them. Those who are not ready, most often explained their position with the consern that the process is too complicated (38%) or with lack of need (3). Awareness of EU support funds have been increased. In previos years 60-7 percent of all the respondents could not recall any of the funds, this year more than half (5) of the respondents did name at least one fund. Awareness of the European Social Fund was the highest (16%). 2/3 of Estonian residents are not aware of the volume of eurofunding in 07-. The amount of EU Structural Assistance for 07 is known by 16 percent of the population. Most popular source of information about eurofunding is TV, followed by internet, radio and national newspapers. Compared to last year, the importance of local newspapers has been slightly increased. Institutions homepages and seminars/information days are rated as most reliable and understandable. percent of those aware of eurofunding have visited the website In addition, 21 percent know this website, but have not visited it. 69 percent of those who have visited the website rate the information there to be sufficient and clear. 38 percent of all Estonian residents who are awere of structural aid said that he/she would like to have more information about it. Most often respondents would like to have more information about education/trainings and business/economy. Planning and distribution of strutural aid in Estonia is considered to be transparent and clear by 6 percent of those aware of eurofunding, that is 7 percent more than last year. Lack of information is the most often mentioned reason for not considering the planning and distribution to be transparent and clear. Occurrence of frauds was mentioned more than previos years. Mostly (65%) it is belived that the aid is going to the right areas/fields. Most often mentioned area that need more funding is education (37%). Respondents were shown logos used in connection with EU support. Logo with text RAK / Toetab Euroopa Liit, had the highest awareness of 2 percent. Awareness of fund logos was lightly lower Europian Regional Development fond (35%), European Social Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 8/53

9 Fund (31%) and Cohesion Fund (25%). There have been no significant shanges regarding this in recent years. Most of those who have seen logos of EU funds are aware that if one of these logos is presented, it means that EU co-funding was used for building the object or making the event happen Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 9/53

10 1. Metoodika kirjeldus 1.1. Valim ja küsitlus Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 18-7 aastat, kokku inimest (ESA, a.). Planeeritud valimi suurus oli 1000 vastajat. Valimi moodustamisel kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit piirkondade ja asulatüüpide (linn/maa) lõikes ning mitmeastmelist tõenäosuslikku juhuvalikut. Esmalt valitakse mudeli alusel valimipunktid - kõigis piirkondades kokku 100. Valimipunktid (täpsusega kuni lähteaadressi tasandini) valitakse asula suurusele (elanike arvule) proportsionaalse tõenäosusega. Valiku baasina kasutatakse Rahvastikuregistri aadressloendit. Seejärel teostatakse vastaja valik igas valimipunktis 10 inimest. Vastajate valikul rakendatakse lähteaadressi meetodit ja nn noore mehe reeglit. Kirjeldatud meetodil saadud valimit võib üldjoontes nimetada üldkogumit proportsionaalselt esindavaks valimiks, kus iga vastaja esindab võrdset arvu üldkogumi elemente. Uuringu läbiviimiseks kasutati face-to-face intervjuud vastaja kodus. Kokku viidi läbi 1011 intervjuud. Küsitlus viidi läbi nädal. a. Käesolevas aruandes on võimalusel ära toodud võrdlused varasemate aastate uuringute tulemustega. Alates 05. aastast erinevate uuringufirmade poolt läbiviidud uuringute metoodikas ja ankeedis on toimunud olulisi muutusi, mis piiravad andmete 1:1 võrdlemise võimalusi. Alates 08. aastast on uuringu metoodika olulistes punktides olnud sama ning tulemused on paremini võrreldavad. Siiski on mõnel juhul muutunud küsimuste sõnastused, millele on edaspidi tekstis viidatud. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 10/53

11 1.2.Vastanute profiil Allolev tabel annab ülevaate küsitluse käigus kujunenud valimi proportsioonidest. Vastanute struktuuris ei ole viimastel aastatel toimunud märkimisväärseid muutusi. Vastajate arv % Üldjaotus % Sugu Mees 7 7% Naine Vanusegrupid 18-3 a a % 55-7 a % Rahvus Eestlane % Venelane % Muu rahvus 38 % Haridustase alla keskhariduse 15 15% kesk(eri)haridus % kõrgharidus 28 25% Sissetulek* Kuni 00 EUR EUR 3 31% Üle 800 EUR 82 8% Vastus puudub 90 9% Regioon Tallinn % Põhja-Eesti (Harju, Rapla, Järva) 17 15% Lääne-Eesti (Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu) 118 % Virumaa 18 18% Tartu piirkond (Tartu, Jõgeva) 9 1% Lõuna-Eesti (Põlva, Valga, Võru, Viljandi) % Asulatüüp Tallinn % suur linn % maakonnakeskus 51 5% väikelinn, alev 15 1% alevik 8 5% küla 22 *Sissetulekurühmade moodustamisel on arvestatud pere keskmist netosissetulekut ühe liikme kohta kuus. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 11/53

12 1.3.Andmetöötlus ja valimivea hinnang Uuringutulemuste töötlemisel kasutati andmetöötluspaketti SPSS. Järgnevas tabelis on toodud juhuvalikust tuleneva võimaliku valimivea piirid 95% usaldusnivool. Valimi suurus 50% 8% 0% 35% 30% 25% % 15% 10% 5% 10 30,99 30,97 30,36 29,56 28,0 26,8 2,79 22, 18,59,51 10,57 8,68 21,91 21,90 21,7,90,08 18,98 17,53 15,65,15 9,55 7,8 6, ,89 17,88 17,53 17,07 16,0 15,9 1,31,78 10,7 7,80 6,10 5, ,9 15,9 15,18 1,78 1,,2,0 11,07 9,30 6,75 5,29,3 50,86,85,58,22,70,00 11,09 9,90 8,32 6,0,73 3,88 60,65,65,0,07 11,60 10,96 10, 9,03 7,59 5,51,32 3, ,71 11,71 11,8 11,17 10,7 10,1 9,37 8,36 7,03 5,11,00 3, ,96 10,95 10,73 10,5 10,0 9,9 8,77 7,82 6,57,78 3,7 3, ,33 10,32 10, 9,85 9,7 8,95 8,26 7,38 6,,50 3,52 2, ,80 9,79 9,60 9,35 8,98 8,9 7,8 7,00 5,88,27 3,3 2, ,3 9,3 9,15 8,91 8,56 8,09 7,7 6,67 5,61,07 3,19 2,62 0 8,95 8,9 8,76 8,53 8, 7,75 7,16 6,39 5,37 3,90 3,05 2,50 0 8,59 8,59 8,2 8, 7,88 7, 6,88 6,1 5,16 3,75 2,93 2, ,00 8,00 7,8 7,63 7,33 6,93 6,0 5,71,80 3,9 2,73 2,2 0 6,93 6,93 6,79 6,61 6,35 6,00 5,5,95,16 3,02 2,36 1, ,66 5,65 5,5 5,0 5,18,90,53,0 3,39 2,7 1,93 1,58 500,38,38,29,18,02 3,79 3,51 3, 2,63 1,91 1,9 1, 800 3,6 3,6 3,39 3,30 3,17 3,00 2,77 2,7 2,08 1,51 1,18 0, ,10 3,10 3,03 2,95 2,8 2,68 2,8 2,21 1,86 1,35 1,06 0, Teostajad Uuringu eri etappides osalesid: Tellijapoolne kontaktisik: Projekti üldjuht Aruanne Valim Programmeerimine ja andmetöötlus: Kontaktandmed: Ragne Maasel Kalev Petti Tiina Siimar Piirkondlikult stratifitseeritud juhuvalim Kairit Kall OÜ Faktum & Ariko Ahtri 19, Tallinn info@faktum-ariko.ee, tel Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

13 2. Tulemused 2.1. Teadlikkus, et Eesti saab EL-ist toetust Valdav enamus (87%) elanikest on teadlikud, et Eesti saab Euroopa Liidust toetust. Viimase kolme aasta jooksul ei ole nende inimeste osakaal oluliselt muutunud, kes teavad, et Eesti toetust saab. Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? (n=10) (n=1011) (n=999) (n=1025) (n=102) (n=998) (n=997) (n=1000) % % 0% 60% 80% 100% Jah Ei Ei os ka öelda % valim is t Sarnaselt eelmistele aastatele oli keskmisest veidi väiksem on teadlikkus toetusest 55-7 aastaste seas ning kuni 00 EUR sissetulekuga inimeste seas. Toetuste olemasolust on vähem teadlikud ka madalama haridustasemega inimesed. Kui keskharidust mitteomandanud inimest vastas jaatavalt antud küsimusele 76%, siis kõrgharidust omavatest inimestest 9%. Vähem teadlikud on teiste rahvuste esindajad, kellest enamuse moodustavad venelased. Kui eestlastest teadis EL-i toetustest 9, siis teiste rahvuste esindajatest 75%. Regioonidest on kõige vähem toetustega kursis olevaid inimesi Virumaal 8, kuid teadlikkus on võrreldes eelmise aastaga (76%) veidi kasvanud. Madalamat teadlikust võib selgitada elanikkonna rahvuselise koosseisuga. Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

14 Kas Te olete kursis, et Eesti saab saab toetust Euroop Liidust? Ü ldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu rahvus Haridus alla kes kharidus e kes k- või kes keriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EUR EUR 801+ EUR vas tam ata Regioon Tallinn Põhja-Ees ti Lääne-Ees ti Tartu piirkond Lõuna-Ees ti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % % 0% 60% 80% 100% % valimist Jah Ei Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 1/53

15 2.2. Euroopa Liidust toetust saavad valdkonnad Euroopa Liidu toetustest teadlikel vastajatel paluti spontaanselt nimetada valdkondi, mis nende arvates saavad EL-i toetust. Võrreldes eelmiste aastatega väga suuri muutusi ei ole. Kõige sagedamini (5) mainiti põllumajanduse, kalanduse ja metsanduse valdkonda. Seejärel toodi välja teed, raudteed, transport ja sadamad (%) ning haridus, teadus (29%). Kõigi nende valdkondade nimetajate arv on viimase kolme aastaga vähehaaval kasvanud. Nende protsent, kes ei oska ühtegi valdkonda nimetada, on langenud viiele protsendile. Palun nimetage valdkondi, mis Euroopa Liidu toetust saavad Põllumajandus, kalandus, metsandus Teed, raudteed, transport, sadamad Haridus, teadus Sotsiaalvaldkond, töötud, tervishoid Kultuur Majandus, ettevõtlus, tööstusettevõtted Ehitus, renoveerimine Külad, maaelu, regionaalareng Keskkond, looduskaitse Turism Veevärk ja kanalisatsioon Sport Energeetika Muu Ei oska öelda, vastamata 5 8% % 36% 29% 27% 19% 17% % 7% 16% % 10% 11% 11% 11% 9% 11% 6% 6% 7% 5% 6% 7% 5% % % % (n=890) 11 (n=883) % 10 (n=875) 1% 1% 1% 1% 1% 10% 9% 1% 5% 8% 2 0% 10% % 30% 0% 50% 60% % nendest, kes teavad, et Eesti saab EL-ist toetust Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 15/53

16 2.3.Eurotoetuse tuntus Pooled Eesti elanikest (51%) teavad või on kuulnud midagi eurotoetusest ehk Euroopa Liidu struktuuritoetusest. Keskmisest kõrgem on eurotoetuse tuntus 35-5 aastaste, eestlaste, kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga inimeste seas. Regioonidest on kõige suurem eurotoetuste tuntus Lääne-Eestis, kus eurotoetustest on kuulnud ligi ¾ inimestest. Samal ajal kõige madalama teadlikkusega piirkonnas, Virumaal, on eurotoetustest kuulnud vaid veerand elanikest. Seda võib seletada sealse piirkonna venekeelse elanikkonna suure osakaaluga. Kas Te teate või olete kuulnud midagi eurotoetusest ehk Euroopa Liidu struktuuritoetusest? Ü ldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla kes kharidus e kes k- või kes keriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EU R EUR 801+ EUR vas tam ata Regioon Tallinn Põhja-Ees ti Lääne-Ees ti Tartu piirkond Lõuna-Ees ti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % % 0% 60% 80% 100% Jah Ei Ei os ka öelda % valimist Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 16/53

17 11. aastaga võrreldes on. aastal 9% vähem neid, kes on eurotoetusest midagi kuulnud ja tuntus on langenud 10 aasta tasemele. Tuntus on võrreldes 11. aastaga kahanenud kõigis sihtrühmades. Kõige rohkem on langenud teadlikkus eurotoetuste kohta Virumaal. Kas Te teate või olete kuulnud midagi eurotoetusest ehk Euroopa Liidu struktuuritoetusest? (10-) (n=10) (n=1011) (n=999) % % 0% 60% 80% 100% Jah Ei Ei os ka öelda % valimist Termin 'eurotoetus' võeti selle küsimuse sõnastuses kasutusele 10. aastal. Saab öelda, et struktuuritoetuse termin oli iseseisvalt paljudele võõras ning osad inimesed ei osanud seda käibeterminiga 'eurotoetus' otseselt seostada. Vähemalt osaliselt just selle pärast näitasid varasemad uuringud ka väiksemaid Euroopa Liidu toetuse tuntuse numbreid. Kas Te teate või olete kuulnud midagi Euroopa Liidu struktuuritoetusest? (Selgituseks: struktuuritoetust annavad struktuuri- ehk tõukefondid ja Ühtekuuluvusfond) % % 0% 60% 80% 1 00% % kõikidest vastajatest Jah Ei Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 17/53

18 Aastatel oli eurotoetuse küsimuse sõnastus omakorda veidi teine Kas olete kuulnud Euroopa Liidu struktuurifondide toetustest?. Pigem sisulisele tuntusele suunatud küsimusele vastas jaatavalt umbes veerand (2-28%) elanikkonnast. Lisaks tasub tähele panna, et alates 08. aastast lisati vastajate jaoks küsimuse juurde täpsustavat infot järgmiselt: Selgituseks: struktuuritoetust annavad struktuuri- ehk tõukefondid ja Ühtekuuluvusfond. Tõenäoliselt meenusid täiendavad märksõnad osadele nendest vastajatest, kellele vaid struktuuritoetuse mõiste tuttav ei oleks olnud. Kas olete kuulnud Euroopa Liidu struktuurifondide toetustest? (05-07) % % 0% 60% 80% 1 00% % kõikidest vastajatest Jah Ei Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 18/53

19 Eurotoetusest teadlikel inimestel paluti täpsustada, mida nad sellest teavad või on kuulnud. Kolmandik (36%) vastajatest mainis, et taotluste esitamisel ja projektide kirjutamisel on võimalik toetust saada. Selliste inimeste osakaal on 10. aastaga võrreldes märkimisväärselt kasvanud, kuid võrreldes 11. aastaga jäänud samale tasemele Sarnaselt eelmisele aastale mainiti sageli (18%) lihtsalt üldsõnaliselt, et erinevad valdkonnad saavad fondidest toetust. Vähem, kui eelmistel aastatel on nimetatud konkreetseid valdkondi, mis toetust saavad. Kõige rohkem mainiti Eesti arengu ja majanduse toetamist (7%) ja põllumajanduse toetamist (%). Võrreldes eelmise aastaga on samale tasemele jäänud nende inimeste osakaal, kes eurotoetuse kohta midagi peale nime öelda ei osanud. Mida Te teate või olete kuulnud eurotoetusest? Toetus projektikirjutajatele, taotluse esitajatele Finantstoetus erinevatele valdkondadele fondidest Põllumajanduse toetamine Teedeehituse toetamine Eesti arengu ja majanduse toetamine Tööhõive, sotsiaalabi Regionaalareng, maaelu toetamine Hariduse toetamine Ehituse toetamine Keskkonnakaitse toetamine Keeruline taotleda, bürokraatia Kultuuri, spordi toetamine Muu Ei oska öelda, vastamata % 9% 7% 7% 5% 7% 6% 5% 5% 1% % 0% 1% 0% 1% 0,5% 1% 0% 9% 9% 1% 18% 19% 1% % 16% 17% (n=216) 11 (n=608) 10 (n=522) 36% 35% 0% 10% % 30% 0% % nendes t, kes on kuulnud eurotoetus tes Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 19/53

20 2.. Toetusi Eestis vahendavate asutuste tuntus Eurotoetusest teadlikel vastajatel paluti spontaanselt nimetada neid asutusi Eestis, mis eurotoetust vahendavad. Pooled vastajatest (5) nimetasid PRIA-t ning seejärel EAS-i (2). Mõlema asutuse nimetajate arv on viimaste aastatega kasvanud. Võrreldes 11. aastaga on sagedamini mainitud ka ministeeriume, Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Kredexit. Kolme aastaga on tunduvalt vähenenud nende vastajate osakaal, kes ei oska nimetada ühtegi asutust, olles sel aastal vaid 17%. Palun nimetage asutusi Eestis, kes vahendavad või kelle kaudu saab taotleda eurotoetust? PRIA EAS Ministeeriumid Maavalitsused, omavalitsused KIK Töötukassa, Tööturuamet Leader Kredex Regionaalarengufond Sotsiaalfond Archimedes Kultuurkapital Muu Ei oska öelda, vastamata 17% 16% 11% 5% 10% 5% 5% 8% 7% % 0% % 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 15% 1% 17% % (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) 5 0% 11% 2 3 5% 56% % nendest, kes on kuulnud eurotoetustest Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

21 2.5.Eurotoetuse peamine eesmärk Eurotoetusest teadlike inimeste käest küsiti, milline on nende arvates selle peamine eesmärk. Selgelt kõige sagedamini (90%) arvati selleks olevat majanduse jätkusuutlik areng ja konkurentsivõime paranemine. Kuna vastajatele anti võimalus nimetada üle ühe eesmärgi, siis leidsid ka teised etteantud vastused märkimisväärselt mainimist tööhõive tõstmist pidasid peamiseks eesmärgiks ligi pooled (9%) ning vaesuse vähendamist kolmandik (). Võrreldes 11. aastaga on kõiki eesmärke nimetatud rohkem. Varianti eurole üleminek viimasel kahel aastal valikute hulgas ei olnud. Eelmiste aastate tulemustega võrdlemisel tasub meeles pidada, et 10. aastal muutus kitsamat sihtrühma (teab struktuuritoetust/eurotoetust) defineeriv küsimus. See võib tulemust mõnevõrra mõjutada (st küsimus on esitatud veidi teisele sihtrühmale). Mis on eurotoetuse peamine eesmärk? Kas see on Majandus e jätkus uutlik areng, konkurents ivõim e para nem ine, s h m a hajä änu d reg ioonide järeleaita m in e 90% 88% 8 8% 8 Töö hõive tõs tm in e 9% 36% 37% 7% Vaes us e väh endam ine 26% 35% 26% 36% Eurole ülem in ek Ei os ka öelda % % 2 28% 31% (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) 09 (n=330) 08 (n=32) 0% % 0% 60% 80 % 100% % nendes t, ke s on kuulnu d eurotoetus te Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 21/53

22 2.6.Eurotoetuse mõju Eesti majandusarengule Valdavalt ollakse seda meelt, et eurotoetusel on Eesti majandusarengule positiivne mõju. Vaid 5% nendest, kes teavad eurotoetust, pidas selle mõju pigem negatiivseks. Kõige positiivsemalt hindavad eurotoetuse mõju kõrgema hariduse ja sissetulekuga inimesed. Kõige suurem on eurotoetuste mõju pigem negatiivseks hindavate inimeste osakaal (9-10%) 55-7-aastaste ja madalama haridustasemega inimeste hulgas. Milliseks Te hindate eurotoetuse mõju Eesti majandusarengule? Üldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla kes kharidus e kesk- või kes keriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EUR EUR 801+ EUR vas tam ata Regioon Tallinn Põhja-Ees ti Lääne-Ees ti Tartu piirkond Lõuna-Ees ti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % % 0% 60% 80% 100% % nendest, kes on kuulnud eurotoetustest Väga pos itiivs eks Pigem pos itiivs eks Pigem negatiivseks Väga negatiivs eks Ei ole ülds e m õju Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 22/53

23 Ka varasematel aastatel on struktuuritoetuse mõju negatiivseks hindavate inimeste osakaal jäänud alla 10% ning mõju väga positiivseks hindajate osakaal on olnud 30-0% juures. Läbi aastate on toetuse mõju hinnang Eesti majandusarengule jäänud enam-vähem samaks. Eelmiste aastate tulemustega võrdlemisel tasub meeles pidada, et 08. ja 10. aastal muutusid kitsamat sihtrühma (teab struktuuritoetust/eurotoetust) defineerivad küsimused. See võib tulemust mõnevõrra mõjutada (st küsimus on esitatud veidi teisele sihtrühmale). Toetuse mõju Eesti majandusarengule (06-) (n=516) (n=608) (n=522) (n=330) (n=32) (n=8) (n=278) % % 0% 60% 80% 100% % nen des t, kes teavad e uro toetus te Väga pos itiivne Pigem pos itiivne Pigem negatiivne Väga negatiivne Ei ole ülds e m õju Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

24 2.7.EL-i toetuste mõju majandussurutisele 2/3 eurotoetusest teadlikest vastajatest on seda meelt, et eurotoetus aitab Eesti majanduslangusest väljatulekule kaasa. Negatiivsemalt hindasid olukorda madalama haridustasemega inimesed, kellest 30% vastas küsimusele eitavalt ja Virumaalt pärit inimesed, kellest 1% ei usu, et eurotoetus aitab Eesti majanduslangusest väljatulekule kaasa. Kas Te usute, et eurotoetus aitab Eesti majanduslangusest väljatulekule kaasa? Ü ldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla kes kharidus e kes k- või kes keriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EUR EUR 801+ EUR vas tam ata Regioon Tallinn Põhja-Ees ti Lääne-Ees ti Tartu piirkond Lõuna-Ees ti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % % 0% 60% 80% 100% Jah Ei Ei os ka öelda % nendest, kes teavad eurotoetustest Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 2/53

25 2.8. Toetust saanud objektid, projektid ja tegevused Selgelt kõige sagedamini (59%) meenus vastajatele eurotoetust saanud objektidest, projektidest ja tegevustest teede ehitus. Enam mainiti veel hariduse ja koolide temaatikat (17%) põllumajandust ja metsandust (%) ning veevärki, kanalisatsiooni (%). Konkreetsetest projektidest nimetati kõige enam Ahhaa keskust (%) Võrreldes eelmiste aastatega on muutused väikesed. Rohkem, kui eelmistel aastatel mainiti ehitust ja remonti (5%), mis varasemalt oli muu kategooria all. Märgatavalt on vähenenud nende hulk, kes ei oska midagi pakkuda. Palun nimetage objekte, projekte ja tegevusi, mis on saanud eurotoetust? Teedeehitus, sh kergliiklusteed, sillad Haridus, koolid, lasteaiad Veevärk, kanalisatsioon Põllumajandus, metsandus Kultuur, muuseumid, mõisad Maaelu, külad, seltsid, päeva- ja noortekeskused Tervishoid, haiglad, sotsiaalvaldkond Ehitus, remont Ahhaa Keskus Ümberõpe, koolitus, keeleõpe Ettevõtlus Turism Keskkond, loodus Sport, spordirajatised Sadamad Muu Ei oska öelda, vastamata 17% 15% 18% % 11% 11% % 1% 11% 8% 10% 10% 9% 6% 7% 5% 9% 7% 5% % % 7% 1% % % % 15% 10% % 9% 17% 15% 59% 5% 55% (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) 0% 10% % 30% 0% 50% 60% 70% % nendest, kes on kuulnud eurotoetustest Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 25/53

26 2.9.Struktuuritoetust saavad valdkonnad Nende käest, kelle jaoks oli Euroopa Liidu struktuuritoetuse mõiste tuttav küsiti millised valdkonnad nende arvates hetkel toetust saavad. Kõige kindlamalt teatakse, et toetust saavad teed, raudteed, sadamad (95%), regionaalareng (90%) ning ettevõtlus ja innovatsioon (87%). Umbes 80% vastanutest teadis, et toetust saavad teadus- ja arendustegevus, kultuur ja haridus. Kõige harvem (~0%) peeti toetust saavateks valdkondadeks sporti ja riigikaitset ning viiendik vastajatest oli veendunud, et need ei saa kindlasti toetust. Võrreldes eelmise aastaga on enamike valdkondade kohta teadlikkus kasvanud. Millised järgnevatest valdkondadest saavad eurotoetust? Teed, raudteed, sadamad Regionaalareng Ettevõtlus ja innovatsioon Keskkonnahoid Teadus- ja arendustegevus Kultuur Haridus Tööhõive Infoühiskond Tervishoid ja hoolekanne Turism Energiamajandus Territoriaalne (riikidevaheline) koostöö Kalandus Ühistransport Riigi haldussuutlikkus Riigikaitse Sport (n=516) 11 (n=608) % 2 5 % 5 0 % 7 5 % % 0% 25% 50% 75% 100% % n e n d e s t, ke s o n ku u ln u d e u ro to e tu s S a a b to e tu s t E i s a a to e tu s t E i o s ka ö e ld a Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 26/53

27 2.10. Valmisolek esitada taotlus toetuse saamiseks Veidi vähem kui pooled () kõikidest uuringule vastanutest oleks valmis ise taotluse esitama toetuse saamiseks, kui nad leiaks selleks endale sobiva võimaluse. Keskmisest enam on selleks valmis nooremad, eestlased, kõrgharidusega ja suurima sissetulekuga inimesed. Selgelt väiksem on valmisolek ise taotlus esitada alla keskhariduse jääva haridustasemega ning madalaima sissetulekuga (kuni 00 eurot) elanikel. Kas Te oleksite ise valmis esitama taotluse toetuse saamiseks, kui Te leiaksite endale sobiva eurotoetusvõimaluse? Üldjaotus 2 1 Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla keskhariduse kes k- või keskeriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EUR EUR 801+ EUR vastam ata Regioon Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % % 0% 60% 80% 100% % valim is t Jah, kindlas ti Pigem jah Pigem ei Ei, kindlasti m itte Ei oska öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 27/53

28 Nii 11. aastal kui. aastal on võrreldes 10. aastaga langenud inimeste osakaal, kes on valmis taotlust esitama ning on uuesti 09. aasta tasemel (5%). Seejuures on veidi kasvanud nende inimeste hulk, kes kindlasti ei ole () valmis taotlust esitama. Kas Te oleksite ise valmis esitama taotluse toetuse saamisek kui Te leiaksite endale sobiva eurotoetusvõimaluse? (n=10) (n=1011) (n=999) (n=1025) % % 0% 60% 80% 100% Jah, kindlas ti Pigem jah Pigem ei Ei, kindlas ti m itte Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 28/53

29 2.11.Põhjused toetuse saamise taotluse mitteesitamiseks Nendelt, kes vastasid, et nad ei ole ise valmis esitama taotlust toetuse saamiseks küsiti põhjendust. 38% vastanutest tunneb muret, et see oleks nende jaoks liiga keeruline ja 3 ei näe vajadust toetuse järele. Iga viies (21%) pidas seda liiga suureks vastutuseks või kohustuseks. Teisi põhjuseid nimetati selgelt vähem. Keskmisest sagedamini tajuvad taotluse esitamist liiga keerukana vastajad, kelle vanus on alla 35 aasta ja need, kes ei ole omandanud keskharidust. Kõrgharidusega inimesed mainisid enam, et taotluse esitamine on liiga aeganõudev ning mainisid rohkem ka suurt vastutust. Võrreldes eelmise kahe aastaga on vähem neid, kes toetuse taotlemisel vajadust ei näe ning samas on kasvanud nende osakaal, kes taotlemist enda jaoks liiga keeruliseks peavad. Miks Te ei oleks ise valmis toetust taotlema? Puudub vajadus Liiga keeruline/ei os ka Liiga s uur vas tutus /kohus tus Liiga aeganõudev Muu põhjus Ei os ka öelda 21% 21% 11% 17% 10% 7% 6% 5% 18% 1% 2 % % 6% 3 35% 38% 28% 29% (n=2) 11 (n=397) 10 (n=336) 09 (n=391) 0% 10% % 30% 0% 50% % nendes t, kes ei oleks valm is toetus t taotlem Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 29/53

30 2..Toetusfondide spontaanne tuntus Vähenenud on elanike hulk, kes ei oska spontaanselt nimetada ühtegi toetusfondi. Varasematel aastatel on see olnud 60-70%, sel aastal ei osanud spontaanselt ühtegi fondi nimetada veidi vähem kui pooled vastajatest (6%). Kõige enam nimetati Euroopa Sotsiaalfondi (16%) ning Regionaalarengu Fondi (11%), samuti mainiti Ühtekuuluvusfondi (). 1% pakkus, et ka PRIA on EL-i toetusfond. Üsna sageli leidis veel mainimist hariduse märksõna või haridusfond (7%) ning mainiti ka EAS-i () ning Keskkonnainvesteeringute Keskust (1%) Varasemate aastate tasemega võrreldes on ESF ja ERF veidi sagedamini äramärkimist leidnud. Ühtekuuluvusfondi spontaanne tuntus on sama madal (), kui eelnevatel aastatel. Kas T e oskate nimetada mõnda konkreetset Euroopa Lii toetusfondi, kust on võimalik raha/toetusi taotleda? 16% 11% So ts ia a lfo n d % % 8% 1% 10% P R IA % 10% 11% 11% 7% R e g io n a a la re n g u Fo n d % 7% H a rid u s e g a s e o tu d % fo n d 5% % 5% E AS 1% 1% 1% Ü h te ku u luvu s fo n d 0% 1% 1% 0. KIK % 1% 1% 10% 9% Mu u 6% % 15% E i o s ka ö e ld a, va s ta m a ta 6% (n = ) (n = ) (n =9 9 9 ) (n = ) (n =9 1 2 ) 61% 7% 69% 65% 0 % 2 0 % 0 % 6 0 % 8 0 % % va lim is Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 30/53

31 2..Toetusfondide aidatud tuntus Veidi üle poolte (5) Eesti elanikest teavad või on kuulnud midagi Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist. Uuringus vaatluse alla võetud Euroopa Liidu toetusfondidest on selgelt kõige väiksem aidatud tuntus Ühtekuuluvusfondil. Seda teab veerand (26%) Eesti elanikest. Tegelikkuses mitte eksisteerivat Euroopa Haridusfondi arvab teadvat inimestest. Ühegi fondi nimi ei tulnud tuttav ette 2 vastajatest. Viimaste aastate jooksul on kõigi fondide tuntus veidi kasvanud. Kõige rohkem on kasvanud Euroopa Sotsiaalfondi tuntus (6%-lt 5-le). Vähesel määral on kasvanud nende osakaal, kes nimetasid Haridusfondi. Milliseid järgmistest Euroopa Liidu fondides Te teate või olete kuulnud? Euroopa R egionaalarengu Fon d Euroopa Sots iaalfo nd Euroopa H aridus fond Ü htekuuluvus fond Mitte ü htegi n endes t 26% 2 21% 18% 21% 2 25% 30% 3 28% 5 50% 7% 0% 6% 39% 35% 1% 38% 36% 36% 5 (n=) 11 (n=1011) 10 (n=999) 09 (n=1025) 08 (n=102) 0% % 0% 60% 80% % valim is t Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 31/53

32 Eurotoetustest kuulnud inimeste teadlikus konkreetsetest struktuuritoetustest on suurem, kõige rohkem teatakse Euroopa regionaalarengu Fondi (7). Kõikide fondide aidatud tundus struktuuritoetustest kuulnute hulgas on kasvanud viimase kolme aasta jooksul. Milliseid järgmistest Euroopa Liidu fondides Te teate või olete kuulnud? Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Haridusfond Euroopa Sotsiaalfond Ühtekuuluvusfond Mitte ühtegi nendest 10% 15% 19% 1% 1% 0% 31% 30% 3 37% 9% % 0% 5% 51% 5 8% 9% 5 6% 61% 6% 60% 61% (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) 09 (n=330) 08 (n=32) 7 0% % 0% 60% 80% % nendes t, kes on kuulnud eurotoetus te Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 32/53

33 2.1.Eurotoetuse rahaline maht Valdav osa Eesti elanikest ei oska öelda, milline on eurotoetuse rahaline maht aastatel 07-. Kõikidest vastuse andnutest peaaegu pooled (7%) teavad, et see on 3, miljardit eurot. Ka varasematel aastatel on ligi pooled vastata osanutest andnud õige vastuse 3, mld eurot või 53 mld krooni. Antud küsimusele vastata osanute arv oli sel korral võrreldes eelmise aastaga veidi kõrgem, kuid jääb ligikaudu samale tasemele, mis eelmistel aastatel. Kas Te teate, millises suurusjärgus saab Eesti aastatel 07- eurotoetust? (n=) (n=1011) (n=999) (n=1025) (n=102) % % 0% 60% 80% 100% 600 m iljonit eurot (ligi 9 m iljardit krooni) 1,6 m iljardit eurot (ligi 2 m iljardit krooni) 3, m iljardit eurot (ligi 53 m iljardit krooni),7 m iljardit eurot (ligi 7* m iljardit krooni) Ei os ka öelda * 08. aas tal 69 m ld Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 33/53

34 2.15. Infokanalid eurotoetuse kohta Kõige levinum kanal eurotoetuse kohta info saamiseks on endiselt televisioon (78%). Sellele järgnevad internet, raadio ja üleriigilised lehed. Infokanalina on enim osakaal kasvanud maakonnalehtedel ning veidi langenud raadiol ja trükistel. Millistest kanalitest Te olete saanud infot eurotoetuste kohta?* (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) Televisioon 78% 77% 8 Internet 60% 60% 57% Üleriigiline ajaleht 5 50% 51% Raadio 50% 5% 58% Maakonnaleht 29% % 28% Infomaterjalid (trükised) 2 26% 17% Toetust vahendavate asutuste kodulehed 17% 18% 16% Infopäevad, seminarid 15% 1% % Toetust jagavad asutused % % 11% Maakondlik arenduskeskus 9% 10% 7% Muu % 8% Ei oska öelda 1% * % nendest, kes on kuulnud eurotoetustest Vastajatel paluti hinnata nende kanalite usaldusväärsust ning arusaadavust, mille kaudu nad on infot saanud. Üldiselt on usaldusväärsus kõikidel kanalitel üsna sarnane (~70-80%). Kõige usaldusväärsemaks peetakse toetust jagavate asutuste kodulehti (91%). Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud usaldus kõikide infokanalite vastu, vaid interneti ja toetust jagavate asutuste usaldus on langenud. Milliste kanalite info eurotoetuste kohta on Teie jaoks usaldusväärne?* Televisioon 76% 7 6 Internet 71% 78% 65% Üleriigiline ajaleht 75% 71% 57% Raadio 71% 71% 56% Maakonnaleht 7 68% 57% Infomaterjalid (trükised) 8 79% 5 Toetust vahendavate asutuste kodulehed 91% 78% 68% Infopäevad, seminarid 88% 76% 6 Toetust jagavad asutused 80% 86% 77% Maakondlik arenduskeskus 8 80% 68% * % nendest, kes vastavat kanalit kasutab Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 3/53

35 Hinnang arusaadavuse ja selguse kohta ei jää ühegi kanali puhul alla 55%. Kõige enam on neid (75%), kes peavad toetust vahendavate asutuste kodulehti eurotoetuse infoallikana arusaadavaks ja selgeks. Eelmise aastaga võrreldes on hinnangud enamike sagedamini kasutatavate infoallikate arusaadavusele ja selgusele paranenud. Milliste kanalite info eurotoetuste kohta on Teie jaoks arusaadav ja selge?* Toetust vahendavate asutuste kodulehed 75% 65% 69% Infopäevad, seminarid 7 65% 6 Infomaterjalid (trükised) 71% 60% 8% Üleriigiline ajaleht 70% 61% 6% Maakondlik arenduskeskus 70% 61% 6 Toetust jagavad asutused 70% 65% 66% Internet 68% 7 60% Maakonnaleht 6% 57% % Televisioon 60% 60% 5 Raadio 55% 58% % * % nendest, kes vastavat kanalit kasutab Nagu ka eelnevatel aastatel, on televisioon on kõige eelistatum kanal, mille kaudu soovitakse senisest rohkem infot saada. Ligi viiendik sooviks enam infot internetist (2) ja üleriigilisest ajalehest (%). Millistest kanalitest Te soovite saada rohkem infot eurotoetuste kohta?* (n=516) 11 (n=608) 10 (n=522) Televisioon 28% 30% 29% Internet 2 21% 2 Üleriigiline ajaleht % 18% 1% Infomaterjalid (trükised) 1% 1% 10% Raadio % 16% 17% Maakonnaleht % % 1% Infopäevad, seminarid % % 7% Toetust jagavad asutused 11% 17% 8% Toetust vahendavate asutuste kodulehed 8% 9% 8% Maakondlik arenduskeskus 7% 10% 6% Muu 6% Ei oska öelda 3 * % nendest, kes on kuulnud eurotoetustest Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 35/53

36 2.16. struktuurifondid.ee kodulehe tuntus ja külastatavus Struktuurifondide kodulehel on käinud % Eesti elanikest ning täiendavalt on 21% sellest teadlikud, kuid ei ole külastanud. Kõige suurem on selle kodulehe tuntus ja külastajate osakaal kõrgharidusega vastajate seas (19% külastanud ja kokku 30% teab). Kõrgem on tuntus ka eestlaste, kuni 5 aastaste ning üle 00 euro sissetulekuga inimeste seas. Regioonidest paistab silma Tallinn, kus nii kodulehte külastanute kui ka sellest teadlike, kuid mittekülastanute hulk on suurim (18% ja 28%). Kas Te teate või olete käinud kodulehel Üldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla kes kharidus e kes k- või kes keriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EU R EUR 801+ EUR vas tam ata Regioon Tallinn Põhja-Ees ti Lääne-Ees ti Tartu piirkond Lõuna-Ees ti Virum aa Asulatüüp Tallinn s uur linn m aakonnakes kus väikelinn, alev alevik küla % valim is t, kes on kuulnud eurotoetus tes Teab ja on ka külas tanud Ei tea s eda kodulehte Teab aga ei ole is e külas tanud Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 36/53

37 Eurotoetusest teadlikest inimestest on kodulehel käinud %. Võrreldes eelmise on külastajate arv veidi kasvanud (), kuid jääb siiski varasemate aastate tasemele. Varasemate aastate tulemustega võrdlemisel tasub meeles pidada, et 08. ja 10. aastal muutusid kitsamat sihtrühma (teab struktuuritoetust/eurotoetust) defineerivad küsimused. See võib tulemust mõnevõrra mõjutada (st küsimus on esitatud veidi teisele sihtrühmale). külastamine (n=516) % 11 (n=608) 8% 10 (n=522) 9% 09 (n=330) % 08 (n=32) % 07 (n=8) 18% 06 (n=278) 11% 05 (n=9) 16% 0% 5% 10% 15% % 25% % valim is t, kes on kuulnud eurotoetus tes t Üldiselt peavad struktuurfondide kodulehel käinud inimesed seal olevat infot piisavaks ja selgeks. 7-pallisel skaalal antud hinnangutest 69% olid 5 või enam palli. 8% lehe külastajaid hindas info piisavust ja selgust halvaks (kuni 3p). Sarnasel tasemel on hinnangud kodulehele olnud ka varasematel aastatel (keskmine,5-5,2 p). Millise üldhinnangu annaksite info piisavusele ja selgusele? (n=61) (n=51) (n=5) (n=36) (n=58) % % 0% 60% 80% 100% % nendes t, kes on kodulehte külas tanud 1 - ülds e m itte piis av/s elge täielikult piis av/s elge ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 37/53

38 2.17. Huvi saada enam eurotoetuse alast infot 38% eurotoetusest teadlikest vastajatest soovis, et tal oleks senisest enam eurotoetuse alast infot. Täiendavast infost ei ole huvitatud peaaegu pooled (9%). Täiendavast infost on veidi enam huvitatud nooremad inimesed. Keskmisest oluliselt rohkem on kindlasti enam infot soovivaid inimesi suurema sissetulekuga (800+ EUR) ja muudest rahvustest inimeste seas. Võrreldes eelmise aastaga on 10% vähenenud eurotoetuse alasest infost huvitatute hulk ning suurenenud nende hulk, kes eurotoetuste alast infot pigem ei taha või kindlasti ei taha. Kas Te soovite, et Teil oleks senisest enam eurotoetuse alast infot? Üldjaotus Sugu m ees naine Vanus Rahvus ees tlane venelane m uu Haridus alla keskhariduse kesk- või keskeriharidus kõrgharidus Sissetulek alla 00 EUR EUR 801+ EUR vastam ata Regioon Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virum aa Asulatüüp Tallinn suur linn m aakonnakeskus väikelinn, alev alevik küla % nendest, kes on kuulnud eurotoetus test Jah, kindlasti Pigem jah Pigem ei Ei, kindlasti m itte Ei oska öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 38/53

39 Kõige enam soovitakse täiendavat eurotoetuse alast infot hariduse/koolituse ning ettevõtluse/ majandusega seoses. Neid valdkondi nimetas vastavalt 2 ja 18% neist, kes enam infot soovisid. Sagedamini mainiti veel sotsiaalvaldkonda, põllumajandust ning kultuuri, sporti. Konkreetset valdkonda või teemat ei osanud nimetada 10% antud sihtrühmast. Milliste teemade või valdkondade kohta T e sooviksit senisest enam infot omada? H aridu s, tea dus, koolitus ed Ettevõtlus, m ajandus Põllum ajandus Sots iaalvaldkond Tööhõive Mets andu s, pu it Millis eid toetu s i on võim alik taotleda, ku idas projekti kirjutada Kultuur, s port Maaelu, regiona alareng Tervis hoid Ehitu s Turis m Muu Ü leülds e iga s ug us, tei os ka täps us tada 2 21% 18% % 10% 1% 16% 11% % 11% 9% 8% 8% 10% 8% 7% 7% 5% % (n=195) % 11 (n=290) 18% 11% 10% 10% 0% 10% % 30% 0% % nendes t, ke s s oovivad enam eurotoetus e alas t in Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 39/53

40 2.18.Eurotoetuse planeerimise ja jagamise selgus Eurotoetuse planeerimist ja jagamist Eestis peab läbipaistvaks ja selgeks 6% ning ei pea läbipaistvaks ja selgeks 36% eurotoetusest teadlikest inimestest. Keskmisest veidi sagedamini peavad toetuste jagamist selgeks kuni 3 aastased keskmise sissetulekuga ( EUR) inimesed. Kõige negatiivsemalt on meelestatud madalama haridustasemega inimesed, iga teine alla keskharidust omava inimese ei pidanud eurotoetuste jagamist läbipaistvaks ja selgeks. Muude tunnuste lõikes oli erinevused hinnangutes suhteliselt väikesed. Võrreldes eelmiste aastatega on veidi enam neid, kes peavad eurotoetuste planeerimist ja jagamist Eestis pigem läbipaistvaks ja selgeks. Varasemate aastate tulemustega võrdlemisel tasub meeles pidada, et 10. aastal muutus kitsamat sihtrühma (teab struktuuritoetust/eurotoetust) defineeriv küsimus. See võib tulemust mõnevõrra mõjutada (st küsimus on esitatud veidi teisele sihtrühmale). Kas eurotoetuse planeerimine ja jagamine Eestis on T e arvates läbipaistev ja selge? (n=516) (n=608) (n=522) (n=330) (n=32) % % 0% 60% 80% 100% % nendes t, ke s on kuulnud euro toetus te Jah, kindlas ti Pigem jah Pigem ei Ei, kindlas ti m itte Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 0/53

41 Peamise põhjusena, miks toetuste jagamine ja planeerimine ei ole läbipaistev ja selge toodi välja asjaolu, et selle kohta levib vähe informatsiooni (2). Samuti mainiti, et ei ole teada toetuste jagamise alus (18%) või siis antavad summad (). Varasemast enam ehk iga neljanda vastaja poolt leidsid sel korral mainimist erinevad kahtlustused ebaaususes. Pettuste esinemist nimetas 18%, mis on kolm korda rohkem, kui eelmisel aastal. Ebaõiglast toetuse jagamist 11% ning korruptsiooni 9%. Sarnaselt eelmistele aastatele nimetas 7% läbipaistvuse ja selguse puudumise põhjendusena keerukust või bürokraatiat. Miks Teie arvates ei ole EL struktuuritoetuse planeerimine j jagamine Eestis läbipaistev ja selge? Levib vähe infot Esineb pettusi saajate või jagajate poolt 6% 2 21% 38% 50% Ei tea, mille alusel ja kes saab Toetuste ebaõiglane jaotamine, abivajajad jäävad ilma Onupojapoliitika, korruptsioon Keeruline, bürokraatlik Ebaselge, vasturääkiv info, segadused 18% 15% 8% 7% 11% 6% 9% 6% 11% 11% 17% 5% 7% 8% % 9% % 9% 2 0 (n=18 7) (n=22 0) (n=21 0) (n=11 ) (n= 2) Ei tea, kes kui palju saab Muu Ei oska öelda, vastamata 1% % 7% 10% % 10% 1% 7% 1% 15% 6% 2 3 0% 10% % 30% 0% 50% 60% % nendest, kes kes ei pidanud läbipaistvaks ja selgeks Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 1/53

42 2.19.Toetatavate valdkondade sobilikkus Enamasti (65%) ollakse seda meelt, et eurotoetust suunatakse õigetesse valdkondadesse. Viiendik vastajatest (%) arvas, et eurotoetust ei suunata õigetesse valdkondadesse ning % ei osanud öelda. Toetatavate valdkondade õigsuses on sagedamini kindlad kõrgharidusega ning keskmise sissetulekuga ( EUR) inimesed. Madalaima haridustaseme esindajate ning venelaste seas oli keskmisest harvem neid, kes eurotoetust saavaid valdkondi õigeks pidasid. Võrreldes 11. aastaga on kasvanud nende nii nende hulk, kes arvavad, et eurotoetused suunatakse pigem õigesse kohta kui ka nende hulk, kes arvavad, et toetust pigem ei suunata õigesse kohta. Vähenenud on vastata mitte osanute osakaal. Varasemate aastate tulemustega võrdlemisel tasub meeles pidada, et 10. aastal muutus kitsamat sihtrühma (teab struktuuritoetust/eurotoetust) defineeriv küsimus. See võib tulemust mõnevõrra mõjutada (st küsimus on esitatud veidi teisele sihtrühmale). Kas T eie arvates suunatakse eurotoetust õigetess valdkondadesse? (n=516) (n=608) (n=522) (n=330) (n=32) % % 0% 60% 80% 100% % nendes t, kes on kuulnud eurotoetus te Jah, kindlas ti Pigem jah Pigem ei Ei, kindlas ti m itte Ei os ka öelda Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 2/53

43 Senisest suuremat toetust vajavate valdkondadena mainiti kõige sagedamini haridust (37%), sotsiaalvaldkonda () ja põllumajandust (2). Võttes arvesse 09. aasta väiksemat valimit ja veidi teist sihtrühma võib välja tuua järgmised trendid nimetatud valdkondades. Sagedamini on rohkem toetust vajavate valdkondadena hakatud nimetama haridust ja põllumajandust ja tunduvalt vähem on nimetatud tööhõivet. Sotsiaalvaldkonda maininute osakaal on viimastel aastatel jäänud samaks. Palun selgitage, millised valdkonnad vajaksid T eie arvate tänasest rohkem toetust? Sots iaalvaldkond H aridus Põllum ajandu s Tööhõive Tervis hoid Majan dus, ettevõtlus R egionaa lareng Teede ehitus Kultu ur Muu 2 2 % % 11% % 15% 2 16% % 15% 19% 6% 8% 10% 6% 9% 6% 9% 6% 8% 5% 11% 6% 15% % 7% 11% % 37% 39% (n=100) 11 (n=98) 10 (n=78) 09 (n=36) 0% 10 % 2 0% 30% 0 % 50% % nendes t, kelle a rvates ei s u una ta toetus i õigetes s e va ldkondades Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 3/53

44 Valdkonnana, mis senisest vähem võiks toetust saada nimetati kõige sagedamini riiklikke struktuure (1%). Samuti mainiti rohkem ka ettevõtlust/ettevõtjaid (11%). Veidi vähem, kui pooled (%) kõikidest vastajatest antud sihtrühmas ei osanud nimetada ühtegi valdkonda, mis võiks toetust vähem saada. Aastate jooksul ei ole oluliselt muutunud valdkonnad, mille väiksemat toetamist oodatakse, kasvanud on vaid majandust ja ettevõtlust nimetanute hulk. Palun selgitage, millised valdkonnad vajaksid T eie arvate tänasest vähem toetust? R iiklikud s truktuurid Majandus, ettevõ tlus Teed eehitu s Kultu ur Sport Põ llum ajandus Turis m 1% 18% 15% 1% 11% 6% 8% 6% 5% % 5% 8% % 1% 6% % 5% 0% Kes kkonnaho id H aridus Muu Ei o s ka öelda, vas tam ata 1% 1% 1% 0% 6% 11% 21% 17% 19% 25% 3 (n=100) 11 (n=98) 10 (n=78) 09 (n=36) % 50% 0% 10 % % 3 0% 0% 50% 60% % nendes t, kelle arvates ei s uuna ta toetus i õige tes s e valdkondades Avalik arvamus EL struktuuritoetusest /53

45 2.. EL-i toetusega seotud logode tuntus Vastajatele näidati allpool olevaid logosid ning paluti öelda, milliseid neist nad on näinud. Kõige tuntum on hindamiseks antud logodest RAK / Toetab Euroopa Liit. Seda on näinud Eesti elanikest. Fondide logode tuntus on üsna võrdne ning jääb 25% ja 35% vahele. Iga kolmas vastaja (31%) ei teadnud täpselt, millist logo neist neljast ta on näinud. Võrreldes 10. aastaga ei ole logode tuntus oluliselt muutunud. Erinevused varasemate aastatega on eelkõige tingitud küsimusele täiendava vastusevariandi lisamisest. Milliseid järgmistest logodest Te olete näinud? 0% 10% % 30% 0% 50% 60% 70% 80% LOGO - RAK / Toetab Euroopa Liit LOGO 1 - Euroopa Regionaalarengu Fond LOGO 3 - Euroopa Sotsiaalfond LOGO 2 - Ühtekuuluvusfond Olen näinud, kuid ei tea, millist Mitte ühtegi nendest % 10% 10% % valimist 7% 35% 35% 3 1% 35% 31% 30% 26% 3 29% 25% 2 27% 26% 25% 31% 35% 36% 57% 58% (n=10) 11 (n=1011) 10 (n=999) 09 (n=1025) 08 (n=102) LOGO 1 LOGO 2 LOGO 3 LOGO Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 5/53

46 Nendelt, kes olid vähemalt ühte ülaltoodud logodest näinud, küsiti mida sellise logo olemasolu objektil/üritusel tähistab. Enamus vastajatest olid teadlikud sellest, et logo näitab Euroopa Liidu fondide rahade kaasatust antud objekti ehitamise või ürituse toimumise finantseerimisel. Vaid %, et tegemist on lihtsalt reklaamiga ning 11% ei osanud küsimusele vastata. Võrreldes 11. aastaga on vähenenud nii nende inimeste osakaal, kes ei oska öelda, mida logo tähistab kui ka nende hulk, kes arvavad, et tegemist on lihtsalt reklaamiga. Mida T eie arvates nähtud logode olemasol mõnel objektil või üritustel tähistab? Näitab, et Euroop a Liit toetab, eurorahade os alus 3 0% N äitab, kes, m illine fond on (kaas )rahas ta ja, toetaja 2 29% R eklaam, nähtavaks tegem ine, inform eerim ine s elles t fondis t % 10% N äitab, et s ee projekt on s aanud (välis t) toetus t 6% 10% Euroopa Liidu reklaam iks, näitam aks, et EL rahades t on kas u Lihts alt teab eks (n=876) 11 (n=906) Muu 6% 9% Ei os ka öelda, vas tam ata 11% 16% 0% 10% % 30% 0% 50% % vas tajates t, kes on vähem alt ühte logo näinu Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 6/53

47 Teine grupp vastajatele näidatud logosid olid valdavalt tundmatud 6% ei olnud varem ühtegi nendest näinud. Mõnevõrra teistest tuntum oli Baltic Sea Region logo, mida teadis neljandik (26%) vastajatest. Võrreldes eelmiste aastatega on nende logode tuntus jäänud samale tasemele. Milliseid järgmistest logodest T e olete näinud? LOGO 6 - Baltic Sea R egion LOGO 5 - Linking Es tonia and Latvia LOGO 8 - Interreg IVC LOGO 7 - C entral Ba ltic Interreg IV A Program m e 07- Mitte ühte gi nen des t 26% % 2 25% 1% % 19% % 9% 8% 11% 10% 6% 7% % 6% (n=10) 11 (n=1011) 10 (n=999) 09 (n=1025) 6% 70% 59% 6% 0% 10% % 30 % 0% 5 0% 60% 70% 80% % valim is t LOGO 5 LOGO 6 LOGO 7 LOGO 8 Avalik arvamus EL struktuuritoetusest 7/53

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem