RE_Statements

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RE_Statements"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument B8-0305/ RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta (2018/2645(RSP)) Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel RE\ docx PE v01-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 B8-0305/2018 Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta (2018/2645(RSP)) Euroopa Parlament, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 11, 16, 47 ja 52, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta direktiivi (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK 2, võttes arvesse Euroopa Kohtu 6. oktoobri aasta otsust kohtuasjas C-362/14: Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik 3, võttes arvesse Euroopa Kohtu 21. detsembri aasta otsust kohtuasjades C-203/15: Tele2 Sverige AB vs. Post- och telestyrelsen ning C-698/15: Secretary of State for the Home Department (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi siseminister) vs. Tom Watson jt 4, võttes arvesse komisjoni 12. juuli aasta rakendusotsust (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ 5, võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust 4/2016 ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavusotsuse eelnõu kohta 6, võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma (artikli 29 töörühm) 13. aprilli aasta arvamust 01/2016 ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavusotsuse eelnõu kohta 7 ja 26. juuli aasta avaldust 8, võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimise esimese iga-aastase läbivaatamise 1 ELT L 119, , lk 1. 2 ELT L 119, , lk EU:C:2015: EU:C:2016: ELT L 207, , lk 1. 6 ELT C 257, , lk PE v /11 RE\ docx

3 kohta 1 ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 2, võttes arvesse artikli 29 töörühma 28. novembri aasta dokumenti ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield esimene iga-aastane ühine läbivaatamine 3, võttes arvesse artikli 29 töörühma 11. aprilli aasta kirja vastuseks otsusele lubada taas kohaldada USA välisluure jälitustegevuse seaduse (FISA) paragrahvi 702, võttes arvesse oma 6. aprilli aasta resolutsiooni ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta 4, võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, A. arvestades, et oma 6. oktoobri aasta kohtuotsuses C-362/14: Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik tunnistas Euroopa Kohus Safe Harborit käsitleva otsuse kehtetuks ja selgitas, et piisavat kaitset kolmandas riigis tuleb mõista kui kaitset, mis on sisuliselt samaväärne sellega, mis on Euroopa Liidus tagatud vastavalt direktiivile 95/46 koostoimes põhiõiguste hartaga, ning seetõttu tuleb lõpule viia läbirääkimised uue korra üle, mis peab tagama isikuandmete EList USAsse edastamise õiguskindluse; B. arvestades, et kolmanda riigi pakutavat kaitsetaset uurides on komisjon kohustatud hindama selles riigis kohaldatavate ning tema siseriiklikust õigusest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevate eeskirjade sisu, samuti tavasid, mille eesmärk on tagada nende eeskirjade täitmine, sest komisjon on direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 2 alusel kohustatud arvesse võtma kõiki asjaolusid, mis on seotud isikuandmete edastamisega kolmandasse riiki; arvestades, et see hinnang ei tohi hõlmata üksnes kommerts- ja isiklikel eesmärkidel kogutavate isikuandmete kaitset puudutavaid õigusakte ja -praktikat, vaid peab hõlmama ka kõiki selles riigis või sektoris kohaldatava raamistiku aspekte, eelkõige, aga mitte ainult õiguskaitset, riiklikku julgeolekut ja põhiõiguste järgimist; C. arvestades, et maailmamajanduse üha ulatuslikuma digiteerimise tõttu on isikuandmete vahetamine ELi ja USA äriühingute vahel Atlandi-üleste suhete oluline osa; arvestades, et sellisel andmete edastamisel tuleks täielikult austada õigust isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele; arvestades, et üks ELi peamisi eesmärke on põhiõiguste hartas sätestatud õiguste kaitse; D. arvestades, et andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ühinenud Facebook on kinnitanud, et poliitilise nõustamisega tegeleva firma Cambridge Analytica poolt lubamatul moel kasutatud andmete seas olid ka 2,7 miljoni ELi kodaniku andmed; E. arvestades, et Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuses 4/2016 osutati seoses andmekaitseraamistiku Privacy Shield eelnõuga mitmetele muret tekitavatele küsimustele; arvestades, et Euroopa Andmekaitseinspektor väljendas samas arvamuses heameelt kõigi osapoolte püüete üle leida lahendus enesesertifitseerimise süsteemi raames isikuandmete kommertseesmärkidel EList USAsse edastamise probleemile; 1 COM(2017)0611, SWD(2017)0344, Kättesaadav aadressil 4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0131. RE\ docx 3/11 PE v01-00

4 F. arvestades, et artikli 29 töörühma arvamuses 01/2016 ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavusotsuse eelnõu kohta tunnistati Privacy Shieldi paremusi Safe Harbori otsusega võrreldes, kuid samas väljendati tõsist muret nii Privacy Shieldiga seotud kaubanduslike aspektide kui ka raamistiku alusel edastatavate andmete ametiasutustele kättesaadavuse pärast; G. arvestades, et 12. juulil 2016 võttis komisjon pärast täiendavaid arutelusid USA administratsiooniga vastu oma rakendusotsuse (EL) 2016/1250, milles tunnistati ELi- USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield raames liidust USA organisatsioonidele edastatavate isikuandmete kaitse tase piisavaks; H. arvestades, et ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield lisanduvad mitmed USA administratsiooni kirjad ja ühepoolsed avaldused, milles muu hulgas selgitatakse andmekaitse põhimõtteid, järelevalve toimimist, jõustamist ja õiguskaitset ning kaitset ja kaitsemeetmeid, mille alusel julgeolekuasutused võivad isikuandmetele juurde pääseda ja neid töödelda; I. arvestades, et artikli 29 töörühma 26. juuli aasta avalduses tervitatakse ELi-USA Privacy Shieldi mehhanismi täiustusi Safe Harbori mehhanismiga võrreldes ning tunnustatakse komisjoni ja USA ametiasutusi töörühma tõstatatud probleemide arvessevõtmise eest; arvestades, et sellegipoolest osutab artikli 29 töörühm mitmele lahendamata probleemile nii seoses kaubanduslike aspektide kui ka USA ametiasutuste juurdepääsuga EList edastatud andmetele näiteks puuduvad automatiseeritud otsuseid käsitlevad konkreetsed eeskirjad ja üldine õigus esitada vastuväiteid, ombudsmani mehhanismi sõltumatuse ja volituste osas on vaja kindlamaid tagatisi ning pole selgeid tagatisi selle kohta, et ei toimu isikuandmete massilist ja valimatut ehk masskogumist; J. arvestades, et Euroopa Parlamendi 6. aprilli aasta resolutsioonis tunnistatakse, et ELi-USA raamistiku Privacy Shield nõuded on eelmise, ELi-USA Safe Harbori mehhanismiga võrreldes märksa selgemad, kuid samas viidatakse olulistele lahendamata probleemidele teatavate kaubanduslike aspektide, riikliku julgeoleku ja õiguskaitse valdkonnas; arvestades, et resolutsioonis palutakse komisjonil esimese igaaastase ühise läbivaatamise käigus põhjalikult uurida kõiki nõrkusi ja puudusi, näidata, mida on nende likvideerimiseks ning ELi põhiõiguste harta ja liidu õiguse järgimiseks tehtud, ning ühtlasi hoolikalt hinnata, kas USA administratsiooni selgitustes ja kinnitustes toodud mehhanismid ja kaitsemeetmed on teostatavad ja tulemuslikud; K arvestades, et komisjoni aruandes Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimise esimese iga-aastase läbivaatamise kohta ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumendis küll tunnistatakse, et USA ametivõimud on loonud andmekaitseraamistiku nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud struktuurid ja menetlused, ning leitakse, et USA tagab jätkuvalt raamistiku alusel edastatavate isikuandmete piisaval tasemel kaitse, kuid seejuures antakse USA ametivõimudele 10 soovitust selliste mureküsimuste lahendamiseks, mis puudutavad lisaks USA kaubandusministeeriumi kui raamistiku põhimõtete jõustamise ja selle alla kuuluvate organisatsioonide sertifitseerimise jälgimise eest vastutava asutuse tegevusele ja ülesannetele ka selliseid riikliku julgeolekuga seotud küsimusi nagu FISA paragrahvi 702 taaskohaldamine või alalise ombudsmani ametisse nimetamine ning asjaolu, et eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste järelevalve komisjoni (PCLOB) liikmeid ei PE v /11 RE\ docx

5 ole ikka veel ametisse nimetatud; L. arvestades, et artikli 29 töörühma 28. novembri aasta arvamuses peakirjaga ELi- USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield esimene iga-aastane ühine läbivaatamine pärast esimest iga-aastast ühist läbivaatamist tunnistatakse Privacy Shieldi paremust võrreldes kehtetuks tunnistatud otsusega Safe Harbori kohta; arvestades, et artikli 29 töörühm tunnustab USA ametiasutuste ja komisjoni tegevust Privacy Shieldi rakendamisel; M. arvestades, et artikli 29 töörühm on tuvastanud rea olulisi ja küllaltki murettekitavaid lahendamata küsimusi seoses nii kaubanduslike aspektide kui ka USA ametiasutuste juurdepääsuga Privacy Shieldi raames õiguskaitse või riikliku julgeoleku eesmärkidel USAsse edastatud isikuandmetele, ning et komisjon ja USA ametiasutused peavad need küsimused lahendama; arvestades töörühma taotlust koostada viivitamatult tegevuskava, mis näitaks, et hiljemalt teise ühise läbivaatamise ajaks püütakse kõik need probleemid lahendada; N. arvestades, et juhul, kui artikli 29 töörühma tõstatatud küsimustele ettenähtud aja jooksul lahendusi ei leita, võtavad töörühma liikmed vajalikke meetmeid, muu hulgas pöörduvad Privacy Shieldi piisavusotsuse küsimuses liikmesriikide kohtutesse, et need taotleksid Euroopa Liidu Kohtult eelotsust; O. arvestades, et Euroopa Kohtule on esitatud hagi kohtuotsuse tühistamiseks (kohtuasi T- 738/16: La Quadrature du Net jt vs. komisjon) ning Iirimaa ülemkohus on pöördunud Iirimaa andmekaitsevoliniku ning Facebook Ireland Ltd ja Maximilian Schremsi kohtuasja (Schremsi II kohtuasi) lahendamiseks Euroopa Kohtu poole; arvestades, et taotluses märgitakse, et massiline jälgimine jätkub endiselt, ning analüüsitakse seda, kas USA õigus pakub ELi kodanikele, kelle isikuandmeid USAsse edastatakse, tulemuslikku õiguskaitset; P. arvestades, et 11. jaanuaril 2018 muutis USA Kongress välisluure jälitustegevuse seaduse paragrahvi 702 ja lubas seda kuue aasta vältel uuesti kohaldada, pööramata seejuures tähelepanu ei komisjoni ühise läbivaatamise aruandes tõstatatud mureküsimustele ega ka artikli 29 töörühma arvamusele; Q. arvestades, et 23. märtsil 2018 vastu võetud eelarvealase koondõigusakti ühe osana võttis USA Kongress vastu andmete piiriülest kasutamist selgitava seaduse (Clarifying Overseas Use of Data Act CLOUD Act), millega lihtsustatakse õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu edastatava teabe sisule ja muudele andmetele, nimelt lubatakse USA õiguskaitseasutustel sundida vastaspooli esitama ka väljaspool USAd talletatud andmeid, ning lubatakse teatavatel välisriikidel sõlmida USAga täitekokkuleppeid, mille alusel USA teenuseosutajad saaksid rahuldada teatavaid välisriikidest tulnud sideandmetele juurdepääsu saamise taotlusi; R. arvestades, et Facebook Inc., Cambridge Analytica ja SCL Elections Ltd on Privacy Shieldi raames sertifitseeritud firmad ning seetõttu said nad kasu piisavusotsusest, mis andis neile õigusliku aluse isikuandmete Euroopa Liidust USAsse edastamiseks ja täiendavaks töötlemiseks; S. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 lõike 5 kohaselt peab komisjon RE\ docx 5/11 PE v01-00

6 juhul, kui olemasolevast teabest nähtub, et kolmas riik ei taga enam piisavat kaitsetaset, oma piisavusotsuse kehtetuks tunnistama, seda muutma või selle kehtivuse peatama; 1. juhib tähelepanu Privacy Shieldi püsivatele puudustele andmesubjektide põhiõiguste järgimise osas; toonitab kasvavat ohtu, et Euroopa Liidu Kohus võib komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/1250 andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta kehtetuks tunnistada; 2. võtab teadmiseks raamistiku eelised võrreldes Safe Harbori kokkuleppega, näiteks on lisatud peamised mõisted, rangemad kohustused seoses andmete säilitamise ja kolmandatele riikidele edastamisega, üksikisikute õiguskaitse ja sõltumatu järelevalve tagamiseks on loodud ombudsmani ametikoht, kontrolli- ja tasakaalustussüsteem tagab andmesubjektide õiguste kaitse, on lisatud sisemine ja väline vastavuskontroll, korrapärasem ja rangem dokumenteerimine ja järelevalve, mitmesuguste õiguskaitsevahendite kättesaadavus ja riikide andmekaitseasutuste tähtis osa kaebuste uurimisel; 3. tuletab meelde, et artikli 29 töörühm määras probleemide lahendamise tähtajaks 25. mai 2018, ning selle tähtaja möödumisel võib ta pöörduda Privacy Shieldi asjas liikmesriikide kohtutesse, et viimased taotleksid selles asjas Euroopa Kohtu eelotsust 1 ; Institutsioonilised küsimused / ametissenimetamised 4. kahetseb asjaolu, et PCLOB esimehe määramisega seotud kahe täiendava liikme ametissenimetamine on nii kaua veninud, ning nõuab, et USA Senat vaataks nende andmed läbi ja kinnitaks nende ametissenimetamise, nii et sõltumatu komisjoni kvoorum oleks täidetud ning ta saaks täita oma ülesandeid võidelda terrorismiga ja tagada eraelu puutumatuse ja kodanikuõiguste kaitse; 5. väljendab muret selle üle, et PCLOB esimehe ja kahe liikme puudumine piirab tema võimet tegutseda ja oma kohustusi täita; juhib tähelepanu võimalusele, et kvoorumita PCLOB ei algata uusi järelevalve- või nõustamisprojekte ega palka töötajaid; tuletab meelde, et PCLOB ei ole veel avaldanud oma pikisilmi oodatud aruannet presidendi korraldusest tuleneva järelevalve teostamise kohta, mis peaks andma teavet nimetatud korralduse tegeliku toimimise kohta ning selle vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta, võttes arvesse selle mõju andmekaitsele; märgib, et kõnealune aruanne on äärmiselt vajalik, kuna korralduse kasutamise osas valitseb ebakindlus ja prognoosimatus; kahetseb, et PCLOB ei avaldanud välisluure jälitustegevuse seaduse paragrahvi 702 kohta uut aruannet, enne kui aasta jaanuaris anti luba seda paragrahvi taas kohaldada; on seisukohal, et selle komisjoni kvoorumita staatus nõrgestab tõsiselt USA ametiasutuste antud täitmis- ja järelevalvetagatisi; nõuab seetõttu tungivalt, et USA ametiasutused viivitamata määraksid ja kinnitaksid komisjoni uued liikmed; 6. arvestades, et presidendi poliitikasuunis nr 28 (Presidential Policy Directive 28 PPD- 28) on üks Privacy Shieldi keskseid elemente, nõuab, et PCLOB avaldaks aruande PPD- 28 kohta, mille suhtes kehtivad ikka veel presidendi eelisõigused ja mida seetõttu pole veel avaldatud;7. kordab oma seisukohta, et USA välisministeeriumi loodud 1 PE v /11 RE\ docx

7 ombudsmani mehhanism ei ole piisavalt sõltumatu ja sellele ei ole antud piisavalt tõhusaid volitusi oma kohustuste täitmiseks ja ELi kodanikele tõhusa õiguskaitse tagamiseks; rõhutab, et tuleb selgitada ombudsmani mehhanismi täpseid volitusi, eriti seoses tema volitustega luureorganite suhtes ning tema otsuste tegeliku õiguskaitse tasemega; peab kahetsusväärseks, et ombudsman saab üksnes taotleda USA valitsusasutustelt meetmete rakendamist ja teavet, kuid ei saa anda ametiasutustele korraldusi ebaseadusliku jälitustegevuse lõpetamiseks või teabe jäädavaks hävitamiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi on olemas ombudsmani kohusetäitja, ei ole USA administratsioon ikka veel ametisse nimetanud uut alalist ombudsmani, mis ei soodusta vastastikust usaldust; on seisukohal, et kuni sõltumatut, kogemuste ja piisavate volitustega ombudsmani ei ole ametisse nimetatud, on USA kinnitused ELi kodanikele tõhusa õiguskaitse võimaldamise kohta õigustühised; 8. tunnustab asjaolu, et USA Senat kinnitas hiljuti ametisse föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) uue esimehe ja neli komisjoniliiget; peab kahetsusväärseks, et kuni eelnimetatud kinnituseni oli FTC viiest ametikohast neli täitmata, kui arvestada, et FTC on asutus, mille pädevuses on andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete jõustamine USA organisatsioonide poolt; 9. rõhutab, et hiljutised paljastused seoses Facebooki ja Cambridge Analytica tavadega rõhutavad vajadust ennetavate järelevalve- ja täitemeetmete järele, mis ei põhine mitte ainult kaebustel, vaid mis hõlmavad süstemaatilisi kontrolle eraelu puutumatuse vastavuse kohta Privacy Shieldi põhimõtetele kogu sertifitseerimise tsükli jooksul; kutsub pädevaid ELi andmekaitseasutusi üles võtma asjakohaseid meetmeid ja nõuete rikkumise korral peatama andmete edastamise; Kaubanduslikud küsimused 10. on seisukohal, et läbipaistvuse tagamiseks ja valede sertifitseerimisväidete vältimiseks ei tohiks USA kaubandusministeerium lubada USA äriühingutel esitada avalikku teavet oma sertifitseerimise kohta andmekaitseraamistikus Privacy Shield, enne kui ministeerium on lõpetanud sertifitseerimismenetluse ja lisanud need äriühingud Privacy Shieldi nimekirja; väljendab muret asjaolu pärast, et kaubandusministeerium ei ole kasutanud andmekaitseraamistikuga Privacy Shield sätestatud võimalust nõuda sertifitseeritud äriühingutelt kolmandate isikutega sõlmitud lepingutes kasutatavate lepingutingimuste koopiaid, et tagada vastavus nõuetele; on seetõttu seisukohal, et puudub tulemuslik kontroll selle üle, kas sertifitseeritud äriühingud tegelikult järgivad andmekaitseraamistiku Privacy Shield sätteid; palub, et kaubandusministeerium viiks ennetavalt ja regulaarselt läbi ametikohustuslikke vastavuskontrolle, et jälgida, kas ettevõtjad järgivad tõhusalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirju ja nõudeid; 11. on seisukohal, et mitmesugused ELi kodanikele mõeldud õiguskaitsevahendid võivad osutuda liiga keeruliseks, raskesti kasutatavaks ja seega vähem tõhusaks; märgib, et nagu toonitavad sõltumatuid kaebuste menetlemise mehhanisme pakkuvad äriühingud, esitatakse valdav osa kaebusi neile otse üksikisikute poolt, mille käigus taotletakse üldist teavet andmekaitseraamistiku Privacy Shield ja oma andmete töötlemise kohta; soovitab USA ametiasutustel seetõttu pakkuda andmekaitseraamistiku Privacy Shield veebisaidil juurdepääsetaval ja kergesti mõistetaval kujul üksikisikutele täpsemat teavet nende õiguste ning kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta; RE\ docx 7/11 PE v01-00

8 12. võttes arvesse hiljutisi paljastusi isikuandmete väärkasutamise kohta andmekaitseraamistikus Privacy Shield sertifitseeritud äriühingute, nagu Facebook ja Cambridge Analytica poolt, kutsub andmekaitseraamistiku Privacy Shield rakendamise eest vastutavaid USA ametiasutusi selliste paljastuste suhtes viivitamata reageerima, järgides täies ulatuses antud kinnitusi ja võetud kohustusi andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtivate põhimõtete järgimise tagamiseks, ning kustutama vajaduse korral sellised äriühingud Privacy Shieldi nimekirjast; kutsub ka pädevaid ELi andmekaitseasutusi üles selliseid paljastusi uurima ja, kui see on asjakohane, peatama või keelama andmete edastamise Privacy Shieldi raamistikus; on seisukohal, et paljastused näitavad selgelt, et Privacy Shieldi mehhanism ei paku isikuandmete kaitse õigusele piisavat kaitset; 13. väljendab tõsist muret seoses Facebooki teenuste kasutamise tingimuste muutumisega väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat asuvate ELi-väliste riikide kasutajate jaoks, kes on seni olnud hõlmatud ELi andmekaitseõigusega, kuid kelle vastutavaks andmetöötlejaks on Facebooki Irelandi asemel edaspidi hoopis Facebooki US; on seisukohal, et see kujutab endast ligikaudu 1,5 miljardi kasutaja isikuandmete edastamist kolmandale riigile; kahtleb tõsiselt, kas de facto monopoolse seisundiga platvormi kasutajate põhiõiguste nii enneolematult ulatuslik piiramine on see, mida sooviti andmekaitseraamistikuga Privacy Shield saavutada; kutsub ELi andmekaitseasutusi üles seda küsimust lähemalt uurima; 14. väljendab tõsist rahutust, et kui seda küsimust ei lahendata, võib selline isikuandmete väärkasutus erinevate üksuste poolt, kes soovivad manipuleerida poliitilist arvamust või hääletuskäitumist, kujutada ohtu demokraatlikule protsessile ja selle aluseks olevale põhimõttele, et valijad suudavad iseseisvalt teha teadlikke ja faktipõhiseid otsuseid; 15. kiidab ja toetab nõuet USA seadusandjale liikuda privaatsust ja andmekaitset käsitleva ühtse õigusakti vastuvõtmise poole; 16. kordab oma muret seoses selliste konkreetsete eeskirjade ja tagatiste puudumisega programmis Privacy Shield, mis on seotud andmete automatiseeritud töötlusel/profiilianalüüsil põhinevate otsustega, millel on õiguslik tagajärg või mis avaldavad asjaomasele isikule märkimisväärset mõju; tunnustab komisjoni kavatsust tellida uuring eesmärgiga koguda faktilisi tõendeid ja täiendavalt hinnata automatiseeritud otsuste tegemise asjakohasust andmete edastamisel Privacy Shieldi raamistikus; palub komisjonil näha ette konkreetsed eeskirjad automatiseeritud otsuste tegemiseks, et pakkuda piisavaid kaitsemeetmeid, juhul kui uuringus nii soovitatakse; võtab seoses sellega teadmiseks ühise läbivaatamise käigus esitatud teabe, et automatiseeritud otsuste tegemine ei tohi põhineda andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel edastatud isikuandmetel; peab kahetsusväärseks asjaolu, et artikli 29 töörühma sõnade kohaselt jäi äriühingutelt saadud tagasiside väga üldiseks, mistõttu jäi ebaselgeks, kas need oletused vastavad tõele kõigi andmekaitseraamistikku Privacy Shield järgivate äriühingute puhul; rõhutab lisaks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldatavust vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 3 lõikele 2; 17. rõhutab, et personaliandmete (HR data) tõlgendamist ja käsitlemist tuleks veelgi parandada seoses sellega, et USA valitsusel ühelt poolt ning Euroopa Komisjonil ja artikli 29 töörühmal teiselt poolt on erinev arusaam mõiste personaliandmed sisust; PE v /11 RE\ docx

9 nõustub täielikult artikli 29 töörühma ettepanekuga, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni üles pidama Ameerika Ühendriikide ametiasutustega läbirääkimisi, et muuta Privacy Shieldi mehhanismi kõnealuse küsimuse osas; 18. väljendab veel kord muret, et andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtted ei vasta ELi nõusolekupõhise töötlemise mudelile, vaid võimaldavad keelduda või esitada vastuväiteid ainult väga erilistel asjaoludel; nõuab seetõttu, et pidades silmas ühist läbivaatamist peaks USA kaubandusministeerium tegutsema koos Euroopa andmekaitseasutustega selle nimel, et anda täpsemaid suuniseid seoses andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega, nagu valikuvõimaluse põhimõte, teate põhimõte, andmete edasisaatmine, vastutava töötleja ja volitatud töötleja suhe ning juurdepääs, nii et need oleksid paremini kooskõlas andmesubjekti õigustega vastavalt määrusele (EL) nr 2016/679; 19. kordab oma muret selle pärast, et USA Kongress lükkas aasta märtsis tagasi föderaalse sideameti (Federal Communications Commission) esitatud eeskirja Lairibaja muude telekommunikatsiooniteenuste klientide eraelu puutumatuse kaitsmine, millega loobuti lairibaühenduse privaatsuseeskirjadest, mille kohaselt oleks internetiteenuse pakkujatelt nõutud tarbija antavat selget nõusolekut enne veebilehitsemise andmete ja muu privaatse teabe reklaamijatele või muudele ettevõtetele müümist või nendega jagamist; on seisukohal, et see kujutab endast eraelu puutumatuse kaitsemeetmete järjekordset ohtuseadmist Ameerika Ühendriikides; Õiguskaitse ja riikliku julgeoleku küsimused 20. on seisukohal, et andmekaitseraamistiku Privacy Shield mehhanismis ei ole riikliku julgeoleku mõiste piisavalt täpselt piiritletud, kui tahetakse tagada, et andmekaitseeeskirjade rikkumisi saaks kohtutes tulemuslikult menetleda ja tagada nende range vastavus sellele, mis on vajalik ja proportsionaalne; nõuab seepärast riikliku julgeoleku mõiste täpset määratlemist; 21. võtab teadmiseks, et tehnoloogias, suhtlusmudelites ja ohukeskkonnas toimunud muutuste tõttu on välisluure jälitustegevuse seaduse paragrahvil 702 nüüd senisest rohkem sihtobjekte; 22. kahetseb, et USA ei kasutanud võimalust ega lisanud taaskohaldatavasse FISA paragrahvi 702 PPD-28s sisalduvaid kaitsemeetmeid; nõuab tõendeid ja õiguslikult siduvaid kohustusi selle tagamiseks, et paragrahvi 702 põhjal ei kogutaks andmeid valimatult ja need ei oleks üldkättesaadavad (masskogumine), mis oleks vastuolus ELi põhiõiguste hartaga; võtab teadmiseks komisjoni talituste töödokumendis esitatud selgituse, et paragrahvi 702 põhjal toimuv jälitustegevus on alati valikuline ja seetõttu ei ole andmete masskogumine lubatud; ühineb seetõttu artikli 29 töörühma nõudmisega, et PCLOB määratleks oma ajakohastatud aruandes sihtobjektid (targets) valikukriteeriumide (selectors) kasutamise põhjal ja valikukriteeriumide kohaldamise põhjal programmi UPSTREAM kontekstis, mis võimaldaks hinnata, kas mingil juhtumil leiab aset isikuandmete masskasutamine; taunib asjaolu, et üksikisikutele ELis ei laiene paragrahvi 702 taaskohaldamisel pakutavad täiendava kaitse võimalused; kahetseb, et paragrahvi 702 taaskohaldamisega kaasnevad mitmed puhtmenetluslikud muudatused, mis ei puuduta kõige tõsisemaid artikli 29 töörühma tõstatatud probleeme; palub, et komisjon suhtuks artikli 29 töörühma eelseisvasse paragrahvi 702 analüüsi tõsiselt ja RE\ docx 9/11 PE v01-00

10 tegutseks sellele vastavalt; 23. kinnitab, et FISA paragrahvi 702 taaskohaldamine veel kuue aasta jooksul seab andmekaitseraamistiku Privacy Shield õiguspärasuse küsimärgi alla; 24. väljendab muret presidendi korralduse pärast, mis võimaldab USA Riiklikul Julgeolekuagentuuril (NSA) jagada tohutut hulka ilma määruste, kohtukorralduste või kongressi loata kogutud isikuandmeid 16 muu asutusega, sealhulgas FBI, Uimastitevastase Võitluse Ameti (Drug Enforcement Agency) ja USA Sisejulgeolekuministeeriumiga; kahetseb asjaolu, et korralduse põhjal teostatava jälitustegevuse üle puudub kohtulik kontroll; 25. juhib tähelepanu sellele, et USA kodakonduseta isikutel, kelle suhtes on FISA paragrahvi 702 või korralduse põhjal rakendatud jälitustegevust, on püsivad takistused õiguskaitse saamisel, mille põhjuseks on isiku seisundi (standing) USA kohtutes praegu kasutatava tõlgenduse tõttu kohaldatavad menetlusnõuded, selleks, et USA kodakondsuseta isik saaks teda puudutava otsuse USAs kohtusse kaevata; 26. väljendab muret korralduse (avaliku ohutuse tugevdamise kohta Ühendriikides) mõju pärast USAs asuvate isikute halduslikule ja õiguskaitsele, kuna eraelu puutumatuse seadus (Privacy Act) ei kaitse enam USA kodakondsuseta isikuid; võtab teadmiseks komisjoni seisukoha, et piisavuse hindamine ei sõltu eraelu puutumatuse seaduse kaitsemeetmetest, mistõttu kõnealune korraldus ei mõjuta andmekaitseraamistikku Privacy Shield; on seisukohal, et korraldus annab siiski tunnistust USA täitevvõimu kavatsusest seni ELi kodanike suhtes kehtinud andmekaitsetagatised tühistada ja öelda lahti president Obama ametiajal ELi suhtes võetud kohustustest; 27. väljendab sügavat muret seaduse CLOUD Act (H.R. 4943) hiljutise vastuvõtmise pärast, kuna sellega laiendatakse USA ja välisriikide õiguskaitseasutuste võimalusi pääseda riigipiiride üleselt juurde isikuandmetele, ilma et peaks kasutama vastastikuse õigusabi vahendeid, mille puhul nähakse ette vajalikud kaitsemeetmed ja tunnustatakse teabe asukohamaades kehtivat kohtualluvust; juhib tähelepanu sellele, et seadusel CLOUD Act võivad olla ELi jaoks tõsised tagajärjed, kuna see on kaugeleulatuv ja võib minna vastuollu ELi andmekaitsealaste õigusaktidega; 28. on seisukohal, et tasakaalustatum lahendus oleks olnud kehtiva rahvusvahelise vastastikuse õigusabi lepingute süsteemi tugevdamine, et tõhustada rahvusvahelist ja kohtute koostööd; kordab, et nagu määruse (EL) 679/2016 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklis 48 sätestatud, on vastastikune õigusabi ja muud rahvusvahelised kokkulepped eelistatud mehhanism välisriikides asuvatele isikuandmetele juurdepääsu võimaldamiseks; 29. taunib asjaolu, et USA ametivõimud ei ole aktiivselt täitnud oma kohustust Euroopa Komisjoni õigeaegselt ja põhjalikult teavitada kõigist andmekaitseraamistikku Privacy Shield mõjutada võivatest arengutest, muu hulgas ei ole nad teavitanud komisjoni USA õigusraamistiku muudatustest, näiteks president Trumpi korraldusest avaliku ohutuse tugevdamise kohta Ühendriikides või internetiteenuste pakkujatele kehtinud eraelu puutumatust reguleerivate eeskirjade kehtetuks tunnistamisest; PE v /11 RE\ docx

11 30. tuletab meelde, et nagu märgiti Euroopa Parlamendi 6. aprilli aasta resolutsioonis, ei sisaldu ei andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetes ega ka USA administratsiooni kirjades selgitusi ega tagatisi, mis annaksid tunnistust ELi eraisikute õigusest tulemuslikule õiguskaitsele juhul, kui USA ametivõimud kasutavad õiguskaitse eesmärgil ja avalikes huvides nende isikuandmeid, mida Euroopa Liidu Kohus pidas oma 6. oktoobri aasta kohtuotsuses ELi põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud põhiõiguse põhisisuks; Järeldused 31. palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada andmekaitseraamistiku Privacy Shield täielik kooskõla 25. maist 2018 kohaldatava määrusega (EL) 2016/679 ja ELi põhiõiguste hartaga, nii et piisavus ei põhjustaks õiguslikke tühikud või USA firmade konkurentsieeliseid; 32. taunib asjaolu, et komisjon ja USA pädevad asutused ei taaskäivitanud arutelusid andmekaitseraamistikuga Privacy Shield kehtestatud korra üle ega koostanud tegevuskavasid avastatud puuduste võimalikult kiireks kõrvaldamiseks, nagu seda nõudis artikli 29 töörühm oma detsembris avaldatud ühise läbivaatamise aruandes; kutsub komisjoni ja USA pädevaid asutusi üles tegema seda ilma edasiste viivitusteta; 33. tuletab meelde, et andmekaitse ja eraelu puutumatus on seaduslikult jõustatavad põhiõigused, mis on sätestatud aluslepingutes, põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, samuti seadustes ja kohtupraktikas; rõhutab, et neid tuleb kohaldada nii, et see ei kahjustaks asjatult kaubavahetust või rahvusvahelisi suhteid, kuid samas ei tohi poliitilised või ärihuvid neid üles kaaluda ; 34. on seisukohal, et andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtiv kord ei taga sellist piisaval tasemel kaitset, mida Euroopa Kohtu tõlgenduse kohaselt nõuavad ELi andmekaitsealased õigusaktid ja ELi põhiõiguste harta; 35. on seisukohal, et kui USA 1. septembriks 2018 seda korda täielikult ei järgi, ei ole komisjon tegutsenud kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 lõikega 5; kutsub seepärast komisjoni üles peatama andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtivus seniks, kuni USA ametivõimud selle nõudeid täidavad; 36. teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks jätkuvalt jälgida selles valdkonnas toimuvaid arenguid, sealhulgas Euroopa Kohtusse jõudnud kohtuasju, ning jälgida käesolevas resolutsioonis esitatud soovituste järelmeetmeid; 37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule. RE\ docx 11/11 PE v01-00

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parlament Mai 2016 EESSÕNA Alates 3. detsembrist 2001 kohaldavad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem