Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tazocin - CHMP Opinion Art 30"

Väljavõte

1 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon. Pärast komisjoni otsust uuendavad liikmesriikide pädevad ametiasutused ravimiteavet vastavalt vajadusele koostöös viidatava liikmesriigiga. Seega ei pruugi käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht olla hetkel kehtiv tekst. 17

2 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 18

3 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tazocin ja sarnased nimetused (vt lisa I) 2 g / 0,25 g infusioonilahuse pulber Tazocin ja sarnased nimetused (vt lisa I) 4 g / 0,5 g infusioonilahuse pulber [Vt lisa I täidetakse riiklikult] 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga viaal sisaldab piperatsilliini (naatriumisoolana) 2 g-le vastavas koguses ja tasobaktaami (naatriumisoolana) 0,25 g-le vastavas koguses. Iga Tazocin 2 g / 0,25 g viaal sisaldab 5,58 mmol (128 mg) naatriumi. Iga viaal sisaldab piperatsilliini (naatriumisoolana) 4 g-le vastavas koguses ja tasobaktaami (naatriumisoolana) 0,5 g-le vastavas koguses. Iga Tazocin 4 g / 0,5 g viaal sisaldab 11,16 mmol (256 mg) naatriumi. Abiained: Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Infusioonilahuse pulber. Valge või valkjas pulber. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Tazocin on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks täiskasvanutel ja üle 2 aasta vanustel lastel (vt lõigud 4.2 ja 5.1): Täiskasvanud ja noorukid - raskekujuline, sealhulgas haiglas tekkinud ja ventilatsiooniga seotud kopsupõletik - tüsistunud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit) - tüsistunud kõhuõõne infektsioonid - tüsistunud naha ja pehmete kudede infektsioonid (sealhulgas diabeetilised jalainfektsioonid) Mõne eespool loetletud infektsiooniga seotud või oletatavalt seotud baktereemiaga patsientide ravi. Tazocini võib kasutada patsientide raviks, kelle puhul on kahtlus, et palavik on põhjustatud bakteriaalsest infektsioonist. 19

4 2- kuni 12-aastased lapsed - tüsistunud kõhuõõne infektsioonid Tazocini võib kasutada neutropeeniliste laste raviks, kelle puhul on kahtlus, et palavik on põhjustatud bakteriaalsest infektsioonist. Tuleb arvesse võtta antibakteriaalsete ainete kasutamise ametlikke juhiseid. 4.2 Annustamine ja manustamisviis Annustamine Tazocini annus ja manustamise sagedus sõltub infektsiooni raskusest ja lokalisatsioonist ning eeldatavatest patogeenidest. Täiskasvanud ja noorukieas patsiendid Infektsioonid Tavaline annus on 4 g piperatsilliini / 0,5 g tasobaktaami iga 8 tunni järel. Soovitatav annus nosokomiaalse kopsupõletiku ja bakteriaalsete infektsioonide puhul neutropeenilistel patsientidel on 4 g piperatsilliini / 0,5 g tasobaktaami iga 6 tunni järel. See raviskeem võib olla kohaldatav ka muude näidustatud infektsioonidega patsientide raviks, kui need on eriti raskekujulised. Järgmises tabelis on kokkuvõtlikult esitatud ravi sagedus ja soovitatav annus täiskasvanud ja noorukieas patsientidele eri näidustuste või seisundite puhul: Ravi sagedus Iga 6 tunni järel Iga 8 tunni järel Tazocin 4 g / 0,5 g Raskekujuline kopsupõletik Neutropeenilised täiskasvanud, kelle puhul on kahtlus, et palavik on põhjustatud bakteriaalsest infektsioonist Tüsistunud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit) Tüsistunud kõhuõõne infektsioonid Naha ja pehmete kudede infektsioonid (sealhulgas diabeetilised jalainfektsioonid) Neerufunktsiooni kahjustus Intravenoosset annust tuleb kohandada olenevalt tegeliku neerukahjustuse ulatusest järgmiselt (iga patsienti tuleb hoolikalt jälgida aine toksilisuse suhtes; sellest tulenevalt tuleb kohandada ravimi annust ja manustamisintervalli): Kreatiniini kliirens Tazocin (soovitatav annus) (ml/min) >40 Annuse kohandamine ei ole vajalik Soovitatav maksimaalne annus: 4 g / 0,5 g iga 8 tunni järel <20 Soovitatav maksimaalne annus: 4 g / 0,5 g iga 12 tunni järel Hemodialüüsi saavatele patsientidele tuleb manustada pärast iga dialüüsi üks täiendav piperatsilliini/tasobaktaami 2 g / 0,25 g annus, sest hemodialüüs eemaldab 4 tunniga 30 50% piperatsilliinist. Maksafunktsiooni kahjustus Annuse kohandamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2). 20

5 Annus eakatel patsientidel Eakatel, kellel on neerufunktsioon normaalne või kreatiniini kliirensi väärtused üle 40 ml/min, ei ole annuse kohandamine vajalik. Lapsed (2 12 aasta vanused) Infektsioonid Järgmises tabelis on esitatud kokkuvõtlikult ravi sagedus ja annus kehamassi järgi 2- kuni 12-aastastel pediaatrilistel patsientidel olenevalt näidustusest ja seisundist: Annus kehamassi ja ravi sageduse järgi 80 mg piperatsilliini / 10 mg tasobaktaami kehamassi 1 kg kohta iga 6 tunni järel 100 mg piperatsilliini / 12,5 mg tasobaktaami kehamassi 1 kg kohta iga 8 tunni järel * Mitte ületada maksimaalset 4 g / 0,5 g annust 30 minuti jooksul. Näidustus/seisund Neutropeenilised lapsed, kelle puhul on kahtlus, et palavik on põhjustatud bakteriaalsetest infektsioonidest* Tüsistunud kõhuõõne infektsioonid* Neerufunktsiooni kahjustus Intravenoosset annust tuleb kohandada olenevalt tegeliku neerukahjustuse ulatusest järgmiselt (iga patsienti tuleb hoolikalt jälgida aine toksilisuse suhtes; sellest tulenevalt tuleb kohandada ravimi annust ja manustamisintervalli): Kreatiniini kliirens (ml/min) Tazocin (soovituslik annus) >50 Annuse kohandamine ei ole vajalik mg piperatsilliini / 8,75 mg tasobaktaami / kg iga 8 tunni järel Hemodialüüsi saavatele lastele tuleb manustada pärast iga dialüüsi üks täiendav annus 40 mg piperatsilliini / 5 mg tasobaktaami / kg. Kasutamine alla 2 aasta vanustel lastel Tazocini ohutus ja efektiivsus 0 kuni 2 aasta vanustel lastel ei ole kindlaks määratud. Kontrollitud kliiniliste uuringute kohta andmed puuduvad. Ravi kestus Ravi tavaline kestus enamiku infektsioonide puhul on vahemikus 5 14 päeva. Ravi kestuse määramisel tuleb siiski juhinduda infektsiooni raskusest, patogeeni(de)st ja patsiendi kliinilisest ja bakterioloogilisest paranemisest. Manustamistee Tazocin 2 g / 0,25 g manustatakse intravenoosse infusioonina (30 minuti jooksul). Tazocin 4 g / 0,5 g manustatakse intravenoosse infusioonina (30 minuti jooksul). Lahustamisjuhiseid vt lõik

6 4.3 Vastunäidustused Ülitundlikkus toimeainete, muu penitsilliini-antibakteriaalse aine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Anamneesis äge raske allergiline reaktsioon muude beetalaktaamidest toimeainete suhtes (nt tsefalosporiin, monobaktaam või karbapeneem). 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Piperatsilliini/tasobaktaami valimisel konkreetse patsiendi raviks tuleb võtta arvesse laia toimespektriga poolsünteetilise penitsilliini kasutamise sobivust selliste tegurite põhjal nagu infektsiooni raskus ja resistentsus teiste sobivate antibakteriaalsete ainete suhtes. Enne ravi alustamist tuleb põhjalikult uurida patsiendi varasemaid ülitundlikkusreaktsioone penitsilliinide, muude beetalaktaamide (nt tsefalosporiin, monobaktaam või karbapeneem) ja allergeenide suhtes. Penitsilliinide, sealhulgas piperatsilliini/ tasobaktaami kasutamisel on patsientidel esinenud tõsiseid ja vahetevahel surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone [sh šokki]). Neid reaktsioone esineb tõenäolisemalt isikutel, kellel on esinenud tundlikkust mitme allergeeni suhtes. Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide korral tuleb antibiootikumi kasutamine katkestada ning võib osutuda vajalikuks manustada epinefriini ja rakendada muid erakorralisi meetmeid. Antibiootikumi poolt esilekutsutud pseudomembranoosne koliit võib avalduda raske püsiva kõhulahtisusena, mis võib olla eluohtlik. Pseudomembranoosse koliidi sümptomid võivad tekkida antibakteriaalse ravi ajal või pärast seda. Neil juhtudel tuleb Tazocini kasutamine katkestada. Ravi tulemusena võivad kujuneda välja resistentsed organismid, mis võivad põhjustada superinfektsioone. Mõnel beetalaktaam-antibiootikume kasutanud patsiendil on tekkinud veritsemisnähud. Neid reaktsioone on mõnikord seostatud hüübimistestide kõrvalekalletega, nt hüübimisaja, trombotsüütide agregatsiooni ja protrombiiniaja osas, ning nende tekkimine on tõenäolisem neerupuudulikkusega patsientidel. Veritsemisnähtude tekkimisel tuleb ravi antibiootikumiga katkestada ja alustada sobivat ravi. Võib tekkida leukopeenia ja neutropeenia, eriti pikaajalise ravi ajal; seetõttu tuleb perioodiliselt hinnata hematopoeetilist funktsiooni. Nagu teistegi penitsilliinidega ravimisel võib suurte annuste manustamisel tekkida neuroloogilisi tüsistusi, mis avalduvad krampidena, eriti neerufunktsiooni kahjustuse korral. Iga Tazocin 2 g / 0,25 g viaal sisaldab 5,58 mmol (128 mg) naatriumi ja Tazocin 4 g / 0,5 g viaal sisaldab 11,16 mmol (256 mg) naatriumi. Seda peavad võtma arvesse patsiendid, kellel on piiratud naatriumisisaldusega dieet. Kui patsiendil on vere madal kaaliumisisaldus või ta kasutab samal ajal ravimeid, mis võivad kaaliumitaset alandada, võib tekkida hüpokaleemia; neil patsientidel tuleb määrata perioodiliselt elektrolüütide tase veres. 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Mittedepolariseerivad lihasrelaksandid Piperatsilliini kasutamine samaaegselt vekurooniumiga on aidanud kaasa vekurooniumi neuromuskulaarse blokaadi pikenemisele. Nende sarnase toimemehhanismi tõttu võib piperatsilliin pikendada mittedepolariseeriva lihasrelaksandi tekitatud neuromuskulaarset blokaadi. 22

7 Suukaudsed antikoagulandid Samaaegsel manustamisel hepariini, suukaudsete antikoagulantide ja muude ravimitega, mis võivad mõjutada verehüübimissüsteemi, sealhulgas trombotsüütide funktsiooni, tuleb teha sobivaid hüübimisteste sagedamini ja näitajaid regulaarselt jälgida. Metotreksaat Piperatsilliin võib vähendada metotreksaadi eritumist; seetõttu tuleb toksilisuse vältimiseks jälgida patsiendi seerumi metotreksaadi taset. Probenetsiid Nagu teistegi penitsilliinide puhul, pikeneb probenetsiidi samaaegsel manustamisel piperatsilliini/ tasobaktaamiga piperatsilliini ja tasobaktaami poolväärtusaeg ja väheneb nende renaalne kliirens; mõlema aine maksimaalseid kontsentratsioone vereplasmas see siiski ei mõjuta. Aminoglükosiidid Piperatsilliini kasutamine ainsa ravimina või koos tasobaktaamiga ei põhjustanud olulisi muutusi tobramütsiini farmakokineetikas normaalse neerufunktsiooniga ega kerge või mõõduka neerukahjustusega patsientidel. Tobramütsiini manustamine ei mõjutanud oluliselt piperatsilliini, tasobaktaami ega M1 metaboliidi farmakokineetikat. Tobramütsiini ja gentamütsiini inaktiveerumist piperatsilliini toimel on tõestatud raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel. Teavet piperatsilliini/tasobaktaami manustamise kohta koos aminoglükosiididega vt lõigud 6.2 ja 6.6. Vankomütsiin Farmakokineetilisi koostoimeid piperatsilliini/tasobaktaami ja vankomütsiini vahel ei ole täheldatud. Toime laboratoorsetele analüüsidele Mitteensümaatiliste meetodite kasutamine uriini glükoositaseme mõõtmiseks võib anda väärpositiivseid tulemusi, nagu teistegi penitsilliinide puhul. Seetõttu on Tazocini kasutamisel raviks nõutav uriini glükoositaseme mõõtmine ensümaatilise meetodiga. Mitme keemilise mõõtmismeetodi kasutamisel uriini valgusisalduse määramiseks võidakse saada väärpositiivseid tulemusi. Valgusisalduse mõõtmist testribadega see ei mõjuta. Otsene Coombsi test võib olla positiivne. Ettevõtte Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus e EIA testid võivad anda Tazocini kasutavatel patsientidel väärpositiivseid tulemusi. Ettevõtte Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus e EIA testi puhul on esinenud ristreaktsioone muude polüsahhariidide ja polüfuranoosidega peale Aspergillus'e. Eespool loetletud testide positiivseid tulemusi Tazocini kasutavatel patsientidel tuleb kinnitada muude diagnostiliste meetoditega. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Rasedus Tazocini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. 23

8 Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet arengule, kuid mitte teratogeensust emasloomale toksilistes annustes (vt lõik 5.3). Piperatsilliin ja tasobaktaam läbivad platsentabarjääri. Piperatsilliini/tasobaktaami võib kasutada raseduse ajal ainult sel juhul, kui see on selgelt näidustatud, s.t ainult sel juhul, kui eeldatav kasulikkus kaalub üles võimalikud riskid rasedale ja lootele. Imetamine Piperatsilliin eritub inimese rinnapiima väikestes kontsentratsioonides; tasobaktaami kontsentratsioone inimese rinnapiimas ei ole uuritud. Imetavaid naisi võib ravida vaid juhul, kui ravi eeldatav kasulikkus kaalub üles sellega seotud võimalikud ohud naisele ja lapsele. Fertiilsus Rottide fertiilsusuuring ei näidanud toimet fertiilsusele ega paaritumisele pärast tasobaktaami või piperatsilliini/tasobaktaami kombinatsiooni intraperitoneaalset manustamist (vt lõik 5.3). 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. 4.8 Kõrvaltoimed Kõige sagedamad kõrvaltoimed (mida esines 1 10 patsiendil 100st) on diarröa, oksendamine, iiveldus ja lööve. Järgmises tabelis on kõrvaltoimed loetletud organsüsteemide ja MedDRA eelistatavate terminite järgi. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Organsüsteem Infektsioonid ja infestatsioonid Vere ja lümfisüsteemi häired Immuunsüsteemi häired Sage 1/100 kuni <1/10 Aeg-ajalt 1/1000 kuni <1/100 Candida superinfektsioon leukopeenia, neutropeenia, trombotsütopeenia ülitundlikkus Harv 1/ kuni <1/1000 aneemia, hemolüütiline aneemia, purpur, ninaverejooks, veritsemisaja pikenemine, eosinofiilia anafülaktiline/ anafülaksialaadne reaktsioon (sealhulgas šokk) Väga harv (<1/10 000) agranulotsütoos, pantsütopeenia, aktiveeritud osalise tromboplastiiniaja pikenemine, protrombiiniaja pikenemine, otsene Coombsi test positiivne, trombotsüteemia 24

9 Organsüsteem Ainevahetus- ja toitumishäired Närvisüsteemi häired Vaskulaarsed häired Seedetrakti häired Maksa ja sapiteede häired Naha ja nahaaluskoe kahjustused Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Neerude ja kuseteede häired Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Sage 1/100 kuni <1/10 diarröa, oksendamine, iiveldus lööve, sealhulgas makulopapula arne lööve Aeg-ajalt 1/1000 kuni <1/100 peavalu, unetus hüpotensioon, tromboflebiit, flebiit kollatõbi, stomatiit, kõhukinnisus, düspepsia Alaniinaminotransferaasi (ALAT) taseme tõus, aspartaataminotransferaasi (ASAT) taseme tõus nõgestõbi, kihelus vere kreatiniinitaseme tõus palavik, reaktsioon süstekohal Harv 1/ kuni <1/1000 õhetus pseudomembranoosne koliit, kõhuvalu hepatiit, vere bilirubiinitaseme tõus, vere leelisfosfataasitaseme tõus, gammaglutamüültransferaasitaseme tõus multiformne erüteem, bulloosne dermatiit, eksanteem artralgia, müalgia neerupuudulikkus, tubulointerstitsiaa lne nefriit külmavärinad Väga harv (<1/10 000) hüpokaleemia, veresuhkru taseme vähenemine, vere albumiinitaseme vähenemine, vere üldvalgutaseme vähenemine epidermise toksiline nekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom vere uureataseme tõus Piperatsilliiniraviga on seostatud palaviku ja lööbe sagenemist tsüstilise fibroosiga patsientidel. 4.9 Üleannustamine Sümptomid Turustamisjärgselt on teatatud piperatsilliini/tasobaktaami üleannustamisest. Enamikku nähtudest, sealhulgas iiveldust, oksendamist ja diarröad, on esinenud ka tavaliste soovitatud annustega. Patsientidel võivad tekkida soovituslikest annustest suuremate annuste intravenoossel manustamisel neuromuskulaarne erutuvus või krambid (eriti neerupuudulikkuse korral). 25

10 Ravi Üleannustamise korral tuleb ravi piperatsilliini/tasobaktaamiga katkestada. Spetsiaalset antidooti ei ole teada. Olenevalt patsiendi kliinilisest seisundist tuleb anda toetavat ja sümptomaatilist ravi. Piperatsilliini või tasobaktaami ülemääraseid seerumikontsentratsioone võib vähendada hemodialüüsiga (vt lõik 4.4). 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline grupp: süsteemse toimega antibakteriaalsed ained, penitsilliinide kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid; ATC-kood: J01C R05 Toimemehhanism Piperatsilliin kui laia toimespektriga poolsünteetiline penitsilliin avaldab bakteritsiidset toimet nii rakuseina kui ka -vaheseina sünteesi inhibeerimise teel. Tasobaktaam kui penitsilliinile struktuurilt lähedane beetalaktaam inhibeerib paljusid beetalaktamaase, mis põhjustavad sageli resistentsust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes, kuid ei pärsi AmpCensüüme ega metallobeetalaktamaase. Tasobaktaam laiendab piperatsilliini antibiootilist toimespektrit paljudele beetalaktamaasi tootvatele bakteritele, mis on omandanud resistentsuse piperatsilliini monoteraapiale. Farmakokineetiliste/farmakodünaamiliste omaduste suhe Aega, mil piperatsilliini kontsentratsioon ületab MIK-väärtuse (T>MIK) loetakse põhiliseks piperatsilliini efektiivsust määravaks farmakodünaamiliseks omaduseks. Resistentsusmehhanism Kaks põhilist resistentsusmehhanismi piperatsilliini/tasobaktaami suhtes on järgmised: Piperatsilliini-komponendi inaktiveerimine nende beetalaktamaaside poolt, mida tasobaktaam ei inhibeeri: molekuliklassidesse B, C ja D kuuluvad beetalaktamaasid. Peale selle ei kaitse tasobaktaam laiendatud toimespektriga beetalaktamaaside vastu, mis kuuluvad molekuliklasside A ja D ensüümirühmadesse. Penitsilliiniga seonduvate valkude muutused, mille tulemusena väheneb piperatsilliini afiinsus molekulaarse sihtmärgi suhtes bakterites. Peale selle võivad bakterite resistentsust piperatsilliini/tasobaktaami suhtes, eelkõige gramnegatiivsete bakterite puhul, põhjustada muutused bakteri membraani läbilaskvuses ning mitme ravimi väljavoolu pumpade ekspressioonis. 26

11 Piirväärtused EUCAST-i kliinilised piperatsilliini/tasobaktaami MIK tundlikkuse tasemed ( , v 1). Tundlikkuse uurimiseks on kasutatud tasobaktaami fikseeritud kontsentratsiooni 4 mg/l. Patogeen Liigispetsiifilised piirväärtused (S /R>) Enterobacteriaceae 8/16 Pseudomonas 16/16 Gramnegatiivsed ja 8/16 grampositiivsed anaeroobid Liikidega mitteseotud 4/16 piirväärtused Streptokokkide tundlikkus tuleneb tundlikkusest penitsilliinidele. Stafülokokkide tundlikkus tuleneb tundlikkusest oksatsilliinile. Tundlikkus Omandatud resistentsus võib valitud liikide puhul geograafiliselt ja ajas erineda, mistõttu on soovitav omada resistentsuse kohta kohalikku teavet, eriti raskete infektsioonide ravimisel. Kui kohalik resistentsus muudab ravimi kasulikkuse vähemalt teatavat liiki infektsioonide suhtes küsitavaks, võib vajaduse korral küsida abi ekspertidelt. Asjakohaste liikide rühmad tundlikkuse järgi piperatsilliini/tasobaktaami suhtes TAVALISELT TUNDLIKUD LIIGID Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid Enterococcus faecalis Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus, tundlik metitsilliini suhtes Staphylococcus'e liigid, koagulaasnegatiivsed, tundlikud metitsilliini suhtes Streptococcus pyogenes B-grupi streptokokid Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid Citrobacter koseri Haemophilus influenza Moraxella catarrhalis Proteus mirabilis Anaeroobsed grampositiivsed mikroorganismid Clostridium'i liigid Eubacterium'i liigid Peptostreptococcus'e liigid Anaeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid Bacteroides fragilis'e grupp Fusobacterium'i liigid Porphyromonas'e liigid Prevotella liigid 27

12 Asjakohaste liikide rühmad tundlikkuse järgi piperatsilliini/tasobaktaami suhtes LIIGID, MILLE PUHUL RESISTENTSUS VÕIB OLLA PROBLEEMIKS Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid Enterococcus faecium $,+ Streptococcus pneumonia Streptococcus viridans'i grupp Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid Acinetobacter baumannii $ Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter'i liigid Escherichia coli Klebsiella pneumonia Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia ssp. Pseudomonas aeruginosa Serratia liigid ALGSELT RESISTENTSED ORGANISMID Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid Corynebacterium jeikeium Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid Legionella liigid Stenotrophomonas maltophilia +,$ Muud mikroorganismid Chlamydophilia pneumonia Mycoplasma pneumonia $ Liigid, millel on algselt vahepealne tundlikkus. + Liigid, mille puhul on ühes või mitmes Euroopa Liidu piirkonnas/riigis/regioonis täheldatud suurt resistentsuse taset (üle 50%). Kõik metitsilliini suhtes resistentsed stafülokokid on resisetentsed piperatsilliini/tasobaktaami suhtes. 5.2 Farmakokineetilised omadused Imendumine Piperatsilliini ja tasobaktaami maksimaalsed kontsentratsioonid pärast 4 g / 0,5 g manustamist 30 minuti jooksul intravenoosse infusioonina on vastavalt 298 µg/ml ja 34 µg/ml. Jaotumine Nii piperatsilliin kui ka tasobaktaam seonduvad plasmavalkudega ligikaudu 30% ulatuses. Piperatsilliini ega tasobaktaami seondumist valkudega teise ühendi sisaldumine ei mõjuta. Tasobaktaami metaboliit seondub valkudega väga vähe. Piperatsilliin/tasobaktaam jaotub ulatuslikult kudedes ja kehavedelikes, sealhulgas soolelimaskestas, sapipõies, kopsudes, sapis ja luudes. Keskmised kontsentratsioonid kudedes moodustavad üldjuhul 50 kuni 100% plasmakontsentratsioonidest. Jaotumine ajukelmepõletikuta isikute tserebrospinaalvedelikku on vähene nagu teistegi penitsilliinide puhul. 28

13 Biotransformatsioon Piperatsilliin metaboliseerub vähetähtsaks mikrobioloogiliselt aktiivseks desetüülmetaboliidiks. Tasobaktaam metaboliseerub üheks metaboliidiks, mis leiti olevat mikrobioloogiliselt inaktiivne. Eliminatsioon Piperatsilliin ja tasobaktaam elimineeruvad neerude kaudu glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarsekretsiooni teel. Piperatsilliin eritub kiiresti muutumatul kujul, kusjuures 68% manustatud kogusest väljub uriiniga. Tasobaktaam ja selle metaboliit elimineeruvad eelkõige neerude kaudu, kusjuures 80% manustatud annusest väljub muutumatul kujul ja ülejäänud osa ainsa metaboliidina. Piperatsilliin, tasobaktaam ja desetüülpiperatsilliin erituvad ka sappi. Pärast piperatsilliini/tasobaktaami ühekordse või mitme annuse manustamist tervetele uuringus osalejatele oli piperatsilliini ja tasobaktaami plasma poolväärtusaeg 0,7 1,2 tundi ning ei sõltunud annusest ega infusiooni kestusest. Nii piperatsilliini kui ka tasobaktaami eliminatsiooni poolväärtusaeg renaalse kliirensi vähenedes pikeneb. Piperatsilliini farmakokineetikat tasobaktaam oluliselt ei mõjuta. Piperatsilliin näib tasobaktaami kliirensit veidi vähendavat. Erigrupid Maksatsirroosiga patsientidel piperatsilliini ja tasobaktaami poolväärtusaeg pikeneb võrreldes tervete uuringus osalejatega vastavalt ligikaudu 25% ja 18%. Piperatsilliini ja tasobaktaami poolväärtusajad kreatiniini kliirensi vähenedes pikenevad. Poolväärtusaeg pikeneb võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega piperatsilliini puhul kaks ja tasobaktaami puhul neli korda, kui kreatiniini kliirens on alla 20 ml/min. Hemodialüüs eemaldab 30 50% piperatsilliinist/tasobaktaamist ning veel 5% tasobaktaami annusest väljub tasobaktaami metaboliidina. Peritoneaaldialüüs eemaldab vastavalt ligikaudu 6% ja 21% piperatsilliini/tasobaktaami annustest ning kuni 18% tasobaktaami annusest väljub tasobaktaami metaboliidina. Lapsed Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis oli hinnanguline kliirens 9 kuu kuni 12 aasta vanustel patsientidel võrreldav täiskasvanutega ning populatsiooni keskmine väärtus 5,64 (standardviga 0,34) ml/min/kg. Piperatsilliini hinnanguline kliirens 2 9 kuu vanustel lastel moodustab 80% sellest väärtusest. Piperatsilliini keskmine jaotusmaht sellel populatsioonil on 0,243 (standardviga 0,011) l/kg ning ei sõltu vanusest. Eakad patsiendid Piperatsilliini ja tasobaktaami keskmised poolväärtusajad olid eakatel vastavalt 32% ja 55% pikemad kui noorematel uuringus osalejatel. See erinevus võib tuleneda vanusega seotud muutustest kreatiniini kliirensis. Rass Aasia päritolu (n=9) ja valgest rassist (n=9) tervete vabatahtlike puhul, kellele manustati ühekordse annusena 4 g / 0,5 g, piperatsilliini ega tasobaktaami farmakokineetikas erinevusi ei täheldatud. 29

14 5.3 Prekliinilised ohutusandmed Kroonilise toksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kartsinogeensuse uuringuid ei ole piperatsilliini/tasobaktaamiga tehtud. Ühes viljakuse ja üldise reproduktsiooni uuringus rottidega tasobaktaami või piperatsilliini/tasobaktaami intraperitoneaalse manustamisega vähenes pesakondade suurus ja suurenesid looted ning esines hilinenud luustumist ja roiete varieerumist samaaegselt emasloomal avalduva toksilisusega. F1-põlvkonna viljakust ja F2-põlvkonna embrüonaalset arengut see ei kahjustanud. Hiirte ja rottide teratogeensuse uuringud tasobaktaami või piperatsilliini/tasobaktaami kombinatsiooni intravenoosse manustamisega näitasid rottide loote kaalu vähest vähenemist emasloomale toksiliste annuste korral, kuid ei näidanud teratogeenset toimet. Pärast tasobaktaami või piperatsilliini/tasobaktaami kombinatsiooni intraperitoneaalset manustamist rottidele halvenes peri-/postnataalne areng (vähenes loote kaal, suurenes surnult sündinute arv ja poegade suremus) samaaegselt emasloomal avalduva toksilisusega. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Dinaatriumedetaat (EDTA) Sidrunhappe monohüdraat 6.2 Sobimatus Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6. Tazocini kasutamisel samaaegselt mõne teise antibiootikumiga (nt aminoglükosiididega) tuleb ravimeid manustada eraldi. Beetalaktaam-antibiootikumide segamine aminoglükosiidiga in vitro võib põhjustada aminoglükosiidi olulist inaktiveerumist. Tazocini ei tohi segada süstlas ega infusioonipudelis teiste ravimitega, sest nende sobivust ei ole kindlaks määratud. Keemilise ebastabiilsuse tõttu ei tohi Tazocini kasutada lahustes, mis sisaldavad ainult naatriumbikarbonaati. Tazocini ei tohi lisada veretoodetele ega albumiini hüdrolüsaatidele. 6.3 Kõlblikkusaeg Avamata viaal: 3 aastat Lahustatud ravim viaalis Pärast lahustamist mõnes sobivas lahustis püsib ravim tõestatult keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne kuni 24 tunni jooksul temperatuuril 25 C ning kuni 48 tunni jooksul säilitamisel külmkapis temperatuuril 2 8 C (vt lõik 6.6). 30

15 Lahjendatud infusioonilahus Pärast lahustatud ravimi edasist lahjendamist sobiva lahustiga soovitatava lahjendusmahuni on lahjendatud infusioonilahus tõestatult keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne 24 tunni jooksul temperatuuril 25 C ning 48 tunni jooksul säilitamisel külmkapis temperatuuril 2 8 C (vt lõik 6.6). Mikrobioloogilise ohutuse aspektist tuleb lahustatud ja lahjendatud lahused kohe ära kasutada. Kui neid kohe ei kasutata, vastutab säilitusaja ja säilitustingimuste eest enne kasutamist kasutaja ja see aeg ei tohiks temperatuuril C olla üldjuhul pikem kui 12 tundi, välja arvatud juhul, kui lahjendamine ja lahustamine toimusid kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. 6.4 Säilitamise eritingimused Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 25 C. Lahustatud ja lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik Pakendi iseloomustus ja sisu 30 ml I tüüpi klaasist viaal bromobutüülkummist korgi ja äratõmmatava sulguriga. 70 ml I tüüpi klaasist viaal bromobutüülkummist korgi ja äratõmmatava sulguriga. Pakendi suurused: karbis 1, 5, 10, 12 või 25 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks Lahustamine ja lahjendamine peavad toimuma aseptilistes tingimustes. Lahust peab enne manustamist tahkete osakeste ja värvusemuutuse suhtes visuaalselt kontrollima. Kasutada võib ainult selget ja osakesteta lahust. Intravenoosne Lahustage iga viaal allpool tabelis näidatud lahustikohuses, kasutades lahustamiseks sobivat lahustit. Keerutage kuni lahustumiseni. Pideval keerutamisel saavutatakse lahustumine tavaliselt 5 kuni 10 minutiga (käsitsemise kohta vt täpsemalt allpool). Viaali sisu Viaali lisatav lahustikogus* 2 g / 0,25 g (2 g piperatsilliini ja 0,25 g tasobaktaami) 10 ml 4 g / 0,5 g (4 g piperatsilliini ja 0,5 g tasobaktaami) 20 ml * Lahustamiseks kokkusobivad lahustid: - 0,9% (9 mg/ml) naatriumkloriidi süstelahussteriilne süstevesi (1) - glükoos 5% (1) Maksimaalne soovitatav steriilse süstevee kogus annuse kohta on 50 ml. Ravimilahus tuleb viaalist süstlaga välja tõmmata. Lahustamisjuhiseid järgides vastab süstlaga viaalist väljatõmmatav kogus piperatsilliini ja tasobaktaami kogusele etiketil. Lahustatud ravimit võib täiendavalt lahjendada soovitud mahuni (nt 50 ml-lt 150 ml-ni) mõne järgmise kokkusobiva lahusega: - 0,9% (9 mg/ml) naatriumkloriidi süstelahus 31

16 - glükoos 5% - dekstraan 6% 0,9% naatriumkloriidi lahuses - Ringeri laktaadi süstelahus - Hartmanni lahus - Ringeri atsetaat - Ringeri atsetaat/malaat Manustamine koos aminoglükosiididega Aminoglükosiidi in vitro inaktiveerumise tõttu beetalaktaam-antibiootikumide toimel on soovitatav manustada Tazocini aminoglükosiidist eraldi. Kui on näidustatud samaaegne ravi aminoglükosiididega, tuleb Tazocini ja aminoglükosiidi lahustada ja lahjendada eraldi. Kui on soovitatav samaaegne manustamine, sobib Tazocin samaaegseks manustamiseks infusiooniliini kolmikühenduse kaudu ainult järgmiste aminoglükosiididega järgmistes tingimustes: Aminoglükosiid Amikatsiin Gentamütsiin Tazocini annus 2 g/ 0,25 g 4 g / 0,5 g 2 g / 0,25 g 4 g / 0,5 g Tazocini lahjendi maht (ml) Aminoglükosiidi kontsentratsiooni vahemik* (mg/ml) 50, 100, 150 1,75 7,5 50, 100, 150 0,7 3,32 Lubatud lahjendid 0.9% naatriumkloriidi või 5% glükoosi lahus 0.9% naatriumkloriidi või 5% glükoosi lahus * Aminoglükosiidi annus peab põhinema patsiendi kehamassil, infektsiooni iseloomul (tõsine või eluohtlik) ja neerufunktsioonil (kreatiniini kliirens). Tazocini kokkusobivust teiste aminoglükosiididega ei ole kindlaks määratud. Lahjendite ja kontsentratsioonide sobivus samaaegseks manustamiseks amikatsiini ja gentamütsiiniga infusiooniliini kolmikühenduse kaudu on kindlaks määratud ainult tabelis loetletud Tazocini annustega. Samaaegsel manustamisel kolmikühenduse kaudu muul kui eespool loetletud viisil võib aminoglükosiid Tazocini toimel inaktiveeruda. Sobimatuse kohta vt lõik 6.2. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. 32

17 7. MÜÜGILOA HOIDJA [Vt lisa I täidetakse riiklikult] {Nimi ja aadress} <{tel}> <{faks}> <{ }> 8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) [Täidetakse riiklikult] 9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV [Täidetakse riiklikult] 10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV [Täidetakse riiklikult] Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav kodulehel: 33

18 PAKENDI MÄRGISTUS 34

19 VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP JA VIAAL 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tazocin ja sarnased nimetused (vt lisa I) 2 g / 0,25 g, infusioonilahuse pulber Tazocin ja sarnased nimetused (vt lisa I) 4 g / 0,5 g infusioonilahuse pulber Piperatsilliin/tasobaktaam 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS Iga viaal sisaldab: 2 g piperatsilliini (naatriumisoolana) ja 0,25 g tasobaktaami (naatriumisoolana). Iga viaal sisaldab: 4 g piperatsilliini (naatriumisoolana) ja 0,5 g tasobaktaami (naatriumisoolana). 3. ABIAINED Naatriumedetaat (EDTA) ja sidrunhappe monohüdraat. 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 1 viaal infusioonilahuse pulbriga. 5 x 1 viaal infusioonilahuse pulbriga. 10 x 1 viaal infusioonilahuse pulbriga. 12 x 1 viaal infusioonilahuse pulbriga. 25 x 1 viaal infusioonilahuse pulbriga. 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE Intravenoosne, pärast lahustamist ja lahjendamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 35

20 8. KÕLBLIKKUSAEG Kõlblik kuni: 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 25 C. 10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE 11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS [Vt lisa I täidetakse riiklikult] {Nimi ja aadress} <{tel}> <{faks}> <{ }> 12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) [Täidetakse riiklikult] 13. PARTII NUMBER Partii nr: 14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED Retseptiravim. 15. KASUTUSJUHEND 16. INFORMATSIOON BRAILLE KIRJAS (PUNKTKIRJAS) [Täidetakse riiklikult] 36

21 PAKENDI INFOLEHT 37

22 PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Tazocin 2 g / 0,25 g infusioonilahuse pulber Tazocin 4 g / 0,5 g infusioonilahuse pulber piperatsilliin/tasobaktaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. - Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Infolehes antakse ülevaade: 1. Mis ravim on TAZOCIN ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne TAZOCINI kasutamist 3. Kuidas TAZOCINI kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas TAZOCINI säilitada 6. Lisainfo 1. MIS RAVIM ON TAZOCIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE Piperatsilliin kuulub laia toimega penitsilliinantibiootikumide rühma. See võib hävitada mitmesugust liiki baktereid. Tasobaktaam võib ära hoida teatavate resistentsete bakterite püsimist hoolimata piperatsilliini toimest. See tähendab, et piperatsilliini ja tasobaktaami koos manustamisel hävib rohkem baktereid. TAZOCINI kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide, näiteks alumiste hingamisteede (kopsud), kuseteede (neerud ja põis), kõhuõõne, naha või vere bakteriaalsete infektsioonide ravimiseks täiskasvanutel ja noorukitel. TAZOCINI võib kasutada bakteriaalsete infektsioonide raviks patsientidel, kellel esineb valgeliblede vähesus (vähenenud resistentsus infektsioonide suhtes). TAZOCINI kasutatakse kõhuõõne infektsioonide, näiteks pimesoolepõletiku, peritoniidi (kõhuõõne elundite vedelike ja kelme infektsioon) ja sapipõieinfektsioonide ravimiseks 2 12-aastastel lastel. TAZOCINI võib kasutada bakteriaalsete infektsioonide raviks patsientidel, kellel esineb valgeliblede vähesus (vähenenud resistentsus infektsioonide suhtes). Teatavate tõsiste infektsioonide korral võib arst kaaluda TAZOCINI kasutamist koos teiste antibiootikumidega. 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TAZOCINI KASUTAMIST Ärge kasutage TAZOCINI - kui te olete allergiline (ülitundlik) piperatsilliini, tasobaktaami või TAZOCINI mõne koostisosa suhtes. - kui te olete allergiline (ülitundlik) selliste antibiootikumide suhtes nagu penitsilliinid, tsefalosporiinid või teised beetalaktamaasi inhibiitorid, võite olla allergiline ka TAZOCINI suhtes. 38

23 Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TAZOCIN - kui teil on allergiaid. Kui teil on mitu allergiat, öelge seda kindlasti arstile või muule tervishoiutöötajale enne selle ravimi saamist. - kui teil on kõhulahtisus enne ravi või tekib ravi ajal või pärast ravi. Sel juhul öelge seda kohe arstile või muule tervishoiutöötajale. Ärge võtke kõhulahtisuse vastast ravimit ilma arstiga nõu pidamata. - kui teie vere kaaliumitase on madal. Arst võib pidada vajalikuks kontrollida enne selle ravimi kasutamist teie neere või teha ravi ajal regulaarseid vereanalüüse. - kui teil on neerude või maksa häireid või kui te saate hemodialüüsi. Arst võib pidada vajalikuks kontrollida enne selle ravimi kasutamist teie neere või teha ravi ajal regulaarseid vereanalüüse. - kui te kasutate teatavaid ravimeid (antikoagulante) vere ülemäärase hüübimise ennetamiseks (vt ka käesoleva infolehe lõiku Kasutamine koos teiste ravimitega) või ravi ajal tekib ootamatu veritsemine. Sel juhul öelge seda kohe arstile või muule tervishoiutöötajale. - kui teil tekivad ravi ajal krambid. Sel juhul öelge seda kohe arstile või muule tervishoiutöötajale. - kui arvate, et teil on tekkinud uus infektsioon või infektsioon on süvenenud. Sel juhul öelge seda kohe arstile või muule tervishoiutöötajale. Alla 2 aasta vanused lapsed Piperatsilliini/tasobaktaami ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 2 aasta ebapiisavate efektiivsus- ja ohutusandmete tõttu. Kasutamine koos teiste ravimitega Palun informeerige oma arsti või muud tervishoiutöötajat, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Teatavatel ravimitel võib tekkida piperatsilliini ja tasobaktaamiga koostoimeid. Need on: - podagraravim (probenetsiid). See võib pikendada piperatsilliini ja tasobaktaami kehast väljumise aega. - verd vedeldavad või trombiravimid (nt hepariin, varfariin või aspiriin); - ravimid lihaste lõdvestamiseks operatsiooni ajal. Informeerige oma arsti, kui teil kavatsetakse kasutada üldanesteesiat. - metotreksaat (vähi, artriidi ja psoriaasi ravim). Piperatsilliin ja tasobaktaam võivad pikendada metotreksaadi kehast väljumise aega. - vere kaaliumitaset alandavad ravimid (nt urineerimist suurendavad tabletid või teatavad vähiravimid). - teisi antibiootikume tobramütsiini või gentamütsiini sisaldavad ravimid. Öelge arstile, kui teil on neeruhäireid. Mõju laborianalüüside tulemustele Kui peate andma vere- või uriiniproovi, rääkige arstile või laboritöötajale, et kasutate TAZOCINI. Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, arvate, et võite olla rase, või soovite rasestuda, öelge seda arstile või muule tervishoiutöötajale enne selle ravimi saamist. Arst otsustab, kas TAZOCIN on teile sobiv. Piperatsilliin ja tasobaktaam võivad emaüsas või rinnapiima kaudu imikule üle kanduda. Kui te imetate last, otsustab arst, kas TAZOCIN on teile sobiv. Autojuhtimine ja masinatega töötamine TAZOCINI kasutamine eeldatavalt ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate kasutamise võimet. Oluline teave mõningate TAZOCINI koostisainete suhtes TAZOCIN 2 g / 0,25 g sisaldab 5,58 mmol (128 mg) naatriumi. TAZOCIN 4 g / 0,5 g sisaldab 11,16 mmol (256 mg) naatriumi. 39

24 Seda peavad võtma arvesse patsiendid, kellel on piiratud naatriumisisaldusega dieet. 3. KUIDAS TAZOCINI KASUTADA Arst või muu meditsiinitöötaja manustab teile seda ravimit infusioonina (tilgutiga 30 minuti jooksul) veeni. Teile manustatav ravimiannus sõltub ravitavast haigusest, teie vanusest ning neeruhäirete olemasolust. Täiskasvanud ja 12-aastased või vanemad noorukid Tavaline annus on 4 g / 0,5 g piperatsilliini/tasobaktaami, mis manustatakse teile iga 6 8tunni järel veeni (otse vereringesse) aastased lapsed Tavaline annus kõhuõõne infektsioonidega lastele on 100 mg / 12,5 mg piperatsilliini/tasobaktaami kehamassi 1 kg kohta, mis manustatakse iga 8 tunni järel veeni (otse vereringesse). Tavaline annus valgeliblede vähesusega lastele on 80 mg / 10 mg piperatsilliini/tasobaktaami kehamassi 1 kg kohta, mis manustatakse iga 6 tunni järel veeni (otse vereringesse). Arst arvutab annuse olenevalt lapse kehamassist, kuid päevaannus ei tohi ületada 4 g / 0,5 g TAZOCINI. Teile manustatakse TAZOCINI kuni infektsiooninähtude täieliku kadumiseni (5 kuni 14 päeva). Neeruprobleemidega patsiendid Arst võib pidada vajalikuks vähendada TAZOCINI annust või manustamissagedust. Arst võib määrata teile ka ravi õige annuse kontrollimiseks vereanalüüse, eriti selle ravimi pikaajalisel kasutamisel. Kui te saate TAZOCINI rohkem kui ette nähtud Kuna TAZOCINI manustab teile arst või muu tervishoiutöötaja, ei ole vale annuse saamine tõenäoline. Kui teil tekivad aga kõrvaltoimed, näiteks krambid, või kui te arvate, et olete saanud ravimit liiga palju, öelge seda kohe arstile. Kui teil jääb TAZOCINI annus vahele Kui te arvate, et teil on jäänud TAZOCINI annus saamata, öelge seda kohe arstile või muule tervishoiutöötajale. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või muu tervishoiutöötajaga. 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED Nagu kõik ravimid, võib ka TAZOCIN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või muule tervishoiutöötajale. TAZOCINI tõsised kõrvaltoimed on: - näo, huulte, keele või muude kehaosade turse - õhupuudus, vilistav hingamine või hingamisraskused - raske lööve, kihelus või nahapõletik - silmade või naha kollasus - vererakkude kahjustus (nähud on muu hulgas: ootamatult tekkiv õhupuudus, uriini punaseks või pruuniks värvumine, ninaverejooksud ja verevalumid) 40

25 Kui te märkate mõnda eespool nimetatud kõrvaltoimet, pöörduge kohe arsti poole. Teave nende kõrvaltoimete esinemissageduse kohta on esitatud allpool. Võimalikud kõrvaltoimed on jagatud järgmistesse kategooriatesse: - sage: esineb 1 10 kasutajal 100st - aeg-ajalt: esineb 1 10 kasutajal 1000st - harv: esineb 1 10 kasutajal st - väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal st Sagedad kõrvaltoimed: - diarröa, oksendamine, iiveldusnahalööbed Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: - soor - (ebanormaalne) valgeliblede (leukopeenia, neutropeenia) ja trombotsüütide (trombotsütopeenia) vähenemine - allergiline reaktsioon - peavalu, unetus - madal vererõhk, veenipõletik (annab tunda haigestunud koha valulikkuse või punetusena) - kollatõbi (naha või silmavalgete kollaseks värvumine), suu limaskesta põletik, kõhukinnisus, seedimatus, seedehäire - teatavate ensüümide (alaniinaminotransferaas, aspartaataminotransferaas) taseme tõus veres - kihelus, nõgestõbi - lihaste ainevahetusproduktide (kreatiniini) taseme tõus veres - palavik, süstekoha reaktsioon - pärminfektsioon (Candida superinfektsioon) Harvad kõrvaltoimed: - punaliblede või verepigmendi hemoglobiini (ebanormaalne) vähenemine veres, punaliblede (ebanormaalne) vähenemine nende enneaegse lagunemise tõttu (hemolüütiline aneemia), täppverevalumid (purpur), ninaverejooks (epistaksis) ja veritsemisaja pikenemine, teatavat liiki valgeliblede taseme (ebanormaalne) suurenemine (eosinofiilia) - raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline/anafülaksialaadne reaktsioon, sealhulgas šokk) - nahaõhetus - teatav jäemesooleinfektsiooni vorm (pseudomembranoosne koliit), kõhuvalu - maksapõletik (hepatiit), verepigmentide laguprodukti (bilirubiini) taseme tõus, teatavate vereensüümide (leelisfosfataasi, gammaglutamüültransferaasi) taseme tõus - nahareaktsioonid punetuse ja nahakahjustuste moodustumisega (eksanteem, multiformne erüteem), nahareaktsioonid villidega (bulloosne dermatiit) - liigese- ja lihasevalu - neerufunktsiooni halvenemine ja neerude talitlushäired - vappekülm, jäikus Väga harvad kõrvaltoimed: - sõmerate valgeliblede raskekujuline vähenemine (agranulotsütoos), raskekujuline punaliblede, valgeliblede ja trombotsüütide vähenemine (pantsütopeenia) - vere hüübimisaja pikenemine (pikenenud osaline tromboplastiiniaeg, pikenenud protrombiiniaeg), laboratoorsete analüüside kõrvalekalded (otsene Coombsi test positiivne), trombotsüütide arvu suurenemine (trombotsüteemia) - vere kaaliumitaseme vähenemine (hüpokaleemia), veresuhkru (glükoosi) taseme alanemine, verevalgu albumiini taseme vähenemine, vere üldvalgusisalduse vähenemine - naha pealmise kihi eraldumine üle kogu keha (epidermise toksiline nekrolüüs), tõsine kogu keha hõlmav allergiline reaktsioon naha ja limaskesta löövete ja mitmesuguste nahanähtudega (Stevensi- Johnsoni sündroom) 41

26 - vere uurealämmastiku taseme tõus Piperatsilliiniraviga on seostatud palaviku ja lööbe sagenemist tsüstilise fibroosiga patsientidel. 5. KUIDAS TAZOCINI SÄILITADA Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage TAZOCINI pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast Kõlblik kuni/exp. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 25 C. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. LISAINFO Mida TAZOCIN sisaldab - Toimeained on piperatsilliin ja tasobaktaam.iga viaal sisaldab 2 g piperatsilliini (naatriumisoolana) ja 0,25 g tasobaktaami (naatriumisoolana). Iga viaal sisaldab 4 g piperatsilliini (naatriumisoolana) ja 0,5 g tasobaktaami (naatriumisoolana). - Abiained on sidrunhappe monohüdraat ja dinaatriumedetaat (EDTA). Kuidas TAZOCIN välja näeb ja pakendi sisu TAZOCIN 2 g / 0,25 g on valge või valkjas pulber, mida tarnitakse viaalis. Pakendis on 1, 5, 10, 12 või 25 viaali. TAZOCIN 4 g / 0,5 g on valge või valkjas pulber, mida tarnitakse viaalis. Pakendis on 1, 5, 10, 12 või 25 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: [Vt lisa I täidetakse riiklikult] Tootja: [Vt lisa I täidetakse riiklikult] {Nimi ja aadress} <{tel}> <{faks}> <{ }> See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: [Vt lisa I täidetakse riiklikult] 42

27 Infoleht on viimati kooskõlastatud {KK/AAAA}. [Täidetakse riiklikult] Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav kodulehel: Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale: Kasutamisjuhend TAZOCINI manustatakse intravenoosse infusioonina (tilgutiga 30 minuti jooksul). Intravenoosne Lahustage iga viaal allpool tabelis näidatud lahustikohuses, kasutades lahustamiseks sobivat lahustit. Keerutage kuni lahustumiseni. Pideval keerutamisel saavutatakse lahustumine tavaliselt 5 kuni 10 minutiga (käsitsemise kohta vt täpsemalt allpool). Viaali sisu Viaali lisatav lahustikogus* 2 g / 0,25 g (2 g piperatsilliini ja 0,25 g tasobaktaami) 10 ml 4 g / 0,50 g (4 g piperatsilliini ja 0,5 g tasobaktaami) 20 ml * Lahustamiseks kokkusobivad lahustid: - 0,9% (9 mg/ml) naatriumkloriidi süstelahus - steriilne süstevesi (1) - glükoos 5% (1) Maksimaalne soovitatav steriilse süstevee kogus annuse kohta on 50 ml. Ravimilahus tuleb viaalist süstlaga välja tõmmata. Lahustamisjuhiseid järgides vastab süstlaga viaalist väljatõmmatav kogus piperatsilliini ja tasobaktaami kogusele etiketil. Lahustatud ravimit võib täiendavalt lahjendada soovitud mahuni (nt 50 ml-lt 150 ml-ni) mõne järgmise kokkusobiva lahusega: - 0,9% (9 mg/ml) naatriumkloriidi süstelahusglükoos 5% - dekstraan 6% 0,9% naatriumkloriidi lahuses - Ringeri laktaadi süstelahus - Hartmanni lahus - Ringeri atsetaat - Ringeri atsetaat/malaat Sobimatus TAZOCINI kasutamisel samaaegselt mõne teise antibiootikumiga (nt aminoglükosiididega) tuleb ravimeid manustada eraldi. Beetalaktaam-antibiootikumide segamine aminoglükosiidiga in vitro võib põhjustada aminoglükosiidi olulist inaktiveerumist. Amikatsiin ja gentamütsiin olid teatavates lahjendites teatavates kontsentratsioonides siiski TAZOCINIGA (vt lisa I)> in vitro kokkusobivad (vt allpool TAZOCINI manustamine koos aminoglükosiididega ). TAZOCINI ei tohi segada süstlas ega infusioonipudelis teiste ravimitega, sest nende sobivust ei ole kindlaks määratud. Keemilise ebastabiilsuse tõttu ei tohi TAZOCINI kasutada lahustes, mis sisaldavad ainult naatriumbikarbonaati. 43

28 TAZOCIN on kokkusobiv Ringeri laktaadi lahusega ja võimaldab koosmanustamist kolmikühenduse kaudu. TAZOCINI ei tohi lisada veretoodetele ega albumiini hüdrolüsaatidele. TAZOCINI manustamine koos aminoglükosiididega Aminoglükosiidi in vitro inaktiveerumise tõttu beetalaktaam-antibiootikumide toimel on soovitatav manustada TAZOCINI aminoglükosiidist eraldi. Kui on näidustatud samaaegne ravi aminoglükosiididega, tuleb TAZOCINI ja aminoglükosiidi lahustada ja lahjendada eraldi. Kui on soovitatav samaaegne manustamine, sobib TAZOCIN samaaegseks manustamiseks infusiooniliini kolmikühenduse kaudu ainult järgmiste aminoglükosiididega järgmistes tingimustes: Aminoglükosiid Amikatsiin Gentamütsiin TAZOCINI annus 2 g / 0,25 g 4 g / 0,5 g 2 g / 0,25 g 4 g / 0,5 g TAZOCINI lahjendi maht (ml) Aminoglükosiidi kontsentratsiooni vahemik* (mg/ml) 50, 100, 150 1,75 7,5 50, 100, 150 0,7 3,32 * Aminoglükosiidi annus peab põhinema patsiendi kehamassil, infektsiooni iseloomul (tõsine või eluohtlik) ja neerufunktsioonil (kreatiniini kliirens). Lubatud lahjendid 0.9% naatriumkloriidi või 5% glükoosi lahus 0.9% naatriumkloriidi või 5% glükoosi lahus TAZOCINI kokkusobivust teiste aminoglükosiididega ei ole kindlaks määratud. Lahjendite ja kontsentratsioonide sobivus samaaegseks manustamiseks amikatsiini ja gentamütsiiniga infusiooniliini kolmikühenduse kaudu on kindlaks määratud ainult tabelis loetletud TAZOCINI annustega. Samaaegsel manustamisel kolmikühenduse kaudu muul kui eespool loetletud viisil võib aminoglükosiid TAZOCINI toimel inaktiveeruda. 44

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tobrex, 3 mg/g silmasalv. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 3.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx Laboratoorsete uuringute register Kinnitaja: Karel Tomberg Kinnitatud 13.02.2013 Koostaja: Svetlana Rudenko LAB/19-1/1/4 MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD Jrk nr Uuringu nimetus Uuringu näidustused Materjal

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Dalacin, mg vaginaalsuposiidid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks vaginaalsuposiit sisaldab klindamütsiinfosfaati koguses, mis vastab mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

H-referral SPC

H-referral SPC RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tarivid, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ofloksatsiini.

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Bondenza, INN-ibandronic acid

Bondenza, INN-ibandronic acid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Bondenza, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diflucan 150 mg, kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli. INN: Fluconazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem