Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc"

Väljavõte

1 Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri nr 4399 A ja B Struktureeritud võlakiri Mereveohinnad, mida emiteeritakse Nordea Bank AB (publ) ja Nordea Bank Finland Plc Rootsis registreeritud keskmise tähtajaga võlakirjade (MTN) programmi 1 raames Võlakirjade tingimused lähtuvad 25. mai 2010 MTN-programmi üldtingimustest, avaldatud lisaprospektidest ning käesolevatest võlakirja tingimustest. Pankade MTN-programmi üldtingimused on kirjeldatud põhiprospektis. Käesolevates võlakirja tingimustes määratlemata mõistetel on sama tähendus, mis üldtingimustes. Põhimõtteid, mida käesolevates üldtingimustes ei määratleta, tõlgendatakse vastavalt põhiprospektis sätestatule. Kogu teave emitendist ja allpool kirjeldatud pakkumisest on toodud põhiprospektis ja võlakirja tingimustes. Põhiprospekt ja võlakirja tingimused on kättesaadavad veebiaadressil samuti Nordea panga kontorites. VÕLAKIRJA TEAVE Võlakirja liik Struktureeritud võlakiri 4399 A ja B Mereveohinnad on umbes 5-aastase tähtajaga võlakiri, mille tootlus sõltub alusvaraks oleva indeksi väärtuste muutusest. Võlakiri on Soome pikaajalisi sääste reguleeriva seaduse (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) alusel sobiv säästusummade investeerimisobjektiks. Alusvaraks on indeks: Baltic Panamax Indeks Baltic Panamax on indeksi Baltic Dry üks allindeksitest, mille üle peab arvestust The Baltic Exchange. Baltic Panamax järgib mereveohindade arengut Panamax-tüüpi alustel. Panamax-alused on suurimad kaubalaevad, mis võivad läbida Panama kanalit ning mille veomaht on tonni. Lisainfo: Võlakirja nimiväärtus on investoritele lunastamistähtpäeval tagatud. Intress Võimalikku intressi makstakse lunastamistähtpäeval iga võlakirja nimiväärtuselt, kui võlakirja alusvaraks oleva indeksi väärtuse areng on positiivne. Võimalik intress arvutatakse järgmiselt: Alusvara väärtuse muutus Võlakirja nimiväärtus Osalusmäär 1 MTN programmist on Eesti Finantsinspektsiooni teavitatud Rootsi Finantsinspektsiooni poolt vastavalt Prospektidirektiivile.

2 Kui alusvara areng on null või negatiivne, võlakirjadelt intressi ei maksta. Investor kaotab sellisel juhul üle nimiväärtuse makstud summa. Baltic Panamax mereveohindade areng 1/2000-5/2010 Algtase on indekseeritud 100 protsendile. Allikas: Bloomberg. Esitatud andmed puudutavad varasemat tootluse või väärtuse arengut. Nende põhjal ei saa teha usaldusväärseid prognoose tulevase tootluse või väärtuse arengute kohta. Struktureeritud võlakirja Mereveohinnad tulutabel Järgnevas näidisarvutuses kajastub alusvaraks oleva indeksi väärtuse muutuste mõju võlakirja tootlikkusele. Aktsiaindeksi muutused Mereveohinnad Basic Märkimishind 100% Osalusmäär 75% Väärtus Mereveohinnad Extra Märkimishind 110% Osalusmäär 160% Väärtus lunastamisel Intress/a lunastamisel Intress/a* -50% 100% 0,0% 100% -1,9% -25% 100% 0,0% 100% -1,9% 0% 100% 0,0% 100% -1,9% 25% 119% 3,5% 140% 4,9% 50% 138% 6,6% 180% 10,3% 75% 156% 9,3% 220% 14,9% 100% 175% 11,8% 260% 18,8% * Intressi arvestamisel on arvesse võetud Investori poolt tasutud ülekurssi 10%

3 80% 70% 15% 15% 57.5% 135% 5.9% 163% 8.2%5.0% Üldriskid Võlakirjainvesteeringutega kaasnevad teatud riskid. Võlakirjaga kaasneb lisaks Emitendi maksevõimega seotud risk. Seetõttu palume investoritel lugeda läbi põhiprospekti alajaotus Riskitegurid. Struktureeritud võlakirjadega seotud riskid Investori õigus tulule sõltub alusvara väärtuse muutumisest ja muutuste struktuurist. Lisaks alusvara väärtuse kõikumisele mõjutavad võlakirja väärtust ka alusvara volatiilsus, aktsiatevaheline korrelatsioon, intressimäärad turgudel ja muutused emitendi finantseerimisvõimalustes. Struktureeritud võlakirjade tuluprofiil on mõnikord keeruline ja see võib raskendada võlakirjade võrdlemist teiste investeerimisvõimalustega. Vahel võib tuluprofiil hõlmata võimendustegureid, mis tähendab, et isegi väikesed muutused alusvara väärtuses võivad oluliselt mõjutada võlakirja väärtust ja tootlust. Sarnase investeeringu varasem tootlus ei pruugi tulevikus korduda. Lisariskid Kui alusvara lõppväärtus on lunastamispäeval sama või väiksem alusvara algväärtusest, võlakirjalt intressi ei maksta. Sellisel juhul võrdub lunastamishind võlakirja nimiväärtusega ja investor kaotab üle nimiväärtuse makstud summa ehk nn ülekursi, mis võrdub Märkimishinna ja Võlakirja nimiväärtuse vahega, kui märkimishind on nimiväärtusest suurem.

4 VÕLAKIRJA TINGIMUSED Emitent Nordea Bank Finland Plc Võlakiri Liik Võlakirja number on Võlakiri koosneb ühest seeriast: Struktureeritud võlakiri Mereveohinnad. Seeria koosneb kahest liigist: Basic ja Extra. ISIN-kood Struktureeritud võlakiri Mereveohinnad Basic 4399 A FI Struktureeritud võlakiri Mereveohinnad Extra 4399 B FI Märkimine Emissiooni alguskuupäev Lunastamistähtpäev Märkimissumma kuulub tasumisele märkimisavalduse esitamisel. Märkimisperiood on (kl Eesti aeg). Emitendil on õigus märkimisperioodi lühendada. Võlakirju saab märkida Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontorites ja Privaatpanganduse üksuse kaudu. Emissiooni alguskuupäev on Kui see ei lange Pangapäevale, määratakse emissiooni alguskuupäev Pangapäeva Kokkuleppe alusel. Lunastamistähtpäev on Kui see ei lange Pangapäevale, määratakse Lunastamistähtpäev Pangapäeva Kokkuleppe alusel. Võlakirjade nimiväärtus Võlakirjade nimiväärtus kokku on maksimaalselt eurot. Ühte liiki võlakirjade nimiväärtus kokku on maksimaalselt eurot. 2 Lunastamisväärtus Märkimishind Investorile makstakse Lunastamistähtpäeval välja Võlakirja nimiväärtus ja võimalik Intress. Liik Basic: Muutuv, u. 100% võlakirja nimiväärtusest Liik Extra: Muutuv, u. 110% võlakirja nimiväärtusest Hind hõlmab struktureerimistasu, vt. allpool alajaotust Võlakirja operatiivne teave ja muu teave. Võlakirja nimiväärtus Valuuta Võlakirja staatus Võlakirja nimiväärtus on eurot. Minimaalne märkimissumma on eurot. Euro ( EUR ). Võlakirjadest tulenevad emitendi kohustused on võrdses 2 Hinnanguline nimiväärtus kokku. Emiteeritud võlakirjade kogu nimiväärtus fikseeritakse

5 staatuses emitendi kõigi muude tagamata kohustustega. Võlakirja liik Intressiarvestus Alusvara Intress Lunastamistähtpäeval tagatud nimiväärtusega Võlakiri. Üle nimiväärtuse makstud summat ei tagastata. Struktureeritud võlakiri. Võlakirja nimiväärtuselt ei arvestata eelnevalt kindlaksmääratud intressi. Lunastamistähtpäeval makstakse iga võlakirja nimiväärtusele lisaks välja võimalik intress. Indeks Baltic Panamax (Bloomberg: BPXADSPT Index) Lunastamistähtpäeval makstakse iga võlakirja nimiväärtusele lisaks välja võimalik Intress, mille arvutamisel võetakse arvesse Osalusmäära. Intress on suurem järgmistest variantidest: Alusvara väärtuse muutus Võlakirja nimiväärtus Osalusmäär või null. Osalusmäär Liik Basic: 75% Liik Extra: 160% Alusvara väärtuse muutus Algväärtus (Lõppväärtus Algväärtus) / Algväärtus Emitendi poolt viimasel Alguspäeval fikseeritud Alusvara kõigi Alguspäevade Sulgemisväärtuste aritmeetiline keskmine. Alguspäev Alguspäevadeks on börsipäevad ajavahemikus , võttes arvesse Turuhäiretest tulenevaid erandeid. Sulgemisväärtus Lõppväärtus Fikseerimispäev Börsipäev Emitendi poolt Algus- ja Fikseerimispäevadel fikseeritud Alusvara väärtus ajahetkel, mil avalikustatakse ametlikult Alusvara sulgemisväärtus. Emitendi poolt viimasel Fikseerimispäeval fikseeritud Alusvara kõikide Fikseerimispäevade Sulgemisväärtuste aritmeetiline keskmine. Fikseerimispäevad on kõik börsipäevad ajavahemikul , võttes arvesse Turuhäiretest tulenevaid erandeid. Börsipäev on päev, mil avaldatakse Alusvara väärtus ja/või kaubeldakse rahvusvahelistel turgudel Alusvaras sisalduvate instrumentidega, või mil Turuhäire korral oleks selline

6 kauplemine Emitendi hinnangul pidanud aset leidma. Pangapäev Pangapäeva Kokkulepe Börsipäeva Kokkulepe Börs Optsiooni- või forwardibörs Turuhäire Pangapäev on päev, millal üldjuhul on avatud pangad Soomes ja Euroopa Keskpanga arveldussüsteem TARGET. Järgmine Pangapäev. Järgmine Börsipäev. Börs on väärtpaberiturg, kus Alusvara väärtus avaldatakse ja/või Alusvaras sisalduvate instrumentidega Emitendi hinnangu kohaselt põhiliselt kaubeldakse või muu seda asendav väärtpaberiturg. Optsiooni- või forwardibörsi all mõeldakse börsi, kus optsioon- ja forwardtehinguid Alusvaras sisalduvate aktsiatega Emitendi hinnangu kohaselt põhiliselt tehakse. Alusvaraga seotud Turuhäireks võib emitent lugeda ükskõik millist allpool loetletud asjaolu: (i) Alusvara noteerimine on lõppenud; alusvara koostist, arvestusmeetodeid või lõppväärtust ei ole avaldatud, vastavad andmed ei ole kättesaadavad või nende avaldamine on lõpetatud; (ii) Alusvara väärtuse noteerimine on lõppenud, andmed selle koostise ja arvestusmeetodite kohta puuduvad, ei ole avaldatud või kättesaadavad; (iii) Vastav Börs või optsiooni- või forwardibörs ei ole kauplejatele tavapärastel aegadel avatud; (iv) kauplemine Alusvaraga lõpeb, katkestatakse või seda piiratakse olulisel määral; (v) mingil muul põhjusel lõpeb, katkestatakse või kahaneb investorite võimalus kaubelda börsil, noteerida Alusvara või teostada sellega seotud optsioon- või forwardtehinguid; (vi) Alusvara väärtuse arvestamise põhimõtteid muudetakse olulisel määral; (vii) Alusvara või sellega seotud optsioon- või forwardlepingute sisu, koostis või struktuur muutub olulisel määral; (viii) Alusvaraga seotud maksustamise regulatsioon või maksuarvestuse põhimõtteid on pärast Alguspäeva rakendatud, muudetud või tühistatud viisil, mis muudab Alusvara algväärtust. Kui Algus- või Fikseerimispäeval on Emitendi hinnangul tegemist Turuhäirega, on Algväärtuse, Lõppväärtuse ja/või Sulgemisväärtuse määramise päevaks sellisele päevale järgnev esimene Turuhäireta Börsipäev. Emitent võib fikseerida või asendada Algväärtuse, Lõppväärtuse ja/või Sulgemisväärtuse ka mõnel muul mõistlikul viisil. Kui Turuhäire jätkub viiel

7 järjestikusel Algus- või Fikseerimispäevale järgneval Börsipäeval või muul Võlakirja tingimustele vastaval päeval, loetakse viies Börsipäev (või muu Võlakirja tingimustele vastav päev) tavapäraseks Börsipäevaks Turuhäirest sõltumata. Emitent peab sel juhul fikseerima või asendama Väärtuse muutuse vm näitajate arvutamisel kasutatava Algväärtuse, Lõppväärtuse ja/või Sulgemisväärtuse. Kui Emitent Turuhäire korral leiab, et Alusvara väärtuse fikseerimine või asendamine ei ole võimalik või ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada ja fikseerida võimaliku Intressi. Pärast seda, kui Emitent on Intressi fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investoreid teavitama Intressi suurusest ja intressimäärast, millega võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma Lunastamisväärtusele lisaks turuintressi. Lunastamisväärtus ja intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitendil on seoses Turuhäirega õigus teha võlakirja tingimustes muudatusi. Korrigeerimine Korrigeeritud arvutusmeetod Emitent peab korrigeerima Alusvara Algväärtust, Lõppväärtust ja Sulgemisväärtust, kui Alusvara ametlikku Sulgemisväärtust korrigeeritakse 30 päeva jooksul algsest avalikustamisest. Kui Alusvara koosseisu või struktuuri muudetakse oluliselt või kui Alusvara väärtust enam ei arvutata või ei avalikustata, on Emitendil õigus Väärtuse muutuse arvutamisel asendada vastav Alusvara alternatiiviga. Juhul, kui selline Asendusalusvara ei ole emitendi hinnangul kättesaadav, on Emitendil õigus Alusvara väärtuse arvutamise viisi oma äranägemisel muuta. Korrigeeritud arvutusmeetod peab baseeruma Alusvara varasemal koostisel ja struktuuril, arvutusmeetodil ja avalikustamisel. Kui Emitent leiab, et Alusvara asendamine või arvutusmeetodi muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada võimaliku Intressi ja fikseerida Lunastamisväärtuse. Pärast seda, kui Emitent on Intressi ja Lunastamisväärtuse fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investoreid teavitama Lunastamisväärtusest ja intressimäärast, millega võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma Lunastamisväärtusele lisaks turuintressi. Lunastamisväärtus ja intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitendil on seoses arvutusmeetodi korrigeerimisega õigus teha võlakirja tingimustes muudatusi.

8 Asendusalusvara Muudatused seadustes Asendusalusvara asendab vastava Alusvara Emitendi äranägemisel alates Emitendi määratud kuupäevast ja kooskõlas Võlakirja tingimustega. Kui Emitent leiab, et muudatuste tõttu seadustes või muudes õigusaktides, ametiasutuste otsuste või nende rakendamise tõttu või keskpanka, Rootsi või Soome riiki või rahvusvahelisi ühendusi (näiteks ÜRO või EL) puudutavate maksete edasilükkumise, valuutapiirangute, konfiskeerimise, embargo või boikoti tõttu on struktureeritud keskmise tähtajaga võlakirjade emiteerimine või omamine ebaseaduslik või oluliselt keerulisem kui enne või kahjustab tõsiselt Emitendi mainet; või kui Alusvara või Alusvaraga võrreldava tuletisinstrumendi, mida saab kasutada Emitendi võlakirjaga seotud riskide hajutamiseks (näiteks Alusvara osaks olev aktsia), omandamine ja võõrandamine on ebaseaduslik, oluliselt keerulisem kui enne või see võib tõsiselt kahjustada Emitendi või teise poole mainet, on Emitendil õigus asendada Alusvara Asendusalusvaraga või alternatiivina muuta Intressi arvutuse alust. Kui Emitent leiab, et vastava Alusvara asendamine või Intressi arvutuse aluse muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada ja fikseerida võimaliku Intressi ja/või Lõppväärtuse. Selline ennetähtaegne intressiarvutus peab põhinema viimasel avaldatud Alusvara väärtusel. Pärast seda, kui Emitent on teenitava Intressi fikseerinud, peab ta sellest teavitama investoreid. Emitent peab investoreid teavitama ka intressimäärast, millega võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma võlakirjalt turuintressi. Lunastamisväärtus ja kogunenud intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitent on kohustatud võlakirja tingimustes tegema kõik muudatused ja täiendused, mida ta peab vajalikuks seoses seadusemuudatustega. Kasvavad riskikontrollikulud Kui Emitent leiab, et muudatuste tõttu seadustes või muudes õigusaktides, ametiasutuste otsuste või nende rakendamise tõttu lisanduvad Emitendil olulisel määral Alusvara omamise, hankimise või müümisega seotud kulutused või riskikontrollikulud, võib Emitent otsustada Alusvara asendamise Asendusalusvaraga või korrigeerida Intressi arvutamist. Kui Emitent leiab, et Alusvara asendamine või arvutuse muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada Intressi. Selline ennetähtaegne arvutus peab põhinema viimasel avaldatud Alusvara väärtusel. Pärast seda, kui Emitent on teenitava Intressi fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investoreid

9 teavitama ka intressimäärast, millega võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma võlakirjalt turuintressi. Lunastamisväärtus ja kogunenud intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitent on kohustatud tegema võlakirja tingimustes kõik muudatused ja täiendused, mida ta peab vajalikuks seoses Kasvavate riskikontrollikuludega. Riskikontrollihäire Emitendil peab olema võimalus riskide vältimiseks omandada, hallata, hankida, uuesti luua, asendada, likvideerida ja müüa Alusvara või selle osa, sõlmida Alusvaraga seotud lepinguid ning teha riskide vältimiseks Alusvaraga seotud investeeringuid. Kui Emitendil pole oma hinnangute kohaselt võimalik eelpool nimetatut teostada või see osutub eeldatust oluliselt keerulisemaks, võib Emitent otsustada Alusvara asendamise Asendusalusvaraga. Kui Emitent leiab, et alusvara asendamine või arvutuse muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib Emitent ennetähtaegselt välja arvutada võimaliku teenitava Intressi ja fikseerida Lunastamisväärtuse. Selline ennetähtaegne arvutus peab põhinema viimasel avaldatud Alusvara väärtusel. Pärast seda, kui Emitent on Intressi ja Lunastamisväärtuse fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investoreid teavitama Lunastamisväärtusest ning intressimäärast, millega võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma Lunastamisväärtusele turuintressi. Lunastamisväärtus ja intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitendil on õigus teha seoses Riskikontrollihäiretega võlakirja tingimustes muudatusi ja täiendusi. Muud tingimused Märkimiste registreerimine Investori nõusolek teda puudutava info väljastamiseks MTN-programmi üldtingimuste esimeses lisas toodud erandeid kohaldatakse võlakirjale niivõrd, kuivõrd Soome õigus võlakirju reguleerib. Märgitud võlakirjad registreeritakse märkija näidatud väärtpaberikontol hiljemalt kolmandal Pangapäeval pärast märkimisperioodi lõppu. Märgitud võlakirju võib vabalt võõrandada ainult pärast nende registreerimist väärtpaberikontol. Investoreid puudutavale infole rakendub Euroclear Finland Oy saladuse hoidmise kohustus, seega ei ole Emitendil õigust saada investori kohta andmeid ilma investori nõusolekuta. Investor annab nõusoleku selleks, et Emitendil on õigus saada ja Euroclear Finland Oy-l õigus anda Emitendi palvel infot investori kohta, näiteks nimi, kontaktandmed ja isiku- või registrikood.

10 Järelturg Litsentsid Kohaldatav õigus Tavapäraste turutingimuste korral pakub Nordea Bank Finland Plc võlakirjadele tagasiostuhinda, mis võib olla nimiväärtusest madalam või kõrgem. Lisa A Soome õigusaktid VASTUTUS Emitent kinnitab, et eeltoodud võlakirja tingimusi kohaldatakse Võlakirja suhtes koos MTNprogrammi üldtingimustega. Emitent kohustub tegema väljamakseid kooskõlas mõlemate tingimustega. Helsingis, NORDEA BANK FINLAND PLC

11 VÕLAKIRJA OPERATIIVNE TEAVE JA MUU TEAVE Emitent Pakkumine Arvelduskeskus Ametlik noteerimine PS-leping (pikaajalised säästud) Kulud Struktureerimiskulud Finantseerimise intress Emissiooni tühistamine Nordea Bank Finland Plc Avalik pakkumine Euroclear Finland Oy ( EFI ) Võlakirjade noteerimist taotletakse Nasdaq OMX Helsinki Oy-lt juhul, kui võlakirju on märgitud vähemalt euro väärtuses. Võlakiri sobib Soome pikaajalisi sääste reguleeriva seaduse (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) alusel säästusummade investeerimisobjektiks. Hinnangulised kulud on järgmised: eurot EFI-le ja eurot taotluse eest Nasdaq OMX Helsinki Oy-le. Struktureerimiskulud põhinevad fikseeritud tulu ja võlakirja kuuluvate tuletisinstrumentide väärtusel väärtuspäeval Iga-aastane struktureerimiskulu on 0,70%, mis teeb kogukuludeks umbes 3,5%. Struktureerimiskulud määratakse kindlaks võlakirjapõhiselt. Kulud sõltuvad muu hulgas turutingimustest, nagu näiteks muudatustest intressimäärades ja turu volatiilsusest. Struktureerimiskulud hõlmavad kõiki kulusid, mida emitent on võlakirjaga seoses kandnud, nagu emiteerimis-, litsentseerimis-, materjali-, turundus-, arveldus- ja säilitamiskulud. Emitent ei nõua võlakirjalt eraldi märkimistasu või haldustasu maksmist. Võrreldes eri emitentide kulusid, peaks investor arvestama turuosaliste erinevat suutlikkust ära kasutada fikseeritud tulu ja tuletisinstrumente, mis kuuluvad struktureeritud toodetesse. Nullkupongi investeeringu arvutamisel kasutatakse intressimäärana kolme kuu Euribori, millele lisatakse 0,70 protsendipunkti. Emitendil on õigus tühistada emissioon 1) turutingimuste muutuste tõttu või 2) madala märkimisaktiivsuse tõttu (alla 2 miljoni euro) või 3) mingil põhjusel, mis ohustab emissiooni edukat elluviimist vastavalt Emitendi määratlusele. Kui emissioon tühistatakse, tagastatakse kõik tehtud maksed. Emissiooni võimaliku tühistamise korral tagasimakstud summalt intressi ei maksta. Huvide konfliktid Vt põhiprospekti alajaotust Kauplemine ja arveldamine. Emitendil ei ole teavet selle kohta, et ühelgi temaga seotud

12 füüsilisel või juriidilisel isikul oleks seoses võlakirjaga mingeid majanduslikke huve. Maksustamine Alates maksustatakse võlakirjalt füüsilisele isikule makstav intressi tulumaksuga. Käesolev kirjeldus ei hõlma maksunõustamist. Investor peaks ise hindama talle õigusaktidest tulenevaid maksualaseid tagajärgi ja konsulteerima maksunõustajaga.

13 LISA A LITSENTSID Nordea Bank Finland Plc-l on vastavalt litsentsilepingule õigus kasutada allpool näidatud indeksit antud võlakirja raames. Litsentsi kohaselt on Nordea kohustatud käesolevas dokumendis välja tooma järgmised tingimused: Baltic Panamax All third party users of data produced by the Baltic do so at their own risk. The Baltic owes no duty of care or any other obligation to any party other than the contractual obligations which it owes to its direct contractual partners.

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus Finland-Sweden 5/0 Agressive Tootlus ja kindlus Soome ja Rootsi ettevõtetest Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum Life Finland-Sweden 5/0 Agressive Portfellivalitseja: Mandatum

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode] Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Hea alternatiiv, kui turud on rahutud Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Investeerimishoius 378 Globaalsed Titaanid EUR Müügiperiood 02.07.2013 26.08.2013 Hoiustamisperiood

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT GOLD... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT PLATINUM 1... 2 KONTOD... 3 E-PANGANDUS... 3 MAKSED... 3 Laekuvad maksed 1...

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PKG Q EST

PKG Q EST AS Pro Kapital Grupp AS Pro Kapital Grupp Sisukord AS-i Pro Kapital Grupp lühitutvustus 2 Tegevusaruanne 3 Peamised finantsnäitajad ja sündmused 01. jaanuar - 30. juuni ning aruandeperioodi järgselt 3

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem