Klientide isikuandmeid sisaldavate dokumentide laenutamise päevik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Klientide isikuandmeid sisaldavate dokumentide laenutamise päevik"

Väljavõte

1 Programmipõhine rehabilitatsiooniteenuse osutamine - ülevaade Eestis läbi viidud arendusprojektidest Margery Roosimaa ja Dagmar Narusson Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents

2 Taust Projekti fookus - arendada rehabilitatsiooniprogramme kui uudseid kompleksseid sekkumisi, mis viiksid reaalselt tulemusteni inimeste tööelus Rehabilitatsiooniprogramm on kindla eesmärgiga struktureeritud ja eelnevalt planeeritud rehabiliteerivate tegevuste kogum, mida osutatakse eelnevalt moodustatud kindlale erivajadustega inimeste grupile eelnevalt määratletud ajaperioodi jooksul. Programmi erinevad tegevused on omavahel integreeritud, kus erinevad spetsialistid teevad tihedalt koostööd, toimub inimeste oskuste ja tegevusvõime arendamine kindlalt seatud eesmärgil. R-programmis on kombineeritud individuaalsed ja grupiviisilised sekkumised 2

3 Projekti sihtgrupp Kliendi sihtgrupp: Tööealine erivajadusega isik ea; Klientideks nii puude raskusastet omavad isikud kui ka ilma puude raskusastmeta isikud (oht puude tekkimisele); Eesmärk tööle saamine, töö säilitamine või tööturuteenuste kasutamine (alaeesmärgid ka õppimise, vaba aja ja suhtlemise ning elamise valdkondades) Rehabilitatsiooniprogrammide osutajad: majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse osutajatena registreeritud asutused Programmide tegevused, kestvuse, maksumuse jm reh.asutuste poolt välja töötatud 3

4 Projektide tegevusvaldkonnad 1. R-programmide haldus ESF programm Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed alapunkt Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine (2009) ESF raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed ) programm "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed alapunkt Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2) programm "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed alapunkt Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine Projektide koordinaator: Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond Tegevuste elluviija: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Väljund: ettepanekud üleminekuks programmipõhisele rehabilitatsiooniteenuse osutamisele (sotsiaalhoolekande seadusesse) 4

5 Projektide tegevusvaldkonnad 2. R-programmi vormi arendamine Rehabilitatsiooniprogrammi kirjeldamise vorm. Dokumendi ülesehitus ja struktuur tugineb UEMSi (ingl European Union of Medical Specialists) rehabilitatsiooni sektsiooni akrediteeringu ankeedile, mis on läbinud kaheaastase proovietapi. Lisainfo (kasutusele võetud projekti Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine (2009) Kõik piloteeritud rehabilitatsiooniprogrammid kirjeldatud sama vormi alusel Vastavalt praktikale ja tagasisidele (programmiosutajad) täiendatud (koostöös EPIK, TÜ Pärnu Kolledži, SKA ja SOM esindajatega) 2013 lõpus. Täiendatud versioon kättesaadav Astangu Keskuse kodulehel Projektimeeskonna ja programmiosutajate kindel veendumus, et programm peab olema ühtse struktuuri alusel välja töötatud 5

6 Aluseks: Projektide tegevusvaldkonnad 3. R-programmide välja töötamine ja kinnitamine programmide hankimise kogemus (5 riigihanget); Hankekomisjonide läbi viimise kogemus + komisjoniliikmete kogemus (komisjoni liikmed SKA, EPIK, Töötukassa, TÜ Pärnu Kolledži ja Astangu Keskuse esindajad)+ eksperthinnangud erialaliitudelt ja -spetsialistidelt; programmiosutajate kogemus; TULEMUS: R-programmid peavad oleme eelnevalt kinnitatud. Välja töötatud programmide kinnitamise komisjoni töökord (s. h hindamiskriteeriumid ja programmide kirjeldamise alustäiendatud r-programmi vormi)- esitatud Sotsiaalministeeriumile Programmide koostamisel vajadus konsultatsioonile. 6

7 Projektide tegevusvaldkonnad 4. R-programmide maksumus 2009 töötati välja programmide maksumuse arvutamise metoodika, mida on kasutatud kõikide (kuni 2013 a) piloteeritud programmide hinna välja töötamiseks. Teostatud programmides kasutatud tegevuste tegelike hindade analüüs, mille alusel: VV määruses rehabilitatsiooniteenuse loetelus toodud olemasolevate teenuste hindade võrdlus projektis toodud hindadega uued teenused/ tegevused; programmi maksumus kliendile/ piirhinnad rahastuse süsteemi takistused programmipõhisel teenuseosutamisel eksperdid Tarmo Kadak ja Triin Vana 7

8 Rehabilitatsiooniprogrammide keskmine maksumus Psüühikahäirega klientide programmi keskmine maksumus 1491,00 eurot. Sh toimusid psüühikahäirega isikutele suunatud programmid enamasti gruppides! Täiskasvanute sihtgrupi (v.a. liikumispuue) keskmine rehabilitatsiooniprogrammi maksumus on 1261 eurot Liikumispuudega isikute rehabilitatsiooniprogrammid on teistest oluliselt kallimad olnud. Seda nii suurema füsioteraapia vajaduse kui ka kasutatavate seadmete ja vahendite tõttu. Liikumispuudega isikute keskmine programmi maksumus 2380 eurot 8

9 Projektide tegevusvaldkonnad 5. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine Karin Hanga ettekanne Puudega inimeste rehabilitatsioonivajaduse esmane hindamine ülevaade arendusuuringu tulemustest Eestis Eksperdid: Karin Hanga, Dagmar Narusson ja Gerli Nimmerfeldt 9

10 Projektide tegevusvaldkonnad 6. Rehabilitatsiooniprogrammide osutamine Projekti Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine (7 programmi); Projekti Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine raames (16 programmi); Projekti Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine raames (8+4 programmi) Rehabilitatsiooniprogrammides on osalenud kokku 448 isikut 10

11 R-programmid sihtrühmade alusel (1) Alaealistele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid Arenguliste erivajadustega laste arengu toetamine / Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus; Muutused algavad minust endast nõustamisprogramm alaealisele õigusrikkujale ja perele / Kristiine Sotsiaalkeskus (2009 ja ) Erinevatele sihtgruppidele orienteeritud rehabilitatsiooniprogramm Toega Tööle / Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus; Praktikalt Tööle / Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus; Liikumispuudega inimestele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid Liikumispuudega inimene aktiivseks / MTÜ Diana Arenduskeskus; Rehabilitatsiooniprogramm tööealisele seljakahjustusega inimesele / Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus; Liikumispuudega inimese töövõime toetamine / Adeli Eesti OÜ; "Seljaajukahjustusega inimesed tööturule HNRK x2; "Liikumispuudega inimeste terviseriskide maandamine töövõimet toetava meetmena / Tervise Abi OÜ 11

12 R-programmid sihtrühmade alusel (2) Meelepuudega isikutele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid Kohanemiskursuses tööealistele kuulmispuuetega inimestele / Eesti Vaegkuuljate Liit; Töölesaamist toetav rehabiliteerimisprogramm nägemispuudega inimestele /MTÜ Nägemispuudega inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Töölesaamist toetav rehabiliteerimisprogramm nägemispuudega inimestele nr 2 /MTÜ Nägemispuudega inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Vaimupuudega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid Eelduste loomine toetamaks erivajadustega tööealiste noorte tööturule sisenemiste ja integreeritust ühiskonda/ SA Maarja Küla; Vaimupuudega tööealiste inimeste rehabilitatsiooniprogramm Iseseisvama elu poole /AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus; Toega tööelu poole / SA Maarja Küla 12

13 R-programmid sihtrühmade alusel (3) Psüühilise erivajadusega klientidele suunatud R-programmid Autismiga inimeste tugirühm /Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus; Minu võimalused tööturul /SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus; Soovist eesmärgini / Tallinna Vaimse Tervise Keskus; Psüühilise erivajadusega inimeste tööle saamist ja tööl püsimist toetav programm / Tallinna Vaimse Tervise Keskus; Interaktiivselt tööturule ja Interaktiivselt tööturule 2 / Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus; Söömishäirega patsientide ja söömishäirega kaasuvate tervislike seisundite rehabilitatsiooniprogramm / Ambromed Grupp; "Psüühiliste erivajadustega ja/või puuetega inimeste töölesaamist toetav programm / MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus "Tahan Tööle" /SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus Töötubadest tööle / MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 13

14 R-programmid sihtrühmade alusel (4) Somaatilise haigusega klientidele suunatud R-programmid Südamega Edukalt Tööle Tagasi / Keila Taastusravikeskus AS (2x); Insuldijärgselt Tööle Tagasi / Keila Taastusravikeskus AS; Elu koos valuga Põlva Haigla; Liigestepatoloogiaga patsientide töövõime tagamist ja sotsiaalset aktiivsust toetavate teenuste programm/ MTÜ Kambja Tervisekeskus; "Pööra selg seljavalule Activitas OÜ; "Neuroloogilise haigusega tööle saamise toetamine" Keila Taastusravikeskus AS; "TÖÖS JA ELUS EDASI- Parkinsoni haigusega inimeste töö säilitamist ja töölesaamist toetav programm / Põlva Haigla ; 14

15 Tulemused ( ) Rehabilitatsiooniprogrammi de abil on teenust saanud isikut TULEMUS: programmides osales 263 isikut, isikut TULEMUS: programmides osales 148 isikut Teenuste abil aktiivsetele tööturuteenustele suunatud inimeste osakaal kõigist vastavaid teenuseid saanutest on 30% TULEMUS: 51 isikut (19%) TULEMUS: 27 isikut (18%) Teenuste abil tööle rakendunud või töö säilitanud inimeste osakaal kõigist vastavaid teenuseid saanutest on 15% TULEMUS: 135 isikut (51%) (nendest tööle rakendunud (53 isikut) ja töö säilitanud (82) TULEMUS: 83 isikut (56%) (nendest tööle rakendunud (29) ja töö säilitanud (54 isikut) 15

16 Perioodil ja läbi viidud uurimuste tutvustus Uurimuste läbiviija: Dagmar Narusson 16

17 Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise kogemuse analüüs ( ) 1. Saada ülevaade rehabilitatsiooniprogrammide tegevustest - millistest tegevustest koosnes programm: planeeritud/ tegelikud kehtivate rehabilitatsiooniteenustega kattuvad tegevused, erinevad tegevused, uued tegevused 2. Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise kogemuse analüüs milliseid eesmärke programm täitis (kliendi vajadustest lähtudes) millistele sihtgruppidele on rehabilitatsiooniprogrammid sobilikud milline on programmi optimaalne kestvus/ maht 3. Klienditöö, meeskonnatöö, võrgustikutöö korralduse kogemuse analüüs kuidas toimub klienditöö rehabilitatsiooniprogrammide osutamise käigus võrgustikutöö kliendi rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks 17

18 Metoodika Fookusgrupi intervjuud kogemuskohtumistel Intervjuud Kliendiuuring Programmi analüüs Analüüsimeetod: temaatiline analüüs 18

19 Analüüsi tulemused (1) Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise ja kehtiva riiklikult koordineeritavate rehabilitatsiooniteenuste osutamise võrdlus Eesmärk/ efektiivsus Teenused/tegevused eesmärgi saavutamiseks Klienditöö korraldus/ kliendi osalus ja vastutus protsessis Meeskonnatöö korraldus Koostöö sotsiaalkaitseorganisatsioonide, tööandjate, isiku lähivõrgustikuga 19

20 Analüüsi tulemused (2) Rehabilitatsioonispetsialistid toovad välja riikliku rehabilitatsiooniteenustesüsteemi ja projektipõhise programmi osutamise erinevusena, et R-programmi puhul on eesmärk selgemini sõnastatud, paremini mõistetav kõigile osapooltele ja kliendi igapäevaeluga paremini seostatud. R-programmide osutamisel oli meeskonnale juba programmi planeerimise etapis teada, et programmi eesmärk on puuetega inimeste töölesaamisele kaasaaitamine. Programmi käivitamisel ja teostamisel lähtuti järjepidevalt põhimõttest, et programm peab aitama osalejad tööle. olulise aspektina tunnetasid R-programmide osutajad, kuidas eesmärgi selge sõnastamine ja teadvustamine aitab kliendil ja kõigil meeskonnaliikmetel rehabiliteerimise protsessis paremini mõista, miks tehakse koostööd ja kuhu suunas liigutakse 20

21 Analüüsi tulemused (3) R-spetsialistid on kogenud, et ka rehabiliteerivate tegevuste valikul lähtutakse eesmärgist ja iga üksikut tegevust seostatakse just konkreetse kliendi vajadusega tulla toime teatud igapäevaelulises situatsioonis, näiteks töökohal. R-programmide tegevused: nimetus sama sisu ja kvaliteet teine (nt tegevusteraapia, loovteraapia, sotsiaaltöötaja töö võrgustiku loomisel; füsioteraapia, eripedagoogi teenus, psühholoogi teenus Rehabilitatsiooniprogrammides osutatavad uued tegevused (kogemusnõustamine, õe/psühhiaatri konsultatsioon, aktiivsuse stimuleerimine ühistegevuste kaudu, otsesed töölesaamist toetavad tegevused, Abivahendi-tehniku konsultatsioon/ praktiline abi, tegevuskeskkonna hindamine, arvutiõpe Meeskonnatöö erinevused: nö protseduuride osutamine vs planeerimine 21

22 Analüüsi tulemused (4) kliendi aeg rehabilitatsioonis oli paremini planeeritud, tema tegevused ja tegevuste järjekord läbi mõeldud, sh õhtune vabaajategevuste aeg (millele kliendid andsid pos tagasisidet); järjepidev töö pikema aja vältel võimaldas paremini tundma õppide klienti, samuti sai klient paremini teadlikuks oma võimalustest spetsialistidega toimunud vestluste ja grupitööde kaudu; Kliendi intervjuudes kaardistatud teemad: usaldus - mind usaldati Hoolimine Ja nad muretsevad ja hoolitsevad sinu eest. Kui sul tekib näiteks mingi probleem. Kõik mured lahendati ja kõik probleemid. Kui oligi kellelgi hirm, miks ja kuidas. Alati räägiti, sa pidi rääkima, siis kõik mured nagu lahendati. 22

23 Lisatähelepanekud R-programmide osutamisest Meeskonnatöö arenemine Personaalne lähenemine kliendile Uute hindamisvahendite kasutusele võtmine, sh töötati ise hindamisvahendeid välja 23

24 Tegevusvõime arendamise võimalused töölesaamisele suunatud rehabilitatsiooniprogrammides (2013) Fookus: osalejate saavutused R-programmides osalemise tulemusel Eesmärk: Saada teada, milliste eesmärkidega osalejad R-programmides alustasid, milliseid sekkumisi eesmärkide saavutamiseks kasutati ja millised muutused toimusid osalejatega (tegevusvõimes, osalemises tööturul ja sotsiaalses elus) 24

25 Metoodika Analüüsi koostamine: Projekti eksperdid analüüsi struktuur vorm: eesmärgid, alaeesmärgid, tegevused, meetodid, maht, personaalsed tegurid, tagasiside: osaleja, spetsialistide, võrgustiku liikmete poolt R-meeskonnad iga osaleja analüüs koondanalüüs 25

26 Analüüsi tulemused (1) R-programmis osalejate eesmärgid - Töötamine töö leidmine, töötamise alustamine: uue töövaldkonna/ -koha leidmine (tegevusvõime muutuse tõttu), tööharjumiste kujunemine, töö valimise oskuse arendamine, tööoskuste (uuesti) omandamine, ergonoomiliste töövõtete omandamine, suhtlemis-, emotsioonidega toimetulekuoskuste arendamine; oma ettevõtte äritegevuse jätkamine praktika tegemine töökohas tegevusvõime säilitamine, taastamine samal töökohal töötamiseks: tugi-liikumisaparaadi funktsionaalse võimekuse tõus, füüsilise koormustaluvuse tõus, ergonoomiliste võtete/ abivahendite kasutamise oskus, regulaarne liikumisharjumus, oskus toime tulla valude korral, teadlikkus tööalastest õigustest, sotsiaalvaldkonna võimalustest; kogukonnas töö sarnastes tegevustes osalemine, vabatahtlik töö 26

27 Analüüsi tulemused (2) R-programmis osalejate eesmärgid: Õppimine: Kirja- ja kõnekeele oskuste parema taseme saavutamine: selgema eneseväljenduse ja kõne arendamine, suhtlemisstiili tajumise arendamine; tööalaste dokumentide sisu mõistmise arendamine; allkirja kirjutamise oskus; Kümnesõrme süsteemi omandamine Projekti kirjutamise oskuste omandamine Elamine Liikumisharjumise, sportimise kujunemine igapäevaelu osaks: sobiva spordiala leidmine ja järjepidev tegelemine Rahuliku une taastamine, väljapuhkamine: lihaste lõdvestamise tehnikate omandamine, taastavate tegevuste valimine Sotsialiseerumine ja vaba aeg Suhete loomine Kodust välja tulemise hirmu ületamine Osalemine ühingu tegevuses Ühiskondliku aktiivsuse saavutamine 27

28 Analüüsi tulemused (3) R-programmi spetsialistide tegevused ja töömeetodid osalejate eesmärkide saavutamiseks Logopeed: hingamis- ja kõnetehnikate parandamine (näo miimiliste lihaste treening, kõne harjutamine, vestlusjulguse arendamine, MV suhtluse arendamine, probleemsituatsioonide analüüs, kohaste sõnade valik), kohase kõne valimise oskus (KOV, SKA vm pöördumise analüüs ja olulise info esitamine stiili valimine), kirjaliku info mõistmine ja esitamine (taotluste v küsimuste mõistmine), artikulatsiooni arendamine Tegevusterapeut: töökeskkonna ja töövõtete kohandamiseks vajalike abivahendite leidmine, ergonoomiliste töövõtete harjutamine, praktilise tegevuse sooritamine (söömine, hammaste pesemine, riietumine); ohutu toimetamine koduses keskkonnas), loovuse arendamine 28

29 Analüüsi tulemused (4) Programmi tulemusi mõjutavad osalejate personaalsed faktorid Motivatsioon (saada tööga hakkama, teenida perele sissetulekut) Enesehinnang, initsiatiiv, tahtejõud/ sihikindlus Koostöövalmidus Sotsiaalne aktiivsus Uue info omandamine Isikliku elu, perekonnaelu probleemid Lapsed, abist sõltuvad pere täiskasvanud Vähene lähivõrgustiku toetus Terviseolukorra mõju, muutused Elukoha asukoht 29

30 Analüüsi tulemused (5) R-programmides osalemise tulemused: osalejate arvamused, spetsialistide arvamused Saanud tööle, uued tööoskused Füüsilise tegevusvõime paranemine Eneseusk- ja enesekontroll on paranenud Enese-, terviseteadlikkus paranenud Kognitiivsed võimed paranenud Emotsioonidega toimetulek paranenud Motiveeritud töötama, tööturuteenuseid kasutama Uued tegevused (treeningud), hobid Taastunud usk rehabilitatsioonisüsteemi, motiveeritud kasutama R-teenuseid 30

31 Lisatähelepanekud R-programmide osutamisest Eesmärgid muutusid täpsemaks Arenesid tegevused ja töömeetodid eesmärgi saavutamiseks. Kasutusele võeti uusi töömeetodeid ja tegevusi ning arendati olemasolevaid tegevusi ja meetodeid edasi Tegevusprotsesside üksikasjalikum läbi mõtlemine ja kirjeldamineinimeste oskuste arendamiseks uute viiside leidmine Koostöö arendamine, laiendamine Kliendi personaalsetele faktoritele tähelepanu pööramine (motivatsioon, koostöövalmidus) Tulemused Spetsialistidelt põhjalikum tagasiside 31

32 Uurimustest sisend sotsiaalhoolekande seadusesse Rehabilitatsiooniteenuste ja tegevuste üksikasjalikum kirjeldus (VV määruse täiendamine) uued tegevused (VV määruse täiendamine- arst/psühhiaater, õde, kogemusnõustaja) R-teenuse osutamisel olemasolevate piirangute kaotamine ja kooskõlla viimine reaalse praktikaga (VV määruse täiendamine) Rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamine Konsultatsioon programmi välja töötamisel ja osutamisel; Rehabilitatsiooniprogrammide üle vaatamine ja kinnitamine; Rehabilitatsiooniprogrammi kirjeldamise struktuur (programmi vorm) Paralleelselt rehabilitatsiooni üksikteenusele ka programmipõhine teenuse osutamine 32

33 Projektidest sisend üleminekuks programmipõhisele rehabilitatsiooniteenuse osutamisele Programmide kaardistus saamaks teada olemasolevad programmid teistele sihtgruppidele ja teistel eesmärkidel ning programmide vajadus Rehabilitatsiooniprogrammide tulemuslikkuse mõjuanalüüsi välja töötamine (2014 tegevus) Spetsialistide koolitusvajadus- koolituskava välja töötamine Rehabilitatsiooniprogrammides kasutatud tegevuste maksumusedsisend Sotsiaalkindlustusametile Rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine (s.h hindamisinstrument, teenuse kirjeldus, hind jm) Projekti tulemus: Tõendatud, et programmipõhine teenuse osutamine on tulemuslik 33

34 Tänased tegevused: Rehabilitatsiooniprogrammide kaardistus Eestiseesmärgi, sihtgrupi ja piirkonna alusel; Konsultatsioon rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamiseks ja osutamiseks; Spetsialistide koolituskava välja töötamine; Programmide tulemuste mõjuanalüüsi metoodika välja töötamine. Rehabilitatsiooniprogrammide osutamine tänase rehabilitatsiooniteenuse regulatsiooni alusel 34

35 Projektide materjalid on kättesaadavad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kodulehel: 35

36 Kontakt: Margery Roosimaa

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

JUHEND VORMI TÄITMISEKS

JUHEND VORMI TÄITMISEKS Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm eeldefineeritud pilootprojekt «Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele» Rehabilitatsiooniprogrammi

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Rehabilitatsiooniteenuse osutajate koostööseminar 2018 9.30-10.00 Saabumine Päevakava 10.00-10.15 Mis muutub seadusandluses? Sotsiaalkaitseministri määruse nr.66 muudatused. Ewe Alliksoo, SKA rehabilitatsioonivaldkonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

ATAP4_töökava

ATAP4_töökava Avalike teenuste arendamise programm Töökava 18.06.2019 Programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. Korralduslik info Koht ja

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem