AS MERKO EHITUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS MERKO EHITUS"

Väljavõte

1 AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: AS Merko Ehitus Põhitegevusalad: valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus Äriregistrikood: Aadress: Järvevana tee 9G, Tallinn Postiaadress: Pärnu mnt 141, Tallinn Telefon: Faks: E-post: Kodulehekülg: Majandusaasta: Aruandeperiood: Nõukogu: Juhatus: Toomas Annus, Teet Roopalu, Indrek Neivelt, Olari Taal Andres Trink, Tõnu Toomik Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

2 SISUKORD KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS... 3 VISIOON... 4 VÄÄRTUSED... 4 STRATEEGIA... 4 PIKAAJALISED FINANTSEESMÄRGID KUNI AASTANI KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE LISAD Lisa 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted Lisa 2 Tegevussegmendid Lisa 3 Müüdud toodangu kulu Lisa 4 Puhaskasum ja dividendid aktsia kohta Lisa 5 Raha ja raha ekvivalendid Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed Lisa 7 Varud Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud Lisa 10 Materiaalne põhivara Lisa 11 Immateriaalne põhivara Lisa 12 Laenukohustused Lisa 13 Võlad ja ettemaksed Lisa 14 Lühiajalised eraldised Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega Lisa 16 Tingimuslikud kohustused JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE AS Merko Ehitus 2

3 KONTSERNI LÜHITUTVUSTUS AS Merko Ehitus on aastal alguse saanud valdusettevõte, mille kontserni kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted. Suuremad valdusettevõttele kuuluvad ehitusvaldkonna ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%) ja AS Merko Infra (100%). Valdusettevõtte põhitegevuseks on Merko Ehitus kontserni erinevate ärivaldkondade strateegiate väljatöötamine ning elluviimine eestkätt ressursside pikemaajalise planeerimise kaudu. Merko aktsiad on noteeritud Tallinna börsil alates aastast. Kontsern annab tööd rohkem kui 850-le inimesele. Merko Ehitus on suurima omakapitaliga ehitusturul tegutsev ettevõte Eestis ning võimeline projekte ise pikaajaliselt finantseerima. Meie eesmärgiks on hoida likviidsust. Laenukapitali kaasamisel oleme konservatiivsed. Jälgime, et omaksime piisavalt vajalikke ressursse, et jätkuvalt investeerida atraktiivsetesse projektidesse. Merko Ehitus Eesti kontsern on Eesti ehitussektori turuliider, kelle tööde maht moodustab aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ca 7% Eesti ehitusturu kogumahust. Merko Ehitus tegutseb Lätis ja Leedus oma tütarettevõtete SIA Merks ja UAB Merko Statyba kaudu, keskendudes valikuliselt projektidele, kus nähakse konkurentsieelist võrreldes teiste turuosalistega. Pikaajalised kogemused erinevatelt turgudelt, ehitusteenuste lai ulatus, paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine ning eelkõige kvaliteet on aidanud Merko Ehituse kontserni ettevõtetel saavutada juhtiv positsioon Baltikumis. Sõltuvalt tellijate ootustest teostavad kontserni ettevõtted nii väikesemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Kontserni suurematele ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO ja OHSAS AS Merko Ehitus 3

4 VISIOON Meie visioon on usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele. VÄÄRTUSED VASTUTUS Otsustame, lähtudes ärilisest mõtlemisest/teadlikkusest ja eetilistest tõekspidamistest. Pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi. LUBADUSTE PIDAMINE Anname aktsionäridele, tellijatele, koostööpartneritele ja töötajatele realistlikke lubadusi ning peame neist kinni. Head lahendused sünnivad koostöös, lubadustest kinnipidamine on vastastikune. PÄDEVUS Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust. Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi. INITSIATIIVIKUS Juhime protsesse ja oleme orienteeritud tulemusele. Võtame vastu väljakutsed, mis eeldavad pingutusi. LOOVUS Oleme avatud, uuendusmeelsed ja loomingulised nii lahenduste väljatöötamisel kui ka teostamisel. Meil jagub head tahet edumeelsete mõtete elluviimiseks. STRATEEGIA AS Merko Ehitus tütarettevõtete äristrateegia fookus on kasumlikkusel ja kulubaasi efektiivsusel, pakkudes peatöövõtu teenust hoonete ja infrastruktuuri ehituse valdkonnas ning arendades elukondlikku kinnisvara oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus. Kontserni eesmärgiks on hoida Balti ehitusturul juhtivat positsiooni. PIKAAJALISED FINANTSEESMÄRGID KUNI AASTANI aprillil 2013 toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu üle ettevõtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmärgid kuni aastani Arvestades Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu lähiaastate nõrka kasvuväljavaadet, üldist madalat intressikeskkonda ning samuti ettevõtte kõrget omakapitali baasi, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele. Lähtutud on järgmistest väliskeskkonna eeldustest: Ehitusturu märkimisväärset kasvu Balti riikides lähema 2 aasta jooksul ei toimu. Riigihangete kõrge osakaal ehitustellimustes säilib, kuid nende maht alates aasta teisest poolaastast ajutiselt väheneb seoses käesoleva Euroopa Liidu (EL) rahastamisperioodi lõppemisega. Majandusse suunatavad rahalised vahendid tervikuna jäävad uuel EL rahastamisperioodil ( ) varasemale tasemele, ent nende struktuur muutub. Eratellijate aktiivsus suuremate objektide arendamisel ja käivitamisel taastub aeglaselt. Ehitussektoris ületab teenusepakkujate hulk nõudlust ja säilivad põhivahendite ülevõimsused. Tihenev konkurents ehitusturul survestab ehitusettevõtete kasumimarginaale. Jätkub mõõdukas tehinguaktiivsuse kasv ja hinnatõus Balti riikide korteriturul, eelkõige pealinnades. AS Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid hõlmavad perioodi kuni aastani 2018 ja need vaadatakse üle igaaastaselt lähtudes turusituatsioonist, ettevõtte finantsseisundist ja strateegiast: perioodi keskmine omakapitali tootlus minimaalselt 10% dividendimäär: 50-70% aastakasumist omakapitali osatähtsus varade mahust: vähemalt 40% AS Merko Ehitus 4

5 Kokkuvõte 12 kuu ja IV kvartali tulemustest Kasumlikkus: aasta 12 kuu puhaskasum oli 10,4 mln eurot (12 kuud 2012: 7,6 mln eurot), mis on 36,3% kõrgem võrreldes eelmise aastaga. IV kvartali puhaskasum oli 2,5 mln eurot (IV kvartal 2012: 4,4 mln eurot). Müügitulu kasvanud: aasta 12 kuu müügitulu oli 262,7 mln eurot (12 kuud 2012: 249,1 mln eurot), mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 5,5%. Samas IV kvartali müügitulu oli 64,9 miljonit eurot (IV kvartal 2012: 71,4 mln eurot), mida mõjutas enim insenerehituse ja teedeehituse segmentide tulude vähenemine. Rahaline positsioon tugev: aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 46,6 mln eurot ning omakapital 121,9 mln (50,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed aasta seisuga olid vastavalt 35,3 mln eurot ning 116,9 mln eurot (52,0% bilansimahust). Teostamata tööde jääk: aasta IV kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 48,6 mln eurot (IV kvartal 2012: 49,4 mln eurot) ning seisuga 31. detsember 2013 oli kontserni teostamata tööde jääk 213,7 mln eurot (31. detsember 2012: 189,9 mln eurot). Ettepanek dividendideks: juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 7,3 mln eurot (0,41 eurot ühe aktsia kohta), mis annab aasta dividendimääraks 70%. 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus Müügitulu mln eurot 262,7 249,1 +5,5% 64,9 71,4-9,1% Brutokasum mln eurot 22,7 17,9 +26,9% 5,4 7,3-26,2% Brutokasumimarginaal % 8,6 7,2 +20,3% 8,3 10,2-18,8% Emaettevõtte puhaskasum mln eurot 10,4 7,6 +36,3% 2,5 4,4-44,6% Puhaskasumimarginaal % 4,0 3,1 +29,3% 3,8 6,2-39,0% Puhaskasum aktsia kohta eurot 0,59 0,43 +36,4% 0,14 0,25-44,5% Muutus Omakapitali tootlus (aastas) % 8,8 6,8 +28,7% Omakapitali määr % 50,9 52,0-2,0% Teostamata tööde jääk mln eurot 213,7 189,9 +12,5% Varad kokku mln eurot 239,2 225,0 +6,3% Töötajate arv inimest ,0% Suhtarvude arvutuskäik on esitatud aruande leheküljel 33. AS Merko Ehitus 5

6 Üldinfo ja struktuuris toimunud olulisemad muutused AS Merko Ehitus tegutseb valdusettevõttena, mille kontserni kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted. Suuremad valdusettevõttele kuuluvad ehitusvaldkonna ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%) ja AS Merko Infra (100%). Valdusettevõtte põhitegevuseks on Merko Ehitus kontserni erinevate ärivaldkondade strateegiate väljatöötamine ning elluviimine eestkätt ressursside pikemaajalise planeerimise kaudu. Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus tegutseb 2-liikmelisena: Andres Trink ja Tõnu Toomik. Juhatuse ja nõukogu tutvustus on toodud aruande lehekülgedel ja konsolideeritud finantsaruande lisas 15 ning täiendavalt avalikustatud koos teenistuskäigu ja piltidega ettevõtte kodulehel: Kontserni ärivaldkondade struktuur seisuga 31. detsember 2013 on alljärgnev: AS Merko Ehitus Eesti Läti Leedu Kinnisvaraarendus ja investeeringud üldehitus üldehitus üldehitus insenerehitus insenerehitus elamuarendus ja -ehitus elamuehitus elamuarendus ja -ehitus teedeehitus Aktsionäride üldkoosolek ja muudatused AS Merko Ehitus juhtimises 5. juunil aastal toimus aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolek otsustas kinnitada aasta majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise otsuse. Dividendide väljamakse summas 5,3 mln eurot (0,3 eurot ühe aktsia kohta) aktsionäridele toimus 3. juulil Lisaks otsustati aktsionäride korralisel üldkoosolekul kutsuda nõukogust tagasi Tõnu Toomik seoses nõukogu sooviga valida Tõnu Toomik ASi Merko Ehitus juhatuse liikmeks. ASi Merko Ehitus nõukogu otsustas kutsuda alates 5. juunist 2013 AS Merko Ehitus juhatusest tagasi senise juhatuse liikme Viktor Mõisja, kes jätkab töötamist tütarettevõtte AS Merko Ehitus Eesti insenerehituse divisjonis ning määrata uueks juhatuse liikmeks endise nõukogu liikme Tõnu Toomiku. Muudatused kontserni juriidilises struktuuris aasta esimeses kvartalis asutati AS Merko Ehitus kontsernis 100%line tütarettevõte OÜ Paepargi 57. Osaühingu osakapitali suurus on 2500 eurot. Osaühingu asutamise eesmärgiks on ettevõttepõhise arendusprojekti arvestuse tagamine aasta teises kvartalis muudeti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva 100%lise tütarettevõtte OÜ Baltic Electricity Engineering uueks ärinimeks OÜ Merko Investments. Osaühingu osakapitali suurus on eurot. AS Merko Ehitus 6

7 2013. aasta 22. mail müüs AS Merko Ehitus kontsernisisese tehinguna 100%lise osaluse ehitusega tegelevas tütarettevõttes SIA Merks 100%lises omanduses olevale OÜle Merko Investments. Nimetatud tehing oli tehnilise iseloomuga kontserni juriidilise struktuuri korrastamise eesmärgil. Seisuga 4. juuli 2013 on lõpetatud Merko Ukraine LLC likvideerimine, mis algas aasta sügisel ning ettevõte on registritest kustutatud aasta 10. juunil otsustasid AS Merko Ehitus 50%lise ühisettevõtte OÜ Unigate osanikud suurendada ühisettevõtte osa nimiväärtust 887,07 euro võrra 6000 euroni, eesmärgiga viia ettevõtte osakapital äriseadustiku nõuetega vastavusse. Mõlemad osanikud tasusid rahalised sissemaksed summas eurot, millest 444 eurot vastas osakapitali nimiväärtusele ja eurot oli ülekurss aasta 17. juulil asutas AS Merko Ehitus 100%line tütarettevõte UAB Merko Bustas Leedus 100%lise tütarettevõtte UAB Kražiu Projektas osakapitaliga litti (2896 eurot). Tütarettevõte asutati eesmärgiga soetada kinnistuid arendustegevuseks Leedus aasta 16. augustil müüdi AS Merko Ehitus 100%lise tütarettevõte OÜ Constancia 100%line tütarettevõtte OÜ Paepargi 57 müügihinnaga 2500 eurot Capital Mill OÜle aasta 10. septembril registreeriti Lätis AS Merko Infra filiaal. Filiaal asutati eesmärgiga osaleda suuremamahuliste taristu objektide ehitushangetel, samuti elektriehituse hangetel, et vajadusel täiendada SIA Merks i kompetentsi ning referentse aasta 3. oktoobril asutas AS Merko Ehitus 100%line tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti 51%lise tütarettevõtte OÜ Heamaja. Ettevõte asutati eesmärgiga osaleda AS Riigi Kinnisvara korraldataval Suur-Ameerika 1, Tallinn ehitustööde kontsessioonihanke pakkumisel. AS Merko Ehitus on otsustanud aastal korrastada kontserni ettevõtete struktuuri efektiivsema juhtimise ning administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil. Tegevuskava raames vaadatakse üle mitteoluliste tütarettevõtete osalused ning otsustatakse ettevõtete võimalikud ühendamised või võõrandamised. Tegevuskava ei puuduta kontserni olulisi tütarettevõtteid ega oma olulist mõju kontserni finantstulemustele. Esimesed muudatused on teostamisel ning tegevuskava elluviimist jätkatakse aasta jooksul aasta 20. detsembril algatas AS Merko Ehitus protsessi oma 100%lises omanduses olevate kinnisvaraarendustega seotud ettevõtete OÜ Woody, OÜ Metsailu ja OÜ Käibevara ühendamiseks, ettevõtete haldamisega seotud administratiivkulude kokkuhoiu eesmärgil. Ühendavaks ühinguks on OÜ Metsailu. Ühendatavad ühingud ühinevad OÜga Metsailu ning ühinemise tulemusel lõppevad ühendatavad ühingud likvideerimismenetluseta ning OÜ Metsailu saab ühendavate ühingute õigusjärglaseks. Ühinemise tulemusel jääb jätkuvalt AS Merko Ehitus ühendava ühingu OÜ Metsailu ainuosanikuks. Ühinemise bilansi päev alates millest kõik ühendatavate ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvelt on 1. jaanuar Lõplik ühinemiskanne Äriregistris toimub aasta esimese poolaasta jooksul aasta 15. jaanuaril sõlmis AS Merko Ehitus kontserni kuuluv tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti lepingu kogu oma 80%lise osaluse võõrandamiseks tütarfirmas Gustaf Tallinn OÜ ettevõtte senisele kaasosanikule ja juhatuse liikmele Tiit Pomerantsile. Gustaf Tallinn OÜ osakapital on eurot, millest AS Merko Ehitus Eesti osalus nimiväärtusega eurot moodustas 80% ning Tiit Pomerantsi osalus nimiväärtusega 4793 eurot moodustas 20%. Osalus võõrandati eesmärgiga korrastada kontserni ettevõtete struktuuri ning vähendada osalusi mitteolulistes tütarettevõtetes. Ehitusettevõtte Gustaf Tallinn OÜ põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ehitus- ja viimistlustööd ning ettevõte pakub peatöövõtu teenust väiksemamahuliste ümberehituste ja remonditööde osas, mis ei kuulu AS Merko AS Merko Ehitus 7

8 Ehitus kontserni strateegiliselt oluliste põhitegevuste hulka. 15. jaanuaril 2014 tasus ostja müüjale eurot. Lõplik müügihind arvutatakse Gustaf Tallinn OÜ aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt ASile Merko Ehitus Eesti kuulunud omakapitali osa alusel, mida korrigeeritakse enne osaluse võõrandamist müüjale tasutud euro suuruse dividendimakse ning dividendimakselt arvestatud euro suuruse tulumaksukulu võrra. Täiendavat müügihinna korrigeerimise mõju ei hinda AS Merko Ehitus kontsern oluliseks. Müügihinna korrigeeritud osa on ostja kohustatud tasuma müüja arvelduskontole hiljemalt 1. mail Osaluse võõrandamise tulemusena ning edaspidi Gustaf Tallinn OÜ mittekonsolideerimisest rida-realt, on tehingu hinnanguline mõju AS Merko Ehitus kontserni konsolideeritud kasumile 0 eurot, varadele ja kohustustele vähenemise mõju vastavalt eurot ja eurot aasta 22. jaanuaril asutas AS Merko Ehitus 100%line tütarettevõte UAB Merko Bustas Leedus 100%lise tütarettevõtte UAB VPSP 1 osakapitaliga litti (2896 eurot). Tütarettevõte asutati eesmärgiga osaleda Leedu riigi poolt korraldatavates avaliku ja erasektori ühisprojektide (public-private partnership PPP) hangetes. Tunnustused 2013 Ettevõtluse Auhind 2013 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud igaaastasel Ettevõtluse Auhinna konkursi raames sai AS Merko Ehitus teist aastat järjest konkurentsivõimelisima ettevõtte auhinna ehitusvallas. Parim ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma Tallinnas Detsembrikuus pälvis AS Merko Ehitus Eesti oma Tedre tn 55 kortermaja/ärihoone ehitusplatsiga Tallinna linna poolt parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma tunnustuse. Parima ja korrektseima ehitusplatsi väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele eesmärgiga tagada linlastele turvaline ja heakorrastatud elukeskkond. Komisjoni kuuluvad spetsialistid Tallinna Kommunaalametist, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist ja Põhja Politseiprefektuurist. Tööinspektsiooni töökeskkonna parima praktika tunnustus AS Merko Infra pälvis Tööinspektsiooni töökeskkonna parima praktika konkursil tunnustuse kaeveküna idee ja kasutamise eest Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödel. Erilised kaevekünad konstrueeriti ja ehitati eesmärgiga parandada liigniisketel pinnastel torustike paigaldamisel töötajate ohutust ja töö kvaliteeti. Kokku osales konkursil 57 töökeskkonna parima praktika näidet. Aasta Ehitaja konkurss aasta Aasta Ehitaja konkursil oli üks nominentidest AS Merko Ehitus Eesti elektritööde osakonna projektijuht Siim Õispalu, kes on edukalt juhtinud keerukat Aruküla alajaama ehitusprotsessi ning varasemalt muu hulgas Ämari NATO lennuvälja rajavalgustuse väljaehitamist ja Puurmani mitmetasandilise liiklussõlme elektriosa ehitustööd Tallinn Tartu maanteel. Aasta Ehitaja konkurssi korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit ning selle eesmärk on propageerida ehitaja ametit ja tunnustada oma ala parimaid. AS Merko Ehitus 8

9 2013. AASTA 12 KUU TULEMUSENA EHITUSTURGU ENIM MÕJUTAVAD TEGURID Ettevõtte hinnang peamistele lähikvartalite ehitusturgu mõjutavatele tendentsidele ei ole võrreldes aasta III kvartali aruandes esitatuga oluliselt muutunud. Kui aastal tuli enamus uusi Balti riikide suuremahulisemaid ehituslepinguid avalikust sektorist ning oli rahastatud suures osas Euroopa Liidu struktuurifondide aga ka CO2 kvootide müügi vahenditest, siis aastaga on see tendents muutunud ning aktiveerunud on ka eratellijad, kes ehitusturu üldise nõrkuse valguses näevad võimalusi teostada soodsatel tingimustel oma investeeringuid. Kogu Balti riikide ehitustellimuste mahtude osas ootame ja aastal endiselt langust, mis on peamiselt seotud riigihangete mahu vähenemisega tulenevalt käesoleva Euroopa Liidu aastate eelarveperioodi lõppemisest ning endiselt ebaselgusest järgmise, aastate , eelarveperioodi vahendite jagunemise osas. Kuna uued projektid eeldavad põhjalikke ettevalmistusi võib prognoosida, et uusi riigihankeid hakkab taas rohkem tulema alates ja aastast aastal olid jätkuvalt suurimad ehitusmahud rajatiste ehitamises, kuid samas on oluliselt aktiveerunud üldehitussegmendis hoonete projektide käivitamine eratellijate poolt nii kaubandus-, logistika- kui muude äripindade segmendis. Eratellijate poolt käivitamisele tulev projektide koguarv on viimaste kuude jooksul märkimisväärselt kasvanud aastal sõlmitud lepingutest on 31. detsembri seisuga ligikaudu pooled seotud tänaseks eratellijatega. Samas riigipoolsete tellimuste vähenemist, seda just välistrasside osas, eratellijad täiel määral kompenseerida kindlasti ei suuda. Balti riikide ehitusturul kestab jätkuvalt tihe konkurents ja agressiivne hinnapakkumine ehitushangetel. Tulenevalt tellijate jätkuvast keskendumisest odavaimale ehitushinnale on eristumine peatöövõtjate vahelises konkurentsis jätkuvalt keeruline. Arvestades jätkuvalt kõrgeid tellijate poolseid nõudmisi garantiidele ja pikki maksetähtaegu, on koormus ehitusettevõtete käibevahenditele endiselt suur ning konkurentsis püsimiseks on oluline ettevõtete võimekus rahavoogude juhtimisel. Sellest tingituna hoiame stabiilset omakapitali baasi ning kasutame maksetingimuste läbirääkimistel konkurentsi eelisena kontserni tugevat finantspositsiooni. Korterituru aktiivsus kõigis kolmes Balti riigis on jätkanud paranemise tendentsi. Vaatamata tarbija hinnatundlikkusele püsib nõudlus hea asukohaga kvaliteetsete elamispindade järele Balti riikide pealinnades. Arendajad kõigis kolmes Balti riigis, aga eelkõige just pealinnades, võtavad täna julgemalt uusi projekte ette, mis suurendab uute korterite pakkumist. Kui aastal näeme nõudluse püsimist endiselt tugevana, siis suurem korterite pakkumine tulevikus võib omakorda tuua kaasa surve müügihindadele ning müügiperioodide pikenemise. Korterite ostjad on üha enam orienteeritud ehituskvaliteedile (energiaefektiivsus, helipidavus) ja lähtuvad ostuotsuste tegemisel infrastruktuuri (parkimine, teenused, logistika) olemasolust piirkonnas. Pangalaenude head kättesaadavust tulenevalt pankade tugevast kapitaliseeritusest ning paranenud laenude-hoiuste suhtest toetab jätkuvalt ka madal Euribori tase, samas on klientide aktiivsus pangalaenude võtmisel eelkõige Lätis, aga ka Leedus, madalam kui Eestis. Lisaks mõjutab positiivselt korterituru nõudlust lisaks eeltoodule ka alternatiivsete investeerimisvõimaluste vähesus, sissetulekute kasv ja kindlustunde üleüldine paranemine. Endiselt ei ole pangad altid laenama väiksematele arendajatele elamuarendusprojektide finantseerimiseks või kui, siis nõuavad nad eelnevat suurt (kuni 50% projekti mahust) eellepingute hulka ja suuremat omafinantseeringut. See trend annab kontsernile uute arendusprojektide turuletoomisel konkurentsieelise ning toetab uute arendusprojektide käivitamist kõigis Baltikumi pealinnades. Lätis toetab korteriturgu jätkuvalt välisinvestorite osakaal uute korterite turul, kes investeerivad Euroopa Liidu elamisloa omandamise eesmärgil. Lisaks võib pankade täiendavalt aktiivsem eraklientidele suunatud laenutegevus tulevikus elavdada korterite turgu veelgi; seni on uute kodulaenude maht olnud tagasihoidlik. Leedu pealinna Vilniuses AS Merko Ehitus 9

10 on korteriturg jätkuvalt aktiivne ja seda eelkõige odavamas hinnasegmendis; samuti domineerib jätkuvalt korterite müük nn halli karbi kujul. Arvestades ehitusturu nõrku kasvuväljavaateid ei ole olulist palgasurvet ette näha, samuti ei eelda me suuri muutusi ehituse sisendhindade tasemes. Kuigi võiks eeldada, et ehitusturu nõrkusest tingituna sisendhinnad alanevad, siis tulenevalt üldisest hinnainflatsioonist aga ka tööturu trendidest, ei ole seda oluliselt ette näha. Olenevalt sellest kui kiiresti ja mis tasemel taastub Põhjamaade majanduskasv, eriti ehitussektori kasv, võib see eelkõige just Eestis tuua kaasa välismaale suunduvate töötajate arvu kasvu ning seeläbi ka surve tööjõukuludele. Alltöövõtjate hinnad ei ole näidanud analoogset langust peatöövõtjatele, mis tähendab, et eelkõige on surve just peatöövõtjate marginaalidel. Välistatud ei ole ka sisendhindade ootamatud kõikumised tulenevalt maailmamajanduses toimuvast. 12 kuud 2013 IV kvartal 2013 Eesti Läti Leedu Eesti Läti Leedu Ehitushinnaindeksi muutus, y-o-y 5,2% 2,6% 4,2% 4,7% 1,0% 3,9% Tööjõud 13,4% 5,9% 7,5% 11,3% 2,4% 7,3% Ehitusmasinad 4,7% 2,2% 1,8% 5,4% 1,0% 1,6% Ehitusmaterjalid 1,2% 0,9% 2,9% 1,1% 0,5% 2,4% AS Merko Ehitus tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti on suurima peatöövõtuettevõttena Eesti ehitusturul hästi positsioneeritud ja suudab konkureerida kõigis tegevussegmentides. Lätis kuulub AS Merko Ehitus tütarettevõte SIA Merks 5-6 juhtiva peatöövõtuettevõtte hulka ja usume, et suudame oma positsiooni säilitada. Leedus on AS Merko Ehitus tütarettevõtte UAB Merko Statyba ehitustegevus keskendunud eelkõige korteriarendusele ning hoonete (üldehituse) segmendile, kus konkurents hangetel on jätkuvalt väga tihe. Täiendavalt mõjutab Leedu turul ehituse peatöövõtuettevõtete positsiooni jätkuvalt nn tellijapoolsete nõustamisfirmade tegevus, kes raskendavad peatöövõtuettevõtete võimalusi soodsaid ehitustellimusi saada. Leedus on välisettevõtetel jätkuvalt suur väljakutse osaleda edukalt riigihangetel. AS Merko Ehitus 10

11 MAJANDUSTULEMUSED Äritegevus Kontserni olulisemad näitajad (miljonites eurodes): 12k k 2012 IV kv 2013 IV kv 2012 Müügitulu Eesti 211,9 202,1 48,6 49,3 Läti 44,4 38,3 14,9 19,4 Leedu 6,4 8,7 1,4 2,7 Müügitulu kokku 262,7 249,1 64,9 71,4 Brutokasum 22,7 17,9 5,4 7,3 Ärikasum (EBIT) 12,3 8,8 2,7 4,7 emaettevõtte omanike osa 10,4 7,6 2,5 4,4 mittekontrolliva osaluse osa 0,0 0,0 0,0 0,1 Puhaskasum 10,4 7,6 2,5 4,5 Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,59 0,43 0,14 0,25 Rahalised vahendid perioodi lõpus 46,6 35,3 46,6 35,3 Müügitulu ja brutokasum Merko Ehitus kontserni aasta 12 kuu müügitulu oli 262,7 mln eurot (2012. aasta 12 kuud: 249,1 mln eurot). Perioodi müügituludest teeniti: Eestis 80,7%, Lätis 16,9% ja Leedus 2,4% (2012. aasta 12 kuuga: 81,1% Eestis, 15,4% Lätis ja 3,5% Leedus). Võrrelduna aasta 12 kuuga kasvas kontserni müügitulu 5,5%. Aruandeperioodil on jätkuva trendina muutunud aktiivsemaks erasektori tellimused, kuid siiski on müügituludest suurim osa endiselt seotud EL struktuurivahendite kaasamise kaudu finantseeritud projektidega, st riiklike tellimustega aasta IV kvartali müügitulu oli 64,9 mln, mis on 9,1% madalam võrreldes aasta IV kvartaliga (2012. aasta IV kvartal: 71,4 mln eurot). Müügitulude kasv võrreldes eelmise aastaga on saavutatud peamiselt üldehituse, kinnisvaraarenduse ja teedeehituse segmendis olevate projektide arvelt, samas omakorda on oluliselt vähenenud müügitulud insenerehitussegmendis, seda peamiselt suuremahuliste EL struktuurivahenditest finantseeritavate projektide lõpetamise ja mahtude vähenemise tõttu. AS Merko Ehitus 11

12 2013. aasta 12 kuuga teenis kontsern arendus- ja ehitustegevusest brutokasumit 22,7 mln eurot (2012. aasta 12 kuuga 17,9 mln eurot) aasta IV kvartali brutokasum oli 5,4 mln eurot (2012. aasta IV kvartal: 7,3 mln eurot). Kui 12-kuuline brutokasumimarginaal (8,6%) on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranenud ( kuud: 7,2%), siis neljanda kvartali (8,3%) brutokasumimarginaal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud (2012 IV kvartal: 10,2%). Kasumimarginaali tõusu on mõjutanud peamiselt teedeehitussegment ja kinnisvaraarendusvaldkond. Samas on marginaal vähenenud üldehitussegmendi kasumlikkuse vähenemise arvelt. Projektide vähesus ning järjest tihenev konkurentsiolukord ehitussektoris on suureks väljakutseks hoidmaks olemasolevat brutomarginaali taset uutel hangetel kõikides segmentides, kuid eriti üldehituses, kus konkurents ning hangetel osalevate ettevõtete arv on kõige kõrgem. Puhaskasum Kontserni aasta 12 kuu kasum enne maksustamist oli 11,1 mln eurot ning emaettevõtte omanike puhaskasum 10,4 mln eurot võrreldes 7,9 mln euro suuruse maksude-eelse kasumi ja 7,6 mln euro suuruse emaettevõtte omanike puhaskasumiga aasta 12 kuuga. Kontserni puhaskasumimarginaal oli 4,0% (2012. aasta 12 kuud: 3,1%) aasta IV kvartali kasum enne maksustamist oli 2,4 mln eurot ning emaettevõtte omanike puhaskasum 2,5 mln eurot võrreldes 4,4 mln euro suuruse maksude-eelse kasumi ja 4,4 mln euro suuruse emaettevõtte omanike puhaskasumiga samal perioodil eelmisel aastal. AS Merko Ehitus 12

13 Ärisegmendid Kontserni ettevõtete äritegevuse juhtimine toimub peamiselt alljärgnevate tegevusvaldkondade lõikes: Üldehitus hõlmab mitmete erinevate sihtotstarvetega hoonete rajamist bürood, hotellid, muuseumid, kultuuri- ja ärikeskused, sotsiaal-, tootmis- ja teenindushooned ning samuti erinevate tööstusobjektide hooned. Insenerehitus Merko insenerehituse valdkond ehitab sadamarajatisi, prügilate ladestusalasid, erinevaid teerajatisi (tunnelid, viaduktid, sillad), vee- ja kanalisatsioonitrasse, joogi- ja reoveepuhasteid, kuni 330 kv elektriehituse objekte ja teisi erinevaid keerukaid insenertehnilisi ja keskkonnaprojekte. Teedeehitus Merko teostab selles valdkonnas teedeehitust koos sinna juurde kuuluva infrastruktuuriga. Lisaks teostame teehoiutöid ja hooldusremonti. Kinnisvaraarendus korteriprojektide arendust, pikaajalisi kinnisvarainvesteeringuid ning äriotstarbelisi kinnisvara projekte hõlmav valdkond. Muud hõlmab kaevandamisest saadud karjääri materjalide müüki, seadmete renti, konsultatsioone, ehituse järelevalvet ja muid põhitegevusega mitteseotud tehinguid. Üldehitus Üldehitussegment 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus miljonites eurodes Müügitulu 86,6 61,7 +40,3% 26,7 18,6 +43,7% Osakaal kogu müügitulust 32,9% 24,8% +33,1% 41,1% 26,0% +58,2% Brutokasum (-kahjum) (0,5) 5,0-110,0% (2,0) 1,8-211,9% Brutokasumimarginaal -0,6% 8,1% -107,1% -7,6% 9,8% -177,9% aasta üldehitussegmendi 12 kuu müügitulud olid 40,3% kõrgemad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas on segmendi brutokasum vähenenud 110,0% ning valdkond koondina on aasta lõikes brutokahjumis 0,5 mln eurot. Valdkonda mõjutab enim jätkuvalt tihe konkurents ning sellest tulenevalt surve marginaalidele. IV kvartalis kajastatud kahjum on peamiselt tingitud ühe töös oleva rekonstrueeritava objekti osas varasemates faasides ettenägematute projektijuhtimise riskide realiseerumisest. Nimetatud riskide realiseerumise hinnangu baasil on kontsern kajastanud projekti kogukahjumi jooksvas perioodis. Kontserni tütarettevõtted on rakendamas meetmeid tulevikus sarnaste projektijuhtimise riskide ja kahjumite vältimiseks. Kui aastal olid turul peamiselt riigi poolt tellitud projektid, siis aastal oleme täheldanud erasektori tellimuste osakaalu tõusu ning aastalõpu seisuga üldehituse valdkonnas töös olevate projektide osakaalus on juba kõrgema osakaaluga eratellimused. Suuremate objektidena olid neljandas kvartalis töös Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuste rekonstrueerimine, Polipaks NT tootmis- ja logistikakeskuse ehitustööd Marupes, multifunktsionaalse kontserdikeskuse ehitustööd Liepajas ning Tondiraba jäähalli ehitus Tallinnas. Insener- ehk infrastruktuuriehitus Insenerehitussegment 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus miljonites eurodes Müügitulu 94,5 113,3-16,6% 20,4 27,0-24,4% Osakaal kogu müügitulust 36,0% 45,5% -20,9% 31,5% 37,8% -16,8% Brutokasum 12,5 9,0 +39,1% 4,9 3,5 +39,8% Brutokasumimarginaal 13,2% 7,9% +66,7% 24,1% 13,0% +85,0% AS Merko Ehitus 13

14 Insenerehitusvaldkonna 12 kuu müügitulud olid 94,5 mln eurot (12 kuud 2012: 113,3 mln eurot), mis on vähenenud 16,6% võrreldes aastaga. Vähenemine võrreldes eelmise aastaga on peamiselt seotud välistrasside ehituse mahtude vähenemisega aasta neljandas kvartalis olid meie suuremateks objektideks Vääna-Jõesuus vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, Narva-Jõesuus vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine. Jätkuvalt on insenerehitusvaldkond suurima osakaaluga (12 kuud 2013: 36,0%) kontserni müügituludest, samas on antud valdkonna mahtude vähenemine viimasel 12 kuul olnud kõige suurem (12 kuud: -16,6%). Insenerehitussegmendi 12 kuu brutokasum oli 12,5 mln eurot (12 kuud 2012: 9,0 mln eurot) ja brutokasumimarginaal 13,2% (12 kuud 2012: 7,9%), mis on liikunud positiivses suunas võrreldes eelmise aastaga. Oluline osa on seotud projektide efektiivse juhtimisega. Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise projekti teatud etapid on lõpetatud 18 kuud varem enne selle lepingulist tähtaega. Insenerehitussegment sisaldab väljakutseid ning seda peamiselt seoses EL eelarveperioodi lõppemisega ning asjaoluga, et uute projektide lisandumine ei saa enam olema nii hoogne kui seni. Seda eriti veemajandusprojektide osas. Teedeehitus Teedeehitussegment 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus miljonites eurodes Müügitulu 49,5 45,1 +9,6% 6,0 12,5-52,5% Osakaal kogu müügitulust 18,8% 18,1% +3,9% 9,2% 17,6% -47,7% Brutokasum 5,9 1,7 +246,4% 0,3 0,5-27,6% Brutokasumimarginaal 12,0% 3,8% +216,1% 5,7% 3,8% +52,3% Teedeehitusvaldkonna 12 kuu müügitulud olid aastal 49,5 mln eurot, mis olid 9,6% kõrgemad võrreldes aastaga aasta 12 kuuga teenitud brutokasum summas 5,9 mln eurot annab brutokasumimarginaaliks 12,0%. Nii müügitulude kui kasumi kasvu toetas teede remondi ja hooldusega seotud tööde mahu kasv kui ka väiksemate kasumlike teedeehituse projektide lisandumine aasta teises ja kolmandas kvartalis. Suurimad ehitusprojektid olid neljandas kvartalis Tallinna hoolduslepingust tulenevad tööd. Lisaks lõpetasime oktoobris Ülemiste liiklussõlme ehituse Tallinnas, mis on viimase aasta suuremahulisim projekt antud valdkonnas. Kinnisvaraarendus Kinnisvaraarendus 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus miljonites eurodes Müügitulu 31,0 27,1 +14,3% 11,6 12,8-9,4% Osakaal kogu müügitulust 11,8% 10,9% +8,4% 17,9% 17,9% -0,3% Brutokasum 5,1 2,4 +113,3% 2,2 1,5 +43,9% Brutokasumimarginaal 16,5% 8,9% +86,5% 19,0% 12,0% +58,8% AS Merko Ehitus 14

15 2013. aasta 12 kuuga müüdi 263 korterit kogumaksumusega 28,3 mln eurot (käibemaksuta), (2012. aasta 12 kuud vastavalt: 235 korterit ja 25,0 mln eurot). Perioodi lõpus on Merko Ehitus kontsernil kokku varudes müümata 36 valmisehitatud korterit (23 Eestis, 7 Lätis ja 6 Leedus) ning 33 valmisehitatud korterit mille osas on eelleping sõlmitud (2 Eestis, 30 Lätis ja 1 Leedus). Seisuga 31. detsember 2013 oli Merko Ehitus kontsernil aktiivselt müügis kokku 300 korterit (31. detsember 2012: 326 korterit), see tähendab kortereid, mille kohta ei ole eellepinguid sõlmitud. Alljärgnevas tabelis on toodud töösolevad korteriprojektid ja nende indikatiivne valmimisaeg: Projekt Omavalitsus/Riik Valmimisaeg Korterite arv* Pärna allee 5 ja 6 Tartu vald, Eesti Valmis 8 Eha tn 4 / Paldiski mnt 17 Tallinn, Eesti Valmis 8 Pärna allee 8 Tartu vald, Eesti Valmis 9 Skanstes virsotnes 4 torn Riia, Läti Valmis 6 Grostonas 17 Riia, Läti Valmis 31 Mokslininku I etapp Vilnius, Leedu Valmis 7 69 Pallasti 48 Tallinn, Eesti aasta algus 23 Pallasti 50 Tallinn, Eesti aasta kevad 23 Tedre 55 Tallinn, Eesti aasta kevad 47 Grostonas 19 Riia, Läti aasta sügis 82 Mokslininku II etapp Vilnius, Leedu aasta sügis 54 Kentmanni 6 Tallinn, Eesti aasta lõpp 93 Grostonas 21 Riia, Läti aasta kevad Alustatud IV kv 2013 Pärna allee 7 Tartu vald, Eesti aasta sügis Kokku 544 * Valmis korterite osas on näidatud müümata ja klientidele üleandmata korterite arv aastal käivitasime Baltikumis kokku 409 korteri ehituse (2012. aasta 12 kuul vastavalt: 308 korteri ehituse) aasta teises kvartalis taaskäivitati kaks varasematel aastatel külmutatud arendusprojekti. Tallinnas alustati aastal külmutatud Kentmanni tänav 6 elu- ja ärihoone ehitusega (korterite arv korrigeeritud projekti kohaselt 93). Hoone esimesed kaks korrust on mõeldud eeskätt äripindadeks ja ülejäänud 12 korrust korteriteks. Hoonele oli aasta lõpuks rajatud kaks maa-alust parkimiskorrust ning maja valmimise tähtajaks on planeeritud aasta lõpp aasta teises kvartalis taaskäivitati osaliselt ka Tartus Raadil Pärna allee 8 arendus (müüdavate korterit arv korrigeeritud projekti kohaselt 27, millest bilansipäevaks on müümata 9 korterit). AS Merko Ehitus 15

16 2013. aasta teises kvartalis käivitasime uued arendusprojektid nii Riias kui Vilniuses. Riias käivitsime 82 korteriga arendusprojekti aadressil Grostonas 19 ja Vilniuses 54 korteriga Mokslininku arendusprojekti II etapi aasta kolmandas kvartalis alustati uue arendusprojektiga Riias Skanstese linnaosas aadressiga Grostonas 21 kuhu kerkib kortermaja 125 korteriga. Maja valmimise tähtajaks on planeeritud aasta kevad aasta neljandas kvartalis taaskäivitati osaliselt aasta jooksul juba teine Tartus Raadil Pärna allee 7 arendus (müüdavate korterit arv korrigeeritud projekti kohaselt 28). Seega on 31. detsember aasta seisuga kontsernil Tartus aastast 2007 külmutatud 130 korteri ehitustegevus (vastav arv Tallinnas ja Tartus seisuga 31. detsember 2012 oli 311 korterit). Meie üheks eesmärgiks on mõõduka kinnistute portfelli hoidmine tagamaks stabiilne, turutingimusi arvestav arendusprojektide realiseerimine. Samas on kinnisvaraturg muutunud märgatavalt selektiivsemaks ning enne iga projekti alustamist on riskide hindamisel olulisel kohal projekti asukoht, arendusmaht, plaanilahendused ning sihtgrupp. Arvestades madalat laenuintresside keskkonda ja piiratud pakkumist uute korterite turul viimase kolme aasta jooksul on nõudlus ja tehinguaktiivsus korteriturul mõõdukalt kasvanud. Muud Muud 12k 13 12k 12 Muutus IV kv 13 IV kv 12 Muutus miljonites eurodes Müügitulu 1,1 1,9-39,1% 0,2 0,5-57,2% Osakaal kogu müügitulust 0,5% 0,7% -42,3% 0,3% 0,7% -52,9% Brutokasum (-kahjum) (0,3) (0,2) +59,3% 0,0 0,0 0,0% Brutokasumimarginaal -29,9% -11,4% +161,6% -46,1% -19,3% +139,1% Segmendi muud 12 kuu müügitulud olid aastal 1,1 mln eurot, mis olid 39,1% madalamad võrreldes aastaga aasta tervikuna lõpetati brutokahjumiga summas 0,3 mln eurot mis tuleneb peamiselt kaevandatud varude allahindlustest. AS Merko Ehitus 16

17 Lepingute portfell 31. detsember 2013 seisuga oli kontserni teostamata ehituslepingute portfell 213,7 mln eurot võrreldes 189,9 mln euroga 31. detsember Lepingute portfellis ei kajasta kontsern omaarenduslikke elamuehitusprojekte ning kinnisvarainvesteeringute arendamisega kaasnevaid töid. Uusi ehituslepinguid sõlmiti viimases kvartalis 48,6 mln euro ulatuses (ei sisalda omaarendusi) võrreldes 49,4 mln euroga samal perioodil eelmisel aastal. Alljärgnevalt on toodud suuremad ehituslepingud, mis on sõlmitud aasta IV kvartalis: Lepingu lühikirjeldus Pikaajaline leping Tallinna teede ja tänavate hooldusremonttööde teostamiseks Maksumus mln eurot Valmimisaeg Riik 17,5* oktoober 2018* Eesti Valmiera koolikompleksi ehitustööd 5,9 aprill 2015 Läti Dzintaru 28, Jurmala korterelamute ehitustööd 13,7 juuli 2015 Läti * Tööde maht on ca 3,5 mln eurot aastas Bilansipäevajärgselt sõlmiti aasta 23. jaanuaril AS Merko Ehitus kontserni kuuluva ASi Merko Ehitus Eesti, KMG Insenerehituse AS ja Ratatek OY, ning Tallinna Linnatranspordi ASi vahel leping Tallinna trammiliini nr 4 taristu projekteerimise ja rekonstrueerimise tööde teostamiseks. Lepingu maksumus on 26,0 miljonit eurot. Kõik tööd teostatakse ja aasta jooksul aasta 7. veebruaril sõlmis AS Merko Ehitus tütarettevõte Lätis, SIA Merks, Riia Riikliku Tehnikumiga lepingu koolikompleksi mitme hoone ehitustöödeks. Lepingu maksumus on 4,8 miljonit eurot. Tööd algavad aasta veebruaris ning tööde üleandmise tähtaeg on aasta juuni. Täiendavalt sõlmis SIA Merks, aasta 10. veebruaril Riia Linnavolikogu linnaarenduse osakonnaga lepingu Riias asuva prügila rekultiveerimiseks ja ehitustöödeks. Lepingu maksumus on 6,5 miljonit eurot. Tööd algavad aasta veebruaris ning tööde üleandmise tähtaeg on aasta jaanuar. Seisuga 31. detsember 2013 on kontserni teostamata tööde jäägis jätkuvalt ülekaalus riiklikud tellimused, mis näitavad aga selget vähenemise tendentsi võrreldes erasektori tellimustega. Kui aasta lõpus ja aasta alguses oli riigihangete osakaal uute ehitustellimuste seas selges ülekaalus, siis aasta teises pooles aktiveerus kõigi kolme Balti riigi ehitusturul eratellijate segment aastal sõlmitud lepingutest on 31. detsembri seisuga ligikaudu pooled seotud tänaseks eratellijatega. Arvestades käesoleva EL rahastamisperioodi lõppemist võib aasta osas prognoosida riigihangete mahu jätkuvat vähenemist. Sellest tulenevalt on järgneva 12 kuu jooksul uute ehituslepingute mahu hoidmine senisel tasemel endiselt väljakutseks. AS Merko Ehitus 17

18 Rahavood Kontserni rahaliste vahendite seis on stabiilne. Aruandeperioodi lõpus oli Merko Ehitus kontsernil rahalisi vahendeid 46,6 mln eurot ( : 35,3 mln eurot). Aastaga on AS Merko Ehitus strateegiline rahapositsioon ja investeerimisvõimekus tugevnenud aasta 12 kuu äritegevuse rahavoog oli positiivne 19,7 mln eurot (2012. aasta 12 kuud: positiivne 21,0 mln eurot), investeerimistegevuse rahavoog negatiivne 1,3 mln eurot (2012. aasta 12 kuud: positiivne 0,9 mln eurot) ja finantseerimistegevuse rahavoog negatiivne 7,1 mln eurot (2012. aasta 12 kuud: negatiivne 5,1 mln eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim ärikasum 12,3 mln eurot, äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete negatiivne muutus 6,1 mln eurot, varude negatiivne muutus 4,9 mln eurot ja äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete positiivne muutus 10,2 mln eurot (sh oluline positiivne osakaal korterarenduste ettemaksete laekumistel). Kontserni äritegevuse rahavoogudes on jätkuvalt tellimused (sh nii riiklikud kui ka eratellimused), kus maksetähtajad on pikad (lepingu järgselt keskmiselt 56 päeva peale tööde akteerimist) ning püsiv täiendav koormus käibevahenditele sh optimaalsele rahavoogude juhtimisele. Äritegevusest tulenevate rahavoogude toetamiseks on kontsern kaalutletult kaasanud täiendavaid võõrvahendeid sh faktooringut. Laenukohustuste määr on seejuures püsinud mõõdukalt madalal tasemel (2013. aasta 12 kuu seisuga 14,8%, aasta 12 kuu seisuga 15,8%). Investeerimistegevuse rahavoogudes sisalduv kinnisvarainvesteeringute soetuste ja parenduste saldo oli -1,1 mln eurot, muude investeeringute soetuse saldo oli -0,3 mln eurot, põhivara soetuste saldo oli -0,8 mln eurot ning põhivara müükide saldo +0,9 mln eurot. Soetatud kinnisvarainvesteeringu saldo näol on peamiselt tegu Tartu vallale lastehoiu tarbeks renditud korteritega Pärna allee 8 arendusprojektist. Täiendavad selgitused on kirjas konsolideeritud finantsaruande lisas 9. Finantseerimistegevuse rahavoost moodustas kõige suurema summa dividendimakse summas -5,3 mln eurot. Täiendavalt mõjutasid finantseerimistegevuse rahavoogusid peamiselt arendusprojektidega seotud saadud ja tagasimakstud laenude saldo netosummas -1,0 mln eurot, kinnisvarainvesteeringu tagatisel saadud laenu saldo muutus netosummas +1,9 mln eurot, faktooringud -1,5 mln eurot ning kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1,2 mln eurot. AS Merko Ehitus 18

19 2013. aasta IV kvartali äritegevuse rahavoog oli positiivne 7,9 mln eurot (2012. aasta IV kvartal: positiivne 26,0 mln eurot), investeerimistegevuse rahavoog negatiivne 1,2 mln eurot (2012. aasta IV kvartal: negatiivne 0,2 mln eurot) ja finantseerimistegevuse rahavoog positiivne 0,8 mln eurot (2012. aasta IV kvartal: negatiivne 6,0 mln eurot). Ehitustegevuse sesoonsusest tingituna olid äritegevuse kvartaalsed rahavood positiivsed nii kui aastal peamiselt tulenevalt ehitustööde tellijatelt saadaolevate nõuete ja valmidusastme meetodil arvestatud nõuete vähenemiselt. Investeerimistegevuse neljanda kvartali rahavood sisaldasid -1,0 mln euro ulatuses kinnisvarainvesteeringu soetust. Finantseerimistegevuse rahavood olid neljandas kvartalis positiivsed 0,8 mln eurot, mis on peamiselt tingitud arendustegevuseks võetud laenude netosumma muutusest +1,1 mln eurot. AS Merko Ehitus 19

20 Suhtarvud (arvutatud emaettevõtte omanike osale) 12k k k 2011 IV kv 2013 IV kv 2012 IV kv 2011 Kasumiaruande kokkuvõte Müügitulu mln eurot 262,7 249,1 219,3 64,9 71,4 65,9 Brutokasum mln eurot 22,7 17,9 (3,6) 5,4 7,3 (4,0) Brutokasumimarginaal % 8,6 7,2-1,6 8,3 10,2-6,0 Ärikasum mln eurot 12,3 8,8 (12,3) 2,7 4,7 (5,6) Ärikasumi marginaal % 4,7 3,5-5,6 4,2 6,6-8,6 Kasum enne maksustamist mln eurot 11,1 7,9 (14,0) 2,4 4,4 (6,9) Maksude-eelse kasumi marginaal % 4,2 3,2-6,4 3,8 6,2-10,5 Puhaskasum mln eurot 10,4 7,6 (14,2) 2,5 4,5 (6,8) emaettevõtte omanike osa mln eurot 10,4 7,6 (14,1) 2,5 4,4 (6,8) mittekontrolliva osaluse osa mln eurot 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,1 0,0 Puhaskasumimarginaal % 4,0 3,1-6,4 3,8 6,2-10,2 Muud kasumiaruande näitajad EBITDA mln eurot 15,1 11,4 (10,1) 3,5 5,4 (5,0) EBITDA marginaal % 5,7 4,6-4,6 5,4 7,6-7,6 Üldkulud müügitulust % 4,7 4,5 4,6 4,7 4,5 3,7 Tööjõukulud müügitulust % 11,8 11,2 10,2 10,7 11,7 9,2 Müügitulu töötaja kohta tuhat eurot Muud olulised näitajad Omakapitali tootlus % 8,8 6,8-12,2 Varade tootlus % 4,4 3,4-6,6 Investeeritud kapitali tootlus % 8,0 6,0-9,0 Omakapitali määr % 50,9 52,0 49,6 Laenukohustuste määr % 14,8 15,8 18,3 Lühiajaliste kohustuste korda 2,0 2,1 2,0 Maksevõime kordaja korda 1,1 1,1 1,0 Debitoorse võlgnevuse käibevälde päeva Tarnijate käibevälde päeva Keskmine töötajate arv inimest Teostamata tööde jääk mln eurot 213,7 189,9 166,5 Suhtarvude arvutuskäik on esitatud aruande leheküljel 33. AS Merko Ehitus 20

21 Riskide juhtimine Riskide juhtimine on osa strateegilisest juhtimisest ning on ettevõtte igapäevategevuse lahutamatuks osaks. Riskide juhtimisel on ettevõtte peamiseks eesmärgiks määratleda suuremad ja olulisemad riskid ning optimaalselt juhtida nimetatud riske selliselt, et ettevõte saavutaks oma strateegilised ja finantsilised eesmärgid. Ettevõte peab oluliseks hinnata grupi riske agregeeritult, mitte üksiku riski mõjufaktoritest tulenevalt. Pideva tähelepanu pööramine riskide juhtimisele võimaldab välistada või minimeerida võimalikku majanduslikku kahju. Olulisemateks riskideks peab ettevõte: tururiski, tegevusriski ja finantsriske, mis hõlmab omakorda intressiriski, valuutariski, krediidiriski, likviidsusriski, omakapitali riski ja juriidilisi riske. Lähtuvalt kontserni bilansistruktuurist ja positsioonist turul ei oma aruande koostamise seisuga ükski nimetatud riskidest olulist mõju. Tururisk. Ehitustegevuse üheks eripäraks on asjaolu, et sõlmitud lepingute täitmine on pikaajaline ning see muudab sektori majanduskeskkonna muutuste suhtes inertseks. Seetõttu jõuavad majanduskeskkonna muutused, nii negatiivsed kui ka positiivsed, ehitusse ca 12- kuni 18-kuulise nihkega. Ajaline nihe võimaldab sektori tegevust planeerida võimalike tagasilöökide ja tõusude osas. Oluliselt rohkem on hakatud tähelepanu pöörama võimalikule ehitussektori sisendhindade suurele volatiilsusele, mis võib muuta uute projektide eelarvestamise ja projektide planeeritud kuludega valmisehitamise keeruliseks ning tuua endaga kaasa täiendava riski fikseeritud hindadega ehituslepingute teostamisel ning hinnasurve projektide kasumlikkusele. Seetõttu jälgitakse hoolikalt majandusarengut tervikuna ning välditakse juba pakkumise faasis liigsete hinnariskide võtmist. Üheks peamiseks kinnisvara väärtusest tingitud tururiski kandjaks on Merko Ehitus kontsernis elamuarendusvaldkond. Kinnisvaraturg on muutunud selektiivsemaks ning enne iga projekti alustamist on riskide hindamisel olulisel kohal projekti asukoht, arendusmaht, plaanilahendused ning sihtgrupp. Arvestades madalat laenuintresside keskkonda ja piiratud pakkumist uute korterite turul viimase kolme aasta jooksul, on nõudlus ja tehinguaktiivsus korteriturul mõõdukalt kasvanud. Tänu kinnisvaraturu selektiivsusele on olulisel kohal uutele arendusprojektidele vastavas piirkonnas õige müügihinna määramine. Piirkonna hinnariski maandamiseks analüüsitakse pidevalt nii enda kui avalikest allikatest kättesaadavat hinnastatistikat. Intressirisk tuleneb intressimäärade muutusest rahaturgudel, mille tulemusena võib tekkida vajadus hinnata ümber ettevõtte finantsvarad ja arvestada finantseerimiskulude kallinemisega tulevikus. Enamus kontserni pangalaenude intressidest on ujuvad ning seotud Euriboriga või ettevõtete asukohamaa pankadevahelise rahaturu intressidega. Juhtkond peab intressikandvate kohustuste osakaalu kontserni kapitalistruktuuris mõõdukaks ( seisuga 14,8% bilansimahust) ning intressikeskkonna muutuste mõju 12-kuu perspektiivis kontserni tulemustele väheoluliseks. Valuutarisk. Kontserni majandustegevus toimus enamjaolt kontserni ettevõtete asukohamaa valuutades: Eestis eurodes, Lätis lattides ning Leedus littides. Alates aasta 1. jaanuarist võeti Lätis kasutusele euro. Leedu liti vahetuskurss on fikseeritud euro vastu. Leedu liti kurss on 1 EUR = 3,4528 LTL ning hetkel oodatakse, et Leedu läheb üle eurole aasta 1. jaanuarist. Valuutariskide elimineerimiseks jälgitakse ettevõtte varade ning kohustuste proportsioone eri valuutades ning pikaajaliste ehituslepingute sõlmimisel eelistatakse lepingu valuutana eurot. Kuna Eestis on kasutusel euro, Läti läks eurole üle aasta 1. jaanuarist ja vajadus ning tõenäosus Leedu rahvusvaluuta devalveerimise järele on väike, on olukord Balti riikides tervikuna stabiilne. Tegevusrisk. Ehitusprotsessis aset leidvate ootamatute kahjujuhtumite riski maandamiseks sõlmib kontsern kindlustusseltsidega koguriskikindlustuse lepingud. Üldpoliis sõlmitakse üheks aastaks ning see hüvitab tellijale, AS Merko Ehitus 21

22 alltöövõtjatele ning kolmandatele isikutele ASi Merko Ehitus kontserni ettevõtte või tema alltöövõtja poolt tekitatud kahjud summas kuni 9,6 mln eurot. Objektidele, mille maksumus ületab 9,6 mln eurot või millele aastane poliis ei laiene (vesiehitus, raudtee-ehitus, sillad jne), kaardistatakse riskid täiendavalt ja igale objektile sõlmitakse selle eripära arvestav kindlustusleping. Projekteerimise töövõtulepingute sõlmimisel nõutakse alltöövõtjatelt erialase vastutuse kindlustuslepingut või sõlmitakse omal kulul kindlustusleping, millega kaetakse projekteerimisest, ekslikest mõõtmistest, nõuannetest ja juhistest tulenevad kahjud. Riskide kaardistamisel, kindlustuslepingute sõlmimisel ning kahjujuhtumite käsitlemisel kasutatakse kindlustusmaakleri teenust. Garantiiperioodil ilmnevate ehitusvigade kõrvaldamiseks on ettevõttes moodustatud garantiieraldis. Aruandeperioodi lõpu seisuga oli ettevõtte garantiieraldiste reserv 1,8 mln eurot. Alltöövõtjate poolt tehtud tööde osas kõrvaldab garantiiajal ilmnevad vead alltöövõtja. Kriitiliste töövõttude puhul on töövõtulepingust tulenevate töövõtja lepinguliste kohustuste täitmine tagatud esimesel nõudmisel väljamakstavate pangagarantiidega. Oluliseks osaks tegevusriskide juhtimisel on olukorra kaardistamine ning riskide ennetamine. Kontserni suuremates ehitusvaldkonna ettevõttes on juurutatud ISO 9001/14001 juhtimissüsteemid ning Merko Ehitus Eestis, Merko Infras, Merko Tartus ning Läti ja Leedu tütarettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem OHSAS Kontsernis töötavad täiskohaga kvaliteedispetsialistid, kelle tööülesandeks on kvaliteedi, tööohutuse ning juhtimissüsteemide arendamine ning nende toimimise tagamine. Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib juhul, kui vastaspooled ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi. Krediidiriskide vähendamiseks jälgitakse pidevalt klientide maksekäitumist, analüüsitakse nende finantsseisu ning vajaduse korral kaastakse garandina tehingutesse kolmandaid isikuid. Ehitustegevuse finantseerimine toimub osaliselt tellijate ettemaksetega. Ettemakse saamise eeltingimuseks on reeglina ettemakse pangagarantii esitamine tellijale. Vabu rahalisi vahendeid hoitakse põhiliselt Swedbank, LHV, SEB ja Nordea gruppi kuuluvate pankade üleöödeposiitides või tähtajalistes hoiustes. Juhtkonna hinnangul ei ole kontsernil olulisi krediidiriske. Likviidsusrisk. Ettevõtte likviidsus ehk maksevõime kajastab tema võimet täita tähtaegselt oma maksekohustusi võlausaldajate ees. Seisuga oli kontserni lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) 2,0 ( : 2,1) ning maksevõime kattekordaja (quick ratio) 1,1 ( : 1,1). Täiendavalt lühiajalistele käibevahenditele kasutab kontsern rahavoogude paremaks juhtimiseks ning likviidsuse tagamiseks krediidiasutustelt võetud käibekrediite. Aruandeperioodi seisuga oli kontserni ettevõtetel sõlmitud pankadega arvelduskrediidi lepinguid kogusummas 6,5 mln eurot, mis olid kasutamata 6,3 mln euro ulatuses ( : 6,5 mln eurot, millest kasutamata oli 6,3 mln eurot). Lisaks arvelduskrediitidele oli ettevõttel 3,5 mln euro suurune käibelaenu limiit ASilt Riverito, mis oli kogu ulatuses kasutamata ( : 3,5 mln eurot, mis oli täies ulatuses kasutamata). Juhtkonna hinnangul tagab kontserni tänane kapitalistruktuur: omakapitali määr 50,9% bilansimahust ning mõõdukas intressikandvate võlakohustuste osakaal 14,8% bilansimahust, muutuvas majanduskliimas ettevõtte usaldusväärsuse kreeditoride jaoks ning parandab oluliselt olemasolevate finantskohustuste pikendamise ning täiendavate käibevahendite kaasamise teostatavust. Juriidiline risk. Tulenevalt kontserni põhitegevusega seotud lepingute, regulatsioonide ning seaduste erinevast tõlgendusest eksisteerib risk, et mõni tellija, töövõtja või järelevalveorgan hindab ettevõtte tegevust lepinguliste kokkulepete või õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel ettevõttest erinevatel alustel ning vaidlustab ettevõtte tegevuse seaduslikkuse. Erinevatest juriidilistest vaidlustest tulenevate võimalike kahjunõuete ning õigusabikulude katteks on kontsernis seisuga moodustatud eraldis summas 0,2 mln eurot. AS Merko Ehitus 22

23 Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kontserni ettevõtete olulisematest juriidilistest vaidlustest seisuga : Eesti 30. märtsil aastal avalikustas Harju Maakohus kohtuotsuse kriminaalasja kohta. Nimetatud kohtuotsuse kohaselt mõisteti AS Merko Ehitus, OÜ Metsailu, OÜ Woody, OÜ Constancia süüdi karistusseadustiku 297 lg 3 alusel (pistise lubamine või andmine juriidilise isiku poolt), mõistes rahaliseks karistuseks ASile Merko Ehitus eurot, OÜle Woody ja OÜle Constancia eurot ja OÜle Metsailu eurot. Tallinna Ringkonnakohus jättis 21. jaanuaril aasta otsusega Harju Maakohtu otsuse muutmata ja AS Merko Ehitus, OÜ Metsailu, OÜ Woody, OÜ Constancia apellatsioonkaebused rahuldamata. Riigikohus otsustas 8. mail 2013 mitte võtta menetlusse OÜ Metsailu, OÜ Woody, ASi Merko Ehitus ja OÜ Constancia kassatsioonkaebust kriminaalasjas nr Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 21. jaanuari 2013 otsus, millega jäeti muutmata Harju Maakohtu 30. märtsi 2012 süüdimõistev otsus. AS Merko Ehitus ja süüdimõistetud tütarettevõtted on otsusest tulenevad trahvid summas eurot tasunud aasta teises kvartalis. AS Merko Tartu 23. augustil aastal tegi Harju Maakohus kohtuotsuse, millega rahuldas osaliselt OÜ Sanitex IM (likvideerimisel) hagi ja mõistis ASilt Merko Tartu välja põhivõla summas eurot, viivise summas 641 eurot ja alates 01. juunist aastal viivise põhivõlalt 15% aastas kuni põhivõla tasumiseni (seisuga 27. september aastal oli viiviste muutuvosa eurot). Nõue tulenes aastal teostatud Tartu Ringtee Selveri ehitustööde kvaliteedi ja tähtaja üle peetud vaidlustest. AS Merko Tartu otsust ei vaidlustanud ning otsus jõustus 24. septembril aastal. Nõue kokku summas eurot on AS Merko Tartu poolt tasutud septembris Läti 27. septembril aastal esitas SIA Merks Stockholmi Kaubanduskoja Arbitraažiinstituudile taotluse arbitraažimenetluse alustamiseks Tritan Group AS vastu vastavalt aktsiate müügilepingule ja selle lisadele ettenähtud kohustuste täitmata jätmise eest ühisettevõttes SIA Zakusala Estates, kus Merko Ehituse kontserni osalus on 50%. Tritan Group AS vastu esitatud nõudega nõuab SIA Merks kompensatsiooni summas eurot ja hilinenud makse viivist Euribor+1% alates 10. jaanuarist Konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt ei ole kontsern nimetatud nõuet bilansis kajastanud. SIA Merks on tasunud oma osa arbitraažikohtu kuludest, samas kui Tritan Group AS on esitanud ainult lühikese ülevaate hagi asjaoludest, kuid ei ole maksnud oma osa kuludest. Jätkamaks arbitraažimenetlusega tasus SIA Merks 30. jaanuaril aastal täiendavalt eurot, mis koosnesid Tritan Group AS poolt tasumata arbitraažikohtu kuludest. Peale arbitraažikohtu kulude ettemakse tasumist saab SIA Merks nüüd esitada ametliku hagiavalduse, misjärel võetakse nõue arbitraažis menetlusse. Leedu Vakarų 25. mail aastal esitas RUAB Vakarų inžineriniai tinklai (edaspidi Vakarų ) nõude summas Leedu litti ( eurot) ASi Merko Ehitus Leedu filiaali vastu, mis käsitleb omavahel sõlmitud ühisettevõtte lepingu kehtetuks tunnistamist Mažeikiai rajoonis ehitatud kanalisatsiooni ja reoveetorustike projekti osas (projekt Kanalisatsiooni ja reoveetorustike rajamine Sedas, Plinkšiais ja Bugeniais ). AS Merko Ehitus on seisukohal, et ühisettevõtte leping lõpetati partneripoolsetest lepingu rikkumistest, mitte ebaseaduslikult. AS Merko Ehitus 23

24 2012. aasta lõpus on Vakarų osas algatatud pankrotimenetlus. Seoses sellega on AS Merko Ehitus esitanud pankrotimenetlusse võlausaldaja nõudeid (sh kahjunõuded) kokku summas Leedu litti ( eurot). Nimetatud nõuet (sh kahjunõuet) ei ole kontserni bilansis kajastanud ning varasemalt tekkinud nõuded on täies ulatuses provisjoneeritud juba aastal. Tulevased kohtuistungid on planeeritud veebruaris Šiaulių Vandenys 10. oktoobril aastal esitas UAB Šiaulių Vandenys nõude UAB Merko Statyba vastu, kuna UAB Šiaulių Vandenys arvates ei pidanud UAB Merko Statyba kinni tööde lõpetamise tähtajast. Nõue esitati viivise, 7,75% suuruse intressi ja riigilõivu väljamõistmiseks summas Leedu litti ( eurot). 11. jaanuaril aastal esitas UAB Merko Statyba vastunõude summas Leedu litti ( eurot) ning tööde teostamise tähtaja pikendamise osas 154 päeva võrra. Seda tingituna peamiselt vastaspoole keeldumisega maksmast UAB Šiaulių Vandenys poolt tellitud lisatööde eest ja pikendamast tööde lõpetamise tähtaega. Kohtueelne asutus vaidluste lahendamise nõukogu otsustas rahuldada UAB Merko Statyba nõude lisatööde eest maksmise ja tööde lõpetamise tähtaja pikendamise osas. Vaidlus jätkub kohtus. Esimese astme kohtu esimene istung toimus 27. juunil aastal ja jätkus teise istungiga 3. juulil aastal ning kolmanda istungiga 10. septembril aastal. Kohus võttis vastu otsuste määrata asjaolude täpsemaks selgitamiseks ekspertiis ning on aasta lõpus määranud ekspertiisi teostaja. Ekspertiisi läbiviimisele võib kuluda aega kaks kuni kuus kuud ning orienteeruvalt ühe kuu jooksul peale ekspertiisi aruande esitamise kohtule määratakse järgmise istungi aeg. Töötajad ja tööjõukulud Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kontserni töötajate arv vähenenud 55 töötaja võrra (-6,0%) ning seisuga 31. detsember 2013 oli kontsernis 860 töötajat (sh nii tähtajalise kui ka osalise tööajaga töötajad). Kontserni eesmärk on maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist töötasu. Töötajate ja ettevõtte huve tasakaalustab tulemustest sõltuv tasustamine. Kontsern loeb tööjõukuludeks töötasu (sh põhitöötasu, lisatöötasu (öötöö, ületundide ja riigipühade eest), puhkusetasu ning tulemustasu), töötasult arvestatud makse, erisoodustusi ning erisoodustustelt arvestatud makse aasta 12 kuu tööjõukulu oli 30,9 mln eurot (2012. aasta 12 kuud: 27,9 mln eurot), mis kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,8%. Nimetatud kasv on peamiselt tingitud kõrgema kasumlikkuse tingimustes lisanduvate tulemustasude arvelt ning vähesel määral põhipalkade valikulisest tõstmisest aasta IV kvartalis olid tööjõukulud 6,9 mln eurot, mis on 16,7% väiksemad kui eelmisel aastal (2012. aasta IV kvartal: 8,3 mln eurot). Võrdlusbaas on suurem eelkõige tulenevalt aasta lõpus arvestatud täiendavatest tulemustasudest tulenevalt ettevõtte headest majandustulemustest aasta IV kvartalis. AS Merko Ehitus 24

25 ÜHINGU JUHTIMINE Aktsionäride üldkoosolek Ettevõtte kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud seadusandluse ning ettevõtte põhikirjaga aasta 5. juunil toimunud AS Merko Ehituse aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ning otsustati kasumi jaotamine ja nõukogu liikme tagasikutsumine. Juhatus tegi ettekande ettevõtte majandustulemustest ning väljavaate perspektiividest. Vastavalt Äriseadustikule, ettevõtte põhikirjale ning Hea Ühingujuhtimise Tavale kutsub AS Merko Ehitus nii aktsionäride korralise kui ka erakorralise üldkoosoleku kokku, teavitades sellest aktsionäre läbi Tallinna Börsi ning avaldades koosoleku kutse ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 3 nädalat ette. Üldkoosolek viiakse läbi kutses näidatud kohas, tööpäeval ning ajavahemikus kella , mis tagab enamikule aktsionäridele koosolekul osalemise võimaluse. Ettevõtte aktsionäride korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute päevakorrad kinnitatakse enne avaldamist nõukogu poolt, kes ühtlasi esitab üldkoosolekule teemasid arutamiseks ja hääletamiseks. Üldkoosoleku päevakorrapunktid, nõukogu ettepanekud koos vastavate selgitustega, protseduurilised juhised üldkoosolekul osalemiseks ning see, kuidas ja millal teha ettepanekuid uue päevakorrapunkti lisamiseks avaldatakse koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. Üldkoosolekust võib osa võtta aktsionär või tema volitatud esindaja. AS Merko Ehitus ei võimalda elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, kuna usaldusväärsete lahenduste rakendamine aktsionäride isikute tuvastamiseks, kellest osa asub välisriikides, ning osalevate aktsionäride privaatsuse tagamiseks oleks üleliia keeruline ja kulukas. Üldkoosolekul ei ole lubatud pildistamine ega filmimine, kuna see võib häirida aktsionäride privaatsust. Korralise või erakorralise aktsionäride üldkoosoleku juhataja on sõltumatu isik aastal juhatas üldkoosolekut vandeadvokaat Vesse Võhma, kes tutvustas üldkoosoleku läbiviimise protseduuri ning juhatuselt ja nõukogult ettevõtte tegevuse kohta küsimuste esitamise korda. ASi Merko Ehitus üldkoosolekul osalevad tavaliselt ettevõtte poolt aktsiaseltsi juhatuse esimees ning nõukogu esimees, vajadusel kaasatakse teisi juhatuse ning nõukogu liikmeid. Vajadusel osaleb koosolekul ettevõtte audiitor aastal toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalesid Andres Trink (juhatuse esimees), Toomas Annus (nõukogu esimees) ja Ago Vilu (audiitor). Nõukogu Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Vastavalt AS Merko Ehitus põhikirjale koosneb nõukogu 3-5 liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks aasta 28. juunil toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati pikendada nõukogu liikmete Tõnu Toomik, Teet Roopalu, Indrek Neivelti ja Olari Taali ametiaega kuni 28. juunini 2014, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest ning valida lisaks ASi Merko Ehitus nõukogu täiendavaks liikmeks Toomas Annus, kelle ametiaeg kestab samuti kuni 28. juunini AS Merko Ehitus 25

26 2013. aasta 5. juunil toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati kutsuda nõukogust tagasi Tõnu Toomik seoses nõukogu sooviga valida Tõnu Toomik ASi Merko Ehitus juhatuse liikmeks. Tõnu Toomiku volitused ASi Merko Ehitus nõukogu liikmena lõppesid 5. juunil AS Merko Ehitus nõukogu on 4-liikmeline, kellest vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tava nõuetele on kaks liiget, Indrek Neivelt ja Olari Taal, sõltumatud: AS Merko Ehitus 26

27 AS Merko Ehitus 27

28 Juhatus Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Merko Ehitus igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagab ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kuus toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks. Juhatus koostab nõukogule aruandeid ka koosolekute väliselt, kui seda peab vajalikuks nõukogu või nõukogu esimees. ASi Merko Ehitus nõukogu otsustas kutsuda alates 5. juunist 2013 AS Merko Ehitus juhatusest tagasi senise juhatuse liikme Viktor Mõisja, kes jätkab töötamist tütarettevõtte AS Merko Ehitus Eesti insenerehituse divisjonis ning määrata uueks juhatuse liikmeks endise nõukogu liikme Tõnu Toomiku. Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus jätkab kaheliikmelisena: Andres Trink (juhatuse esimees) ja Tõnu Toomik (juhatuse liige). Juhatuse esimehe Andres Trink i ülesanneteks on muuhulgas täita ASi Merko Ehitus tegevjuhi igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevõtet, tagades vastavuse põhikirjale, seadustele, korraldades juhatuse ja olulisemate tütarettevõtete nõukogude tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades nende rakendamist, vastutades AS Merko Ehitus 28

29 äriarenduse ja finantside eest. Tõnu Toomiku vastutusalaks on kinnistute portfelli juhtimise ja ehitusvaldkonna arendustegevuse koordineerimine üle kontserni ettevõtete. Tütarettevõtete nõukogud ja juhatused ASi Merko Ehitus tütarettevõtete nõukogude volitused ja vastutus tulenevad nende põhikirjast ning kontsernisisestest reeglitest. Nõukogud on üldjuhul moodustatud vastava tütarettevõtte põhiosanikuks oleva ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetest. Olulisemate tütarettevõtete nõukogude koosolekud toimuvad tavaliselt kord kuus, muudel juhtudel lähtutakse kontserni vajadustest, tütarettevõtte põhikirjast ja õigusaktidest. Tütarettevõtete nõukogu liikmetele üldjuhul eraldi tasu ei maksta. Samuti ei maksta nõukogu liikmele teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel lahkumishüvitist. Tütarettevõtte juhataja või juhatuse liikme nimetab ametisse tütarettevõtte nõukogu. Alljärgnevalt on toodud ASi Merko Ehitus 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 31. detsember 2013: Ettevõte Nõukogu Juhatus AS Merko Ehitus Eesti Andres Trink (esimees), Teet Roopalu, Tiit Roben (esimees), Andres Agukas, Tõnu Toomik, Taavi Ojala Jaan Mäe, Alar Lagus, Veljo Viitmann AS Merko Infra Andres Agukas (esimees), Veljo Viitmann, Mihkel Mugur Tarmo Pohlak, Arno Elias Tallinna Teede AS Tiit Roben (esimees), Andres Agukas, Alar Lagus Jüri Läll (esimees), Jüri Helila OÜ Merko Investments - Andres Trink, Signe Kukin SIA Merks Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik, Oskars Ozoliņš (esimees), Jānis Jaan Mäe Šperbergs UAB Merko Statyba Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik, Saulius Putrimas (esimees), Jaanus Jaan Mäe Rästas ASi Tallinna Teede juhatuse liikme Richard Viiese volitused lõppesid alates 05. jaanuarist 2013 seoses teenistuslepingu tähtaegse lõppemisega. Richard Viiese juhatuse liikme volitusi ei pikendatud. ASi Tallinna Teede juhatus jätkab kaheliikmelisena: Jüri Läll (esimees) ja Jüri Helila aasta 22. mail otsustas OÜ Merko Investments nõukogu kutsuda tagasi juhatuse liikmed Jaanus Ojangu ja Boris Tehnikovi ning määrata alates aasta 23. maist uuteks juhatuse liikmeteks Andres Trinki ja Signe Kukini. Seoses juhtimisstruktuuri ülevaatamisega toimus alates 1. oktoobrist 2013 muudatus ASi Merko Ehitus 100%lise tütarettevõtte UAB Merko Statyba nõukogu koosseisus, mille kohaselt kutsuti nõukogust tagasi senine esimees Gediminas Tursa. Nõukogu jätkab kolmeliikmelisena: Andres Trink (esimees), Tõnu Toomik ja Jaan Mäe. AS Merko Ehitus 29

30 Aktsia ja aktsionärid Väärtpaberi informatsioon Emitent AS Merko Ehitus Väärtpaberi nimi Merko Ehitus aktsia Emitendi residentsus Eesti Börsinimekiri Põhinimekiri ISIN EE Nimiväärtus nimiväärtuseta Väärtpaberite arv Emissiooni maht nimiväärtuses Valuuta EUR Noteerimise kuupäev Merko Ehitus aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinn põhinimekirjas aasta 12 kuuga sooritati Merko Ehitus aktsiatega 2183 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,73 mln aktsiat (4,1% kõigist aktsiatest) ning tehingute käive oli 5,08 mln eurot (võrreldavad andmed aasta 12 kuu kohta: 1662 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,94 mln aktsiat (5,3% kõigist aktsiatest) ja tehingute käive oli 5,47 mln eurot). Madalaim tehing aktsiaga sooritati tasemel 5,71 eurot ning kõrgeim tasemel 7,70 eurot aktsia (2012. aastal: vastavalt 5,37 eurot ja 7,30 eurot). Aktsia sulgemishind seisuga 31. detsember 2013 oli 7,20 eurot ( : 5,90 eurot). AS Merko Ehitus turuväärtus seisuga 31. detsember 2013 oli 127,4 mln eurot, mis on tõusnud 22,0% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodi lõpu seisuga ( : 104,4 mln eurot) Aktsiate arv Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,59 0,43-0,80 Omakapital aktsia kohta, eurot 6,71 6,34 6,51 P/B (aktsia hind aktsia bilansilisse väärtusesse) 1,07 0,93 0,83 P/E (aktsia hind / kasum aktsia kohta) 12,25 13,69-6,79 Turuväärtus, mln eurot 127,4 104,4 95,6 Merko Ehitus aktsia hinna ja kauplemismahu dünaamika NASDAQ OMX Tallinn börsil aastal AS Merko Ehitus 30

31 Aktsionäride struktuur seisuga Aktsiate arv Aktsionäride arv % aktsionäridest Aktsiate arv % aktsiatest ,07% ,99% ,70% ,75% ,18% ,42% ,75% ,01% ,37% ,71% ,93% ,12% Kokku % % ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga Aktsiate Osalus Osalus arv Muutus AS Riverito ,99% 71,99% - ING Luxembourg S.A. AIF Account ,50% 5,50% - Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,72% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid ,86% 4,58% Firebird Republics Fund Ltd ,71% 1,71% - Gamma Holding OÜ ,07% 1,05% State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM ,86% 0,86% - Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid ,80% 0,80% - Skandinaviska Enskilda Banken AB, Soome kliendid ,76% 0,81% OÜ Midas Invest ,74% 0,68% Suurimad aktsionärid kokku ,01% 87,98% Väikeaktsionärid kokku ,99% 12,02% Kokku % 100% Merko Ehitus aktsia hinna ja võrdlusindeksi OMX Tallinn muutused aastal AS Merko Ehitus 31

32 Dividendipoliitika Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, millal dividendide väljamaksmine ettevõtte aktsionäride poolt kinnitatakse. 5. juulil 2013 maksti aktsionäridele välja dividendid summas 5,3 mln eurot (0,3 eurot ühe aktsia kohta). AS Merko Ehitus ei pidanud dividendide väljamakselt tasuma tulumaksu seoses tütarettevõtetelt saadud ja varem maksustatud kasumi jaotamisega aastal dividende ei makstud. Täiendavad selgitused on kirjas konsolideeritud finantsaruande lisas 4. Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 7,3 mln eurot (0,41 eurot ühe aktsia kohta). Vastavalt Eestis kehtiva tulumaksuseaduse 50 lõige 1 1 kohaselt on ASil Merko Ehitus võimalik maksta nimetatud dividende täiendavat tulumaksukulu ja -kohustust tekkimata seoses tütarettevõtetelt saadud ja varem maksustatud kasumi jaotamisega. 8. aprillil 2013 toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu üle ettevõtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmärgid kuni aastani 2018, mille ühe osana seati uueks eesmärgiks maksta aktsionäridele dividendidena välja 50-70% aastakasumist. Viimasel viiel aastal on aruandeaasta puhaskasumist aktsionäridele dividende makstud järgmiselt: * aasta näitajad tuginevad juhatuse ettepanekule dividendide maksmise osas. Dividendide väljamaksed on teostatud vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsustele järgneval aruandeaastal. AS Merko Ehitus 32

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinim

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinim AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2014 31.12.2014 Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus Äriregistrikood:

Rohkem

AS MERKO EHITUS aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis

AS MERKO EHITUS aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis AS MERKO EHITUS 2018. aasta 3 kuu vahearuanne 10. mai 2018 Noblessneri Kodusadam Eestis Sisukord 1. Majandustulemused 5. Väärtpaberiturg 2. Äritegevuse ülevaade 6. Turgude väljavaated 3. Rahapositsioon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinim

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinim AS MERKO EHITUS KONTSERN 2019. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AS MERKO EHITUS KONTSERN KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2017 31.12.2017 Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MERKO aastaaruanne 2010

MERKO aastaaruanne 2010 2 0 1 0 SISUKORD Ettevõttest...3 Visioon, väärtused...3 Nõukogu esimehe pöördumine...4 Tegevusaruanne...8 Raamatupidamise aastaaruanne...25 Konsolideeritud koondkasumiaruanne...25 Konsolideeritud finantsseisundi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusa

AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE AS MERKO EHITUS KONTSERN aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusa AS MERKO EHITUS KONTSERN 2018. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Põhitegevusalad: AS Merko Ehitus valdusettevõtete tegevus ehituse peatöövõtt kinnisvaraarendus Äriregistrikood:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

Nordecon AS 2018 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Nordecon AS 2018 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

Rohkem

2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood Aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn Asukohamaa Eest

2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood Aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn Asukohamaa Eest 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem