(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)"

Väljavõte

1 PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel

2 Profiili koostamises osalesid: Reelika Tammai Kristel Kallaste Terviseameti Lääne talituse juhtivinspektor Terviseameti Lääne talituse vaneminspektor Aune Annus Terviseamet, keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Sigrit Kasemets Katri Sutt Elina Leiner Pärnu Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Pärnu Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaator Tel reelika.tammai@terviseamet.ee Tel kristel.kallaste@terviseamet.ee Tel aune.annus@terviseamet.ee Tel sigrit.kasemets@lv.parnu.ee Tel katri.sutt@lv.parnu.ee Tel elina.leiner@keskkonnaamet.ee Jüri Tenson OÜ Skeltmer ökoloog Tel jyri@skeltmer.ee Andre Zahharov Keskkonnateabe Keskuse veeosakonna juhataja Markus Mattl Austria Keskkonnaamet Calum McPhail Šoti Keskkonnakaitseagentuur Tel Andre.Zahharov@ic.envir.ee markus.mattl@umweltbundesamt. at Calum.McPhail@SEPA.org.uk 2

3 Sisukord SISSEJUHATUS... 4 Suplusvee direktiiv... 4 Eesti seadusandlus... 6 Pädev asutus... 7 Mõisted... 8 Lühendid SUPLUSKOHTADE, PÄRNU LAHE JA VALGALA KIRJELDUS PÄRNU KESKRAND Pärnu keskranna andmed Pärnu keskranna kirjeldus VANA-PÄRNU RAND Vana-Pärnu ranna andmed Vana-Pärnu supluskoha kirjeldus MAI RAND Mai ranna andmed Mai supluskoha kirjeldus RAEKÜLA RAND Raeküla ranna andmed Raeküla supluskoha kirjeldus PÄRNU LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS Pärnu alamvesikond Pärnu laht Kliima VEE KVALITEET Suplusvee kvaliteet Pärnu lahe veekvaliteet POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI Pärnu reoveepuhastusjaam Sadamad Sadeveed ja kanalisatsioon Asulad REOSTUSOHU HINNANG LÜHIAJALINE REOSTUS MUU REOSTUS POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON SUPLUSKOHA ARENGU SUUNAD JA KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS KOKKUVÕTE KASUTATUD MATERJALID: LISA 1. Pärnu keskranna suplusvee kvaliteet a LISA 2. Vana-Pärnu ranna suplusvee kvaliteet a LISA 3. Mai ranna suplusvee kvaliteet a LISA 4. Raeküla ranna suplusvee kvaliteet a LISA 5. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ

4 Sissejuhatus Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30 aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, põllumajanduslik nitraadireostus jne). Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele kaasaaitamine. Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi aastal välja antud suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku ja tehnilist teavet. Suplusvee direktiiv aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist aastast. Märtsiks 2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni aastani. Seoses uute nõuetega muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued 4

5 nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) - võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine supluskohtadele. Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks: 1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid, 2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust ja sagedust; 3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse hinnanguid, 4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid. Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames. Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt «heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale ). Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning teadusasutuste vahel). Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Pärnu Linnavalitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta. Pärnu keskranna suplusvee profiil valmis a Transition Facility 2006 Twinning Light programmi Eesti ja Austria partnerlusprojekti Suplusvee direktiivi 2006/7/EC rakendamine Eestis raames ning projekti rahastati Euroopa Komisjoni poolt a täiendati profiili Pärnu linna teiste avalike supluskohtade osas, profiilile on lisatud Vana- Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusveeprofiil. Profiili koostamisel osalesid Pärnu Linnavalitsuse, Keskkonnaameti, Keskkonnateabe Keskuse, OÜ Skeltmer, Terviseameti ja Terviseameti Lääne talituse spetsialistid. 5

6 Eesti seadusandlus Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine, ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu kasutajaid. Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna kasutamise ja hooldamise korra. Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale sätestatud nõuetele. Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli a määruses nr. 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale. Määrusega kehtestatakse nõuded suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele. Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. juuli a määrusega nr. 247 Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele. 6

7 Pädev asutus Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet, mis on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. Terviseameti ülesanded: 1) suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine; 2) suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 3) suplusvee profiilide koostamine; 4) suplusvee andmete kogumine ja töötlemine; 5) suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine; 6) otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle; 7) igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 8) rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel. Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla ranna profiili koostab Terviseameti Lääne talitus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel. Pädeva asutuse kontaktandmed: Terviseamet Paldiski mnt 81, Tallinn Tel: Faks: E-post: kesk@terviseamet.ee Terviseameti Lääne talitus Uus 3A, Pärnu Telefon Faks: E-post: laane@terviseaemt.ee 7

8 Mõisted Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega. Suplushooaeg ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, sh kalapüügile, kahjustada veekogu kasutamist ja viia heaolu vähenemisele. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline või kiirguslik. Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. Suplusvee lühiajaline reostus mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. Seire e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine. Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee (toitub). Vesikond valglapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. Lühendid TA Terviseamet VRD Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ EMHI Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 8

9 1. SUPLUSKOHTADE, PÄRNU LAHE JA VALGALA KIRJELDUS 1.1 PÄRNU KESKRAND Pärnu keskranna andmed Supluskoha ID: Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus): Koordinaadid (ETRS89): Veekogu nimi: EE PARNU Eesti, Pärnumaa, Pärnu linn PL: 58,3725 IP: 24,4981 Pärnu laht Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi Veekogu liik: Meri Veekogu ID: EE_13 Veekogu riiklik registrikood: Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal): Supluskoha rannajoone/kalda pikkus: Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus VEE , keskmine inimeste arv m pikk ja m lai Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit Supluskoha omanik/valdaja: Supluskoha kontaktisik: Supluskoha omaniku/valdaja kontaktandmed: Pärnu Linnavalitsus Katri Sutt Tel , katri.sutt@lv.parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu Tel , faks linnavalitsus@lv.parnu.ee, 9

10 Kaart 1. Pärnu keskranna ala ja seirepunktid Pärnu keskranna kirjeldus Pärnu kuurordi sünniks loetakse aastat 1838, mil avati Pärnu esimene supelasutus ning avastati ja põhjendati teaduslikult Pärnu lahevee ravitoime aastal tähistas Pärnu 170nendat kuurordi juubeliaastat. Pärnu kuurordiks kujunemise üheks eelduseks oli paikkonna haruldaselt soodus geograafiline asend - liivapõhjaga mereranna vahetu lähedus ja madalaveeline lõunasse avatud merelahe kallas. Pärnust teeb menuka puhkekuurordi parkidehaljasalade rohkus, atraktiivne supelrannaala ja suvised kultuuriüritused. Pärnu on Eesti suvepealinn aastast a rajati Pärnu rannapromenaad, mis lisab rannaalale kaasaegsust ja atraktiivsust (foto 1). 10

11 Foto a valminud Pärnu rannapromenaad ( Pärnu keskrand on luidetega liivarand, mille pikkus on ca 1800 m ja laius m. Rannaala ulatub Side tänava pikendusest kuni muulini. Tänu madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele on keskrand väga sobilik lastega peredele. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega, maksimaalne vee sügavus ujumisalal on 1,7 m. Vee keskmine sügavus keskranna piirkonnas on 200 m kaugusel veepiirilt 1,5 m. Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale on suplushooajal tähistatud supelranda loomade kaasa võtmine keelatud. Loomi on lubatud kaasa võtta selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud supluskohtades Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel, Pärnu jõe vasakkalda muuli juures ning Veteranide pargis. Suvisel ajal pakutakse rannas mitmeid erinevaid teenuseid: toitlustamine, rannatarvete laenutus, hoiukapid jms, olemas on pallimänguplatsid. Tagatud on rannavalve teenus ja esmaabi osutamine. Vetelpääste poolt jälgitava ala ulatus on Side tänava pikendusest kuni naiste ranna piirini. Rannas on 25 kahekohalist ja 25 ühekohalist riietuskabiini, kokku 75 riietumiskohta. Supelrannas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Lähim parkla asub ca 60 m kaugusel liiva-alast ja ca 130 m kaugusel veepiirist. Suplushooajal on veesõidukitega sõitmine lubatud 25 m kaugusel supluskoha tähistatud välispiirist. Side 11

12 tänava poolses osas piirneb rand surfialaga, mis on tähistatud ja asub Side tänava pikendusest 500 meetrit Raeküla suunas. Supelrannas ja selle vahetus läheduses asuvad hooned on ühendatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Lähim hoone (teeninduskiosk ja tualett) asub 50 m kaugusel veepiirist, enamus hooneid umbes 120 m kaugusel veepiirist. Ranna külastajatele kasutada olevad tualetid, sh üks invawc, on rannas viies kohas ja duššid kahes kohas. Tualetid ja duššid paiknevad meetri kaugusel veepiirist. Suplushooajal on tualetid ja dušširuumid avatud iga päev kell Ruumide koristamine toimub pidevalt. Supluskoha ulatuslik korrastamine (liiva tasandamine, inventari remont, liiva sõelumine) toimub enne suplushooaja algust. Liiva sõelutakse lisaks veel kaks korda suplushooaja jooksul, inventari remonditakse vajadusel jooksvalt, olmeprahti ja merest kaldale uhutud prahti koristatakse igapäevaselt. Prügikastide tühjendamine toimub igapäevaselt hommikul kella üheksaks, vajadusel ka päeva jooksul. Prügikastidena on kasutusel 600 liitrised plastkonteinerid ja 100 liitrised metallkonteinerid. Foto 2. Pärnu Keskrand 12

13 1.2 VANA-PÄRNU RAND Vana-Pärnu ranna andmed Supluskoha ID: Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus): Koordinaadid (ETRS89): Veekogu nimi: EE VANAPARN Eesti, Pärnumaa, Pärnu linn PL: 58,3786 IP: 24,4639 Pärnu laht Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe lääneosa Veekogu liik: Meri Veekogu ID: EE_13 Veekogu riiklik registrikood: Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal): Supluskoha rannajoone/kalda pikkus: Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus Supluskoha omanik/valdaja: Supluskoha kontaktisik: Supluskoha omaniku/valdaja kontaktandmed: VEE m Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit Pärnu Linnavalitsus Katri Sutt Tel , katri.sutt@lv.parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu Tel , faks linnavalitsus@lv.parnu.ee, 13

14 Kaart 2. Vana-Pärnu rannaala ja proovivõtukoht Vana-Pärnu supluskoha kirjeldus Vana-Pärnu supluskoha kallas on valdavalt rohukattega. Nii nagu teisteski Pärnu randades on ka Vana-Pärnu supluskohas meri pikalt madal. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee keskmine sügavus - milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale on supluskohas lubatud viibida koertega. Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara. Lähim parkla asub ca 60 m kaugusel veepiirist. Riietuskabiine on 1. Supluskohas on olemas 1 kuivkäimla, mis asub ca 114 m kaugusel veepiirist ning tühjendatakse vastavalt vajadusele. Rannas on 2 prügikasti suurusega 0,1 m 3 ning neid tühjendatakse sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke. 14

15 Vana-Pärnu supluskohta jääb ka linnuvaatlustorn (foto3), mis asub supluskoha hooldusala Pärnu jõe poolsel alal 47 m kaugusel veepiirist ning 52 m kaugusel Pärnu jõe kaldast. Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus 01. aprill mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus 15. mai 30. september. Foto 3. Linnuvaatlustorn Vana-Pärnu rannas Foto 4. Vaade Vana-Pärnu rannale linnuvaatlustornist 15

16 1.3 MAI RAND Mai ranna andmed Supluskoha ID: Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus): Koordinaadid (ETRS89): Veekogu nimi: EE MAI Eesti, Pärnumaa, Pärnu linn PL: 58,3658 IP: 24,5236 Pärnu laht Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe idaosa Veekogu liik: Meri Veekogu ID: EE_13 Veekogu riiklik registrikood: Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal): Supluskoha rannajoone/kalda pikkus: Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus Supluskoha omanik/valdaja: Supluskoha kontaktisik: Supluskoha omaniku/valdaja kontaktandmed: VEE m Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit Pärnu Linnavalitsus Katri Sutt Tel , katri.sutt@lv.parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu Tel , faks linnavalitsus@lv.parnu.ee, 16

17 Kaart 3. Mai rannaala ja proovivõtukoht Mai supluskoha kirjeldus Mai rand jaguneb kolmeks piirkonnaks: Mai I, Mai II ja Mai III rand (need on Pärnu linna Mai rannaosa hooldusalade nimetused suunaga Pärnu Keskrannast Raeküla poole). Rannaosa kallas on valdavalt rohukattega, kuid olemas on ka väike liivaosa, mille pindala on Mai I rannas 390 m 2, Mai II rannas 1200 m 2 ja Mai III rannas 245 m 2. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee keskmine sügavus - milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast. Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale on supluskohas lubatud koertega viibida ainult Mai II rannaosas (Mere tänava pikendus). Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara. Ranna hooldustööde tegemiseks on autoga lubatud sõita kuni veepiirini. Elanikud saavad sõita Mai I rannas 680 m, Mai II rannas 475 m ja Mai III rannas kuni 560 m kaugusele tähistatud supluskohast. 17

18 Kõigis kolmes rannaosas on olemas 1 riietuskabiin. Välikäimla asub Mai I rannaosas ca 140 m kaugusel veepiirist, tühjendamine vastavalt vajadusele. Rannas on 3 prügikasti suurusega 0,1 m3 ning neid tühjendatakse sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke. Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus 01. aprill mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus 15. mai 30. september. Foto 5. Mai rand 18

19 1.4 RAEKÜLA RAND Raeküla ranna andmed Supluskoha ID: Asukoht (riik, maakond, omavalitsusüksus): Koordinaadid (ETRS89): Veekogu nimi: EE RAEKULA1 Eesti, Pärnumaa, Pärnu linn PL: 58,3522 IP: 24,5492 Pärnu laht Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe idaosa Veekogu liik: Meri Veekogu ID: EE_13 Veekogu riiklik registrikood: Hinnatav suurim külastatavate inimeste arv (tipphooajal): Supluskoha rannajoone/kalda pikkus: Supluskoha maksimaalne ja keskmine sügavus Supluskoha omanik/valdaja: Supluskoha kontaktisik: Supluskoha omaniku/valdaja kontaktandmed: VEE m Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit Pärnu Linnavalitsus Katri Sutt Tel , katri.sutt@lv.parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu Tel , faks linnavalitsus@lv.parnu.ee, 19

20 Kaart 4. Raeküla rannaala ja proovivõtukoht Raeküla supluskoha kirjeldus Raeküla rand asub Hirve tänava pikendusel. Hooldatava kaldaosa pikkus on 220 m. Supluskoha kallas on liivane. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, veesügavus kalda ääres ei ole väga suur ning meri on pikalt madal. Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale ei ole Raeküla rannas lubatud viibida koertega. Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara. Lähim parkla asub ca 167 m kaugusel veepiirist. Riietuskabiine on 1. Supluskohas on olemas 1 kuivkäimla, mis asub ca 190 m kaugusel veepiirist ning tühjendatakse vastavalt vajadusele. Rannas on prügikast suurusega 0,1 m 3 ning seda tühjendatakse sagedusega, mis väldib ületäitumise ja haisu tekke. Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus 01. aprill mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus 15. mai 30. september. 20

21 1.5 PÄRNU LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS Vesikond: Lääne-Eesti vesikond Vesikonna ID: EE01 Alamvesikond: Pärnu alamvesikond Alamvesikonna ID: EE1SU Pärnu alamvesikond Pärnu alamvesikond hõlmab kokku km 2 suuruse vee- ja maa-ala (maismaad 8841 km 2, mereala 2717 km 2 ), millest Pärnu jõe valgala moodustab 6920 km 2 ja Audru jõgikond 422 km 2. Ülejäänud 13% alamvesikonnast moodustavad peamiselt väikesed rannikujõed, millest suurim on Paadrema jõgikond (270 km 2 ) ja Salatsi jõgikonda suubuvad väikesed jõed ja ojad. Viimaste valgala kokku on 253 km 2. Lisaks kuuluvad alamvesikonna koosseisu ka rannikuveed, millest Pärnu laht moodustab 411 km 2 ja ülejäänud rannikuveed 2306 km 2. [3] Foto 6. Metsane Pärnu ümbrus ( Toomas Kalda) 21

22 1.5.2 Pärnu laht Eestit piirab põhjast ja läänest Läänemeri ning selle osad Soome ja Liivi laht. Läänemeri on maailma ühe suurima riimveekoguna ökoloogiliselt ainulaadne. Eriliste geograafiliste, klimaatiliste ja okeanograafiliste tunnuste tõttu on Läänemeri oma valgalal, kus elab ligikaudu 85 miljonit inimest, väga tundlik inimtegevusest põhjustatud keskkonnamõjude suhtes. Pärnu laht asub Liivi lahe kirdeosas, lahe pindala on 220 km 2. Lahe rannikut ümbritseb Audru vald, Pärnu linn ja Tahkuranna vald. Lahte suubuvad Pärnu jõgi, Audru jõgi, Lindi oja, Tuuraste oja, Põldeotsa peakraav. Vee juurdevoolust Pärnu lahte ligi 80% langeb Pärnu jõe arvele. Selle tulemusena on Pärnu lahe soolsus väike, vaid 3-5 võrreldes Liivi lahe 4,5-6 soolsusega. Kevadise suurvee ajal langeb soolsus Pärnu lahe sopis alla 1. Põhjale on iseloomulik peenliiv ning üksnes paiguti esinevad kivised alad kuni 1,5 m sügavuseni. Lainetuse ja hoovuse mõju tõttu on pehmetel põhjasetetel vees alati palju põhjasetete osakesi. Lisaks toob neid lahte ka Pärnu jõe vesi. Pärnu laht on väga madal, suurim sügavus on 11 m. Meretaseme tõusust tingitud üleujutused on lühiajalised, kriitilist piiri (160 cm) ületavaid veetõuse on paar-kolm tükki aastas. [3] Arvestades looduslikku eripära on eraldatud 6 rannikuvee tüüpi, millest Pärnu laht kuulub II tüüpi - oligohaliinne, poolsuletud rannikuvesi. [2] Pärnu lahe zoobentoses on enim levinud liikideks vähilaadne Corophium volutator, ussidest Hediste diversicolor ja Oligochaeta, karpidest Macoma balthica. Pärnu lahe ida- ja ka põhjaosa rannikuvetes on Eesti vete arvukaima kala räime kudemisalad. Pärnu laht koos Kihnu väinaga on väga oluline rändavatele veelindudele, eriti hanelistele. Veel säilinud rannaniidud ja ranniku märgalad pakuvad soodsaid pesitsusvõimalusi olulisele hulgale kurvitsalistest. Pärnu lahe linnuhoiuala (Natura 2000 ala) hõlmab ha suuruse ala (valdavalt mereala). Olulisemad veekogud, mis Pärnu lahte suubuvad on: 1) Pärnu jõgi (registrikood VEE , avalik veekogu, tüübid 1B, 2B, 3B - heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed); Jõe arvutuslik valgala pindala on 6836,5 km 2, pikkus 160,6 km. Pärnu jõgi saab alguse Roosna-Alliku Allikujärvest ja suubub Pärnu lahe keskossa. Suurimad Pärnu linna piiresse ja selle lähedusse jäävad lisajõed on üle 70 km pikkused Sauga ja Reiu jõgi. Pärnu jõgi ja tema 22

23 lisajõed on valdavalt rabatoitelised. Pärnu jõe hõljuvaine sisaldust mõjutab oluliselt turbatootmine turba kaevandamise aladelt ärajuhitava kuivendusveega suunatakse Sauga jõkke ja Kilksama peakraavi ning sealt edasi Pärnu jõkke suurtes kogustes turbatolmu. Samuti satub turbatolmu Pärnu jõkke AS-s Pärnu Sadam teostatava lahtise turba laadimise käigus. [5] Pärnu jõe veekeskkond on lähedane looduslikele tingimustele ning kuulub kvaliteediklassi hea. Enamus Pärnu jõe füüsikalis-keemilistest kvaliteedinäitajatest (nt lahustunud hapniku sisaldus, biokeemiline hapnikutarve (BHT7), ph, üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus) vastavad pinnaveekogude kvaliteediklassi väga hea või hea nõuetele, kuid kuna mõni näitaja ületab väga hea veeklassi nõudeid, siis liigitatakse jõgi kvaliteediklassi hea. [10; 17] 2) Audru jõgi (registrikood VEE , avalik veekogu, tüüp 1A, alamjooks 2A - tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed); Jõe arvutuslik valgala pindala on 424,2 km 2, pikkus 30,7 km. Audru jõgi saab alguse Lavassaare järvest ja suubub Pärnu lahe lääneossa kahe supelranna (Pärnu ja Valgerand) vahelisel alal. Valgalal on lisaks tavalisele majandustegevusele käimas intensiivne turba kaevandamine Lavassaare, Nurme ja Põhara rabades, mis mõjutab oluliselt eesvooludeks olevate pinnavete omadusi [5]. Rannikujõgede biomonitooringu järgi on Audru jõgi hea veekvaliteediga [10;17]. 3) Lindi oja (registrikood VEE , mitteavalik veekogu, tüüp 1B - heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega). Arvutuslik valgala pindala on 26 km 2, pikkus 6,7 km. Lindi oja suubub Pärnu lahe lääneossa. Vastavalt a Keskkonnaministeeriumi pinnavete ökoloogilise seisundi hindamise aruandele on oja ökoloogiline seisund hea. 4) Tuuraste oja (registrikood VEE , mitteavalik veekogu, tüüp 1B - heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega). Arvutuslik valgala pindala 25 km 2, pikkus 11,6 km. Tuuraste oja suubub Pärnu lahe lääneossa. Vastavalt a Keskkonnaministeeriumi pinnavete ökoloogilise seisundi hindamise aruandele on oja ökoloogiline seisund kesine. 5) Uulu kanal (registrikood VEE , avalik veekogu). Uulu kanal suubub Pärnu lahe idaossa, kanalisse omakorda suubuvad Ura jõgi, kuhu omakorda suubuvad nelja osaühingu heitveed (nt Uulu asula). Arvutuslik valgala pindala on 0,7 km 2, pikkus 1,7 km. 23

24 1.5.3 Kliima Aasta keskmine sademete hulk Pärnu alamvesikonnas on mm, millest suurem osa langeb aprillist oktoobrini. Kevadsuvine periood on jaheda mere tõttu sademetevaesem, suve teises pooles sademete hulgad suurenevad. Suplushooja kuude võrdlemisel on väikseima sademate hulgaga kuu mai ja suurima sademete hulgaga enamasti august a Pärnu mõõtejaama andmete alusel oli väikseim sademete hulk a - 573,9 mm/a ja suurim a 908,4 mm/a. Tabel 1. Sademete hulk EMHI Pärnu mõõtejaama andmetel Kuu sademete summa, mm Aasta Mai Juuni Juuli August September Aasta sademete summa, mm ,0 116,5 67,0 66,3 93,1 760, ,4 100,4 76,9 162,0 40,2 752, ,2 77,8 16,3 98,0 23,9 573, ,8 34,9 88,0 50,4 82,2 747, ,0 76,9 60,0 147,5 33,2 861, ,5 104,5 55,2 92,3 60,3 770, ,6 68,0 112,6 122,8 98,6 908,4 Eesti rannikul on valdavaks edela- ja lõunatuuled. Talvel on Liivi lahes rohkem lõunakaarte tuuli. Kevadel on tihti põhjatuuli, suvel valdavad lääne- ja loodetuuled ning sügisel jälle lõuna- ja edelatuuled. Tugevad lääne- ja lõunakaare tuuled põhjustavad rannikumeres veetaseme tõusu, idatuuled seevastu põhjustavad veetaseme alanemist. Tabelis 2 on toodud suplushooaja ööpäeva keskmine õhutemperatuur ja veetemperatuurid. Veetemperatuuride kajastamisel on arvesse võetud suplusvee proovide võtmisel fikseeritud veetemperatuure. Tabel 2. Suplushooaja ( a 15. mai sept. ja a 01. juuni aug.) keskmine õhu- ja veetemperatuur Aasta Ööpäeva keskmine Veetemperatuur, C õhutemperatuur, C Miinimum Maksimum Keskmine , ,5 10, , , , ,8 12, , ,8 11,7 20,2 16, , ,1 19,2 24

25 1.6 VEE KVALITEET Suplusvee kvaliteet Aastatel oli Pärnu keskrand sinilipurand. Kahjuks on Eestis praegu sinilipu liikumine peatunud ning supelrandade sinilipuga tunnustamist ei toimu. Samas ranna korraldamisel arvestab Pärnu Linnavalitsus sinilipu randadele kehtestatud nõuetega. Pärnu Linnavalitsuse tellimusel kontrollitakse Pärnu jõe ja lahe veekvaliteeti pidevalt. Regulaarselt on Pärnu jõe vee kvaliteeti kontrollitud alates aastast - analüüse võetakse vähemalt korra kuus. Uuringuid teostatakse nii Pärnu jõel, Reiu ja Sauga jõe suudmetes kui ka Pärnu lahe rannikuvetes. Seire raames uuritakse vee füüsikalis-keemilisi näitajaid, mikrobioloogilisi näitajaid ning veetaimestikku ja -elustikku. Pärnu keskrannast võeti kuni aastani suplushooajal veeproove sagedusega üks kord nädalas, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla rannast sagedusega 2 korda kuus a vähendati majandusraskuste tõttu kõigi supluskohtade seirekava minimaalsele tasemele ehk veeproove võeti sagedusega vaid 1 kord kuus. Varasemalt oli keskrannas üks proovivõtu koht, mis asus rannavalve hoone läheduses. Kuna keskranna ala on laienenud, siis on muudetud ka proovivõtukohti ning a alates on põhilised proovivõtukohad Kuuse tänava pikendusel ja Mudaravila läheduses, neist seirepunktidest võetakse veeproove Pärnu Linnavalitsuse poolt koostatud seirekava alusel a seirekavas oli keskranna proovivõtu kohaks vaid Mudaravila punkt. Tabel 3. Proovivõtu punktid: Proovivõtu punkt Kuuse tänava pikendus, Keskrand Mudaravila, Keskrand Vana-Pärnu rand Mai rand Raeküla rand Koordinaadid N E N E N E N E N E Vastavalt VV 25. juuli a määrusele nr 74 Tervisekaitsenõuded supelrannale ja VV 3. aprilli a määrusele nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale on Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusvesi olnud aastatel hea kvaliteediga. 25

26 Vastavalt ka suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ kui ka uue suplusvee direktiivi 2006/7/EC klassifitseerimisele on Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusvee kvaliteet valdavalt hea, vastates direktiivi 76/160/EMÜ kohustuslikele nõuetele a oli keskranna veekvaliteet korraks väga hea (vastates direktiivi rangematele soovituslikele nõuetele). Kõige stabiilsema veekvaliteediga on Raeküla ranna vesi, kus aastatel ei esinenud ühtegi suplusvee direktiivile mittevastavat proovi a ei vastanud Mai ranna vesi suplusvee direktiivi kohustuslikele nõuetele, sest ühes veeproovis ületas fekaalsete colilaadsete bakterite ja fekaalsete streptokokkide sisaldus oluliselt suplusvees lubatud piirsisaldust (fekaalseid coli-laadsei leidus 4600 PMÜ/100 ml vees, piirnorm 2000 PMÜ/100 ml, fekaalseid streptokokke leidus 190 PMÜ/100 ml vees, piirnorm 100 PMÜ/100 ml). Tõenäoliselt oli a Mai ranna halb suplusvee kvaliteet tingitud halbadest ilmastikutingimustest, järgnevatel aastatel ei ole Mai rannas enam veekvaliteediga probleeme olnud. Suplusvee klassifikatsioon vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele on toodud tabelis 4. Tabel 4. Suplusvee klassifikatsioon a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ Supluskoht Pärnu Keskrand Vana-Pärnu rand Mai rand Raeküla rand Veeproovide tulemused on esitatud tabelina profiili lisas. Mikrobioloogilistest näitajatest on normide ületamisi esinenud peamiselt fekaalsete streptokokkide osas (piirnorm kuni 100 PMÜ). Suplusvee kvaliteedi halvenemist mikrobioloogiliste näitajate osas võib põhjustada eelkõige suurenenud sademete hulk, tugev tuul ja lainetus, mis mere põhjasetetest hõljumi osakesed üles kannab. Enamasti on mikrobioloogiliste näitajate ületamised olnud augustisseptembris. EMHI andmetel on suplushooajal olnud suurimaks sademete hulgaga kuuks august. Päikeseliste ilmadega hävivad bakterid kiiremini, seetõttu on ka võetud proovid heade tulemustega ehkki supelranna kasutamine on väga intensiivne. Veeproovides määratud värvus ja läbipaistvus ei ole rangelt reglementeeritud, kuivõrd need sõltuvad igal konkreetsel juhul veekogu iseärasustest ja hüdrometeoroloogilistest tingimustest. 26

27 Vee läbipaistvus sõltub peamiselt bioloogilise päritoluga hõljuva ainese hulgast, aga ka tuuletekkelisest segunemisest ja magevee sissevoolust jõe suudmete lähedal. Tabel 5. Mikrobioloogiliste näitajate ületamised aastatel Veeproovi võtmise kuupäev Proovi võtmise koha täpsem asukoht Kvaliteedinõuetele mittevastav näitaja ja selle väärtus PÄRNU KESKRAND Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 110 PMÜ Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 120 PMÜ Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 140 PMÜ Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 122 PMÜ Mudaravila juures Fekaalsed streptokokid 106 PMÜ Kuuse tn pikendus Fekaalsed streptokokid 120 PMÜ Mudaravila juures Soole enterokokid 260 PMÜ Kuuse tn pikendus Soole enterokokid 270 PMÜ Soole enterokokid 130 PMÜ, Mudaravila juures Escherichia coli 1733 PMÜ VANA-PÄRNU RAND Majaka juures Fekaalsed streptokokid 140 PMÜ Majaka juures Soole enterokokid 200 PMÜ Majaka juures Soole enterokokid 130 PMÜ Soole enterokokid 125 PMÜ, Majaka juures Escherichia coli 1046 PMÜ MAI RAND Mai II rand Fekaalsed streptokokid 144 PMÜ Fekaalsed coli-laadsed 4600 PMÜ, Mai II rand Fekaalsed streptokokid 190 PMÜ Mai II rand Soole enterokokid 116 PMÜ 27

28 1.6.2 Pärnu lahe veekvaliteet Pärnu lahe veekvaliteeti ning toitainete hulka määravad mageda vee juurdevool jõgedest ning tuulte suunast ja veetaseme muutustest põhjustatud Liivi lahe vee sissetung Pärnu lahte. Toitainete sisaldus Pärnu lahes on Liivi lahe keskmisest suurem, kuna tegemist on suhteliselt isoleeritud lahesopiga. Eesti rannikumere üldfoonil paistab Pärnu laht silma vee kõrge fosfaatide sisaldusega ning erakordselt kõrge lämmastikuühendite sisaldusega. Jõe mõjuna on madalam soolsus, ph ja lahustunud hapniku sisaldus, kõrgem on biogeenide sisaldus (ka silikaadid) ning hõljuvaine kontsentratsioon. Vee nitraatide sisaldus on arvatavasti Eesti rannikumere kõrgeim ning primaarproduktsiooni jaoks fosfori ja valguse poolt limiteeritav keskkond on valdav. Rannikumere veekvaliteedi kriteeriumid fütoplanktoni klorofüll sisalduse ja biomassi (mõõdetud maksimumväärtused), vee läbipaistvuse (mõõdetud miinimumväärtused) ning vetikaõitsengute iseloomu järgi pole Pärnu laht heas seisundis. Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid kvaliteedielemendid füüsikalis-keemilised üldtingimused ja fütoplankton kvaliteediklassiks kesine, veetaimestik ja suurselgrootud andsid kvaliteediklassi hea. Ökoloogilise seisundi hindamise alusel on Pärnu lahe rannikuvee seisund kesine. Tegemist on kõrge usaldusväärsusega hinnanguga kuna hinnangud põhinevad pikaaegse seire andmeridadel. Tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud, makrovetikate ja fütoplanktoni levik Soome laht on toitaineterikas, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni laialdasemat levikut. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole suplejatele ohtlikud. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht. Pärnu lahes on makrovetikad nõrgalt arenenud, domineerivad Fucus vesiculosus, Cladophora glomerata (kive kattev erkroheline kare-niitvetikas). Fütoplankton on liigirikas, domineerivad ränivetikad Achnanthes taeniata, Melosira arctica, Coscinodiscus balticus, Chaetoceros sp. Esineb kolm maksimumi - kevadel ränivetikad, suvel, peamiselt juulis-augustis, rohe- ja sinivetikad - Oocystis sp., Scenedesmus sp., Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis sp., Nodularia spumigena, Gomphosphaeria sp., sügisel esineb Aphanizomenon flos- aquae, Nodularia spumigena. 28

29 Tsüanobakterite massesinemised veepinnal supelranna ees on iga-aastased. Juulis-augustis moodustuvad suured kogumid lahe keskel, laikude liikumist jälgitakse pidevalt. Domineerivad liigid Aphanizomenon flos- aquae, Nodularia spumigena, Gomphosphaeria sp., Microcystis sp. Vetikatoksiine määratud ei ole. Viimastel aastatel ei ole tulnud Pärnu linnas supluskohti sulgeda ujujaid ohustada võivate tsüanobakterite tõttu. Kui supluskohas täheldatakse sinivetikate esinemist teavitatakse sellest viivitamatult Pärnu Linnavalitsust (supluskoha omanik), Keskkonnainspektsiooni, Terviseametit, Mereinstituuti. Supluskoha valdaja peab ohu korral koheselt randa üles panema teabe, et suplemine ei ole soovitatav. Elanikke teavitatakse ka ajalehe ja raadio kaudu tsüanobakterite levikust ja nendega seotud riskidest. Foto 7. Sinivetikapilv Aphanizomenon 1.7 POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI Suplusvee kvaliteeti mõjutavad tegurid on Pärnu ranna mõjualas paiknevad punkt- ja hajareostusallikad. Potentsiaalsed punktreostusallikad, mis võivad mõjutada Pärnu ranna veekvaliteeti on Pärnu reoveepuhastusjaam, sadamad ja hajareostusallikateks võib lugeda asulaid Pärnu linn, Sindi linn, Paikuse alevik. Pärnu linnas asuvad tööstusettevõtted ei oma olulist mõju suplusvee kvaliteedile, kuna nende reovesi on suunatud linna reovee puhastisse. 29

30 1.7.1 Pärnu reoveepuhastusjaam Pärnu linna reovee puhastusseadmed on rajatud aastal. Tookord hõlmasid puhastusseadmed vaid mehaanilist puhastust - tahkete ainete osalist kõrvaldamist reoveest ja sette tahendamist. Pärnu lahe süveneva reostumise peatamiseks anti aastal käiku bioloogilised puhastusseadmed, mille abil saavutati lisaks tahkele ja orgaanilisele ainele ka lämmastiku- ja fosforiühendite kõrvaldamine. Kuna puhastusseadmed olid rajatud reaalse koormusega võrreldes 3 korda suurema võimsusega, samuti seoses protsessiseadmete ebarahuldava kvaliteediga moderniseeriti bioloogilised puhastusseadmed aastal. Selle tulemusena paranes puhastatud heitvee kvaliteet, kasvas puhastusseadmete töökindlus ja vähenesid ekspluatatsioonikulud aastal rajati seoses reoveesette koguste kasvamise ja keskkonnanõuete karmistumisega puhastusseadmete kõrvale 1,1 ha suurune asfaltkattega kompostimisväljak aastal lõpetati selleks ajaks täielikult amortiseerunud mehaaniliste puhastusseadmete moderniseerimine eesmärgiga vähendada ja ühtlustada bioloogiliste puhastusseadmete koormust ja vähendada ekspluatatsioonikulusid. Aastatel 2002 ja 2003 moderniseeriti sette tahenduse seadmed ja -hoone, mille eesmärgiks oli sette koguste ja sette käitlemiskulutuste vähendamine. Pärnu reoveepuhastusjaama võimsuseks on projekteeritud IE. Reovee puhastamisega puhastusseadmetel eemaldatakse reoveest keskmiselt 85-95% reoainetest. Tulemuseks on Pärnu keskkonnaseisundi paranemine, mille üheks indikaatoriks on ka supelranna vee kvaliteedinäitajate hea seis. Puhastusseadmete väljalasu piirkonna seiret viiakse läbi 4 korda aastas. Seire tulemused on näidanud, et reovee puhastusseadmete väljalask ei põhjusta Pärnu lahe täiendavat reostust. Reoveepuhastust iseloomustavad keskmised näitajad on esitatud tabelis 6. Heitvesi juhitakse 3,5 km pikkuse toru kaudu Pärnu lahte. Pärnu linna reovee kanalisatsioonisüsteemi on juhitud ka Sindi linna, Paikuse ja Sauga aleviku ning osad Tahkuranna valla (nt. Tõllapulga elurajooni, Reiu majade jt.) reoveed. Tabel 6. Reovee ja puhastatud heitvee näitajad Näitaja Sisenev reovesi Väljuv heitvesi Sisenev reovesi Väljuv heitvesi Sisenev reovesi Väljuv heitvesi Veeerikasutusloa järgi lubatud BHT ,0 KHT HA ,0 P(üld) 11,0 0,7 9,9 0,6 12,3 0,9 1,0 N(üld) 50,8 3,6 47,6 4,5 56,12 5,9 15,0 30

31 Arvestades asjaolu, et viimastel aastatel on oluliselt vähenenud Pärnu linna jõgedesse heitvee juhtimine ning et Pärnu ja Sauga jõgi on suhteliselt suure veehulgaga jõed, siis on heitvees sisalduvate reoainete mõju ka Pärnu lahte suubuvate jõgede suublale vähese tähtsusega. [ 5 ] Sadamad AS Pärnu Sadam Pärnu sadam asub Eesti edelaosas Pärnu jõe suudmes ning ta on kujunenud arvestatavaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna Eestis. Sadamas lastitakse, lossitakse, ladustatakse ja töödeldakse järgmisi kaupu: ümarpuit, metallkonstruktsioonid, tsement, süsi, kips, töödeldud puit, hakkepuit, saepuru, turvas, brikett, killustik, ehitusmaterjalid, kalasaadused, toiduained, toiduõli, pakendkaubad. Peamiselt toimub ümarpuidu ja mitmesuguste puisteainete (turvas, hakkepuit, kergkruus jne) laadimine. Seal asub ka Eesti suurim spetsialiseeritud puisteainete terminal. Sadamas osutatakse järgmisi teenuseid: laevade lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja töötlemine, laevavarude täiendamine, pilsi- ja fekaalvete vastuvõtt, olmejäätmete vastuvõtt, energiagavarustus, laevaremont, harrastusmeresõitjate ja mereturistide teenindamine, merematkalaevade teenindamine, võimaluste loomine riiklikke haldusülesandeid täitvate laevade baseerumiseks. Pärnu sadamat külastab 1000 laeva aastas, 300 väikealust, kohalikke mootorpaate 200. Jahisadam Pärnu Jahtklubile kuuluvas Jahisadamas on 90 kohta alustele pikkusega kuni 16 m. Kohapeal toimub jahtide ja kaatrite pisiremont ning tankimine aastast alates on olnud sadam kvaliteeti märkiva Sinilipu omanik Sadeveed ja kanalisatsioon Suurem enamus kanalisatsiooni juhitud sademeveest juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse. AS Pärnu Vesi omab vee erikasutusloa alusel õigust juhtida sademevett Rääma ojja, Sauga ja Pärnu jõkke ning Pärnu lahte. Paraku on paljude otse suublasse juhitud sademeveetrassidega ühendatud kodumajapidamiste reoveetorustikud ning seetõttu satub nn. sademeveeväljalaskude kaudu suublatesse olulisel määral mikrobioloogilist reostust, mis tõenäoliselt oluliselt mõjutavad suplusvee kvaliteeti. [ 5 ] 31

32 Läbi ühisvoolse kanalisatsiooni puhastatakse kuni 3 milj. m 3 sadevett, ülejäänud - u. 10 milj m 3 - jaotub järgmiselt: 20% imbub maapinda, 40% voolab Pärnu ja Sauga jõkke ning Rääma ojja ja 40% voolab merre Asulad Pärnu linn elanikku ( seisuga), üldpindala 32,2 km², parke ja haljasalasid 6,5 km², veekogusid 2,1 km². Asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal, Pärnu jõe suudmes. Pärnut läbib Via Baltica maantee, linna piiril asub lennuväli. Suure osa linna territooriumist moodustavad rohealad. Pärnu linnast on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ca 70%, liitumata piirkondi esineb Rääma linnaosas, Uus- ja Vana-Sauga piirkonnas, ühiskanalisatsioon puudub ka Suur-Jõekalda tänaval, Riia mnt ja Metsa tänava vahelisel alal, Ehitajate tee ja Savi tänava vahelisel suvilate piirkonnal. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti Pärnu ja Sindi linna ning Audru ja Paikuse valla vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine raames laiendati ühiskanalisatsiooni võrk Vana- Pärnu ja Raeküla linnaossa. Nendes linnaosades puudus varasemalt ühiskanalisatsioon ja reovee käitlemiseks kasutasid elanikud kogumiskaeve. Projekt viidi läbi aastatel ning projekti tulemusena loodi võimalus reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni umbes 6800 elanikule (Pärnu linnas 5400, Sindi linnas 730, Paikusel 350, Audrus 310) a lõpus sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastamise otsuse Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Kanalisatsioonisüsteemide osas on projekti peamised eesmärgid: 1. Kindlustada projekti piirkonna elanikele liitumine ühiskanalisatsiooniga (kokku le lisanduvale kanalisatsiooniteenuse tarbijale). 2. Minimiseerida ülenormatiivse reoainete sisaldusega heitvee juhtimine looduslikesse veekogudesse läbi ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolude. Vähendada reostusainete sattumise riske põhjaveele ja veekogudesse läbi amortiseerunud ebatihedate kanalisatsioonitorustike ja -kaevude (vähendada ühiskanalisatsiooni infiltratsiooni praeguselt 79-lt 27%-le). 32

33 3. Tagada Mõrra reoveepuhasti tõrgeteta töö saju- ja sulaperioodil (vähendada reoveepuhasti, mille projekteeritud võimsus on m 3 /d, maksimaalset hüdraulilist koormust saju- ja sulaperioodil praeguselt ca m 3 /d-lt ca m 3 /d-ni). Sindi linn 4264 elanikku ( seisuga), üldpindala 5 km² ehk 502 ha. Sindi linn asub Pärnu maakonnas Pärnu jôe vasakul kaldal. Tootmismaa moodustab linna pindalast 20 ha ja elamumaa 140 ha, sellest 11 ha on korterelamute, ülejäänud maa aga väikeelamute ja aiamajade all. Linna teke on seotud a kalevivabriku asutamisega, kuni aastani 1993 oli Sindi monofunktsionaalne tekstiilivabriku asula. Vastavalt Sindi linna arengukavale ja strateegiale on linna arengustrateegia üheks põhisuunaks kvaliteetne elukeskkond - heakorrastatud rohke haljastus, määratletud kõrge miljööväärtusega alad linnas, ajaloo- ja kultuuriväärtuste eksponeerimine, looduskeskkonna jätkusuutlik kasutamine. Kõik linna ühiskanalisatsiooni juhitud reoveed pumbatakse Kalamaja tee 2a asuvast linna peapumplast mööda 13,4 km pikkust survetoru Pärnu linna kanalisatsioonisüsteemi ja sealt edasi reoveepuhastusjaama. Samasse Sindi-Pärnu survetorusse pumbatakse ka Paikuse aleviku ning lähiümbruse ühiskanalisatsiooni kogutud reovesi ja samuti uue Paikuse prügila nõrgveed. Survetorustik on ehitatud aastatel , kasutusele võeti 1982 aastal. Torustik on ehitatud malmtorudest, selle seisund on suhteliselt halb, mida ilmestavad sagenenud torustiku avariid. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse a otsusega rahuldati OÜ Sindi Vesi taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks Sindi linna ja Sauga valla Tammiste küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projektile. Projektiga laiendatakse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi nendes kehtestatud Sindi reoveekogumisala piirkondades, kus see veel puudub Sindi linna individuaalelamupiirkonnas ning kogu Tammiste küla tiheasustusalal. Sindi linnas annab projekti elluviimine võimaluse ühineda ÜVK süsteemiga ca 1800 elanikul, Tammiste külas ca 1000 inimesel. Paikuse vald 3907 elanikku ( seisuga), üldpindala 177 km². Vald jaguneb territoriaalselt üheks alevikuks ja viieks külaks. Valla elanikkond on tugevalt kontsentreerunud vallakeskusesse, kus elab ca 72% elanikkonnast. Vallakeskus, Paikuse alevik, asub Pärnu-Sindi arengukoridoris, 7 km kaugusel Pärnu kesklinnast ja 3 km kaugusel Sindi linnakeskusest. Valla loodepiiril kulgeb Pärnu jõgi ning edelapiiril Reiu jõgi. 33

34 Paikuse vallal on Pärnu ja Sindi linnadega ühine veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteem. Ühiskanalisatsiooniga on haaratud ca 88,6% elanikkonnast. Paikuse aleviku ja Seljametsa küla reovesi suunatakse mööda kanalisatsioonikollektorit aleviku reoveepumplasse, mille omanik on AS Pärnu Vesi (pumpla rekonstrueeriti a), kust reovesi pumbatakse edasi Pärnu jões asuva düükri abil Sindi Pärnu kanalisatsiooni, mis on ühendatud Pärnu linna reoveepuhastiga. Paikuse aleviku territooriumil on lisaks ühtsele kanalisatsioonisüsteemile veel kaks eraldiseisvat reoveekogumissüsteemi (Keraamika ja Männiku piirkond). Männiku piirkonnas tekkiv reovesi juhitakse mööda isevoolset kanalisatsioonitrassi Reiu jõe kaldal asuvasse Bioclere tüüpi reoveepuhastisse, kus toimub reoainete bioloogiline lagunemine nõrgfiltersüsteemis. Bioclere tüüpi reoveepuhastile eelneb septik. Puhasti heitvesi juhitakse Reiu jõe kaldal olevasse biotiiki (endine savikarjäär), kust edasi suubub vesi Reiu jõkke (lõheliste elupaigana kaitstav veekogu). Keraamika elamupiirkonnas juhitakse reovesi läbi septikute Reiu jõkke. Septikust väljuva heitvee kontsentratsioone uuritud ei ole. Kanalisatsiooniga mitteliitunud elanikud kasutavad reovee käitlemiseks kogumiskaeve. 2. REOSTUSOHU HINNANG 2.1 Lühiajaline reostus Lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus suplushooajal on reaalne, aastatel esines seda mitmel korral. Norme ületasid peamiselt fekaalsed streptokokid (soole enterokokid). Lühiajalise reostuse põhjuseks on tõenäoliselt ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalist reostust esineb rohkem augustis ja septembris pärast tuuliseid ja vihmaseid ilmasid, mil tugeva tuule ja lainetuse mõjul on mere põhjasetetest üles kantud hõljumi osakesi. Tugevate vihmade korral võib lahte kanduda suur hulk puhastamata sademevett, mis võib avaldada mõju ka suplusvee kvaliteedile. Pärnu linna reoveepuhasti maksimaalne vooluhulk on m 3 /ööpäevas. Suurte vihmade ajal on reoveepuhasti üle koormatud, kui vooluhulgaks võib olla kuni m 3 /ööpäevas. Olemas on ka reostusainete sattumise risk põhjavette ja veekogudesse läbi amortiseerunud ebatihedate kanalisatsioonitorustike ja kaevude. Intensiivsel suplusperioodil võib lühiajalise reostuse põhjuseks olla randa külastavate inimeste suur hulk. Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Pärnu Linnavalitsus 34

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc)

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc) MATSIMÄE PÜHAJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Järvamaa, Paide vald, Võõbu küla Koostatud: 24.03.2011 Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc) EMAJÕE UJULA SUPLUSVEE PROFIIL Tartu Koostatud: 24. märts 2011. a Ülevaadatud: 18. aprill 2012. a Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc EE06-IB-TWP-ESC-02 Suplusvee direktiivi 29006/7/EÜ rakendamine Eestis Twinning Light projekt Tervisekaitseinspektsiooni ja Austria Keskkonnaameti koostöös Koostajad: Markus Mattl Calum McPhail Irene Zieritz

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Eesti suurimate järvede ja pikimate jõgede seisund ning

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks Keskkonnaministeerium Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana SISUKORD Sissejuhatus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

1

1 MAARDU LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2027 Tellija: Maardu Linnavalitsus Projektijuht: Indrek Tamberg Tallinn, detsember 2016 JOONISED... 4 1. SISUKOKKUVÕTE... 5 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus TOILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA - KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2019-2031 Tellija: Toila Vallavalitsus Töö nr: 2-13/29 Tallinn 2019 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS... 6 1.1 ÜLDIST... 6 1.2 ÜVKA KOOSTAJA... 8 1.3

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ET ET ET

ET ET ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 22. detsember 2010. K(2010) 9369 (lõplik) SEGUNEMISPIIRKONDADE MÄÄRAMISE TEHNILISED SUUNISED vastavalt direktiivi 2008/105/EÜ artikli 4 lõikele 4 ET ET SISUKORD 1. Kokkuvõte...

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud KEILA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2015 2026 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 5 1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED... 6 1.1 Veemajanduskava... 6 1.2 Omavalitsuse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem