Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika Maarja Viktoria Noorkõiv KODUKÜLASTUSE FUNKT

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika Maarja Viktoria Noorkõiv KODUKÜLASTUSE FUNKT"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika Maarja Viktoria Noorkõiv KODUKÜLASTUSE FUNKTSIOON ERIKOOLI KASVATUSSÜSTEEMIS Magistritöö Juhendaja: Marju Selg, MSW Tartu 2016

2 Abstract The master s thesis of Maarja Viktoria Noorkõiv on the subject of Home visit as part of an educational process in special school. In this thesis, home visit is considered as the time spent by students of the special school at home during the weekend and vacations. Home visit can be considered as an important part of overall resocialization process of students with special behavioural needs. Resocialization is defined as the process by which one s sense of social values, beliefs, and norms are reengineered. During the home visit, students communicate with parents and friends in their normal everyday environment. It can be argued that home visit functions as a model situation to evaluate progress in resocialization. The purpose of this master s thesis is to study the experiences and thoughts of social workers at school, child protection specialist and police officers (hereinafter institutions) on how they evaluate the role of the home visit as part of the resocialization process of students with special behavioural needs. Questions of research: what is the meaning and role of the home visit as part of an educational process from the point of view of the institutions; how they perceive their role and responsibilities in relation to the home visit and how is the institutional support to the families organized to enable them to support the resocialization of students. In the theoretical part of my thesis, I explain lifeworld orientation; describe social pedagogy in school social work and the context of school, child protection services and police. My thesis is based on a lifeworld orientation in social work, a theory that is partly based on phenomenological sociology (Grunwald, Thiersch 2009). To gather qualitative data I use 7 half-structured interviews with social workers at school, 2 child protection specialists, 2 police officers and 1 psychologist. By using interviews, I analyse how do the specialists that work with students with special behavioural needs considered the role of home visit and what are their experiences with it. To analyse the data I use the method of qualitative content analysis. 2

3 The analysis showed that home visit is considered an important part of the educational process by all institutions. All interviewees agreed that main role of the home visit is to maintain relations between children and parents and to prepare children for everyday life after they have left the special school. Several substantial problems were identified mainly related to the lack of cooperation and coordination between the institutions and lack of clarity of the laws applicable. The opinions of the interviewees were that all institutions should to more to prepare families for home visit but there were differences in opinions on who should be the initiator and organizer whether it should be the school staff or child protection specialist. Keywords: special school; home visit; resocialization; social worker at school; child protection specialist; police officers 3

4 Sisukord Abstract... 2 Sissejuhatus Teoreetiline raamistik ja probleemipüstitus Eluilmakeskne lähenemine sotsiaaltöös Sotsialiseerimine kui sotsiaalpedagoogika fookus Erikooli lapsega tegelevate institutsioonide ülesanded Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Politsei- ja Piirivalveameti noorsoopolitsei Kohalik omavalitsus Probleemipüstitus Meetod Uurimismeetodi valik Uurimuses osalejad Intervjuu kava ja andmete kogumine Analüüsimeetod Uurija refleksiivsus Analüüs Kodus käimine kui funktsioon kasvatusprotsessis Koju saamise tingimused Lapse tegevus koolis kui kodukülastusele lubamise eeldus Kodukülastuskava kui lapse arengu suunaja kodukülastuse ajal Kodukülastus kui preemia Kodukülastuse loa mitte saamine Kodu ja pere valmisolek kui kodukülastusele lubamise tingimus Pere taust ja toetus kodukülastuse ajal Vanema vastutus, kui laps on ebaseaduslikult koolis lahkunud Kooli väliste institutsioonide ülesanded Ülesanded enne erikooli suunamist Ülesanded siis, kui laps õpib erikoolis Kodu kontrollimine kodukülastusel Toetuse ja asukoha probleem Päevakava ja kontroll Vastutus ja kontroll

5 3.5.1 Vastutus ja kontroll ebaseaduslikul kodukülastusel Mida lapsed kodukülastuse ajal kodus teevad Informatsiooni edastamine Informatsiooni edastamine, kui laps on kodukülastusel Informatsiooni edastamine, kui laps on ebaseaduslikult kodus Ebaseaduslikud tegevused Informatsiooni jagamine pakutavatest teenustest Arutelu Kokkuvõte Kasutatud kirjandus

6 Sissejuhatus Minu magistritöö keskendub Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse kodukülastusega seotud praktika uurimisele osana kogu kooli kasvatusprotsessist. Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus on kasvatuslike erivajadustega lastele mõeldud kool, mille eesmärk on toetada lapse arengut kõikides eluvaldkondades nii, et tagasi koju minnes oleks lapse elul kindel ja sotsiaalselt aktsepteeritav suund elus ning teadmised, oskused ja hoiakud selle poole liikumiseks. Koolis on loodud süsteem laste igapäevaseks õpetamiseks ja kasvatamiseks ning selle süsteemi juurde kuulub ka õigus külastada oma kodu. Koju lubamise eelduseks on nõuetekohane käitumine koolis. Probleem seisneb selles, et noorsoopolitseinikuna olen pidanud korduvalt tegelema laste hälbiva ja seadusevastase käitumise juhtumite lahendamisega lapsed jätkavad neid samu tegevusi, mille tõttu nad erikooli suunati. See näitab, et koju lubamine (erikooli keeles kodukülastus) ei ole piisavalt integreeritud kooli kasvatusprotsessi, reeglid on ebaselged või neid lihtsalt ei järgita ning kontroll laste tegevuse üle kodukülastuse ajal on ebapiisav. Erikool vastutab laste eest kogu koolis oldud aja jooksul ja peab vastutama ka ajal, kui laps on lubatud koju. Seega on kooli ülesandeks tagada, et lapsel oleks turvaline, tema arengut toetav ja kooliga ühtseid nõudmisi esitav keskkond kuhu minna ja et ta täidaks talle pandud kohustusi. Kool saab seda tagada ainult koostöös teiste institutsioonidega, eelkõige kohaliku omavalitsuse lastekaitsega. Mina eesmärk on välja selgitada, millised on erikoolis oleva lapsega tegelevate institutsioonide esindajate kogemused seoses erikooli õpilaste kodukülastusega. Lähtudes eluilmakesksest lähenemisest uurin, kuidas spetsialistid tõlgendavad laste eluilma ning kuidas püüavad korraldada ja mõjutada laste argipäeva erikoolis ja väljaspool. Töö koosneb kolmest osast: esimeses peatükis tutvustan töö teoreetilist raamistikku ja kirjeldan konteksti ehk erikooli õpilasega tegelevate institutsioonide õigusi ja kohustusi, teine peatükk käsitleb metoodikat ning kolmandas esitan uurimuse tulemused. Teooria peatükis annan ülevaate eluilmakesksest lähenemisest sotsiaaltöös ja sotsiaalpedagoogilisest sotsialiseerimisest, kirjeldan kooli ja annan ülevaate teiste institutsioonide õigustest ja 6

7 kohustustest seoses erikooli õpilasega. Metoodika peatükis annan ülevaate uurimismeetodist, uurimuses osalejatest, intervjuu kavast ja andmekogumise protsessist, andmete analüüsi meetodist ning kirjutan ka enda kui uurija refleksiivsusest. Töö kolmandas osas esitan oma uurimuse tulemused. Tänan oma peret toetuse ja positiivse suhtumise eest magistritöö kirjutamise perioodil. Suurima tänu võlgnen oma magistritöö juhendajale Marju Seljale toetuse, kannatlikkuse ja lootusetutel hetkedel motiveerimise eest. 7

8 1. Teoreetiline raamistik ja probleemipüstitus 1.1 Eluilmakeskne lähenemine sotsiaaltöös Grunwald ja Thiersch on 2009 aastal sõnastanud eluilmakeskse sotsiaaltöö eesmärgina mõista ja toetada inimesi nende argielus. Selle lähenemise lähtepunktiks on abivajavate inimeste argipäev, nende jaoks argielus olulised teemad, probleemid ja nende kogemused (Grunwald, Thiersch 2009: 133). Oluline on keskenduda nende eriomastele enesetõlgendustele ja toimimismustritele ühiskondlikes ja individuaalsetes tingimustes ning sellest tulenevatele raskustele ja võimalustele (Thiersch, Grunwald 2002: 129; Kraus 2006 kaudu). Kraus (2006) rõhutab, et inimeste argipäeva mõistmiseks ja argiprobleemide käsitlemiseks tuleb võtta arvesse laiemat sotsiaalset konteksti, mis seda argipäeva kujundab. Grunwaldi ja Thierschi (2009) järgi rajaneb eluilmakeskne sotsiaaltöö mitmekülgsel ja hästi läbi töötatud teoreetilisel alusel, mis pärineb paljudest sotsiaalteaduslikest suundadest. Autorite jaoks on väga oluline hermeneutilis-pragmaatilise pedagoogika arusaam, mille kohaselt tuleb püüda indiviidi mõista tema enda minapildi, subjektiivsete tõlgenduste ning harjumuste seisukohalt. Autorite arvamuse kohaselt Chicago sotsioloogilise koolkonna ja eriti sümbolilise interaktsionismi esindajad rõhutavad, et tähendused, mida inimesed asjadele ja ümbritsevale omistavad, on kujunenud vastastikkuses suhtes teistega. Seega oluline on ka see, kuidas indiviid end ühiskonnas tunneb, milline on tema ühiskondlik minapilt. Grunwaldi ja Thierschi kirjeldatud sotsiaalteadusliku fenomenoloogia järgi taasloovad argipäev ja eluilm mõttemalle ja elamise vorme, milles argipäeva kogetakse. Autorid kirjeldavad, et kriitilise teooria esindajad toovad välja, et argipäev sõltub sotsiaalsetest jõududest ning on ambivalentne, see tähendab, et me kogeme seda ainsa võimalikuna ning oleme kinni selle enesestmõistetavuses, samas unistades, et see oleks parem. Eluilma kontseptsiooni loomisele on nende sõnul kaasa aidanud ka Habermasi ja Bourdieu tööd sotsiaalsest kapitalist ja teistest kapitali vormidest, nende käsitluste vastastikuses mõjus on kujunenud eluilmakesksele lähenemise teoreetiline raamistik (Grunwald, Thiersch, 2009: 135). Grunwaldi ja Thierschi (2009) järgi määravad inimese eluilma paljuski tema kogemused, selles on ühendatud subjektiivne tegelikkus ja reaalsed elutingimused. Autorite arvates on reaalsed elutingimused olemas ka ilma inimese osaluseta, inimene kogeb neid, on neist mõjutatud ja mõjutab neid ka ise. Eluilmakeskne lähenemine Grunwaldi ja Thierschi (2009) järgi arvestab nende kahe fookusega ja püüab üht teise abil mõjutada. Nende sõnul on inimese 8

9 eluilma oluline määraja vastuolu selle vahel, mis on olemas, iseenesestmõistetav ja selle vahel, mis võiks olla, kuid millest on loobutud. Harjumuspärases keskkonnas omandatud käitumismudelid võetakse autorite arvates liiga kergelt omaks, küsimata, kas asjad ei võiks olla teisiti. Inimesele on küll omane püüdlemine eduka igapäevaelu poole oma lootustes, aga sageli ei suuda nad näha oma piiratust ja tõkkeid Grunwaldi ja Thierschi (2009: 136). Selg (2013) on rõhutanud, et inimese eluilma saab avardada praegusest argipäevast väljapoole jääva reaalsuse arvelt, parandades elutingimusi, laiendades tema valikuvõimalusi ja pakkudes talle uusi positiivseid kogemusi. Argielu toimub paratamatult individuaalsete eluilmade ja ametlike institutsioonide vastasmõjus. Eluilmakeskne lähenemine on kriitiline süsteemi liigse jäikuse ja enesekesksuse suhtes, mida Habermas (1987) on nimetanud eluilma koloniseerimiseks süsteemi poolt. Habermas eristab süsteemi ja eluilma ning käsitleb esimese sekkumist inimese eluilma kui keerulist ja mitmetahulist protsessi, milles süsteemi võim muutub liialdaseks ja agressiivselt pealetükkivaks, moonutades eluilmale omaseid suhteid. Intervjuus rahvusvahelisele sotsiaalpedagoogika ajakirjale ütleb Hans Tiersch: Ma tegin ettepaneku, et meie põhiroll oleks mõista sotsiaalseid probleeme ja mitte neid koloniseerida ja et me peaksime sekkuma seal, kus sotsiaalsed probleemid tekivad, keerukas tegelikkuses, mitte lihtsalt teooriates, neid teenivate organisatsioonide ja institutsioonide reeglite kontekstis. Lühidalt, me peame tegutsema inimeste elu keerukas tegelikkuses, probleemides ja võrgustikes. Eluilmakeskne lähenemine eeldab enamat kui sekkumine sotsiaalses keskkonnas. Fookus on igapäevaelu olukordadega, rutiinide ja pragmaatiliste strateegiatega toime tulemisel. (Schugurensky, 2014). Niisiis on Tierchi hinnangul eluilmakeskse lähenemise seisukohalt oluline tegeleda probleemidega seal, kus nad esinevad argielu keerukas tegelikkuses, seal, kus inimesed püüavad oma igapäevase eluga hakkama saada. Eluilmakesksel lähenemise järgi (Grunwald, Thiersch, 2009) on inimese arusaamad maailmast ja enda kohast selles kujundatud läbi kolme kogemusmõõtme: läbielatud aeg, 9

10 kogetud ruumi ja kogetud suhted. Ajalistes, ruumilistes, sotsiaalsetes ja kultuurilistes struktuurides leiab lähenemise järgi inimene argielus hakkama saamiseks vajalikud võimalused. Probleemina näevad autorid seda, et inimese jaoks on alati oluline hetkereaalsus, mistõttu jääb pikem perspektiiv nii ruumilises, ajalises kui ka suhete mõttes käitumismustrite valikul tagaplaanile. Samas on nende arvates kolme kogemusmõõtme ja vastavate argipäevatingimuste analüüsi kaudu võimalik tuvastada probleeme ja puudusi argipäevas, aga ka hinnata vajadusi ja võimalusi muudatusteks. Lähenemise järgi elab inimene argipäevas, mille rutiin on talle harjumuspärane ja mille muutmine tähendab tema jaoks uuendusi. Eluilmakeskse sotsiaaltöö eesmärgina näevad nad toetada inimest tema argielu mustritega edukal toimetulekul, püüdes samal ajal muuta seal valitsevaid ebasoodsaid tingimusi ja seda, kuidas argipäev inimest mõjutab. Sel tasandil on võimalik mõjutada ka seda, kuidas inimene ise end ümbritsevatesse tingimustesse suhtub. Argipäeva ajaline raamistik aitab autorite arvates inimesel mõtestada oma tegevust nii minevikus kui ka tulevikus, aga ka toetada perspektiivitunde arengut ja suunata argipäeva ajakasutust paremini korraldama. Nende arvates on ruumimõõde on otseselt seotud inimest argielus ümbritseva füüsilise keskkonnaga, selle tingimuste parandamine ja uute võimaluste loomine võimaldab muuta paremaks inimese elukeskkonda ja pakub talle positiivseid emotsioone. Suhete mõõde tähendab autorite jaoks eelkõige toetust uute positiivsete ja elus hakkama saamiseks kasulike suhete loomisel. Seejuures on selle mõõtme puhul eriti oluline leida õige tasakaal seniste suhete ja uute võimaluste vahel, et mitte purustada inimese harjumuspärast eluilma enne, kui uued suhted on loodud (Grunwald, Thiersch 2009; Thiersch, Grunwald, Köngeter, 2010). Aja, ruumi ja suhetega seotud reeglid ja tingimused on Maarjamaa Hariduskolleegiumis struktureeritud ja korrastatud ning eeskirjadega kehtestatud, eesmärgiga lapsi resotsialiseerida ühiskonda, nagu ütleb kooli põhimäärus (2015). Erikoolis toimuvad kõik tegevused ette kindlaksmääratud päevakava alusel, kõik tegevused on ajaliselt määratletud, nii tunnid kui ka vaba aeg. Ruumiliselt on samuti selgelt paigas, kus ja mida koolis tehakse. Samuti on määratletud see, millal lubatakse kasvandikud koolist välja, sh kodukülastusele. Kolmas on suhete mõõde, õpilased suhtlevad nii kooli töötajatega, lähivõrgustikuga, abistajatega kui ka sotsiaaltöötajatega. Kõik need suhtlemise vormid on koolis täpselt määratletud nii ajaliselt kui ka ruumiliselt. Samuti on reguleeritud, mis tingimustel võivad lapsed kellegagi suhelda. Kooli põhimääruses (nt 10 (1)) on laps esitatud passiivse subjektina, kellele suunatakse ja 10

11 korraldatakse tegevusi ning osutatakse teenuseid. Koolis loodud kord keskendub kuulekusele ja distsipliinile ning viitab lapse eluilma ja tema arengu toetamise koloniseerimisele süsteemi poolt. Kodukülastus on formaalselt struktureeritud laste endi koostatud päevaplaani järgi, kuid tegelikkuses kord puudub, kuna pole institutsiooni või isikut, kes selle plaani järgimise või kontrollimisega kodukülastusel tegeleks. Kuna institutsionaalne järelevalve lapse tegevuse üle kodukülastuse ajal puudub, on laps sel ajal teistsuguses olukorras kui erikoolis viibides. Kui kodus on puudu vanemlikust vastutusest, satub laps kodukülastuse ajal olukorda, kus tema keskkond on korrastamata nii ajaliselt kui ka ruumiliselt, tema suhtlemisring on samuti määratlemata, ning mis eriti oluline, puudub täiskasvanulik toetus ja kontroll. Sellest tuleneb probleem kodukülastus ei aita kaasa lapse resotsialiseerumisele (kooli põhimääruse järgi) või õigemini: kasvamisele vastutustundlikuks, eluga toimetulevaks ühiskonna liikmeks (vt Hämäläinen, 2001: 89-91). Protsessi edukuseks oleks vaja, et koolis tehtav töö lapsega oleks mõtestatud ja kavandatud lähtudes lapse eluilmast ja argipäevast ning jätkuks ka ajal, kui laps ei ole koolis. See tähendab samades rutiinides ja reeglites kokkuleppimist, nende kehtestamist ja järelevalvet täitmise üle lapsevanemate ja lastekaitse koostööna. 1.2 Sotsialiseerimine kui sotsiaalpedagoogika fookus Kyriacou (2009) kohaselt on kõige üldisemalt öeldes sotsialiseerimine inimese kujundamine ühiskonna liikmeks, see on alati seotud teatava mõju avaldamisega sotsialiseeritavale. Autori arvates tulemuslik ja lapse eluilmaga arvestav sotsialiseerimine tähendab tingimuste loomist, mis võimaldavad lastel käituda vastavalt ühiskonnas üldiselt soovitavaks peetavatele sotsiaalsetele normidele ja ootustele, omandada kohased hoiakud, väärtused ja käitumisviisid. Selle kohaselt on õpilastel vaja aidata kujundada arusaamist, kuidas õigesti käituda erinevates sotsiaalsetes olukordades, sealhulgas kuidas vastu seista kaaslaste survele osaleda antisotsiaalses käitumises nagu kiusamine, koolist puudumine, mõnuainete kasutamine ja kuritegevus (Kyriacou, 2009: 105). Minu uurimustöö sihtgrupiks olevad laste sotsialiseerimist on mõjutanud argipäev, kus neid norme ja ootusi ei ole väärtustatud või nende järgimist kontrollitud. Nii ongi laste areng ühiskonnas aktsepteeritavast kõrvale kaldunud ja seetõttu nad suunatud erikooli. Erikoolis tehtava sotsiaaltöö eesmärk peaks Kyriacou 2009 järgi olema lastele tingimuste loomine, mis võimaldaks neil käituda vastavalt ühiskonnas üldiselt 11

12 soovitavaks peetavatele sotsiaalsetele normidele ja ootustele ning omandada kohased hoiakud, väärtused ja käitumisviisid. See töö saab olla tulemuslik vaid siis, kui need tingimused on loodud ja lapse poolt omaks võetud kõigis lapse jaoks olulistes keskkondades, ning et ühesugused normid kehtiksid nii koolis kui ka väljaspool erikooli last vahetult ümbritsevates süsteemides, eriti kodus lapse kodukülastuse ajal. Selg (2013) näitab, et eluilmakeskne sotsiaalpedagoogika keskendub argipäevale, lähtudes sellest, et tähtis on mõista inimest tema oma argipäevas ja tegeleda temaga seal, kus tema asub, mitte lähtudes töötaja eluilmast ja argipäevast. Grunwald ja Thiersch on 2009 aastal öelnud, et sotsiaalsete probleemidega tegelemine argielu ning gruppide ja kogukonna tasandil, mida väärtustab eluilmakeskne sotsiaalpedagoogika, aitab kaasa koloniseerimise mõjude vältimisele. Seega sotsiaaltöötaja peab probleemidele lähenema kui sama kogukonna liige, mitte sotsiaaltöö institutsiooni esindajana (Grunwald, Thiersch, 2009: 132). Grunwaldi ja Thierschi (2009) peavad oluliseks aidata inimestel endil oma probleeme kriitiliselt analüüsida, näha üksikute probleemide sotsiaalseid põhjuseid ja aidata leida võimalusi õnnelikuks argieluks. Sotsiaalpedagoogika eesmärk Schugurensky (2014) järgi on tuua nähtavale probleemide laiem sotsiaalne taust ning siduda konkreetsele inimesele antav abi poliitilise tegevusega sotsiaalse õigluse ja heaolu kontekstis ning kaasates sotsiaalseid ja poliitilisi vahendeid (Schugurensky, 2014: 9). Kyriacou ja Thierschi (2009) teooria rõhutab, et sotsiaalpedagoogika põhimõtteid järgiv sotsialiseerimine võib olla vastuolus lapse peres ja vahetus sotsiaalses keskkonnas kehtivate normidega ja nõudmistega. Grunwaldi ja Thierschi (2009) kohaselt seisab eluilmakeskne sotsiaalpedagoogika silmitsi olemusliku konfliktiga, mis tekib seoses eksisteerivate igapäevaelu struktuuridega arvestamisega ja stabiilsuse tagamisega ning nende struktuuride lõhkumisega, et luua uusi ja paremaid. Seega oluline põhimõte on, et inimeste elutingimused ja ka elukogemused on mitmekesised ja inimeste erinevustega tuleb arvestada. Teooria kohaselt selle vastuolu ületamiseks kasutatakse läbirääkimiste taktikat, et kujundada individuaalseid toetusprogramme ja kohalikul koostööl põhinevaid sotsiaalteenuseid. Grunwaldi ja Thierschi (2009) eluilmakeskse ja sotsiaalruumilise lähenemise olulised märksõnad on detsentraliseerimine, kogukonnapõhisus ja võrgustiku loomine, sotsiaalseid 12

13 teenuseid tuleb pakkuda kohapeal ja arvestades kohalike oludega (Kyriacou jt, 2009: ). Probleemsete laste ja noorte edukas sotsialiseerimine eeldab protsessis osalevate institutsioonide ja inimeste tihedat ja koordineeritud koostööd, rõhutab Ewijk (2010: 116), ning leiab, et nüüdisaegse sotsiaaltöö suurimaid probleeme on fragmenteerumine ja spetsialiseerumine. Autori arvates on arenenud riikides loodud hulk laste ja noorte abistamise ning noorsootöö institutsioone, kes tegelevad preventsiooni, sekkumise ja toetusega, kuid nende koostöö kooli ja perekonnaga on nõrk. Seega eelkõige on probleem kogukonna vajadustele vastavate teenuste pakkumisega. Ewijik (2010) järgi püüeldakse üha enam tervikliku lähenemise poole, mis lubab sotsiaalpedagoogidel ja sotsiaaltöötajatel siduda erineva tasandi eluilmasid, sekkudes perekonna, kooli, toetusgrupi, tänava ja vaba aja tasandil. Teine oluline areng autori arvates sotsiaalpedagoogikas peaks olema suurem rõhk elamisoskustele, õppida elama ja koos elama peaks olema kogu kasvatustöö keskmes ja seda ei tohi taandada perekonna ülesandeks. Ewijiki järgi peab ökoloogiline sotsiaalpedagoogika lähtuma järgmistest põhimõtetest: (a) vaja on luua tugev elukeskkond, mis toetab noorte arengut ja esitab neile samal ajal piisavalt väljakutseid tasakaal järelevalve ja vabaduste vahel; (b) vaja on harmoonilist ja vastastikusel mõistmisel põhinevat koostööd kõigi kasvatustöös osalejate vahel vanemad, õpetajad, noorsootöötajad, politsei, meditsiinitöötajad ja kõik vabatahtlikud, kes tegelevad spordi, kultuuri, religiooni ja muu sarnasega. Autori arvates on koostöö eriti oluline probleemsete laste ja noorte puhul; (c) tuleb maksimaalselt ära kasutada noore suhetevõrgustiku ja kohaliku kogukonna positiivset alget ja jõudu; (d) kogukonnapõhisus, institutsioonidevastasus ja koostöö muutuvad järjest olulisemaks, kuna probleemid on üha tõsisemad ja nendega tegelejate võimalused üha väiksemad. Seetõttu Ewijiki järgi omandavad üha suurema rolli projektid, mis on suunatud turvalise ja parema kohaliku elukeskkonna loomisele, sh kogukondlikud kultuuri- ja noortekeskused (Ewijk, 2010: ). Heaoluühiskonna sotsiaalpedagoogika kui eluilma- ja kogukonnakeskne tegevus väärtustab Ewijiki (2010) järgi üha enam kogukonnapõhiseid tegevusi, mis aitavad lapse eluilma struktureerida ja korrastada. Sellest tulenevalt toimuvad need tegevused ja algatused üldjuhul kogukonnas või last vahetult ümbritsevas keskkonnas, institutsioonid on seejuures sageli 13

14 pigem toetavas rollis. Autori arvates võib siinkohal eraldi nimetada (a) perekonna toetamiseks mõeldud programme ja initsiatiive, mis teatud mõttes liiguvad materiaalselt toetuselt mittemateriaalse suunas ja mille filosoofiline taust on üha komplekssemaks muutuv ühiskond, kus traditsioonilised vastused enam ei kehti (vanemapuhkus, osaline tööaeg, mis ühendab töökohustuse vanemakohustusega, erinevad perekondadele pakutavad teenused ja toetusprojektid ning vanemate suurem osalemine laste kasvatamises); (b) vaba aja ja noorsootöö projektid, mis samuti aitavad sisustada ja struktureerida noorte vaba aega (kogukonna- ja noortekeskused, tundidejärgsel ajal koolides toimuvad kultuuri- ja sporditegevused koostöös spetsialistidega); (c) noorte abiprogrammid, mis on mõeldud probleemsetele noortele (erinevad sotsiaalsed, psühholoogilised ja juriidilised programmid) (Ewijik, 2010: ). Kõikehõlmava laste- ja noortetöö edendajaks ja heade praktikanäidete pakkujaks on Ühendkuningriigi ThemPra sotsiaalpedagoogika projekt (ThemPra ), mille eesmärk on toetada organisatsioone, kes töötavad laste, noorte, perekondadega. ThemPra pakub organisatsioonidele ja ühendustele toetust konsultatsioonide, kursuste näol, samuti institutsionaalset, metodoloogilist ja juriidilist abi. Üks konkreetne ThemPra poolt nõustatud ja toetatud projekt on programm Pead, südamed ja käed (The Head, Heart, Hands) mille raames katsetatakse sotsiaalpedagoogilist lähenemist erikoolis. Programmis osaleb kuus kooli, neist neli Inglismaal ja kaks Šotimaal. Programmi peamine eesmärk on hinnata Suurbritannias vähe tuntud sotsiaalpedagoogika sobivust erikoolides. Teine eesmärk on leida ja katsetada uusi toetusvõimalusi erivajadustega lastele üha vähenevate rahaliste vahendite tingimustes. McDermidi, Trivedi, Blackmore, Trivedi (2015) järgi on koolide esmane reaktsioon uuele lähenemisel on olnud positiivne. Nende hinnangul näitavad esmased tulemused, et uus lähenemine võib anda rahalist kokkuhoidu, parandades samas osutatavate teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Autorite arvates programmis osalevad erikoolid tunnevad end rohkem ühena last ümbritsevast meeskonnast ja tunnetavad teiste institutsioonide toetust oma tegevusele. Kuna koolid tunnetavad, et nad pole lapsega tegelemisel üksi, on nad valmis võtma vastu rohkem probleemseid lapsi (McDermid jt, 2015). 14

15 1.3 Erikooli lapsega tegelevate institutsioonide ülesanded Erikooli õpilase argipäeva loomise ja struktureerimisega tegelevad mitmed institutsioonid. Kõige olulisem roll struktureerimisel ja järelevalvel on koolil endal. Teised institutsioonid nagu politsei ja kohalik omavalitus saavad lapse eluilma korrastamisel koostöös kooliga olla toetavad ja suunavad. Järgnevalt annan ülevaate, millised on nende institutsioonide ülesanded ja vastutusalad Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimääruse (2015) järgi on Emajõe õppekeskus (edaspidi kool) Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kus õpivad kasvatusliku erivajadusega ning tundeelu- ja käitumishäirega õpilased põhihariduse statsionaarses õppes. Põhimääruse järgi on koolil on kasvatuslik rõhuasetus, kus õpilastele on hariduse jätkamiseks loodud eakohased ja individuaalsed võimalused haridustee jätkamiseks, tervise, heaolu ja turvalisuse toetamiseks ning resotsialiseerumiseks ühiskonda. Seega on kooli ülesanne on olla kool-kompetentsikeskus õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, et toetada õppijate arengut isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamiseks, kasutades selleks koordineeritult nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna meetmeid (Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus, 2015). Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord (2016) järgi võetakse kooli õpilasi vastu kolmel juhul, esiteks vanema või eestkostja avalduse alusel, psühhiaatri suunamiskirja ja nõustamiskomisjoni soovitusel vastuvõtukomisjoni otsusega; teiseks alaealiste mõjutusvahendite seadusest tulenevalt kohtuotsusega kasvatuslike eritingimuste tagamiseks ning kolmandaks Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevalt kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunamisel (Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste, 2016). Järelevalvet mõjutusvahendi täitmise üle teostab alaealise mõjutusvahendite seaduse (2015) 8 järgi otsuse teinud alaealiste komisjoni sekretär koos mõjutusvahendi kohaldajaga, kelleks on kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor. 15

16 Õpilast toetavasse meeskonda kuuluvad Maarjamaa Hariduskolleegiumi õppekava (2015) järgi lisaks pedagoogilistele töötajatele ja teenindavale personalile lastepsühhiaater, vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, tegevus- ja loovterapeudid ning sotsiaalpedagoogid või sotsiaaltöötajad. Õppekavast tuleneb, et õpilase arengu toetamine algab koolis õpilase esmase hindamisega, vestluse käigus ning dokumentide alusel kaardistatakse lapse taust ja varasem arengulugu. Esmane hindamine toimub õppekava järgi kahe nädala jooksul alates õpilase kooli saabumisest ning edasi antakse hinnang lapse arengule kord kvartalis. Sellest tulenevalt kinnitatakse igale õpilasele oma sotsiaalpedagoog, psühholoog ja tugiõpetaja. Õppekava järgi on sotsiaalpedagoog on ühtlasi ka õpilase juhtumikorraldaja, kes kutsub kokku regulaarselt (vähemalt kaks korda kuus) arutelusid, kaasates vajadusel teisi kooli töötajaid. Sotsiaalpedagoog on ka võtmeisikuks õpilase välisvõrgustiku töö korraldamisel. Juhtumikorralduslike arutelude tulemusena koostatakse igale Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilasele tugikava (Maarjamaa Hariduskolleegiumi õppekava, 2015). Probleemide ärahoidmise ja ühistegevuse edukuse aluseks on Maarjamaa Hariduskolleegiumi teabevahetuse heade tavade järgi korrektne teabevahetus kodu, kooli ja teiste osapoolte vahel. Seega korrektne teabevahetus peab olema esiteks operatiivne (toimunud või toimuvatest sündmustest teavitatakse viivitamatult), teiseks õigeaegne (kavandatavatest sündmustest teavitatakse mõistliku etteteatamise ajaga) ning kolmandaks asjakohane (teave edastab toimuva sündmuse asjaolud ja ei sisalda hinnanguid kellegi tegevusele) (Maarjamaa Hariduskolleegiumi teabevahetuse ). Dokumendi turvalisus koolis järgi tohib õpilane koolist lahkuda ainult direktori poolt volitatud isiku teadmisel ning kirjalikul nõusolekul ja/või järelevalve all. Dokumendi kohaselt tohivad erihoolekandeteenusele suunatud õpilased koolist ainult järelevalve all, direktori poolt volitatud isiku teadmisel ning kirjalikul nõusolekul. Õpilasel on lubatud lahkuda kooli territooriumilt õppe- ja kasvatustöös ettenähtud üritusele, tervislikel põhjustel arsti vastuvõtule või haiglasse uurimistoimingute teostamiseks või kohtusse, lapsevanema või eestkostja avalduse alusel kodu- või linnakülastusele ning erakorralise perekondliku sündmuse puhul ning kooli hoonest ja territooriumilt väljaliikumist kontrollib järelevalve- või valvespetsialist (Turvalisus koolis). 16

17 Kui õpilane on lubatud kooli territooriumilt iseseisvalt välja, siis Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaskodu kodukorra alusel peab ta iseseisvalt linna- või kodukülastuselt tagasi olema kokkulepitud ajal (Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaskodu ). Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste koolist ja tundidest puudumiste arvestamine sätestab, et õpilase koolist ja tundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel, mida loetakse mõjuvaks, seda hindab kool. Õpilase koolist puudumisest teavitab kool koheselt õpilase eestkostjat ning vajadusel politseid (Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste koolist ). Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste tunnustamisejuhtkiri näeb ette, et õpilase käitumise jälgimiseks määratakse käitumise vaatluslehed. Juhtkiri näeb ette, et kui koolis on olnud konfliktiolukord, siis lepitamise eesmärgil lepitakse kokku töötaja ja õpilase või sise- ja välisvõrgustiku tegevused ning kui vajalik on mõjutusmeetmete rakendamine, siis ettepanekud arutatakse läbi juhtumikorraldusnõukogus ja rakendamise otsuse kinnitab direktor. Mõjutusvahendi määramisel lähtutakse juhtkirja alusel õpilase isikust ja toimetuleku astmest, korrarikkumise või kõlblusnormide eiramise põhjusest ning tema suhtes varem kohaldatud mõjutusvahendist. Õpilasele rakendatud mõjutusvahendi täitmist jälgib sotsiaalpedagoog ja mõjusust hindab juhtumikorraldusnõukogu (Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilaste tunnustamine). Kool pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni (2016) teenust, mille eesmärk on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Meeskonda kuuluvad rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator, eripedagoog, nõustaja, psühholoog, sotsiaaltöötaja, õde, füsioterapeut ja loovterapeut (Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus, 2016). Perioodil osutati psüühikahäirega lastele pikaajalist rehabilitatsiooniteenust (2015), mille eesmärk oli tagada lapsele võimetekohasem toimetulekja kohanemisvõime igapäevaelus, võrreldes teenusele eelnenud perioodiga integreerides vajaduspõhiselt tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusteenuseid. Teenust osutas 17

18 rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuulusid lastepsühhiaater, psühhiaatriaõde, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog, eripedagoog ja sotsiaaltöötaja (Teenus 1,2015) Politsei- ja Piirivalveameti noorsoopolitsei Noorsoopolitseiniku töö ülesanded on laste poolt toime pandavate korrarikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine, laste poolt toime pandud korrarikkumiste menetlemine ja laste õiguste kaitsmine. Noorsoopolitseinikud puutuvad erikooli õpilastega kokku siis, kui õpilane on rikkunud erikooli reegleid või seadusi. Üks selline olukord on see, kui laps on erikoolist lahkunud ebaseaduslikult või ei ole õigeaegselt erikooli tagasi läinud, sellistest olukordadest teavitab kool politseid. Selle teavitamise üldine eesmärk on, et politsei leiaks lapse üles ja toimetaks lapse tagasi kooli või hoiaks last seni enda valve all, kuni kool saab talle ise järele tulla ja ta kooli tagasi viia. Teine võimalus on see, et laps on teinud midagi ebaseaduslikku ja jäänud sellega vahele, seda nii kooli territooriumil kui ka väljaspool. Järgnevalt annan ülevaate, millised on politsei õigused ja kohustused selliste olukordade lahendamisel ja kooli abistamisel. Esiteks selgitangi, millised on politsei võimalused üldse erikooli lapse kinni pidamiseks, see tähendab nii õpilase ise kooli tagasi toimetamiseks, kui ka õpilase valvamiseks seni, kuni kool saab õpilasele järele tulla. Laste kohtlemise juhendi järgi võib politsei lapse liikumisvabadust piirata menetlustoimingute tegemiseks, menetlustoiming on haldus- või süüteomenetluses tehtav tegevus. Sellest tulenevalt, kui lapsega on toimingud tehtud, siis lapse seaduslikku esindajat (hooldusõiguslik lapsevanem või kohtu määratud eestkostja, nende puudumise korral kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja) teavitatakse lapsega tehtavatest toimingutest seadustes ettenähtud alustel ja lapse huvidest lähtuvalt. Joobeseisundis laps antakse üle seaduslikule esindajale, täiskasvanud perekonnaliikmele, hooldajale või eestkostjale (Laste kohtlemise juhend). Laste kohtlemise juhendi järgi, kui laps on tingimustes, mis ohustavad tema tervist või arengut või kes oma käitumise või tegevusega ohustab oma tervist ja arengut võib lapse kinni pidada üleandmiseks lapse seaduslikule esindajale, täiskasvanud lähisugulasele või lapse ohutust tagavale isikule. 18

19 Kui õpilane on erikoolist omavoliliselt lahkunud või ei ole kodukülastuselt õigeaegselt tagasi tulnud, aga ühtegi seaduserikkumist toime pannud ei ole, siis politseil ei ole õigust last kinni hoida kooli tagasi viimiseks või valvamiseks, kuni kool lapsele järele tuleb. Politsei võib korrakaitseseaduse (2015) 46 lõike 1 punkt 6 alusel kinni pidada, sulgedes ruumi või sõidukisse täiskasvanud saatjata alla 16-aastase lapse üleandmiseks tema vanemale või seaduslikule esindajale või lapse toimetamiseks tema vanema või seadusliku esindaja juurde või kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutusse seaduses sätestatud liikumispiirangu rikkumise kõrvaldamiseks avalikus kohas. Lastekaitseseadus (2014) 23 lõike 1 järgi on alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida avalikus kohas ilma täiskasvanud saatjata kell , 1. juunist kuni 31. augustini kell Politsei ja piirivalve seaduse (2015) 3 lõige 7 alusel on politsei ülesandeks ka karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras, kuid kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine ei ole karistus vaid mõjutusvahend, seega politsei pädevuses see ei ole. Seega on politseil kolm seadusest tulenevat õigust erikoolist lahkunud õpilase kinni pidamiseks. Esiteks, kui õpilane viibib lastekaitseseadusest tulenevate piirangute ajal ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas. Kui aga laps on kodus, enda seadusliku esindaja juures, siis politseil sellist õigust ei ole. Teiseks, kui laps on tingimustes, mis ohustavad tema tervist ja arengut ja kolmandaks, kui laps on joobeseisundis Kohalik omavalitsus Lastekaitse spetsialist on erikooli last ümbritsevate institutsioonide üks oluline esindaja, kuna tema puutub lapse ja tema perega kokku kõige pikema aja jooksul, nii enne erikooli suunamist, erikooli ajal, kui ka pärast erikoolist lahkumist. Lisaks on tema arvamus lapse perest oluline otsustamaks lapse erikooli suunamist ning ta on liige ka last puudutavates kohtumistes erikoolis. 19

20 Seega erikoolis õppiva lapse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist on kooli suunatud lapse ja tema perega enamasti juba enne kooli minemist tuttav, sest alaealise mõjutusvahendite seaduse (2015) 14 lg 2 järgi koostab sotsiaaltöötaja komisjonile arvamuse lapse perekonnast. Lisaks alaealiste komisjonile koostatud arvamusele võivad laps ja pere olla lastekaitse spetsialistile tuttavad juba enne alaealiste komisjoni suunamist, kui pere saab mingisugust toetust või teenust omavalitsuselt (Alaealise mõjutusvahendite seadus, 2015). Kui on tehtud otsus lapse suunamiseks erikooli, siis lastekaitseseaduse (2014) 21 lg 1 alusel peab kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel selgitama välja lapse huvid ning otsuse tegemisel tuleb nendest lähtuda. Lastekaitseseaduse (2014) 18 lg 1 järgi on lastekaitsetöötaja Sotsiaalkindlustusameti, maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik, kes täidab talle lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Tartu linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna käskkirja (2016) järgi on lastekaitse spetsialisti teenistusülesanneteks muu hulgas ka: sotsiaalnõustamine; arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta; abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine; hädaohus ja abivajava lapse edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine juhtumikorralduse põhimõttel koostöös teiste spetsialistidega; arvamuse andmine hooldusõiguse küsimustes; materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus (Käskkiri 2016). Lapse heaoluks loetakse lastekaitseseaduse (2014) 4 järgi lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Lastekaitseseaduse (2014) 6 lg 1 alusel tuleb lapse õiguste ja heaolu tagamiseks ennetada lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske, see tähendab last ohustavate olukordade ja sündmuste võimalikult varast märkamist ja neile reageerimist, sealhulgas lapse arengu- ja 20

21 käitumisprobleemide, kasvukeskkonnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise tuvastamist ning lapse heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamist. Lastekaitseseaduse (2014) 8 lg 1 alusel peavad lapse õiguste ja heaolu tagamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel lastekaitseseaduse (2014) 17 lg 1 alusel on lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks ning lg 6 alusel on omavalitsuse ülesandeks lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta. 1.4 Probleemipüstitus Erikoolis õppiva lapsega tegelevad lisaks koolile ka teised institutsioonid. Kõigil last ümbritsevatel institutsioonidel, ka koolil ja perel, on lapsega tegelemisel mingisugused ülesanded ja eesmärgid. Oluline osa kogu erikooli kasvatussüsteemis on õpilase kodukülastusel, kuna see on justkui mudelsituatsioon sellest, milline on elu pärast kooli lõpetamist ning milles hästi kompaktselt kohtuvad ja paljastavad end eri süsteemid ümber lapse. Seega mudelsituatsioonides asjade õnnestumine on eelduseks, et asjad õnnestuksid ka siis, kui kool on lõpetatud ja on aeg tagasi koju minna. Mina uurin, millised on erikoolis oleva lapsega tegelevate institutsioonide esindajate kogemused seoses erikooli õpilaste kodukülastusega. Lähtudes eluilmakesksest lähenemisest uurin, kuidas spetsialistid tõlgendavad laste eluilma ning kuidas püüavad korraldada ja mõjutada laste argipäeva erikoolis ja väljaspool. Kuna eluilmakeskse lähenemise mõte on läbi kogukonna lapse argipäeva struktureerimine ja korrastamine, siis on vajalik uurida, kuidas 21

22 teised institutsioonid kogevad praegust koostööd lapse eluilma korrastamisel ning milles näevad puudujääke. Varasemalt on uuritud üldiselt erikoolide toimimist ja eesmärgipärasust, kuid eraldi ei ole uuritud last ümbritsevate institutsioonide kogemusi kodukülastustega tegelemisel. Probleem on selles, lapsed pingutavad koolis selle jaoks, et kodukülastuse luba saada, kuid kodus olles teevad nad erinevatel põhjustel püstitatud eesmärkidega vastuolus olevaid tegevusi ehk tegevusi, mille tõttu nad üldse erikooli suunati. Eesmärk on teada saada, millised on last ümbritsevate institutsioonide esindajate kogemused erikooli lapse kodukülastuse planeerimise ja korrastamisega ning kas sellisel kujul kodukülastus osana kasvatussüsteemist on nende arvates mõistlik ja viib lähemale kooli üldisele eesmärgile. Uurimisküsimused: 1. Millise tähenduse annavad last ümbritsevate institutsioonide esindajad kodukülastusele kasvatussüsteemis? 2. Milline on last ümbritsevate institutsioonide roll seoses kodukülastusega? 3. Kuidas on korraldatud lapse pere toetamine, et pere saaks olla lapse arengut toetav? 22

23 2. Meetod 2.1 Uurimismeetodi valik Valisin uurimuse läbiviimiseks kvalitatiivse meetodi, sest see võimaldab tegeleda inimeste isikliku ja sotsiaalse kogemuse uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamisega ning nähtusi mõtestatakse nende tähenduste kaudu, mida inimesed neile annavad. Kvalitatiivsete andmete kogumiseks kasutan poolstruktureeritud intervjuusid. See meetod eeldab, et intervjueeritaval on laialdased teadmised uuritavas teemas ning intervjuu küsimused peavad olema avatud, et uuritava seisukohast võimalikult täpselt aru saada (Flick, 2009: ). Intervjuude abil uurin spetsialistide kogemusi ja arvamusi erikoolis õppiva lapse ja perega tegelemisel. 2.2 Uurimuses osalejad Lähtudes uurimuse eesmärgist tegin intervjuud Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe osakonnas õppivate laste ja nende peredega töötavate spetsialistidega. Kokku tegin seitse intervjuud: kaks erikooli töötajatega, kaks noorsoopolitseinikega, kaks lastekaitse spetsialistidega ja ühe intervjuu koolis projekti raames töötava kliinilise psühholoogiga. Erikooli töötajatest tegin intervjuu sotsiaaltöö juhi ja järelevalve peaspetsialistiga. Sotsiaaltöö juht puutub igapäevaselt kokku lastega seotud otsuste ja teenuste planeerimise ja organiseerimisega ning järelevalve spetsialistil on oluline roll laste üle järelevalve tagamisel. Lastekaitse spetsialistid omavad ülevaadet erikoolis õppivate laste peredest ja puutuvad nendega igapäevaselt kokku ning nemad on üheks osapooleks lapsega tehtavate otsuste tegemisel. Intervjueerisin kahte Tartu linna lastekaitse spetsialisti, kellel on erinev tööstaaž antud positsioonil, et saada eri vaatenurkadest teavet erikooli lapse ja perega töötamisest. Noorsoopolitseinikud puutuvad erikoolis õppivate noortega kokku siis, kui lapsed on toime pannud ebaseaduslikke tegevusi või lahkunud erikoolist omaalgatuslikult. Tegin intervjuu kahe noorsoopolitseinikuga, ühe endise ja ühe praegu Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse õpilastega töötava noorsoopolitseinikuga. 23

24 Teemaga rohkem tegeledes jõudsin järeldusele, et ka koolis töötaval kliinilisel psühholoogil on oluline roll õpilaste käitumise jälgimisel seoses õpilase koju lubamisega. Seega viisin ühe intervjuu läbi ka erikoolis projekti raames tööl olnud kliinilise psühholoogiga. 2.3 Intervjuu kava ja andmete kogumine Intervjuude eesmärk on uurida, kuidas spetsialistid tõlgendavad laste eluilma ning kuidas püüavad korraldada ja mõjutada nende argipäeva erikoolis ja väljaspool. Lähtudes probleemipüstitusest ja uurimisküsimustest koostasin poolstruktureeritud intervjuu kava, mis koosneb kolmest teemaplokist, konkreetsed küsimused erinesid olenevalt intervjueeritava institutsioonist. 1. Tegevused pere ja lapsega 2. Ülesanded ja kogemused seoses kodukülastusega 3. Vastutus ja kontroll õpilase tegevuste üle Teemaplokkide koostamisel oli palju abi aines Sotsiaalpedagoogilised lähenemised sotsiaaltöös läbiviidud uurimusest, mille käigus õppisin uurimuse eesmärkidele vastavate intervjuu teemade määratlemist. Kuna uurimuses on oluline, et intervjueeritavad kirjeldaksid avatult enda kogemusi seoses kodukülastusega, koostasin poolstruktureeritud intervjuu kava, mis koosnes peamistest teemadest ja küsimustest ning nendega seotud lisaküsimustest, mida osalejate vastustest lähtuvalt vajadusel esitada. Alustasin intervjuude läbiviimist aasta märtsis Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse töötajatega. Intervjuudeks kokkuleppe saamine oli üsna keeruline ja aega nõudev protsess. Lõpuks sain nõusoleku intervjuude tegemiseks kooli järelevalve peaspetsialistiga, kellega koos samal ajal läbisin Johannes Mihkelsoni Keskuses lepitajate koolitust. Kuna tema ei tegele igapäevaselt kodukülastuste planeerimise ja otsustamisega, siis soovitas intervjuu teha ka sotsiaaltöö juhiga. Sotsiaaltöö juht oli juba eelnevalt i teel nõusoleku intervjuudeks andnud. Järelevalve spetsialistiga sain konkreetse kohtumise kokku leppida ja mõistlik tundus, siis sellel päeval mõlema töötaja intervjuu läbi viia. Intervjuud toimusid kooli hoones, eraldi ruumis, et ei oleks väliseid segajaid. Kuigi olime eelnevalt intervjuude 24

25 tegemise kokku leppinud, siis kohale minnes palusid intervjueeritavad küsimusi näha ja pakkusid välja, et äkki vastavad neile lihtsalt kirjalikult. Pärast selgitust, miks kirjalik vastamine ei sobi, sain diktofoni salvestama panna ja alustada esimese intervjuuga. Kuna intervjuud toimusid järjestikku, siis ei olnud võimalust esimese intervjuu analüüsimise järel kava täiendada, teisest intervjuust sain täpsustusi esimesele. Esimeses intervjuus sain vastuseid rohkem järelevalvet puudutavates küsimustes ja teises lastega planeeritud tegevuste ja otsuste kohta. Mõlemad intervjuud olid üsna lühikesed ja mitte eriti arutlevad. Lastekaitse spetsialistide poolstruktureeritud intervjuud toimusid aasta aprillis Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse hoones. Kokkuleppe intervjuu tegemiseks tegin kõigepealt ühe lastekaitse spetsialistiga, kes oli koheselt nõus mulle intervjuu andma ja kes soovitas mul intervjuud küsida ka enda kolleegi käest. Koheselt võtsin ka temaga ühendust ja ka tema oli meeleldi nõus mulle intervjuud andma. Mõlema spetsialistiga olen eelnevalt tuttav tööalaselt ja kuna me igapäevaselt suhtleme tihedalt telefoni teel, siis ka intervjuu ajad leppisime kokku telefonis vesteldes. Esimene intervjuu toimus spetsialisti kabinetis, kus ta on üksinda, seega oli seal hea intervjuud läbi viia. Lastekaitse spetsialist vabandas juba enne intervjuud, et ilmselt tuleb tal paar telefonikõne, millele ta peab vastama, seega olin sellega arvestanud ja intervjueerimist see ei seganud. Intervjuude vahe oli umbes nädal aega, seega sain pärast esimest intervjuud analüüsides järgneva intervjuu jaoks kavas parandusi teha ja küsimusi lisada. Teine intervjuu toimus eraldi ruumis, mis on ilmselt ette nähtud klientidega vestlemiseks, ka seal olime kahekesi, seega intervjuud teha oli mõlemale poolele mugav. Ka selle intervjuu jooksul pidi lastekaitse spetsialist kõnedele vastama, kuid see ei seganud intervjuu käiku, sest mina olin sellega eelmise intervjuu põhjal juba arvestanud ja intervjueeritav suutis koheselt pärast kõne lõppu küsimuste juurde tagasi pöörduda. Mõlemale spetsialistile mainisin eelnevalt, mida ma enda magistritöös uurin ja palusin neil rääkida ka positiivsetest kogemustest, kuna osa minu uurimusest ehk ebaõnnestunud kodukülastused puudutab tegelikult ainult mingit osa õpilastest, mitte kõiki erikooli õpilasi. Noorsoopolitseinike poolstruktureeritud intervjuud toimusid aasta aprillis. Esimese intervjuu kokkuleppe olin enda kolleegiga juba tunduvalt varem saanud, kuid konkreetne kuupäev oli määramata. Kuna me töötame igapäevaselt koos, siis leppisime töö juures kokku, 25

26 et teeme intervjuu politseimajas temale sobival ajal. Intervjuu toimus minu kabinetis, Politseija Piirivalveameti Lõuna prefektuuri hoones, kus saime sellel hetkel kahekesi olla. Teise intervjuu leppisin noorsoopolitseinikuga kokku telefoni teel, kuna tema on hetkel lapsehoolduspuhkusel kodus. Intervjuu toimuski tema kodus, mõlemale sobival ajal. Intervjuude vahe oli samuti umbes nädal, seega sain pärast esimest intervjuud küsimusi täiendada. Mõlemad intervjuud olid hästi avatud ja keegi ei andnud nö õigeid vastuseid, vaid olukordi kirjeldati täpselt nii, nagu nemad neid tunnetavad ja pigem emotsionaalselt. Samuti mainisin ka neile eelnevalt, mida ma enda magistritöös uurin ja palusin neil mõelda ka positiivsete kogemuste peale, kuna politsei kokkupuude erikooli õpilastega on enamasti ainult seoses ebaseaduslike tegevustega, mida panevad toime ainult osad erikooli õpilastest. Kõige viimasena toimus kliinilise psühholoogi intervjuu a aprilli lõpus. Temaga intervjuu tegemine oli tagantjärgi mõeldes väga oluline, sest tema nägi erikoolis töötades, kuidas kõikide teiste tegevused last mõjutavad. Ka tema oli koheselt nõus mulle intervjuu andma ja kokkuleppe kuupäeva ja asukoha kohta tegime telefoni teel. Intervjuu toimus tema praeguses töökohas, kus saime kahekesi kabinetis olla. Kuna kliinilise psühholoogiga minul tööalast kokkupuudet ei olnud, siis ei teadnud ma enne intervjuu tegemist, mis olid tema täpsed ülesanded ja milline oli tema kokkupuude kodukülastuste planeerimisega, seega koosnes minu intervjuukava rohkem märksõnadest, kui konkreetsetest küsimustest. Seitsme intervjuu kestvus kokku oli umbes kuus ja pool tundi. Kõikide intervjuude salvestamiseks kasutasin kahe erineva tehnikavahendi diktofoni, et kui üks mingil põhjusel ei tööta, siis ei läheks intervjuu kaduma. Nende kasutamisest teavitasin enne ka intervjueeritavaid ja selgitasin neile, et hiljem transkribeerin kogu intervjuu, kuid kellegi nimesid töös ei kasuta. Intervjuude töötlemisel kasutasin kodeerimist, mille eesmärk on tekstianalüüsi vähendamine parafraseerimise, summeerimise ja kategooriate moodustamisega (Laherand, 2008: 285). 2.4 Analüüsimeetod Andmete analüüsimisel kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi, kuna see ei lähtu ettekirjutatud intervjuu küsimuste järgi teemade analüüsil, vaid võimaldab analüüsida just intervjueeritavate jaoks olulisi teemasid. 26

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala Keidi Kütt KAS LASTEKAITSETÖÖTAJA PEAB ENNAST SOTSIAALTÖÖTAJAKS?

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ) ja mai 2018 S

TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ) ja mai 2018 S TÖÖ LAPSE JA PEREGA* /Lastekaitsetöötajate põhikoolituse IV moodul/ * Koolituskava on aidanud arendada Ingrid Sindi (TLÜ). 7.-8. ja 29.-30. mai 2018 Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem