KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ"

Väljavõte

1 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA 22 EKAP 1

2 Sisukord M1: Hoolduse alused... 3 M2 Praktilise töö juhendamine... 5 M3 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine... 7 M4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused... 9 VALIKMOODULID M5a. Lastetöö praktika juhendamine M5b. Eakatetöö praktika juhendamine M5c. Erivajadusega klienditöö praktika juhendamine

3 M1: Hoolduse alused Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) Mooduli eesmärk Sihtrühm Õppevorm Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: 1 Hoolduse alused 2 Õpetusega taotletakse, et õppija valdab sotsiaalhoolekande süsteemi põhimõtteid ja selgitab selle toimimist praktikandile Eelnevalt omandatud hooldustöötaja kompetentsid tasemel 3 või 4 ja/või omab vastavat kutsetunnistust Statsionaarne koolipõhine õppevorm Erialane baasettevalmistus Eelnevalt õpitu kordamine: kirjanduse, konspekti lugemine ja kokkuvõtte tegemine, diskussioon, ülesannete lahendamine. Õpinguid läbiva õpimapi koostamine Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded 1. Saab aru seadusandlusele tuginedes erinevatele sihtrühmadele suunatud teenuste ja toetuste süsteemist ja Eesti sotsiaalpoliitika põhimõtetest 2. Seostab Roper-Logan- Tierney elamistoimingute mudeli (12 elamistoimingut) abivajaja tegevus/ hooldusplaaniga Nimetab sihtrühma (lastega pere, erivajadusega lapsed ja täiskasvanud, eakad) vajadustele sobiva sotsiaalteenuse ja toetused Selgitab praktikandile oma valdkonnas Eesti sotsiaalpoliitika põhimõtete ja nõuete toimivust sotsiaalteenuste osutamisel. Hindab tegevus/hooldusplaani asjakohasust lähtudes abivajaja kirjeldusest ja elamistoimingute mudelist Kirjeldab konkreetse keskkonna riske kliendile ja toob välja võimalused riskide ennetamiseks või vähendamiseks selgitab praktikandi juhendamist hooldusplaani koostamiseks vajalike algandmete kogumisel arvestades kutseeetikat ja oma asutuse töökultuuri Rollimäng: praktika juhendajana selgitada esmasel kohtumisel oma asutuse töö põhimõtteid ja korraldust lähtuvalt sotsiaaltööd reguleerivate õigusaktide põhimõtetest. Esitlus: 1. Kliendi vajadustele vastav ja turvalisust tagav töökorraldus ja hooldustegevused (vastavalt elamistoimingute mudelile) 2. Töötaja käitumine riskiolukorras, füüsilist tööd vähendavad võtted ja vahendid. 3. Tegevus/hooldusplaani koostamise juhendamine Õpimapi koostamine kajastab Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega Sotsiaalne kaitse: riiklik korraldus sotsiaalkindlustuse süsteemi kaudu pakutavad teenused ja toetused kohaliku omavalitsuse kaudu pakutavad teenused ja toetused Hooldustöö sihtrühmad lastetöö s.h. erivajadusega lapsed Töö tööealiste abivajajatega s.h. erivajadusega inimesed Eakate töö Muud hoolekannet ja inimeste abistamist toetavad õigusaktid Turvaline ja toetav keskkond Töökeskkonna riskitegurid Abivajaja turvalisuse tagamine Töötervishoid Klienditöö korralduse alused asutuses Roper-Logan-Tierney elamistoimingute mudel (12 3 elamistoimingut) Tegevus/hooldusplaani

4 praktikajuhendaja kompetentse läbi kogutud materjali (kirjalikud tööd ja õppematerjalid) koostamine Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Lõiming mooduliga M4 Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused Teema: töökeskkond ja töötervishoid 1. Koostada kokkuvõte Eestis pakutavatest erinevate sihtrühmade sotsiaalteenuste, -toetuste ja hüvitistest. Välja tuua ka taotlemise/jagamise eripära sihtrühmiti. 2. Töökeskkonnas kasutatava hooldusplaani analüüs, igapäevaste toimingute dokumenteerimise eripära. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele Õppematerjalid Varasemate õpingute loengumaterjal Sotsiaalhoolekande seadus, inimõiguste deklaratsioon, sotsiaalhoolekande üldkontseptsioon, patsiendi kaitse seadus, lastekaitse seadus, perekonnaseadus

5 M2 Praktilise töö juhendamine Mooduli eesmärk Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: Õpiväljundid Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) 2 Praktilise töö juhendamine 7, sellest praktika 3 1. Mõistab praktikaprotsessi planeerimise tähtsust, koostab ja täidab vajalikke dokumente, edastab infot asjaomastele isikutele, organiseerib praktika protsessi. 3. Rakendab oma teadmisi ja oskusi praktikandi juhendamisel, hindamisel ja tagasiside andmisel lähtudes kutseetika põhimõtetest ja töökeskkonnas kehtivatest kokkulepetest Õppimisega taotletakse, et õppija juhendab ja hindab praktikanti lähtudes tema praktika eesmärkidest ja hindamiskriteeriumitest arvestades konkreetse organisatsiooni töökultuuriga Läbimisel moodul Hoolduse alused Rollimäng, suhtlemise praktilised harjutused, diskussioon, juhtumi analüüs, loeng, kirjalikud ülesanded, rühmatööd, õpimapi koostamine Hindamiskriteeriumid Vastavalt praktikandi praktika Juhendmaterjalile ja isiklikele eesmärkidele planeerib ja koostab praktikaplaani ja juhendamistegevuste visualiseeritud ajakava sh praktikal demonstreerib kokkulepete saavutamise viise (suuline, kirjalik vm) sh praktikal Hindab praktikandi motiveerituse taset ja isiksuseomadusi intervjuu kaudu sh praktikal Koostab praktikandi olemasolevate oskuste taseme määramiseks jõukohase praktilise ülesande (proovitöö) lähtuvalt praktika ülesandest sh praktikal Hindamismeetodid ja ülesanded 1. Õpimapp: sisaldab järgmisi osi: hooldustöötaja kutsestandard ja õppekava sisu kokkuvõte, praktikamudelid, juhendamise meetodid, intervjuu kirjeldus ja analüüs, proovitöö praktikandile, praktikaplaani näidis, juhendamise ajakava näidis, rollimängu analüüs jm 2. Rollimäng: viia läbi intervjuu praktikandiga, koostada praktika- ja juhendamise plaanid mis vastavad kõikide osapoolte (praktikant, asutus ja kool) eesmärkidele ja selgitada koostatut praktikandile ja töökaaslastele 2. Ülesanne praktikandile: 3 raskusastmes ühel hooldustoimingul põhineva ülesande koostamine praktikandi olemasolevate oskuste kindlaks tegemiseks (jõukohasuse) ja arengusuuna Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega Täiskasvanud õppija õppeprotsessi kaasamise alused Õppimis- ja õpetamiskäsitlused Täiskasvanu juhendamise eripära Kutsealase õppekava eesmärgid ja ülesanded Kutsehariduse õppekava põhiväärtused Eesti kvalifikatsiooni raamistik, kutsetasemed, mõisted (kutsestandard, kompetents, pädevus, oskus, osaoskus, õpiväljund jm) Praktikamudelid Õppijast, õppekavast ja juhendmaterjalidest lähtuva praktikamudeli valimine Isiklike pädevuste ja õpivajaduste kaardistamine ja karjääri planeerimine Suhtlemisoskused Aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus, konstruktiivne tagasiside, Konflikti reguleerimine, Intervjuu läbiviimine Kohanemise toetamine võõras keskkonnas Praktika protsessi läbi viimine 5

6 Iseseisev töö moodulis Mooduli hindamine Leiab erinevaid lahendusi esitatud praktikasituatsioonide kirjeldustele. Planeerib praktikandi praktika õpiväljundite hindamise meetodid sh hindab praktikanti praktikal Annab konstruktiivset tagasisidet sh praktikal Analüüsib iseenda juhendamist lähtudes võimalikest juhendamismeetoditest sh praktikal Selgitab juhtumile põhinevalt eetiliselt tundlikes olukordades käitumist lähtuvalt kutseetika põhimõtetest ja töökeskkonna eripärast määratlemiseks. 1. Õppematerjali lugemuse põhine reflekteeriva päeviku koostamine 2. Praktikajuhendaja pädevuste sõnastamine ja sellel põhineva eneseanalüüsi koostamine Praktikaplaani ja juhendamistegevuste ajakava koostamine Praktikandi juhendamine lähtudes juhendajale ja asutusele sobivast praktika mudelist Praktikandi oskuste hindamise meetodid Praktika tagasiside andmine (praktikandile, koolile jt osapooltele) Tavapärasemad konflikti olukorrad ja nende reguleerimine Klienditööst tulenevad olukorrad Eetiliselt tundlikud situatsioonid praktilises hooldustöös Organisatsiooni töökultuur Tööohutus- ja turvalisuse alased olukorrad Ennastsäästev töötamine Erinevad töökultuuri tüübid Praktikandi roll väljakujunenud töökollektiivis ja kohanemise toetamine Lõiming mooduliga M4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Õpiväljund 1 isikliku karjääri planeerimine Õpiväljund 2, 3 majandus ja ettevõtlus Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Õppematerjal Loengumaterjal, hooldustöötaja õppekava, Kuressaare Ametikooli praktika juhendid Kutsehariduse kooliõppekavade koostamise ja arendamise käsiraamat, II osa; SA Innove,

7 M 3 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine Mooduli eesmärk Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: 3 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine 5, sellest praktika 2 Õpetamisega taotletakse, et õppija juhendab praktikanti väljendades end korrektselt ja arusaadavalt, teeb koostööd võrgustiku erinevate osapooltega kasutades selleks erinevaid kommunikatsioonivahendeid Läbitud moodul Hoolduse alused,läbimisel moodul Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Rollimäng, simulatsioon Meeskondliku- ja diaadilise suhtlemise harjutused Harjutamine, iseseisev töö õppematerjaliga (arvuti- ja võõrkeeleoskused) Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded 1. Mõistab meeskonna kujunemise dünaamikat ja oskab seda arvestada oma rolli valikul. 2. Rakendab juhendamisel aktiivset kuulamist, selget ja korrektset eestikeelset eneseväljendust, erinevaid kommunikatsioonivahendeid ning suudab oma mõtet väljendada võõrkeeles. Kirjeldab ja analüüsib oma töökeskkonna meeskonna valmisolekut ja rollide jagunemist praktika edukaks juhendamiseks Koostab meeskonna koostöö kava lähtuvalt kehtestatud tööjaotusest ning analüüsib mõju organisatsiooni kultuuri tunnuste põhjal peale praktikat Kirjeldab meeskonna tööjaotusele toetuvat sisest delegeerimist Demonstreerib nõutud suhtlemistehnikate kasutamist lavastatud situatsioonides sh üks situatsioon, mis nõuab võõrkeelset suhtlemist sh praktikal Esitab suhtlemisoskuste analüüsi nõuetekohaselt Rollimäng teemadel: Demonstreerida meeskonnas ülesannete jagamist, delegeerimist, motiveerimist, ülesande põhjal toodud situatsiooni lahendamine sobivat suhtlemisstiili kasutades, praktikandile suulise ja kirjaliku tagasiside andmine sh võõrkeeles. Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega Grupist meeskonnaks Grupi dünaamika, kohesiivsus, rollid, meeskonnatöö printsiibid Eestvedamine Teema 2: Suhtlemisoskused Kontakti võtmine ja hoidmine Aktiivne kuulamine Selge eneseväljendus Enesekehtestamine Arvutioskused töökeskkonnas Tekstitöötlusprogrammi kasutamine (sh tabelite ja aruannete koostamine) Internetiotsingud ja andmebaasid (sh kooli Siseveebi praktika osa) Sotsiaalvõrgustikud ja infovahetus interneti kaudu (e-post, Skype jne) Erialane võõrkeel töökeskkonnas Suhtlemise alustamine (tutvumine, üldised vestlusteemad) Erialane sõnavara tööülesannete tutvustamisel Digitaalsed abivahendid kirjalike võõrkeelsete tekstidega töötamiseks Lõiming mooduliga M4 Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse 7 alused

8 vormistatuna korrektses eesti keeles Demonstreerib vastavalt ülesandele kolleegide toetamist, tegevuste delegeerimist ja motiveerimist ning analüüsib seda praktika põhjal ÕV 5 3. Rakendab suhtlemisel võidanvõidad mõtteviisi arvestades heade tavade, praktikandi kultuuritausta ning kogemustega Lahendab ette antud situatsioonid lähtudes võidanvõidad mõtteviisist sh üks situatsioonidest on seotud kultuurilise erinevusega Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine 1. Kogemusest õpitu analüüs meeskonnatöö ja isiklike suhtlemisoskustest praktilise harjutuste põhjal (oskustest ja hoiakutest lähtuv) 2. praktikandi hinnangulehe koostamine elektrooniliselt, suulise tagasiside ette valmistamine sh inglise keeles 3. Praktikajuhendaja praktika ülesannete dokumenteerimine Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele Õppematerjal T. Tilk Erinevad arvutiõpikud vastavalt õppija poolt kasutatavale Windowsi ja Office variandile (olemas 10 varianti) S. Pree Suhtlemine 1 ja Suhtlemine 2 ( Erinevad võõrkeele õpikud (vastavalt õppija tasemele), internetiressursid (sh e-sõnastikud) 8

9 M4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) Mooduli eesmärk Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: Õpiväljundid 4 Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused 6 Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest Läbitud tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna 4. taseme õppekava. Käesolevas õppekavas läbitakse moodul integreerituna põhiõppe moodulites. Rollimäng, kirjalikud tööd, situatsiooni- ja keskkonna analüüs, eneseanalüüs Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega 1. Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestva karjääriplaneeri mise protsessis analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektrooniliselt praktika- ja töökohtade kohta koostab juhendi alusel elektroonilisi lähtuvalt dokumentide vormistamise heast tavast: CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus valmistab juhendi alusel ette ja osaleb näidistööintervjuul koostab juhendamisel endale sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani 1. Õpimapi koostamine: põhiõppemoodulites koostatud kirjalikud tööd ja õppematerjalid, praktikajuhendaja praktikal koostatu, motivatsioonikiri, avaldus jm praktikale ja tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid), eneseanalüüs koos karjääriplaaniga. 2. Konkreetsest ülesandest lähtuvalt konkreetse keskkonna olulisema riski/ohu välja toomine ja vähemalt ühe lahenduse kirjeldamine, selle ennetamiseks või vähendamiseks Karjääri planeerimine Enesetundmine. Isiksuseomadused. närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, positiivne mõtlemine võimed, intelligentsus, huvid, oskused minapilt, enesehinnang, identiteet, reflektsioon, sotsiaalne küpsus Õppimisvõimalused ja töömaailma tundmine. Muutuv tööturg: valdkonna olukord, kutsestandardid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused Sotsiaaltöö valdkonna tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, kutseriskid, töömotivatsioon, töötus, tööturuteenused. Elukestev õpe. Planeerimine ja otsustamine. Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid Karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine 9

10 2. Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskko nna toimimist kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke vajadusi lähtuvalt ressursside piiratusest selgitab juhendi alusel nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust Majanduse ja ettevõtluse alused Majanduses osalejate majanduslik eesmärk ja ressursside piiratus Turumajandus, nõudlus ja pakkumine Maksusüsteem 3. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskko nnas koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda leibkonna ühe kuu eelarve loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektrooniliselt finantsasutuste poolt pakutavate põhiliste teenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis lähtudes õpitavast valdkonnast võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid tutvustab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt, meeskonnatööna, juhendi alusel lihtsustatud äriplaani Pangandus ja finantskirjaoskus Tööturg Ettevõtluskeskkond Vastutustundlik ettevõtlus ja ärieetika Äriidee ja lihtsustatud äriplaan 10

11 4. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi lähtudes riiklikust strateegiast loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel ja kirjeldab riskianalüüsi olemust tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldist füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja kirjeldab iseseisvalt enda tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest allikatest juhtumi näitel leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta võrdleb iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi erinevusi loetleb ja kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust sisaldavaid organisatsioonisiseseid dokumente arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist kirjeldab meeskonnatööna asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e- kirja, sh allkirjastab digitaalselt kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus Töötervishoid ja ohutegurid töökeskkonnas Tööohutus töökeskkonnas Tööõnnetusega seotud õigused ja kohustused Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping Töölepinguseadus Asjaajamine ja dokumendihaldus 11

12 isiklike dokumentide säilitamisega 5. Käitub kasutab situatsioonile sobivat verbaalset ja vastastikust mitteverbaalset suhtlemist Suhtlemisoskused. suhtlemist Kuulamine, eneseavamine, - väljendus kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh toetaval viisil Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine tavajärgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava ja teenindussituatsioonides selgitab ja järgib suhtlemissituatsioonides Telefoni- ja internetisuhtluse hea tava üldtunnustatud käitumistavasid Meeskond. Eesmärgid, areng, rollid, kasutab tulemusliku meeskonnatöö meeskonnatöö põhimõtted ja oskused põhimõtteid Kliendikeskse teeninduse põhimõtted. kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna Käitumine tavapärastes kultuurilisi erinevusi suhtlemisel teenindussituatsioonides. loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna kliendikeskse teeninduse põhimõtteid Mooduli hinde Mooduli hinnatakse mitteeristavalt õpimapi alusel. kujunemine Õppematerjalid Ettevõtlusarendamise Sihtasutus Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused tekst.pdf Karjääriinfoportaal õppekeskkond GetSet Maksu- ja tolliamet Pree, S., Koppel, M. Teenindussuhtlemine. Rahandusministeerium Suppi, K. Ettevõtlusõpik - käsiraamat. Altex, 2013 Töö- ja teenuste osutamise lepingute koostamine Töökeskkonna käsiraamat Töölepingu seadus Töölepinguseadus (e-käsiraamat) Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Võlaõigusseadus Äriseadustik Tööõiguskoolituse e-kursus 12

13 VALIKMOODULID Õppija valib ühe mooduli vastavalt oma erialase töö sihtrühmale M5a. Lastetöö praktika juhendamine Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) Mooduli eesmärk Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: 5a Lastetöö praktika juhendamine 2 Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud praktikanti juhendamiseks töö planeerimisel, teenuse osutamisel ja eneseanalüüsil Läbitud tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna 4. taseme õppekava. Rollimäng, kirjalikud tööd, situatsiooni- ja keskkonna analüüs, eneseanalüüs Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega 1. Saab aru lastele ja peredele suunatud teenuste ja toetuste süsteemist 2. Mõistab lapse arenguvajadusi (sh kasvatuslikud-, tervisest- ja keskkonnast tulenevad vajadused) ja vastavate kooskõlastatud ning planeeritud tegevuste Selgitab praktikandile laste ja perede toetamise süsteemi, seostab selle praktikabaasist saadavate kogemustega Demonstreerib praktikandi küsimustega suunamist ja arutelu juhtimist kindlale juhtumile toetuvalt lapse arenguvajaduste (s.h. kasvatuslikud, tervisest ja keskkonnast tulenevad vajadused) ja koostööviiside planeerimist teiste võrgutiku liikmetega 1. Rollimäng: Konkreetse juhtumi kirjeldusel põhinev rollimäng (praktikajuhendaja, praktikant, vaatleja) Andmed perest on järgmised: laste vanused, olukorra kirjeldus (vanemate tegevusala, elustiil, tõekspidamised, jms), tekkinud probleemid (majanduslikud, tervisest tulenevad jms) Õppija ülesandeks on lapse/laste heaolust lähtuv juhtumi korralduse (sisaldab kasvatuslikke sekkumisi pedagoogilisi meetodeid kohandades, arengukeskkonna kujundamisse sekkumist, võrgustiku kaasamist, võimalikele terviseprobleemidele reageerimist) selgitamine praktikandile, koostöös planeeritakse perele sobiv sekkumisviis kaasates vajadusel Teenused ja toetused lastega perele Riiklikud pere toimetulekut soodustavad meetmed Riiklikud teenused ja toetused (peretoetus, vanemahüvitis jms) Tervishoiuteenuste korraldus Maksusoodustused jms meetmed pere toetuseks Kohaliku omavalituse (KOV) poolt pere toimetulekut soodustavad meetmed KOV sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise kord KOV asutuste võrgustik (lasteaiad, lastehoid, koolivõrgustik jm) Vabatahtliku töö võimalused kohalikul tasandil Lapsehoidja kui tugiisik Lapse areng, kasvatus ja hooldamine peres Arengupsühholoogia Kakskeelse lapse toimetuleku soodustamine Erinevad kasvatuslikud sekkumisviisid, nende kohandamine vastavalt lapse eripärale ja kasvukeskkonnale Mängu tähtsus lapse arengus, mänguliste 13

14 asjakohasust, suunab praktikanti märkama pere abivajadust ja valima sekkumisviisi arvestades kutse-eetika põhimõtteid. Demonstreerib praktikandi juhendamist sobiva suhtlemisviisi valikul lapse ja perega, kindlale juhtumile toetuvalt kasvatus- ja hooldus meetodite sobivuse ja rakendamise eripära üle Koostab praktikandile pere toimetuleku hindamise küsimustiku ja analüüsib koos rühmaga selle raskusastet ja võimalikke sekkumisviise. Demonstreerib praktikandi tunnete ventileerimist ja sobiva toimetuleku viisi planeerimist erinevaid võrgustikuliikmeid. Praktikajuhendaja peegeldab praktikandi tundeid ja arutatakse toetusviise. Vaatleja jälgib protsessi ja annab tagasisidet. Iga õpilane on järjest kõikides rollides. 2. Küsimustiku koostamine (10 küsimust), mille kaudu praktikant hindab vaatluse kaudu pere kui terviku toimimist. situatsioonide loomine, mängu sekkumine Lapse sotsiaalsete oskuste kujundamine läbi igapäevategevustesse kaasamise Haige lapse hooldamine Haige lapse hooldamine, tähtsamate eluliste näitajate mõõtmine Arsti ettekirjutuste arvestamine s.h. ravimite manustamine Esmaabi osutamine ja sekkumine muudesse kriitilistesse olukordadesse Peretöö Lapse arenguks sobiva kasvukeskkonna (füüsiline, sotsiaalne, kultuuriline) kujundamine. Suhtlemine lapsega ja vanematega s.h. erineva kultuuritausta ja pere tõekspidamiste arvestamine peretöös Pere majandusliku olukorra ja abivajaduse hindamine, sobiva sekkumisviisi planeerimine Võrgustikus töötamine Iseseisev töö moodulis 1. Ülevaade riiklikest ja KOV teenustest ja toetustest ning teenuseid pakkuvate asutuste võrgustikust ja selle kohandamine ühele konkreetsele perele. 2. Pere tulude-kulude analüüsi koostamine konkreetse juhtumi põhjal. 3. Ühe konkreetse pere kirjeldus ja analüüs (laste biopsühhosotsiaalne areng, kasvatusvõtted, keskkond, toimetulek, teenused). Mooduli hinde kujunemine Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele Õppematerjal Eelnevate õpingute konspektid Asperg, M., Hõrrak, E. jt. (2011) Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tallinn: INNOVE Kera, S. (2004) Üheskoos teel. Kirjastus Ilo Lapse heaolu hindamise abivahend lastekaitsetöötajatele. Sotsiaalministeerium Lapsehoidja käsiraamat. 2007, MTÜ Perekasvatuse Instituut Pree, S. Arengupsühholoogia

15 M5b. Eakate töö praktika juhendamine Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) 5b Eakate töö praktika juhendamine 2 Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud praktikanti juhendamiseks töö planeerimisel, teenuse osutamisel ja eneseanalüüsil Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna 4. taseme õppekava. Õppemeetodid: Rollimäng, kirjalikud tööd, situatsiooni- ja keskkonna analüüs, eneseanalüüs Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega 1. Saab aru eakatele suunatud teenuste ja toetuste süsteemis 2. Suunab praktikanti märkama kliendi vajadusi ja planeerima neile vastavaid hooldustoiminguid, juhendab sobivate hooldusõendusvõtete kasutamisel järgides häid teenindustavasid-, kutseetika põhimõtteid- ja keskkonna säästlikkuse nõudeid. Selgitab praktikandile laste ja perede toetamise süsteemi, seostab selle praktikabaasist saadavate kogemustega Juhendab ja suunab praktikanti märkama kliendi vajadusi lähtuvalt Roper-Logan-Tierney elamismudelist ja planeerima meeskonnaga kooskõlastatult vastavad hooldustoimingud Demonstreerib hooldusõendusvõtete juhendamist pöörates tähelepanu teenindustavade-, kutse-eetika põhimõtete ja keskkonna säästlikkuse nõuete järgmisele. Planeerib praktikaplaani 1. Hooldusplaani koostamine ja esitlemine: kliendi kirjeldusele ja 12 elamistoimingul põhineva tabeli täitmine, vajadustele vastava hooldustoimingu planeerimine. Kliendi kirjeldus sisaldab järgmisi andmeid: eaka vanus, tervisliku seisundi ja olukorra kirjeldus (elustiil, tõekspidamised, hobid jms), tekkinud probleemid (majanduslikud, tervisest tulenevad jms) 2. Rollimäng: praktikajuhendaja juhendamine hooldustoimingute läbiviimine (praktikajuhendaja, praktikant, vaatleja) Praktikajuhendaja ülesandeks on jälgida praktikandi hooldustoimingute terviklikku sooritust ja anda tagasisidet. Praktikajuhendaja peegeldab praktikandi tundeid ja arutatakse toetusviise. Vaatleja jälgib protsessi ja annab tagasisidet. Iga õpilane on järjest kõikides rollides. 2. Aktiviseeriv tegevus: kirjeldatud on hooldusteenust saava eaka kliendi huvisid, tervislikku seisundit ja vajadusi. Õppija ülesandeks on planeerida sobivtegevus ja aeg selle läbiviimiseks Eakatele suunatud teenused ja toetused Perekonnaseadusest tulenev perekondlik vastutus Tervishoiuteenuste korraldus Kohaliku omavalituse (KOV) poolt pakutavad teenused ja toetused KOV sotsiaaltoetuste ja - teenuste taotlemise kord KOV asutuste võrgustik (päevakeskused, üldhooldekodud jm) Vabatahtliku töö võimalused kohalikul tasandil Eaka hooldamine Roper-Logan-Tierney elamistoimingute mudel Kliendi vajaduste kaardistamise viisid ja tehnikad Tervikliku hooldusprotsessi olemus (kliendi informeerimine, tegevuste kooskõlastamine, privaatsuse tagamine, hooldustoimingu teostamine, aruande täitmine) Oma töö korraldamine 15 koduhooldusteenuse tegevuste

16 Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine koostamisel koostöös praktikandiga sobiva aktiviseeriva tegevuse järjestamine asutusehoolduse kliendigrupi hooldamisega seotud tegevuse järjestamine Töötervishoiu ja keskkonnanõuete järgmine Eakatele suunatud aktiviseerivad tegevused Ürituse organiseerimine eaka päeva planeerimine ja sisustamine lähtuvalt tema funktsionaalsest võimekusest, harjumustest, huvidest ja vajadustest. 1. Ülevaade riiklikest ja KOV teenustest ja toetustest ning teenuseid pakkuvate asutuste võrgustikust ja selle kohandamine ühele konkreetsele leibkonnale 2. Hooldustoimingute etapiviisiline järjestamine konkreetse asutuse/klientide põhjal ja aktiviseeriva tegevuse plaani vormistamine Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele Õppematerjal Eelnevate õpingute konspektid ja õppematerjalid Asperg, M., Hõrrak, E. jt. (2011) Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tallinn: INNOVE Käsiraamat dementsete haigete hooldajale. (2008) Eesti Alzheimeri Tõve Ühing Omastehooldaja käsiraamat. (2012) MTÜ Inkotuba Paavel, V. (2009) Hooliva hooldaja käsiraamat. EV Sotsiaalministeerium Rannastu, K. (2005) Sotsiaalhooldus. Kirjastus Ilo 16

17 M5c. Erivajadusega klienditöö praktika juhendamine Mooduli eesmärk Mooduli nr Mooduli nimi Mooduli maht (EKAP) Nõuded mooduli alustamiseks Õppemeetodid: 5c Erivajadusega klienditöö praktika juhendamine 2 Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud praktikanti juhendamiseks töö planeerimisel, teenuse osutamisel ja eneseanalüüsil Läbitud tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna 4. taseme õppekava. Rühmatöö, loeng, intervjueerimise tehnikad, töökogemustel põhinev vestlus, diskussioon Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamismeetodid ja ülesanded Mooduli teemad/alateemad, lõiming teiste põhiõpingute moodulitega 1. Analüüsib praktikandiga erihoolekandeteenuseid lähtuvalt psüühilise erivajadusega inimeste hoolekande süsteemi alusmudelist, teenuse sisule ja osutajale esitatavatest nõuetest (sh kutse-eetika põhimõtetest tulenevalt) 1. Rakendab oma teadmisi praktikandi juhendamisel märkama kliendi toimetulekut ja tegevusvõimet mõjutavat eripära ja annab informatsiooni vajaliku lisateabe saamiseks kliendi tegevusplaani koostamisel. Läbi vestluse suunab praktikanti aru saama teooria ja praktilise tööelu seostest arvestades kliendi eripära (diagnoos, harjumused, kogemused, elukulg), töötaja rollile ning teenuse sisule esitatavatest nõuetest. Vastavalt ülesandele juhendab ja suunab küsimustega praktikanti kliendi toimetulekut mõjutavate oluliste seoste leidmisel, vajaliku info kogumisel ning kasutamisel lähtudes konfidentsiaalsus nõuetest. Toob välja tegevusplaani koostamise etapid ja praktikandi ülesanded sellega seoses, juhendab praktikande igapäevast tegevust koostatud tegevusplaanist lähtuvalt. Vastab praktikandi küsimustele aga kui Kindlale juhtumile toetuvalt õhutab praktikanti rääkima tekkinud tunnetest ja planeerima koos sobiva toimetuleku viisi. 1. Rollimäng (praktikajuhendaja, praktikant, vaatleja) Ülesande kirjelduses on toodud kliendi kirjeldus (diagnoos, tema harjumused, kogemused, tavapärane käitumine, mõned olulised faktid elust, mõned probleeme tekitavad asjaolud) Praktikajuhendaja ülesandeks on vestluses praktikandiga suunata tema arusaamu oma rollile kliendi normaalse elukorralduse tagamisel vastavalt teenusele esitatavatest nõuetest. 2. Seminar: õppija koostab tegevusplaani koostamise juhendi. Konkreetse kliendi tegevusvõime ja toimetuleku kirjelduse põhjal selgitab kaasõppijatele -kuidas koguda ja kasutada infot, -millistele aspektidele tuleb plaanis töötaja tegevus suunata -millised tegevused vastavad kliendi vajadustele ja kuidas neid teostada Töö erivajadusega lapsega Igapäevaoskuste arendamine; eneseteeninduslike (ADL: söömine, riietumine, puhtuse pidamine, WC oskused, liikumine) oskuste harjutamine; kaasamine üldise toimetuleku arendamisse (IADL: toidu valmistamine, majapidamistööd, käitumine tänaval, poes, üritustel jms); suhtlemise ja arusaamise arendamine läbi alternatiivkommunikatsiooni tehnikate. Mängu- ja õpioskuse arendamine; hooldustöös õppimiseks/mänguks sobiva keskkonna loomine; mänguvahendite sobitamine; tegevuste kohandamine; koostöö spetsialistide ja lapsevanematega. Oma töö organiseerimine; läbipõlemise vältimine; töötamine laste grupiga; planeerimine, ettevalmistamine; tegevuse dokumenteerimine. Individuaalne töö lapsega, planeerimine, ettevalmistamine, tegevuse dokumenteerimine. Läbipõlemise tunnused, vältimine. Töömotivatsiooni hoidvad tegevused töökeskkonnas. 17

18 3. Kasutab erinevaid alternatiivkommunikatsiooni vahendeid. Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Vastavalt ülesandele demonstreerib praktikandile alternatiivkommunikatsiooni vahendi kasutamist kõnetu/vähese kõnega kliendiga töötamisel. -vastab kaasõppijate küsimustele - kirjeldab iseendast lähtuvalt viisi tööga seonduvatest hirmudest üle saamiseks 3. Ülesanne koos demonstratsiooniga päevategevuste järjestamise kohta 1) piktogrammil 2) pildilisel kujul (foto, sõnapilt) 3) esemelisel kujul Demonstreerida vähemalt ühe kasutamist Töö erivajadusega tööealise kliendiga Täiskasvanud kliendiga töötamise eripära, erihoolekandeteenuste korraldamise ideoloogia, teenuse sisule ja osutajale esitatavad nõuded. Kliendi kogemuste, harjumustega arvestamine igapäevatöö planeerimisel. Klienditöö tegevusplaani koostamine, kliendi tegevusvõime hindamine läbi tegevustervikute (eneseteeninduslikud-, tööja vabaaja tegevused). Alternatiivkommunikatsioonivahendite kasutamine kliendi kognitiivsete võimete hoidmiseks ja arendamiseks. Kliendi tegevusvõime ja toimetuleku oskuste arendamine läbi eesmärgistatud tegevuse, töötaja tegevuse dokumenteerimine. Kliendi käitumise eripära jälgimine, muutuste märkamine, instinktide väljenduste korrigeerimine. Meeskonnatöö Klienditöö eesmärkide ja meetodite ühtlustamine meeskonnas. Ürituste organiseerimine. Supervisiooni-, koosolekute- ja töötajate ühisürituste tähtsus läbipõlemise ennetamisel. 1. Ülevaade riiklikest ja KOV teenustest ja toetustest ning teenuseid pakkuvate asutuste võrgustikust ja selle kohandamine ühele konkreetsele leibkonnale; ühe puudega lastega tegeleva tegevusjuhendaja igapäevatöö sisuline ja logistiline järjestamine 2. Meeskonnatöö analüüs oma meeskonnatööd sisaldavate tööalaste kogemuste baasil, kus tuuakse välja kasu ja efektiivsuse suurendamise võimalused Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hindamise aluseks on iseseisvate tööde esitamine ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele Õppematerjalid Asperg, M., Hõrrak, E. jt. (2011) Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tallinn: INNOVE Daniels, E. R., Stafford, K. (2009) Erivajadusega lapse kaasamine. Hea Algus Rannastu. K. (2005) Sotsiaalhooldus. Kirjastus Ilo Tegevusjuhendaja käsiraamat. (2010), Tervise Arengu Instituut 18

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN 1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr. 2.1-21/7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA Põhiharidusega õpilane Statsionaarne koolipõhine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kolleegidelt õppetöö vaatlemise kaudu. Igal õppejõul on õpetamise

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem