IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3"

Väljavõte

1 IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE Eksperthinnangu nr: Kasitletav vara: Omandivorm: Vara aadress: 0098/0115H Eramu Kopli kula, Vahtramae tee 11 Tellija: Tarmo Karu Mob Eksperthinnangu eesmark: Vara kui laenutagatise turuvaartuse hindamine esitamiseks krediidiasutusele Turuvaartus: eurot Leitud turuvaartus kehtib netopinnaga ca 160 m 2 Hindaja: Hindamine teostatud: jaanuar 2015 /allkirjastatud /allkirjastatud digitaalselt/ digitaalselt/ Kinnitaja: Kristjan Timuska Martin Vahter Kutseline Hindaja Mob 512 hindaja Vara hindaja V, 2219 Tel 668 VH Tel Hindamisaruandes on 17 lehekulge ja lisad Hindamisaruanne on digitaalselt allkirjastatud.

2 Sisukord 1. Hindamise alused Hindamise lahteulesanne Hindamise lahteandmed ja vara ulevaatus Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Omand Uurilepingud Vara kirjeldus Asukoht Krunt Eramu (uus) Tehnovorgud ja tehnoseadmed Hindamine Kasutatud moisted ja meetodid Turusituatsioon Turuvaartuse leidmine Hindamistulemus Vastavuskinnitus standardi nouetele Eksperthinnangu lisad: Asukoha skeemid Fotod Registriosa arakiri kinnistusraamatust Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

3 1. Hindamise alused Hindamise alusteks olid: - Eesti Vabariigi seadusandlus - Vara hindamise standardiseeria EVS 875. Eesti Standardikeskus - Eesti Kinnisvara Hindajate Uhingu (EKHU) Heade Tavade Koodeks 2. Hindamise lahteulesanne Vara kui laenutagatise turuvaartuse hindamine esitamiseks krediidiasutusele. Kaesoleva too teostamisel on hindajal palutud lahtuda eeldusest, et mingit saastatust ei eksisteeri voi et saastekorvaldamistoode maksumus ei ole vaartuse jaoks oluline. Hindajat ei ole informeeritud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saasteainete voi ohtlike ainete olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hindamisobjektil ja naaberobjektidel teostatud ning teostatavat tegevust eesmargiga teha kindlaks, kas nimetatud kasutused voi nende objektide maa voiks olla voi on olnud hinnatava objekti suhtes saastav. Hindaja ei pea omama saasteainete avastamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, seega ei vota hindaja endale mingit vastutust ukskoik missuguse saasteaine olemasolu eest. Juhul, kui hindamisjargselt ilmneb, et hindamisobjektil voi naabruses eksisteerib saastaineid voi allikaid voi et hindamisobjekti on kasutatud viisil, mis voib kaasa tuua saastumise, voib see vahendada hindamisaruandes esitatud vaartust. (EVS 875-4) 3. Hindamise lahteandmed ja vara ulevaatus Hindamise lahteandmed - Tellija Tarmo Karu suuline tellimusleping ( ) - Registriosa arakiri kinnistusraamatust ( ) - Ehitisregistri elektrooniline andmebaas: ( ) - Maa-ameti geoportaal: ( ) - Kinnisvaraportaalid City24: ja Kinnisvaraweb: ( ) - 1 Partner Kinnisvara tehingute andmebaas - Tellija Tarmo Karu suuline informatsioon Vara ulevaatus - Vara ulevaatuse kuupaev on Teostatud on vara valine ning uue eramu siseruumide ulevaatus (vanemasse eramusse ja abihoonetesse tellija hindajale sissepaasu ei taganud). Piirdutud on visuaalse vaatlusega, teostatud ei ole ehitustehnilist ekspertiisi ja kasutatud ei ole erivahendeid - Ulevaatus on teostatud 1Partner Kinnisvara hindaja Kristjan Timuska poolt ja tellija esindaja Tarmo Karu juuresolekul - Eksperthinnangu kinnitaja ei ole teostanud hinnatava vara ulevaatust Hindaja ei ole teostanud ehitise uuringuid ega inspekteerinud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud voi ligipaasmatud. Hindamise teostamisel lahtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis. Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud ning kaesolev hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust. (EVS 875-4) Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

4 4. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Hindamistulemus on kehtiv jargmistel eeldustel: - hindajale edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on toene - vara on omandatud vastavalt seadustele - vara ei koorma kaesolevas hindamisaruandes kasitlemata lepingud, mis mojutavad selle hinda vara voorandamiseks puuduvad takistavad piirangud - varal puuduvad kommunaalteenuste volgnevused - hindamistulemuse leidmisel ei ole arvestatud hupoteekidega tagatud noudeid - eramule valjastatakse ehitus- ja kasutusluba suletud netopinnaga ca 160 m 2 Kaesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid kaesolevale hinnangule ei tohi ilma hindaja kirjaliku nousolekuta avalikustada uheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui kaesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida. (EVS 875-4) Kaesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eelpool avaldatud ja selleks ettenahtud eesmargil. Hindaja ei saa votta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, voi kui seda tehakse selleks mitte ettenahtud eesmargil. (EVS 875-4) 5. Omand Omandi alusdokument Omandivorm Uus registriosa nr Vara aadress Aadress Katastriuksuse nr Sihtotstarve Krundi pindala Vahtramae tee :013:0396 Elamumaa m 2 Vahtramae tee 65301:013:0396 Transpordimaa m 2 Ulase tee T :013:0396 Transpordimaa m 2 Omanik Tarmo Karu (isikukood registriosa arakiri kinnistusraamatust, kinnistu (kinnisasi) Koormatised ja kitsendused (1-2) isiklikud kasutusoigused on seatud OU Jaotusvork (registrikood ) kasuks (3) isiklik kasutusoigus on seatud AS Elveso (registrikood ) kasuks (4) markus muinsuskaitseseaduse 27 loikes 2 satestatud ostueesoiguse kohta Eesti Vabariik kasuks Hupoteegid viis erinevat kehtivat hupoteeki (tapsem informatsioon vt eksperthinnangu lisad, registriosa arakiri kinnistusraamatust) Hinnatav kinnisi koosneb 3 katastriuksusest. Vahtramae tee 11 katastriuksus on hoonestatud ning Vahtramae tee ja Ulase tee T1 katastriuksuste puhul on tegemist juurdepaasuteedega (molemad transpordimaa sihtotstarbega). Turuvaartuse leidmisel votame aluseks Vahtramae tee 11 elamumaa sihtotstarbega katastriuksuse, kuna transpordimaa sihtotstarbega katastriuksuseid ei saa kasitleda elamumaa sihtotstarbega katastriuksuse osana, mistottu transpordimaa sihtotstarbega katastriuksused turuvaartusele olulist lisavaartust ei anna ning hindaja neid lahemalt ei vaatle. Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

5 Koormatistena sisse kantud kanded (1-3) on seotud tehnovorkude hooldamise ja majandamisega. Nimetatud koormatised hinnatava vara turuvaartust ei mojuta. Hinnatav kinnistu on tunnistatud kultuurimalestiseks ("Kultuurimalestiseks tunnistamine" kultuuriministri maarus nr. 20) ja koormatud ostueesoigusega Eesti Vabariigi ning seejarel kohaliku omavalitsuse kasuks. Vahtramae tee 11 katastriuksuse kirde nurgas paikneb kivikalme. Hinnatava vara turuvaartusele nimetatud koormatis moju ei avalda. Hindamistulemuse leidmisel ei ole arvestatud hupoteekidega tagatud noudeid. 6. Uurilepingud Tellija suulise informatsiooni kohaselt hinnatavat vara 7. Vara kirjeldus uurilepingud ei koorma. 7.1 Asukoht Asukoht Hoone paiknemine Piirkonna hoonestus Uhistransport Teenindusasutused Haridusasutused Juurdepaas Keskkond Tallinna sudalinnast Kopli kula hinnatav vara paikneb Tallinna sudalinnast (Viru ring) ca 13 km kaugusel Kopli kulas Vahtramae tee aares (tupiktanav). Kaugus Peterburi maanteest on ca 5,5 km, Loo alevikust ca 3,5 km, Tallinna ringteest ca 2 km ja Lagedi aleviku keskusest ca 1 km lahiumbruses paiknevad uued eramud, ridaelamud ja hoonestamata eramukrundid uhistranspordipeatuskohad (rongi-, autobussi- ja marsruuttakso) paiknevad lahiumbruses kauplus, raamatukogu ja postkontor paiknevad lahiumbruses. Suuremad kaubandus ja teenindusasutused paiknevad ca 4 km kaugusel Loo alevikus ja ca 13 km kaugusel Tallinnas kool ja lasteaed paiknevad lahiumbruses asfaltkattega, viimased ca 800 m ulatuses on kruusakattega tee hinnatav vara paikneb vahese liiklusega piirkonnas, mistottu on mura- ja saastatuse tase madal. Piirkonnas esineb vahesel maaral korghaljastust. Rae vald on Tallinna lahipiirkondade seas keskmisest korgemalt hinnatud. Rae valla siseselt on Kopli kula keskmiselt hinnatud, kuna jaab suuremate asulate lahedusse. Positiivselt mojub kiire paas pohimaanteedele mooda Tallinna ringteed ning hea uhistranspordiuhendus Tallinnaga ning esmavajadusi rahuldava sotsiaalse taristu olemasolu. Piirkonna puuduseks on kaugus Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

6 7.2 Krunt Aerofoto: Krundi kuju ning paiknemine Vahtramae tee suhtes ja piikonna siseselt. Noolega on viidatud Vahtramae tee 11 katastriuksusele. Kollase noolega on viidatud Vahtramae tee katastriuksusele. Rohelise noolega on viidatud Olase tee T1 katastriuksusele. Sinise noolega on viidatud kivikalme asukohale Vahtramae tee 11 katastriuksusel (alus: Vahtramae tee 11 Kasutus Krundi suurus Hooned/rajatised Haljastus Piirded Kuju ja reljeef uldandmed elamuma a m 2 uus eramu, vanem eramu ja kaks abihoonet. Vanema eramu ja abihoonete siseruumidesse tellija hindajale sissepaasu ei taganud, mistottu puudub hindajal ulevaade hoonete tapse seisukorra kohta. Arvestades asjaolu, et hindajale ei tagatud sissepaasu vanemasse eramusse ja abihoonetesse ning tuginedes hoonete valisele visuaalsele vaatlusele nimetatud hooned (vanem eramu on rahuldavas seisukorras ning abihooned halvasrahuldavas seisukorras) kinnistu turuvaartusele olulist lisavaartust ei anna, mistottu nendega ei ole turuvaartuse leidmisel arvestatud krunt on heakorrastatud, hoonestamata krundiosa on murukattega ning sissesoidutee ja parkimisala on kruusakattega. Krundi vahese korghaljastuse moodustavad leht- ja viljapuud metallpostidel vorkaed krunt on ristkuliku kujuga ja tasase reljeefiga Kopli kula, Vahtramae tee 11 6 IPartner Kinnisvara Tallinn OU

7 7.3 Eramu (uus) Uldandmed Ehitisregistri kood Arhitektuur Ehitise staatus Ehitusluba Kasutusluba Energiamargis Ehitusaasta Korruselisus Ehitusalune pind Suletud netopind Ruumijaotus: I korrus II korrus Pohikonstruktsioonid Vundament Seinad Vahelaed Katus Siseviimistlus Alus: ehitisregistri avalik andmebaas, tellija suuline informatsioon ja visuaalne vaatlus. ehitisregistris andmed puuduvad* lihtsa arhitektuuriga ehitisregistris andmed puuduvad* ehitisregistris andmed puuduvad* ehitisregistris andmed puuduvad* ehitisregistris andmed puuduvad* pohikorrust ehitisregistris andmed puuduvad* ca 160 m 2 (tellija suulise informatsiooni kohaselt)* avatud esikuga kaminaruum, 1 magamistuba, garderoob, tualett, pesemisruum, leiliruum, katlaruum avatud koogiga elutuba, 2 magamistuba, tualett- vannituba, rodu, katusealune terrass valikaminaga, avatud terrass *vastavalt ehitusregistri avalikule andmebaasile ja tellija suulisele informatsioonile puudub uuel eramu ehitus- ja kasutusluba. Hoone kirjeldamisel on lahtutud tellija suulisest informatsioonist ja hindaja visuaalsest ulevaatusest. Tellija suulise informatsiooni kohaselt on eramu suletud netopind ca 160 m 2 ning hindaja poolt teostatud visuaalse ulevaatuse pohjal voib nimetatud suurusjarku pidada reaalseks. Turuvaartus on leitud eeldusel, et uuele eramule valjastatakse ehitus- ja kasutusluba suletud netopinnaga ca 160 m 2! Eluruumid Sanitaarruumid madalvundament puit (palk) puit puitsarikatel viilkatus, katusekatteks katusekivi Porandad Seinad Laed Laudis, Varvitud, tapetseeritud, Laudis, keraamilised plaadid looduslik-kivi, palksein varvitud Laudis, Laudis, palksein, Laudis, keraamilised plaadid keraamilised plaadid varvitud Aknad Uksed puitraamidel pakettaknad puituksed Seisukord Hindaja ei ole teostanud hoone ehitustehnilist ekspertiisi. Eramu on valminud ca 7-8 aastat tagasi ja on hindamise ajal vaga heas seisukorras. Hoone ehitamisel ja viimistlemisel on kasutatud keskmise hinnatasemega looduslahedasi materjale, sisseseadet ja tehnolahendusi. Hinnatav eramu on labimoeldud avara ja valguskullase planeeringuga. Eramu lahiajal olulisi investeeringuid ei vaja. Kopli kula, Vahtramae tee 11 7 IPartner Kinnisvara Tallinn OU

8 7.4 Tehnovorgud ja tehnoseadmed Alus: ehitisregistri avalik andmebaas, tellija suuline informatsioon ja visuaalne vaatlus. Veevarustus Kanalisatsioon Elektrivarustus Gaasivarustus Kute Kuttekehad Soojaveevarustus Ventilatsioon Pliit Keris 8. Hindamine lokaalne puurkaev lokaalne kogumiskaev tsentraalne (peakaitsmevoimsus ei ole hindajale dokumentaalselt toendatud) puudub eramu lokaalse tahkekeskkutte baasil, lisaks paikesepaneelid vesikandjal porandakute ja konvektiivpindadega plekkradiaatorid, lisaks kamin eramu lokaalse tahkekeskkutte baasil loomulik, koogis, sanitaarruumides ja tehnoruumis on mehaaniline valjatomme elektripliit puukuttekeris 8.1 Kasutatud moisted ja meetodid Turuvaartus (market value): Turuvaartus on hinnangul pohinev summa, mille eest vara peaks vaartuse kuupaeval ule minema tehingut sooritada soovivalt muujalt tehingut sooritada soovivale ostjale soltumatus ja vordsetel alustel toimuvas tehingus parast koigile nouetele vastavat muugitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (EVS 875-1) Parim kasutus (highest and best use): Parima kasutuse pohimote on turuvaartuse hindamise lahutamatu osa. Parim kasutus on vara koige toenaolisem kasutus, mis on fuusiliselt voimalik, vajalikult pohjendatud, oiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab korgeima vaartuse. Oluline on seejuures, et koik neli tingimust peavad olema uheaegselt taidetud. (EVS 875-1) Vordlusmeetod (sales comparison approach): Vordlusmeetod ehk turupohine kasitlus pohineb analuusil, mille alus on hinnatava vara vordlus sarnaste muudud varadega. Vordluse kaigus korrigeeritakse muudud varade hindu, pidades silmas tehingust ja varast tulenevaid erisusi, ning leitakse hinnatava vara vaartus. Turuvaartuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspohimote: voimalik ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Turuvaartuseni joutakse vordlusmeetodi rakendamisel juhul, kui vordlemise aluseks olevad tehingud on tehtud vaba turu tingimustes ja vordluse kaigus toimuv erisuste arvessevotmine tugineb turuinformatsioonile. (EVS ) Hindamisaruande kuupaev (date of valuation report): kuupaev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud. (EVS 875-1) Vaartuse kuupaev (date of valuation): kuupaev, mille seisuga hindamisetulemus (vaartus) on esitatud. (EVS 875-1) Kopli kula, Vahtramae tee 11 8 IPartner Kinnisvara Tallinn OU

9 Ulevaatuse kuupaev (date of inspection): kuupaev, millal teostati hinnatava vara ulevaatus. Ulevaatuse kuupaev peab alati eelnema vaartuse kuupaevale. (EVS 875-1) 8.2 Turusituatsioon Majanduskeskkond Alus: Eesti pank, Statistikaamet, Euroopa Keskpank Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas Statistikaameti andmetel aastal varasema aastaga vorreldes 1,6% aasta III kvartalis kasvas sesoonselt ja toopaevade arvuga korrigeeritud SKP aasta III kvartaliga vorreldes 2,1%. Eesti Pank prognoosib aasta majanduskasvuks 2,1% ja Rahandusministeerium 0,5%. Tarbijahinnaindeks (THI) langes aasta III kvartalis varasemaga vorreldes 0,6%. Septembrikuist tarbijahinnaindeksit mojutasid enim elektri, soojusenergia, kutte ja mootorikutuste odavnemine. Tootuse maar aasta II kvartalis langes ja oli Statistikaameti andmetel 6,9%, mis tahendab, et toota oli Eesti tooealistest elanikest ca inimest. Keskmine brutopalk oli aasta II kvartalis eurot, eelmises kvartalis 966 eurot. Vorreldes eelmise aasta samade perioodidega oli kasv vastavalt 5% ja 7,3%. Reaalpalga kasv oli samade kvartalite vordluses vastavalt 4,8 ja 6,7%. Allikas: Statistikaamet Sissetulekute suurenemise toel on eluasemelaenude votmine jatkanud moningast kasvu. Alates teisest kvartalist on hoogustunud ka ettevotete laenamine. Laenukasv on siiski jaanud majanduskasvust aeglasemaks ning ettevotete ja majapidamiste volakoormus ei ole suurenenud. Tanu sissetulekute suurenemisele ja madalatele baasintressimaaradele on majapidamiste laenumaksevoime hea. Ettevotete ja majapidamiste tugeva finantsseisu toel pankade laenukvaliteet paranes ja see peaks jatkuma ka jargmisel aastal. Viimastel aastatel on eluasemelaenude kaive olnud tousutrendis. 6 kuu Euribor, mis on aluseks enamusele kommertspankade poolt Eestis valjastatud kinnisvaralaenude intressidest, oli aasta novembri alguseks langenud 0,189%-le. Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

10 Allikas: Eesti Pank, Kinnisvaratehingute arv (tk) ja vaartus (mlj eur) Allikas: Statistikaamet aasta III kvartalis langes kinnisvaratehingute arv aasta II kvartaliga vorreldes ca 7% ning eelmise aasta sama perioodiga vorreldes ca 2%. Tehingute vaartuse kasv aasta III kvartalis vorreldes eelmise kvartaliga oli ca 0,4% ning kasv vorreldes aasta III kvartaliga oli ca 3%. Aastate loikes toimus aastal eelmisega vorreldes 15%-line tehingute arvu tous ning 18%-line tehinguvaartuse tous aastaks prognoosime ennekoike stabiilsust ning moningast tousu nii tehingute aktiivsuse kui ka vaartuse osas. Eramut turusituatsioon aasta IV kvartalis muudi Tallinnas 97 eluhoonetega hoonestatud kinnistut. Perioodi tulemus naitab, et Tallinnas on noudlus eramute jarele olnud stabiilne, kuna aasta III kvartalis oli tehingute arv 92. Mujal Harju maakonnas langes tehingute arv aasta III kvartali 449-lt tehingult 378-ni aasta I kvartalis on oodata tehingute arvu pusimist aasta IV kvartaliga sarnasel tasemel. Monevorra on turgu toetanud elavnenud laenuturg, kuid hinnakoikumised on endiselt suured ja tehingute aktiivsus piirkondade loikes usna erinev. Pankade pakutavad laenud on muutunud tanu kiiresti langenud Euriborile soodsamaks, kuid buumiaegseid marginaale pangad toenaoliselt lahiaastatel pakkuma ei hakka, mis kokkuvottes muudab laenuvotmise siiski kullalt kulukaks. Samas on suurenenud ilma laenuta kinnisvarasoetajate osakaal. Statistika pohjal voib jareldada, et joutud on teatud stabiilsusperioodini ning lahiaastad toovad endaga kaasa pigem hindade ja tehinguaktiivsuse mooduka kasvu, kui uue laenu- ja hinnaralli. Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

11 Ostuotsuse tegemist kaalutakse jatkuvalt kauem kui buumieelsetel ja -aegsetel aastatel, kuna majanduskriis on mojunud inimestele kainestavalt ja pikaajaliste kohustuste votmist pankade ees kaalutakse pohjalikult. Uheks pohjuseks on kindlasti Euroopa volakriisist tuleneva ebastabiilsuse pidev kajastamine massimeedias. Vorreldes aastataguse ajaga ei ole laenutingimused sisuliselt leevenenud, kuid Euriboril baseeruvad intressid on langenud ning pangad on hakanud endale aktiivsemalt laenukliente otsima. Konkurents pankade vahel on laenuturul kullaltki tihe ning kliente valitakse jatkuvalt eriti hoolikalt. Lisaks sissetulekutele ja eelnevale laenukaitumisele on varasematest aegadest olulisem ka tagatiste kohene ekspluatatsioonikolbulikkus. Seega on endiselt keeruline seada laenutagatiseks hoonestamata krunte voi kasutuskolbmatuid hooneid Harju maakonna siseselt on noudlus eelkoige uute eramute jarele hinnaklassis kuni eurot. Samas on suurem osa pakkumisi korgemal tasemel, mis tingib lahitulevikus eramute edasise mooduka hinnalanguse, sest pakutav hinnatase ei ole vastuvoetav ostjatele. Keskmiselt kujunevad muugiperioodid kuue kuu pikkuseks, kuid harvad ei ole ka pikemad muugiperioodid. Eelkoige soltub muugiperiood pakkumishinnast, mis on ostja jaoks maaravaks argumendiks. Hinnatav vara paikneb Harju maakonna siseselt piirkonnas, mis kinnisvaraturul on keskmisest monevorra madalamalt hinnatud. Seoses Tallinna mojusfaari laienemisega linnast valjapoole, on viimase kumnendi jooksul ostuhuvi tousnud linnalahedastes piirkondades (Viimsi, Tabasalu, Laagri, Keila, Saku, Saue, Loo, Lagedi, Juri, Arukula, Vaida, jt). Positiivseks asjaoluks on rahulik rohke korghaljastusega joeaarne elukeskkond ning vorreldes Tallinnaga suurem turvalisus. Negatiivseks teguriks on aga kaugus Tallinnast, suurematest asulatest ja heal tasemel sotsiaalsest taristust. Eramute muugitehingute hinnatase on Rae vallas kullaltki erinev, soltudes asukohast, umbruskonna heakorrast, krundi suurusest, tehnovorkude olemasolust ja hoone seisukorrast. Tehinguinfole tuginedes on Rae vallas ja selle lahiumbruses uute valminud eramute muugihinnad soltuvalt hoone ja krundi suurusest ning heakorrast vahemikus eurot. Uksikutel juhtudel eksklusiivsete varade puhul ka rohkem. Ehitusjargus eramute voi majaosade hinnatase on valmis eramute voi majaosade hindadest vajamineva investeeringusumma ja lisaks veel ca 10-25% vorra odavam. Hindamise ajal on avalikes kinnisvaraportaalides Rae vallas pakkumises ca 90 eluhoonetega hoonestatud kinnistut (neist 2 paikneb Kopli kulas). Pakutavate varade hulgas on nii endisi suvilaid kui ka ehitusjargus ja eksklusiivseid eramuid, mistottu on pakkumiste hinnatase vaga lai. Eramute muugipakkumised algavad tasemelt eurot (amortiseerunud eramu (ca 52 m 2 ) Tuulevalja kulas, krunt on m 2 suurune) ja loppevad hinnatasemelt eurot (vaga heas seisukorras eramu (ca 450 m 2 ) Peetri alevikus, krunt on ca m 2 suurune). Jargnevalt on valja toodud Rae valla hinnatava varaga vorreldavate renoveeritud/uute eramute muugipakkumised: Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

12 Aadress Muugihind (eur) Eramu pind (m 2 ) Krundi suurus (m 2 ) Seisukord , Rahuldav-hea Niidu tee 7, Lagedi alevik Roostiku tee 7, Patika kula Loopera tee 15, Rae kula Loode tn 4, Rae kula Paislehe tee 3, Patika kula Roosipoosa tee 13, Rae kula Joetiiru tee 28, Vaskiala kula Hinnatava eramuga sarnaste eramute muugipakkumised jaavad vahemikku eurot. Pakkumiste arv on suur ja uletab noudlust. Muugitehinguteni joutakse tihti soovitud muugihinnast oluliselt madalamal tasemel. Eeltoodust nahtub, et hinnatava varaga sarnaste uute eramute muugipakkumiste arv on suur ja uletab noudlust. Osa pakkumisel olevaid eramuid on muujate poolt selgelt ule hinnatud ja tehingud toimuvad statistikale tuginedes madalamal hinnatasemel. Tuginedes Maa-ameti tehinguteregistri infole tehti aasta jooksul Rae vallas 103 (Kopli kulas oli vastav naitaja 3) eluhoonetega hoonestatud kinnistu muugitehingut. Rae valla eluhoonetega hoonestatud kinnistute keskmine tehinguhind oli eurot (Kopli kula vastavat naitajat ei ole voimalik valja tuua) ja mediaanhind eurot (Kopli kula vastavat naitajat ei ole voimalik valja tuua). Rae vallas kujunes keskmiseks eluhoonetega hoonestatud krundi suuruseks ca m 2 (Kopli kulas oli vastav naitaja ca m 2 ). 8.3 Turuvaartuse leidmine , Vaga hea , Ehitusjargus , Hea , Hea , Hea ,5 207,5 Vaga hea , Hea Ujula tee 13, Vaskjala kula Ehitusjargus 181,8 Niidu tee 16, Jarvekula Seedri tee 6, Karla kula , Vaga hea Allikas: City24, Kinnisvaraweb Kasitletavas turusegmendis vara turuvaartust tostvad tegurid: - paiknemine Tallinna mojusfaaris - eramu on vaga heas seisukorras - eramu on heal tasemel tehnovarustusega - krunt on heakorrastatud ja aiaga piiratud - tehnovorkude olemasolu - paiknemine suurel krundil m 2 Kasitletavas turusegmendis vara turuvaartust alandavad tegurid: - kaugus Tallinna sudalinnast, suurematest asulatest ja heal tasemel sotsiaalsest taristust - paiknemine lagealal - juurdepaas on ca 800 m ulatuses kruusakattega Hindamiskaik Hinnatava vara parimaks kasutuseks peame olemasolevat kasutust elamispinnana. Hindamisel on kasutatud vordlusmeetodit (meetodi tapsem kasitlus on toodud punktis 8.1), kuna analoogsete varadega kaubeldakse peamiselt muugi- mitte uuriturul. Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

13 Turuvaartuse hindamisel maarab hindamismeetodi eelistuse viis, kuidas varaga vabal turul koige toenaolisemalt kaubeldakse. Analuusitud on IPartner Kinnisvara andmebaasi (tugineb Maa-ameti tehinguregistril) tehingunaiteid. Jargnevalt on valja toodud Rae ja Joelahtme valla renoveeritud/uute eramute tehingunaited: Aadress Tehinguaeg Muugihind (eur) Eramu pind (m 2 ) Krundi suurus (m 2 ) Onne tee, Rae kula veebr , Kunnapuu tee, Rae kula veebr , Vaike-Tammi tee, Rae kula apr , Mooni tee, Rae kula apr , Loigu tee, Rae kula apr , Mooni tee, Rae kula apr , Mooni tee, Rae kula apr , Astri tee, Rae kula mai , Kellukese tee, Rae kula mai , Tuule poik, Juri alevik juuni , Astri tee, Rae kula juuni , Kivinuki tee, Rae kula juuni , Parasmae kula juuni , Kellukese tee, Rae kula juuli , Astri tee, Rae kula aug , Loigu poik, Rae kula sept , Nelgi tee, Rae kula sept , Kunnapuu tee, Rae kula okt , Tuuliku tee, Vaida alevik nov , Vaskjala kula dets , Allikas: Maa-amet; IPartner Kinnisvara andmebaas Kohandamiseks on valitud muugitehingud, mis olid koige usaldusvaarsemad ja hinnatava varaga paremini vorreldavad oma asukoha, suuruse ja olemuse poolest. Vordlustehingute vordlemiseks hinnatava varaiga korrigeerime vorreldavat vara iseloomustavaid parameetreid. Korrigeerimise eesmargiks on anda hinnang, kui palju muudab hinnatava vara mingi parameetri erinevus vorreldava vara turuvaartust. Kohandustabelis kasitlemata naitajad ei ole hindajatele teadaolevalt oluliselt erinevad. Kopli kulas ei ole viimasel perioodil hinnatava varaga sarnaste parameetritega eramutega tehinguid toimunud. Toodud asjaolu tottu oleme turuvaartuse leidmisel kasutanud vorreldavate asulate, hinnatava varaga sarnaste parameetritega, vordlustehinguid. Kohandamisel oleme aluseks votnud tehinguhinna (mitte pinnauhiku maksumuse), kuna ostjatel on analoogsete varade puhul maaravamaks vara tervikhind. Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

14 Vara Hinnatav vara Vorreldav vara 1 Vorreldav vara 2 Vorreldav vara 3 Aadress Vahtramae tee 11, Vaskjala kula Tuuliku tee, Parasmae kula Kopli kula Vaida alevik Vara Kohandame tehinguhind eur tehinguhinda Vara pinnauhiku hind eur/m Vara tehingu aeg Kohandus Kaalud 14 0,3 0,2 0,5 1 2 dets.14 nov.14 juuli.14 0% 0% 0% Ajaldatud tehinguhind eur Asukoht Rae vald, Rae vald, Rae vald, Joelahtme vald, Kopli kula Vaskjala kula/ Vaida alevik/ Parasmae kula/ vorreldav hinnatav parem vorreldav Kohandus 2 0% 10% 0% Suletud netopind m 2 160,0 143,8 224,0 110,8 Erinevus m 2 16,2-64,0 33,0 Kohandus 3 0% -5% 3% Konstruktsioonid puit puit/ kivi/ puit/ vorreldav hinnatav halvem vorreldav Kohandus 4 0% -5% 0% Hoone seisukord vaga hea hea/ hinnatav parem 5% hea/ hinnatav parem 5% hea/ hinnatav parem 5% Kohandus 5 Kute tahkekeskkute, ahi- ja ohk-vesi- ahi- ja lisaks elektri kute/ keskkute/ elektri kute/ paikesepaneelid hinnatav parem hinnatav halvem hinnatav parem Kohandus 6 5% -3% 5% Sundventilatsioon puudub puudub/ puudub/ puudub/ vorreldav vorreldav vorreldav Kohandus 7 0% 0% 0% Kesktolmuimeja puudub puudub/ puudub/ puudub/ vorreldav vorreldav vorreldav Kohandus 8 0% 0% 0% Krundi pindala m Erinevus m Kohandus 9-10% 0% -5% Tehnovorgud puurkaev, kogumiskaev ja elekter puurkaev, kogumiskaev tsentraalne vesi, puurkaev, kogumiskaev ja elekter/ kogumiskaev ja elekter/ ja elekter/ vorreldav vorreldav vorreldav Kohandus 10 0% 0% 0% Korghaljastus vahene osaline/ hinnatav halvem vahene/ vorreldav vahene/ vorreldav Kohandus 11-3% 0% 0% Haljastus heakorrastatud heakorrastatud/ heakorrastatud/ heakorrastatud/ vorreldav vorreldav vorreldav Kohandus 12 0% 0% 0% Piirded olemas olemas/ olemas/ olemas/ vorreldav vorreldav vorreldav Kohandus 13 0% 0% 0% Kohandus kokku -3% 2% 8% Kohandatud tehinguhind eur Absoluutkohandus % % % tuginedes viimase aja muugitehingute ja muugipakkumiste analuusile voib vaita, et sarnaste varade hinnad ei ole viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud asukohavaartust mojutavad kaugus Tallinna sudalinnast, kohalik kaupade ja teenuste pakkumine, juurdepaas, umbruskonna eramute arhitektuur, piirkonna maine, liiklustihedus, muratase, jms. Tallinna mojusfaari jaavate piirkondade seas Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

15 on Kopli kula, Vaskjala kula ja Parasmae kula keskmiselt hinnatud ning Vaida alevik keskmisest monevorra madalamalt hinnatud eramu suuruse kohanduse all peame silmas asjaolu, et suurema uldpinnaga eramute hind on reeglina korgem kui vaiksemate eramute vastav naitaja kivikonstruktsioonil eramud on korgemalt hinnatud kui puitkonstruktsioonil eramud eramu siseviimistluses kasutatud materjalid mojutavad samuti vara turuvaartust korgemalt on hinnatud lokaalse keskkuttega eramud (sh on korgemalt hinnatud maa- ja ohk-vesikuttega eramud, keskmisest monevorra korgemalt on hinnatud gaasikeskkuttega eramud, keskmiselt on hinnatud tahkekeskkuttega (pellet) eramud ning madalamalt tahke-, vedel- ja elektrikeskkuttega eramud) ning madalamalt ahi- ja elektrikuttega eramud. Positiivselt mojub ka paikesepaneelide ja tuulegeneraatori olemasolu korgemalt on hinnatud eramud, mis on varustatud sundventilatsiooniga. Positiivselt mojub ka soojustagastuse ja jahutuse olemasolu korgemalt on hinnatud eramud, mis on varustatud kesktolmuimejaga krundi suuruse kohanduse all peame silmas asjaolu, et suurematel kruntidel paiknevad eramud on korgemalt hinnatud kui vaiksematel kruntidel paiknevad eramud, samas ei suurene kinnistu turuvaartus proportsionaalselt krundi suurusega tsentraalsete tehnovorkudega varustatus on turuvaartust tostvaks teguriks korghaljastuse olemasolu tostab kinnistu turuvaartust heakorrastatud krunt tostab kinnistu turuvaartust piirete olemasolu tostab kinnistu turuvaartust kaalude jagamisel on lahtutud pohimottest, et suurem osakaal on antud hinnatava varaga koige sarnasemale ehk vaikseima absoluutkohandusega vorreldavale varale ja vastupidi Eeltoodud tabelis leitud kinnistute kohandatud tehinguhindade kaalutud keskmine avaldub jargmiselt: eur x 0, eur x 0, eur x 0,5 = eur, mis on umardatult eurot Seega, toetudes piirkonna muugitehingutele ja arvestades hinnatava eramu eriparade ning olukorraga kinnisvaraturul, voib hinnata kasitletava vara turuvaartuseks hindamise ajal eurot, s.o. ca eur/m 2 eramu suletud netopinna arvestuses. Hinnatava vara likviidsus on keskmine. Eeldatav muugiperiood toodud turuvaartusega on hindamise aja turusituatsioonis kuni 6 kuud. Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

16 9. Hindamistulemus IPartner Kinnisvara hinnangul on kasitletava vara (eramuga hoonestatud kinnistu aadressil Kopli kula, Vahtramae tee 11) turuvaartus vaartuse kuupaeva seisuga (ukssada uheksakummend tuhat) eurot, s.o. ca eur/m 2 eramu suletud netopinna arvestuses. Leitud turuvaartus kehtib eeldusel, et eramule valjastatakse ehitus- ja kasutusluba suletud netopinnaga ca 160 m 2! Vaartuse kuupaev Hindamisaruande kuupaev 21. jaanuar jaanuar 2015 Hindaja: Kinnitaja: /ailkirjastatud digitaalselt/ /ailkirjastatud digitaalselt/ Kristjan Timuska Hindaja Martin Vahter Kutseline hindaja Vara hindaja V, VH Kopli kula, Vahtramae tee 11 1Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst 3, 10143, Tallinna linn 16 16

17 10. Vastavuskinnitus standardi nouetele - Kaesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu labi viinud hindaja kutsealane padevus on piisav hindamistellimuse taitmiseks; - Kaesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS 875 nouetele, sh hindamise headele tavadele; - Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud; - Hindaja ei avalda hindamistoimingu kaigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nouab voi kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks; - Hindaja on tegutsenud valishindajana; - Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes; - Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt toesed ja korrektsed; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analuusid ja jareldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega. Hindaja: Kristjan Timuska Hindaja /allkirjastatud digitaalselt/ hindaja Vara hindaja V, VH Kinnitaja: Martin Vahter Kutseline /allkirjastatud digitaalselt/ Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

18 Eksperthinnangu lisad Asukoha skeemid Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

19 Fotod Vahtramae tee 11, Kopli kula, Rae vald, Harju maakond Uus eramu Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

20 Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

21 Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

22 Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

23 Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

24 h Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

25 Vanem eramu Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

26 Abihooned Kopli kula, Vahtramae tee Partner Kinnisvara Tallinn OU

27 Registriosa arakiri kinnistusraamatust Valjavotte tegija: Kristjan Timuska Asutus: 1 PARTNER Kinnisvara Tallinn O0 Kuupaev: :53:06 Kinnistusosakond Tart- Maakohtu kjmisajsosatond Uus registriosa number Kinnistu nimi Vahtramae Oigsuse marge Digitoimik 1 jagu Elektrooniline registriosa omab KINNISTU oiguslikku KOOSSEIS ta hen dust: KnnistustGrnku ko*. dofcumendid on dgrtaaised aiaces Kande Avamine. koosseisu muudatused. uhendamise ja number Katastritunnus Sihtotstarve ja asukoht Pindala jagamise kanded 1 II jagu :013fl O13.C398 MaaftJundjsmaa 100%. Harju maakond. Rae vald. Kopfi kub. Vahtramae tee 11. Transpordimaa 100%. Harjumaa. Rae vald. Kopfi kula. Vahtramae tee Transpordimaa 100%, Harjumaa. Rae vald. Kopi kula. Llase tee T m2 195Sm Maakatastri andmed ule wetud m2 OMANIK Kande kehtivus kehtiv Kan die Kande number Omanik Kande alus kehtivus 2 Tarmo Karu, Lk C73284 Avaldus 17jmJ5t 1997 ssse kartud 08.augusti Adoberg, kehtiv kohtunkuabi III jagu KOORMATISED JA KITSENOUSEO Kande Kinnistut koormavad piiratud asjaoigused (v.a. hupoteegid) number ja marked; kasutusoiguse krtsendused IV jagu Kande number IKorteri nr IskJk kasutusc^us osauhng Jaotusvork i reg.kood Tafcrm) kas Jts etefctrworau kaitsevoondi ulatuses etektrivorgu majandamiseks V35tavat31 082U04 lepngj punfctideie 2.3,4.5 ja lepngu feaks devale ptaanie iskik kasotusogus seatekse tahte^atuft >a tasuta kun a tasu maksmee kohustusega alates vastavalt asjaagjsseaduse rakendamrse seaduse knrcstamisavalduse alusei asse kartud Kohtunikuabi M Lunt ksikfk kasutisoigus osauhing Jaotusvork {registrkood Talnna finn)_kasuks. Isiklku kasutusoiguse stsu vaseavak asjaoigustepngu p- le 6.1 ja lepingu isaks devale plaanfe as(aojguslepngj alusei sisse kantud Kcmrrikuab Ele Lumse isikjk hasutusorgus Aktstasefcs ELVES O {regrstrkood ) kasuks. Ohisveevargi ja -kanassabiooniwrgu rapmtseks rekonsmueerirniseks. omamseks. rernootrniseks. korrasbouks hookiamiseks ja kasuomisete vastavalt nimetatud lepingu Itsaks number kaks (2) oievaie puante. Markus muinsuskaicseseadiise 27 lodtes 2 satesotud ostueesoiguse kohte Eesti Vabarik kasuks Kui riik ostjeesc<gust ei teosa. on ostueesoiguse oigusraud skuks Rae vald Kjfluurimaiesnseks t/inrstamee oigusfikuks aluseks on kuftjurrnhrsiri kaskkiri nr 145 (RTL ) krrvstanisavalduse alusei sese kartud Kohtunkuab MareTorrangas Hupoteegid Marked piiratud asjaoiguste kohta. kannete muudatused ja kustutamised Kande kehtivus Kusturatud kjmisgmsavakjjse alusei sisse kartud Kottunkuab J. Urt kehtiv Sisse kartud asjaoigjsiephgu alusei muudetud Kohtunkuabi Mare Tomingas HOPOTEEGID Hupoteegi sunn ma Marked hupoteekide kohta, kannete muudatused ja kustutamised kehtiv kehtiv kehtiv kehtiv Kande kehtivus 1 Kustutatud knnsfcmeavdduse alusei Kchtunikuab J. Urt kehtiv 2 Hupoteek sunmas kroon aktsiasete SEB Eesti Jhtspank (registrikood Talnna inn) kasuks. Kinnistu igatordne omartk on kohustartud aluma koheseie sundtaflmisete hupcteegiga tagatud noude rahudamiseks Srsse kartud kimrstamsavakjuse alusei muudetud 1022Q07.Kohtur oabt Eha SOOE 3 Ku5tutabid avaldlise alusei Kotankuabi MTomhgas Hupoteek summas kuussada vitskummend tuhat krooni akeesetei SEB Eesd Cfiispank (reg kood Talhn) kasuks igakordse omariku kohustusega alutada kirristu koheseie sundtatmrsele tatemenetlse seadustikus 4 kehtestatud korras (taitemenetluse seadustfeu 11g 1 p EEK 14 alusei) hupoteegiga tagatud nouete mioetatmtsel asjaoiguslepingu alusei sisse kartud KoNunkuabi M. Torringas 5 Hupoteek summas kakssada kaheksa tuhat krooni aktsiaselts SEB Eesti Chispank {reg. hood TaSnn) kasuks. igakondse cmanku kohustusega aluda koheseie surdqitrnrsete. kehtiv kehtiv kehtiv EB< kehtiv Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

28 kimts&msavatiuse a keel sisse kantud Kotauniujab M. Lurt 6 Kustuotud asjaoigusiepingj absel Kohturakuab Linda RoWa 7 Kusutaud knnistamcsavaiduse aiusel Kcrtuikuatw Bra Sooc lemv 8 3 Hupoteek sirrmas kroon afcsiasete SE6 Eesb UNspank (regisoikood Talnna linn) kas JG Kinnistu gakorcne omank or koi-ustatud alums koresete sundtartreete hupceeegiga tagatjd noude rahjdarreete asjaoigusiepngu al jsel sisse karvud Kohtunkuabi Linda Ftahtia Hupoteek summas eurot LAENUD OU {regisirkood 12Z36570! kasuks. Kjrmistj igakordne cmank on kohustatjd ailuma hoheseie sjndtanmeete tiipoteeg^a tagatud noude rahukjamisefcs EUR kjnnetamtsavakjuse aiusel sisse kamud KohuikuabiJaanUrt ketttrv ,00 m< kshtiv kefttiv Kopli kula, Vahtramae tee IPartner Kinnisvara Tallinn OU

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

Microsoft Word RK

Microsoft Word RK Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus:

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

1920 AH

1920 AH Eksperthinnang 1920/083 Hindamisobjekt: Hoone Tallinnas Uus tn 30 Tellija: Tallinna Elamumajandusamet Vabaduse plats 10, Tallinn Hindamine teostatud: 28.-29.08.2003 Hindaja: Uus Maa Kinnisvarakonsultantide

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t EKSPERTHINNANG 2 toaline korter (korteriomand) Kiisa tn 9 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn Töö nr 330639-13 ERI Kinnisvara Tel (+372) 60 600 77 www.eri.ee Hinnangu koostaja Erkki Allekõrs, hindamisekspert,

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: Hinnatav vara: Vara tüüp: 445/1217GS 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Ühepereelamu kõrvalehitistega kinnistamata maaüksus Asukoht: Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu Eksperthinnang nr 412544 Hindamisaruande kuupäev 01.10.2015 Tellija SPB Build Invest Group OÜ (reg-nr 12626762). Hinnatav vara Kinnistu registriosa numbriga 1681008, mille koosseisu kuulub 2241 m 2 suurusel

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamumaa- elamuturg... Tartu... Rakvere... Pärnu... Viljandi...

Rohkem