Hindamisnõukogu tegevuse aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hindamisnõukogu tegevuse aruanne"

Väljavõte

1 Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne Aruanne hõlmab Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevust aastatel Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu kinnitas aruande 27. veebruaril a (protokoll nr 38). 1

2 Sisukord 1. Lühikokkuvõte Executive summary Sissejuhatus Hindamisnõukogu ülesanded, koosseis ja töökorraldus Hindamisnõukogu ülesanded Hindamisnõukogu koosseis Hindamisnõukogu töö korraldus Institutsionaalne uurimistoetus Institutsionaalse uurimistoetuse eesmärk Ülevaade institutsionaalse uurimistoetuse taotlusvoorudest Taotlusvoor Taotlusvoor Taotlusvoor Kokkuvõte IUT taotlusvoorudest Institutsionaalsete uurimistoetustega seotud muud teemad Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine Personaalne uurimistoetus Individuaalgrantide ümberkorraldamise vajadus Ülevaade personaalse uurimistoetuse taotlusvoorudest Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetus aastatel SA Eesti Teadusfondi eraldatud grandid Hindamisnõukogu üldised järeldused ja ettepanekud Lisad Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa

3 Koostajad: Andres Koppel (vastutav toimetaja, ETAg-i juhatuse esimees, HN-i esimees) Rainer Kattel Irja Lutsar Enn Mellikov Tiina Nõges Pärt Peterson Meelis Pärtel Martti Raidal Anu Realo Marek Tamm Tõnis Timmusk Eero Vasar Jaak Vilo Madis Saluveer (ETAg-i uurimistoetuste osakonna juhataja) Margus Harak (ETAg-i uurimistoetuste osakonna teadusnõunik) Eva-Liisa Otsus (ETAgi analüütik) 3

4 1. Lühikokkuvõte Aruanne hõlmab Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (edaspidi: ETAg) hindamisnõukogu (edaspidi: HN) tegevust aastatel Sel ajavahemikul toimusid olulised ümberkorraldused Eesti teaduse rahastamise süsteemis, mis olid kavandatud seoses aastal tehtud muudatustega teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (edaspidi: TAKS). Tulenevalt TAKS-is sätestatust on HN-i põhiülesanne institutsionaalse uurimistoetuse (edaspidi: IUT) ja personaalse uurimistoetuse (edaspidi: PUT) taotluste järjepidev, asjatundlik ja sõltumatu hindamine. IUT-dele antud hinnangud olid haridus- ja teadusministrile nende rahastamisotsuste tegemise aluseks. PUT-dele antud hinnangute alusel langetas ETAg stardi-, otsingu- ja järeldoktoritoetuste rahastamisotsused. Samuti osales HN ETAg-i töös teiste agentuurile seadusega pandud ülesannete täitmisel. Nende ülesannete ring oli küllaltki lai. Aruandlusperioodil olid sellised ülesanded rahvusvahelise teaduskoostöö algatustes (ERA-Net-i projektikonkurssides) osalemise otsustamine, kahepoolsete teaduskoostöö lepingutest tulenevate hinnangute ja ekspertarvamuste andmine ning seisukoha kujundamine ETAg-i osalemisel teadust rahastavate ja teadustööd tegevate organisatsioonide ühenduse Science Europe töös. Peale selle tegeles HN ka aktiivselt ETAg-i seisukohtade kujundamisega siseriiklikes teaduspoliitilistes aruteludes ning esitas palju ettepanekuid rahastamissüsteemi muutmiseks. Aruandes antakse ülevaade HN-i tegevusest kolmes IUT taotlusvoorus ( ), nende voorude tulemustest ning taotluste hindamise tulemusel tehtud ettepanekutest teadus- ja arendustegevusega seotud õigusaktide muutmiseks. Samuti esitab aruanne kokkuvõtte Sihtasutuse Eesti Teadusfond (edaspidi: ETF) grandisüsteemi ümberkujundamisest PUT-deks, kolme taotlusvooru tulemustest ning muudatustest, mis tehti esialgsetes ETAg-i regulatiivaktides taotlejatelt saadud tagasiside alusel. Lisades on toodud hindamisnõukogu olulised teaduspoliitilised ettepanekud ning statistiline materjal nii IUT kui ka PUT taotlusvoorude kohta aastatel

5 2. Executive summary The Estonian Research Council (ETAg) is a new funding agency for Estonian R&D which was established on 1 March A major reorganisation of the Estonian R&D system took place during this period due to amendment made in the Organisation of Research and Development Act in The largest funding instruments that ETAg is responsible for are institutional research funding which enables R&D institutions to fund high-level research and development activities and to modernize and maintain the necessary infrastructure, and personal research funding which is allocated for the research activities of individuals or very small research groups. ETAg is a governmental foundation that was established on the basis of the Estonian Science Foundation and combined with the Research Cooperation Centre, a department of the Archimedes Foundation, acting as a Seventh Framework Programme National Contact Point. ETAg was established in order to concentrate the funding of R&D and guarantee the better functioning of funding systems. ETAg is the main funding organization of Estonian R&D, consolidating different grants and types of funding and giving research more visibility in the society. The Estonian Research Council has an Evaluation Committee comprising of 13 recognised scientists of various fields, which consistently, professionally and independently assesses applications for research funding. With respect to institutional research funding, the Evaluation Committee acts as an advisory body to the Minister of Education and Research by making proposals to the ministry concerning the opening, amending the amount of funding and termination of institutional research funding and targeted financing of research themes at R&D institutions. With respect to personal research and post-doctoral funding, the Evaluation Committee is fully entitled to award these grants. This report covers the activities of the Evaluation Committee of ETAg during the period In addition to assessing applications for research funding, the Evaluation Committee performed a number of other functions, e. g. making decisions to participate in international initiatives (ERA-Net calls), assessing participation in bilateral R&D agreements, working out the Estonian positions for collaboration with Science Europe (the European association representing European Research Funding and Research Performing Organisations). In addition to that, the Evaluation Committee actively participated in formulating ETAg positions in domestic R&D-related discussions, and presented a number of proposals for amending the R&D funding system. The report presents the main lines of activities of the Evaluation Committee during the three periods of calls for research funding ( ), the main outcomes of these calls and proposed suggestions to amend the existing R&D regulations. The annexes contain statistical data for the calls and the most important research policy statements and proposals of the Evaluation Committee. 5

6 3. Sissejuhatus Ülevaade on ETAg-i hindamisnõukogu esimene selline aruanne. See kirjeldab HN-i tegevust kolme aasta jooksul, a märtsist kuni a veebruarini. Sel ajavahemikul toimusid olulised muudatused Eesti teaduse rahastamise süsteemis, mis järgisid a TAKS-is juurutatud põhimõtteid. Enne a kehtinud TAKS-i redaktsioonide kohaselt oli teadus- ja arendustegevuse rahastamine määratletud põhiliselt siht-, grandi- ja baasfinantseerimise ning infrastruktuuri ülalpidamiskulude finantseerimise kaudu. Kõigi nende nelja teaduse rahastamisvahendi alusel tehtavad rahastamisotsused tuginevad kas otseselt või kaudselt tulemus- ja kvaliteedikriteeriumitele. Siht- ja grandifinantseerimine olid konkursipõhised ning toimusid eksperthinnangute (peer review) alusel. Infrastruktuuri ülalpidamiskulude rahastamine oli proportsionaalne teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimisega (edaspidi: SF) ja baasfinantseerimise aluseks olid teadustegevuse väljundite kaalutud mahud. Seega oli kvaliteedil ja konkurentsil põhineva finantseerimise osakaal Eesti teaduse riigieelarvelises finantseerimises suur. Suurel määral konkurentsil põhinevate rahastamismudelite kasutamine aitas Eesti teaduse arengule igati kaasa, soodustas nüüdisaegsele teaduskorraldusele omaste põhimõtete omaksvõttu, parandas teadustöö tulemuslikkust ning kasvatas Eesti teadlaste projektipõhise teadusraha taotlemise ja töö korraldamise oskust, mis omakorda soodustas edukust rahvusvahelistel konkurssidel. Samas oli kõrgele konkurentsile rajatud rahastamissüsteemil ka mitmeid puudusi. Üheaastane riigieelarvetsükkel, projektipõhisus ja pidev konkureerimine ei soodustanud stabiilse uurimiskeskkonna loomist ning teadusasutuste võimekuse kasvatamist neile tähtsate strateegiliste teadussuundade ülesehitamisel. Oma eesmärkidelt olid ETF-i grandid ja SF-i teadusteemad sageli üsna sarnased, nende (eeskätt ETF-i grantide) väike maht ja väga suur arv tekitasid finantseerimise killustatuse ja suure menetluskoormuse. Teadusasutused pidid sama tegevuse rahastamiseks kasutama korraga mitut finantseerimismehhanismi. Teadusasutustel oli raske kavandada oma pikemaajalisi, teadustegevust puudutavaid strateegiliselt olulisi otsuseid, sest nende roll oli pikemaajaliste teaduse rahastamisvahendite üle otsustamisel äärmiselt väike. Puudusid vahendid noorte teadlaste iseseisva teadlaskarjääri rahastamiseks, ebakindlus tuleviku suhtes ei motiveerinud noori valima teadlase elukutset. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Teadmistepõhine Eesti nägi ette teaduse rahastamisvahendite koostoime paremaks saavutamiseks ning dubleerimise vähendamiseks rahastamise põhimõtete korrastamist. Üheks muudatuste lähtealuseks oli teaduse finantseerimise otsuste aluseks oleva ekspertiisi väljaviimine Haridus- ja Teadusministeeriumist (edaspidi HTM) ning rahastamisotsuste või nende ettepanekute koondamine ühte tugevasse organisatsiooni. Varem olid need ülesanded jaotunud haridus- ja teadusministrit nõustava Teaduskompetentsi Nõukogu (edaspidi: TKN) ja ETF-i vahel. Muutuste kavandamisel võeti eeskuju Skandinaaviamaade ja teiste riikide kogemustest, kus sarnaste ülesannete täitmisega tegeleb kas üks või mitu teadusagentuuri. Samal ajal TAKS-i muudatustega loodi nende ülesannete täitmiseks ETAg, mis hakkas ETF-i ümberkujundamise järel tööle sihtasutuse vormis 1. märtsist a. 6

7 Üldise teaduspoliitilise taustana on oluline silmas pidada kolme Eesti teaduskorraldusele suurt mõju avaldanud asjaolu. Esiteks langes see aeg a üldise majanduslanguse järgsele ajale, kui riigi maksutuludest teadustegevuseks eraldatud raha hulk jäi püsima majandussurutiseaegsele kärpetasemele. Teiseks kasvasid samal ajal märkimisväärselt teised teadustegevuse investeeringud, eeskätt EL-i tõukevahenditest, pidevalt kasvasid ka erasektori teadus- ja arendustegevuse kulutused ning välismaistest allikatest, peamiselt EL-i 7. raamprogrammist saadud teadustöö finantseeringud. Kolmandaks teguriks on üldine rahvusvahelise teaduskoostöö intensiivistumine. Seda on toetanud nii Eesti teadlaste konkurentsivõime kasv kui ka Euroopa ühise teaduspoliitilise raamistiku, Euroopa teadusruumi (inglise keeles üldkasutatav akronüüm ERA) väljaarendamine, mis Eesti teadlaste jaoks tähendab oluliselt kasvanud mobiilsust ja koostöövõimaluste suurenemist. Nende tegurite koostoimel kahanes ühelt poolt riigieelarveliste rahastamisvahendite osakaal teaduse rahastamise üldises kogupildis, teisalt kasvas aga väga tuntavalt surve just neile riigieelarvelistele teaduse rahastamisvahenditele, mille üle otsustab ETAg ise või mille kohta ta teeb rahastamise ettepanekuid haridus- ja teadusministrile. ETAg-is tehtavate teaduse rahastamisotsuste ettevalmistamisel on määrav roll ETAgi hindamisnõukogul. 4. Hindamisnõukogu ülesanded, koosseis ja töökorraldus 4.1. Hindamisnõukogu ülesanded Hindamisnõukogu põhiülesanne on IUT ja PUT taotluste järjepidev, asjatundlik ja sõltumatu hindamine. Nende hinnangute alusel langetab ETAg PUT-de rahastamisotsused ning teeb ettepanekud haridus- ja teadusministrile IUT-de rahastamisotsuste tegemiseks. Hindamisnõukogu osaleb ETAg-i töös teiste agentuurile seadusega pandud ülesannete täitmisel. Aruandlusperioodil kuulus selliste ülesannete hulka rahvusvahelistes teaduskoostöö algatustes (ERA-Net-i projektikonkurssides) osalemise otsustamine; kahepoolsete teaduskoostöö lepingutega (nt Eesti-Prantsuse koostööprogramm PARROT, Eesti-Taiwani koostööprogramm, SSEES, University College London) seotud konkurssidel hinnangute ja ekspertarvamuste andmine; seisukohtade kujundamine ETAg-i osalemisel teadust rahastavate ja teadustööd tegevate organisatsioonide ühenduse Science Europe töös (nt Science Europe i Money follows researcher printsiibi rakendamise põhimõtete heakskiitmine, Science Europe i teaduskomiteede liikmekandidaatide esitamine jms); seisukohtade kujundamine avaandmete ja andmehaldusplaani lisamise kohta personaalseid uurimistoetusi reguleerivatesse dokumentidesse; ETIS-e analüüsimooduli sisu ja vajaduste kujundamine jpm. Hindamisnõukogu hindas ka EL-i tõukefondide ühe meetme (väikesemahulise teadusaparatuuri konkurss) taotlusi. 7

8 Hindamisnõukogu arutas ühiskonnateaduste ja kultuuri ekspertkomisjoni initsiatiivil ETIS-e klassifikaatorite teemat, mille tulemusena a koos mujalt tulnud ettepanekutega klassifikaatoreid muudeti Hindamisnõukogu koosseis Hindamisnõukogu esimehe ja kooseisu kinnitamine tugineb haridus- ja teadusministri määrusele Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord. Vastavalt sellele kinnitab hindamisnõukogu koosseisu ETAg-i nõukogu. Esimese koosseisu nimetas haridus- ja teadusminister teadusasutuste seatud kandidaatide hulgast kolmeks aastaks alates Hindamisnõukogu koosneb oma eriala tunnustatud teadlastest, kelle senine tegevus Eesti teaduse edendamisel on olnud vastavuses akadeemilise ja teaduseetikaga ning suunatud Eesti teaduse kui terviku kvaliteedi parandamisele. HN-i liige ei esinda tema kandidatuuri üles seadnud asutust, tema töö eesmärk on Eesti teaduse kui terviku huvide esindamine. Hindamisnõukogu võib olla kuni 15-liikmeline, selle esimeheks on ametikoha järgi ETAg-i juhatuse esimees ja tema volitused on seotud tema ametiajaga. Esimees juhatab koosolekuid, kuid ei võta osa otsuste hääletamisest. HN-i tööga seotud tehnilise abi tagab ETAg-i uurimistoetuste osakond. Hindamisnõukogu esimesse koosseisu kuulusid Andres Koppel HN-i esimees (alates ); Volli Kalm HN-i esimees ( ); Anu Realo Tartu Ülikooli vanemteadur, HN-i aseesimees kuni ; Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikooli professor, HN-i aseesimees alates ; Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor; Enn Mellikov Tallinna Tehnikaülikooli professor; Pärt Peterson Tartu Ülikooli professor; Meelis Pärtel Tartu Ülikooli professor; Martti Raidal KBFI vanemteadur; Jaan Ross Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor (kuni ); Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikooli professor; Eero Vasar Tartu Ülikooli professor; Jaak Vilo Tartu Ülikooli professor; Tiina Nõges Eesti Maaülikooli professor (alates ); Riho Gross Eesti Maaülikooli professor ( kuni ); Marek Tamm Tallinna Ülikooli dotsent (alates ). Kolmeaastase tegevuse jooksul on algses koosseisus toimunud kolm muudatust. HNi esimene esimees Volli Kalm valiti a kevadel Tartu Ülikooli rektoriks ja ta pani oma ameti HN-i esimehena maha 30. juunil Seejärel täitis esimehe kohuseid kuni Andres Koppeli esimeheks nimetamiseni aseesimees Anu Realo. Seoses Riho Grossi valimisega Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktori asetäitjaks teaduse alal, kinnitati tema asemel HN-i liikmeks Eesti Maaülikooli professor Tiina Nõges. 1 1 ETAg-i nõukogu koosoleku protokoll nr

9 Seoses Jaan Rossi loobumisega HN-i liikme tööst isiklikel põhjustel, kinnitati tema asemel liikmeks Tallinna Ülikooli dotsent Marek Tamm. 2 Hindamisnõukogu esimene istung toimus Samal istungil allkirjastasid kõik liikmed hindamisnõukogu liikme sõltumatuse deklaratsiooni Hindamisnõukogu töö korraldus Hindamisnõukogu töö on reglementeeritud mitme aktiga. Neist peamine on haridus- ja teadusministri a määrusega nr 74 kinnitatud Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord 4. Hindamisnõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud protokollitakse ja protokoll kinnitatakse järgmisel koosolekul. Kiireloomulisi otsuseid nõudvate küsimuste korral on HN üksikutel juhtudel korraldanud ka e-koosolekuid, kus hääletamisi korraldatakse e-posti vahendusel. HN pidas kolme aasta jooksul (märts 2012 veebruar 2015) 37 koosolekut. Oma töö täpsemaks reglementeerimiseks, sh koosolekute ettevalmistamise ja pidamise kirjeldamiseks võttis hindamisnõukogu vastu Hindamisnõukogu kodukorra 5. Hindamisnõukogu moodustas neli valdkondlikku ekspertkomisjoni, millesse kuuluvad järgmised nõukogu liikmed: bio- ja keskkonnateadused: esimees Meelis Pärtel, liikmed Riho Gross (hiljem Tiina Nõges) ja Tõnis Timmusk; loodusteadused ja tehnika: esimees Martti Raidal, liikmed Jaak Vilo ja Enn Mellikov; terviseuuringud: esimees Irja Lutsar, liikmed Eero Vasar ja Pärt Peterson; ühiskonnateadused ja kultuur: esimees Rainer Kattel, liikmed Anu Realo ja Jaan Ross (hiljem Marek Tamm). Peale HN-i liikmete kuuluvad ekspertkomisjonidesse tunnustatud erialaeksperdid. 6 Valdkondlike ekspertkomisjonide ülesanne on hinnata IUT ja PUT taotlusi ning samuti SF-i teadusteemade ja ETF-i grantide jätkutaotlusi, vahe- ja lõpparuandeid; teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid HN-le; abistada HN-i teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel. Lisaks teadusvaldkondlikele ekspertkomisjonidele töötas HN juures veel kaks komisjoni. Järeldoktoritoetuse ekspertkomisjon, mille ülesanne on 2 ETAg-i nõukogu koosoleku protokoll nr Haridus- ja teadusministri määrus nr 74, , jõustunud ETAg-i juhatuse käskkirja nr 1-1.4/13/134; muudetud käskkirjaga nr 1.1-4/14/54 tööperioodiga kuni 15. märts 2015.a; täiendatud käskkirjaga nr 1.1-4/14/88. 9

10 hinnata PUT järeldoktoritoetuse taotlusi ning aasta- ja lõpparuandeid; teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid HN-le; abistada HN-i teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel. Tuumiktaristu ekspertkomisjon 7, mille ülesanne on hinnata IUT tuumiktaristu taotlusi; teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid HN-le; abistada HN-i teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel. 5. Institutsionaalne uurimistoetus 5.1. Institutsionaalse uurimistoetuse eesmärk IUT eesmärk on tagada teadusasutustes kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse järjepidevus. Nende toetuste abil peavad asutused saama ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut. IUT põhineb osaliselt varasemal SF-i loogikal asub olemuselt institutsionaalse plokkgranti ja projekti vahel ning on kvaliteedikontrolliga ja konkursipõhine finantseerimine. IUT sisseseadmiseeesmärk oli luua rahastamisvahend, mis on SF-i teadusteemadega võrreldes vähem personaalne ja arvestab rohkem asutuse funktsioonidega. IUT uurimisteemade finantseerimine pidi esialgsete plaanide järgi katma kõik teema täitmiseks vajalike põhiliste kulude kategooriad. IUT-d eraldatakse riigieelarvest HTM-i eelarve kaudu. Õigus taotleda IUT-d on teadusja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise ajal vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud. IUT taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega (edaspidi: IUT määrus). 8 IUT taotluste hindamise korraldab ETAg ning neid hindab ETAg-i hindamisnõukogu. IUT iga-aastase mahu kinnitab ETAg-i ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga. ETAg-i ülesanne seejärel on jälgida uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal. IUT-l on varasema SF-ga võrreldes järgmised erinevused: IUT määratleb asutuse suurema rolli teemade avamisel, liitmisel, lõpetamisel, st võimaldab asutusel planeerida töökohti ja teha muudatusi; annab asutusele rolli teemade hindamise protsessis selle kaudu, et asutustel on võimalus määratleda osad teemad enda jaoks prioriteetsetena; IUT üldkulude katmiseks liitub teema rahastamisele eraldis taristukulude katmiseks; IUT võimaldab seada rahastamisel tingimusi ja tagada sellega institutsionaalsete funktsioonide täitmine, kuid nõuda ka rahastaja poolt muudatusi; IUT võimaldab suuremat diferentseerimist kvaliteedi alusel; HN liikmete taotluste puhul on selgelt reguleeritud huvide konflikti vältimine; 7 ETAg-i juhatuse käskkiri nr /13/56, Haridus- ja teadusministri määrus nr 73 Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord, 10

11 IUT aruandluse käigus kogutakse vajalikke andmeid uurimistoetuste abil loodud töökohtade kohta. Lisaks nn tavalistele IUT uurimisteemadele lisandusid aastal ka toetused tuumiktaristute ülalpidamiseks Ülevaade institutsionaalse uurimistoetuse taotlusvoorudest Aruandes on taotlusvoorude aastana määratletud taotlemise (ja üldreeglina taotluste menetlemise) aasta. Üldreeglina eraldatakse uurimistoetuste raha sellele järgneval aastal. Taotluste hindamine. Taotluste menetlemise protsess on ETAg-is korraldatud kolmeastmelisena. Esimeses etapis annavad eksperdid taotluste kohta oma kirjaliku arvamuse. Teises etapis toimub taotluste ja nende kohta laekunud kirjalike arvamuste arutelu ekspertkomisjonides, lõpuks arutab ekspertkomisjonidest tulnud ettepanekud läbi hindamisnõukogu ning teeb oma ettepaneku taotlused rahastada või mitte. Alates a taotlusvoorust tehakse IUT taotlejale koos lõpphinnanguga kättesaadavaks retsensentide hinnangud. Hinnangute taotlejatele kättesaadavaks tegemine aitab kaasa kogu otsustamisprotsessi läbipaistvuse suurendamisele Taotlusvoor a lõppes kokku 41 SF-i teadusteemat kogusummas 4,636 mln eurot aastaks esitas 10 Eesti teadus- ja arendusasutust taotlusi 75 teadusteema finantseerimise alustamiseks kogumahus 19,187 mln eurot (ilma üldkuludeta). Uusi taotlusi oli võrreldes lõppevate SF-i teadusteemadega 1,8 korda rohkem ning uute taotluste kogusumma ületas vabanevad vahendid enam kui neljakordselt. Esitatud 75-st IUT taotlusest sisaldas 18 põhituumana praegu toimivat SF-i teadusteemat, mis sooviti ümber kujundada IUT uurimisteemaks. Nende 18 teema eeldatav rahaline maht aastaks oli 1,857 mln eurot. Esitatud IUT taotlustega sooviti rahastamise korral ühendada 80 ETF-i granti, mille rahaline kogumaht aastaks oli 0,976 mln eurot ning kogu järelejäänud rahastamisperioodiks ( ) 1,867 mln eurot. IUT a taotluste retsenseerimisel osales 116 väliseksperti ja 25 Eesti eksperti. Retsensentide valikul oli lähtealuseks nende kõrge teaduslik pädevus, huvide konflikti puudumine ning varasem retsenseerimiskogemus. Kõiki taotlusi retsenseeris vähemalt kaks sõltumatut hindajat, sh vähemalt üks välisretsensent. Sealjuures loodusteaduste ja tehnika valdkonna taotlusi hindasid ainult väliseksperdid. Taotlusi, millega oli seotud HN-i liige (selliseid oli neli), retsenseerisid kaks välis- ja üks kodumaine ekspert. Huvide konflikti vältimiseks hindas nende taotlusi selleks moodustatud ETAg-i komisjon, kasutades täpselt samasugust hindamismetoodikat, mida kasutas HN. Nende nelja taotluse suhestamisel üldise taotluste kogupildiga kasutas komisjon ekspertidena HN-i vastava valdkonna kaht liiget, kes ise taotlustega seotud ei olnud. 11

12 Hindamise tulemusel tegi ETAg haridus- ja teadusministrile ettepaneku alustada a 31 IUT uurimisteema finantseerimist kogumahus 6 mln eurot (ilma üldkululõivuta) ning jätta rahuldamata 44 taotlust. Keskmine IUT uurimisteema rahastamine oli eurot, mis oli ligikaudu kaks korda suurem kui keskmine senine SF-i teadusteema (2012. a oli kõigi 212 SF-i uurimisteema keskmine maht eurot). Teemade rahalise mahu määramisel lähtus HN muu hulgas printsiibist, et IUT-le eraldatav kogusumma ei oleks väiksem, kui eelnenud aastal samale uurimisrühmale eraldatud SF-i ja uurimisteemaga liidetavate ETF-i grantide kogusumma (kui senise ETF-i grandi teemasse kaasamist peeti otstarbekaks, siis arvestati selle grandi aastase summaga kuni IUT uurimisteema lõppemiseni). HN võttis teemade rahalise mahu otsustamisel lisaks arvesse kahte tegurit, milleks oli taotlusele antud hinnang ja kavandatava uurimistöö eksperimentaalsus. Nimetatud 31 IUT uurimisteema hulgas oli kaheksa senist SF-i teadusteemat, mis kujundati ümber IUT-ks, ning 23 uut teemat. Nende 31 teemaga liideti 42 ETF-i granti. Liidetud SF-i teadusteemade ja grantide arvelt kujuneski IUT-de finantseerimise maht a lõppenud SF-i teadusteemade mahust suuremaks Taotlusvoor a lõppes 100 SF-i teadusteemat kogumahuga 11,8 mln eurot aastaks esitati 126 uut IUT uurimisteema taotlust kogumahus 35,2 mln eurot (ilma üldkuludeta). Uute IUT uurimisteemade taotlejad soovisid liita käimasolevad SF-i teadusteemad (kokku 21 teadusteemat). ETAg-i hindamisnõukogu tegi ettepaneku 75 uue IUT uurimisteema rahastamiseks, asutuste ettepanekul liideti nendega temaatiliselt seotud 15 SF-i teadusteemat, mis oleksid lõppenud kas a või hiljem. Sellest tulenevalt kasvas a uurimisteema keskmine maht võrrelduna seniste SF-i teadusteemade keskmise mahuga 1,6 korda (~ eurot), samas oli see väiksem kui a rahastatud keskmine uurimisteema (~ eurot). Taotluste hindamine a taotlusvoorus rakendas HN taotluste hindamisel täiendatud hindamisjuhendit, kus taotluse esimest kolme osa (teema teaduslik sisu, uurimisrühma teaduslik võimekus ning uurimisteema täitmiseks vajaliku taristu kvaliteet) hinnati skaalal 1 5 punkti ning selle neljandat osa (teema seost asutuse ja riigi strateegiliste arengukavadega) skaalal 1 3 punkti. Seega võis taotlus maksimaalselt saada kokku 18 punkti. Kui tegemist oli asutusele olulise uurimisteemaga, siis võis lisanduda veel kaks punkti ehk lõppsummaks võis olla 20 punkti. Taotlusi retsenseeris 173 väliseksperti ja 18 Eesti eksperti, iga taotlust hindas üldjuhul vähemalt kolm eksperti. Põhjendatud hinnang taotlustele anti valdkondlike ekspertkomisjonide koosolekutel, millest võttis lisaks ekspertkomisjonide liikmetele osa 30 väliseksperti. Asutuste tagasisidest a vooru kohta selgus, et taotlemise protseduuri kohta asutustel proteste ei olnud. Küll aga vaidlustasid asutused uurimisteemadele antud kvaliteedihinnanguid ja lõppretsensioonide sõnastusi. HN arutas kõiki asutustelt laekunud arvamusi ning otsustas hinnangute sõnastuses mõningaid kohti korrigeerida. Ühegi eelotsuse hinde muutmist HN põhjendatuks ei pidanud. HN liikmetega seotud taotlusi (neid oli seitse) retsenseerisid ainult väliseksperdid (vähemalt kolm eksperti iga taotluse kohta). Huvide konflikti vältimiseks hindas nende 12

13 taotlusi selleks ETAg-i moodustatud ülikoolide ja Eesti Teaduste Akadeemia esitatud kandidaatidest moodustatud 10-liikmeline komisjon, kasutades täpselt samasugust hindamismetoodikat, mida kasutas ka HN. Nende seitsme taotluse suhestamiseks teiste taotlustega kaasati sellesse komisjoni HN-i esimees ja aseesimees, kes ise taotlustega seotud ei olnud. Tuumiktaristutoetused. Vastavalt IUT määrusele sisaldab see alates aastast toetust ka tuumiktaristutele. Tuumiktaristu on IUT määruses määratletud järgnevalt: Tuumiktaristu on teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis on loodud avalikes huvides ja mida teadus- ja arendusasutuse kehtestatud tingimustel ja korras on võimalik kasutada teistel isikutel. Sellise taristu põhifunktsioon on teenindada oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega valdkonna teadlasi, uurimis- ja arendusrühmi teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtlussektoris. Tuumiktaristut eristab teadus- ja arendusasutuse muust taristust selle loomise aluseks olnud avalik huvi ja avatus teistele kasutajatele. Tuumiktaristu toetust võib taotleda ja kasutada ainult tuumiktaristu asutustevahelise ühiskasutuse kulude katmiseks. Tuumiktaristu taotluste menetlemisel lähtuti ETAg-i juhatuse käskkirjaga kinnitatud tuumiktaristu toetuse taotlemise juhendist. Taotluste hindamiseks loodi eraldi 9- liikmeline tuumiktaristu ekspertkomisjon eesotsas ETAg-i hindamisnõukogu liikme R. Katteliga. Taotluste hindamine toimus kahes etapis. Esimeses etapis andsid eksperdid taotlustele individuaalsed hinnangud. Iga taotlust hindas kolm ekspertkomisjoni liiget. Teises etapis, ekspertkomisjoni koosolekul, kujundati ekspertkomisjoni lõplik koondhinnang konsensuslikult. HN tegi ettepaneku anda välja toetus kaheksale tuumiktaristu objektile, milleks on Eesti genoomikakeskus, Eesti e- varamu ja kogude säilitamine, Eesti keeleressursside keskus, Eesti keskkonnaobservatoorium, Eesti teadusarvutuste infrastruktuur, loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik, nanomaterjalid uuringud ja rakendused, riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus. Tuumiktaristu toetuseks oli riigieelarves planeeritud 0,524 mln eurot Taotlusvoor aastal lõppes 33 SF-i teadusteemat kogumahuga 2,98 mln eurot aastaks esitati 84 uut uurimisteema taotlust kogumahus 16,7 mln eurot (ilma üldkuludeta). Samasse taotlusvooru esitati 106 jätkuva IUT uurimisteema taotlust kogumahus 17,1 mln eurot (ilma taristu ülalpidamise toetuseta). HN langetas otsused, arvestades nii selleks vooruks kasutada oleva raha hulka kui ka üldist teaduspoliitilist konteksti aastal lõppenud SF-i teadusteemad olid mahult väiksemad kui varasemate aastate teemad. IUT ja SF-i rahastamisvahendite kogumaht riigieelarvest ei kasvanud. Seetõttu oli lõppevate SF-i teadusteemade arvelt vabanevate ja IUT uurimisteemadesse suunatavate vahendite maht küllaltki piiratud. HN arvestas vajadusega tagada Eestis hädavajaliku uurimisvaldkondliku spektri säilimine. Nende lähtetingimuste juures oli paratamatu selle vooru IUT uurimisteemade rahastamismahtude vähenemine eelmiste aastatega võrreldes. Seega sai HN teha ettepaneku määrata rahastatavatele töörühmadele Eestile üliolulise teaduspädevuse vähimaks võimalikuks katmiseks institutsionaalsed uurimistoetused sedavõrd väikeses mahus, mis jäävad alla isegi varasematele SF-i teadusteemadele. Suur hulk a avatavaid IUT uurimisteemasid on praeguse piiratud rahalise mahu tõttu 13

14 koguni samas suurusjärgus või isegi väiksemad, kui eelmistel aastatel eraldatud suuremad PUT-d. HN tegi ettepaneku 34 uue uurimisteema avamiseks kogumahus 3,2 mln eurot. Asutuste ettepanekul on nende uurimisteemadega liidetud kaks temaatiliselt seotud SF-i teadusteemat, mis oleksid ulatunud või aastasse. Uute IUT uurimisteemade keskmiseks suuruseks oli eurot, mis oli oluliselt väiksem kui varasemal kahel aastal. Taotlusi retsenseerisid 110 väliseksperti ja 10 Eesti eksperti, iga taotlust hindas üldjuhul vähemalt kolm eksperti Kokkuvõte IUT taotlusvoorudest Kolme aasta vältel täiustati korduvalt IUT regulatsioone ja HN-i töörutiini, vastavalt sellele, millised puudujäägid ilmnesid selle rahastamisvahendi rakendamisel. Selleks, et tagada uurimistoetuste arvu vähenemisel teadusvaldkondlik mitmekesisus, järgis HN olemasolevate valdkondlike rahastamisproportsioonide säilimist nelja laia teadusvaldkonna vahel. Kõikides taotlusvoorudes ületas taotluste kogumaht SF-i teadusteemade alt vabanevaid ressursse mitu korda (näiteks a neljakordselt ja a kuuekordselt). Selliste piiratud ressursside puhul ei olnud vajaduspõhise rahastamismudeli täielik rakendamine võimalik, ilma et see kahjustaks oluliselt Eesti teadusasutuste ja -valdkondade järjepidevust ning jätkusuutlikkust a IUT taotlusvooru tulemuste analüüsi järel leidis HTM, et IUT ei täitnud piisavalt hästi oma peaeesmärki kindlustada teadusasutustes tehtava kvaliteetse ja asutustele oluliseks peetava teadustöö stabiilne rahastamine, samuti olid IUT uurimisteemad jätkuvalt liiga projektipõhised ja seetõttu oli nende puhul keeruline rakendada täiskulupõhisuse põhimõtet. Selleks, et tagada IUT meetme eesmärgi täitmine, muudeti HTM-i algatusel ja otsusel a taotlusvooruks IUT määrust ning lisati IUT mehhanismi kolm uut olulist elementi: Institutsionaalse olulisuse mehhanism. See võimaldas teadusasutustel oma strateegilistest eesmärkidest lähtudes määratleda kuni 30% ulatuses lõppevate SF-i teadusteemade ja käimasolevate IUT uurimisteemade kogumahust olulisemad uurimisteemad. Selline äramärkimine andis hindamisprotseduuris taotlusele kaks lisapunkti. Stabiilsuse mehhanism. Lisati garantii, mis kindlustab asutusele institutsionaalsete rahastamisviiside (IUT+SF kogusummas) eelmise aastaga võrreldes vähemalt 85%-lise rahastamistaseme. Teaduse kvaliteedigarantii. Viidi sisse kvaliteedilävend taotluste esimese kriteeriumi (teema teaduslik tase) või teise kriteeriumi (teema täitjate teaduslik tase, meeskonna jätkusuutlikkus) hindamisel. Juhul kui uurimisteema hinne nende kahe kriteeriumi puhul jäi alla lävendi (viiepunktilisel skaalal rahuldav ehk kaks punkti või vähem), siis eelnimetatud 85%-line rahastamisgarantii ei kehti. Selleks, et vältida PUT-dele eraldatud raha märkimisväärset vähenemist, tühistati IUT uurimisteemadele ETF-i grantide liitmise võimalus. Vastuoluliste kriteeriumite kooskõlaline rakendamine osutus väga keerukaks ning tekitas mitmeti tõlgendamise võimalusi. 14

15 Lisaks IUT määruses tehtud muudatustele täiendas ETAg hindamisjuhendit ning võttis vastu kaks IUT menetlust selgitavat ja täiendavat reguleerivat dokumenti taotluste eelarve koostamise juhendi ja taotluste menetlusprotsessi kirjelduse. Need lisadokumendid kindlustasid eelmise vooruga võrreldes hindamismehhanismi suurema selguse. Teadusasutused märkisid a taotlusvoorus ära 22 strateegilist uurimisteemat, neist 17 said rahastamissoovituse. Institutsionaalse olulisuse mehhanismi lisapunktideta oleks neist rahastatud vaid nelja uurimisteemat. Viiest mitterahastatavast uurimisteemast üks ei jõudnud lisapunktidest hoolimata rahastatavate uurimisteemade lävendini, neli uurimisteemat ei ületanud lävendit kas ühe või mõlema kvaliteedikriteeriumi järgi. Kokkuvõttena võib väita, et institutsionaalsete huvide mehhanism töötas ning rahastamisettepanek tehti 13 uurimisteemale, mida uurimisteema ja selle täitjate teaduslikku kvaliteeti hinnates ei oleks võrdluses teiste uurimisteemadega rahastatud. Paraku kahel juhul stabiilsuse loomiseks mõeldud mehhanism ei töötanud. Tartu Observatoorium ja Tervise Arengu Instituut jäid alla eespool kirjeldatud 85%-lise rahastamisgarantii, Tartu Observatooriumi kahest uurimisteemast üks ning Tervise Arengu Instituudi esitatud üks uurimisteema ei ületanud eespool kirjeldatud teaduslikku kvaliteedilävendit. Selline tulemus on väikeste asutuste jaoks suure mõjuga, sest neil puudub suurte rahastamiskõikumiste leevendamiseks puhverdusvõime. Teise IUT vooru järel oli IUT jaoks kasutatavast SF-de alt vabanevast rahast lõviosa järgnevaks 5 6 aastaks jaotatud ning pärast põhjalikku reeglite muutmist selle rahastamisvahendi head ja vead selgunud. HN analüüsis tekkinud olukorda põhjalikult ja esitas tähelepanekud oma teises märgukirjas 9. Need tähelepanekud olid aastal peetud aruteludes aluseks hindamisnõukogu seisukohtadele Eesti teaduse rahastamissüsteemi toimimise kohta ning nende alusel tehti ettepanekud rahastamissüsteemi muutmiseks. HN seisukohad esitati 14. veebruaril aastal Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud arutelul Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus ning 17. septembril koos Eesti Teaduste Akadeemiaga ning Rektorite Nõukoguga avaldatud avalikus pöördumises teaduse rahastamise kohta 10. Asutuste tagasiside põhjal leidis HN, et mõistlik on teha ekspertide kirjalikud retsensioonid taotlejatele ja asutustele kättesaadavaks alates aastal toimuvast IUT voorust. Tulenevalt lõppevate SF-i teadusteemade rahastamise tsüklilisusest, olid aastal lõppenud SF-i teadusteemad mahult väiksemad kui varasemate aastate teemad. IUT ja SF-i rahastamisvahendite kogumaht riigieelarvest ei kasvanud. Seetõttu oli lõppevate SF-i teadusteemade arvelt vabanevate ja IUT uurimisteemadesse suunatavate vahendite maht küllaltki piiratud. Lisasurve tingis kahes eelmises voorus mitterahastatud IUT uurimisteemade taotluste taasesitamine. Ülalpool toodud asjaoludest lähtuvalt arvestas HN eelkõige vajadusega tagada Eestis hädavajaliku uurimisvaldkondliku spektri säilimine, mistõttu oli paratamatu selle vooru 9 Lisa Lisa 5 15

16 IUT uurimisteemade rahastamismahtude oluline vähenemine eelmiste aastatega võrreldes Institutsionaalsete uurimistoetustega seotud muud teemad Teadusaparatuur a toimus EL-i tõukefondide alameetme "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames" neljas ja viimane taotlusvoor. Erinevalt varasematest voorudest, kus taotlusi menetles TKN, langes see ülesanne nüüd HN-i õlgadele. Rahaline maht oli 3,157 mln eurot. Koos IUT taotlustega esitati 25 väikesemahulise infrastruktuuri taotlust kogusummas 1,348 mln eurot. Üldkulu, sh amortisatsioonikomponent Vastavalt TAKS-i paragrahvile 14 sisaldab uurimistoetuse maht uurimisteema täitmisega seotud otseseid kulusid ja üldkulusid. Uurimisteema täitmise üldkulud on teadusasutuse uurimisteema täitmisega kaudselt seotud kulud, sealhulgas taristu ülalpidamise, ajakohastamise ja täiendamise kulud. Institutsionaalse uurimistoetuse määruse (vt joonealune märkus nr 8) kohaselt lähtutakse teadus- ja arendusasutuse uurimisteemade täitmise üldkulude (mille seas on nii taristu ülalpidamise kui ka amortisatsioonikulud) katmisel ETAg-i kehtestatud põhimõtetest, mis on kooskõlastatud HTM-iga. Kuna teaduse riigieelarvelise rahastamise maht aruandlusperioodil ei kasvanud, siis oli ainuvõimalik IUT üldkulude finantseerimise allikas varasema SF-iga seotud infrastruktuuri kulude eelarve. Varem kavandatud amortisatsioonikulude komponendi lisamine osutus endiselt võimatuks. See tähendab, et sisuliselt on TAKS-is ning selle alusel välja antud IUT määruses eesmärk alustada aastast amortisatsioonikulude katmist, täitmata. Kokkuleppel HTM-iga määrati IUT-ga seotud üldkulude määraks orienteeruvalt 28%. SF-i teadusteemade puhul otsustas HN infrastruktuuri kulude finantseerimisel seni kasutatud põhimõtted muutmata jätta ning seda on järgitud kogu aruandeperioodi jooksul: 2/3 infrastruktuuri kulude eelarvest jaotati proportsionaalselt eeloleva eelarveaasta SF-i teadusteemade eelarve mahuga ning 1/3 proportsionaalselt asutuste eelmise eelarveaasta infrastruktuuri kulude eelarvega. IUT tulevik Kuna a lõpeb vaid kolm SF-i teadusteemat, siis osutus täiemahulise IUT uue konkursi korraldamine ebamõistlikuks. ETAg-i ning HTM-i läbirääkimiste tulemusena tegi HTM ettepaneku a uusi IUT taotlusi mitte vastu võtta, vaid teha taotlusvoor üksnes jätkuvatele IUT uurimisteemadele ja tuumiktaristu teemadele. Järgnevate IUT uurimisteemade tulevik oleneb sellest, millisele seisukohale teaduse rahastamise tuleviku suhtes asub a kevadiste Riigikogu valimiste järel ametisse asuv valitsus. Kui uus valitsus kiidab heaks haridus- ja teadusministri a septembris moodustatud töörühma ettepanekud 11 rahastamise korraldamise kohta,

17 siis on võimalik, et uusi IUT-sid alates aastast välja ei anta ning teadusasutuste institutsionaalne rahastamine hakkab toimuma baasfinantseerimisest väljaarendatud institutsionaalse rahastamisvahendi kaudu. Sel juhul kasvatatakse olemasolevate IUT uurimisteemade lõppemisel vabaneva raha arvelt konkurentsipõhiste uurimistoetuste mahtu. 6. Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine Kuna alates aastast enam uusi SF-i teadusteemasid ei avatud, siis piirdus HN-i tegevus nende puhul vahe- ja lõpparuannete ning jätkutaotluste hindamisega. Aastatel jätkub veel 12 SF-i teadusteema elluviimine. Aruandeperioodil lõppes või liideti IUT-dega kokku 200 SF-i teadusteemat, millede asemel HN-i ettepanekul hakati rahastama IUT 140 uurimisteemat. Ülevaate SF-i teadusteemade ja IUT uurimisteemade dünaamikast annavad lisad 1 ja Personaalne uurimistoetus 7.1. Individuaalgrantide ümberkorraldamise vajadus aastal alustatud teaduse rahastamise süsteemi üheks muutuseks oli seniste ETF-i väga arvukate ja üsna väikeste grantide järk-järguline asendamine vähema arvu, kuid mahult palju suuremate PUT-dega a oli käigus 583 ETF-i granti keskmise suurusega eurot. PUT on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus, mida taotletakse avalikul konkursil ETAg-i kehtestatud ning HTM-iga kooskõlastatud tingimustel ja korras. Erinevalt senistest ETF-i grantidest on PUT-d ette nähtud tervikliku rahastamisvahendina, mis peaks katma väikese uurimisrühma selgelt piiritletud uurimisprojekti jaoks vajaliku teadustöö tegemise kõik kulutused. PUT on mõeldud iseseisva uurimisprojekti täitmiseks ning selle eesmärk ei ole teiste TAKS-i alusel eraldatavate toetuste kaasrahastamine. PUT taotluste hindamist korraldab ETAg ja taotlusi hindab ETAg-i hindamisnõukogu. ETAg teeb ka PUT määramise otsused. Personaalseks uurimistoetuseks ettenähtud raha eraldab ETAg-ile HTM. Hindamisnõukogu arutas põhjalikult, kuidas kindlustada teadusvaldkondade mitmekesisuse säilimist, kuid võimaldada paindlikult arvestada võimalike muudatustega. Selleks, et tagada nii stabiilsus kui ka muudatuste tegemise võimalus, võttis HN toetuse jaotamisel iga-aastaseks lähtekohaks samal aastal lõppenud ETF-i grantide valdkondlikud proportsioonid. Personaalse uurimistoetuse süsteemi kuulusid aruandeperioodil kolme tüüpi uurimistoetused: 1. Otsinguprojekti toetus (edaspidi: OT), mille ülesanne on toetada uudseid ja otsingulisi ning rahvusvahelise tasemega uurimisprojekte, millega võib kaasneda suur teaduslik risk. Taotlusi võib esitada kõigis teadusvaldkondades, 17

18 uurimisprojekti juhil peab olema doktorikraad või sellega võrdsustatud välisriigi teaduskraad. 2. Stardiprojekti toetus (edaspidi: ST), mille eesmärk on toetada iseseisvate teadusuuringute alustamist ning võimaldada taotlejal välja arendada iseseisev jätkusuutlik töörühm. Konkursile kvalifitseeruvad taotlused, mille esitaja on kaitsnud oma esimese doktorikraadi kuni seitsme aasta jooksul enne taotlusvooru avamise tähtaega ning on eelistingimusena läbinud järeldoktori karjäärietapi. 3. Järeldoktori uurimistoetus, mille eesmärk on toetada Eesti doktorikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omandanud teadlaste iseseisva karjääri jätkamist tugevates teadusrühmades. Ekspertkomisjonide koosolekutel peetud arutelude tulemusel kujunes valdkondades kaks pingerida: üks ST-dest, teine OT-dest Ülevaade personaalse uurimistoetuse taotlusvoorudest Väljaantavate PUT-de mahu määras ära lõppevate ETF-i grantide alt vabanev summa. Kuna keskmine ETF-i grant oli suurusjärgus eurot, PUT aga peab katma kõik projekti elluviimisega seotud kulud, siis on selge, et väljaantavate PUT-de arv sai olla 4 5 korda väiksem seni välja antud ETF-i grantide arvust a lõppes 147 ETF-i granti aastaks taotles rahastamist 194 personaalset uurimistoetust. Hindamisnõukogu tegi ettepaneku rahastada aastal 42 uurimisprojekti (26 otsingu- ja 16 stardiprojekti) kogusummas 2,2 mln eurot, keskmise suurusega eurot aastas. Kuna osa ETF-i grante liideti selles voorus avatud IUT uurimisteemadega, siis kompenseeris HTM liidetud ETF-i grantidest tingitud personaalse uurimistoetuse eelarve vähenemise lisarahastamisega, mis võimaldaski kokku välja anda 42 personaalset uurimistoetust. Keskmine eraldatud stardiprojekti suurus aastaks oli eurot ja otsinguprojekti suurus eurot. Keskmine uurimisprojekti suurus varieerus valdkonniti tugevasti: bio- ja keskkonnateadustes oli see ~ eurot, ühiskonna ja kultuuri valdkonnas ~ eurot, terviseuuringute valdkonnas ~ eurot ning loodusteaduste ja tehnika valdkonnas ~ eurot. Hindamisnõukogu täpsustas pärast a PUT taotlusvooru nii stardi- kui ka otsinguprojekti reeglistikku. Kuna a voorus oli stardiprojekti taotlejate seas väga palju noorteadlasi, kes olid alles äsja kaitsnud doktorikraadi (89 taotlejast 10 kaitses doktorikraadi aastal ja 18 taotlejat aastal), siis HN-i arvates ei ole nii lühikese aja jooksul üldjuhul võimalik koguda tugeva stardigrandi esitamiseks vajalikku teaduslikku pagasit. Seetõttu pidas HN vajalikuks kehtestada nõude, et stardiprojekti taotlejal peab doktorikraadi omandamisest olema möödunud 2 7 aastat ning taotleja on omandanud teadustöö lisakogemusi välismaal. Hindamisnõukogu tegi ettepaneku rahastada 30 uurimisprojekti (sh 21 otsingu- ja 9 stardiprojekti) kogusummas 1,46 mln eurot. Keskmine uurimisprojekti suurus oli eurot, sh keskmine stardiprojekt eurot (2013. a eurot) ning keskmine otsinguprojekt eurot (2013. a eurot). HN tegi muudatuse PUT taotlemise tingimustes ja korras, loobudes stardiprojekti taotlejale varem kehtinud 40 aasta vanusepiirangust a lõppes 115 ETF-i granti aastaks esitati 235 taotlust, millest üks ei läbinud tehnilise kontrolli vooru. Menetlusse võeti seega kokku 234 taotlust, neist

19 otsingu- ja 93 stardiprojekti. Valdkonniti jagunesid taotlused järgmiselt: bio- ja keskkonnateadused 50, loodusteadused ja tehnika - 98, terviseuuringud 17, ühiskond ja kultuur 69.Taotletav summa oli kokku 15,7 mln eurot. Hindamisnõukogu tegi ettepaneku rahastada kokku 54 uurimisprojekti, sh 34 stardiprojekti ja 20 otsinguprojekti bio- ja keskkonnateadustes 14 uurimisprojekti (neist 4 otsingu- ja 10 stardiprojekti), loodusteadustes ja tehnikas 21 uurimisprojekti (neist 5 otsingu- ja 16 stardiprojekti), terviseuuringutes 6 uurimisprojekti (neist 5 otsinguprojekti ja 1 stardiprojekt) ning ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas 13 uurimisprojekti (neist 6 otsingu- ja 7 stardiprojekti). Taotlusvooru põhieelarve oli ligikaudu 1,55 mln eurot, kuid HTM eraldas ETAg-ile järgmiseks kaheks aastaks kokku 4,1 mln eurot lisatoetust, mis võimaldas suurendada vooru kogueelarve 2,85 mln euroni Personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetus aastatel Järeldoktoritoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase teadus- ja arendustegevuse uurimisprojekti täitmiseks eraldatav toetus, mida on kahte tüüpi: 1. välisriikidest Eestisse tuleva järeldoktori toetus; 2. välisriiki suunduva järeldoktori toetus a esitati 20 taotlust teadustöö tegemiseks välisülikoolides ja 34 taotlust teadustöö tegemiseks Eestis. Rahastatud kaheksast taotlusest oli viis järeldoktorantuuriks Eestis ning kolm järeldoktorantuuri läbimiseks välismaal a esitati 36 taotlust teadustöö tegemiseks välisülikoolides ja 30 teadustöö tegemiseks Eestis. 21-st toetatud taotlejast viis järeldoktorit tuleb Eestisse ning 16 suundub end täiendama välisriikidesse. Selline toetuste jagunemine näitab Eestis doktorikraadi omandanud noorteadlaste väga tugevat taset. Ühtlasi võimaldas selline otsus vähendada varem väljakujunenud välismaale suunatavate järeldoktorantuuri positsioonide vaegust ja luua sellega eeldused teise uurimistoetuse, stardigrandi, nõuetele kvalifitseerumise tingimuse täitmiseks. Seisukohad järeldoktorantuuri kohta Hindamisnõukogu on arutanud põhjalikult järeldoktorantuuri põhimõtteid seoses vajadusega koordineerida riigieelarvest ning EL-i tõukefondidest rahastatavate järeldoktorantuuri rahastamisskeemide ning järeldoktorantuuri ja teiste teadlase karjäärimudelit toetavate rahastamisvahendite kooskõla. Järeldoktori grandi eesmärk on toetada noorte teadlaste teadlaskarjääri kujunemist, võimaldades doktorikraadi kaitsnud Eesti noorteadlasel omandada kõrgetasemelist teadustöö tegemise lisakogemust välismaal kogenud teadlaste juhendamisel ja luua võimalusi välismaal doktorikraadi kaitsnud noorteadlastel jätkata oma teadustegevust Eesti teadusasutustes kogenud teadlaste juhendamisel. Hindamisnõukogu on seisukohal, et järeldoktorantuur peab hästi sobima teadlase terviklikku karjäärimudelisse ning järeldoktori grandid peavad olema kooskõlas teiste rahastamisskeemidega. Järeldoktori grante peab olema piisavalt palju, et saata välismaale järeldoktorantuuri optimaalne arv Eestis doktorikraadi kaitsnud teadlasi ning tuua Eestisse tagasi võimalikult palju välismaal doktorikraadi omandanud Eesti teadlasi (nn reintegration grant) ja parimaid välisriikide järeldoktoreid (nn incoming grant). Arvestades praegust praktikat, võiks olla optimaalne järeldoktorantuuri maht orienteeruvalt uut positsiooni aastas. Selle juures peaks nii sisse- kui 19

20 väljasuunduvate järeldoktorantide arv olema tulevikus enam-vähem ühesuurune, kuid kindlaid kvoote kehtestada ei ole mõistlik. 8. SA Eesti Teadusfondi eraldatud grandid Viimased ETF-i grandid anti välja aastal. Kuna uusi grante enam ei lisandunud, siis tegeles hindamisnõukogu jätkuvate grantide vahearuannete ja lõppenud grantide aruannete hindamisega a lõppes 147 ETF-i granti, a 107 granti, a 115 granti. Ajavahemikul jätkub veel 197 ETF-i granti. Ülevaate PUT ja ETF-i grantide dünaamikast annavad lisad 1 ja Hindamisnõukogu üldised järeldused ja ettepanekud Oma kolmeaastase tegevusaja jooksul tegeles hindamisnõukogu aktiivselt rahastamise reformi käigus loodud uute rahastamisvahendite regulatsioonide väljatöötamise ja täiendamisega ning nende rakendamisel esile kerkinud probleemide lahendamisega. Kokkuvõttes on hindamisnõukogu arvamusel, et teatud osa a alustatud teadusrahastamise korralduse muudatustest põhimõtteliselt õigustas end. ETAg-i loomine võimaldas koondada uurimistoetuste menetlemise ühte asutusse ning tagada nende ekspertiisi ühtsel ja kõrgetasemelisel alusel. PUT rahastamismeede, mille näol on tegemist klassikalise individuaalse grandi tüüpi rahastamismeetmega, on hindamisnõukogu arvates käivitunud üsna sarnaselt kavandatule. Selle rahastamismeetme abil on osutunud muu hulgas võimalikuks toetada nii andekate välisteadlaste kui ka välismaal end täiendanud noorte Eesti teadlaste tulekut Eesti teadussüsteemi. PUT kui rahastamisvahendi peamiseks puuduseks aruandlusperioodil oli selle piiratud rahaline maht. HN-i arvates peaks selle meetme rahastamise maht kasvama senisega võrreldes mitmekordseks. PUT raames toimunud järeldoktorantuuri kontseptsiooni arutelu ning selle rahastamise põhimõtete fikseerimine oli HN-i arvates teadlaskarjääri tervikmudeli loomise teel samuti positiivne samm. Jätkuvalt oleks vaja läbi arutada Eestisse tulevate ja siit lahkuvate järeldoktorite proportsioon, järeldoktoritoetuse taotlejate vanusega seotud küsimused ning leida viis, kuidas tagada järeldoktorantuuritoetuse kui rahastamisvahendi pikemaajaline stabiilne rahastus. Erinevalt PUT meetmest, ei õnnestunud HN-i arvates IUT rakendamine, seda nii rahastamise piiratud mahu kui ka ennekõike põhimõtteliste puuduste ja vastuolude tõttu IUT määruses ning selle rakendamise regulatsioonides. HN-i arvates oli üheks oluliseks komistuskiviks IUT süsteemile üleminekul selle etapilisus, edukaks üleminekuks vajaliku lisaressursi puudumine, ning teadusteemade sihtfinantseerimise süsteemist tulenenud tsüklilisusega mittearvestamine. Pärast teist IUT vooru olid a alguseks selgunud teaduse rahastamise süsteemi olemuslikud puudused ning asjaolu, et nende lahendamiseks ei piisa olemasoleva IUT mehhanismi täiustamisest. HN-i arvates on oluline põhjalikult analüüsida, kuidas on IUT mõjutanud Eesti teaduselu mitmekesisust, taganud riigile vajaliku teadusbaasi olemasolu ning mõjutanud teadus- ja arendusasutuste teadustulude struktuuri. 20

21 Hindamisnõukogu on veendunud, et tervikliku rahastamissüsteemi kujundamiseks on vaja teha mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millest olulisemaks on selge piiri tõmbamine konkurentsipõhiste uurimistoetuste ning suhteliselt stabiilse iseloomuga asutuste teadustegevuse toetuse vahele. Selline kompleksne lähenemine peaks peale konkurentsipõhiste uurimistoetuste ja asutuste stabiilse teadustegevuse toetuse arvestama ka riiklike programmide, Euroopa Liidu rahastamisvahendite ja tõukefondide rahastust. Sellised muutused on võimalik teha kehtiva teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiaga määratud tingimustel, mis eeldab riigieelarvelise teaduse rahastamise viimist 1%-le SKT-st. Hindamisnõukogu on seisukohal, et iga-aastased märgukirjad on aidanud hoida teadustegevuse ja -rahastamisega seotud teemad teadlaskonna hulgas aktuaalsena. Oma kolmeaastase tegevuse jooksul algatas hindamisnõukogu mitmeid olulisi teaduspoliitilisi diskussioone, mille tulemusena leidsid teaduse rahastamise probleemid enam tähelepanu ning vastukaja ka meedias ning laiema avalikkuse seas. HN-i aktiivse sekkumise üheks tulemuseks oli ka HTM-is teaduse rahastamise töörühma loomine ning töörühma pakutud ettepanekute arutelu teaduse rahastamise reformi edasiste sammude kavandamiseks. 21

22 Lisad 22

23 Uurimistoetustega seotud statistilised andmed Lisa 1 Tabel 1. Sihtfinantseeritavate teadusteemade ja institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade ning Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste rahastus (M ) ETF grandid 6,5 8,3 8,0 7,3 7,2 7,2 5,3 3,9 2,5 Personaalsed uurimistoetused 2,2 3,6 6,4 Sihtfinantseeritavad uurimisteemad Institutsionaalsed uurimisteemad 19,0 24,7 23,9 23,0 23,0 23,0 17,5 4,2 1,1 6,0 19,3 22,5 Tabel 2. Rahastatud sihtfinantseeritavad teadusteemad ja institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemad Rahastatavad teemad (arv) Taotletud summa (M ) 21,5 28,4 31,0 28,7 28,2 28,9 37,2 45,7 36,0 Eraldatud summa (M ) 19,0 24,7 23,9 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,6 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Taotletud summa (mln ) SF/IUT Rahastatud summa (mln ) SF/IUT Taotletud summa (mln ) ETF/PUT Rahastatud summa (mln ) ETF/PUT Joonis 1. Teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade, institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade, Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste uurimisprojektide taotletud ja rahastatud summad (M ) aastatel Jooniselt on selgelt näha, et Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste uurimisprojektide taotletav summa on pidevalt kasvanud, eriti järsult viimasel 3 aastal. IUT/SF puhul on rahastamise tsüklilisus väga selgelt jälgitav, taotluste tipud (2003, 2008, 2014) on aastad, kui lõppes enamus vanu SF teemasid ning taotleti uusi teemasid. 12 Siin ja edaspidi: andmestiku alguseks on võetud aasta 2007, kuna alates sellest aastast on kõik andmed kättesaadavad Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) andmebaasist. 23

24 Tabel 3. Sihtfinantseeritavate teadusteemade ja institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade mahud ( ) valdkonniti aastatel Bio- ja keskkonnateadused Ühiskonnateadused ja kultuur Terviseuuringud Loodusteadused ja tehnika KOKKU Tabel 4. Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste mahud ( ) valdkonniti aastatel Bio- ja keskkonnateadused Ühiskonnateadused ja kultuur Terviseuuringud Loodusteadused ja tehnika Kokku

25 Tabel 5. Sihtfinantseeritavate teadusteemade, institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade, Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste mahud ( ) valdkonniti aastatel Bio- ja keskkonnateadused Ühiskonnateadused ja kultuur Terviseuuringud Loodusteadused ja tehnika Kokku Tabel 6. Sihtfinantseeritavate teadusteemade, institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade, Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste taotletud ja uutele teemadele/projektidele eraldatud summad (M ) aastatel Taotletud summa (M ) Rahastatud summa (M ) Taotluste arv Rahastatud taotluste arv SF/IUT 1,35 3,98 5,62 13,89 1,87 2,07 3,47 6,12 19,5 6,48 2,36 4,39 6,89 19,19 35,15 16,7 ETF/PUT 3,26 3,31 2,76 2,47 2,56 2,65 3,25 3,84 5,37 5,87 6,42 7,02 8, ,6 15,7 SF/IUT 0,29 1,33 2,63 6,63 0,73 0,65 1,78 3,65 15,09 2,89 0,46 0,94 2,2 6,03 13,28 3,2 ETF/PUT 1,78 1,78 1,91 1,37 1,84 1,3 1,84 1,38 2,96 1,33 1,35 1,39 2,46 2,2 1,46 2,8 SF/IUT ETF/PUT SF/IUT ETF/PUT

26 Taotluste arv SF/IUT Rahastatud taotluste arv SF/IUT Taotluste arv ETF/PUT Rahastatud taotluste arv ETF/PUT Joonis 2. Taotletud ja rahastatud sihtfinantseeritavate teadusteemade, institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade, Eesti Teadusfondi grantide ja personaalsete uurimistoetuste uurimisprojektide arv aastatel Tabel 7. Eesti Teadusfondi grandid ja personaalsete uurimistoetuste uurimisprojektid aastatel Rahastatavaid projekte kokku Uusi projekte Lõppevaid projekte Käimasolevaid projekte (K ) Uusi projekte (K ) Lõppevaid projekte (K )

27 Tabel 8. Aastatel rahastatud sihtfinantseeritavate teadusteemade ja institutsionaalse uurimistoetuse mahud asutuste lõikes ( ) IUT SF IUT SF IUT SF Tallinna Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool Tartu Observatoorium Cybernetica AS Eesti Biokeskus Eesti Keele Instituut Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kunstiakadeemia Eesti Maaülikool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Tervise Arengu Instituut Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus KOKKU

28 Tabel 9. Lõppevate sihtfinantseeritavate teadusteemade ja taotletud ning rahastatud institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade jagunemine valdkondlike ekspertkomisjonide vahel aastatel Valdkondlik ekspertkomisjon Bio- ja keskkonnateadused Loodusteadused tehnika ja IUT 2013 IUT 2014 IUT aastal lõppenud SF teadusteemade arv Taotletud IUT uurimisteemade arv Rahastatud IUT uurimisteemade arv Rahastatud uurimisteemade osakaal taotlustest (%) aastal lõppenud SF teadusteemade arv Taotletud IUT uurimisteemade arv Rahastatud IUT uurimisteemade arv Rahastatud uurimisteemade osakaal taotlustest (%) aastal lõppenud SF teadusteemade arv Taotletud IUT uurimisteemade arv Rahastatud IUT uurimisteemade arv Rahastatud uurimisteemade osakaal taotlustest (%) % % % % % % Terviseuuringud % % % Ühiskonnateadus kultuur ja % % % Kokku

29 Tabel 10. Lõppevate ETF grantide ja taotletud ning rahastatud personaalsete uurimisteemade jagunemine valdkondlike ekspertkomisjonide vahel aastatel (OT otsinguprojekt, ST stardiprojekt, - kokku) Valdkondlik ekspertkomisjon aastal lõppevate ETF grantide arv Taotletud PUT uurimisprojektide arv PUT 2013 PUT 2014 PUT 2015 Rahastatud PUT uurimisprojektide arv Rahastatud PUT uurimisprojektide osakaal taotlustest (%) aastal lõppevate ETF grantide arv Taotletud PUT uurimisprojektide arv Rahastatud PUT uurimisprojektide arv OT ST OT ST OT ST OT ST OT ST OT ST OT ST OT ST OT ST Bio- ja keskkonna-teadused ,6 28 Ühiskonnateadus ja kultuur ,2 19 Terviseuuringud Loodusteadused ja tehnika , Kokku Rahastatud PUT uurimisprojektide osakaal taotlustest (%) aastal lõppevate ETF grantide arv Taotletud PUT uurimisprojektide arv Rahastatud PUT uurimisprojektide arv Rahastatud PUT uurimisprojektide osakaal taotlustest (%) 29

30 Tabel 11. Eelarve aluseks olevate töökohtade arv institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) uurimisteemade taotlustes ja rahastatud uurimisteemades ja selle dünaamika aastatel IUT mitterahastatud taotlused IUT 2013 Taotlus IUT 2014 Taotlus IUT 2015 Taotlus Kokku Uurimisteema juht Põhitäitja IUT rahastatud taotlused IUT 2013 Taotlus IUT 2014 Jätkutaotlus IUT 2014 Taotlus IUT 2015 Jätkutaotlus IUT 2015 Taotlus Kokku 13 Uurimisteema juht Põhitäitja Tabel 12. Eelarve aluseks olevate töökohtade arv personaalse uurimistoetuse (PUT) otsingu- ja stardiprojekti taotlustes ja rahastatud uurimisteemades ja selle dünaamika aastatel PUT mitterahastatud taotlused PUT 2013 Taotlus PUT 2014 Jätkutaotlus PUT 2014 Taotlus PUT 2015 Taotlus Kokku Uurimisprojekti juht Täitja PUT rahastatud taotlused PUT 2013 Taotlus PUT 2014 Jätkutaotlus PUT 2014 Taotlus PUT 2015 Jätkutaotlus PUT 2015 Taotlus Kokku 14 Uurimisprojekti juht Täitja Seisuga Seisuga (ühe projekti täitmine on ajutiselt katkestatud) 30

31 Tabel 13. Taotletud ning rahastatud personaalse uurimistoetuse järeldoktoriprojektide (PUT JD) jagunemine valdkondlike ekspertkomisjonide vahel aastatel Valdkondlik ekspertkomisjon Taotletud PUT JD uurimisprojektide arv PUT JD 2014 PUT JD 2015 Rahastatud PUT JD uurimisprojektide arv Rahastatud PUT JD uurimisprojektide osakaal taotlustest (%) Taotletud PUT JD uurimisprojektide arv Rahastatud PUT JD uurimisprojektide arv Rahastatud PUT JD uurimisprojektide osakaal taotlustest (%) Sisse Välja Kokku Sisse Välja Kokku Sisse Välja Kokku Sisse Välja Kokku Sisse Välja Kokku Sisse Välja Kokku Bio- ja keskkonnateadused Ühiskonnateadus ja kultuur Terviseuuringud Loodusteadused ja tehnika Kokku

32 Lisa 2 Institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade juhtide ja põhitäitjate ning personaalse uurimistoetuse uurimisprojektide juhtide ja täitjate vanuseline struktuur Vanus on arvestatud taotlemise aasta lõpu seisuga. Institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemad a. Joonis 1. Institutsionaalse uurimistoetuse a voorudes taotletud ja rahastatud uurimisteemade juhtide ja põhitäitjate vanuseline jagunemine

33 Joonis 2. Institutsionaalse uurimistoetuse a voorudes taotletud ja rahastatud uurimisteemade juhtide vanuseline jagunemine Joonis 3. Institutsionaalse uurimistoetuse a voorudes taotletud ja rahastatud uurimisteemade põhitäitjate vanuseline jagunemine 33

34 Personaalse uurimistoetuse uurimisteemad a. Joonis 4. Personaalse uurimistoetuse a voorudes taotletud ja rahastatud uurimisprojektide juhtide ja täitjate vanuseline jagunemine Joonis 5. Personaalse uurimistoetuse a voorudes taotletud ja rahastatud uurimisprojektide juhtide vanuseline jagunemine 34

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Esitluse pealkiri

Esitluse pealkiri Teaduse rahastamisest ja ootustest süsteemile Indrek Reimand TeadusEST 8.12.2016 Tartu TA maht ja finantseerimisallikad Mln eurot % SKP-st Teadus- ja arendustegevuse kulutused 300 250 200 150 0,56% 100

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Korralduse lisa_ docx

Korralduse lisa_ docx Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2016. a korraldus nr 347 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 2020 prioriteetse suuna Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode] RAHVUSVAHELISED TEADUSORGANISATSIOONID Jüri Engelbrecht EESTI TEADUSTE AKADEEMIA 19.05.2014 Akadeemia osalus erialaülestes teadusorganisatsioonides ülemaailmsetes üle-euroopalistes Akadeemia osalus erialaspetsiifilistes

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem