Oktoobrikuu Oma Leht 2013.pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Oktoobrikuu Oma Leht 2013.pdf"

Väljavõte

1 TAHKURANNA VALLA AJALEHT OKTOOBER 2013 NR. 187 Vallavanema veerg Vallavanem KAREL TÖLP Eelmises Oma Lehes kirjutasin, et Tahkuranna Lasteaed-Algkooli mänguväljakute rajamisega on palju probleeme ja peame hakkama rakendama lepingus punkti, kus sätestatud kahjuhüvitise maksmine seoses tööde venimisega. Kahjude hüvitamise vajaduseni asjad läksidki, kuid seda saanuks teha mitut moodi. Parim moodus ka töid rahastanud EAS-i jaoks oli lisatööde teostamine. Tänu tööde venimisele on nüüd lasteaia juures palliviskesein ja laste seas suurt kasutust leidav kiik. Tänaseks on tööd mängu- ja spordiväljakul enam vähem lõppenud. Usun, et kõik valminud objektid pakuvad lastele palju rõõmu ja suurt kasutust, vähemalt lasteaia juures on lapsed väga aktiivselt kasutamas kõiki võimalusi. Huvitav oli jälgida, kui suuremad lapsed õpetasid liiklusväljaku fooriga ristmikul väiksematele liiklemise korraldust. Mustkatete rajamisel ehitaja venitas tööde teostamisega viimase piirini, ehk ehitustähtaja lõpuni, kuid tegi siis töid alustades lühikese aja jooksul kõik ära. Käesoleval aastal rajasime mustkatte Võistes Käärdi-Savi tänavale pikkuses, kus saime tee vallale avalikuks teeks, Matsi ja Ranna tänavate ristmiku ning Allika tänavale. Algselt pidime Allika tänavale rajama mustkatte lühemalt, kuid kohalik elanik Marko Saat soovis seda enda väravani ja oli nõus maksma valla avaliku tee ehitusest pool ise kinni. Sellise kokkuleppega olime loomulikult nõus kaasa minema. Peale avalike teede rajas ehitaja mustkatte vähemalt 3 maja õue Võiste alevikus, need kulud kandsid kinnistute omanikud ise. Uulus rajasime mustakatte Puruküla tee avalikule osale ja Reiu külas Karu teele terves pikkuses. Karu teel ei õnnestunud ehitajal asfaldi ja mustkattega osade üleminekud kuigi hästi ja need jäid üsna ebatasased. Neid on nüüd püütud kahel korral parandada, kuid lõpliku hinnangu ja otsuse anname neile kevadel. Pikalt on vallarahvas oodanud kergliiklusteed Laadi tee äärde, hea meel on siinkohal öelda, et esimene osa, ca 500 m on kohe valmis saamas. Muidugi võiks tee olla pikem, kuni Siimu teeni välja, kuid täna ei ole meil kõikide kinnistute omanikelt nõusolekuid ja sel aastal ei oleks olnud ka rahalisi vahendeid piisavalt. Tänase ehitusega saime mööda kõige ohtlikumatest ja kitsamatest kohtadest. Sel aastal jääb tee freespurukattega, kuna peab saama vajuda. Mäletatavasti oli ilma kõvakatteta ka Soometsa tee ääres olev kergtee, mis oli kruusakattega ja läks veidi sopaseks kevadel. Arvestades freespuru ja kruusa erinevat koostist, siis peaks Laadi kergtee vihmasel ajal ja kevadel kõigile liigeldav püsima. Head tee kasutamist! Tänaseks ei ole veel alustatud Sadama tänava kergliiklustee pikendamisega. Ehitamist on seganud tee asukoha muutmise vajadus ja Maanteeameti nõuded (nimelt on Sadama tee kuni Ringi tänavani riigi oma), mis tõstsid tee hinda sedavõrd, et vajasime volikogult lisaraha. Positiivse otsuse volikogu selleks andis, kuid kindlasti ei saa loota, et tee mõne päevaga valmis saaks. Mitmel korral on olnud Maanteeameti esindajatega juttu uue bussipeatuse rajamise vajadusest Uulu- Valga maanteele Männiku tee ristmiku lähedusse, kuna sealt on väga pikk maa Siimu või Reiu tee bussipeatustesse. Suvisel teede teemaplaneeringu koosolekul tõstatati elanike poolt probleem uuesti ja saatsime seepeale teist korda kirjaliku murekirja Maanteeametisse, sedakorda koos kogutud allkirjadega. Kui eelmisel korral positiivset vastust ei tulnud, siis sel korral vastas Maanteeamet, et on teadlikud bussipeatuse vajalikkusest ja on võtnud selle aasta eelarvesse. Siinkohal suured tänud ja tunnustus Pihla elamupiirkonna elanikule Monika Bremsile, kelle algatusel suured asjad liikuma hakkasid! 24. septembri õhtul pidasid Uulu Põhikooli õppima tulnud noorema vanuseklassi poisid koduväljakul (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis) rohkearvulise publiku ees korvpallimängu Rapla eakaaslastega. Peab tunnistama, et vägev mäng oli! Olen mõned korrad varem poiste trenni jälginud, kuid mäng oli hoopis midagi muud. Kuigi pikkuselt jäid meie omad vastastele alla, siis mängija tarkuselt oldi paremad ja selle krooniks saavutati napp kahepunktiline võit. Korvpall ei ole ainus uus rahvarohke tegevus Uulus, nimelt alustati juba suvel staadionil jalgpalli treeninguid jalgpalliklubi Poseidon nimel. Kui täna saavad noored veel väljas mängida, siis oktoobri keskpaigast kolitakse KSK saali. Head meelt teeb tänane olukord saalis, alles paari aasta eest saalis sisuliselt sporti ei tehtudki, kuid peale saali põranda vahetust on kasutus järjest tõusnud ja täna on KSK juhatajal Anu Nõmmel päris keeruline kõiki soovijaid üldse ära mahutada. Head sügise jätku! Tahkuranna Lasteaed Algkooli uuendatud spordi- ja mänguväljakud Kaua tehtud kaunike, nii võib öelda ka Tahkuranna Lasteaed Algkooli spordija mänguväljakute uuendamise kohta. Aga ikkagi oleme sealmaal, et lapsed saavad kasutada ja olla rõõmsad uute spordi- ja mänguvahendite üle. Projektiga uuendatati kooli spordiväljakut, kuhu rajatati võrkpalliväljak koos võrgupostidega, jalgpalliväljak koos jalgpalliväravate ja võrgukinnitustega, tartaankattega kaugushüpperada koos puitäärtega liivakastiga, tartaankattega 60 m jooksurada, nelja rõngaga korvpallisein, ehitati kolmeastmeline poom 3x3m, kolmeosaline ronimissein, freespalgist rööbaspuud, poolpalkidest pingid ja õuesõppe paviljon. Lasteaia juures uuendatati lasteaia mänguväljakut, kuhu rajatati ronila liumäe, varbseina ja kiikedega, kolmeastmeline poom, vedrukiik ühele, vedrukiik kahele, ehitati poolpalkidest pingid. paigaldatati korvpallilaud, ehitati puidust sillad ja rajatati teemärgistuse ja valgusfooridega liikluslinnak. Olles uuendanud TLAK spordi- ja mänguväljakud, oleme muutnud ca 70 lapse elukeskkonna põnevaks, arendavaks ning ohutuks paigaks, ühtlasi on loonud õppekava täitmiseks vajalik õppekeskkond ning tagatud mitmekülgseid võimalusi lapse turvaliseks tegevuseks ja enesearenguks. Nüüd on loodud lastele tingimused, mis aitavad parandada laste üldkehalist ettevalmistust ja elukvaliteeti. Läbi liikumise, sportliku ja mängulise tegevuse vabas õhus, toimub laste arendamine. Kevadesse jäi teha veel palliväljakute rullimine ja muru külv, sest kartsime, et sügisel oleme selle tööga hiljaks jäänud ja see võib ebaõnnestuda. Tahkuranna Lasteaed Algkooli spordi- ja mänguväljakute uuendamist toetas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm euroga ja valla omaosaluseks on eurot. Töid teostas Vivocard Plus OÜ. Tiiu Sommer arendusspetsialist

2 Lk. 2 Tahkuranna valla ajaleht OKtoober 2013 Vallavalitsuses otsustati: Vallavolikogus otsustati: 03.septembril Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine) Kinnitada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus Alar Vahtra Karel Tölp Kai Keel Ardo Vakk Kristel Kallaste Kinnitada komisjoni esimeheks Alar Vahtra. Tunnistada hankemenetluses Pihla truubi rajamisel edukaks parima pakkumuse esitanud Nurme Teedeehitus OÜ pakkumus hinnaga 6080 eurot ja 40 senti (summa koos käibemaksuga), millisest 1500 eurot tasuvad antud piirkonna elanikud. Ülejäänud summa, 4580,40 eurot, eraldada Tahkuranna valla eelarve reservfondist. Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena vahekardinate soetamiseks KSK saali. Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel Tölp. Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena Võiste Suveaeda valgustuse kaabli paigaldamiseks. Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel Tölp. Väljastada ehitusluba PVT Consult OÜ-le, esindaja Peeter Tasane, Reiu külas Tõlla tee 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Annika Salakile Reiu külas Kalevi pst 19 kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks. 10.septembril Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 18. september 2012 korralduse nr 296 Maaüksuse lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 18. september 2012 korralduse nr 299 Maaüksuse lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine. Määrata Reiu külas asuva maaüksuse lähiaadressiks Spordiraja, pindalaga 84,95 ha. Määrata Spordiraja maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa, alaliigina üldkasutatav maa (017; Üm) 100%. Määrata Reiu külas asuva munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Terviseraja, pindalaga 283,04 ha. Määrata Terviseraja maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa, alaliigina üldkasutatav maa (017; Üm) 100%. Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Lembitu maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:001:0940) jagamisega eraldi katastriüksusteks, määrates katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarve alljärgnevalt: Lembitu sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100% Siimu tee L1 sihtotstarve: transpordimaa (007; L) 100% Kinnitada Tahkuranna Vallavolikogu 04. september 2013.a. otsusega nr 164 algatatud Laadi küla Juhani kinnistu detailplaneeringu uued lähteseisukoha. Toetada Angela Absaloni osalemist Tšehhis toimuvatel disko- ja streetdance tantsuvõistlustel, mis toimuvad , summas 50 eurot. Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine). Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena laenu võtmiseks Tahkuranna valla 2013.aasta investeeringute finantseerimiseks. Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel Tölp. Tunnistada hankemenetluses Korvpallilauad KSK saali edukaks parima pakkumuse esitanud OÜ Stigmar pakkumus hinnaga eurot. Tunnistada hankemenetluses Suveaia valgustuse kaabel edukaks parima pakkumuse esitanud OÜ Fenser Holding pakkumus hinnaga eurot. Väljastada ehitusluba EE Võrguehitus AS-le, esindaja Rene Taimsaare, Võiste alevikus Matsi tn 6A elektriliitumise rajamiseks. Väljastada ehitusluba EE Võrguehitus AS-le, esindaja Rene Taimsaare, Tahkuranna külas Raudsika alajaama elektriliitumisühenduse (F1 ja F3 maakaablid koos jaotusja liitumiskilpidega) rajamiseks. Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutise vabastuse saajate nimekiri. Kinnitada ühise kogumiskonteineri kasutajate nimekiri. Kinnitada kogumiskonteinerite harvemaks tühjendamiseks loa saanute nimekiri. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse korraldus nr 237 Lihtmenetlusega riigihanke Truupide rajamine 2013 pakkumuse edukaks tunnistamine. 16.septembril Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine). Kompenseerida Tahkuranna valla elanike registris olevate alla 3-aastaste laste lapsehoiuteenuste kulud Titutriinu Lastehoius alljärgnevalt: Karin Tamm ele poja Laur Tamm e lapsehoiuteenuse kulud arve esitamisel; Siiri Paits ile tütre Loore Paits i lapsehoiuteenuse kulud (0,4 kohta) arve esitamisel. Tunnistada hankemenetluses Vahekardin KSK saali edukaks parima pakkumuse esitanud OÜ Stigmar pakkumus hinnaga eurot ja 71 senti. 23.septembril Kinnitada Tahkuranna vallas detailplaneeringu algatamise taotluse vorm, vastavalt lisale. Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Mihkli kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0869 jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrates katastriüksustele nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt: Mihkli sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100% Kaldaääre sihtotstarve: elamumaa (001; E) 100% Seada vajalikud servituudid (servituutide alad on kantud Mihkli detailplaneeringu koondplaanile). Tunnistada hankemenetluses Mõisa tee truubi vahetamise osas edukaks parima pakkumuse esitanud Nurme Teedeehitus OÜ pakkumus hinnaga 3 612,00 eurot. Kehtestada valla ajalehes OMA LEHT avaldatavate kuulutuste ja reklaamide hinnad vastavalt reklaampinna suurusele alljärgnevalt: kuulutus ja reklaam suurusega 41x44; 87x15 7,00 eurot; kuulutus ja reklaam suurusega 87x25; 87x 30; 87x35 10,00 eurot; kuulutus ja reklaam suurustega 87x44; 41x92 15,00 eurot; kuulutus ja reklaam suurustega 87x92; 180x44; 41x190 20,00 eurot; kuulutus ja reklaam suurustega 87x141; 273x44; 41x228; 134x92 30,00 eurot. Mittetulundusühingute, valla ametiasutuse ja valla hallatavate asutuste kuulutused ja reklaamid ning töökuulutused avaldatakse valla ajalehes tasuta. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna vallavalitsuse korraldus nr 110 Ajalehe Oma Leht hinnakirja kehtestamine. Kuulutuste avaldamise eest tasutakse sularahas Tahkuranna Vallavalitsuse kassasse või ülekande korras Tahkuranna Vallavalitsuse arveldusarvele nr SEB pank. Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine). Väljastada projekteerimistingimused EE Võrguehitus AS-le, esindaja Toomas Heinla, Metsaküla külas Sondra kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks. Pärnumaal algatati uue maakonnaplaneeringu koostamine Pärnu maavanem 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 algatas Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. Pärnu maakonna planeering on kehtestatud Kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani teemaplaneeringute kaudu ( Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, Sotsiaalne infrastruktuur ja Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0"). Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu Eesti koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet. Pärnu maakonna planeeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Pärnu maavanemal, planeering peab valmima aasta lõpuks. Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuse veebilehel parnu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering. Täiendavat infot on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn, tel ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee. 26.septembril Kehtestada Uulu küla Kase veevõtukoha detailplaneering, mille eesmärgiks on tuletõrje veevõtukoha rajamiseks ehitusõiguse andmine Kase kinnistule. Algatada Võiste aleviku Tidreko detailplaneering, kinnitada Tidreko kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad. Sõlmida leping kinnistu omanikuga detailplaneeringu koostamise korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks. Vastavalt Ehitusseaduse 13 ja Tahkuranna valla ehitusmääruse 3 lõikele 8 sõlmida vallavalitsusel enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist taotlejaga notariaalne leping teede, tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise kohta. Nimetatud lepinguga annab vald Ehitusseaduses 13 nimetatud rajatiste ehitamise kohustuse üle arendajale, ning ennem nende väljaehitamist arendaja poolt vallavalitsus antud planeeringualale ühtegi ehitusluba hoonetele ei väljasta. Tahkuranna Vallavalitusel tunnistada kehtetuks 08. september 2007.a. korraldus nr 353 Tidreko kinnistu detailplaneeringu algatamiseks. Mitte algatada Võiste alevikus Tidreko kinnistule koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on ühepere elamukruntide planeerimine, millega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Tahkuranna valla üldplaneeringu koostamise käigus on läbiviidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus planeeritava ala juhtfunktsiooniks on väikeelamu- ja väikeelamu reservmaa. Vastu võtta Tahkuranna valla arengukava aastateks Toimus Tahkuranna valla 2013.aasta II lisaeelarve I lugemine. Võtta vastu Tahkuranna valla omandisse Saima Prints ile kuuluv Uulu külas asuv Liisa tee kinnistu (katastritunnus 84801:001:16507). Vallavalitsusel korraldada kinnistu vastuvõtmine ja sellega kaasnevad toimingud. Üleandmise lepingu sõlmimisega kaasnevad kulud kannab Vallavalitsus. Omandada Laadi külas asuvad Mäeotsa tee kinnistu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1173) ja Mäeotsa tee 24 kinnistu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1171) OÜ-lt Stratos Quup hinnaga (neli tuhat) eurot. Vallavanemal teostada vara vastuvõtmiseks vajalikud toimingud. Lepingu sõlmimisega kaasnevad kulud kannab Vallavalitsus. Volitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget perioodiks tähtajaga kuni elektrienergia ostmiseks ühishankena Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Tahkuranna Vallavalitsuse ning Tahkuranna valla hallatavate asutuste elektritarbijaid. Volitatul on kooskõlastatult Tahkuranna Vallavalitsusega õigus teha hankemenetluse raames kõiki riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid ja võtta vastu hankemenetluse läbiviimiseks vajalikke otsuseid. Volitatul on õigus ja kohustus ühishankena korraldatava riigihanke tulemusena valmistada osalevatele omavalitsustele, sh Tahkuranna Vallavalitsusele, allakirjutamiseks ette hankeleping p 1 nimetatud perioodiks elektrienergia ostmiseks. Määrata elektrienergia ühishanke hankemenetluses Tahkuranna valla kontaktisikuks vallavanem Karel Tölp. Moodustada 2013.aasta 20.oktoobril toimuvateks Tahkuranna Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Tahkuranna valla haldusterritooriumil kaks 7-liikmelist jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt: Valimisjaoskond nr 1 Komisjoni esimees: Komisjoni liikmed: Asendusliikmed: Valimisjaoskond nr 2 Komisjoni esimees: Komisjoni liikmed: Erika Friedrichson Veiko Arnek, Sven Kurm, Piret Kuusk, Urmas Laine Gedi Merirand, Mare Nee Vello Eerits, Riina Rõa Sirje Hein Maido Aaslaid, Terje Eesnurm, Renee Hein, Imbi Mengel, Elbe Siivesti, Veera Virak Asendusliikmed: Anu Alloja, Maret Kaldmäe. Võtta vastu Tahkuranna valla 2013.aasta II lisaeelarve summas pluss eurot, kogueelarve maht eurot, sellest põhitegevuse tulud eurot; põhitegevuse kulud eurot; investeeringute summa eurot. Kuulati vallavanem Karel Tölp i informatsiooni - Tahkuranna Lasteaed-Algkooli spordi- ja mänguväljakute ehituse käigust; - teedeehitusest. Toimus loosimine konkursil Värvid valda osalenute vahel preemiasaajate väljaselgitamiseks. 3 peapreemiat á 300 eurot saavad Sulev Puusepp, Maia-Liisa Kasvandik, Marje Pajusalu. 1 teise preemia 100 eurot saab Sven Kurm.

3 Oktoober 2013 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 3 Volikogu esimehe mõtted sügisel 2013 Väga ilus suvi on läbi saanud, ilmaennustuse järgi on oodata sama kaunist sügist. Läbi on saanud ka nelja-aastane vallavolikogu periood ja on aeg kokkuvõte teha. Mälu värskendamiseks lugesin nelja aasta tagust kirjutist ja võrreldes eelmisega on lõppev periood olnud märksa tagasihoidlikum. Kõigest üks kord volikogu esimehe ja mõned korrad vallavanema umbusaldamise katsetamist. Samas on rahulolematute poolt rahulolematuse näitamine täiesti korrektne käitumine ja imekspandavat ei saa selles ometi midagi olla. Paluti ka volikogu enamuse arvamusega rahulolematute poolt karjakutel Uulu kooli puudutavatest küsimustest eemale hoida. Ma ei tea ametilt küll ühtegi karjast volikogus olevat, aga kuna konkreetseid inimesi ei mainitud, siis siinkohal tõlgendan vabameelselt, et võib-olla peeti silmas hulkade ohjamisega tegelevaid inimesi. Kari on ju suur hulk elusolendeid, või kuidas. Kantslist jutlustab hingekarjane, kuid neid meil ka volikogus ei ole. Kui eelnev jutt rahule jätta, oli volikogu töö igati tavapärane. Tehti otsuseid, mis vaatasid tulevikku ja lahendasid igapäevaküsimusi. Vald soetas soodsalt olulisi kinnistuid, et tänasel päeval ja tulevikus oleks kuhu rajada vallale vajalikke teid, maju, lasteaedu, haljasalasid ning kasvõi tootmist. Rajati ja renoveeriti aegamisi kanalisatsiooni ja veetrasse ning otsiti lahendusi Uulu küla küttehindade alandamiseks. On ju olnud nii, et kord on odavam üks, kord teine kütmisviis. Nüüd on Uulus nii õli- kui ka puidukütte võimalus. Kumb odavam on, sellega köetakse. Kas see just kõige parem lahendus on, aga samas midagi ikka. Samuti peaksid ka uuendatud soojatrassid küttehinda alandama, seda küll kaugemas perspektiivis, aga tulevikule tuleb mõelda juba täna. Üks olulisemaid probleeme on tolmavad teed. Kui külas oli kaks autot, ei teadnud me tolmust midagi, aga kui igas peres on kaks autot, siis on asi hull. Tihedama asustusega piirkonnad on täna enamvähem tolmuvabad, kuid probleemseid kohti on veel küllaga. Kõike korraga ei saa. Üle kahekümne viie aasta on aetud golfiväljaku asja. Paljudele rajatav väljak ei meeldi, paljud tahavad seal aga mängida. Järgmisel aastal saab golfiväljak valmis. Uskuge, iga sellise ettevõtmise ümber tekib midagi, millest on kasu ka kohalikele inimestele. Nendeks on töökohad, sisenditega varustamised ja muu selline. Volikogu otsusteta väljakuid ei oleks. Vastu võeti ka valla, järjekorras teine, üldplaneering, sedapuhku küll ilma teedeta, aga edasiminek seegi. Olemas on alusdokument järgnevateks aastateks. Ja need aastad tulevad oluliste otsuste rohked. Tänane ( ) Äripäev kirjutab, regionaalministri ringkirjale viidates, et valdade ühinemine tuleb vabatahtlikult ära otsustada järgmiseks suveks või muidu tehakse seda käsu korras. Niipalju siis omavalitsemisest. Paneme homme kolm valda kokku ja edasi? Kas peatab see väljarände, kas loob see töökohti, kas vähendab see ametnike arvu? Kindlasti mitte! Näiteid esineb varasemast ajast, võtame kasvõi Saarde valla. Ühel päeval peame jälle liitma hakkama, sest keegi tahab näidata, et ta teeb midagi kõrgelt suunatud erakonnapoliitika. Mis edasi? Tuleb lahendada uue maanteega ja võibolla ka raudteega tekkivad küsimused, aga selleks ju volikogu ja vallavalitsus ongi. Tänaseks on teada, kes kandideerivad järgmise volikogu koosseisu. Tundes ja teades enamikku neist inimestest, olen kindel, et otsused tulevad just sellised, mis ei muuda meie elukeskkonda halvemaks. Volikogu esimehena tahan tänada volikogu majanduskomisjoni Argo Mengel i juhtimisel. Väga laiapõhjaline komisjon on hea seisnud valla materiaalse käekäigu eest. Tänan Urmas Org u kultuuri ja hariduspoole ohjamise eest, sest seal lõõmasid kired kõige enam. Korralikumat koostööd vallavanema ja vallavalitsuse ning volikogu vahel ei oska tahta. Põhjus on kindlasti ka selles, et vallavanem oskas kokku panna peaaegu kõikide valimisnimekirjade esindajatest koosneva vallavalitsuse. Olles olnud valla juhtimise juures kõik need 22 aastat, näinud lavalt valla 15. ja 20. aastapäeva, käinud vabariigi aastapäevadel president Konstantin Pätsi ausamba jalamile kimpe asetamas ja taasiseseisvumise üle mõtisklemas, tahan öelda, et ajad muutuvad. Kindlasti ei ole täna seda entusiasmi, mida oli näha aastaid tagasi. On puudu üks põlvkond noori, kelle lapsed peaksid kooli tulema 6 7 aasta pärast. Elu külas on muutunud anonüümsemaks, enesega rahulolevamaks ja enesessetõmbunumaks. Nagu eelpool mainisin, kandideerivad ka seekord volikokku inimesed, kellega koos tahan kaasa rääkida probleemide, kitsaskohtade lahendamisel ja rõõmuhetkede jagamisel. Ilusat sügist Teile kõigile ja rääkige ikka valla elus kaasa, vaatamata sellele, et kõik ei lähe alati nii nagu Teie soovite. Uskuge mind, kõik läheb lõpuks nii nagu minema peab ja kui keegi arvab, et kõik ei lähe nii nagu minema peab, siis ta lihtsalt ei saa aru, et kõik läheb nagunii nagu minema peab. Kalmer Metsaoru Valimisliit Tahkuranna ülevaade tööst volikogus Valimisliit (VL) Tahkuranna, olles pälvinud 2009.aastal 311 valija toetuse, jäi paraku nelja häälega volikogus vähemusse. Tiia Kalnin, Toomas Kersalu, Peeter Henning olid ametis neli aastat, Eeri Tammik ja Margus Holland jagasid osalemise aega kahepeale, kusjuures Margus oli suurema osa valimisperioodist ametis. Vaatamata opositsioonis olemisele sai ikkagi palju valimislubadusi täidetud, seda omal algatusel või toetades volikogus vastavaid eelnõusid. Algatuseks tegi Toomas Kersalu 2009.aastal ettepaneku, et volikogu võiks töötada tasuta raskematel aegadel, kuid see hääletati maha. Lubasime toetada noorte huvitegevust ja sportimisvõimaluste loomist, selleks vallale ka lisaraha hankida. Eeri Tammik kirjutas projektitaotluse oma põhitöökohal Omavalitsuste Liidus Pärnumaa omavalitsuste korvpalliväljakute rajamiseks Euroopa Liidu rahade toel, kokku 10 väljakut, neist üks Uulus ja teine Jõulumäel. Tahkuranna vallale eraldati toetust Uulu korvpalliväljaku rajamiseks eurot ja Jõulumäele eurot. Nüüd on noortele tegevust ja mängulusti kõigile pallimänguhuvilistele. Peeter Henning andis võimaluse Uhlapere Seltsile asuda tegutsema vanas Uulu rahvamajas, mis oli vahepeal seisnud ja kõrtsugi oli seal peetud mõnda aega, kuid nüüd käib majas elu, korraldatakse vallarahvale üritusi ja laulukoorgi tegutsemas. Lubadused olid lisaks ka tolmuvabad teed, Mereküla tee Reius, väärt põhiharidus, uued bussiliinid, vee- ja kanalisatsiooniobjektid, uued tänavavalgustused, Võiste sadama juures asuva korrusmaja ühendamine ühiskanalisatsiooni võrku. Nimetatud tegevustele andsime toetuse volikogus eelnõude menetlemisel. Volikogu koosseisu tegutsemise esimestel aastatel tegelesime ka umbusaldustega, kutsumaks vallavalitsejaid korrale. Umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele Alo Sinimäele ja vallavalitsuse liikmele Henn Ojaveerule kukkus läbi, kuna ei kogutud vajalikku arvu poolthääli, järgmiseks volikogu istungiks aga otsustasid mehed ise ametid maha panna. Vallavanem Karel Tölp sai kaks korda tunda umbusalduse ootusärevust ja volikogu esimees Kalmer Metsaoru korra. Kuid needki ei leidnud toetust, sest valimisliidud Koostöö ja Külatee koos Keskerakonnaga panid alati rasketel momentidel seljad kokku, tuli sellega leppida, demokraatia on selline, et enamus valitseb vähemuse üle. Toetasime kõiki mõistlikke eelnõusid volikogus, näiteks projekti Tahkuranna valla Uulu tööstusala infrastruktuuri rekonstrueerimine ja arendamine esitamist EAS-i. Ikkagi töökohtade loomise küsimus, kahjuks jäi vallavalitsuse esitatud projekt veidi lahjaks hindamisel. (Positiivsest otsusest jäi puudu 0,05 punkti, toimetuse märkus). Lisaks katlamajanduse ümberkorraldamine, golfiväljakute arendamise otsused, Tahku Tare ja Lottemaa rajamise kaasfinantseerimine. Aitasime korraldada vallamaja ees toimunud miitingut, tulles appi seni vaikinud õpetajatele, lapsevanematele ja kooli hoolekogule koolikultuuri väärtustajate eest. Internetis oli mitu aastat avatud tundmatute tegelaste poolt anonüümne uulukooliblogi kus üritati mustata Uulu kooli ja tipnes kooliõpilaste ajaleheartiklite üle ilkumisega koos küpsetatud koeralaipade fotoga. Kes on blogipidajad, võib vaid oletada, meie ei saa kellelegi näpuga näidata. Mõne sõnaga ka võimuliidust sel valimisperioodil. Kaalukeeleks kogu volikogu tegevuses oli VL Külatee eesotsas oma liidri Alo Sinimäega. Kahe häälega hoiti ohjes VL Koostööd, samas takistati ka opositsiooni ettepanekute läbiminekut. Alo Sinimäe põhitegevuseks neli aastat oli koolikultuuri väärtustamine Uulus. Küll oli vaja tegeleda koolipersonali haridustasemega, õpetajate eetikaküsimustega, direktori saamatusega, uue direktori liigse aktiivsusega, vallavalitsuse ässitamisega kooli suunas, kaebekirjade kirjutamisega nii maakonda kui ministeeriumisse, appi kutsuti ka Eesti Ekspress. Vallavalitsuse soov võtta tööle haridusnõunik, hääletati aga volikogus maha. Seevastu põllumehena on Alo Sinimäe PRIA andmetele tuginedes tegus, lambakasvatus utetoetused, maad ja loomad abikaasaga jagatud mõlemal oma elatustalu ja selle toetused, juriidiliselt on kõik korrektne. Põldudel mahlane taim, rändavatele hanedele väärt toidulaud kahjuhüvitis. Keskkonnaameti andmetel ükski teine põllumees Tahkuranna vallas ei ole saanud linnukahju hüvitist. Peamine jõud volikogus, VL Koostöö, olles truu konkursiga leitud vallavanemale, oli seetõttu sisuliselt VL Külatee pantvang sest nende tegevust ei julgetud kritiseerida vaid püüti olla neile meele järgi. Vallavanem on samuti tubli põllumees, valla juhtimise kõrvalt jõuab korraldada veel nelja firma tööd, millistest kaks asuvad Rõuge vallas Võrumaal. Karel Tölp kirjutas aastal Oma Lehes, et ta ei poolda kui valimistel kandideerija kirjutab end valda sisse aga ei ela siin. Nüüd aga tuleb meelde tuletada ütlemist Tehke minu sõnade mitte tegude järgi. VL Tahkuranna ei osale järgmistel valimistel, küll aga kandideerivad meie liikmed mõne erakonna või valimisliidu nimekirjas. Tänud valijaile, kes meid 2009.aastal toetasid, tegime kõik mis oli meie võimuses olles opositsioonis. Valimisliit Tahkuranna 2013 valimiste eelne kokkuvõte Ajalehes poliitilise ruumi võrdselt jagamise huvides piirdun tänases vallalehes võimalikult lühikese kokkuvõttega neljast aastast. Käesolev valimisperiood on kohe läbi saamas ja selle aja jooksul on õnnestunud väga palju ära teha ja mitmed väga huvitavad tegevused on käima läinud. Kui ma neli aastat tagasi enne valimisi ütlesin, et siia tööle tulekust on tulnud tegeleda usalduse saavutamisega, siis täna julgen öelda, et inimesed on hakanud valda usaldama. Oleme andnud vähem lubadusi kui tegelikkuses oleme ära teinud, varasemalt see ilmselt nii ei olnud. Valla poolt vaadatuna on kindlasti olnud üks olulisemaid asju viis aastat koostatud valla üldplaneeringu kehtestamine 1,5 aastat tagasi ning planeerimisalase dokumentatsiooni ja põhimõtete korrastamine viimase 5 aasta jooksul. Tavakodanik ilmselt ei ole tajunud nii palju vajakajäämisi selles valdkonnas, kuid tegelikult võiks olukorda iseloomustada sõnaga anarhia, mis on läinud vallale päris palju maksma ja mitmete planeeringualade probleemid on veel siiani lahendamisel. Hea meel on aktiivse vallarahva üle, kes on loonud seltse külaelu edendamiseks ja omaltpoolt oleme neid igati nõu ja jõuga aidanud. Oleme toetanud seltse omaosaluste tasumisel nii ehitustel kui nn pehmete projektide elluviimisel. Kõige suuremad rahalised vahendid on läinud Tahku Taresse. Viimastel aastatel on paigaldatud Uulu Kultuurija Spordikeskuse saali uus põrand, Uulu Põhikooli staadionile rajatud aed ja korvpalliväljak, rekonstrueeritud on Uulu park, paigaldatud 8 bussiootepaviljoni, rajatud mitmeid tuletõrje veevõtukohti, rajatud uued veetrassid Uulu külla ning Reiu teele koos kanalisatsioonitrassidega. Lisaks on rajatud koos valgustusega Laadi kergliiklustee esimene osa, rekonstrueeritud väga palju kruusateid ning rajatud üle 7 km mustkattega teid. Viimase 3 aasta jooksul on koostöös SW Energiaga uuendatud kõik kaugküttetrassid Uulus ja lõpetamisel on katlamaja ümberehitamine hakkpuidule, mis peaks küttehinda 15 20% vähendama. Käesoleval aastal oleme rajanud lastele spordi- ja mänguväljakud Tahkuranna Lasteaed-Algkooli juurde ning lisaks sellele oleme korrastanud kõik teised avalikud laste mänguväljakud. Olen volikogule ja vallavalitsusele tänulik usaldamise ja koostöö eest. Ilma suure ja laiapõhjalise meeskonnata ei olnuks sisuliselt vähemusvalitsuses olles võimalik valda juhtida. Aitäh teile! Jah, selle nelja aasta sisse mahub opositsiooni poolt korraldatud 2 umbusalduse üritust, paar intervjuud televisioonile ja pikkett vallamaja ees, kuid ega ilmselt polegi ühtegi head ilma halvata. Kohalike valimiste eel on juba mõnda aega mitmed inimesed järsku aktiivseks muutunud, kuigi neil oli võimalus ka varem asjatada. Valimislubadusi saab paberile panna mitmet moodi: kirjutada mitu lehekeülge tihedalt kokku, kirjutada ainult mõned olulisemad ja kõik erinevad vahepealsed variandid. Kindlasti juhtub ka seda, et üks nimekiri terviku huvides jätab ühe lubaduse kirjutamata või sootuks unustab mõne lubaduse kirjutamata. Öeldakse küll, et inimene sööb silmadega ja armastab kõrvadega, kuid minu arvates tuleks valimiste puhul valikuid teha oluliselt ratsionaalsemalt. Olen alati valinud nimekirja (Riigikogu valimistel erakonna) välja nende tegelike tegude järgi ja seejärel valinud sealt omale sobiva kandidaadi. Edukaid valikuid! Karel Tölp vallavanem

4 Lk. 4 Tahkuranna valla ajaleht Oktoober 2013 TAHKURANNA VALLA VALIMISKOMISJON O T S U S Uulu 13.september 2013 nr 6 Kandidaatide registreerimine Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 20, 37 lg 1, lg 2 alusel Tahkuranna valla valimiskomisjon o t s u s t a b: 1. Registreerida Tahkuranna vallavolikogu valimisteks erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid liisuheitmise tulemusena saadud järjekorras ning anda neile registreerimisnumbrid alljärgnevalt: Eesti Keskerakond nr 101 ARGO MENGEL nr 102 MARGUS MUST nr 103 ILLIMAR HELIN nr 104 KERSTI MERIMAA Valimisliit Koostöö nr 105 KALMER METSAORU nr 106 KAREL TÖLP nr 107 ÜLARI JÄRVOJA nr 108 ANNE KALDA nr 109 MARKO KARU nr 110 MAIA-LIISA KASVANDIK nr 111 ÜLO KIRT nr 112 KÄRT KIVISELG nr 113 KAURI KRÜGER nr 114 AHTI KUKK nr 115 KADRI KUKK nr 116 VILJAR METSAORU nr 117 AIVO PEDAK nr 118 AGO RAUDSEPP nr 119 SVEN SAAR nr 120 PRIIT SOMMER nr 121 LENNART SÜNT nr 122 TAUNO TAMM nr 123 VALDAR TAMM Valimisliit Vallakodanik nr 124 MARGUS HOLLAND nr 125 TIIA KALNIN nr 126 MARGUS KASK nr 127 ENN KEEMAN nr 128 ANU KERSALU nr 129 MAIMO KUKK nr 130 KARDO KÕRESAAR nr 131 LAILA MÄNNIK nr 132 MARJU PULST nr 133 OLAVI PULST nr 134 HENN SAAR nr 135 REET SAI nr 136 EVELIN TAMM Valimisliit Külatee nr 137 TARMO EESNURM nr 138 ARDO VAKK nr 139 HIIE LAINELA nr 140 RENATE LIND nr 141 ANNELI MUST nr 142 TRIIN PIIRSALU nr 143 TIIU PÄRNITS nr 144 URME RAADIK nr 145 ERE RAUDSEPP nr 146 ALO SINIMÄE nr 147 NORMAN TALSON nr 148 SIGNE ÖÖPIK Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nr 149 MERIKE SAKS nr 150 PEETER LAAS Eesti Reformierakond nr 151 PEETER HENNING nr 152 RAILI TAMMANN nr 153 KAROL NAIRIS nr 154 URVE LÄÄNEMÄGI nr 155 TAIVO LUIK nr 156 AINA HENNING nr 157 VOOTELE TAMM nr 158 ILME SAKS nr 159 MADIS KIIN nr 160 RIINA LAINE nr 161 TONY VÕSANURM nr 162 RIINA LUIK nr 163 MADIS JÄÄGER nr 164 AIME TOMSON nr 165 TAURI MERIMAA nr 166 KAIDO KIVI Üksikkandidaat nr 167 ANDRES JANTSON 2. Otsus jõustub allakirjutamisega. Ulvi Poopuu Tahkuranna valla valimiskomisjoni esimees Valimised, erakondade, valimisliitude tutvustused 20.oktoober on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste päev. Tahkuranna valla valimisjaoskonnad asuvad Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli koolimajas. Valimiste päeval saab hääletada kella ni. Elektrooniline hääletamine algab 10.oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäeva ringselt kuni 16.oktoobril kell Eelhääletamine toimub esmaspäeval, 14. oktoobril kuni kolmapäeval 16.oktoobril. Valimisjaoskonnad on eelhääletamise ajal avatud kella st kuni kella ni. VALIMISLIIT KOOSTÖÖ Valimisliit Koostöö on alates aastast osalenud valla juhtimises. Valimisliit on valla juhtimise juures alati pidanud oluliseks ausust ja tulevikku vaatamise oskust. Vald, see on ju inimesed - inimesed, kes seal elavad, töötavad, lapsi kasvatavad, hobidega tegelevad ja vaba aega veedavad. Valimisliidu olulisteks väärtusteks on: Terved vallaelanikud Terve vald toetub tervetele vallakodanikele. Toetame jätkuvalt apteeki, perearsti, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskust ning Jõulumäe Tervisespordikeskust. Noored, lapsed ja haridus Tahkuranna vallas on iive jätkuvalt positiivne. Laiendame Uulu lasteaeda, luues sõimerühma. Toetame Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ja Uulu Põhikooli tegevuse jätkamist. Oleme toetanud lastele huvihariduse andmist nii oma vallas kui ka väljaspool ning jätkame seda. Viime alustatu lõpule Igapäevase funktsioneeriva elukeskkonna üheks aluseks on toimiv infrastruktuur. Jätkame vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja rajamist. Rajame uusi kergliiklusteid ja tänavavalgustust. Katame olemasolevaid teid mustkattega. Tulevikku silmas pidades Toetame vallakodanike omaalgatuslikke ettevõtmisi. Külaja spordiseltsid saavad nii tegevus- kui ka projektipõhist toetust. Aitame kaasa ettevõtluse arendamisele ja uute töökohtade loomisele. Oleme olnud ja oleme edaspidigi nõu ja jõuga toeks Tahkuranna Golfi ja Lottemaa arenduse elluviimisele. Looduslähedase ja -sõbraliku elukeskkonna säilitamine Tahkuranna vald on kõige ilusama ja mitmekesisema elukeskkonnaga vald Pärnumaal. Et saaksime seda loodustsäästvalt nautida, rajame jalgrattatee Uulust Pärnusse. Teeme korda paljukülastatavad rannad Reius, Raes ja Võistes. Rajame Uulu keskusesse pargi laienduse, kuhu ehitame laululava ja mänguväljakud. Jätkame Tahkuranna vallana Tahkuranna vald on seni hakkama saanud iseseisva vallana ja saab ka edaspidi. Jätkame erakondlike näpunäideteta! Valimisliit Koostöö töötab selle nimel, et vald oleks jätkuvalt arenev ja turvaline kodukoht. Me mõtleme inimestele, kes tahavad rajada Tahkuranna valda kodu endale ja oma lastele. Kõigile tervist ja päikest soovides valimisliit Koostöö nr 105 KALMER METSAORU nr 106 KAREL TÖLP nr 107 ÜLARI JÄRVOJA nr 108 ANNE KALDA nr 109 MARKO KARU nr 110 MAIA-LIISA KASVANDIK nr 111 ÜLO KIRT nr 112 KÄRT KIVISELG nr 113 KAURI KRÜGER TEADMISEKS! nr 114 AHTI KUKK nr 115 KADRI KUKK nr 116 VILJAR METSAORU nr 117 AIVO PEDAK nr 118 AGO RAUDSEPP nr 119 SVEN SAAR nr 120 PRIIT SOMMER nr 121 LENNART SÜNT nr 122 TAUNO TAMM nr 123 VALDAR TAMM MTÜ Tahkurandlane on andnud teada, et nemad ei osale enam hapukurgifestivalide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Grupp huvilisi, Tahkuranna valla elanikke, on loonud V Hapukurgifestivali ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks uue MTÜ MTÜ Tahku rannarahvas. MTÜ on kantud äriregistrisse. MTÜ tegevuse eesmärgiks on kodukandi külade ja traditsioonide säilitamisele ja arengule kaasa aitamine. VALIMISLIIT KÜLATEE! MEIE HEAD KAVATSUSED 1. Vallaelanikele Sünnitoetuse suurendamine. Uulu lasteaia laiendamine sõimeealistele lastele ja valla mõlema lasteaia lapsevanematele võimaluse loomine suviseks lastehoiuks. Sotsiaalpedagoogi ja psühhoterapeudi kohapealse nõustamise võimaluse loomine nii noortele kui ka vanematele. Vallarahva ühteliitmine ühisürituste kaudu. Toetame: Noorte loovaid ideid ja nende rakendamist. Mõtet eakate ja erivajadustega inimeste pansionaadi loomisest mõnda meie valla looduskaunisse kohta. Sotsiaalsete teenuste laiendamist, tuues abi vajajale lähemale (kodu- ja avahooldus). 2. Hariduses Pooldame kõigi valla haridusasutuste püsimajäämist. Hoiame kaugemates maakondades õppivate tudengite sidet kodukohaga sõidutoetuste näol. Toetame: Kohalike huviringide tegevust ja nende juhendajate tööd. Laste ja noorte vallavälistes huviringides (ja -koolides) õppimise rahastamist. 3. Uueneva elukeskkonna edendamiseks Soovime tagada Tahkuranna algkooli lastele turvalise koolitee. Teeme korda ja nauditavaks meie rannaalad Muudame atraktiivsemaks Tahkuranna valla ajaloolised paigad (Uulu muul, mõisaga seotud kohad jne). Ehitame lõpuni valmis külakeskuse Tahku Tare. Toetame: Elu edendavaid kogukondlikke algatusi. Ettevõtluse mitmekesistamist. Uuselamurajoonide elanike ettevõtmisi. nr 137 TARMO EESNURM nr 138 ARDO VAKK nr 139 HIIE LAINELA nr 140 RENATE LIND nr 141 ANNELI MUST nr 142 TRIIN PIIRSALU nr 143 TIIU PÄRNITS VALI MEID! Merike Saks Kandidaat nr 149 nr 144 URME RAADIK nr 145 ERE RAUDSEPP nr 146 ALO SINIMÄE nr 147 NORMAN TALSON nr 148 SIGNE ÖÖPIK Peeter Laas Kandidaat nr. 150 Hea Tahkuranna valla elanik, on aeg otsustada, milliseks kujunevad järgmised neli aastat Sinu ja Su lähedaste elus. Oleme Sulle tuttavad läbi oma kodude. Üks neist asub Reiu külas Posti teel, seda on tunnustatud Kõige Lapsesõbralikuma Kodu tiitliga ning Kauni Kodu tiitliga. Teine ajaloolise väärtusega maja asub Uulus Peetri kinnistul, seal pandi alus taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaegadel Isamaaliidu loomiseks. Tegeleme mõlemad ettevõtlusega Peeter seisab hea keskkonna puhtuse ja parema elukvaliteedi eest, mina universaalse disaini edendajana muudan elukeskkonda kasutajasõbralikumaks erinevatele kasutajagruppidele: lastele, vanuritele, erivajadustega inimestele jt. Soovime oma teadmisi ja erialaseid kogemusi rakendada ka koduvalla heaolu hüvanguks, omamata sealjuures majanduslikke ambitsioone. Me ei ole ühegi erakonna liikmed. Soovides koduvalla asjades kaasa rääkida, ei leidnud me kandideerivate valimisliitude erakondade seast endale sobivat. Seepärast kandideerime IRL-i nimekirjas. IRL-i poolt välja pakutud tingimused, vabadus tegutsemisel enda äranägemise järgi ning sidemed ja koostöövõimalused IRL-i liikmetega nii Pärnu maakonnas, kui ka üle Eesti, tundusid mõistlikuna.

5 Oktoober 2013 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 5 TAHKURANNA TUGEVAMAKS! VALI REFORMIERAKOND! VALIMISLIIT VALLAKODANIK Hea Tahkuranna valla elanik. Kätte on jõudmas jällegi aeg, kui valitakse esindajaid kohaliku omavalitsuse volikogudesse. Toome alljärgnevalt välja mõningad mõtted ja ideed, millises suunas võiks koduvald liikuda ja areneda. Tahkuranna vald peab saama tugevamaks, valla tugevus sõltub aga tema elanikest. Meie prioriteediks nr.1 on siin elavad inimesed. Valla elanikud valivad oma esindajaid volikogusse ja meie pakume välja oma kandidaadid. Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerib neli tubli inimest, kellest pool on Keskerakonna liikmed ja pool nimekirjaga liitunud kandidaadid, nad kõik on valmis tugevama Tahkuranna heaks töötama. Teeme üheskoos Tahkuranna tugevamaks! Ettevõtlik koduvald Ettevõtlus valla territooriumil on Tahkurannale hädavajalik. Vald peab püüdlema ettevõtluse arendamise ja tugevdamise poole. Alustavaid ettevõtteid tuleb aidata projektide kirjutamisel, maade kasutamisel ja ka taristu (infrastruktuuri) rajamisel. Tegutsevaid ettevõtteid tuleb tunnustada ning võimaluste piires toetada. Vald peab töötama selle nimel, et suureneks elamispindade arv. Haritud koduvald Noortele peredele tuleb tagada lasteaiakoha võimalus Tahkuranna vallas. Lasteaia õpetajate palgad peavad tõusma. Lasteaia õpetajaid tuleb toetada enesetäiendamise ja koolitusvõimaluste pakkumisega. Tahkuranna koolide ja lasteaedade komplekse tuleb korras hoida ning selle parendamisse pidevalt investeerida. Õpetajate palgad peavad tõusma. Õpetajad tuleb toetada enesetäiendamise ja koolitusvõimaluste pakkumisega. Õpetajaid tuleb toetada motivatsiooniüritustega. Solidaarne koduvald Säilitame sünnitoetuse. Toetame piirkondlikke üritusi eakatele. Turvalise koolitee eesmärgil parandame maantee liikluskorraldust. Toetame bussiliiklust ja puuduvate peatuste rajamist. Kultuurisõbralik koduvald Toetame kogukonna lähendamist läbi ühiste kultuuriürituste. Informatsioon toimuvate ürituste kohta peab olema operatiivselt kättesaadav. Ürituste korraldamisel tuleb arvestada vallaelanike ideede ning soovidega. Ürituste korraldamisel tuleb arvestada kõigi sihtgruppidega kogu vallas. Meie kandidaadid 20. oktoobril toimuvatel Tahkuranna vallavolikogu valimistel: nr 101 ARGO MENGEL nr 103 ILLIMAR HELIN nr 102 MARGUS MUST nr 104 KERSTI MERIMAA Meil on kindel nägemus paremast elukeskkonnast Tahkuranna vallas. Seisame selle eest, et Lottemaa teemapargi arendusega Reiu külas säiliks kvaliteetne elukeskkond, et valla teed oleksid hooldatud vastavalt reaalsetele vajadustele ning valda ühendaks Pärnuga valgustatud kergliiklustee. Et VIA Baltical oleksid bussipeatuste juures ülekäigurajad koos kiirusepiirangutega. Soovime, et valla ja Pärnu Haigla vahel oleks tagatud ümberistumiseta ühistranspordiühendus ning valla õpikeskkond oleks taas autoriteetne ning õpetajat ja õpilast väärtustav. Soovime kaasa rääkida keskkonna teemal, mis puudutab prügivedu ja selle korraldamist. Seisame selle eest, et meie rannaalad oleksid ilusad, võsast ja pilliroost puhastatud ning seal oleks ruumi ohustatud fauna- ja flooraliikidele, aga ka meile inimestele. Üheks suureks puudujäägiks on meie vallas turvalisuse tagamine. Ka sellel alal soovime teha tööd ning pakkuda oma valla rahvale turvalist elukeskkonda. Hea Tahkuranna valla elanik, ootame Sind valima ja koostööd tegema. Teeme algust juba 9. oktoobril, mil kutsume Sind ühisele väljasõidule Riigikokku, kus meie võõrustajaks on Riigikogu liige Annely Akkermann. Riigikogulase tööpäeva tutvustav ekskursioon on tasuta. Väljasõit kell 8.45 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse parklast, tagasi jõuame orienteeruvalt Registreerumine mobiiltelefonil: või e-posti aadressil: saksmerike@gmail.com. Kiirusta, sest bussis on kohtade arv piiratud! Küsimuste ja ettepanekute osas võta meiega julgelt ühendust telefonidel (Merike Saks) või (Peeter Laas). Saanud volikogu liikme mandaadi läbi Sinu usalduse, lubame uhkusega: 151 Peeter Henning Vallale oma buss. Loome ettevõtliku spetsialisti toetusstipendiumi. 152 Raili Tammann Heakorrastame valla ja toome huvialaringid lastele lähemale. 153 Karol Nairis Loome haridus- ja kultuurinõuniku ametikoha ning avame lasteaedades sõimerühmad. 154 Urve Läänemägi Viime kokku tööotsijad ja tööpakkujad. 155 Taivo Luik Ehitame kaasaegse rahvamaja Võistesse ja suurendame matusetoetust. 156 Aina Henning Teeme valla rannad korda ja ehitame Uulu laululava. 157 Vootele Tamm Ehitame paadisillad kohalikele kalameestele ja puhkajatele. 158 Ilme Saks Loome tervisepäevade traditsiooni ja vajadusel toetame pensioni tasuta koju toomist. 159 Madis Kiin Muudame valla keskused valgemaks ja loome soodsama ettevõtlusleskkonna. 160 Riina Laine Ehitame kergliiklustee läbi Tahkuranna valla. 161 Tony Võsanurm Ehitame krossiraja suurtele ja väikestele. 162 Riina Luik Suurendame MTÜ-de ja seltside toetust aktiivsemaks kultuurieluks. 163 Madis Jääger Pikendame liinibussiliiklust läbi Männiku tee. 164 Aime Tomson Taastame vallas politsei konstaablipunkti. 165 Tauri Merimaa Suurendame sünnitoetust. 166 Kaido Kivi Koondame valla ajaloo oma muuseumisse. VALI OMA KODUVALLAE TÖÖTAV, AUS JA KOGU VALLA ARENGUT TOETAV VOLIKOGU! ANDRUS SOOPALU Tahkuranna vallavanema kandidaat Olen tiigriaastal Tartus sündinud kaksik, kes lõpetanud praeguse Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikafüüsika eriklassi. Seejärel lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia eriala. Pärast kooli asusin proviisorina tööle ja elama Häädemeestele. Olen töötanud ettevõtjana alates aastast. Eesti Reformierakonda kuulun aasta suvest, olles piirkonna juhi rollis alates aastast ja aastast Pärnu maakonna juhatuse esimees. Olen aastatega omandanud arvestatava teadmiste ja kogemuste pagasi erinevates valdkondades nagu: tervishoid, ettevõtlus, juhtimine, majandus, poliitika, heategevus. Olen suur maaelu patrioot ja nõus andma alati oma panuse maal elavate inimeste elukeskkonna parandamisse ning jätkusuutlikkusse. Olen andnud nõusoleku kandideerimiseks Tahkuranna valla vallavanemaks, kuna soovin, et koduvald saaks teile veel armsamaks ja turvalisemaks kodu paigaks ning atraktiivsemaks kohaks külalistele. Vallaga seob mind varasemalt rahvatants ja praeguseks hoonestatud kinnistu. Seisan selle eest, et Tahkuranna valda juhitakse tervikliku vallana, kus väärtustatakse õpetajaid, hariduse kvaliteeti ning säiliksid mõlemad koolid ja lasteaedadesse lisanduksid sõimerühmad. Pingutame üheskoos uute töökohtade loomisel, väärtustades ettevõtlikke inimesi, et noored suunduksid pärast õpinguid spetsialistidena oma koduvalda tagasi. See tagab piisava tööjõu, areneva ettevõtluse, pakutavate teenuste kasvu ja suureneva elanikkonna. Valla juhtimisstiil peab propageerima tervislikke eluviise läbi spordi ning aktiivse aastaringse kultuuri- ja seltsielu, mis aitavad luua valla arenguks vajalikku energiat. Olen valmis väljakutseks vallavalitsuse moodustamiseks ja viima ellu volikogu poolt heakskiidetud eelnõud Tahkuranna valla parema ja uhkema tuleviku nimel.a LI O Meie vallavanema kandidaadi ANDRUS SOOPALU soovitajad on: 1. kultuuriminister REIN LANG 2. sotsiaalminister TAAVI RÕIVAS 3. riigikoguliige RAIT MARUSTE. Hea valija! Tule valima ja tee oma valik südamega! Kes me oleme? Oleme Tahkuranna valla elanike poolt loodud mittetulundusühingute aktiivsemad liikmed ja koos mõttekaaslastega moodustasime valimisliidu Vallakodanik. Sellise sammu astumiseni viis meid ühine arusaam läbipaistvast ja sõbralikust juhtimisest, oleme valmis tänaste valla kodanike huvides tegutsema ning oma otsuste eest vastutama. Meid võite usaldada, sest oma senises elus oleme pooldanud eeltoodud põhimõtteid ja meie tegemisi on vallarahvas tunnustanud. Oleme pettunud senises valla juhtimises, kus domineerib aeglane ja kohati ebapädev asjaajamine, üldine loidus, ebaselged eesmärgid, puudub kontakt inimestega, kelle nimel otsuseid tehakse. Leiame, et valda tuleb juhtida mõistuse ja südamega. Nii seamegi oma eesmärgiks valla asjatundliku juhtimise, mis tagab jätkusuutliku arengu. Valla ametnik peab olema kodaniku jaoks, ükski küsimus ei tohi jääda asjatundlikult läbi arutamata ja vastamata. Eriti oluliseks muutuvad meie kogemused, kui haldusreformiga viiakse administratiivkorraldus inimestest veelgi kaugemale ja inimeste heaolu tagamisel saab otsustavaks eelkõige iga kohaliku kogukonna aktiivsus. Peame oluliseks arvestada rahva tahet. Vallarahva seas läbiviidud küsitlus (2013) näitas, et meie valla elanikud väärtustavad Tahkuranna valda oma koduna kui hea elukeskkonna, mugava linna- ja merelähedase paigana. Samas tõdeti, et selles koduses paigas on vaja päris palju asju veel korda teha. Vallakodanike tulude ja ühtlasi valla tulubaasi suurendamisel tahame juhtimise muuta pealtvaatajast hooandjaks. Meie arvates on täna suures osas kasutamata need võimalused, mis vallal oma asukoha tõttu on. Näeme vajadust suurendada vallavalitsuse osa ettevõtluse (eriti väikeettevõtluse) toetamisel. Meie prioriteet on haridus. Laiendada lasteaedu sõimerühmadega, ehitada uus lasteaed Reiu külla need on meie arvates hädavajalikud tegevused, sest siis pole vaja jääda linna sisse kirjutatuks ainuüksi lasteaia kohtade pärast ja nii kasvaks tulumaksude kaudu meie valla tulubaas. Linnalähedaste väikekoolidena tuleb meie koolidel püsima jäämiseks välja arendada oma nägu, laiendada huviharidust, tugiteenuseid. Me näeme vallavalitsuse ülesandena sellise arengu tugevat toetamist, selleks vajalike tingimuste loomist. Meie koolid peavad saama kohaliku külaelu keskuseks. Toetame alustajaid ja kõiki abivajajaid. Oluliselt suuremat tähelepanu pöörame noortele. Linnalähedus mõneti kompenseerib, kuid ei rahulda noorte vajadust eakohaseks huvitegevuseks. Tõhustame noortekeskuse tööd. Sotsiaaltöös peame vajalikuks ümber korraldada töö töötuks jäänutega informatsiooni kogumine, töövõimaluste leidmisel abistamine jne. Samuti peab meie valimisliit oluliseks otsida võimalusi eakatele väärikalt elamiseks (koduõendus ja toetatud elamine ehk siis kõik see, mis laseb meie valla kodanikul oma kodus väärikalt vananeda). Kultuurita ei ole tulevikku. Meil on rikas kultuuripärand. Kodukoha ajaloo jäädvustamiseks ning kultuurielu arendamiseks peame vajalikuks avalikkusega läbi arutada ja koostada arengukava, mis hõlmab pärimuskultuuri (kodukandipäevad, infoviidad, külamuuseumid), kohalike kultuuriürituste korraldamist, valla kodulehe ja Oma Lehe sisukamaks muutmist. Vallaelanik saab osaleda kohaliku elu edendamisel läbi seltsielu, külaliikumise, spordielu. Sellepärast kutsume ellu nõukoja kultuurikoja suurürituste korraldamiseks, kasutades seejuures ära MTÜ-sid. Arendame kogukonna - ja külaliikumist. Hea Tahkuranna valla kodanik! Kui Sa toetad meie mõtteid valla elu korraldamisel viisil, mis ka tegelikult Sinuga arvestab, siis anna oma hääl valimistel meie poolt. Oleme tõestanud, et suudame kavandatu ellu viia ja olla seejuures vastutustundlikud, meie sõnad ja teod ei lähe lahku. Nõuandvaks organiks taastame volikogu eestseisuse tava, see tagab, et meie otsused on kollektiivsed ja rahva soovidest lähtuvad. nr 124 MARGUS HOLLAND nr 125 TIIA KALNIN nr 126 MARGUS KASK nr 127 ENN KEEMAN nr 128 ANU KERSALU nr 129 MAIMO KUKK nr 130 KARDO KÕRESAAR nr 131 LAILA MÄNNIK nr 132 MARJU PULST nr 133 OLAVI PULST nr 134 HENN SAAR nr 135 REET SAI nr 136 EVELIN TAMM Lugupidamisega, Merike Saks ja Peeter Laas

6 Lk. 6 Tahkuranna valla ajaleht Oktoober 2013 KOOLIUUDISEID KOOLIUUDISEID KOOLIUUDISEID September Tahkuranna koolis Jälle on koolitee täis punaseid, kollaseid lehti, nii nagu varemgi Toimekat septembrit alustas I klass Pärnu Päästekomando külastamisega. Bussisõit linna ja tagasi oli juba omaette tore tegevus. Päästekomandos masinate ja tehnikaga tutvumine oli aga nii põnev, et poisid otsustasid kindlalt päästetöötajateks hakata. 18. septembril käis meil külas Häädemeeste noorsoopolitseinik. Oli huvitav ja hariv üritus, millest said osa kõik meie kooli õpilased. 23. september oli meie koolis väga sportlik. Kõigil oli vaja joosta nii 60 m kui 500 m, et selgitada välja parimad jooksjad. Meie selle kuu tähtsündmus oli kindlasti ÕUNANÄDAL, oma igapäevaste huvitavate tegemistega. Peale õunte joonistamise, oli meil kohalike õunasortide näitus, õunahoidiste degusteerimine ja õunaküpsetiste maiustamine. Täname oma lapsevanemaid maitsvate hõrgutiste eest! 24. septembril tähistasime ajaloopäeva projektiga Viikingid. Tolle aja karm elu, mis neid vapraid mehi ja naisi karastas, sai ka meie lastele natuke selgemaks, kui lahinguväljal tuli mõõgaga enda elu kaitsta. Põnev oli! Ja lastel palju muljeid! Meie koolis toimus viikingite päev. Kooli tuli mees, kes oli riides nagu viiking. Ta rääkis viikingite ajaloost ja tutvustas viikingite jaoks tähtsaid asju: kirvest, mõõka, kilpi ja ka riideid. Riided olid valmistatud nii villasest kui ka linasest kangast. Seepärast pidasid nad nii tuult, vihma kui ka külma. Tundus, et need vammused tegid silmad ette Sportlandist ostetud jopele. Õues läks aga asi päris põnevaks, sest meile õpetati, kuidas õigesti võidelda, ennast ja sõpra lahingus kaitsta. Reegleid ja õpetusi oli päris palju. Niisama mõõgaga vehelda polnud mõtet, ikka tuli kõvasti mõelda, kuidas koos tegutseda. Reeglid olid ranged ja neid tuli täita. Mäng meeldis, sest see tekitas tunde, nagu oleks ise viiking. 27. septembril tegid I klassi õpilased koos lasteaiaga matka Tolkuse rabasse. Kaunid sügisvärvid panid raba punama ja kolletama! Samal ajal võistlesid meie vanemad õpilased Jõulumäel maakondlikul sügiskrossil. Täname kõiki osalejaid! Soovime kõigile päikselist sügist! Ühe salli lugu Minu vanaemal, Elli (Toht) Absalonil, kes sündis aastal Tohera külas Tohki talus, on umbes 1m x 1m must peenvillane (nii ta ise ütlebki) narmastega pearätik. See on minu vanavanavanaema, Anna Tohti ( ) oma. Selle uhke rätiga käidi ainult kirikus. Pähe pandi rätik enne kirikusse sisenemist. Välja tulles võeti see uuesti peast ära ja pandi hoolikalt kokkuvoldituna käekotti, sest hobusevankriga tolmusel teel sõites ei raatsitud rätti tolmuseks teha. Kui koju jõuti, pandi rätik kohe kummutisahtlisse järgmist kirikukorda ootama. Järg jõudis ka minu vanaemani. Tema tikkis rätile punased pihlamarja kobarad ja kannab seda uhkelt tänapäevani. Kuigi minu vanaema kirikus ei käi, kannab ta rätikut hea meelega küla jaanitulel või Pärijata pole pärandit Kultuuripärandi aasta raames toimus käesoleva aasta aprillis-mais Uulu Põhikooli ja MTÜ Pulverk eestvedamisel Uulu koolis oma pere mälestuste kogumise ja esitamise konkurss. Konkurssile laekus hulgaliselt õpilaste töid ja täna avaldame konkurssitöö Ühe salli lugu. mõnel muul tähtsal sündmusel. Kui ma väiksem olin, siis memme lubas mulle, et ükskord saan mina selle rätiku omale. Mida ma sellega peale hakkan, näitab aeg. Võib-olla panen ka mina kunagi jõulude ajal kirikusse minnes selle rätiku endale kaunistuseks ümber. See lihtne rätt seob kokku nelja põlvkonna tööd ja tegemised. Loodan, et saan selle armsa rätiku kunagi edasi pärandada ka oma lastele ja lastelastele. Esimene räti omanik oli Anna Toht ( ). Räti ostis ta arvatavasti 1900.a. paiku Pärnust. Pärandusena jättis ta räti Maria Tohtile ( ). Siis sai räti omanikuks minu vanaema Elli (Toht) Absalon (1931). Angela Absalon Uulu Põhikool V klass See töö oli ka vabariigis Tähekese fotovõistluse MINU KODU KÕIGE VANEM ASI üks võitjatest Uus vabatahtlik Tahkuranna Avatud Noortekeskuses Minu nimi on Shoghik, ma olen 25-aastane. Minu kodumaa on Armeenia, aga nüüd ma elan Eestis ja tunnen ennast nagu kodus. Ma õppisin muusikakolledzis klaverit ja sellel aastal lõpetasin ülikoolis magistri kursused filminduses. Ma plaanin tulevikus teha filmi. Mulle meeldib mängida klaverit, lugeda raamatuid, õppida teisi keeli, reisida ning olla looduses. Ma tahan õpetada noortele klaverimängu, filmi tegemist ja vene keelt. Ma ootan kõiki noori noortekeskusesse endale külla ja minu korraldatud tegevustest osa võtma. Shoghik Õnnitleme sünnipäevalapsi! Raasuke rahu ja piisavalt õnne, rohkesti päikest täna ja homme! oktoober oktoober Mariya Memi oktoober Laine Kuusk oktoober Heldur Virak oktoober Luule Toom oktoober Niina Rei oktoober Ants Must oktoober Lehti Holland oktoober Vello Mardiste oktoober Arno Rinaldo oktoober Galina Rozenkron oktoober Maie Suiste oktoober Enela Kase-Tonna 60 Väljaandja: Lehe makett: Trükkis: Küljendus: Tahkuranna Vallavalitsus tel Tiiu Sommer tel , trükikoda Hansaprint Maaja Poolak

7 Oktoober 2013 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 7 Rail Baltic avalik väljapanek ja avalikud arutelud Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud. Vaata pikemat artiklit eelmises OMA LEHT nr 186 september 2013 Avalikud arutelud Pärnumaal toimuvad: kell Pärnjõe koolimajas (Pärnjõe küla, Vändra vald); kell Are vallamajas (Pärivere 17, Are alevik); kell Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald); kell Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga alevik); kell Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 2, Häädemeeste alevik); kell Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu). Täiendavat infot planeeringu kohta on võimalik saada Tahkuranna Vallavalitsuse planeerimisnõunikult Kai Keel, tel , , kai.keel@tahkuranna.ee. Vastuvõtt E,T,K kell Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn, tel ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee. Sügisene külakeskus Tahku Tare Õuetööd hakavad lõpukorrale jõudma ja jahe sügisilm ajab meid tasapisi toa poole. Külakeskus Tahku Tare ootab teid kõiki, armas vallarahvas. Kuigi septembrikuu Oma lehes teatasin meie maja üritustest, mis on saanud oma toimumiste järjepidavuse, tuletan ka seekordses lehes veel meelde, mis teoksil. PÜHAPÄEVITI Kuu esimesel pühapäeval kell toimub naisseltsi kokkusaamine. 6.oktoobril teeme kokkuvõtteid möödunud hooajast, valime juhatust ja räägime uue hooaja plaanidest. Ootame ja võtame vastu uusi liikmeid! Tere tulemast Naisseltsi! Kuu II pühapäeval kell toimub käsitöö tund. Kevadisest KÜSK-i taotlusvoorust Saime raha õmblusmasina ja overloki ostmiseks. Nüüd hakkame õmblema. Möödunud aastal õppisime lapitehnikaid, tänavu tahame aga õmmelda nukuriideid, lasteriideid. Õpime konstrueerimist, lõigete võtmist ning jõuda korraliku õmblemiseni välja. Samas jätkame ka muude käsitöötehnikate õppimise ja õpetamisega. Ootame huvitavaid ettepanekuid. Kui soovid oma oskusi teistele jagada, siis anna teada. III pühapäeval kell toimub õppeköögi kokakool. Teeme koos maitsvaid ja põnevaid roogasid, koostame retsepte, naudime head, omatehtud toitu. 20.oktoobri menüü on veel salastatud. Tulge kindlasti! Igal esmaspäeval kell saavad kokku Tegusad Vanaemad, et koos teha käsitööd ja veeta õdusalt aega. Infot jagab Imbi Ilves tel Igal neljapäeval, kell saavad kokku väikelapsed oma emmedega (ka issid on väga oodatud) Täpse info saamiseks helistage Eglele tel Igal kolmapäeval ja neljapäeval kell ootab teid keraamika-savikoda. Juhendajaks endiselt Kaja Rinaldo. Tel Võta kindlasti ühendust ja registreeru. Kuu III teisipäeval kell toimub küladevaheline mälumäng. Kes tuleb 29. oktoobril kohale, sellel on võimalus võita. Iga kuu viimasel neljapäeval, kell saavad kokku ELURÕÕMU MEMMED. Oktoobrikuu mõttekoda toimub , kell Ära jäta tulemata, muidu sa ei tea külauudiseid! Külakeskus Tahku Tare õppeköögist saab tellida torte, kringleid, maitsvaid saiakesi, kooke ja koduleiba. Oktoobrist alustab tööd juuksur Kadri. Tööpäevade osas toimuvad veel läbirääkimised. Võimalus on käia klassikalisel massaazil, Helista Diana tel ja lepi aeg kokku. Infot külakeskuse kasutusvõimaluste ja tegevuste kohta saab tel , Tahku Tare facebook.com/tahkutare. Renate Lind MTÜ Tahkuranna naisseltsi tegevusjuht Tervis sügisest Seekordne ajaleht on ühe etapi lõpuks ja teise etapi alguseks. Loodus liigub oma rada linnud lahkuvad suurte parvedena lõuna poole, puud langetavad lehti, hommikud tervitavad valge maaga. Uhlapere seltsimaja aknad on jälle valged, proovides käivad nii TantsuDuur kui segakoor. Kamina ees istujaid jätkub peale proovi lõppu pikaks ajaks. Mida seal räägitakse? Elust siin meie ümber. Hiljuti oli meedias kuulda vargustest Viljandimaal, kuidas pikanäpumehed võtavad kaasa kõike, mis ette jääb. Elades Uulu lähedal pean kahetsusega nentima, et siin pole asjad sugugi paremad. Varastatakse kõike jalgratastest aiavõrkudeni. Kes seda teevad? Kus on politsei? Miks keegi midagi ei näe? Sellele on raske vastata. Kui suurelt peaksime seda riiklikus meedias kajastama, et keegi midagi uurima hakkaks? Ka seda ei tea. Meie oma südametunnistus peaks olema see, mis märkab naabri õues kampa noorukeid koera sügamas, kahtlase liikumisega autosid külavahelisel lõigul. Lisaks märkamisele ka teavitama politseid, konstaablit. Meie oma kodanikujulgus on see, mis hoiab pahasoovlikud inimesed eemal. Sest me keegi ei tea, kelle õu on järgmine sihtmärk. Septembris toimusid Uhlapere Seltsis inimeste tervisele suunatud üritused Tervisepäev ja Õunapäev. Rääkimas olid terapeudid liikumisest ja toitumisest, sotsiaalminister tutvustas oma haldusala, apteeker rääkis ravimitest ja nende tarvitamisest. Mõõta sai vererõhku, veresuhkrut ja kolesterooli taset. Päeva lõpus oli võimalus end muusika rütmis liigutada tantsupõrandal TantsuDuuri saatel. Õunapäev toimus Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Seltsimaja saali olid üles rivistatud erinevad õunasordid, mida sai proovida, leida tuttavate maitsete ja uhkete nimede seast just see oma aia nimetu õun. Vaadata sai väljapanekut erinevatest õunaraamatutest, koju võtta huvitavaid õunatoidu retsepte. Degusteerimislauale olid pandud Kuldreneti mahl ja kaerahelbe-õunakook. Mis on selles mahlas nii erilist? Midagi nii maitsvat pole ammu joonud värske, magus, ergutav. Õunapäevast said osa kõik, kes peavad lugu tervislikust toidust. Ja keegi ei rääkinud valimistest. Kalender keerab ette oktoobri. Traditsiooniliselt on see aeg meie majas nostalgiline. Alustame 4. oktoobril hea discoga 80 stiilis. DJ otse Soomest. Soositud on ajastulised riided. Üritus on tasuta. Täiskasvanud õppija nädala raames ootame oma majja kõiki inimesi, keda huvitab kodu korras hoidmine ja koristamine. Sügise edenedes kutsume lehekoristuspäevale. Info kuupäevade ja kellaaegadega leiate meie maja seinalt, raamatukogust ja blogist. Ilusat sügist ja rahulikku meelt! Sünnid Uhlapere Selts RASMUS VALLER Ema: Mari-Liis Luhka Isa: Ingo Valler TJORVEN HIISJÄRV Ema: Sandra Kuusik Isa: Kristjan Hiisjärv ELERI VALLEK Ema: Eerika Vallek Isa: Iivo Vallek KARLA SOMMER Uulu küla TEATED Toiduabi abivajajatele Eesti Punase Risti vahendusel on jõudnud valda Euroopa Liidu toiduabi. Abi on mõeldud eelkõige lastega peredele, üksikvanematele, toimetulekuraskustega peredele ja töötutele. Toiduabi jagame sotsiaaltöötaja vastuvõtupäevadel: Uulus esmaspäeval ja teisipäeval Võistes neljapäeviti Klaudi Tints, sotsiaalnõunik telefonid Uulus, Võistes, mobiil SÜGISPIDU Laupäeval, 9.novembril, kell Uhlapere seltsimajas Laulud Tantsud Pillimängud Esinevad külaliskollektiivid Jalakeerutuseks mängib ansambel TANTSUDUUR Pidu tasuta! OLETE OODATUD! Alates septembrist käesoleval aastal on avatud Tahkuranna vallamajas, endised ruumid, kolmapäeviti ja reedeti JUUKSURITUBA Aegu saab ette broneerida tel Hei vanemaealised naised Võistes ja naaberkülades! Võiste tantsumemmede rühm ootab uusi liikmeid. Oma soovist andke teada tantsuõpetaja Enda Lorentsile, telefon Mis juhtus? 6. septembril kell anti päästjatele teada, et Tahkuranna vallas Uulu külas põleb laevatehas kõrge leegiga. Päästjate saabudes tuli 40x50 meetri suurusest hoonest leeke, päästjad alustasid hoone kustutustöödega. Tulekahju saadi kontrolli alla kella ja kustutati kella Põlengu tagajärjel hävis hoone katus ning seest sai tehas tugevaid tahma- ja veekahjustusi.

8 Lk. 8 Tahkuranna valla ajaleht Oktoober 2013 Uulu Lasteaia tegemisi septembrikuus September Võiste lasteaias September on olnud sügiseselt teguderohke. 2. septembril said kõik rühmad saalis kokku ja alustasime koos algavat õppeaastat. Mängisime rütmipille, ringmänge ja laulsime. Raamatukogu juhataja Helje Pulk aitas lasteaias üles seada raamatute näituse uusimast lastekirjandusest. Suur tänu talle. Mesimummid on saanud terve rühmatäie uut pisiperet. Mummid hakkavad uute sõpradega juba ära harjuma. On tutvutud ka lasteaia lähiümbrusega. Sügist on otsitud pargis ja kirevas kooliaias. Liblika rühma lapsed meenutasid septembri I nädalal suvel tehtut, voolisid päevalilli ja maalisid suvepilte. September on palju toredat uudistamist pakkunud ka metsas. Vaadeldi seeni, korjati pohli ja tehti maitsvat pohlamoosi. Kuna sügis on pakkunud palju värviilu, sai maalida ka sügislilli astreid, seeni ja õunapuid. Jaanimardikatele algas õppeaasta liiklusreeglite ja ohutusnõuete meeldetuletuse mängudega. Metsas seeni õppides said lapsed ka teada, et mittesöödavaid seeni ei tallata puruks ja et loodust tuleb austada. Sügis on võimaldanud ka palju looduslikest materjalidest meisterdada. Laste sõrmed on juba üsna osavad. Õpetajatele valmistab head meelt see, et iga laps kujundab oma töö just selliseks, nagu noor kunstnik on omas peas mõelnud ja kavandanud. Lepatriinude rühma lisanus kaks uut last, kes kohanevad kiiresti. Õppetunnis kooliaias jagas lahkelt oma teadmisi Laine Suur. Aitäh talle. Metsaretk tõi kaasa toreda kohtumise oravaga. Supersuvi on kasvatanud aedades kauneid lilleõisi ja toredaid aiasaadusi. Ka neist on lasteaias tore näitus välja pandud, mis üllatab kõiki oma sügisrikkuse poolest. Kõikides rühmades maiustati erinevate aedviljadega. Lepatriinude rühmas ka erinevate hoidistega. Suur tänu vanematele ja personalile, kes on lapsi erinevate andidega lahkelt kostitanud. 26. septembril toimus ülelasteaialine orienteerumine Märka loodust enda ümber. Lapsed vaatlesid fotosid ja püüdsid leida vaadeldava objekti, täitsid sportlikke ülesandeid, nuputasid ja mõistatasid mõistatusi. Orienteerumisraja lõpus ootas igat rühma oma puu- või köögiviljade korv. Soovime kõigile kauni ja päikesepaistelise sügise jätku. Uulu lasteaia pere Eelmises Oma Lehes jagasime Sinuga, kallis lugeja, oma rõõmu valmiva mänguväljaku üle. Tänases ajalehenumbris võime hõisata: Mänguväljak on avatud!!! Meil on nüüd pallikooli sein, korvpalli korvid laudadega, uued, kett-, kaalu- ja vedrukiiged, liumägi, võrksein ja turnimispalgid. Kõige uhkem aga on liikluslinnak ülekäiguradade ja päris ehtsate valgusfooridega. Täpselt nagu Tallinn, oleme ka meie hädas oma vana ja laguneva asfaltkattega. Õnneks on meil olemas vallavanema mehesõna: jalgrattasõitu takistav kraav saab parandatud kohe kõige esimesel võimalusel. Rannakarbid teavad juba väga hästi, kuidas õuealal turvaliselt liigelda ning jagavad oma tarkusi lahkelt ka Päikesekiirtega. Septembrikuus, lisaks liikluse tundmaõppimisele, pidasid Rannakarbid omatehtud kaardiga vanavanemaid meeles ja õpiti tundma sügislilli. Sügis aias ja metsas. Päikesehelde suvi soodustas aia-ja metsaviljade kasvu. Nii Päikesekiired kui Rannakarbid uurisid, mida kaunist silmale ja maitsvat keelele pakub septembrikuine aed ja mets. Lõppeks, kuu viimasel reedel, käisid Rannakarbid koos nooremate koolilastega ja RMK juhendajatega Tolkuse rabas asja ise kaemas: söödi tuttavaid metsamarju, märgati nii söögi- kui mürgiseeni, nuusutati lõhnu, roniti torni, kinnistati õpitut. Septembris algas ka kampaania Sööme ära!, mis eeldas viie peotäie köögi- ja puuviljade ärasöömist päevas. Meie lahked kokatädid hoolitsesid selle eest, et iga päev enne õue minekut saime mõnusa vahepala õuna, kaalika, porgandi või kurgi näol. Muide kas teadsite, et Vaarikamoosi tehakse maasikatest ja mustikatest. (Päikesekiired)? Kuldset sügist kõigile! Võiste lasteaia pere. Selle suve foto Natuke savi ja villajuttu! Äsja lõppenud suvi oli sel aastal eriline oma soojade ilmade ja rikkaliku päikese poolest. Selle ilusa suve sisse mahtus kohtumisi sõpradega, ujumist, reise ja palju muud. Nüüdisaegne digitaalfotograafia on väljendusvahendina noorte jaoks igapäevane asi ja kindlasti on kogunenud suve jäädvustamiseks hulgaliselt pilte. Tänaseks on nõnda kogunenud muljed settinud ja pakume välja võimaluse jagada teistega oma selle suve tipphetki. Uulu Põhikool ja MTÜ Pulverk kuulutavad välja Selle suve foto konkursi. Varasema konkursiga on sarnasus selles, et ka seekord kutsume üles esitama foto ja kirjutama sinna juurde oma loo. Erinevus on aga selles, et kutsume üles esitama fotot oma möödunud suve mõnest tipphetkest, põnevast või lihtsalt Sinu jaoks erilisest sündmusest see tähendab lähiajaloost Ja lugu sinna juurde ei tohiks olla faktide täpne esitamine, vaid ilukirjanduslik emotsiooni meenutamine. Lähtuda oma loo kirjutamisel võiks näiteks ühest või kõigist järgmistest vaatenurkadest: 1. Mis see on, mida ma näen? Mis pildil toimub, kus toimub ja kes on pildil 2. Mida see pilt minu jaoks tähendab? 3. Mida autorina tahaksin öelda? Vormistamine. 1. Konkursile on oodatud foto ja sinna juurde luuletus või jutuke, mille pikkus on vähemalt 100 sõna. 2. Kiri Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5; 3. Pealkiri suurte tähtedega 4. Lehekülje vormistus ülalt, alt, vasakult 3 4 cm; paremalt 1 2 cm. Tööd saab saata a a d r e s s i l : uulupulverk@gmail.com või pöörduda esitamiseks Uulu Põhikooli sekeretäri poole. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 15.oktoober Fotokonkursi korraldajad MTÜ Kasemetsa käsitöö- ja spordiselts korraldas suvel Kasemetsa talus kohaliku omaalgatuse toetusel kaks kursust ja soetas villa töötlemiseks trummelkraasid, voki ja pesuri villa pesemiseks juuli toimus kursus Villast tooteni, mis kestis 5 päeva. Selle aja jooksul valmisid asjad otsast peale. Kõigepealt sai vill pestud, kuivatatud ja kraasitud. Kraasitud villaloorist valmisid soojad ja mõnusad mütsid, sallid, vaibad. Ka ketramine sai ära proovitud uue, kahe tallalaua ja ühe nööriga vokil. Kursusel töötati välja kohaliku meene näidised. Kursusel osales 10 naist meie vallast ja teistpoolt Pärnutki. Samuti olid kursusel lapsed, kes kõik selle melu läbi elasid: möllasid villas, kraasisid villa ja vahel ka kassi saba. Oli tore villategu! ja 23. augustil toimus kursus Oma koju omatehtud nõud, kus sai kolme päeva jooksul voolida savist nõusid ja viimasel päeval glasuurida. Need päevad olid eriti töised, sest nõusid sai plaanitust poole rohkem ja huvi savitöö vastu aina kasvab. Kursusel osalesid ka lapsed, kes said käed saviseks. Töised, aga toredad päevad olid. Tänu villatöötlemisvahendite soetamisele pakub MTÜ Kasemetsa käsitöö- ja spordiselts villapesu, kraasimise ja ketramise teenust, samuti viib läbi villa- ja savitöö kursuseid. Hästi õnnestunud kursused tiivustavad ka järgmine suvi uusi kursuseid korraldama. Suur tänu MTÜ Kasemetsa käsitöö- ja spordiseltsi liikmetele ja osalejatele suurepärasele seltskonnale, kelle abiga projektid õnnestusid väga hästi. Saviga saab tegeleda ka praegu K; N Tahku Tares. Kellel on huvi villa ja savi vastu, võtku kindlasti ühendust: Kaja Rinaldo telefon: DJ koolitus noortele Toimub Tahkuranna Avatud Noortekeskuses Ootame osalema noori vanuses 12 18a. Koolituse käigus saavad noored esmased teadmised DJ tööst, tehnikast, DJ programmidest ja ürituste korraldamisest. Koolitus toimub kell läheme külla Sauga Avatud Noortekeskusele kell DJ koolitus noortekeskuses kell DJ koolitus noortekeskuses kell DJ koolitus noortekeskuses Detsember 2013 korraldavad DJ koolituse läbinud noored disko! Koolitust viib läbi Marko Koitla! Kohtade arv on piiratud, koolitusest on võimalik osa võtta 15 noorel! Vajalik eelregistreerimine! Lisainfo: noortekeskus@tahkuranna.ee

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017 Viljandis, 22. aprillil 2015. aastal Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

TAHKURANNA VALLA AJALEHT Häädemeeste vallavolikogu esimene istung Uus volikogu 1. rida vasakult: Esta Vesik, Merike Saks, Aule Kink, Eneli Hein 2. rid

TAHKURANNA VALLA AJALEHT Häädemeeste vallavolikogu esimene istung Uus volikogu 1. rida vasakult: Esta Vesik, Merike Saks, Aule Kink, Eneli Hein 2. rid TAHKURANNA VALLA AJALEHT Häädemeeste vallavolikogu esimene istung Uus volikogu 1. rida vasakult: Esta Vesik, Merike Saks, Aule Kink, Eneli Hein 2. rida: Madis Mätas 3. rida: Virgo Vahenõmm, Lennart Sünt,

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem