C�39_94

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C�39_94"

Väljavõte

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise tagajärjed Kohtuasjas C-39/94, mille esemeks on Euroopa Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal de commerce de Paris (Pariisi kaubanduskohus) esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud kohtus pooleliolevas vaidluses järgmiste poolte vahel: Syndicat français de l Express international (SFEI) jt La Poste jt eelotsust EÜ asutamislepingu artiklite 92 ja 93 tõlgendamise kohta, ja EUROOPA KOHUS koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet ja G. Hirsch, kohtunikud G. F. Mancini, C. Gulmann (ettekandja), J. L. Murray, P. Jann ja H. Ragnemalm, kohtujurist: F. G. Jacobs, kohtusekretär: vanemametnik D. Louterman-Hubeau, arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid: Syndicat français de l Express international jt, mida esindas advokaat Eric Morgan de Rivery, Pariis, TAT SA, mida esindasid advokaat Valérie Bouaziz Torron ja advokaat Dominique Berlin, Pariis, Prantsusmaa valitsus, mida esindasid välisministeeriumi õigusosakonna chef de mission Jean-Marc Belorgey ning sama osakonna talituse juhataja Catherine de Salins, Saksamaa valitsus, mida esindasid liitvabariigi majandusministeeriumi kõrgem ametnik Ernst Röder ja sama ministeeriumi nooremametnik Bernd Kloke, * Kohtumenetluse keel: prantsuse.

2 Hispaania valitsus, mida esindasid ühenduse õiguse ja asutustevahelise koordineerimise peadirektor Alberto José Navarro González ja Gloria Calvo Díaz, riiklik esindaja riiklikust õigustalitusest, Euroopa Ühenduste Komisjon, mida esindasid õigustalituse ametnikud Michel Nolin ja Ben Smulders, olles 24. oktoobri aasta kohtuistungil ära kuulanud suulised märkused, mille esitasid Syndicat français de l Express international jt, esindajad: advokaat Eric Morgan de Rivery ja advokaat Jacques Derenne, Pariis; Société française de messagerie internationale, esindaja: advokaat Manuel Bosque, Seine-Saint-Denis; Prantsusmaa valitsus, esindaja: Catherine de Salins; Saksamaa valitsus, esindajad: Ernst Röder ja Bernd Kloke; Hispaania valitsus, esindaja: Gloria Calvo Díaz; ja komisjon, esindajad: Michel Nolin ja Ben Smulders, arvestades kohtuistungi ettekannet, olles 14. detsembri aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise otsuse 1. Tribunal de commerce de Paris esitas 5. jaanuari aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse sama aasta 31. jaanuaril, EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel mitu eelotsuse küsimust asutamislepingu artiklite 92 ja 93 tõlgendamise kohta. 2. Need küsimused esitati kohtuasjas Syndicat français de l Express international (edaspidi SFEI ) ja viis sellesse kuuluvat ettevõtet DHL International, Service Crie- LFAL, May Courier International, Federal Express ja Express Transports Communications versus Société française de messagerie internationale (edaspidi SFMI ), Chronopost, La Poste, la Poste i tütarettevõtete valdusühing Sofipost (edaspidi Sofipost ), Société de transport aérien transrégional (edaspidi TAT ) ja TAT Express. See kohtuvaidlus puudutab logistilist ja ärialast abi, mida La Poste osutas SFMI-le ja Chronopostile kullerpostitegevuses. 3. Kullerpost on dokumentide ja pakkide kiire personaalne kättetoimetamisteenus. See vastab nende äriklientide vajadustele, kelle jaoks on äärmiselt oluline, et saadetis jõuaks garanteeritud tähtajaks adressaadini. Prantsusmaal on konkurents selles sektoris piiramata, erinevalt tavapostist, kus monopol kuulub La Poste ile. 4. Et parandada oma kohta kullerpostiturul, uuendas Prantsuse postiamet oma vastavat teenust Postadexi, mille ta nimetas ümber EMS Chronopostiks aasta lõpul andis ta selle juhatamise ja arendamise üle selleks otstarbeks rajatud eraõiguslikule äriühingule SFMI. Selle kapitalist kuulus siis 66% Sofipostile, mis oli omakorda La Poste i 100%-lise osalusega tütarettevõte. Ülejäänud 34% kapitalist oli märkinud TAT aasta esimestel kuudel soovitas La Poste oma Postadexi teenuse klientidel hakata kasutama EMS Chronoposti teenuseid. Seejärel täpsustati posti- ja telekommunikatsiooniministeeriumi 19. augusti aasta juhises (Bulletin officiel des

3 PTT 1986, lk 311) EMS Chronoposti teenuse korraldamise ja müügi tingimusi. SFMI käitas seda peamiselt La Poste i vahenditega, mida täiendasid TAT tütarettevõtte, kiirkulleriteenust pakkuva äriühingu TAT Express vahendid. La Poste pakkus SFMI-le pidevat abi, mis seisnes esiteks selles, et ta andis SFMI käsutusse oma postkontorid ja saadetiste kogumise, sortimise, veo ja klientidele jaotamisega tegelevad töötajad (edaspidi logistiline abi ), teiseks reklaamis, kliendiuuringutes ja klientide nõustamises (edaspidi ärialane abi ). 6. SFMI käivitus ja kasvas kiiresti. Tema käive, mis oli esimesel eelarveaastal ehk aastal 200 miljonit Prantsuse franki, jõudis aastal 720 miljoni Prantsuse frangini, aastal 1,03 miljardi Prantsuse frangini ja aastal 1,34 miljardi Prantsuse frangini jaanuaril 1991 muutus La Poste, mis oli seniajani kuulunud riigi haldusesse, iseseisvaks avalik-õiguslikuks isikuks. 2. juuli aasta seadus nr avaliku postija telekommunikatsiooniteenuse korraldamise kohta lubas tal sõnaselgelt arendada avalike teenuste osutamise kõrval tegevust ka eraalgatusele avatud valdkondades aastal muudeti kullerpostitegevuse struktuuri, sest La Poste française ning Saksamaa, Madalmaade, Kanada ja Rootsi post ning Austraalia päritolu kullerpostiettevõtja TNT moodustasid ühise rahvusvahelise kullerpostiettevõtte GNEW (komisjon andis koondumiseks loa 2. detsembril 1991, EÜT 1991, C 322, lk 19). Riigisisene tegevus usaldati uuele äriühingule Chronopostile, millest 66% kuulus Sofipostile ja 34% TAT-le. Rahvusvaheline tegevus jäeti SFMI-le, mis siirdus ühisettevõtte Prantsuse tütarettevõtte GNEW France i kontrolli alla. Selles uues struktuuris kogub ja jaotab Chronopost SFMI jaoks GNEW-le usaldatud rahvusvahelisi saadetisi. 1. jaanuarini 1995 tagas La Poste GNEW-SFMI-le ainujuurdepääsu oma võrgule ja Chronopost ei saanud SFMI-ga konkureerida. 9. Leides, et La Poste i poolt SFMI-le antava logistilise ja ärialase abi tingimused kujutasid endast riigiabi, mis on ühisturuga kokkusobimatu ning rikub võrdse konkureerimise põhimõtet, esitas SFEI 21. detsembril 1990 Euroopa Ühenduste Komisjonile ja Prantsusmaa konkurentsiametile kaebuse. Ta väitis eelkõige, et postiameti abi tõttu saab SFMI kasutada silmanähtavalt madalamaid tariife kui tema konkurendid märtsil 1992 lükkas komisjon SFEI kaebuse asutamislepingu artikli 92 alusel tagasi. SFEI ja kolm seda moodustavat ettevõtet esitasid seepeale 16. mail 1992 Euroopa Kohtule hagiavalduse selle otsuse tühistamiseks (kohtuasi C-222/92). Et komisjon võttis oma otsuse tagasi eesmärgiga selle hagi teatud detaile arvesse võttes [...] toimikusse täiendavat materjali hankida, kustutas Euroopa Kohus selle kohtuasja 18. novembri aasta määrusega oma registrist. 11. Sellest saadik on komisjon tegelenud toimiku uurimisega ja nõudnud Prantsusmaa võimudelt kaks korda teavet. Siiski pole ta lõplikku otsust teinud ega võtnud seisukohta, kas kõnealused meetmed kujutavad endast riigiabi asutamislepingu artikli 92 tähenduses. 12. Neil asjaoludel esitasid SFEI ja viis eelmainitud äriühingut 16. juunil 1993 Tribunal de commerce de Paris le hagi SFMI, Chronoposti, La Poste i, Sofiposti, TAT ja TAT Expressi vastu. Selles paluti tuvastada, et La Poste i poolt SFMI-le ja Chronopostile osutatud logistiline ja ärialane abi kujutab endast riigiabi ning et seda rakendati ilma komisjonile eelnevalt teatamata, rikkudes sellega asutamislepingu artikli 93 lõike 3

4 viimast lauset. Järelikult oli hagi eesmärk, et antaks määrus, mille kohaselt La Poste peaks selle riigiabi andmise viivitamata lõpetama ning SFMI ja Chronopost tagastama La Poste ile kogu õigusvastase riigiabi, mille nad on alates oma rajamisest saanud, ehk 2,139 miljardit Prantsuse franki aasta eest. Samuti nõudsid põhikohtuasja hagejad kostjatelt 216 miljonit Prantsuse franki kahjutasu. 13. SFEI jt poolt liikmesriigi kohtule esitatud nõuete põhjal seisneb väidetav logistiline abi selles, et SFMI käsutusse anti ebatavaliselt väikese tasu eest postiinfrastruktuur, kuhu kuulub inimest, igapäevast postiringi, hoonet, sõidukit, 300 vagunit ja 22 lennukit, talle pakuti eelistingimustel tolliprotseduuri ning tema La Poste ile tehtavate maksete tingimused olid ebatavaliselt soodsad. La Poste tagas SFMI-le ja Chronopostile ka ärialase abi. Esiteks oli neil juurdepääs La Poste i klientidele. Teiseks said nad kasutada tema müügiedendus- ja reklaamitööd. Abi seisnes SFEI väitel abiteenuste eest makstud tasu ja nende turuhinna vahelises erinevuses. 14. Põhikohtuasja kostjad eitasid eelkõige seda, et kohtuasi kuulub komisjoni või Prantsuse riiginõukogu pädevusse. Hagejad vastasid, et nad ei taotle haldusaktide tühistamist, vaid üksnes heidavad avalik-õiguslikule ettevõtjale ette, et see aitab kaasa äriühingute arengule, rikkudes konkurentsieeskirju, millele need peavad alluma. 15. Võttes arvesse neid õiguslikke ja faktilisi asjaolusid, otsustas Tribunal de commerce de Paris vaheotsusega kohtuliku arutamise peatada ja esitada Euroopa Kohtule kaheksa järgmist eelotsuse küsimust: 1) Kas liikmesriigi võetud meetmeid, mis seisnevad peamiselt selles, et liikmesriigi majandus- ja rahandusministeeriumi ning posti- ja telekommunikatsiooniministeeriumi kaudu subsideeritakse kullerpostiettevõtet, pakkudes talle logistilist ja ärialast abi, loobudes tehniliste, ärialaste või rahandusteenuste eest tavapärast tasu võtmast, tuleb käsitada riigiabina, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi ning kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust asutamislepingu artikli 92 tähenduses? 2) Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, ei kujuta artikli 93 lõike 3 viimases lauses sätestatud keelu vastaselt antud rahalise toetuse tagasinõudmine endast asjaomase abi maksmise viivitamatu peatamise kõrval ainsat võimalust selle keelu tõhususe tagamiseks? 3) Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, peab sellist abi saav ettevõte ühenduse õiguse kohaselt, eriti selle ülimuslikkuse põhimõtte kohaselt täitma enne kõnealuse abi vastuvõtmist hoolsuskohustust, eriti sel teel, et kontrollib abi andmise menetluse vastavust EÜ asutamislepingu artikli 93 lõikele 3? 4) Kas juhul, kui kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, tuleb asjaomaste ühenduse õigusnormide rikkumise kõrvaldamiseks hüvitada vastavalt kehtivatele liikmesriigi eeskirjadele ka kahju, mille abi saav ettevõte on temaga konkureerivatele ettevõtetele hoolsuskohustuse rikkumisega põhjustanud? 5) Kas liikmesriigi kohus, kelle poole pöördutakse taotlusega, mille eesmärk on tsiviilõiguslikult ja vastavalt selle liikmesriigi õigusele välja selgitada asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimases lauses ette nähtud eelnevat kontrollimenetlust arvestamata kehtestatud riikliku meetme tagajärjed, on kohustatud teatama, et tal puudub pädevus, kui komisjonile on esitatud kaebus eesmärgiga tuvastada vaidlustatud meetme

5 kokkusobimatus ühisturuga, isegi siis, kui komisjon ei ole teinud lõplikku otsust ega isegi otsustanud, kas vaidlustatud meetmed kujutavad endast riigiabi või mitte? 6) Kas teise võimalusena on liikmesriigi kohus, kes on samas olukorras end pädevaks kuulutanud, siiski kohustatud kohtuliku arutamise peatama, kuni komisjon on otsustanud, kas vaidlustatud meetmed on riigiabi või mitte? 7) Kas viiendas ja kuuendas küsimuses kirjeldatud olukorda mõjutab asjaolu, et komisjon ei ole ikka veel otsust teinud, kuigi tema poole pöörduti rohkem kui kaks aastat tagasi, ning taotleja on liikmesriigi kohtule tõendanud, et vajadus peatada talle artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumisega põhjustatud kahjulikud tagajärjed on kiireloomuline? 8) Kas Euroopa Kohtu 21. novembri aasta otsusest kohtuasjas C-354/90 (eriti selle punktist 14) saaks viiendas kuni seitsmendas küsimuses kirjeldatud asjaoludel järeldada, et liikmesriigi kohus täidab end pädevaks kuulutades ning artikli 93 lõike 3 viimase lause alusel otsust tehes vastavalt temalt taotletule kõigest üksikisikute õiguste kaitsmise ülesannet, mille eest ta kuni komisjoni otsuse tegemiseni vastutab, juhul kui riigivõimud peaksid asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimases lauses esitatud keeldu rikkuma? 16. La Poste ja Sofipost kutsusid SFEI 4. veebruaril 1994 Cour d appel de Paris esimese presidendi ette ajutiste meetmete kohaldamise menetlusele, et esitada apellatsioonkaebus 5. jaanuari aasta vaheotsuse vastu. Nende taotlus lükati 24. märtsi aasta määrusega tagasi. Eelotsuse küsimuste vastuvõetavus 17. TAT ja SFMI väidavad, et eelotsuse küsimused on eelotsusetaotluse esitanud kohtu pädevuse puudumise, eelotsusetaotluses esitatud kohtuasja faktilise ja õigusliku konteksti kirjelduse puudumise, võistlevuse põhimõtte rikkumise ning viimaks menetluse kuritarvitamise tõttu vastuvõetamatud. 18. Esiteks väidavad nad, et põhikohtuasja peamine vaidlusese on see, kas Prantsuse Vabariik rikkus asutamislepingu artikli 93 lõiget 3, kui ta ei teavitanud komisjoni meetmetest, millest SFMI ja Chronopost kasu saavad, ning kui see on nii, siis millised tagajärjed sellest tulenevad. Prantsusmaal kuulub abi eraldamise haldusaktide õiguspärasuse kontrollimine aga ainult halduskohtute pädevusse. Tsiviilkohtutel puudub ka pädevus abi tagastamise määruse andmiseks või riigilt kahjutasu väljamõistmiseks. Et Tribunal de commerce de Paris l puudub seega ilmselgelt pädevus, ei ole esitatud küsimused vaidluse lahendamiseks vajalikud. 19. Teiseks ei täpsustanud eelotsusetaotluse esitanud kohus La Poste i poolt SFMI-le ja Chronopostile antud logistilise ja ärialase abi laadi. Pealegi kõigest mainiti, et selle abi eest saadav tasu on ebatavaliselt madal, kuid ei tõendatud seda. Neil asjaoludel on pooltel, kes soovivad Euroopa Kohtule märkusi esitada, seda peaaegu võimatu asjakohaselt teha ning Euroopa Kohus ei saa talle esitatud küsimustele vajalikku vastust anda. 20. Kolmandaks, kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohtus toimunud arutamine puudutas ainult pädevuse küsimusi, leidis see kohus siiski, et mõned faktilised asjaolud on leidnud tõendamist. Kui Euroopa Kohus eelotsuse küsimusele vastaks, teeks ta seda järelikult ebatäpsete väidete põhjal ning rikuks põhikohtuasja kostjate kaitseõigust.

6 21. Neljandaks on eelotsusemenetlust kuritarvitatud, et minna mööda takistusest, mille on põhikohtuasja hagejate jaoks tekitanud komisjoni aeglus otsustamisel. Esimeses küsimuses ei piirdu liikmesriigi kohus tegelikult küsimusega, kas kõnealused meetmed kujutavad endast abi asutamislepingu artikli 93 lõike 3 tähenduses, vaid tahab lisaks teada, kas need on asutamislepinguga kooskõlas; see kuulub aga komisjoni ainupädevusse. Põhikohtuasja hagejad peaksid algatama komisjoni vastu tegevusetushagi või asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel võistleva menetluse avamisest keeldumise otsuse tühistamishagi. 22. Prantsusmaa valitsus vaidlustab omalt poolt kõigest esimese küsimuse vastuvõetavuse. Praeguses sõnastuses jätab see tema arvates mulje, et liikmesriigi kohus on juba jõudnud järeldusele, et SFMI ja Chronopost on saanud eeliseid ilma tavapärase tasuta, ning seega saanud riigiabi. Sellest hoolimata ei esitanud eelotsusetaotluse teinud kohus faktilisi ega õiguslikke kaalutlusi, mis Tribunal de commerce de Paris sellisele järeldusele viisid. Vastuvõetamatus on seda ilmsem, et vaidlusalused faktilised küsimused on äärmiselt keerulised. 23. Neid väiteid ja argumente ei saa vastu võtta. 24. Mis puudutab väidet, et eelotsusetaotluse esitanud kohtul puudub pädevus, siis tuleb meelde tuletada, et Euroopa Kohus ei pea kontrollima, kas eelotsusetaotluse esitamise otsus on tehtud kooskõlas liikmesriigi menetlusnormidega. Euroopa Kohus peab lähtuma liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotluse otsusest seni, kuni seda ei ole liikmesriigi õiguses sätestatud võimaliku edasikaebemenetluse käigus tühistatud (vt Euroopa Kohtu 20. oktoobri aasta otsust kohtuasjas C-10/92: Balocchi, EKL 1993, lk I-5105, punktid 16 ja 17, ning 14. jaanuari aasta otsust kohtuasjas 65/81: Reina, EKL 1982, lk 33, punktid 7 ja 8). 25. Argumentide osas, mis puudutavad faktilise ja õigusliku konteksti kirjelduse puudumist eelotsusetaotluse esitamise otsusest, võistlevuse põhimõtte rikkumist ja menetluse kuritarvitamist, tuleb esialgu rõhutada, et need puudutavad ainult esimest küsimust. 26. Tegelikult tutvustab eelotsusetaotluse esitanud kohus üksikasjalikult meetmeid, mille võtmist põhikohtuasja hagejad nõuavad, kui liikmesriigi kohus peaks tuvastama artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise, ning põhikohtuasja poolte seisukohti eelotsusetaotluse esitanud kohtu pädevuse suhtes olukorras, kus paralleelselt on pöördutud komisjoni poole. Ühest küljest puudutavad teine kuni neljas küsimus just meetmeid, mille liikmesriigi kohus võib võtta siis, kui riigiabiplaanidest eelnevalt ei teatatud. Teisest küljest puudutavad viies kuni kaheksas küsimus eelotsusetaotluse esitanud kohtu pädevust juhul, kui paralleelselt pöördutakse komisjoni poole. 27. Kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohus tutvustab esimese küsimuse faktilist ja õiguslikku tausta vaid lühidalt, ei ole see asjaolu käesoleval juhul siiski piisav, et küsimus muutuks vastuvõetamatuks. Tegelikult võimaldab see lühitutvustus esimesest küsimusest aru saada nii, et seal piirdutakse küsimisega Euroopa Kohtult, kas avalik-õigusliku ettevõtte poolt oma eraõiguslikele ja piiramata konkurentsiga alal tegutsevatele tütarettevõtetele ilma tavapärase tasuta pakutav logistiline ja ärialane abi võib endast kujutada riigiabi asutamislepingu artikli 92 tähenduses.

7 28. Eelnevast järeldub muuseas, et tagasi tuleb lükata ka menetluse kuritarvitamist puudutav argument. Esimese küsimusega ei palu eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtult, et see tungiks komisjoni ainupädevusvaldkonda ja otsustaks kõnealuse meetme kokkusobivuse üle ühisturuga. See kohus piirdub kõigest selgituste küsimisega asutamislepingu artikli 92 lõike 1 kohaldatavuse kohta selliste meetmete suhtes nagu kõnealuses kohtuasjas, et võtta meetmeid asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimases lauses sätestatud abiplaanide teatamiseelse rakendamise keelu võimaliku rikkumise vastu. 29. Seega tuleb esitatud küsimusi uurida. 30. Et viies kuni kaheksas küsimus puudutavad seda, kas liikmesriigi kohus on pädev ning võib jätkata kohtuasja uurimist hoolimata sellest, et paralleelselt on pöördutud komisjoni poole, tuleb nendega tegeleda enne kui esimese kuni neljanda küsimusega, mis puudutavad riigiabi mõistet ja meetmeid, mis tuleb võtta asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise korral. Viies kuni kaheksas küsimus 31. Viienda kuni kaheksanda küsimusega tahab liikmesriigi kohus sisuliselt teada, millise hoiaku ta peab võtma, kui talle esitatakse hagi, millega nõutakse meetmete võtmist asutamislepingu artikli 93 lõike 3 rikkumise vastu, samas kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole, kes pole veel otsustanud, kas kõnealused riiklikud meetmed kujutavad endast riigiabi. Liikmesriigi kohus küsib täpsemalt, kas ta peab teatama, et tal puudub pädevus (viies küsimus), või vähemalt kohtuliku arutamise peatama seniks, kuni komisjon võtab seisukoha kõnealuste meetmete iseloomu kohta (kuues küsimus), või peab ta end hoopis pädevaks kuulutama ja kaitsma üksikisikute õigusi, juhul kui riigivõimud peaksid asutamislepingu artikli 93 lõiget 3 rikkuma (kaheksas küsimus). Viimaks küsib liikmesriigi kohus, kas asjaolu, et komisjoni poole pöörduti üle kahe aasta tagasi ning põhikohtuasja hagejad on tõendanud olukorra kiireloomulisust, mõjutab eelnevale küsimusele antavat vastust (seitsmes küsimus). 32. TAT väitel peab liikmesriigi kohus juhul, kui komisjoni poole on pöördutud, kuid see ei ole veel otsustanud, kas kõnealused meetmed kujutavad endast riigiabi, teatama oma pädevuse puudumisest, et vältida selle kohtu ja komisjoni otsuste lahknevust. Kui komisjon peaks hiljem otsustama, et meetmed ei kujuta endast riigiabi, kaotaks riigisisene menetlus, mille eesmärk on artikli 93 lõike 3 alusel abi tagasinõudmine, tegelikult igasuguse õigusliku aluse. Teise võimalusena väidab TAT, et liikmesriigi kohus peab kohtuliku arutamise peatama, kuni komisjon on otsustanud, kas meetmed kujutavad endast abi. Viimaks märgib ta, et abi tuleb (eeldusel, et see on olemas) käsitada olemasoleva abina ebatavaliselt pika aja tõttu, mis on komisjonil otsuse tegemiseks kulunud, nii et seda ei tuleks tagastada, vaid üksnes edaspidi lõpetada või muuta. 33. Neid argumente ei saa vastu võtta. 34. Seoses sellega tuleb meenutada asutamislepinguga kehtestatud riigiabi kontrolli süsteemi ning rolle, mis selle rakendamisel komisjonile ja liikmesriikide kohtutele kuuluvad. 35. Asutamislepingu artikli 92 lõikes 1 on sätestatud: Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel

8 kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. 36. See riigiabi keelu põhimõte ei ole absoluutne ega tingimatu, sest just artikli 92 lõikes 3 on komisjonile antud suur kaalutlusõigus abi lubamiseks erandina lõikes 1 sätestatud üldkeelust. Neil juhtudel tekitab hindamine, kas riigiabi sobib või ei sobi ühisturuga kokku, probleeme, mis nõuavad keeruliste ja kiiresti muutuda võivate majanduslike asjaolude ja tingimuste arvessevõtmist (14. veebruari aasta nn Boussaci otsus kohtuasjas C-301/87: Prantsusmaa vs. komisjon, EKL 1990, lk I-307, punkt 15). 37. Seepärast on asutamislepingu artiklis 93 kehtestatud erimenetlus, mille kohaselt jälgib ja kontrollib komisjon riigiabi andmist pidevalt. Seoses liikmesriikide kavandatava uue abiga on selle artikli lõikes 3 ette nähtud eelnev menetlus, mille puudumisel ei saa antavat abi pidada nõuetekohaselt määratuks. Asutamislepingu artikli 93 lõike 3 esimese lause kohaselt teatatakse komisjonile kõikidest plaanidest abi määramise või muutmise kohta enne nende rakendamist. 38. Seejärel viib komisjon läbi kavatsetud abi esialgse uurimise. Kui selle uurimise lõpuks tundub talle, et plaan ei sobi ühisturuga kokku, algatab ta viivitamata artikli 93 lõikes 2 ette nähtud võistleva menetluse. Asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimasest lausest nähtub, et kogu esialgse faasi vältel ei tohi asjaomane liikmesriik abiplaani rakendada. Võistleva menetluse algatamise korral jääb keeld kehtima, kuni komisjon on teinud otsuse abiplaani kokkusobivuse kohta ühisturuga (vt 30. juuni aasta otsust kohtuasjas C-47/91: Itaalia vs. komisjon, EKL 1992, lk I-4145, punkt 24). Kui aga komisjon pole kahe kuu jooksul pärast teavitamist reageerinud, võib asjaomane liikmesriik abiplaani rakendada, olles komisjoni sellest hoiatanud (11. detsembri aasta otsus kohtuasjas 120/73: Lorenz, EKL 1973, lk 1471, punkt 4). 39. Liikmesriikide kohtute sekkumine tuleneb omakorda artikli 93 lõike 3 viimases lauses kehtestatud abiplaanide rakendamise keelule omistatavast vahetust õigusmõjust. Selle kohta on Euroopa Kohus täpsustanud, et selles artiklis osutatud rakendamiskeelu vahetu kohaldatavus laieneb igasugusele abile, mida antakse ilma eelneva teatamiseta, ning juhul, kui teatatakse, tekib keelu vahetu kohaldatavus esialgses faasis, ja kui komisjon algatab võistleva menetluse, kestab see kuni lõpliku otsuse tegemiseni (eespool viidatud kohtuotsus Lorenz, punkt 8, ja 21. novembri aasta otsus kohtuasjas C-354/90: Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires ja Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, EKL 1991, lk I-5505, punkt 11, edaspidi kohtuotsus FNCE ). 40. Liikmesriikide kohtute ülesanne on tagada õigustatud isikutele, et asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise korral võetakse nii kõnealuste abimeetmete rakendusaktide kehtivuse kui ka nimetatud sätet või võimalikke ajutisi meetmeid rikkudes makstud rahaliste toetuste suhtes kõik selle liikmesriigi õigusega lubatud meetmed (vt eespool viidatud kohtuotsuse FNCE punkti 12). 41. On selge, et teostades kontrolli selle üle, kas liikmesriigid peavad kinni oma asutamislepingu artiklitest 92 ja 93 tulenevatest kohustustest, täidavad liikmesriikide kohtud ja komisjon vastastikku täiendavaid ja eraldiseisvaid rolle.

9 42. Kui need kohtud võtavad artikli 93 lõike 3 rikkumise korral meetmeid, ei tohi nad siiski otsustada abimeetmete kokkusobivuse üle ühisturuga, sest selle hindamine kuulub Euroopa Kohtu kontrolli all komisjoni ainupädevusse (vt eespool viidatud kohtuotsuse FNCE punkti 14). 43. Komisjon omakorda ei tohi erinevalt liikmesriikide kohtutest anda riigiabi tagastamise määrust üksnes põhjusel, et abist ei ole vastavalt asutamislepingu artikli 93 lõikele 3 teatatud (vt eespool viidatud kohtuotsuse Boussac punkte 19 22, 21. märtsi aasta otsust kohtuasjas C-142/87: Belgia vs. komisjon, EKL lk I-959, punktid 15 20, ja eespool viidatud kohtuotsuse FNCE punkti 13). Kõigepealt peab ta, olles andnud asjaomasele liikmesriigile võimaluse oma seisukoht esitada, tegema sellele abi kontrollimise tulemuste selgumiseni vaheotsusega korralduse peatada viivitamata abi maksmine ning esitada komisjonile selle nõutud tähtajaks kõik abi ühisturuga kokkusobivuse uurimiseks vajalikud dokumendid, kogu sellekohase teabe ja kõik andmed. Komisjon võib menetluse lõpetada ja võtta vastu otsuse abi ühisturuga kokkusobivuse või kokkusobimatuse kohta tema käsutuses oleva materjali alusel ning vajaduse korral nõuda juba makstud abisumma tagastamist üksnes juhul, kui liikmesriik ei ole komisjoni korralduse saamisele vaatamata nõutud teavet esitanud (vt eespool viidatud kohtuotsuse Boussac punkte 19 ja 21). 44. Neil tingimustel ei saa asjaolu, et komisjon on algatanud artikli 93 lõikele 3 vastava esialgse uurimismenetluse või artikli 93 lõikele 2 vastava võistleva menetluse, vabastada liikmesriikide kohtuid kohustusest kaitsta üksikisikute õigusi eelneva teatamise kohustuse rikkumise korral. 45. Igasugune muu tõlgendus soodustaks abiplaanide rakendamise keelu eiramist liikmesriikide poolt. Et komisjon saab selles küsimuses lõpliku otsuse vastuvõtmiseni üksnes peatada täiendavate maksete tegemise, väheneks asutamislepingu artikli 93 lõike 3 kasulik mõju juhul, kui komisjoni poole pöördumine takistaks liikmesriigi kohtutel võtmast selle sätte rikkumise puhul kõiki meetmeid. 46. Samuti ei saa lubada, et komisjoni viivitamine esialgse uurimise lõpuleviimisega võiks muuta uue, asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause vastaselt antud abi olemasolevaks abiks, mida saab kõigest edaspidi lõpetada. 47. Euroopa Kohus on leidnud, et kui liikmesriik teatab komisjonile meetmete võtmise plaanist, peab viimane kahe kuu jooksul otsustama, kas ta algatab artikli 93 lõikes 2 ettenähtud menetluse või mitte. Kui komisjon selle aja jooksul seisukohta ei võta, võib liikmesriik plaani rakendada, olles sellest komisjonile eelnevalt teatanud. Sel juhul loetakse abi olemasolevaks abiks, mis kuulub artikli 93 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kontrollimisele (eespool viidatud kohtuotsuse Lorenz punktid 4 ja 5). 48. See kohtupraktika lähtub siiski vajadusest arvestada asjaomase liikmesriigi õigustatud huviga, et teda õiguslikust olukorrast kiiresti teavitataks. See asjaolu langeb ära, kui riik on abiplaane rakendanud komisjonile eelnevalt teatamata. Kui riik kahtleb, kas tema kavandatavad meetmed kujutavad endast riigiabi või mitte, võib ta oma huve kaitsta, teatades oma plaanist komisjonile, kes on kohustatud kahe kuu jooksul seisukoha võtma. 49. Viimaks tuleb rõhutada, et kindlaksmääramisel, kas asutamislepingu artikli 93 lõikes 3 sätestatud esialgsest uurimismenetlusest mööda minnes võetud riikliku meetme puhul oleks pidanud nimetatud menetlust kohaldama või mitte, võib liikmesriigi kohtul olla vaja tõlgendada asutamislepingu artiklis 92 sätestatud abi mõistet (22. märtsi aasta otsus

10 kohtuasjas 78/76: Steinike ja Weinlig, EKL 1977, lk 595, punkt 14, ja 30. novembri aasta otsus kohtuasjas C-189/91: Kirsammer-Hack, EKL 1993, lk I-6185, punkt 14). 50. Kui liikmesriigi kohtul on kahtlusi, kas kõnealuseid meetmeid võib määratleda riigiabina, võib ta küsida komisjonilt selle kohta selgitusi. Oma 23. novembri aasta teatises siseriiklike kohtute ja komisjoni koostöö kohta riigiabi valdkonnas (EÜT C 312, lk 8) julgustas komisjon liikmesriikide kohtuid otsesõnu temaga ühendust võtma, kui neil tekib asutamislepingu artikli 93 lõike 3 tõlgendamisega raskusi, ning selgitas, mis laadi teavet ta saab anda. Selles osas tuleb rõhutada, et vastavalt asutamislepingu artiklist 5 tulenevale ühenduse institutsioonide ja liikmesriikide lojaalse koostöö kohustusele (Euroopa Kohtu 13. juuli aasta määrus kohtuasjas C-2/88 Imm.: Zwartveld jt, EKL 1990, lk I-3365, punktid 17 ja 18) peab komisjon vastama liikmesriikide kohtute küsimustele võimalikult kiiresti. 51. Peale selle võib liikmesriigi kohus vastavalt asutamislepingu artikli 177 teisele ja kolmandale lõigule esitada Euroopa Kohtule asutamislepingu artikli 92 tõlgendamise kohta eelotsuse küsimuse või peab seda tegema. 52. Kui on tõenäoline, et liikmesriigi kohtul läheb lõpliku otsuse tegemisega aega, tuleb tal hinnata, kui suur on vajadus võtta ajutisi meetmeid, nt peatada üksikisikute õiguste kaitse tagamiseks asjaomased meetmed. 53. Seega tuleb viiendale kuni kaheksandale küsimusele vastata, et kui liikmesriigi kohtule esitatakse hagi, millega nõutakse meetmete võtmist asutamislepingu artikli 93 lõike 3 rikkumise vastu, samas kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole, kes pole veel otsustanud, kas kõnealused riiklikud meetmed kujutavad endast riigiabi, ei ole ta kohustatud teatama, et tal puudub pädevus, ega kohtulikku arutamist peatama seniks, kuni komisjon võtab seisukoha kõnealuste meetmete iseloomu kohta. Et otsustada, kas nendest meetmetest oleks tulnud komisjonile teatada, võib liikmesriigi kohtul olla vaja tõlgendada ja kohaldada abi mõistet. Kahtluse korral võib ta komisjonilt selgitusi küsida. Peale selle võib ta vastavalt asutamislepingu artikli 177 teisele ja kolmandale lõigule esitada Euroopa Kohtule eelotsuse küsimuse või peab seda tegema. Komisjoniga konsulteerimise või Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse esitamise puhul tuleb tal hinnata, kui suur on vajadus võtta lõpliku otsuse tegemiseni ajutisi meetmeid, nt peatada üksikisikute õiguste kaitse tagamiseks asjaomased meetmed. Esimene küsimus 54. Esimese küsimusega tahab liikmesriigi kohus sisuliselt teada, kas avalik-õigusliku ettevõtte poolt oma eraõiguslikele ja piiramata konkurentsiga alal tegutsevatele tütarettevõtetele ilma tavapärase tasuta pakutav logistiline ja ärialane abi võib endast kujutada riigiabi asutamislepingu artikli 92 tähenduses. 55. Kõigepealt tuleb märkida, et esiteks ei ole kõnealustest meetmetest komisjonile üldse teatatud, sest Prantsusmaa valitsus leidis, et need ei kujuta endast riigiabi, ning teiseks ei ole komisjon, kellele aastal kaebus esitati, pärast aastal tehtud esialgse tagasilükkamisotsuse tagasivõtmist suutnud otsustada, milline on La Poste i poolt SFMI-le ja Chronopostile pakutava logistilise ja ärialase abi iseloom.

11 56. Samuti tuleb rõhutada, et Prantsusmaa valitsus ja komisjon on ühel meelel, et esimesele küsimusele selle praeguses sõnastuses tuleb vastata jaatavalt. Mõlemad rõhutavad ka, et hindamiseks, milline on tavapärane tasu, on vaja kõnealuste teenustega seotud kulude põhjalikku ja keerukat majanduslikku analüüsi, ning et eelotsusetaotluse esitanud kohtul selleks piisavalt andmeid. 57. Tuleb nõustuda seisukohaga, mille järgi avalik-õigusliku ettevõtte poolt oma eraõiguslikele ja piiramata konkurentsiga alal tegutsevatele tütarettevõtetele ilma tavapärase tasuta pakutav logistiline ja ärialane abi võib endast kujutada riigiabi asutamislepingu artikli 92 tähenduses. 58. Selle sätte eesmärk on ära hoida seda, et ametiasutuste poolt antavad eelised, mis mitmel eri viisil kahjustavad või ähvardavad kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, kahjustaksid liikmesriikidevahelist kaubandust (15. märtsi aasta otsus kohtuasjas C-387/92: Banco Exterior de España, EKL 1994, lk I-877, punkt 12, ja 2. juuli aasta otsus kohtuasjas 173/73: Itaalia vs. komisjon, EKL 1974, lk 709, punkt 26). Abi mõiste ei hõlma mitte ainult konkreetseid toetusi nagu subsiidiumid, vaid ka meetmeid, mis eri viisil kergendavad ettevõtjal tavaliselt lasuvat maksukoormust ja mis seetõttu, ehkki tegemist ei ole otseses mõttes subsiidiumidega, on samalaadsed ja samasuguse mõjuga (eespool viidatud kohtuotsuse Banco Exterior de España punkt 13). 59. Eelnevatest kaalutlustest järeldub, et kaupade või teenuste pakkumine soodustingimustel võib kujutada endast riigiabi (2. veebruari aasta otsus liidetud kohtuasjades 67/85, 68/85 ja 70/85: van der Kooy jt vs. komisjon, EKL 1988, lk 219, punkt 28, ja 29. veebruari aasta otsus kohtuasjas C-56/93: Belgia vs. komisjon, EKL 1996, lk I-723, punkt 10). 60. Et hinnata, kas riiklik meede kujutab endast abi, tuleb seega otsustada, kas sellest kasu saav ettevõte saab majandusliku eelise, mida tal normaalsetes turutingimustes ei oleks tekkinud. 61. Seda uurides tuleb liikmesriigi kohtul otsustada, milline on tavapärane tasu kõnealuste teenuste eest. Selleks hindamiseks on vaja majanduslikku analüüsi, kus võetaks arvesse kõiki tegureid, mida ettevõte oleks normaalsetes turutingimustes pidanud osutatud teenuste eest tasu määramisel arvesse võtma. 62. Eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb esimesele küsimusele vastata, et avalikõigusliku ettevõtte poolt oma eraõiguslikele ja piiramata konkurentsiga alal tegutsevatele tütarettevõtetele pakutav logistiline ja ärialane abi võib endast kujutada riigiabi asutamislepingu artikli 92 tähenduses, kui selle eest võetav tasu on madalam kui see, mida võetaks normaalsetes turutingimustes. Teine küsimus 63. Teise küsimusega tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas liikmesriigi kohus, kellelt taotletakse abi tagastamise määruse andmist, võib selle taotluse rahuldada, kui ta tuvastab, et abist komisjonile ei teatatud.

12 64. Hispaania valitsuse väitel saab artikli 93 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustuse rikkumise korral võtta üksnes ajutisi meetmeid, millest kõige rangem on abi maksmise peatamine. Tagastamise määrust saab anda alles siis, kui abi kokkusobimatus ühisturuga on tuvastatud. Kui liikmesriigi kohus sellise määruse annab, võib see mõjutada sisulist uurimist. 65. TAT, Hispaania valitsus, Prantsusmaa valitsus ja Saksamaa valitsus väidavad lisaks, et liikmesriigi kohtud ei ole kunagi kohustatud tagastamise määrust andma. Oleks lausa paradoksaalne, kui asutamislepingu artikli 93 lõikes 3 ettenähtud vorminõude rikkumine tooks vältimatult kaasa abi tagastamise, olgugi et juhul, kui komisjon tuvastaks abi kokkusobimatuse ühisturuga, ei oleks ta kohustatud sellist korraldust andma. 66. Neid seisukohti ei saa vastu võtta. 67. Esmalt tuleb rõhutada, et liikmesriigi kohtul, kellele on esitatud asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimasel lausel põhinev taotlus, on suurem roll kui ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtul. Liikmesriigi kohus on kohustatud sellises kohtuasjas tehtava lõpliku otsusega tagama kaitse abi õigusvastase rakendamise tagajärgede vastu. Pealegi ei saa komisjon tema otsust kahtluse alla seada. Komisjoni lõpliku kokkusobivust käsitleva otsuse tulemusel ei saaks abi õigusvastaseid rakendusmeetmeid tagantjärele legaliseerida (vt eespool viidatud kohtuotsuse FNCE punkti 16). 68. Järgmiseks nähtub eespool viidatud kohtuotsuse FNCE punktist 12, et see, kui tuvastatakse abi andmine asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause vastaselt, peaks kaasa tooma abi tagastamise selle liikmesriigi menetlusnormide alusel. 69. Igasugune muu tõlgendus soodustaks abiprojektide rakendamise keelu eiramist liikmesriikide poolt. Nii jääks olukorras, kus liikmesriikide kohtud saaksid ainult edaspidiseid makseid peatada, juba eraldatud abi alles, kuni komisjon teeb lõpliku otsuse, milles ta tuvastab abi kokkusobimatuse ühisturuga ning nõuab selle tagastamist. 70. Võttes arvesse riigiabiplaanide esialgse kontrollimenetluse järgimise tähtsust ühisturu nõuetekohase toimimise jaoks, peavad liikmesriikide kohtud põhimõtteliselt rahuldama asutamislepingu artikli 93 lõike 3 vastaselt antud abi tagastamise nõuded. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides rõhutas, võib siiski ilmneda erakorralisi asjaolusid, mille korral oleks abi tagastamise määramine asjakohatu. 71. Seega tuleb teisele küsimusele vastata, et liikmesriigi kohus, kellelt taotletakse abi tagastamise määruse andmist, võib selle taotluse rahuldada, kui ta tuvastab, et abist komisjonile ei teatatud, välja arvatud erakorralistel asjaoludel, kui tagastamine oleks asjakohatu. Kolmas ja neljas küsimus 72. Oma kolmanda ja neljanda küsimusega tahab liikmesriigi kohus sisuliselt teada, kas abi saajal, kes ei tõenda, et abist on komisjonile vastavalt asutamislepingu artikli 93 lõikele 3 teatatud, tekib ühenduse õiguse alusel vastutus. 73. Tuleb nentida, et asutamislepingu artiklis 93 sätestatud riigiabi kontrolli- ja uurimismehhanism ei pane abi saajale mingeid konkreetseid kohustusi. Esiteks on artikli 93 lõikes 3 sätestatud riigiabiplaanidest teatamise kohustus ja keeld neid enne seda

13 rakendada suunatud liikmesriigile. Teiseks on liikmesriigile suunatud ka otsus, millega komisjon tuvastab riigiabi kokkusobimatuse ühisturuga ja palub liikmesriigil see komisjoni määratud tähtaja jooksul lõpetada. 74. Neis tingimustes ei paku ühenduse õigus küllaldast alust, et seada vastutus abi saajale, kes pole tõendanud, et tema saadud abist on komisjonile nõuetekohaselt teatatud. 75. See ei piira siiski lepinguvälist vastutust käsitlevate liikmesriigi õigusnormide kohaldamise võimalust. Kui liikmesriigi õiguse järgi võib ettevõtjal, kes võtab vastu õigusvastast abi, mis võib kahjustada teisi ettevõtjaid, teatud asjaolude korral tekkida vastutus, võib liikmesriigi kohus otsustada mittediskrimineerimise põhimõtte alusel, et asutamislepingu artikli 93 lõike 3 vastaselt antud riigiabi saaja on vastutav. 76. Eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb kolmandale ja neljandale küsimusele vastata, et abi saajal, kes ei tõenda, et abist on vastavalt asutamislepingu artikli 93 lõikele 3 komisjonile teatatud, ei teki vastutust pelgalt ühenduse õiguse alusel. Kohtukulud 77. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Prantsusmaa valitsuse, Saksamaa valitsuse ja Hispaania valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus liikmesriigi kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, vastuseks Tribunal de commerce de Paris 5. jaanuari aasta otsusega esitatud küsimustele, otsustab: 1. Kui liikmesriigi kohtule esitatakse hagi, millega nõutakse meetmete võtmist EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 rikkumise vastu, samas kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole, kes pole veel otsustanud, kas kõnealused riiklikud meetmed kujutavad endast riigiabi, ei ole ta kohustatud teatama, et tal puudub pädevus, ega kohtulikku arutamist peatama seniks, kuni komisjon võtab seisukoha kõnealuste meetmete iseloomu kohta. Et otsustada, kas nendest meetmetest oleks tulnud komisjonile teatada, võib liikmesriigi kohtul olla vaja tõlgendada ja kohaldada abi mõistet. Kahtluse korral võib ta komisjonilt selgitusi küsida. Peale selle võib ta vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 177 teisele ja kolmandale lõigule esitada Euroopa Kohtule eelotsuse küsimuse või peab seda tegema. Komisjoniga konsulteerimise või Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse esitamise puhul tuleb tal hinnata, kui suur on vajadus võtta lõpliku otsuse tegemiseni ajutisi meetmeid, nt peatada üksikisikute õiguste kaitse tagamiseks asjaomased meetmed. 2. Avalik-õigusliku ettevõtte poolt oma eraõiguslikele ja piiramata konkurentsiga alal tegutsevatele tütarettevõtetele pakutav logistiline ja ärialane abi võib endast kujutada riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 92 tähenduses, kui selle eest võetav tasu on madalam kui see, mida võetaks normaalsetes turutingimustes.

14 3. Liikmesriigi kohus, kellelt taotletakse abi tagastamise määruse andmist, võib selle taotluse rahuldada, kui ta tuvastab, et abist komisjonile ei teatatud, välja arvatud erakorralistel asjaoludel, kui tagastamine oleks asjakohatu. 4. Abi saajal, kes ei tõenda, et abist on vastavalt asutamislepingu artikli 93 lõikele 3 komisjonile teatatud, ei teki vastutust pelgalt ühenduse õiguse alusel. Rodríguez Iglesias Kakouris Puissochet Hirsch Mancini Gulmann Murray Jann Ragnemalm Kuulutatud avalikul kohtuistungil 11. juulil 1996 Luxembourgis. Kohtusekretär President R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

NÄIDISKAASUSED

NÄIDISKAASUSED TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne 2 Tartu Ülikool ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne Tartu 2010 3 ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS 2009/2010 õa kevadsemester, Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

229-83

229-83 EUROOPA KOHTU OTSUS 10. jaanuar 1985 * Raamatute kindlaksmääratud hind 1. Konkurents Ühenduse eeskirjad Liikmesriikide kohustused (EMÜ asutamislepingu artikli 5 teine lõik ja artikli 85 lõige 1) 2. Konkurents

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem