Personalijuhtimine ja inimvara Marju Lauristin

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Personalijuhtimine ja inimvara Marju Lauristin"

Väljavõte

1 Personalijuhtimine ja inimvara Marju Lauristin

2 Personalijuhtimise olemuseks on inimvara efektiivne kasutamine ja arendamine organisatsioonide igapäevases praktikas

3 Inimesed kui arengu ressurss Inimkapital: materiaalsele kapitalile lisandub töötajatest tulenev tootlikkuse ja efektiivsuse nähtamatu alus (teadmised, oskused, kogemused, visioonid, väärtused, motivatsioon, initsiatiiv) Sotsiaalne kapital: motivatsioon, optimism, usaldus, koostöövõime, võrgustikud Sümboolne kapital: karismaatilised ja tuntud liidrid, innovatiivsed juhid, nakatavad ja innustavad ideed ja arenguvisioonid Kultuuriline kapital: haritus, loovus, kommunikatiivsus, õppimisvõime

4 Eesti inimvara rahvusvahelises võrdluses

5 Inimarengu indeks ja selle komponendid ÜRO IAA 2010 Maa Koht IAI väärtus Oodatav eluiga 2010 Õpingu- aastad 2010 RKT elaniku kohta (USD PPP 2010) Norra 1 0,938 81,0 12, USA 4 0,902 79,6 12, Rootsi 9 0,885 81,3 11, Soome 16 0,871 80,1 10, Tshehhi 28 0,841 76,9 12, Eesti 34 0,812 73,7 12, Leedu 44 0,783 72,1 10, Läti 48 0,769 73,0 10, Venemaa 65 0,719 67,2 8,

6 Balti riikide sisemajanduse koguprodukti sarnane dünaamika ja eluga rahulolu erinevus Andmed: Maailmapank, Eurostat GNI per capita (PPT) Eluga rahul (%) 20 eluga rahul EE eluga rahul LV eluga rahul LT SKT EE SKT LV SKT LT

7 Eesti arengu erijooned Muutuste kiirus Muutuste järjekindlus, vaatamata poliitilistele erimeelsustele Poliitika ja majanduse põimingute vältimine, suhteliselt madal korruptsioon Avatus väliskapitali kiirele juurdevoolule Tugev orientatsioon Põhjamaadele

8 Eesti mudeli kultuuriline taust Väikese ühiskonna kogukondlikkus Rahvusriigi saatusega samastumine Taluvus raskuste suhtes, lootmine iseendale Kiire ja paindlik reageerimine väliskeskkonna muutustele Hariduse ja tehniliste uuenduste väärtustamine Siirdeaja ideoloogia: individualism, konkurentsivaim, edujanu Sotsiaalse optimismi domineerimine Järjekindlus sihtide poole püüdmisel

9 Arengu takistajad Inimkapitali vähesus Etniline ja sotsiaalne heterogeensus Väike mastaap Perifeersus Madal koostöövõime, kapseldumine Ebapiisav innovatiivsus ja ettevõtlikkus Koherentse, strateegilistel valikutel põhineva poliitikavisiooni puudumine

10 Rahva tervis Eestis Majandusarengu kõrge tasemega riikide hulgas on Eesti üks kõige viletsamate tervisenäitajatega riike Rahvatulu tasemelt elaniku kohta on Eesti kaugelt ületanud taseme, kus mehaaniline jõukuse kasv automaatselt pikendaks eluiga Rohkem kui rahas on küsimus üksikisikute ja ühiskonna väärtushinnangutes ja valikutes

11 Ehkki elanikkonna haridustasemelt kuulume maailma paremikku, on Eesti hariduses lahendamata probleeme: Kõigil haridusastmeil on probleemid haridussüsteemis püsimisega, väljalangevus ning seega inimvara potentsiaalne kadu kõigil haridustasemeil on suur, eriti poiste ja noormeeste seas Hariduse kvaliteet ei ole ühtlaselt kõrge ja ei vasta ühiskonna ootustele, piirkondlikud erinevused koolide kvaliteedis on kliiga suured Kolmandik noortest sisenevad tööturule ilma kutsealase ettevalmistuseta Muukeelsete õppurite perspektiivid on kehvemad. Täiskasvanute ebaühtlane ligipääs nii formaalharidusele kui ka mitteformaalsele õppele 11

12 Eesti rahvastikuprognoos on pessimistlik (Eurostat)

13 Kihistumine ja inimkapital Suur materiaalne ja sotsiaalne ebavõrdsus põhjustab ühiskondlikul redelil allapoole kukkujate seas inimkapitali kadusid sotsiaalsete haiguste, kuritegevuse, laste vaesuse, haridusliku kihistumise ja töö madala produktiivsuse näol

14 Kas Eestile sobib Ameerika või Euroopa mudel? Ameerika inimvara impordil põhinev mudel: suurt ebavõrdsust kihtide vahel ja inimkapitali kadusid ühiskondlikult redelilt alla kukkumisel tasakaalustatakse kõrghariduse leviku, ajude impordi ja konkurentsi survega Euroopa rahvusliku inimvara jätkusuutlikkuse mudel: inimkapitali kadusid ennetatakse suurendades ühiskonna sidusust ja ühtlustades haritust; sotsiaalsete meetmetega takistatakse vaesuse taastootmist ja ühiskondlikult redelilt alla kukkumist

15 Balti riikide eripäraks on EL madalaimad sotsiaalkulutused. Sotsiaalkulutuste taset piirab sotsiaalkulutuste põhikoormuse panemine tööjõu maksustamisele Sotsiaalkulutused aastas elaniku kohta (EUR) EL27 Leedu Läti Eesti Eesti Läti Leedu EL Eesti Läti Leedu EL

16 Sissetulekute erinevus Läänemere piirkonna riikides mõjutab nii väljarände aktiivsust kui eluga rahulolu Lithuania Latvia Poland Estonia European Union (15 countries) Finland Germany Denmark Sweden Norway Aastase netopalga erinevus valitud riikides (EL-15 = 100), arvutuste aluseks ametlik euro vahetuskurss, 2010

17 Inimkapitali kiire vananemine Eesti inimkapital deformeerub (vananeb) väga kiiresti Eesti kulutab töötajate, sh eriti tööliste täiend-ja ümberõppele kümneid kordi vähem kui arenenud tööstusriigid Eestis (ja Leedus) on EL riikide seas suurim vahe (8x) madalama ja kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate osalemises elukestvas õppes

18 Sotsiaalse enesehinnangu halvenemine vananemisega (Intmonitooring 2011) 4,5 EV#: 1 Eesti 4,0 3,5 Palganõue 3,0 Tunnustuse puudus 2,5 Kihikuuluvus Teisejärguline in Mean 2,0 1, Rong läinud Ei mõjuta ühiskonda Vanus Cases weighted by KAAL

19 Suurim väljakutse rahvuslik kestlikkus Üheski Balti riigis ei ole seni veel õnnestunud kujundada terviklikku poliitikat, mis oleks suunatud rahvusliku kestlikkuse strateegiliste probleemide lahendamisele. Tulevikuväljavaated kõigil kolmel varjutatud niigi väikese rahvaarvu kahanemisest, mis võib juba ette nähtavas tulevikus langeda alla kestlikkuse piiri Võtmeks on kvalitatiivne nihe arenguparadigmas liikumine innovatsioonipõhisele teadmusmajandusele, milles kultuuri ja hariduse kaudu vääristatud loovus, vaimne suutlikkus ja avatus koostööks hakkavad mängima keskest rolli

20 Eesti konkurentsivõime aluseks on inimvara arendamine

21 EL liikmesriikide pingerida Maailma Majandusfoorumi konkurentsivõime indeksi 2011/2012 alusel: esiviiskus Põhjamaad, Saksamaa ja Holland, 12.kohal Eesti, olles ees nii teistest siirderiikidest kui Vahemeremaadest, 17.kohal Leedu, 22.kohal Läti 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1 Sweden 2 Finland 3 Germany 4 Netherl 5 Denmark 6 United 7 Belgium 8 France 9 Austria 10 Luxemb 11 Ireland 12 Estonia 13 Spain 14 Czech 15 Poland 16 Italy 17 Lithuania 18 Portugal 19 Cyprus 20 Hungary 21 Malta 22 Slovenia 23 Latvia 24 Slovak 25 Bulgaria 26 Romania 27 Greece 1 Sweden 2 Finland 3 Germany 4 Netherl 5 Denmark 6 United Kingdom 7 Belgium 8 France 9 Austria 10 Luxemb 11 Ireland 12 Estonia 13 Spain 14 Czech Republic 15 Poland 16 Italy 17 Lithuania 18 Portugal 19 Cyprus 20 Hungary 21 Malta 22 Slovenia 23 Latvia 24 Slovak Republic 25 Bulgaria 26 Romania 27 Greece

22 Teadmuspõhise ühiskonna mudel Strateegiline juhtimine Inimkapitali kvaliteet Teadmus majandus Teadus- ja arendustegevus Kultuur ja infotehnoloogia

23 Majandusarengu uuele rajale jõudmine seab uued nõuded tööjõu kvaliteedile. Kõrge tootlikkusega teadmustöötajate kujunemiseks on vaja senisest enam keskenduda hariduse ( sh ümberõppe) sisule ja korraldusele

24 Kommunikatsiooni ja infotöötluse komponendi suurenev tähtsus tööalases edus (MeeMa2011) 1,0,4,8,6,4,2 0,0 TööF1Kommunikatsioon TööF2 Juhtimine,2 0,0 -,2 TööF3 Infotöötlus M ean -,4 -,6 -,8 Juht, tip pspsetsiali Keska stme spetsialis TööF4 Teenus TööF5 Füüsiline Mean Teenindaja, abispets Oskustöö lin e, FIE Lihttööline Kõrgkiht Kõrg-keskkiht Keskkiht Madal-keskkiht Madalkiht TööF1Kommunikatsioo TööF2 Juhtimine -,2 -,4 TööF3 Infotöötlus TööF4 Teenus TööF5 Füüsiline Ametipositsioon Sotsiaalne kiht Cases w eighted by KAAL2 Cases w eighted by KAAL2

25 Erineva haridusega tööjõu positsioon ametiredelil (MeeMa2011) Haridus Percent 20 0 Ei tööta Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Lihttööline Alla keskhariduse Keskharidus Kõrgharidus Ametipositsioon Cases w eighted by KAAL2

26 Tööalased sotsiaalsed lõhed Sooline ebavõrdsus Rahvuslik ebavõrdsus Ealine ebavõrdsus Kihistumise seos karjääriga

27 Rahvuslikud karjäärimustrid on erinevad (MeeMa2011) Ankeedi keel Eesti keel Vene keel Percent Ei tööta Lihttööline Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Ametipositsioon Cases weighted by KAAL2

28 Sooline disproportsioon ametipositsioonide jaotumises (MeeMa2011) Ei tööta 26 Lihttööline 18 Percent 10 0 Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE 17 Sugu Mees Naine Ametipositsioon Cases w eighted by KAAL2

29 Ametirühmade sooline koosseis (MeeMa2011) Ametirühmade sooline koosseis (MeeMa2011) 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Naine Mees Talunik, FIE Kontoriametnik, abispetsialist Keskastme spetsialist Tippjuht, juhatuse liige Tippspetsialist, projektijuht, kons...

30 Soolised erisused töö valikul (MeeMa2011) Meeste ja naiste kriteeriumid töö otsimisel Hea töötasu Kindel töökoht Töö, mis vastab minu võimetele Meeldivad töökaaslased Huvitav töö Üldiselt hinnatud ja austatud töö Töö, kus saan midagi saavutada Sobiv tööaeg Suhtlemine inimestega Võimalus realiseerida oma initsiatiivi Ühiskonnale vajalik töö Vastutusrikas töö Head võimalused ametikõrgenduseks Mitte liiga suur tööpinge Lähedus kodukohale Emakeelne töökeskkond Palju puhkepäevi mees naine 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

31 Naiste ja meeste erinev töö sisu (MeeMa2011),3,2,1 -,0 TööF1Kommunikatsioon -,1 TööF2 Juhtimine TööF3 Infotöötlus Mean -,2 -,3 Mees Naine TööF4 Teenus TööF5 Füüsiline Sugu Cases w eighted by KAAL2

32 Tööl edasijõudmist soodustavad tegurid erinevate earühmade arvates (MeeMa2011) Eduka tööalase edasijõudmise tegurid 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 Töökus ja edasipüüdlikkus Töökogemus Hea haridus Võimed ja andekus Tutvused/ kasulikud sidemed Eesti keele väga hea valdamine Vanus Väline meeldivus Eesti kodakondsus Kõik Vene keele valdamine Erakondlikud sidemed Rahvuslik kuuluvus Sotsiaalne päritolu Sugu

33 Karjääriredel ja kihistumine (MeeMa2011) 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Sotsiaalne kiht Kas Te olete praegu oma eluga rahul? Mean 2,8 2,6 2,4 2,2 Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Lihttööline Ei tööta Rahaline jõukus Üldine poliitikahuvi ja aktiivsus Ametipositsioon Cases weighted by KAAL2

34 Ametitühmade jagunemine kihtidesse (MeeMa2011) Kõrgkiht Kõrg-keskkiht Keskkiht Madal-keskkiht Madalkiht 100% % % 40% 20% 0% Tippspetsialist, projektijuht, Tippjuht, juhatuse liige Ettevõtte omanik või nõukogu liige Keskastme spetsialist Loovtöötaja, teadlane, kult- Klienditeenindaja, müügimees Kontoriametnik, abispetsialist Talunik, FIE Oskustööline, seadme-, Lihttööline Töötu Kõik

35 Toimetuleku erinevus ametirühmades (MeeMa2011) Toimetuleku erinevus ametirühmades (MeeMa2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Teenindaja, abispetsialist Keskastme spetsialist, haritlane Juht, tippspsetsialist Elan hästi praeguse sisetuleku juures Saan hakkama Üsna raske hakkama saada Väga raske hakkama saada

36 Enesetäiendamine

37 Töötajate osalemine koolitustes sõltuvalt ametist ja east (Meema 2011) Percent Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Lihttööline 11 Koolituses osalemise Väga suur Suur Mõõdukas Vähene Puudub, ei ole osale nud Percent Koolituses osalemise Väga suur Suur Mõõdukas Vähene Puudub, ei ole osale nud Ametipositsioon Vanus Cases weighted by KAAL2 Cases weighted by KAAL2

38 Koolituses osalemise soolised ja rahvuslikud erinevused Percent Mees Naine Koolituses osalemise Väga suur Suur Mõõdukas Vähene Puudub, ei ole osale nud Percent Eestlane Teine rahvus Koolituses osalemise Väga suur Suur Mõõdukas Vähene Puudub, ei ole osale nud Sugu Cases w eighted by KAAL2 Rahvus Cases weighted by KAAL2

39 Koolitusaktiivsuse regionaalsed erinevused (Meema 2011) Percent Kesk-Eesti Lääne-Eesti Põhja-Eesti Koolituses osalemise 23 Väga suur 20 Suur 19 Mõõdukas 15 Vähene 17 Puudub, ei ole osale nud Lõuna-Eesti Kirde-Eesti Regioon Cases weighted by KAAL2

40 Väliskogemuse erinev tase ameti- ja earühmades (MeeMa2011) 3,5 Kogemus ja kontak 3,0 3,0 Põhjamaades 2,5 Kogemus ja kontak arenenud Lääne-E 2,5 Kogemus ja kontaktid Põhjamaades Mean 2,0 1,5 1,0 Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Lihttööline Ei tööta Informeeritus teiste s maades toimuvas Osalemine Euroopa idu projektides 2,0 1,5 Kogemus ja kontaktid arenenud Lääne-Euro Informeeritus teiste s maades toimuvast Mean 1, Osalemine Euroopa L idu projektides Ametipositsioon Cases weighted by KAAL2 Vanus Cases weighted by KAAL2

41 Rahulolu ja väärtused

42 Kas töö pakub rahuldust?(meema2011) Kas töö pakub rahuldust?(meema2011) 100% % 42 60% 40% 20% 0% Keskastme spetsialist, haritlane Teenindaja, abispetsialist Juht, tippspsetsialist Jah, väga suurt Jah, üldiselt pakub Raske öelda Üldiselt ei paku Üldse ei paku

43 Millistele väärtustele orienteeruvad töötajad erineval ametipositsioonil? (MeeMa2011),4,3,2 Mean,1 0,0 -,1 -,2 -,3 -,4 Juht, tippspsetsiali Keskastme spetsialis Teenindaja, abispets Oskustööline, FIE Lihttööline Ei tööta VF1 Eneseväärikus VF2 Turvalisus VF3 Hea elu VF4 Võrdsus,tasakaal VrtF5 Võim, tehnika Ametipositsioon Cases w eighted by KAAL2

44 Millistele väärtustele vastavad kõige paremini erinevate sektorite organisatsioonid? (MeeMa2011),3,2,1 -,0 -,1 VF1 Eneseväärikus VF2 Turvalisus VF3 Hea elu Mean -,2 -,3 Riigiettevõte Eraettevõte Eelarvelin, avõigusl Riigi, munitspasutus VF4 Võrdsus,tasakaal VrtF5 Võim, tehnika Mis tüüpi organisatsioonis Te töötate? Cases weighted by KAAL2

45 Kas Eesti on parim paik töötamiseks?

46 Hinnang elukvaliteedile (EIA 2010/2011) Hinnang elukvaliteedile Eestis, Lätis ja Leedus (EIA 2010/2011) 100% 80% % 40% 20% 0% Eesti Läti Leedu Eesti Läti Leedu Eesti Läti Leedu Kõik vastajad põhirahvus muu rahvus Hea Keskmine Halb

47 Eestist lahkumise võimalikkus Soov Eestist lahkuda vanusrühmades (EMOR 2011) Kindlasti mitte Ei oska praegu öelda, kunagi võibolla Mõneks ajaks küll, aga mitte päriselt Jah, tahaksin päriselt ära minna ei oska öelda VANUS (5) VANUS (5) VANUS (5) Kas Teie ise tahaksite Eestist lahkuda, püsivalt mujale elama asuda?

48 Tööle välismaale? Miks? (MeeMa2011) Põhjused väliosmaale elama asumiseks Soov oma silmaringi avardada, saada uusi kogemusi Soov saada suuremat palka Oskan keelt ja tuleksin seal eluga toime Parem elukvaliteet välisriigis Soov saada töökohta, tööpuudus Eestis Soov ennast erialaselt täiendada Olen seal käinud, mulle meeldiks seal elada Eestis pole mul häid tööalaseid tulevikuväljavaateid Seal on ilus loodus ja hea kliima Mul on seal lähedased, sõbrad, sugulased, tuttavad Olen Eesti elus pettunud, tahan lihtsalt ära minna Soov saada erialast tööd Isiklikud/perekondlikud põhjused

49 Kas Eesti poliitika ja majanduse areng peaks jätkuma senises suunas või peaks seda muutma? Ei tööta Lihttööline OskustööTeenindaKeskastmJuht, tippsp senine suund peaks kindlasti jätkuma senine suund peaks üldjoontes jätkuma senist suunda tuleks mõnevõrra muuta senist suunda tuleks tugevasti muuta

50 Miliseid muutusi oodatakse Miliseid muutusi oodatakse?(meema2011) 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 Tavalistest inimestest rohkem hoolivat riiki Eesti majanduse suuremat tootlikkust ja ko... Korruptsiooni ja omakasu ohjeldamist Eesti inimeste muutumist ausamaks, eetil... Kõik Rohkem sallivust Oskustööline, FIE Tehnika arengut, uusi Juht, tippspsetsialist Eesti rahvusvahelise maine kasvu

51 Tänan kuulamast!

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode] Triin Roosalu Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Tallinna Ülikool Täiskasvanute tee tasemeõppesse ja kuidas seda siluda: kogemused Euroopast Täiskasvanuhariduse teabepäev Tallinnas 15.11.11

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Eesti 2035 töömaterjal: ARENGUVAJADUSED Märts 2019 PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA

Eesti 2035 töömaterjal: ARENGUVAJADUSED Märts 2019 PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA GLOBAALSED TRENDID Maailma rahvastik kasvab ja vananeb Tehnoloogia muutub järjest kiiremini Ärimudelid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs Eesti Arengufond, detsember 2012 Tööversioon

Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs Eesti Arengufond, detsember 2012 Tööversioon Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs Eesti Arengufond, detsember 2012 S Sisukord Kaassõna Lühikokkuvõte 1. Nutika spetsialiseerumise protsess Euroopas 2. Nutikas spetsialiseerumine Eestis

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - EAG2017_EE_ 11_ 09 tõlge.docx

Microsoft Word - EAG2017_EE_ 11_ 09 tõlge.docx OECD iga-aastane haridusindikaatorite kogumik EAG: OECD Indicators annab usaldusväärset, täpset ja asjakohast teavet hariduse kohta maailmas. Ülevaade sisaldab andmeid OECD 35 liikmesriigi ning mitmete

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem