Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions"

Väljavõte

1 Fitbit Trackers Safety Instructions & Limited Warranty Need help? Visit help.fitbit.com for expert advice: Tips & Tutorials Troubleshooting Questions Do not return to point of purchase for warranty claim. IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION For all safety information, please visit CAUTION The device may cause skin irritation. Prolonged contact with a Fitbit device may contribute to skin irritation or allergies in some users. To reduce irritation, follow four simple wear and care tips: (1) Keep it clean; (2) keep it dry; (3) don t wear it too tight, and (4) give your wrist a rest by removing the band for an hour after extended wear. For more information visit If you notice any skin irritation or feel any discomfort in your hands or wrists while or after wearing the product, remove your device. If symptoms persist longer than 2-3 days after removing the device, consult your doctor. Do not attempt to replace the battery or open the enclosure or disassemble your Fitbit product. Doing so will void the warranty and can result in a safety hazard. Do not use your Fitbit product if if it feels warm or hot or the display is cracked. Substances in this product and its battery may harm the environment or cause injury if handled and disposed of improperly. Do not dispose of device in a fire. Charge the battery in accordance with the Fitbit Trackers Ohutusjuhised ja piiratud garantii Kas vajate abi? Asjatundlike nõuannete saamiseks külastage veebisaiti help.fitbit.com. Nõuanded ja õpetused Veaotsing Küsimused Garantiinõude esitamiseks ärge minge kohta, kust toote ostsite. OLULINE OHUTUS- JA TOOTETEAVE Ohutusteabega tutvumiseks külastage veebisaiti HOIATUS Seade võib põhjustada nahaärritust. Pikaajaline kokkupuude Fitbiti seadmega võib põhjustada mõnele kasutajale nahaärritust ja allergiat. Ärrituse vähendamiseks järgige meie nelja lihtsat kandmise ja hooldamise nõuannet. (1) Hoidke seade puhas; (2) hoidke see kuiv; (3) ärge kandke seda liiga tihedalt kinnitatuna ja (4) andke oma randmele puhkust ning eemaldage rihm pärast pikaajalist kandmist tunniks ajaks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Kui märkate nahal mistahes ärritust või tunnete pärast seadme kandmist kätel või randmetel ebamugavust, siis eemaldage seade. Kui sümptomid püsivad pärast seadme eemaldamist kauem kui 2 3 tundi, pöörduge arsti poole. Ärge proovige ise akut vahetada, korpust avada ega Fitbiti toodet koost lahti võtta. See muudaks garantii kehtetuks ja võib kaasa tuua ohtliku olukorra. Ärge kasutage oma Fitbiti toodet, kui tundub, et see on liiga soe või kuum, või kui selle kuvar on pragunenud. Selles seadmes ja akus sisalduvad ained võivad mittenõuetekohasel kasutusest kõrvaldamisel ja käitlemisel kahjustada keskkonda või põhjustada muid kahjustusi. Ärge visake toodet tulle. Laadige akut kasutusjuhendi kohaselt.

2 instructions provided during setup. Only use a computer, powered hub or power supply that is certified by a recognized testing laboratory and an authorized Fitbit charging cable. Do not charge your device if it is wet, or wear your device while charging it. * Fitbit Zip has a replaceable battery. Do not attempt to recharge your Zip. Your device or its charging cable may include magnetic material. Magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Consult your physician and the manufacturer of your medical device before using to determine if these products are safe for you. This Fitbit product is not intended for use by pets. CAUTION: Consult your doctor before beginning or modifying any exercise program, or if you have any preexisting condition. CAUTION: Do not check call or other notifications, GPS, or other applications on the product s display while driving or in other situations where distractions could be hazardous. Always be aware of your surroundings when exercising. CHOKING HAZARD: This product may contain small parts and is not intended for small children. PurePulse products have a heart rate tracking feature that may pose risks to users with certain health conditions. Consult your doctor prior to use if you have any medical or heart condition that could be affected by a heart rate tracker or LED lights. For additional information on using your Fitbit account, visit REGULATORY INFORMATION Federal Communications Commission (FCC) Statement This device complies with part 15 FCC Rules. Industry Canada (IC) Information This Class B digital apparatus complies with Kasutage ainult tunnustatud katselabori heakskiiduga arvutit, toiteplokki või toiteallikat ning nõuetele vastavat Fitbiti laadimisjuhet. Ärge laadige seadet, kui see on niiske, ning ärge kandke seadet laadimise ajal kehal. * Fitbit Zipi seadmel on vahetatav aku. Ärge proovige Zipi seadme akut laadida. Seade või selle laadimisjuhe võib sisaldada magnetosi. Magnetid võivad häirida südamerütmurite, defibrillaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Kui kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, pidage enne seadme kasutuselevõttu nende ohutuse asjus nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga. Seda Fitbiti toodet ei tohi kasutada lemmikloomadel. HOIATUS. Kui alustate või muudate harjutusprogrammi või kui teil on varasemaid haigusi või haiguslikke seisundid, pöörduge arsti poole. HOIATUS. Ärge tegelge kõnede, sõnumite ega muude teadete, GPS-süsteemi ega toote muude rakendustega sõiduki juhtimise ajal ega muudes olukordades, kus tähelepanu hajumine võib olla ohtlik. Treenides jälgige alati ümbrust. LÄMBUMISOHT. See toode võib sisaldada väikseid osi ja see ei ole ette nähtud väikestele lastele. PurePulse i toodetel on südamelöökide jälgimise funktsioon, mis võib teatud terviseseisundiga kasutajatele ohtlik olla. Kui teil on mõni meditsiiniline või konkreetselt südamega seotud haigusseisund, millele võivad südamelöökide sageduse mõõtmise seade või LED-tuled halvasti mõjuda, siis pöörduge arsti poole. Lisateabe saamiseks Fitbiti konto kasutamise kohta külastage veebisaiti ÕIGUSTEAVE Föderaalse sideameti (FCC) deklaratsioon See seade vastab FCC reeglite 15. osa nõuetele. Industry Canada (IC) teave See B-klassi digitaalseade vastab CAN ICES-3

3 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Simplified EU Declaration of Conformity:Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB505 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: fitbit.com/safety. For other regional-specific compliance information, please visit help.fitbit.com. Download the appropriate user manual for your product and go to the Regulatory and Safety Notices section. Frequency band (MHz). Max radio frequency power 20 (dbm). Limited Product Warranty Fitbit warrants to the original purchaser that your Fitbit-branded device and Fitbit-branded device accessories (collectively, the Product ) shall be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of purchase, except that if you reside in the European Economic Area (EEA) and you purchased your Fitbit product in the EEA, the warranty period is two (2) years from the date of purchase (the Warranty Period ). REMEDIES If such a defect arises and a return authorization request is received by Fitbit within the applicable Warranty Period, Fitbit will, at its option and to the extent permitted by law, either (1) repair the Product at no charge, using new or refurbished replacement parts or (2) replace the Product with a new or refurbished Product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. This Limited Product Warranty is valid only in the jurisdictions where the Products are sold by Fitbit itself or through its authorized reseller or agent and is valid to the extent permitted by the applicable laws of such jurisdictions. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or (B)/NMB-3(B) nõuetele. ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon: käesolevaga kinnitab Fitbit Inc, et mudeli FB505 tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: fitbit.com/safety. Muu piirkonnakohase vastavusteabega tutvumiseks külastage veebisaiti help.fitbit.com. Laadige alla asjakohane kasutusjuhend ning vaadake normatiivse ja ohutusteabe peatükki. Sagedusala ,5 (MHz). Maksimaalne raadiosagedusvõimsus 20 (dbm). Piiratud tootegarantii Fitbit garanteerib toote esmaostjale, et Fitbiti kaubamärgiga toode ja Fitbiti kaubamärgiga tarvikud (ühiselt toode ) on normaalsel kasutamisel materjali- ja tootmisvigadeta ühe (1) aasta jooksul alates ostukuupäevast; juhul kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) ja olete ka Fitbiti toote ostnud Euroopa Majanduspiirkonnas, siis on garantiiperiood kaks (2) aastat alates ostukuupäevast ( garantiiperiood ). HEASTAMISMEETMED Sellise vea ilmnemisel ja kehtiva garantiiperioodi jooksul Fitbitile toote tagastamise taotluse esitamise korral on Fitbitil õigus kas omal äranägemisel või kehtivate õigusaktide kohaselt kas (1) toode tasuta parandada, kasutades uusi või taastatud asendusosi, või (2) asendada toode uue või taastatud tootega. Nimetatud laadi vigade ilmnemise korral on need kehtiva seaduse raames teie ainsad heastamismeetmed. Kui kehtivad seadusaktid ei keela teilt nõuda tarne- ja käitluskulusid, võidakse need sisse nõuda. See piiratud tootegarantii kehtib ainult nendes jurisdiktsioonides, kus tooted on müünud Fitbit, tema volitatud edasimüüja või agent, ning kehtib sellistes jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses. Mistahes asendustootele kehtib esialgne garantii järelejäänud ajavahemikus või

4 thirty (30) days, whichever is longer, or for any additional period of time that may be required by applicable law. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE To obtain warranty service, a return authorization must be requested from our customer service team. To request a return authorization, please contact customer service here. The return authorization number must be included along with your returned product. You must deliver the Product, in either its original packaging or packaging providing an equal degree of protection, to the address specified by Fitbit. As may be required by applicable law, Fitbit may require you to furnish proof of purchase details and/or comply with other requirements before receiving warranty service. It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the Product. It is likely that such data, software, or other materials will be lost or reformatted during warranty service, and Fitbit will not be responsible for any such loss. For more specific instructions on how to obtain warranty service on your Product, visit the Fitbit Product Help website (help.fitbit.com). kolmekümne (30) päeva ulatuses (olenevalt sellest, kumb on pikem) või mistahes lisaajavahemikus, kui seda nõuavad kehtivad seadusaktid. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb pöörduda meie klienditeenindusse ja paluda täita tagastustaotlus. Tagastustaotluse täitmiseks pöörduge meie klienditeeninduse poole. Tagastustaotluse number peab olema lisatud teie tagastatavale tootele. Toimetage tagastatav toode kas originaalpakendis või samaväärset kaitset pakkuvas pakendis Fitbiti määratud aadressile. Kehtivate õigusaktide alusel võib Fitbit enne garantiihoolduse tegemist nõuda ostu tõendavate dokumentide esitamist ja/või muude nõuete järgimist. Teie kohustus on varundada mistahes andmed, tarkvara või muud materjalid, mis on tootes salvestatud. On tõenäoline, et garantiihoolduse käigus võivad need andmed, tarkvara või muud materjalid kaduma minna või muutuda, ning Fitbit ei vastuta mistahes selliste kahjude eest. Täpsemate juhiste saamiseks oma toote garantiihoolduse üksikasjade kohta külastage Fitbiti tooteabi veebisaiti (help.fitbit.com). EXCLUSIONS AND LIMITATIONS ERANDID JA PIIRANGUD Fitbit does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or errorfree. This Limited Product Warranty does not cover software embedded in any Product and related services provided by Fitbit. See the Fitbit Terms of Service for details of your rights with respect to use of the software and related services. Fitbit ei garanteeri, et toode töötab katkematult või tõrgeteta. Piiratud tootegarantii ei laiene tootesse lisatud tarkvarale ega sellega seotud Fitbiti pakutavatele teenustele. Tarkvara ja vastavate teenuste kasutamisega seotud õigusi vaadake Fitbiti kasutustingimustest. This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the Product that was purchased from an authorized reseller or sales channel and manufactured by or for Fitbit that Piiratud tootegarantii kehtib ainult toote esmaostjale tingimusel, et toode on ostetud volitatud edasimüüjalt või müügikanali kaudu ja on toodetud Fitbiti poolt või Fitbiti

5 can be identified by an authorized Fitbit trademark, trade name, or logo affixed to it. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) Fitbit products and services other than the Products, (b) non-fitbit products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or Fitbit reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as batteries), or (e) software, even if packaged or sold with the Product or embedded in the Product. This Limited Product Warranty does not apply to products with the Made for Fitbit or Works with Fitbit logos or Tory Burch for Fitbit accessories. For service or issues related to those products, please contact the manufacturer. This warranty does not apply to a Product or part of a Product that has been serviced, altered, refurbished, or modified by anyone who is not authorized by Fitbit, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non-fitbit products; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the Product such as discoloration or stretching; or (d) operating the Product (i) outside the permitted or intended uses described by Fitbit, (ii) not in accordance with instructions provided by Fitbit, or (iii) with improper voltage or power supply. No Fitbit reseller, distributor, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. tellimusel ning seda saab kindlaks teha tootele kinnitatud volitatud Fitbiti kaubamärgi, kaubanimetuse või logo alusel. Piiramata eeltoodut, ei kehti piiratud tootegarantii mistahes (a) Fitbiti toodetele ja teenustele, mis ei ole originaaltooted; (b) mitteoriginaalsetele Fitbiti toodetele, isegi kui need on lisatud tootele või neid müüakse koos tootega, sealhulgas ilma piiranguteta mistahes võltsitud toodetele; (c) toodetele, mis on varastatud või mille kohta on Fitbitil põhjendatud alus arvata, et see on varastatud; (d) tarvikutele (näiteks akud) või (e) tarkvarale, isegi kui see on pakitud ja müüdud koos tootega või on tootele lisatud. Piiratud tootegarantii ei kehti toodetele, millel on logod Made for Fitbit või Works with Fitbit või tarvikutele märkega Tory Burch for Fitbit". Nende toodetega seotud hoolduse või probleemide korral võtke ühendust tootjaga. Garantii ei kehti tootele ega toote osale, mida on hooldanud, muutnud, ümber teinud või taastanud isik, keda Fitbit ei ole selleks volitanud, ning see ei kehti ka mitte mingite kosmeetiliste kahjustuste, näiteks kriimustuste ja mõlkide korral. Lisaks ei kehti piiratud tootegarantii kahjude ega vigade korral, mis on põhjustatud (a) mitteoriginaalsete Fitbiti toodete kasutamisest; (b) õnnetusjuhtumist, väärkasutusest, väärkäitlemisest, üleujutusest, tulekahjust, maavärinast või muust välisest tegurist; (c) toote normaalsest kulumisest ja vananemisest, mis võib väljenduda näiteks värvimuutuses ja venimises; või (d) toote (i) mitteeesmärgipärasest kasutamisest, (ii) kasutusjuhendite mittejärgmisest või (iii) mittenõuetekohasest pingest või toiteallikast. Ühelgi Fitbiti edasimüüjal, maaletoojal, agendil või töötajal ei ole õigust teha selles piiratud tootegarantiis mitte mingeid muudatusi, täiendusi ega lisamisi. Kui mõni siin esitatud tingimus osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis ei tohi see ülejäänud tingimusi mõjutada ega kahjustada.

6 IMPLIED WARRANTIES EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. AUSTRALIAN CONSUMER LAW Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The Limited Product Warranty in Australia is given by Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW Tel: +1 (877) KAUDSED GARANTIID VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA KEHTESTATUD PIIRANGUD, PEAVAD KÕIK KAUDSED GARANTIID (MUU HULGAS ILMA PIIRANGUTA TURUSTATAVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID) OLEMA PIIRATUD SELLE PIIRATUD GARANTII KESTUSEGA. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole kaudsete garantiide kestuse piirangud lubatud, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teie suhtes kehtida. AUSTRAALIA TARBIJAÕIGUS Meie kaubad on garantiidega, mida ei saa Austraalia tarbijaõigusega välistada. Teil on õigus asendusele või tagasimaksmisele suure rikkumise korral ja hüvitisele muude mõistlikul määral ette näha võidud kahjude või kahjustuste korral. Samuti on teil õigus lasta meil kaupu parandada või asendada, kui kaup ei vasta vastuvõetava kvaliteedi nõuetele ning rikke korral pole tegemist olulise rikkega. Austraalias on toote piiratud garantii andnud Fitbit (Austraalia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW Telefon LIMITATION OF DAMAGES EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, FITBIT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA, RESULTING FROM ANY BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF FITBIT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. KAHJUDE PIIRAMINE VÄLJA ARVATUD ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD PIIRANGUD, EI VASTUTA FITBIT MITTE MINGITE JUHUSLIKE, KAUDSETE, ERAKORDSETE EGA KAASNEVATE KAHJUDE EEST, MUU HULGAS ILMA PIIRANGUTA KASUMI, MÜÜGITULU VÕI ANDMETE KAO EEST, MIS TULENEVAD SELGESÕNALISTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE RIKKUMISEST VÕI MISTAHES MUU ÕIGUSTEOORIA KEHTIVUSEL, ISEGI SIIS, KUI FITBITI ON SELLISTE KAHJUDE EEST HOIATATUD. Mõni jurisdiktsioon ei luba erakordsete, kaudsete, juhuslike või kaasnevate kahjude välistamist ega piiramist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teie suhtes kehtida. GOVERNING LAW KEHTIV ÕIGUS

7 This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of California, USA, without giving effect to any conflict of laws principles that may provide the application of the law of another jurisdiction. NATIONAL STATUTORY RIGHTS Consumers in some jurisdictions may have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods, including, without limitation, national laws implementing EC Directive 99/44. These rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty. Käesoleva piiratud garantii suhtes kehtivad California osariigi (USA) seadused, rakendamata kollisiooninorme, mida võivad pakkuda teiste jurisdiktsioonide õigusaktid. SEADUSLIKUD ÕIGUSED Mõnes jurisdiktsioonis olevatel tarbijatel võivad olla seaduslikud õigused tarbekaupade müüki reguleerivate riigisiseste õigusaktide alusel, sealhulgas ilma piiranguteta ELi direktiivi 99/44 rakendavate riigisiseste õigusaktide alusel. Käesoleva piiratud garantii sätted neid õigusi ei mõjuta.

Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not

Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not Fitbit--Flyer (headphones) Safety Instructions & Limited Warranty IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Prior

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

DCL1912_ _et.fm

DCL1912_ _et.fm Paigaldus- ja kasutusjuhend Kaugjuhitav juhtseade EasyControl CT00 CT00B 670884 (08/0) et Sisukord Sisukord Ohutusjuhised Ohutusjuhised......................................... Sümbolite selgitus...............................

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja otstarve 3600

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw EESTI STANDARD TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004) EESTI STANDARDI

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Lisa 1 osa 2

Lisa 1 osa 2 II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29.700 MHz - 3600 MHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut avo.ots@ttu.ee 1 Võrdlus teiste sideviisidega 2 Satelliitside

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - C035736e.doc

Microsoft Word - C035736e.doc EESTI STANDARD Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Andmekvaliteedi mudel Software engineering Software product Quality Requirements and

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.06.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 01.08.2003 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

COM(2004)651/F1 - ET

COM(2004)651/F1 - ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 11.10.2004 KOM(2004) 651 lõplik KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku muutmine: tulevikuplaanid ET ET 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID Avaldatud 02.08.2017 Uued Eesti standardid Standardikavandite arvamusküsitlus Asendatud või tühistatud Eesti standardid Algupäraste standardite koostamine ja ülevaatus Standardite tõlked kommenteerimisel

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem