www-trinidad.ee E-teenuse kirjeldus Lennuamet: Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine 20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kont

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "www-trinidad.ee E-teenuse kirjeldus Lennuamet: Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine 20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kont"

Väljavõte

1 www-trinidad.ee E-teenuse kirjeldus Lennuamet: Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine 20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine september 2014 Projekt 20 avaliku sektori e-teenuse detailanalüüs ja kontseptsiooni väljatöötamine on algatatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna (ITAO) poolt ning rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondide programmist Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT vahendite abil. Projekt on suunatud olemasolevate avalike teenuste äriprotsesside kvaliteedi tõstmisele ja uute ja parendatud kasutajasõbralikemate teenuste planeerimisele. Iga projektis analüüsitud e-teenuse kohta loodud kontseptsiooni on võimalik kasutada IT-arenduse alusdokumendina.

2 Sisukord Teenuse kirjeldus... 3 Teenuse kliendid... 3 Peamised probleemid... 4 Lennuamet ei saa teada ehitamisega seotud sündmustest... 4 Piirangupindade aluskaart ei ole kättesaadav... 4 KOV-de võimekused on erineval tasemel... 4 Bürokraatia tõttu püütakse kooskõlastust mitte küsida... 4 Teenuse mõõdikud ja soovitud muutused... 5 Tulevikuvisiooni kirjeldus... 5 Lennuamet ei saa teada ehitamisega seotud sündmustest... 5 Piirangupindade aluskaart ei ole kättesaadav... 5 KOV-de võimekused on erineval tasemel... 5 Bürokraatia tõttu püütakse kooskõlastust mitte küsida... 6 Teenuse mõõdikud... 6 Riskid... 7 Liidestumist TJA infosüsteemiga ei tehta... 7 Liidestumist EHR-ga ei tehta... 7 Piirangupindade aluskaarti ei avalikusta... 7 Lisad... 8 Lisa 1. Teenuse kirjeldus... 8 Lisa 2. Protsessijoonised as-is to-be Lisa 3. Infotehnoloogilise lahenduse visioon Infotehnoloogilise lahenduse üldine skeem Lennuameti ametniku kasutatav funktsionaalsus Prototüüp Trinidad PwC 2

3 Teenuse kirjeldus Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruseks olevale maa-alal asuvatele ehitistele kehtestatakse muuhulgas ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud. Lähiümbrus koosneb takistuste piirangupindade kogumist ja kaitsevööndist (defineeritud Lennundusseaduses). Vastavalt Lennundusseadusele peab kõik maapinnast üle 45 m kõrgusega ehitist hõlmavad planeeringud (üld- ja detail-) ja ehitusprojektid kooskõlastama Lennuametiga. Lennuametil on õigus enne kooskõlastamist teha detailplaneeringule aeronavigatsiooni, lennuliikluse ja lennuohutuse ekspertiis. Lisaks tuleb Lennuametiga kooskõlastada ka selliste ehitiste, mis eraldavad märgatavates kogustes gaasi, suitsu, veeauru või halvendavad mingil muul viisil nähtavust lennuvälja lähiümbruses, ehitusprojektid ja lennuvälja lähiümbruses asuvate prügilate, loomafarmide, kala- ja lihatöötlemisettevõtete ehitusprojektid. Vajadusel saab Lennuamet Lennuliiklusteeninduse AS-ilt (LLT AS) eksperthinnangu, kuidas planeering, planeeritav ehitis või rajatis võivad mõjutada lennuliiklust. Ekspertiisi tulemus ei ole ainus kaalutlus, vaid Lennuamet võib sellele lisada oma kaalutluse ja teha lõppjärelduse. Peale kooskõlastuse andmist on oluline osa protsessist järelevalve, mille käigus Lennuamet vajab teavet ehituse alustamisest, ehituse käigus püstitatavate kraanade asukohtade kohta ning ehitise täiskõrguse saavutamisest. Kõrgtakistustest antakse teave LLT AS-ile NOTAM 1 -ite (ajutise iseloomuga teade) ning PERM NOTAM 2 -ite (alalise iseloomuga teade) abil. Kraanade info edastatakse NOTAM-ina, ehitiste info PERM NOTAM-ina. Peale täiskõrguse saavutamist peab tellima ehitaja mõõdistuse ning see edastatakse Lennuametile. Seejärel järgneb kasutusloa kooskõlastamine. Peamised probleemid on täna seotud andmevahetusega (Lennuamet ei saa piisavalt infot ehitamiste alustamistest ja valmimisest, piirangupindade kaart pole avalik ja ehitusloa väljastajad ei suuda korrektselt tuvastada, kas kooskõlastust on vaja või mitte), samuti on puuduseks see, et ehitamise sätted ei ole Ehitusseaduses vaid Lennundusseaduses. Teenuse maht Umbes 100 kooskõlastust aastas. Teenuse kliendid Teenuse kliendid on ehitusloa väljastajad (peamiselt KOV-d), kes soovivad ehitusloa taotluse menetlemisel Lennuametilt kooskõlastust. Kuna KOV-de võimekus on erinev ning paljudel kõrgehitiste ehitajatel on endil olemas kompetentsed projekteerijad või lausa projekteerimise osakonnas, siis peab kindlasti klientidena arvestama ka ehitajaid - juriidilised (erandina ka füüsilisi) isikud, kes projekteerivad ja ehitavad 45m ja kõrgemaid ehitisi või ehitisi lennujaamade lähistele. 1 NOTAM ajutise iseloomuga teade 2 PERM NOTAM püsiva iseloomuga teade pilootide teavitamiseks takistusest Trinidad PwC 3

4 Peamised probleemid Lennuamet ei saa teada ehitamisega seotud sündmustest Lennuamet ei saa täna sageli teada erinevatest ehitamisega seotud sündmustest nagu ehitamise alustamine, kraana püstitamine või ehitise täiskõrguse saavutamine (nn pime toigas, mis on ohuks lennuliiklusele). Võimalikud tähistamata takistused on näiteks tornkraanad kõrgehitiste ehitamisel, mobiilimastid ja tuulikud, mis on ehitatud täiskõrguseni, ent on veel valgustamata, ning kõrgehitised, mis on saavutanud täiskõrguse, kuid mis pole veel valminud, et neile taotleda kasutusluba. Puuduliku info tõttu ei jõua takistused õigel ajal lennundusinfo kogumikku (AIP) ja takistuste andmebaasi ning on ohuks lennuliikluses. Piirangupindade aluskaart ei ole kättesaadav KOV-idele ja projekteerijatele ei ole kättesaadav piirangupindade aluskaart. Projekteerijatel ei ole infot, millised katastriüksused langevad lennuliikluse piiranguvööndisse. Samuti puudub see info KOV-il, kes peab otsustama, millistel tingimustel tuleb küsida Lennuametilt kooskõlastust ning millisel puhul mitte. Kaardikihti loob ja haldab LLT AS. KOV-de võimekused on erineval tasemel Kooskõlastuste taotlejad on väga erineva tasemega - maapiirkonna KOV-ist kuni mobiilioperaatoriteni. Seetõttu on esitatavate dokumentide kvaliteet erinev ning asjaajamise kiirus samuti ning väiksemates omavalitsustes võib tekkida taotlejal soov kooskõlastused pigem ise võtta, kui jätta need KOV-i ametniku teha. Lisaks seab väiksemate KOV-de madalam võimekus suure riski menetluse tähtajas läbi viimisele kui KOV-d peavad hakkama ise kooskõlastusi küsima. Bürokraatia tõttu püütakse kooskõlastust mitte küsida Sageli juhtub, et kooskõlastuse küsimise ebamugavuse või suure ajakulu tõttu vormistab ehitaja/projekteerija nt 100 m mobiilimasti kõrguseks 99 m. Seejuures võib rajatise valmides selle üle mõõtmisel selguda, et rajatis on siiski üle 100 m piiri ning oleks pidanud eelnevalt kooskõlastama. Sellised tagantjärele kooskõlastused vajavad täiendavat ekspertiisi ja tähendavad taotlejale ka täiendavat kulu. Trinidad PwC 4

5 Teenuse mõõdikud ja soovitud muutused Tulevikuvisiooni kirjeldus Lennuamet ei saa teada ehitamisega seotud sündmustest Kirjeldatud probleemide vältimiseks on TO-BE protsessi oluliselt täiendatud. Protsessis on kirjeldatud sammud selleks, et Lennuamet saaks info ehitamisest alustamise kohta, kraana püstitamise kohta ning ehitise täiskõrguse saavutamise kohta: Ehitamise alustamise info on olemas KOV-il (ehitisest alustamise teatis) ning info saadetakse Lennuametile EHR-st i teel. Teavitus saadetakse kui Lennuamet on eelnevalt projekteerimistingimustele või ehitusloale andnud kooskõlastuse, samuti saadetakse teavitus piiranguvööndisse kuulumise (automaatne kontroll Maa-ametist) korral või siis, kui ehitis on üle 100 m kõrge. Kraanade püstitamise andmestik jõuab TJA-sse. Ehitajal on kohustus tellida igakordsel uuele objektile kraana püstitamisel tehniline kontroll, et kraanat saaks kasutusele võtta. Sellele järgneb perioodiline kontroll ning kogu info kontrollide kohta sisestatakse TJA järelevalve infosüsteemi JVIS. JVIS peab uute kraanade tekkimisest i teel teavitama ka Lennuametit. Seejärel tekib Lennuametil võimalus ehitajaga ühendust võtta ja teha vajadusel meeldetuletus ehitise/rajatise üle mõõdistamiseks. Tulevikuperspektiivis on vajalik infosüsteemide liidestamine ning teavituste tegemine, et võimaldada õigeaegselt reageerida võimalike takistuste ja ohtude tekkimisele lennuliikluses selleks aga peab Lennuamet kasutusele võtma oma infosüsteemi. Samuti saab Lennuamet infot EHR-ist 100 m või kõrgemate ehitiste kasutuslubade taotluste algatamisest, mis näitab, et ehitise täiskõrgus on saavutatud. Teatised ehk NOTAM-id saavad sisendi TJA info põhjal ja EHR-ist. NOTAM-ite edastamist LLT AS-i NOTAMbüroole ei ole võimalik automatiseerida, kuna Lennuamet peab otsustama, milline info on vajalik edastada ja milline mitte (kõrgehitised lennujaamadest kaugel ei pruugi olla lennuliiklusele ohuks). Tulevikus, kui infot suudetakse selekteerida piisava täpsusega, võiks kaaluda ka NOTAM-ite automaatset ettevalmistamist ja/või edastamist LLT AS NOTAM-büroole. Piirangupindade aluskaart ei ole kättesaadav Kõige suurema efekti annaks piiranguvööndite kaardi avalikustamine, kuna see annaks ühelt poolt projekteerijatele võimaluse ette arvestada tingimustega, mida seab lennuvälja lähedus või planeeritud ehitise/rajatise kõrgus. Samuti annaks see KOV-dele paremad võimalused veendumaks, kas on vajalik Lennuameti kooskõlastus või mitte. Nii projekteerija, tellija kui KOV saavad kaardi avalikustamisest kasu. LLT AS poolt avalikustamisele takistust ei ole. Avalikustamine võiks toimuda Maa-ameti Geoportaalis. KOV-de võimekused on erineval tasemel Elektrooniliste kooskõlastuste läbi viimise võimalus EHR-is vähendab KOV-de koormust. Vajalike kooskõlastuste algatamisel pakub EHR abi KOV-i ametnikule, pärides automaatselt katastriüksusega seotud Trinidad PwC 5

6 piiranguid nt piirangupinnad, maaparandussüsteemid, tehnosüsteemid jms. Seejärel saab KOV-i ametnik kinnitada kooskõlastajad ning algatada kooskõlastusringi. Lisaks peab alles jääma võimalus, et taotleja küsib kooskõlastused enne taotluse esitamist ning esitab need koos taotlusega KOV-le. Bürokraatia tõttu püütakse kooskõlastust mitte küsida Protsessi selgus ja infotehnoloogiline tugi loob aluse bürokraatia vähenemisele. Kui KOV-il, projekteerijal ja tellijal on ligipääs piirangupindade aluskaardile, on loodud juba eeldused, et tellija on teadlik teda ees ootavatest kooskõlastustest. KOV-il on lihtsam otsustada kooskõlastuse vajadust, kui EHR annab selleks indikatsiooni. Kuigi Lennuametil on kohustus kooskõlastada ehitis kõrgusega 100 m, on ka näiteks 100 m - 5% kõrgusega planeeritud ehitise kooskõlastamist mõistlik kaaluda, kuna ehitise tegelik kõrgus võib ületada kooskõlastuse lävendi (st sageli märgitakse nt ehitise/rajatise kõrguseks 99 m, kuid ülemõõdistusel selgub kõrgus üle 100 m). EHR võimaldab küsida KOV-il vajalikud kooskõlastused või delegeerida kooskõlastuste küsimise taotlejale. Kooskõlastused ja kooskõlastamata jätmised kajastuvad menetluse koosseisus EHR-is. Teenuse mõõdikud Tabelis on tähisega - märgitud need mõõdikud, mille kasutamine ei ole olnud seni vajalik või mille kohta pole võimalik andmeid koguda. Mõõdikud, mille osas puudub teadmine tulevikuväärtusest, on märgitud vastavas veerus samuti tähisega -. Mõõdikute puhul, mille kasutamine on oluline, kuid mille osas täna puuduvad andmed, on tähistatud tulevikuvaates märkega Muutub mõõdetavaks. Suure hulga mõõdikute kohta täna andmed puuduvad, kuna ehituslube väljastavad KOV-id ning nende tegevuste kohta nimetatud andmeid ei koguta. Tabel 1. Teenuse mõõdikud ja soovitud muutus Nr Indikaator Väärtus Indikaatori väärtus viimase aasta kohta TÕHUSUS Teenuse kulud Indikaatori väärtus peale teenuse uuendamist 1 Personalikulud - Muutub mõõdetavaks 5 Keskmine ajakulu teenuse juhtumi kohta Teenuse mahud h/ FTE 1-2 tundi 3 Muutub mõõdetavaks 15 Tegelik nõudlus Tk u. 100 aastas e-teenuse loomine indikaatori väärtust ei mõjuta 17 Teiste asutustega vahetatud dokumentide hulk Teenuse kvaliteet Tk Kokku ehk dokumenti. Hetkel ei ole hinnatav 22 Põhjendatud kaebuste arv Tk Tehnoloogiline küpsus Klassifikaator Sõltub taotluse sisust. Sadamate ja kaide taotlustele pool tundi, lennuvälja lähialas piirangupinda läbival takistuse taotlusega kuni nädal. Keskmiselt 1-2 tundi. Trinidad PwC 6

7 Nr Indikaator Väärtus Indikaatori väärtus viimase aasta kohta Organisatsiooni juhtimise kvaliteet 37 Teenuste eesmärkide kooskõla organisatsiooni eesmärkidega DEMOKRAATIA Teenuse mõjueesmärkide saavutamine 41 Mõjueesmärkide saavutamise määr EFEKTIIVSUS Väärtus kasutajale 47 Halduskoormus: teenuse tarbimisele kulutatud aeg Kättesaadavus 51 Kasutajate arv sihtrühmade lõikes Kasutajamugavus Hinnang 4- tasemelisel Likerti skaalal 56 Teenuse kasutamise lihtsus Hinnang 4- tasemelisel Likerti skaalal Indikaatori väärtus peale teenuse uuendamist 4 4 % Tk 50% juriidilised isikud, 50% avalikõiguslikud isikud Ei muutu - Muutub mõõdetavaks Riskid Liidestumist TJA infosüsteemiga ei tehta TJA infosüsteemi JVIS liidestamine Lennuameti dokumendihaldussüsteemiga ei olegi vajalik ning JVIS võib teateid kraanade kohta saata ile või anda Lennuameti inspektorile ligipääsu oma süsteemile. Kui Lennuamet otsustab tulevikus luua uut menetluse infosüsteemi ning hakata läbi viima täisautomaatset kooskülastusmenetlust, siis oleks infosüsteemide liidestamine vajalik, muul juhul jääb menetlus aeglasemaks ning samuti ei saa rääkida automaatsest menetlusest. Liidestumist EHR-ga ei tehta Kui liideseid EHR-ga ei saa mingil põhjuselt luua, siis jääb menetlus sisuliselt samale tasemele, mis ta on täna. Samuti ei vähene riskid, et Lennuamet ei saa teateid ehitamisest alustamise või täiskõrguse saavutamise kohta. Piirangupindade aluskaarti ei avalikusta Kui piirangupindade aluskaarti ei avalikustata, säilivad probleemid seoses kooskõlastusvajaduse tuvastamisega ning ka tulevikus ei oska taotlejad alati Lennuameti poole pöörduda. Trinidad PwC 7

8 Lisad Lisa 1. Teenuse kirjeldus Teenust kirjeldavad atribuudid on toodud alljärgnevas tabelis: Tabel 2. Teenuse kirjeldus Atribuut Klassifikaator Väärtus Teenuse tunnus Teenuse nimetus Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine Teenuse kirjeldus Vastavalt Lennundusseadusele peab kõik maapinnast üle 45 m kõrgusega ehitist hõlmavad planeeringud (üld- ja detail-) ja ehitusprojektid kooskõlastama Lennuametiga. Lennuametil on õigus enne kooskõlastamist teha detailplaneeringule aeronavigatsiooni, lennuliikluse ja lennuohutuse ekspertiis. Lisaks tuleb Lennuametiga kooskõlastada ka selliste ehitiste, mis eraldavad märgatavates kogustes gaasi, suitsu, veeauru või halvendavad mingil muul viisil nähtavust lennuvälja lähiümbruses, ehitusprojektid ja lennuvälja lähiümbruses asuvate prügilate, loomafarmide, kala- ja lihatöötlemisettevõtete ehitusprojektid. Omanik, vastutaja Lennuamet Teenuseosutaja Lennuamet Kasutaja/sihtrühm Füüsiline isik [/Ei] Juriidiline isik >> ettevõte vabaühendus, sihtasutus riigiasutus omavalitsus omavalitsuse allasutus Kanal Füüsilised kanalid >> [/Ei] Letiteenus büroos Trinidad PwC 8

9 Atribuut Klassifikaator Väärtus Eeldus Sisend Väljund Piirangud Seotud teenus Riigi taseme regulatsioon Teenuse taseme regulatsioon Füüsiline asukoht Teenuseosutaja juures Kliendi juures >> Kodukülastus Muus kliendi asukohas Mitteelektroonilised kaugkanalid >> Post Telefon Faks Elektroonilised kanalid >> Veebileht/portaal E-post Iseteenindus Nutirakendus Tekstisõnum Digitelevisioon [tekst, URL] Koduleht [URL] Veebiteenus WSDL [URL] Keel Funktsioon [tekst, URL] Trinidad PwC 9 Lennundusseadus

10 Atribuut Klassifikaator Väärtus Teenuse tüüp [tekst, URL] Haldusmenetlust sisaldav teenus Rahastamine 1- eelarve; 2 - klient maksab; 3 - kombineeritud Makse Autentimise tase 1 - tasuta; 2 - teenustasu; 3 - riigimaks (lõiv, toll); 4 - kombineeritud 0. tase - anonüümsed andmed (klienditeenuses isikuandmed ei ole olulised) 1. tase - deklareeritud identiteet (klient võib vabalt näidata oma identiteeti, kuid seda ei märgita üles) 2. tase - kinnitatud identiteet (klient kinnitab oma identiteedi, kas kohal olles IDkaardi või internetis autentimisvahenditega - ID, mid, panga kaudu autentimine, jne) 3. tase - kvalifitseeritud sertifitseeritud identiteedi kinnitamine (identiteet on sertifitseeritud kolmanda osapoole tegudega nagu notariaalselt kinnitatud dokument, digitaalselt allkirjastatud dokument jne) [/Ei] Konfidentsiaalsus [/Ei] Ei Teenuse seisund Tähtaeg Hinne Loomisel Aktiivne Arhiveeritud Säilita Asenda Lihtsusta Korrasta Uuenda Sulge [nr] [nr] [nr] [kuupäev] 1-eelarve 1-tasuta 1.tase Aktiivne Uuenda Trinidad PwC 10

11 Lisa 2. Protsessijoonised as-is Joonis 1. Teenus hetkeseisus Trinidad PwC 11

12 to-be Joonis 2. Teenus tulevikuvaates Trinidad PwC 12

13 Lisa 3. Infotehnoloogilise lahenduse visioon Infotehnoloogilise lahenduse üldine skeem cmp Component Model LA TJA Järelealv e infosüsteem TJA liides Lennuameti DHS (Postipoiss) DHS kasutajaliides Sisemine kooskõlastamine Taotluste v astuv õtt ja registreerimine DVK liides DVK Ehitisregister LA ametnik Dokumendihaldus Haldusdokumentide v äljastamine Kooskõlastuse taotleja Joonis 3. Lahenduse üldine skeem Kuna kasutusele jääb dokumendihaldussüsteem Postipoiss, siis jääb infotehnoloogiline lahendus selliseks nagu ta on täna. Postipoiss peab olema valmis võtma vastu DVK vahendusel (või i teel) saadetud teateid TJA infosüsteemilt ning Ehitisregistrilt. Nimetatud dokumendid on: Taotlused ja selle lisad (Ehitisregister, DVK); Ehitise alustamise teatis (Ehitisregister, DVK); Andmed tornkraanade püstitamiste, kontrollide ja maha võtmiste kohta (TJA infosüsteem, e- mail/tulevikus otseliides); Kasutusloa väljastamise teade (Ehitisregister, DVK); Trinidad PwC 13

14 Lennuameti ametniku kasutatav funktsionaalsus uc Use Case Model LA Taotleja teav itamine puudustest Otsuse sisestamine ja kooskõlastamine Otsuse edastamine taotlejale LA ametnik Joonis 4. Ametniku funktsionaalsus Taotleja teavitamine puudustest 1. Ametnik koostab puuduste loendi ja laeb selle Postipoissi. 2. Ametnik avaldab soovi loendi edastamiseks taotlejale. 3. Postipoiss edastab dokumendi DVK vahendusel Ehitisregistrile. Otsuse sisestamine ja kooskõlastamine 1. Menetlus viiakse läbi süsteemiväliselt. Menetluse tulemusena koostatud eelnõu laetakse Postipoissi. 2. Ametnik avaldab soovi eelnõu kooskõlastamiseks. 3. Ametnik määrab kooskõlastajad ja suunab dokumendi kooskõlastamisele. 4. Kooskõlastajad kooskõlastavad dokumendi. 5. Ametnik määrab allkirjastaja ja suunab dokumendi allkirjastamiseks. 6. Allkirjastaja annab dokumendile digiallkirja. Otsuse edastamine taotlejale 1. Ametnik avaldab soovi allkirjastatud kooskõlastuse (ja selle lisade) edastamiseks taotlejale. 2. Postipoiss edastab dokumendid DVK vahendusel Ehitisregistrile. Trinidad PwC 14

15 Prototüüp Prototüüp: Kasutajanimi: avalikkasutaja Parool: uaph6aez Trinidad PwC 15

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium 21.05.2015 Ehitusõiguse lähtekohad ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures ulatuses kooskõlas tavakeeles

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitisregistri kasutajajuhend Ehitisregistri kasutajajuhend Ver 16 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 5 2. KASUTAJAD, ROLLID JA ÕIGUSED... 5 3. RAKENDUSSE SISENEMINE... 7 4. ÜLESEHITUS... 9 4.1 Üldist... 9 4.2 Rakenduse ülaosas asuvad

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Omavalitsuste vaateid aadresside korrastamisele 2013-2014 Mõtted kogus kokku: Mall Kivisalu Maa-amet, Aadressiandmete osakond November 2014 Ettekande sisu Omavalitsuste kogemustest: Tiia Zuppur, Haanja

Rohkem

Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium www.pwc.ee Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20.02.2015 Relika Metsallik-Koppel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem