Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS)"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON EUROOPA PETTUSTEVASTANE AMET (OLAF) Direktoraat D Poliitika Üksus D.2 Pettuste ennetamine Suunised Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklike pettusevastaste strateegiate kohta Koostanud liikmesriikide ekspertide töörühm Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) pettuste ennetamise, pettustest teatamise ja pettuste analüüsimise üksuse juhtimisel ja koordineerimisel. VASTUTUSE VÄLISTAMINE See on töödokument, mille on koostanud liikmesriikide ekspertide töörühm koostöös Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF). Sellega soovitakse hõlbustada rakenduskavade elluviimist ja edendada head tava. Dokument ei ole liikmesriikidele õiguslikult siduv, kuid see sisaldab üldiseid suuniseid ja soovitusi parima tava kohta. Käesolevate üldiste suunistega ei piirata riigi tasandi õiguse kohaldamist, neid tuleks lugeda koostoimes riigi tasandi õigusaktidega ja neid võib kohandada, et võtta arvesse riigi tasandi õigusraamistikku. Suunised ei mõjuta Euroopa Kohtu ja üldkohtu tõlgendusi ega piira Euroopa Komisjoni otsuste mõju. 1

2 MÄRKUS Käesolev dokument ei ole liikmesriikidele siduv ja sellega ei kehtestata riikide ametiasutustele uusi norme ega kohustusi. Suunistes käsitletakse head tava, need on üksnes soovituslikud ja neid ei tohi kasutada auditite või uurimiste õigusliku või normatiivse alusena. 2

3 Kommenteeritud kokkuvõte Käesolevate suuniste koostamises osalesid liikmesriikide, Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eelarvevahendeid käsutavate komisjoni talituste eksperdid. Tööprotsessi abil sooviti arendada COCOLAFi 1 pettuse ennetamise töörühma kaudu koostööd riikide ametiasutuste ja komisjoni talituste vahel, koostades praktilise juhendi, mida liikmesriigid ja komisjon saaksid kasutada võrdlusaluse, haldusvahendi ning suunise ja abimaterjalina pettusevastaste meetmete ja strateegiate tugevdamiseks. Aastate õigusraamistikus on sätestatud, et liikmesriigid töötavad ELi fondide haldamisega seoses välja pettusevastased meetmed. Liikmesriikidel soovitatakse lisada sellised pettusevastased meetmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklikusse pettusevastasesse strateegiasse, et tagada ühetaolised ja tõhusad tavad, eriti juhul kui organisatsiooniline struktuur on detsentraliseeritud. Liikmesriigid võivad loomulikult töötada välja üldise riikliku pettusevastase strateegia ELi ja riigi eelarvetest saadud tulude ja kulude kohta. Praegu otsustati COCOLAFi pettuste ennetamise töörühma raames käsitleda esimese projektina Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud kulusid. Seetõttu on suunistes piirdutud üksnes selle teema käsitlemisega. Kaheksa liikmesriigi ekspertidest koosnev töörühm osutas vajadusele selliste suuniste järele, milles kirjeldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia koostamisega seotud tööprotsessi põhietappe. Käesolev dokument on ekspertide ühise töö tulemus. Selles esitatakse soovitusi riiklikele üksustele, kelle ülesanne on koostada selline strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide valdkonnas. Dokument ei ole liikmesriikidele siduv, kuid sellega soovitakse pakkuda riikide ametiasutustele ja otsusetegijatele tuge, mida nad võivad sellise ülesande täitmisel vajada. Töörühm tegi kindlaks järgmised põhietapid. 1. Õigusraamistik Õigusraamistik on nii riigi kui ka ELi tasandil hästi välja töötatud ja seda täiendatakse pidevalt. 2. Ettevalmistus Tegu on protsessi väga olulise osaga. See hõlmab kaht põhietappi: olukorra diagnoosimine ja pettuseriski hindamine. Selle käigus saab kindlaks teha paranduste vajalikkuse ja parandamist vajavad valdkonnad. 1 Kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitlev nõuandekomitee. 3

4 3. Strateegia koostamine: eesmärkide ja näitajate kindlaksmääramine Eesmärgid kajastavad liikmesriigi pettusevastase võitlusega seotud üldist tegevuskava ja visiooni. Seotud näitajad aitavad hinnata saavutatud edusamme. 4. Tegevuskava koostamine Tegevuskavas määratakse kindlaks iga eesmärgiga seoses võetavad meetmed, meetmete võtmise eest vastutavad asutused, meetmete võtmise tähtajad ja seotud näitajad. Selle alusel kontrollitakse strateegia rakendamist. Tegevuskava koostamine on strateegia tulemuslikkuse hindamise alus. 5. Strateegia hindamine ja ajakohastamine Strateegiat täiendatakse pidevalt ja seda tuleks kohaldada tähtajatult. Selleks on vaja strateegiat hinnata ja teha asjakohaseid täiendusi. Käesolevate suuniste lisas on esitatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia mudel. Esitatud mudel on pigem kirjeldav kui kohustav, et jätta liikmesriikidele võimalikult palju võimalusi dokumendi laiendamiseks kooskõlas oma õigusraamistiku, halduskorralduse ja üldise keskkonnaga. Lisas on esitatud ka kogu protsessi kokku võttev skeem. 4

5 Sisukord Sissejuhatus Õiguskeskkond Ettevalmistusetapp Metoodika Pettusevastaste meetmetega seotud hetkeolukorra kirjeldus Kuidas? Mida kontrollida ja miks? Pettuseriski hindamine Pettuseriski hindamise üldised tegurid Millist metoodikat tuleks pettuseriski hindamisel kasutada? Hea metoodika miinimumnõuded Pettuseriski hindamise vahendid Koostamisetapp: riikliku pettusevastase strateegia eesmärkide seadmine ning selle rakendamise tulemuste mõõtmise näitajate kindlaksmääramine Eesmärkide seadmine Eesmärkide omadused Strateegiaga hõlmatud periood Näitajate kindlaksmääramine Tegevuskava koostamine Strateegia hindamine ja ajakohastamine Lisad lisa. Riikliku pettusevastase strateegia vorm ja sisu lisa. Sõnastik lisa. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia koostamine: skeem 48 5

6 6

7 Sissejuhatus aastal kehtestas Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) koostöömenetluse liikmesriikidega, et edendada kogemuste ja hea tava vahetamist liikmesriikide ja komisjoni vahel. Koostöö toimub COCOLAFi pettuste ennetamise töörühma raames ja koostöös osalevad liikmesriikide ekspertide töörühm ning OLAFi, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi esindajad, kes töötavad terve aasta konkreetse teemaga, mille valivad välja liikmesriigid aastal valiti teemaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklikud pettusevastased strateegiad. Käesolevad suunised koostati kirjeldatud menetluse raames. Suuniste eesmärk on vahetada head tava ja koostada praktilised dokumendid, mida liikmesriigid saaksid kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia väljatöötamisel. Sellise strateegia koostamine ei ole liikmesriikidele kohustuslik, kuid nad võivad soovida seda teha. Ühissätete määruses aastate programmitöö perioodi kohta 2 on ette nähtud, et liikmesriigid kehtestavad tõhusad ja proportsionaalsed pettusevastased meetmed, arvestades kindlaks tehtud riske, astuvad vajalikke samme pettuste ja eeskirjade eiramiste ennetamiseks, avastamiseks ja karistamiseks ning maksavad ebakorrektselt väljamakstud summad tagasi ELi eelarvesse. Vahetutest reguleerivatest nõuetest kaugemale minek ja pettusevastaste meetmete lisamine riiklikkusse pettusevastasesse strateegiasse näib olevat asjakohane, et tagada ELi ja liikmesriikide finantshuve kahjustava pettuse vastase võitluse parem seire aastal töötas Euroopa Komisjon välja üldise pettusevastase strateegia, mille eesmärk on kaitsta ELi finantshuve oma talitustes ning rakendus- ja detsentraliseeritud ametites. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles võtma pettusevastased strateegiad vastu ka riigi tasandil. Liikmesriikide eksperdid on nõustunud vabatahtlikult jagama oma teadmisi ja kogemusi, et koostada OLAFi toetusel praktilised suunised, mille kaudu jagatakse liikmesriikidele juhiseid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettusevastaste strateegiate koostamiseks. Liikmesriigid võivad loomulikult koostada üldise riikliku pettusevastase strateegia ELi ja riigi eelarvetega seotud tulude ja kulude kohta. Seni aga otsustati COCOLAFi pettuste ennetamise töörühma raames käsitleda esimese projektina Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud kulusid. Seetõttu on suunistes piirdutud üksnes selle teemaga. Riiklik pettusevastane strateegia võimaldab kujundada välja ELi ja liikmesriikide eelarveid kahjustava pettuse vastase võitluse liikmesriigi tasandil. Sellest strateegiast on abi järgmistes valdkondades: 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 (artikli 125 lõike 4 punkt c ja artikli 122 lõige 2). 7

8 süsteemi pettuse suhtes haavatavate aspektide kindlakstegemine; peamiste pettuseriskide hindamine; vastumeetmete kavandamine ja rakendamine; tehtud edusammude hindamine; vastumeetmete kohandamine pettusega seotud muutuvatele suundumustele ning kättesaadavatele vahenditele vastavaks; kõikide asjakohaste sidusrühmade osalemise tagamine, eriti tõhustatud koostööja koordineerimismeetmete kaudu. Peale selle tagatakse sellega riigis ühtlustatud reageerimine pettusele, eriti detsentraliseeritud haldusstruktuuri korral. Strateegias tuleks käsitleda pettusevastase võitluse tsükli kõiki etappe. Pettuseriskide vähendamiseks peaksid korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutused pöörama kõige suuremat tähelepanu ennetustegevusele. Tegevust aitab tõhustada tihedam koostöö kõigi sidusrühmade vahel ja tegevuse üldine parem kooskõlastamine. Pettuste avastamine on oluline etapp, millesse kõik sidusrühmad, korraldusasutused ja kontrolliorganid, sealhulgas auditeerimisasutused ja õiguskaitsetalitused, peaksid suhtuma nõuetekohase hoolsusega ja ettevaatavalt. Pettuste uurimine ja süüdistuse esitamine on omavahel tihedalt seotud. Nende protsesside tulemuslikkus sõltub asjakohaselt kvalifitseeritud töötajatest, korraldus- ja kontrolliasutuste täielikust koostööst ja asutustevahelisest sujuvast asjaajamisest. Äärmiselt oluline on ka koostöö teiste asjaomaste isikutega ELi ja riigi tasandil. Vahendite sissenõudmine ja sanktsioonid peaksid olema tõhusad ning asjakohased haldus- ja õiguskaitseasutused peaksid rangelt jälgima nende täitmist. Praktiliste suuniste eesmärk on esitada samm-sammuline meetod riikliku pettusevastase strateegia koostamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide valdkonnas; riikliku pettusevastase strateegia koostamiseks vajalikud põhilised sisulised andmed; konkreetsed koostisosad, mis põhinevad liikmesriikidelt saadud kogemustel. OLAF soovib tänada abi eest järgmisi eksperte: Verena Czaby Austria Föderaalne töö-, sotsiaalküsimuste ja tarbijakaitse ministeerium Mirjana Jurić Željka Knezić Horvaatia Finantsministeerium, eeskirjade eiramiste ja pettuse vastu võitlemise talitus 8

9 Joško-Mislav Međeral Panagiota Tsirka Kreeka ELi ja riiklikud subsiidiumid ja toetused, erijuhtumite osakond, SDOE peakorter Dávid Szeverényi Ungari Riiklik maksu- ja tolliamet pettusevastase võitluse koordineerimistalitus (AFCOS) Aiva Avota Läti ELi fondidega seotud auditeerimise osakond, rahandusministeerium / AFCOS Antoine Dalli Malta Riigikantselei siseauditi ja uurimise talitus Simona Stanca Rumeenia Pettusevastase võitluse talitus Rumeenia AFCOS Štefan Urbánek Slovakkia Slovakkia riigikantselei, korruptsioonivastase võitluse ja kontrolli osakond, OLAFi keskne kontaktpunkt 9

10 1. Õiguskeskkond Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 310 ja 325 on sätestatud, et EL ja liikmesriigid võitlevad pettuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Liikmesriigid peavad võtma ELi finantshuve kahjustava pettuse vastu samu meetmeid, mida nad kasutavad enda finantshuve kahjustava pettuse vastu. Ilma et see piiraks aluslepingu teisi sätteid, peavad liikmesriigid kooskõlastama oma meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ELi finantshuve pettuse eest. Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid komisjoni kaasabil tiheda ja regulaarse koostöö oma haldusasutuste pädevate üksuste vahel. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 317 on sätestatud, et liikmesriigid peavad tegema komisjoniga koostööd, et tagada ELi eelarve kasutamine usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt. Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet on selgitatud ELi üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse 3 artiklites 30 ja 33. See sisaldab säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtte järgimist ning tulemusliku ja tõhusa sisekontrolli rakendamist. Finantsmääruse artikli 59 lõike 2 punkti b kohaselt vastutavad eelarve ühise täitmise raames eeskirjade eiramiste ja pettuste ennetamise, avastamise ja kõrvaldamise eest peamiselt liikmesriigid. Sellega seoses peavad liikmesriigid kehtestama tugevad juhtimisja kontrollisüsteemid, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine, läbipaistvus ja võrdõiguslikkus. Ka peavad nad kehtestama tõhusad, hoiatavad ja proportsionaalsed karistused vahendite saajatele, kui see on ette nähtud ELi või riigi õigusega. 18. detsembri aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2988/1995 on sätestatud eeskirjade eiramise määratlus ning ühissätted kohaldatavate haldusmeetmete ja - karistuste kohta. 11. novembri aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2185/1996 on käsitletud kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, mida komisjon korraldab liikmesriikides. Määrusega on ette nähtud, et komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd ja koordineerivad oma tegevust. 26. juuli aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioonis on esitatud pettuse määratlus detsembri aasta määruses (EL) nr 1303/2013 on sätestatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühissätted aastate programmitöö perioodi kohta. Artikli 125 lõike 4 punktis c on selgitatud, et korraldusasutused on kohustatud rakendama tõhusaid ja proportsionaalseid pettusevastaseid meetmeid, arvestades kindlakstehtud riske. 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju. 4 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni vaadatakse praegu läbi, et kajastada muudatusi õigusraamistikus. Komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (COM(2012) 363 (final), 11. juuli 2012). 10

11 Riigi tasandi õigusega reguleeritakse haldussanktsioonide kohaldamist ning määratakse kindlaks ka võimalikud kriminaalmenetlused ja määratavad karistused. Mõnes riigis on ELi finantshuve kahjustavate pettusejuhtumite uurimiseks ja/või kohtu ette viimiseks loodud või määratud eritalitused (nt Rumeenia pettusevastase võitluse amet (DLAF)). 11

12 2. Ettevalmistusetapp Riikliku pettusevastase strateegia koostamisel on väga olulisel kohal ettevalmistusetapp, mida ei tohiks jätta tähelepanuta. Protsessi niivõrd olulise osa jaoks tuleks eraldada piisavalt aega ja vahendeid. Ettevalmistusetapi eesmärk on saada terviklik ülevaade selle kohta, kuidas kõik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud sidusrühmad pettust käsitlevad. Selle alusel saab teha otsuseid eesmärkide kohta, määrata kindlaks näitajad ja koostada tegevuskava Metoodika Ettevalmistusetapp koosneb omakorda kahest alaetapist: hetkeolukorra kirjeldamine, et võtta arvesse riiklike süsteemide ja kehtestatud pettusevastaste meetmete tugevaid külgi ja parandamist vajavaid valdkondi, ning pettuseriski hindamine. Selle etapi läbimiseks: 1) kontrollitakse organisatsiooni struktuuri, osalevaid isikuid ning juba kehtestatud meetmeid ja menetlusi; 2) hinnatakse pettuseriski. Kes peaks koostama riikliku pettusevastase strateegia? Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia peaks koostama selleks määratud riigiasutus. Asjaomasel asutusel peaks olema: laiaulatuslik ülevaade tervest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide süsteemist ning hetkel kehtivatest pettusevastastest meetmetest nii ELi kui ka riigi tasandil; õigus kasutada asjakohaseid eriteadmisi eri ministeeriumide, asutuste ja talituste kohta, mis osalevad ELi fondide rakendamises, ning samuti finantsuurimise ja süüdistuse esitamise eest vastutavate ministeeriumide, asutuste ja talituste kohta. See on eriti oluline liikmesriikides, kus haldussüsteem on detsentraliseeritud. Pettusevastase võitluse koordineerimistalitustel võib olla riikliku pettusevastase strateegia väljatöötamises ning selle rakendamise seires oluline roll. Riikliku pettusevastase strateegia eest vastutav talitus peaks looma ekspertide rühma, kellel oleksid asjakohased eriteadmised. Rühmal peaksid olema sellised teadmised ja kogemused, mis võimaldaksid käsitleda pettusevastase võitluse tsükli eri etappe. Ettevalmistusetapp põhineb pideval dialoogil partnerite ja sidusrühmadega, eriti erakorraliste töörühmade kaudu vastavalt kindlakstehtud vajadustele. 12

13 Millised asutused peaksid osalema? Osalema peaksid kõik asutused, kes vastutavad ELi programmide korraldamise ja rakendamise ning nende programmide vahenditega seotud sertifitseerimise, auditeerimise, uurimise, süüdistuse esitamise ja sanktsioonide määramise eest. Sidusrühmadel peaksid olema eriteadmised ELi vahendite haldamise, kontrolli- ja kohtusüsteemist. Võimaluse korral peaksid sidusrühmad esindama järgmisi asutusi: korraldusasutused, vahendusasutused, sertifitseerimisasutused, auditeerimisasutused, pettusevastase võitluse koordineerimistalitused, valitsuse või parlamendi kontrolliasutused, avaliku sektori haldusasutusi inspekteerivad asutused, uurimisasutused, prokuratuurid, kohtud. Lisaks eespool loetletud üksustele on soovitatav kaasata organisatsioone, millel on ELi vahenditest rahastatavate projektidega otseselt või kaudselt seotud seire-, järelevalvevõi juhtimiskohustusi, näiteks järgmiseid asutusi: konkurentsijärelevalve asutused, riigihangete vaidlustuskomisjonid, maksuametid, tolliasutused. Menetluse eest vastutav rühm peaks koostama tööprogrammi strateegia väljatöötamiseks ettenähtud aja jooksul. Eesmärk peaks olema kindlustada strateegiale täielik poliitiline toetus. Milline poliitiline toetus on vajalik? Arvestades osalevate organite mitmekesisust, võivad riikliku pettusevastase strateegia koostamise eest vastutavad talitused vajada valitsuselt täielikku poliitilist toetust Pettusevastaste meetmetega seotud hetkeolukorra kirjeldus Olukorra hindamiseks on vaja saada ülevaade järgmistest valdkondadest: õigusaktid; 13

14 tegevuse korraldus (nt riiklik (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud) või kohalikul tasandil toimuv, koordinaatori kaudu või mitte, pettusevastase võitluse koordineerimistalituse roll jne); juhtimine ja osalejad; menetlused (sealhulgas kehtestatud kontrollid); vahendid ja ressursid (inimressursid ja asjakohased vahendid, nt IT, dokumendid, suunised, koolitus ja teabevahetus jms); pädevate asutuste vaheline koostöö riigi tasandil (kogemuste jagamine ja koostöö erijuhtumite korral); koostöö ELi tasandil (komisjoni ning teiste liikmesriikidega). Vaja on kindlaks teha nimetatud valdkondade tugevad ja nõrgad küljed ning arvesse tuleb võtta nende rolli ja mõju pettusevastase võitluse tsükli kõigis neljas põhietapis (pettuste ennetamine, avastamine, uurimine ja süüdistuse esitamine ning parandusmeetmed). Selles etapis on oluline teha kindlaks ja analüüsida valdkondade tugevate külgede ja parandamist vajavate aspektide põhjuseid. See aitab leida lahendusi. Põhjusi tuleb otsida järgmistes valdkondades: o o o o õiguskeskkond; institutsiooniline keskkond; majanduslik ja sotsiaalne keskkond; poliitiline keskkond. Näide: väljavõte Malta riiklikust pettusevastasest strateegiast Eeskirjade eiramist, pettust ja korruptsiooni põhjustavad vead formaalsetes normides, millega reguleeritakse avaliku sektori tegevust (peamiselt õigusaktid), ning puudused mitteformaalsetes normides (väärtussüsteemid, eetika ja moraal). Peamised põhjused on järgmised: turutõrked; avaliku sektori haldusasutuste asjakohatud regulatiivsed ülesanded; asjakohatud õigusaktid; õigusnormide ebatõhus ja vähetõhus rakendamine; nõuete täitmise tagamise ja välise järelevalve puudumine; kontrolli ja seire, eriti sisekontrolli puudumine; kultuuri, eetika, moraali ja väärtussüsteemidega seotud madalad standardid ühiskonnas Kuidas? Hetkeolukorra hindamiseks võib kasutada järgmisi meetodeid: 14

15 dokumentide, aruannete ja andmete kogumine ning analüüsimine (nt õigusaktid, töödokumendid, menetlused, metoodika ja suunised); veebiküsitluste ja -uuringute korraldamine, vahetu suhtlemine sidusrühmadega, küsitluste korraldamine (vahetult, telefoni teel, Skype i või muu sarnase vahendi kaudu) ning arutelude korraldamine ekspertidega (nt töörühmad). Eri teabeallikate kasutamine aitab järeldusi põhjendada Mida kontrollida ja miks? Selle etapi eesmärk on teha kindlaks praegused lüngad need tulevad ilmsiks tugevate külgede ja parandamist vajavate aspektide kindlakstegemisel. Seetõttu on oluline võrrelda olukorda pettusevastase võitluse tsükli igas etapis kehtiva hea tavaga. A) Pettuste ennetamine Ennetus on pettusevastase võitluse puhul väga oluline. Pettuste ärahoidmine on lihtsam ja odavam kui parandusmeetmete võtmine. Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma endale kindlaks kohustuseks töötada välja ja rakendada pettuste ennetamise meetmeid. Üksikasjalik ja tõhusalt rakendatav juhtimis- ja kontrollisüsteem on pettuste vastu võitlemiseks hädavajalik. See võib oluliselt vähendada pettuse esinemise riski, kuigi ei saa seda täielikult välistada. Ennetusmeetmete ja -meetodite kontroll peaks hõlmama järgmist: juba kasutatavate ennetusmeetmete ja -meetodite tõhususe hindamine; ettepanekud kasutatavate meetmete parandamiseks, kohandamiseks või tühistamiseks või uute meetmete kehtestamiseks; paremad teadmised üldsuse teadlikkusest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettuste valdkonnas ja paremad teadmised sellest, kuidas liikmesriikide töötajad järgivad eetikanorme Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettuste valdkonnas. Ennetusmeetmete tulemuslikkus sõltub nende rakendamiseks vajalike tõhusate süsteemide olemasolust. See hõlmab järgmist: 15

16 pettusekindlad õigusaktid; 5 läbipaistvuse põhimõte, mida toetab ulatuslik teavitustegevus üldsuse teadlikkuse suurendamiseks; tugev sisekontrollisüsteem; ELi finantshuvide kaitsmises osalevate töötajate ranged eetikanormid (kas on selgelt näha, et töötajad üritavad järgida rangeid eetikanorme; kas on olemas tunnustatud ja selgelt sõnastatud dokument, näiteks käitumiskoodeks, mis käsitleb huvide konflikte); tugev personalipoliitika (õige tasakaalu leidmine personalivoolavuse (kogenud töötajate tööl hoidmine) ja kohustusliku liikuvuse (huvide konflikti riskide vähendamiseks jne) vahel); pettuseriski struktureeritud, praktiline ja sihipärane juhtimine; pettusevastast võitlust käsitlev koolitusstrateegia; asutustevaheline tihe koostöö nii riigi kui ka ELi tasandil. Näide: koostöö Horvaatia ametiasutuste vahel Haldusmenetluse seaduse 6 kohaselt peavad kõik institutsioonid vahetama teavet ja abistama üksteist ülesannete täitmisel; kaks või enamat institutsiooni võivad sõlmida ka halduskoostöö kokkuleppe. Sellises kokkuleppes määratakse kindlaks, kuidas ja millal teavet vahetatakse, sealhulgas nt teabe esitamise tähtajad, vahetatava teabe liik, võimalikud sanktsioonid juhul, kui institutsioon keeldub teabe edastamisest, ning teabe edastamise vahendid, nt paberkoopia või e-post. B) Pettuste avastamine Liikmesriigid peavad tegema kõik võimaliku eeskirjade eiramiste (sealhulgas pettusekahtluste) avastamiseks ning võtma asjakohaseid meetmeid olukorra parandamiseks ja sanktsioonide kehtestamiseks. Seda silmas pidades on oluline, et riikide ametiasutused kasutaksid täielikult ära eeskirjade eiramiste avastamiseks kättesaadavaid vahendeid ja töötajaid. Avastamismeetmete ja -meetodite kontrollimine peaks hõlmama järgmist: olemasolevate sise- ja väliskontrollisüsteemide loetelu koostamine; 5 Vt teatis KOM(2000) 358(lõplik), 28. juuni 2000, pettusevastase võitluse kohta, eriti selle punkt 1.1: Püsiva tulemuslikkuse jaoks peab avalike huvide ja rahaliste vahendite kaitse poliitika tuginema selgetel õigusaktidel, mida on lihtne kohaldada ja mis sisaldavad sätteid, mis tõenäoliselt tugevdavad usaldusväärset finantsjuhtimist ja ühenduse poliitika tõhusat kontrolli. Sellised sätted peavad olema piisavalt hoiatavad, et hoida ära eeskirjadevastast tegevust nii palju kui võimalik. 6 Institutsioonidevaheline teabe jagamine on sätestatud haldusmenetluse seaduse artiklis 26 (OG 47/09). 16

17 kontrollimine, kas kehtestatud on asutusesisene eeskirjade rikkumisest teatamise menetlus, ja selle menetluse tõhususe hindamine; kontrollimine, kas pettusekahtluse avastamise korral edastatakse teavet õigeid kanaleid pidi ja tõhusalt; selgitamine, mida hõlmab eeskirjade eiramistest ja pettusest teatamise süsteem riigi ja ELi tasandil, ning kontrollimine, kas töötajad on sellest menetlusest teadlikud; täpsustamine, kes vastutab aruannete kvaliteedi kontrollimise eest (pettusevastase võitluse koordineerimistalitus või muu riiklik üksus). Avastamismeetmete tõhusus sõltub sellest, kas kehtestatud on tugevad haldussüsteemid, näiteks järgmised: usaldusväärsed ja selged menetlused pettusekahtluste käsitlemiseks ning tagamiseks, et asjakohane teave edastatakse kiiresti asjaomastele asutustele; selge ja kaitsev asutusesisene eeskirjade rikkumisest teatamise poliitika; pettuse avastamise vahendite kasutamine töötajate seas; koolitus ning usaldusväärne ja tõhus teatamismehhanism. Eeskirjade eiramistest teatamine ja nende analüüsimine: kasulik vahend Kooskõlas ELi teatamiskohustustega 7 peavad liikmesriigid teatama korrapäraselt eeskirjade eiramistest ja pettusekahtluse juhtumitest komisjonile (OLAF) eiramisjuhtumitest teatamise süsteemi (Irregularity Management System IMS) kaudu. See on väga tähtis nii komisjoni (OLAF) kui ka liikmesriikide jaoks, kuna võimaldab saada paremini aru eeskirjade eiramiste ja pettuse liigist, petuskeemidest ja pettuse ulatuslikkusest ning pettuste avastamiseks kasutatavatest meetoditest jms. Teatamissüsteem aitab kindlaks teha kõige haavatavamad valdkonnad ja võtta asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks. Samuti võib see muuta töötajad pettuse suhtes valvsamaks. C) Pettuste uurimine ja süüdistuse esitamine Pettuste uurimise ja süüdistuse esitamisega seotud meetmete ja meetodite kontrollimisel tuleks keskenduda pettusele, korruptsioonile ja muule ebaseaduslikule tegevusele, mis 7 Nt komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi. 17

18 kahjustab ELi finantshuve Euroopa valdkonnas. See hõlmab järgmist: struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud haldus- ja/või kriminaaljuurdlusi käsitlevate korralduslike eeskirjade ning õigus- ja menetlusnormide hindamine ning asjakohaste asutuste vahelise teabevoo / teabe vahetamise sujuvuse ja kvaliteedi hindamine. Pettuste uurimise ja süüdistuse esitamisega seotud meetmete tulemuslikkus sõltub sellest, kas kehtestatud on tugevad haldusstruktuurid, eelkõige järgmised: selged ja tõhusad eeskirjad teabe vahetamise kohta asjakohaste haldus- ja õigusasutuste vahel; tugev ja usaldusväärne koostöö asjakohaste haldus- ja õigusasutuste vahel; uurijate ja prokuröride spetsialiseerumine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide valdkonnale ning täiendkoolitused asjaomases valdkonnas. D) Parandusmeetmed Liikmesriigid peaksid olema pühendunud süüdimõistmise saavutamisele pettusejuhtumite, korruptsiooni ja muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse korral ning tegutsema samamoodi nagu siis, kui kaalul on nende enda huvid. Peamine viis võimalike petturite heidutamiseks on sanktsioonide rakendamine ja nende nähtavaks muutmine. Parandusmeetmete ja -meetodite kontrollimine peaks hõlmama järgmist: haldus- ja kriminaalkaristusi käsitlevate korralduslike eeskirjade ning õigus- ja menetlusnormide hindamine; kohaldatavate karistuste hoiatava mõju hindamine. Parandusmeetmete tulemuslikkus sõltub sellest, kas kehtestatud on tugevad haldusstruktuurid ja -süsteemid, eelkõige järgmised: tõhusate, hoiatavate ja proportsionaalsete haldus- ja/või kohtulike karistuste süsteem, mis ei piirdu üksnes finantskorrektsioonidega nagu eeskirjade eiramise korral; selliste asutuste selge määramine, kes vastutavad selle eest, et karistuste nõuetekohane rakendamine ja kindlaksmääratud kohustuste täitmine on tagatud; tulemuslikud ja tõhusad vahendite sissenõudmise süsteemid; statistiline seire; koolitus, seminarid, praktilised vahendid ja käsiraamatud. 18

19 2.3. Pettuseriski hindamine Pettuseriski hindamisel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettusevastase strateegia koostamise jaoks tuleks arvesse võtta asjaomasele riigile omaseid erijooni. Väga üksikasjalik pettuseriski hindamine, mis hõlmab kõiki rakendustasandi protsesse ja menetlusi, tuleb tasakaalustada üldisema lähenemisviisiga. Üksikasjalikkus on asjakohane piirkondliku või valdkondliku tasandi strateegia koostamisel, samas kui riiklike eesmärkide kindlaksmääramisele tuleks läheneda üldiselt. Kasutada tuleks tervet mõistust ja kohandada pettuseriski hindamise protsessi, kui see on vajalik mõistliku tasakaalu saavutamiseks. Pettuseriski hindamine Hindamine võib olla liikmesriikides erinev sõltuvalt järgmistest teguritest: riigi suurus; detsentraliseerituse ulatus; Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde haldama volitatud organisatsioonide liik; haldus- ja/või kohtustruktuur Pettuseriski hindamise üldised tegurid Võimalike pettuseriskide kindlakstegemisel tuleks silmas pidada järgmisi tegureid. 1. Isik, kes võib toime panna pettuse, tegutseb järgmistes tingimustes: 8 o tal on olemas võimalus, nt ta on õigel ajal õiges kohas, valdkonnas kehtivad eeskirjad ei ole selged või neist on lihtne kõrvale hoiduda jms; o tal on olemas motivatsioon: tal on probleeme oma ametialase positsiooniga või muresid pereelus või ta on rahalistes raskustes; o o ta suudab oma tegu põhjendada: ta võib leida, et tema pahameel tööandja vastu on õigustatud (ta on jäetud edutamata, ta teab, et töökaaslased osalevad pettuses ja et kõrgemal ametikohal töötajad ei näita eeskuju); tal on alust uskuda, et vahelejäämise ja karistada saamise tõenäosus on väga väike. 2. Pettuseriski hindamine Pettuseriski hindamine on suunatud konkreetselt selliste tingimuste avastamisele, mis osutavad stiimulitele, survele või võimalustele, mis 8 Donald R. Cressey teoses Other People s Money (Montclair: Patterson Smith, 1973, lk 30) kirjeldatud pettuse kolmnurga teooria alusel. 19

20 ajendavad üksikisikut petma või muul viisil eeskirju eirama, ning selliste olukordade märkamisele, mis võivad viia eeskirjade eiramise või pettuseni. Pettuse esinemise tõenäosuse hindamisel tuleks võtta väga konservatiivne hoiak ja järgida nulltolerantsuse põhimõtet Millist metoodikat tuleks pettuseriski hindamisel kasutada? Nagu eespool nimetatud, peavad korraldusasutused aastate programmitöö perioodi reguleeriva määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt hindama pettuseriski. Nad võivad kasutada juhendit pettuseriski hindamise ning tõhusate ja proportsionaalsete pettusevastaste meetmete kohta, mille komisjon koostas aastate programmitöö perioodi jaoks, 9 või mõnda muud metoodikat. Sõltumata valitud meetodist tuleks pettuseriski hinnata nõuetekohase hoolsusega, et tagada kõikide ärivaldkondade, valdkondlike fondide ja rahastamisvahendite (nt riigihankemenetlused, toetuste jagamine ning tehnilise abi pakkumised ja tehnilise abi lepingu sõlmimine) hõlmatus. Pettuseriski hindamise tulemusi tuleks kasutada lähtealusena, millele riikliku pettusevastase strateegia koostamise eest vastutav asutus oma töös tugineb. Tehtud töö hindamiseks ja kohandamiseks võib juhtimis- ja kontrolliasutustes luua ajutisi töörühmi. Nende asutustega tuleks arutada teatavate pettuseriskide prioriseerimist. Pettuseriski hindamise tellimine allhankena ei ole soovitatav, kuna see nõuab praegu kehtiva juhtimis- ja kontrollisüsteemi ning programmide raames rahalisi vahendeid saavate toetusesaajate põhjalikku tundmist Hea metoodika miinimumnõuded Sõltumata sellest, milline metoodika valitakse, peaks see hõlmama vähemalt kolme järgmist etappi: a) pettuseriskide kindlakstegemine; b) pettuseriskide hindamine, võttes arvesse riskide vähendamiseks juba kehtestatud meetmeid. Hindamine põhineb järgmisel kahel näitajal: pettuse esinemise tõenäosus ja võimaliku pettuse esinemise mõju. Kasutada võib eespool nimetatud pettuseriski hindamist käsitleva juhendi 1. lisas esitatud tabelit. Sarnane tabel on esitatud ka allpool. Pettuse esinemise tõenäosust saab hinnata järgmiselt. Hinnang Tõenäosus Tähendus 9 EGESIF , 16. juuni

21 1 Väike Pettuse esinemise tõenäosus on peaaegu olematu või väga väike ja minevikus on sellist pettust esinenud vaid üksikutel juhtudel. 2 Keskmine Pettuse esinemise risk esineb teatud määral. Seda järeldust toetab asjaolu, et minevikus on esinenud sarnaseid juhtumeid. Sellistest olukordadest ollakse teatud määral teadlikud. 3 Suur Pettuse esinemise risk on suur. Seda järeldust toetab asjaolu, et minevikus on esinenud sarnaseid juhtumeid korduvalt ja sageli. Need olukorrad on hästi teada. Võimaliku pettuse mõju saab hinnata järgmiselt. Hinnang Mõju Tähendus 1 Väike Esinemise korral ei mõjutaks pettus kavandatud või pooleliolevaid ülesandeid ja tegevusi või mõjutaks neid üksnes minimaalselt ning nende eesmärkide täitmise tagamiseks ei vajataks täiendavaid vahendeid. 2 Keskmine Esinemise korral kahjustaks pettus oluliselt olemasolevaid tegevusi ning asjaomaste tegevuste eesmärkide täitmise tagamiseks võib osutuda vajalikuks täiendavate vahendite eraldamine. 3 Suur Esinemise korral kahjustaks pettus oluliselt pooleliolevaid tegevusi ning asjaomaste tegevuste eesmärkide täitmiseks oleks vaja eraldada olulises mahus täiendavaid vahendeid. Sama kategooriat kasutatakse ka juhul, kui isegi täiendavate vahendite eraldamisega ei ole kindlaksmääratud eesmärke enam võimalik täita. c) pettuseriski tähtsuse määramine. See hõlmab pettuseriskide seadmist tähtsuse järjekorda, tuginedes üldisele kokkupuutele riskiga ja riskide liigile. Kõige olulisemaid pettuseriske tuleks käsitleda esmajärjekorras Pettuseriski hindamise vahendid Pettuseriske saab kindlaks teha ja hinnata tänu struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidega seotud varasematest pettusejuhtumitest saadud teadmistele, samuti üldiselt teadaolevate ja korduvate pettuseskeemide alusel. Võimalikke pettusi saab liigitada programmi või lepingu liigi, lepingu väärtuse, projekti kestuse, projekti etapi, projektiga rahastatava tegevuse liigi, geograafilise piirkonna või toetusesaaja liigi või pettuse viisi järgi. See võimaldab kindlaks teha kõige ohualtimad valdkonnad. 21

22 Dokumentatsioon Liikmesriikide käsutuses on suur hulk mitmesuguseid dokumente, mida koostatakse igal aastal riigi ja rahvusvahelisel tasandil. OECD, Rahvusvaheline Valuutafond, Maailmapank, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament annavad välja hulgaliselt aruandeid, mis võivad liikmesriikidele kasulikud olla. Hiljuti välja antud dokumendid, mis võiksid huvi pakkuda: komisjoni aastaaruanded ELi finantshuvide kaitse kohta; eridokumendid, nagu ohumärkide loetelu, 10 suunised huvide konflikti ja võltsitud dokumentide kohta; OLAFi koostatud anonüümitud juhtumite kogum struktuurimeetmete kohta (2011); komisjoni audiitorite auditiaruanded; Euroopa Kontrollikoja auditiaruanded; liikmesriikide auditeerimisasutuste auditiaruanded; ELi aruanded, näiteks ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne; PricewaterhouseCoopersi uurimus riigihangetega seotud korruptsiooni maksumuse kohta. IT-vahendid IT-vahendid on praegusel ajal eriti hinnalised tööriistad, mis aitavad analüüsida peamisi pettuse viise ja suurima riskiga valdkondi. Andmebaase ning andmekaeve- ja riskihindamisvahendeid tuleks võimaluse korral aktiivselt kasutada. Eiramisjuhtumitest teatamise süsteem (IMS) on suurim pettuseid käsitlev andmebaas Euroopas ja seda saab kasutada pettuste analüüsiks. Komisjon on välja töötanud spetsiaalse riskihindamisvahendi Arachne, mis aitab teha kindlaks valdkonnad (tegevused, projektid, toetusesaajad ja lepingud või töövõtjad), kus esineb suurem risk, mis võib nõuda liikmesriikide ametiasutustelt täiendavat tähelepanu. Arachnet saavad kasutada kõik liikmesriigid, kes on otsustanud seda teha. Liikmesriigid võivad olla ka ise sarnaseid vahendid välja töötanud. Muud teabeallikad Mainimist väärivad järgmised peamised allikad: küsimustikud, seminarid ja koosolekud juhtkonna ning teiste töötajatega; seminarid, konverentsid ja üritused, mille eesmärk on edendada hea tava vahetamist riigi ja rahvusvahelisel tasandil. 10 Ohumärk on võimaliku pettuse, korruptsiooni jms tunnus. See annab märku, et midagi on korrast ära ja et vaja on korraldada täpsem uurimine. 22

23 3. Koostamisetapp: riikliku pettusevastase strateegia eesmärkide seadmine ja selle rakendamise tulemuste mõõtmise näitajate kindlaksmääramine Riikliku pettusevastase strateegia eesmärgid moodustavad liikmesriigi järgnevate aastate üldise tegevuskava Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettuste vastu võitlemisel. Koos eesmärkidega tuleb kindlaks määrata asjakohased näitajad, mille alusel saaks strateegia rakendamist põhjalikult ja tõhusalt seirata ning hinnata selle tulemuslikkust Eesmärkide seadmine Eesmärgid tuleks otseselt ja loogiliselt siduda hetkeolukorra tulemustega ning ettevalmistusetapis tehtud riskihindamise järeldustega. Seejuures tuleks arvesse võtta liikmesriigi üldiseid riigi tasandi prioriteete Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning pettusevastase võitluse valdkonnas. See tähendab, et eesmärgid peaksid põhinema riiklikul pettusevastasel või korruptsioonivastasel strateegial, kui selline strateegia on juba kasutusele võetud, või vähemalt seostuma sellega. Samuti peaksid eesmärgid olema kooskõlas ELi soovitustega Eesmärkide omadused Eesmärgid peaksid olema konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja tähtajalised (nn SMART-põhimõte). Neid ei tohiks olla nii palju, et need hakkaksid takistama riikliku pettusevastase strateegia tõhusat rakendamist ja seiret. Eesmärgid peaksid selgelt kajastama liikmesriigi määratud prioriteete Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettuste vastase võitluse valdkonnas. Eesmärgid peaksid olema realistlikud, arvestades kättesaadavaid vahendeid. Kõikide eesmärkide sõnastus peaks olema dünaamiline ja näitama selgelt, millises suunas liikuda. Näiteks ei ole eesmärgil suutlikkuse suurendamine sisulist tähendust. Paremini väljendab mõtet järgmine sõnastus: Haldussuutlikkuse suurendamine, et võidelda paremini ELi ja riigi eelarvet kahjustavate pettuste vastu. Eesmärgid peaksid hõlmama kõiki pettusevastase võitluse tsükli etappe. Oluline on käsitleda iga etappi eraldi (pettuste ennetamine, avastamine, uurimine ja süüdistuse esitamine, vahendite sissenõudmine ja sanktsioonid). Pettusevastase võitluse tsükli etapid ei ole üksteisest sõltumatud. Need on omavahel tihedalt seotud. Õige teabevoo ja koostöö tagamine eri etappide eest vastutavate üksuste vahel on sama oluline kui etappide käsitlemine. Olulise teabe sujuv edastamine 23

24 ja täielik koostöö õiguskaitseasutuste ning korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste vahel enne ja pärast uurimist tagab uurimiste tõhususe. Peale selle võimaldab see korraldusasutusel teha õigeid otsuseid konkreetsete juhtumite kohta, eriti seoses selliste ettevaatusabinõude võtmisega, nagu maksete blokeerimine või peatamine. Lisaks vahendite tagasinõudmisele on ka ennetaval lähenemisviisil ja asjakohaselt võetud meetmetel suur heidutav mõju Strateegiaga hõlmatud periood Strateegiaga hõlmatava perioodi puhul on kaks võimalust. Esimene võimalus on siduda strateegia otseselt rakenduskavadega. Järgmine mitmeaastane finantsraamistik hõlmab aastaid Strateegia kestuse sidumine rakenduskavadega hõlmatud perioodiga oleks mõistlik. Sellisel juhul kehtiks strateegia aastate rakenduskavade lõpetamiseni. Selle võimaluse valimise korral tuleks arvestada lisaks ajavahemiku rakenduskavadega ja eesmärgid peaksid kehtima ka nende kavade suhtes. Teine võimalus on käsitleda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklikku pettusevastast strateegiat üldise strateegiana, mida tuleks kohaldada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes mitmeaastasest finantsraamistikust sõltumatult. See tähendab, et riikliku strateegiaga hõlmatud periood tuleks määrata mitmeaastasest finantsraamistikust eraldi. Teatud valdkonna keskpikka ja pikaajalist visiooni kindlaks määrav dokument peaks igal juhul hõlmama siiski vähemalt nelja või viit aastat. Näited eesmärkide kohta 1. Pettusekindla keskkonna tagamine seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega (piisava õiguskeskkonna loomine). 2. Pettuste ennetamise edendamine üldsuse ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisega seotud töötajate seas. 3. Kontrollide tõhususe suurendamine nii palju kui võimalik Näitajate kindlaksmääramine Näitajad on pettusevastase strateegia oluline osa, kuna nendega mõõdetakse eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme. Näitajaid kasutatakse strateegia kohta aruannete koostamisel ja nende abil saab hinnata strateegia rakendamise mõju. Näitajad võivad olla kas kvantitatiivsed või kvalitatiivsed. Kvantitatiivne näitaja võib olla arv, näiteks pädevate asutuste (nt auditeerimis- ja õigusasutused) vahel sõlmitud koostöölepete arv; 24

25 protsent, mis näitab olukorda teatud ajahetkel, nt koolituste arv / osalejate arv rakenduskava kohta teatud aastal; protsent, mis näitab tehtud edusamme: nt ((FC (aasta N) FC (aasta N-1)) / FC (aasta N-1)) * 100 (kus FC = pettusekahtluse juhtumite arv, mille korraldus-, sertifitseerimis- või auditeerimisasutus on edastanud õigusasutustele). Kvalitatiivne näitaja võib olla väited, mis nõuavad jah- või ei-vastust, nt väide, et on kehtestatud eetikakoodeks jah/ei; skaalapõhine hinnang nõuetele vastavuse kohta teatud valdkonnas (suur, keskmine, väike). Kvalitatiivset näitajat võib pidada subjektiivsemaks kui kvantitatiivset näitajat. Samas võib see olla asjakohasem ja tähendusrikkam kui kvantitatiivne eesmärk. Peale selle tuleks meeles pidada, et näitajaid ei tohiks analüüsida ja kommenteerida eraldiseisvate üksustena, vaid arvestades konteksti ja teisi näitajaid. Näitajad peaksid olema hõlpsalt kindlaksmääratavad ja/või arvutatavad. See tähendab, et nende hindamine ei tohiks olla raske ülesanne, vaid peaks põhinema olemasolevatel ja usaldusväärsetel allikatel (nt koolitustel osalemise või teatatud pettusejuhtumite registreerimiseks olemasolevad andmebaasid, eiramisjuhtumitest teatamise süsteem jms), kust saab põhiteabe hõlpsalt ja kiiresti kätte. Neid näitajaid peaks olema ka lihtne kontrollida, et tagada täielik läbipaistvus ja säilitada seeläbi üldsuse usaldus. Hästi valitud näitajad on strateegia rakendamise mõju hindamiseks väga vajalikud ning seetõttu tuleb neid vastavalt vajadusele ajakohastada ja läbi vaadata. Näited näitajate kohta Eesmärk Pettusekindla keskkonna tagamine seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega Kontrollide tõhususe suurendamine nii palju kui võimalik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud juhtumite korral süüdistuse esitamise tõhususe parandamine Näitaja Õigusaktides tehtud muudatuste arv aasta kohta Sissenõutud vahendite keskmine summa kontrolli kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettuste vastast võitlust käsitlevatel koolitustel osalenud prokuröride arv 25

26 4. Tegevuskava koostamine Koos pettusevastase strateegiaga tuleks koostada üksikasjalik tegevuskava, milles esitatakse eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed. Tegevuskava peaks välja töötama riikliku pettusevastase strateegia eest vastutav talitus enda loodud ekspertide rühma abiga (vt punkt 2.1, lk 7). Selles etapis muutuvad väga oluliseks kulutõhususe kaalutlused ja inimressursside maht. Tegevuse keskmes peaksid olema peamiselt prioriteetideks määratud meetmed. Hetkeolukorra ja pettuseriski hindamise tulemused peaksid olema andnud prioriteetidest selge ülevaate. Liikmesriikide käsutuses on mitmesuguseid vahendeid, mille abil töötada välja tulemuslikud ja tõhusad meetmed. Nad peaksid kaaluma meetmete võtmist järgmistes valdkondades: õigusaktide koostamine; töökorraldus; juhtimine; menetlused; vahendid ja ressursid; pädevate asutuste vaheline koostöö riigi tasandil; koostöö ELi tasandil (komisjoni ning teiste liikmesriikidega). Tegevuskava põhineb kindlakstehtud prioriteetidel ja nendega seotud eesmärkidel. Kavaga kohustatakse asjakohaseid asutusi rakendama prioriteetseid meetmeid ja täitma seotud seireülesandeid. Prioriteedid peaksid kajastama peamisi valdkondi, kus strateegia saab aidata kaasa pettusevastase tegevuse parandamisele. Sellega tuleks määrata kohustused ka üksikutele osalistele või pettusevastase võitluse koordineerimistalituse partneritele liikmesriikides, kasutades vajaduse korral teiste partnerite, nt ELi või riiklike institutsioonide toetust. Tegevuskava peaks hõlmama konkreetseid ülesandeid, mis on määratud kindlatele asutustele, ja selles tuleks esitada tähtajad, mille jooksul tuleb eesmärgid saavutada. Ülesanded peaksid olema jagatud valdkondadesse, mis vastavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegiaga kehtestatud valdkondadele. Iga ülesande puhul tuleks analüüsida koostoime saavutamise ja ühtse lähenemisviisi kasutamise võimalikkust. Näiteks tuleks tegevuskavas arvestada asjaoluga, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kasutatakse ELi elanikkonna elutingimuste parandamiseks, et tagada majanduskasv ja luua töökohti. Eelarvevahendite väärkasutamine õõnestab seda eesmärki. Üksikuid meetmeid võib ellu viia projektidena, et saavutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettusevastases strateegias sätestatud eesmärgid. 26

27 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud pettusevastase strateegia ning sellega kaasneva tegevuskava rakendamiseks tuleks igas liikmesriigis luua ametiasutuste struktureeritud võrgustik. Võrgustike ülesanne oleks tagada strateegia ja tegevuskava süsteemne rakendamine, hindamine ja seire ning vastavalt vajadusele ka selle ajakohastamine ja läbivaatamine. Pettusevastase võitluse koordineerimistalituse (AFCOS) võimalik roll Sõltuvalt liikmesriigi organisatsioonilisest korraldusest võiks tegevuskava rakendamist kontrollida riiklik pettusevastase võitluse koordineerimistalitus (AFCOS). AFCOS võiks esitada kord aastas aruande tegevuskava rakendamise kohta (hõlmab perioodi alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini). Kahe aasta pärast võiks talitus koostada tegevuskava läbivaatamise dokumendi samas vormis, mida kasutati ka kava puhul. Võimalikud on järgmised meetmed: asutusesisese eeskirjade rikkumisest teatamise poliitika kehtestamine; riigi pädevate asutuste vahelise koordineerimise ja koostöö tugevdamine, eriti seoses pettuse viise käsitleva teabe vahetamisega; õigusaktide ja metoodikat käsitlevate suuniste tõhustamine; üldsuse teadlikkuse suurendamine; Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seoses avastatud eeskirjade eiramiste ja pettusekahtluste käsitlemise menetluse kehtestamine; andmekaeve- ja riskihindamisvahendite võimaluste arendamine, et toetada riskitegurite kindlakstegemist projekti tasandil; koostöö suurendamine riigihanke- ja konkurentsiametite vahel; eetikanõuete täitmise ja huvide konfliktide lahendamise parandamine riigihangete valdkonnas; riigihangetega seotud ametnikele sellise käsiraamatu koostamine, milles antakse juhiseid nende rolli kohta eeskirjade eiramiste, pettuse ja korruptsiooni käsitlemises Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud valdkonnas; parem kogemuste vahetamine riigi ametiasutuste ja Euroopa partnerite vahel (OLAF, asjakohased komisjoni peadirektoraadid, teised liikmesriigid). 27

28 5. Strateegia hindamine ja ajakohastamine Riiklik pettusevastane strateegia ei tohiks olla lõplik dokument, vaid seda tuleks pidevalt kohandada ja ajakohastada, et võtta arvesse võimalikke olulisi struktuuri- ja/või organisatsioonilisi muutusi ning pettuse viisides märgatud suundumusi. Seega on vaja strateegiat korrapäraselt hinnata, et tagada võetavate meetmete asjakohasus ja eesmärkide õigeaegne saavutamine. Hindamisega aidatakse kindlaks määrata, millises ulatuses on eesmärgid saavutatud, kas parasjagu järgitav lähenemisviis on sobiv ja kas strateegiat on vaja ajakohastada. Hindamisi korraldatakse korrapäraselt vastavalt tähtaegadele, kasutades kindlaksmääratud vahehindamisi (nt poole peal, kord aastas) või hindamisi lõpliku rakendamise kohta. Strateegiat peaks hindama asutus, kes koordineerib strateegia rakendamist. Tehtud edusammude kohta tuleks koostada aastaaruanne. Vahehindamise ajal oleks kasulik kaaluda strateegia ajakohastamise vajalikkust, et tagada määratud eesmärkide saavutamine. Siinkohal võib koostada vahehindamise aruande. Lõplik hindamine peaks toimuma strateegiaga hõlmatud perioodi lõpus. Selle käigus mõõdetakse strateegia rakendamise tulemusi ja luuakse alus järgmise strateegia koostamiseks. Hindamisel tuleks käsitleda strateegia rakendamiseks kasutatud vahendeid ja selle rakendamise tulemusi. Selles etapis mõõdetakse tõhusust (tulemuste või väljundite ja investeeritud ressursside või sisendite suhe) ning strateegia tulemuslikkust (saavutatud ja veel saavutatavate eesmärkide vahekord). Lõplikus hindamisaruandes esitatakse strateegia tulemused. Hindamiskriteeriumid tuleks koostada nii, et kindlaks saaks määrata järgmise: a) millises ulatuses vastavad strateegia rakendamise tulemused strateegia koostamisel kindlaks määratud kavandatud tulemustele; b) oodatud tulemuste saavutamise tegelike kulude ja strateegia koostamisel hinnatud kulude vahe ning c) ulatus, mil määral on järgitud tegevuskavas kindlaks määratud tegevusi ja tähtaegu. Strateegia ajakohastamise ja kohandamise tulemusena võidakse ajakohastada või vaadata läbi eesmärgid; kohandada näitajaid; ajakohastada tähtaegu; kehtestada uusi meetmeid või kohandada olemasolevaid meetmeid. 28

29 29

30 Lisad 30

31 31

32 1. lisa. Riikliku pettusevastase strateegia vorm ja sisu Käesolevas dokumendis esitatakse soovitusi peamiste aspektide kohta, mida tuleks strateegia koostamisel käsitleda. Soovitused on esitatud kaldkirjas, otsesed ettepanekud aga tavakirjas. 1. Sissejuhatus ja üldine taust Esimene peatükk peaks hõlmama järgmist: viited ELi ja riigi õigusraamistikule; viide peamistele riiklikele prioriteetidele, mis võivad mõjutada pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemist; viide riiklikule strateegiale või poliitikale (olemasolu korral), mis käsitleb pettuste, korruptsiooni ja finantskuritegude vastu võitlemist; avaldus, mis kajastab üldist tahet ja ametiasutuste valmidust tegeleda pettusevastase võitlusega, eriti seoses ELi fondidega; märge võimalike seoste kohta teiste riigi tasandi poliitikameetmete või poliitiliste prioriteetidega. Strateegia peaks sisaldama ka järgmist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega otseselt seotud teavet: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide seire ning pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemisega seotud ametiasutuste loetelu; andmed selle kohta, kuidas on korraldatud järelevalve ELi vahendite kasutamise üle, nt kas järelevalve on tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või mõnel muul viisil struktureeritud; erimeetmete või -strateegia olemasolu selles valdkonnas esinevate pettuste vastu võitlemise kohta. Märkige, milline riiklik üksus vastutab strateegia eest, eelkõige strateegia koostamise ja selle rakendamise seire eest. Märkige strateegiaga hõlmatud periood. 32

33 2. Hetkeolukorra ja pettuseriski hindamine Märkige strateegia vajalikkuse põhjused (st strateegia taust). Täpsustage peamised valdkonnad, kus hetkeolukorra hindamise käigus tehti kindlaks tugevad küljed ja parandamist vajavad aspektid, ning kirjeldage parandamisvajaduste põhjuseid. Vaja ei ole esitada üksikasjalikke andmeid iga valdkonna kohta (õigusaktid, organisatsiooni struktuur, juhtimine ja osalejad, menetlused, vahendid ja ressursid, riigi tasandi koostöö pädevate asutuste vahel ning ELi tasandi koostöö), vaid keskenduge peamistele valdkondadele, mida on vaja täiustada ning mida eesmärkide raames käsitletakse. Võtke kokku pettuseriski hindamise peamised järeldused, keskendudes neile, mis nõuavad strateegia raames konkreetset sisendit. Lõpetuseks esitage valdkonnad, kus saaks strateegia alusel kõrvaldada praeguses süsteemis esinevad lüngad ja parandada seega pettusevastaste meetmete tõhusust. Osutage strateegiaga seotud põhimõtetele ja väärtustele. 3. Vahendid ja ressursid Selles peatükis tuleks lühidalt kirjeldada strateegia rakendamise seisukohast olulisi peamisi vahendeid ja ressursse (pettusevastased eritalitused, koordineerimiskomiteed, talitustevahelised võrgustikud ja kokkulepped, IT-süsteemid, menetlused ja suunised). Eelkõige tuleks esitada järgmine teave: ülevaade Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimise, sertifitseerimise ja auditeerimise eest vastutavate asutuste kohta; ülevaade Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kahjustavate pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise eest vastutavate asutuste kohta; IT-süsteemide roll pettusevastases võitluses, kui see on asjakohane; teave koolituspõhimõtete ja -vahendite kohta. 4. Strateegia taotlused, eesmärgid ja seotud näitajad ning nende koht pettusevastase võitluse tsüklis Kirjeldage strateegia üldisi taotlusi. Kirjeldage lühidalt igat eesmärki. Need tuleks siduda 2. peatükis esitatud vajadustega, kuna eesmärgid peaksid neist loogiliselt tulenema. 33

34 Eesmärgid kokku peaksid hõlmama kõiki pettusevastase võitluse tsükli etappe (pettuste ennetamine, avastamine, uurimine ja süüdistuse esitamine ning parandusmeetmed). Üks eesmärk võib käsitleda tsükli mitut etappi. Eesmärk (1) Taust (miks on see eesmärk oluline?) Kirjeldus (soovitav tulemus) Näitaja Eesmärk (2) Taust (miks on see eesmärk oluline?) Kirjeldus (soovitav tulemus) Näitaja 34

35 5. Tegevuskava Tegevuskava on riikliku pettusevastase strateegia rakendamise vahend. See on strateegia lahutamatu osa. Selles pakutakse välja meetmed ja määratakse kohustused asjakohastele isikutele koos tähtaegadega, mille jooksul peab eesmärk olema saavutatud. Tähtajad määratakse vastavalt eesmärgi olulisusele. Tegevuskava rakendamist jälgib [pädeva asutuse nimetus], kes hindab seda kord aastas või kord kahe aasta järel. Hindamise kohta koostatakse aruanne ja see esitatakse [valitsus, ministeerium]. Tegevuskava hõlmab kõiki pettusevastase võitluse tsükli etappe (pettuste ennetamine, avastamine, uurimine ja parandusmeetmed). Veerud Eesmärk, Meede või tegevus, Vastutav asutus, Tähtaeg ja Näitaja on kohustuslikud, viimased kaks veergu Risk ning Finants- ja inimressursid on valikulised. Liikmesriigid võivad kaaluda täiendavate veergude lisamist vastavalt konkreetsetele vajadustele. 1. eesmärk Meede või tegevus Vastutav asutus Tähtaeg Näitaja (Eesmär gi mittesaavutamise) risk Finants - ja inimressursid 2. eesmärk Meede või tegevus Vastutav asutus Tähtaeg Näitaja 35

36 3. eesmärk Meede või tegevus Vastutav asutus Tähtaeg Näitaja 36

37 1. lisa 6. Strateegia hindamine ja ajakohastamine Strateegia rakendamist hinnatakse vastavalt järgmistele tähtaegadele: [esitage strateegia rakendamise vahehindamise ja lõpphindamise tähtajad]. Iga hindamise kohta koostatakse aruanne, milles kirjeldatakse hindamise metoodikat; hinnatakse eesmärkide saavutamise ulatust; esitatakse järeldus selle kohta, milliseid meetmeid edaspidi võtta. Pärast vahehindamist otsustatakse, kas pettusevastast strateegiat ja sellega seotud tegevuskava on vaja ajakohastada. Strateegiat ajakohastatakse vastavalt selle rakendamise ajal toimunud muutustele, selleks et tagada selle usaldusväärsus ja et strateegia rakendamise eest vastutavad asutused saaksid ise strateegiat muuta. Strateegia ajakohastamine ja kohandamine võib hõlmata järgmist: eesmärkide läbivaatamine; ressursside kavandamise ja juhtimise kohandamine; meetmete ja/või tähtaegade ajakohastamine ning vastutavate asutuste tegevuse läbivaatamine. Strateegia rakendamise lõpphindamine tehakse [märkige kuupäev], seejärel koostatakse uus strateegia. 37

38 2. lisa 2. lisa. Sõnastik Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklike pettusevastaste strateegiate jaoks Altkäemaks keelatud hüve otsene või kaudne lubamine, pakkumine või andmine võimupositsioonil isikule (nt riigiametnik, seadusandlikku või täitevvõimu teostava avaliku kogu liige või isik, kes on avaliku või erasektori majandusüksuse juht või sellise üksuse töötaja) või sellise keelatud hüve nõudmine või saamine enda või teise isiku huvides selle eest, et asjaomane isik tegutseks või hoiduks tegutsemast oma töökohustuste täitmisel või rikuks oma ametikohustusi 11. Arachne riskihindamisvahend, mis aitab teha kindlaks, ennetada ja avastada eriti riskantseid tegevusi, projekte, toetusesaajaid ning lepinguid või töövõtjaid. Selle eesmärk on tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide haldamisega seotud liikmesriikide ametiasutustele vahend kõige riskantsemate projektide kindlakstegemiseks. Audit asutuse tegevuse ja toimingute läbivaatamine selle tagamiseks, et asutus täidab talle määratud ülesandeid ning toimib kooskõlas strateegias kindlaks määratud eesmärkide, eelarvete, eeskirjade ja standarditega. Sellist liiki läbivaatamist tuleks korraldada korrapäraselt ja sellega tehakse kindlaks kõrvalekalded, mille suhtes võib olla vaja võtta parandusmeetmeid. Auditeerimisasutus riiklik, piirkondlik või kohalik asutus või organ, kes on oma tegevuses korraldusasutusest ja sertifitseerimisasutusest sõltumatu, kelle määrab liikmesriik iga rakenduskava jaoks ning kes vastutab juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise eest. Avaliku ja erasektori partnerlus avalik-õiguslike asutuste ja erasektori vaheline koostöövorm, mille eesmärk on parandada kvaliteeti investeerimisel taristuprojektidesse või muud liiki tegevustesse avaliku teenuse osutamiseks. Partnerlusega saab osutada avalikke teenuseid tõhusamalt, kuna selle kaudu saab jagada riske, koondada erasektori eriteadmisi ja pääseda juurde kapitali lisaallikatele. Avaliku sektori hankijad riigi, piirkonna või kohaliku tasandi ametiasutused, avalikõiguslikud organisatsioonid ja ühingud, mille on moodustanud üks või mitu sellist ametiasutust või üks või mitu sellist avalik-õiguslikku organisatsiooni. Avaliku sektori kulud igasugune avaliku sektori rahaline osalus, et rahastada tegevusi, mille aluseks on riigi või piirkondlike või kohalike ametiasutuste eelarve, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud ELi eelarve, avalik-õiguslike asutuste või avalik-õiguslike asutuste ühingute eelarve. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate programmide kaasrahastamismäära kindlaksmääramiseks võib see hõlmata tööandjate ja töötajate ühiselt panustatud mis tahes rahalisi vahendeid. Eeskirjade eiramine määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt liidu õiguse või selle kohaldamisega seotud liikmesriigi õiguse rikkumine, mis tuleneb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisega seotud ettevõtja tegevusest või tegevusetusest, mis on mõjutanud või oleks võinud kahjustavalt mõjutada liidu eelarvet põhjendamata kuluartikli liidu eelarvest debiteerimise tõttu. Eiramisjuhtumitest teatamise süsteem eeskirjade eiramistest elektrooniliselt teatamise infosüsteem. See on oluline teabeallikas, kust saab teavet selle kohta, millises ulatuses on liikmesriigid fondide vahendeid kasutanud. Süsteem hõlmab komisjoni ja liikmesriikide ühiselt täidetava eelarve kuluartikleid. 11 Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon, Strasbourg,

39 2. lisa ELi finantshuvid kooskõlas määrusega (EL, EURATOM) nr 8383/2013 hõlmavad need tulusid, kulusid ja vara, mis on hõlmatud Euroopa Liidu eelarvega, institutsioonide, organite, ametite ja asutuste eelarvetega ning nende hallatavate ja kontrollitavate eelarvetega. ELi finantshuvide kaitsmine tõhususe ja läbipaistvuse tagamine ELi eelarve tulude puhul (põllumajandussaaduste tollimaksud, suhkru- ja tollimaksud, käibemaksutulu ja SKPst sõltuv tulu); ELi eelarve ja ELi hallatavate eelarvete ning ELile, ELi institutsioonidele ja organitele kuuluva vara kasutamise tõhusus, tulemuslikkus, säästlikkus ja läbipaistvus. ESIF Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) Euroopa Komisjoni asutus, mis vastutab Euroopa Liidu eelarvet kahjustavate pettuste vastu võitlemise eest. Euroopa Investeerimisfond annab riskikapitali väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), eriti uutele ning tehnoloogilise suunitlusega äriühingutele. Lisaks väljastatakse finantseerimisasutustele (nt pangad) garantiisid VKEdele antavate laenude tagamiseks. Euroopa Investeerimisfond ei ole laenu andev asutus: ta ei anna äriühingutele laene ega toetusi ega tee otseinvesteeringuid ühtegi ettevõttesse. Fond toimib pankade ja muude finantsvahendajate kaudu. Fond kasutab enda või EIP-lt või ELilt saadud vahendeid. Euroopa Investeerimispank (EIP) Rooma lepinguga asutatud ELi finantseerimisasutus. EIP ülesanne on toetada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ELi siseturu tasakaalustatud arengu edendamise kaudu. Garantii kirjalik kohustus vastutada täielikult või osaliselt kolmanda isiku võla, kohustuse või nimetatud kolmanda isiku kohustuse nõuetekohase täitmise eest sündmuse korral, mis tingib sellise tagatise realiseerimise, nt laenukohustuse täitmata jätmine. Haldusjuurdlused kõik määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 artiklite 3 ja 4 kohased inspekteerimised, kontrollid või muud meetmed, mida OLAF võtab nimetatud määruse artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks ning vajaduse korral tuvastamaks, et juurdlusaluse tegevuse puhul on tegemist eeskirjade eiramisega; kõnealused juurdlused ei mõjuta liikmesriikide pädevate asutuste õigust algatada kriminaalmenetlust. Halduskokkulepped tehnilist ja/või operatiivset laadi kokkulepped, mis on sõlmitud OLAFiga, et hõlbustada koostööd ja teabe vahetamist poolte vahel; see ei tekita täiendavaid õiguslikke kohustusi. Huvide konflikt olukord, kus ametiisikul on erahuvi, mis mõjutab või näiliselt mõjutab tema töökohustuste erapooletut ja objektiivset täitmist 12. Erahuvi mõistetakse kui ametiisiku hüve endale või oma perele, lähisugulastele, sõpradele ning üksikisikutele või organisatsioonidele, kellega tal on või on olnud äri- või poliitilised suhted. See hõlmab ka sellega seotud finants- ja tsiviilvastutust. Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 kohaselt esineb huvide konflikt, kui eelarve täitmises osaleja või siseaudiitori ülesannete erapooletut ja objektiivset täitmist ohustavad perekonna-, emotsionaalsete, poliitiliste või rahvuslike sidemete või majanduslike huvidega seotud põhjused või mis tahes muud põhjused, mis tulenevad kõnealuse isiku ja toetusesaaja ühistest huvidest. Infotehnoloogiline seiresüsteem süsteem, kuhu sisestatakse kõikide rakenduskavade, projektide, kontrollimiste, testide ja auditite andmed, et tagada 12 Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitus nr R (2000)10 ametiisikute käitumiskoodeksi kohta, artikkel

40 2. lisa struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamisega seotud kõikide protsesside tulemuslik ja läbipaistev seire. See sisaldab linke fondidega seotud raamatupidamisinfosüsteemile. Juurdlusalune isik määruse (EL, EURATOM) nr 883/2013 kohaselt isik või ettevõtja, keda kahtlustatakse pettuses, korruptsioonis või muus ELi finantshuve kahjustavas mis tahes ebaseaduslikus tegevuses ning kelle suhtes OLAF viib seetõttu läbi juurdluse. Klaster sõltumatute organite sealhulgas idufirmad, väikesed, keskmise suurusega ja suured ettevõtjad, nõuandvad organid ja/või teadusorganisatsioonid rühm, mille eesmärk on ergutada majandust ja innovatsiooni, edendades tihedat suhtlust organisatsioonide vahel, jagades ruume ja seadmeid ning vahetades teadmisi ja oskusi ning edendades teadmussiiret, suhete loomist ja teabe levitamist klastrisse kuuluvate ettevõtjate ja organisatsioonide seas. Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia ühtne kogum tegevusi kohaliku tasandi eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. See aitab kaasa ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia elluviimisele ning selle töötab välja ja seda rakendab kohalik algatusrühm. Kontroll vastavalt finantsmäärusele mis tahes meede, mis on võetud piisava kindluse tagamiseks tegevuse tulemuslikkuse, tõhususe ja säästlikkuse, aruandluse usaldusväärsuse, vara ja teabe säilimise, pettuse ja eeskirjade eiramiste ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise ning järelmeetmete suhtes, ning raamatupidamisarvestuse aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega seotud riskide piisav juhtimine, võttes arvesse programmide mitmeaastast iseloomu ja asjaomaste maksete laadi. Kontroll võib hõlmata erinevaid kontrollimisi, samuti mis tahes poliitika või menetluse rakendamist esimeses lauses kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks. Kontrollimine määratletud finantsmääruses kui tulu- või kulutoimingu teatava aspekti kontrollimine. Korraldusasutus ELi liikmesriigi määratud riigi, piirkonna või muu tasandi organ, mis haldab struktuurifondidest toetust saavaid programme. Korraldusasutus vastutab võimalike toetusesaajate teavitamise, projektide valimise ja nende rakendamise seire eest. Lõpetatud tegevus tegevus, mis on füüsiliselt lõpetatud või täielikult läbi viidud ning mille puhul on toetusesaajad teinud kõik asjaomased maksed ja vastav avaliku sektori rahaline osalus on toetusesaajatele välja makstud. Lõppsaaja juriidiline või füüsiline isik, kes saab rahastamisvahendist rahalist toetust. Majandustegevuses osaleja füüsiline või juriidiline isik või muu üksus, kes osaleb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest saadud rahaliste vahendite kasutamises, välja arvatud liikmesriigid, kes kasutavad avalik-õigusliku asutuse eesõigust. Käesolevas dokumendis kasutatakse termineid majandusüksus ja majandustegevuses osaleja sisuliselt sünonüümidena. Makropiirkondlik strateegia Euroopa Ülemkogu kinnitatud integreeritud raamistik, mis on ette nähtud kindlaksmääratud geograafilise piirkonna ühiste probleemide käsitlemiseks. See on seotud samas geograafilises piirkonnas asuvate liikmesriikide ja kolmandate riikidega. ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise koostöö tugevdamisega aitab strateegia suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu Euroopa Komisjoni andmebaas, mis sisaldab teavet asutuste kohta, kes eri põhjustel, sealhulgas eeskirjade eiramise tõttu, on 40

41 2. lisa jäetud välja ELi vahendite taotlemisest ja kelle suhtes kohaldatakse komisjoni 17. detsembri aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 1302/2008 (menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu kohta) 13 sätestatud tingimusi. Mõju hindamine konkreetse probleemi lahendamiseks võetavate võimalike eri poliitikameetmete võimalike kasude ja kulude analüüs. Pakkumismahhinatsioon teatavat liiki ettevõtetevaheline kokkumäng, mis võib kahjustada müügi- või ostuprotsessi, mille raames esitatakse pakkumusi. Partnerlusleping dokument, mille liikmesriik on partnerite kaasabil ette valmistanud kooskõlas mitmetasandilise valitsemise meetodiga ning milles on sätestatud liikmesriigi strateegia, prioriteedid ja meetmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et järgida ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat. Partnerluslepingu kiidab komisjon heaks pärast dokumendi hindamist ja dialoogi asjaomaste liikmesriigiga. Programmiala eriprogrammiga hõlmatud geograafiline ala või enam kui üht piirkondlikku kategooriat hõlmava programmi korral igale eraldiseisvale piirkondlikule kategooriale vastav geograafiline ala. Pettus Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, artikli 1 lõike 1 kohaselt on 1415 : (a) pettus ELi eelarve kulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud valede, ebatäpsete või mittetäielike avalduste või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel on vääralt eraldatud või hoitud Euroopa ühenduste 16 üldeelarve või Euroopa ühenduste poolt või nende nimel juhitava eelarve vahendeid; konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg; kõnealuste rahaliste vahendite väära kasutamisega eesmärkidel, milleks need ei olnud algselt eraldatud; (b) pettus tulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud valede, ebatäpsete või mittetäielike avalduste või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel on Euroopa ühenduste üldeelarve või Euroopa ühenduste poolt või nimel juhitava eelarve rahalised vahendid ebaseaduslikult vähenenud; konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg; seaduslikult saadud hüve väära kasutamisega, millel on sama tagajärg. Pettuse- ja korruptsioonivastane võitlus osa ulatuslikumast jõupingutusest, mille eesmärk on võidelda finants- ja organiseeritud kuritegevuse vastu, täpsemalt igasuguse ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Mõiste põhineb peamiselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 325, milles käsitletakse ELi finantshuve kahjustavat tegevust ning millega on ette nähtud, et nõukogu ja Euroopa Parlament 13 ELT L 344, EÜT C 316, , lk Euroopa Parlamendi 10. mai aasta resolutsioonis Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta juhitakse tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 325 käsitletakse pettust ja mitte eeskirjade eiramist. Samuti märgitakse selles, et pettus on tahtlik väärkäitumine, mis on kuritegu, ning et eeskirjade eiramine on suutmatus täita teatud eeskirja. Lisaks kutsutakse selles üles eristama pettusi ja eeskirjade eiramisi ning võitlema korruptsiooni vastu koos pettusega (vt Euroopa Parlamendi resolutsioon, 10. mai 2012, ELi finantshuvide kaitse kohta pettusevastane võitlus aasta aruanne). 16 Käesolevas dokumendis käsitatakse kookõlas Lissaboni lepinguga, mis jõustus 1. detsembril 2009, Euroopa ühendusi Euroopa Liiduna. Sellega ei piirata varasemate asjakohaste õigusaktide kohaldamist. 41

42 2. lisa võtavad meetmeid, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt, olles eelnevalt konsulteerinud Euroopa Kontrollikojaga. Alates aasta juunist tegeleb pettusevastase võitlusega Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF). Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 4. ja 5. peatükile politsei- ja õiguskoostöö kohta kriminaalasjades on pettuse- ja korruptsioonivastases võitluse valdkonnas pädevad ka Eurojust ja Europol, et toetada selles valdkonnas liikmesriike. Pettusekahtlus määruse (EÜ) nr 1681/94 ja määruse (EÜ) nr 1831/1994, mida on muudetud vastavalt määrusega (EÜ) nr 2035/2005 ja määrusega (EÜ) nr 2168/2005, artikli 1a lõike 4, määruse (EÜ) nr 1828/2006 artikli 27 punkti c, määruse (EÜ) nr 498/2007 artikli 54 punkti c ning määruse (EÜ) nr 1848/2006 artikli 2 lõike 4 kohaselt eeskirjade eiramine, mis annab alust riiklikul tasandil haldus- ja/või kriminaalmenetluse algatamiseks, et selgitada välja, kas tegemist on tahtliku tegevusega ning ennekõike, kas tegemist on Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud pettusega 17. Alates aastast peavad liikmesriigid täpsustama, kas eeskirjade eiramine annab alust pettusekahtlusele. Pettusevastase võitluse koordineerimistalitus (AFCOS) pettusevastase tegevuse koordineerimisasutus, kes hõlbustab tõhusat koostööd ja teabe, sealhulgas operatiivset laadi teabe vahetamist OLAFiga. Rahastamisvahendid rahaline toetus ELi eelarvest ELi ühe või mitme konkreetse poliitikaeesmärgi saavutamiseks. Sellised vahendid võivad olla omakapitali- või kvaasiomakapitaliinvesteeringute, laenu, tagatise või muu riskijagamisvahendi vormis, mida võidakse vajaduse korral kombineerida toetusega. Riikliku strateegiaga seotud tegevuskava kava, milles määratakse kindlaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia rakendamise meetmed ning eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude seire. Riskihindamine üks riskijuhtimisprotsessi etapp. Sellega mõõdetakse riskiga (R) seotud kaht tegurit: võimaliku kahju suurust (L) ja sellise kahju tekkimise tõenäosust (p). Seire ELi finantshuvide kaitsmise ja ELi vahendite kasutamise puhul korrapärane läbivaatamine ja hindamine, mis hõlmab finants- ja muude andmete ja teabe kogumist ning registreerimist, et saada ülevaade asjakohaste õigusaktide ja muude eeskirjade, normide, standardite, kokkulepete, lepingute ja menetluste järgimise ulatusest asjaomasel hetkel, ning võimaldab avastada ja kõrvaldada ELi finantshuve ohustavaid riske varajases etapis. Sertifitseerimisasutus asutus, mis tagab kuluarvestuste ning maksenõuete täpsuse ja õigsuse enne nende saatmist Euroopa Komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi haldavad liikmesriigid, piirkonnad ja muud vahendusasutused ühiselt. Üks või mitu neist rühmadest määrab igale nimetatud fondidest kaasrahastatavale rakenduskavale sertifitseerimisasutuse. Struktuurifondid rahastamisvahendid, mis võimaldavad ELil anda rahalist abi konkreetsetele valdkondadele või piirkondadele või mõlemale struktuursete majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks. Struktuurifondid on Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond ning Kalanduse Arendusrahastu. 17 Konventsioon jõustus 17. oktoobril aastal koos esimese protokolli ning protokolliga konventsiooni tõlgendamise kohta kohtu tehtud otsuste abil. Teine protokoll jõustus 19. mail

43 2. lisa Suured puudused juhtimis- ja kontrollisüsteemi tõhusas toimimises määruse (EL) nr 1303/2013 IV osas esitatud määratluse kohaselt on Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamise mõistes puudused sellised, mille puhul on vajalikud süsteemi põhjalikud parandused, mille puhul ohustavad eespool nimetatud fonde olulised süstemaatilised eeskirjade eiramised ning mille olemasolu ei ole kooskõlas märkusteta auditiarvamusega juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise kohta. Süstemaatiline eeskirjade eiramine määruses (EL) nr 1303/2013 esitatud määratluse kohaselt eeskirjade eiramine, mis võib olla korduvat laadi ja mis võib suure tõenäosusega toimuda sarnast liiki tegevuste puhul, tuleneb suurtest puudustest juhtimis- ja kontrollisüsteemi tõhusas toimimises, sealhulgas kõnealuse määruse ja fondispetsiifiliste eeskirjade kohaste asjakohaste menetluste algatamata jätmisest. Tahtlik käitumine 18 tegu, mille on toime pannud isik, kelle eesmärk oli rikkuda või piirata seadusega kaitstud huvi või kes oli teadlik, et tema käitumine viib tõenäoliselt sellise huvi rikkumise või piiramiseni, ja kes oli valmis leppima oma käitumise sellise tagajärjega. Toetusesaaja tegevuse algatamise või algatamise ja rakendamise eest vastutav avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik ning ainult EAFRD määruse ja EMKF määruse puhul ka füüsiline isik; määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punktis 13 määratletud riigiabi kavade kontekstis üksus, mis saab toetust, ning nimetatud määruse teise osa IV jaotise kohaste rahastamisvahendite kontekstis asutus, kes rakendab vastavalt rahastamisvahendit või fondifondi. Tänuraha teatav läbiräägitud altkäemaksu liik, mille korral makstakse altkäemaksu võtjale osutatud teenuste eest vahendustasu. Üldiselt on tasu (raha, üleantavad kaubad või teenused) varem kokku lepitud. Tänuraha erineb teistest altkäemaksu liikidest selle poolest, et eeldab kahe osapoole kokkumängu (selle asemel, et üks pool pressib altkäemaksu teiselt välja). Tänuraha eesmärk on tavaliselt julgustada teist poolt osalema ebaseaduslikus skeemis 19. Tänuraha kõige levinum vorm hõlmab müüjat, kes esitab petu- või liialdatud arve (tihti kaupade ja teenuste kohta, mida ei olnud vaja või mis olid halva kvaliteediga või mõlemat), ning ohvriks oleva ettevõtte töötajat, kes aitab makse kindlustada. Oma abi eest makse kindlustamisel saab isik teatava hüvitise (raha, kaubad või teenused) või teene (nt pakutakse talle või tema sugulasele tööd). Tänuraha maksmist esineb tihti riigihangete valdkonnaga seotud korruptsiooni puhul. Usaldusväärne finantsjuhtimine pädev asutus järgib oma tegevuse raames kindlaksmääratud eesmärkide saavutamisel säästlikkuse ja tõhususe põhimõtet (leides parima tasakaalu kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste vahel) ning samuti tulemuslikkuse põhimõtet. Vahendite saaja toetusesaaja, töövõtja või muu füüsiline või juriidiline isik, kes saab rahastamisvahendi kaudu toetust või vahendeid. Vahendite sissenõudmine olukord, kus Euroopa Komisjon peab liikmesriigilt struktuurifondidest eraldatud vahendid tagasi nõudma. Sissenõudmine toimub järgmistel juhtudel. 1. Kõik liikmesriigile antud vahendid ei olnud vajalikud. 2. Vahendeid saadi struktuurse tegevuse jaoks, mis oli juba lõpetatud. 18 Vrdl Slovakkia kriminaalkoodeksi (seadus nr 300/2005) Uurimus korruptsiooni kohta tervishoiusektoris, HOME/2011/ISEC/PR/047-A2, oktoober

44 2. lisa 3. ELi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest saadud raha on väärkasutatud pettuse või hooletuse tõttu. Kui esineb eespool kirjeldatud olukord, on Euroopa Komisjonil õigus nõuda liikmesriigilt eraldatud vahendite tagasimaksmist. Raha sissenõudmiseks võib algatada ELi õiguses sätestatud sissenõudmismenetluse. Ühtekuuluvusfondide puhul koostab sertifitseerimisasutus kõikide rakenduskavade kohta kulude ja maksenõuete loetelu ning saadab selle komisjonile. Sertifitseerimisasutus peab lisaks kinnitama kuluartiklite õigsust ning hindama vastavust asjakohastele ELi eeskirjadele ja õigusaktidele. Probleemi korral, mis tehakse kindlaks raamatupidamisarvestuste mittevastavuste või komisjoni või muu asutuse inspekteerimiste kaudu, vastutab sertifitseerimisasutus vahendite sissenõudmise järelevalve eest. Vajaduse korral võib sissenõudmisprotsessi täitmiseks kasutada kohalikku kohtusüsteemi. Vahendusasutus avaliku või erasektori asutus, mis tegutseb korraldus- või sertifitseerimisasutuse alluvuses või täidab nende nimel ülesandeid, mis on seotud toetusesaajate rakendustegevusega. Vara omastamine (vara väärkasutamine) selliste varade või vahendite omastamine, mis on seaduslikult usaldatud esindaja või järelevalvaja ülesandeid täitvale isikule tema ametiülesannete raames. ÜRO korruptsioonivastases konventsioonis on ametiisiku poolt vara omastamine, õigusvastane kasutamine või muul moel kõrvaldamine määratletud korruptsioonikuriteona. Vara omastamine ei ole siiski tingimata korruptsioon, see võib olla ka pettus (toime pandud ühe isiku poolt) 20. Õiguslik alus üldiselt seadus, mis põhineb aluslepingu artiklil, milles antakse ELile pädevus tegutseda teatud poliitikavaldkonnas ning milles sätestatakse sellise pädevusega seotud tingimused, sealhulgas suhe eelarvega. Teatavad aluslepingu sätted volitavad komisjoni võtma teatavate kulutustega seotud meetmeid, ilma et selle kohta oleks täpsemat õigusakti. 20 Uurimus korruptsiooni kohta tervishoiusektoris, HOME/2011/ISEC/PR/047-A2, oktoober

45 45

46 3. lisa. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia koostamine skeem Hetkeolukord Pettuseriski hindamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riikliku pettusevastase strateegia koostamine VAJADU- SED ELi EESKIRJAD Riigi prioriteedid 1. Riiklik raamistik 2. Poliitilised suundumused 3. Vahendid COCOLAFi pettuse ennetamise töörühma koosolek EESMÄRGID 46 Näitajad HINDAMINE ja ajakohastamine TEGEVUSKAVA 1. Eesmärk Meede/tegevus 1.1 Meede/tegevus Eesmärk Meede/tegevus 2.1 Meede/tegevus Eesmärk entation 1

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 201

Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 201 Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar 2019 62. aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 2019/C 42/01 Arvamus nr 8/2018 (vastavalt Euroopa Liidu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2018 COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm Fiscalis {SWD(2018) 323 final}

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapi (SME instrument phase 1) ühe toetusesaajaga

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem