14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd"

Väljavõte

1 Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele Kellelt: Preesterluse ja perekonna täitevnõukogult ( ) Teema: Samasooveetlust tundvate inimeste teenimine Nüüd on üksikisikutele, peredele ja kogudustele saadaval järgnevad uuendatud vahendid seoses samasooveetlusega. Märksõna Samasooveetlus evangeeliumi teemades veebilehel LDS.org (vt manust) Kiriku õpetused (vt manust) Korduma kippuvad küsimused Veebileht Mormonandgay.lds.org (ingliskeelne) Abimaterjalid (ministering.lds.org) on saadaval 10 keeles (mitte eesti keeles) koguduse ja vaia nõukogu liikmetele Juhi ja asjuri vahendite kaudu veebilehel LDS.org. Neid abimaterjale võib vaadata läbi vaia või koguduse nõukogu koosolekul. Originaali pealkiri: Notice, 25 October 2016: Ministering to People with Same- Sex Attraction. Estonian

2 Samasooveetlus 25. oktoober 2016 Evangeeliumi teemadest veebilehel topics.lds.org: Samasooveetlus viitab emotsionaalsele, füüsilisele, romantilisele või seksuaalsele veetlusele samast soost isiku vastu. Samasooveetluse kogemus ei ole kõikidele ühene. Mõned inimesed tunnevad ainult veetlust samast soost inimeste vastu, samas kui teised tunnevad veetlust mõlema sugupoole vastu. Kirik teeb vahet samasooveetluse tunnete ja homoseksuaalse käitumise vahel. Inimesed, kes kogevad samasooveetlust või määratlevad end gei, lesbi või biseksuaalina, võivad teha ja pidada lepinguid Jumalaga ja täielikult ning väärilisena Kirikus osaleda. Enese määratlemine gei, lesbi või biseksuaalina või samasooveetluse kogemine ei ole patt ega takista inimesel Kirikus osaleda, kutseid omada või templis käia. Seksuaalne puhtus on oluline Jumala plaanis meie õnne heaks. Seksuaalsed suhted on mõeldud kasutamiseks mehe ja naise vahel, kes on abielus ja lubavad teineteisele täielikku truudust. Seksuaalsuhted mehe ja naise vahel, kes pole abielus, või samasooliste inimeste vahel rikuvad ühte meie Taevase Isa kõige tähtsamat seadust ja takistavad meie igavest edenemist. Inimesed, vaatamata nende seksuaalsele orientatsioonile, kes rikuvad kõlbelisuse seadust, võivad saada lepitatud Jumalaga meeleparanduse kaudu. Kristuse järgijatena väldime ebamoraalset käitumist ja püüame saada rohkem Tema sarnaseks. Me otsime juhatust Pühalt Vaimult ja abi Päästjalt, kes teab, kuidas meid aidata, kui tunneme kiusatust (vt 1Kr 10:13; ÕL 62:1). Kui me anname järele seksuaalsetele kiusatustele ja rikume kõlbelisuse seadust, võime parandada meelt, saada andeks ning olla täielikus osaduses Kirikus. Me ei pruugi teada täpselt, mispärast mõned inimesed tunnevad veetlust sama sugupoole vastu, kuid mõnele on see keerukas reaalsus ja osa inimeseks olemise kogemusest. Päästjal Jeesusel Kristusel on täiuslik mõistmine igast katsumusest, mida me siin maa peal kogeme, ja me võime pöörduda Tema poole lohutuse, rõõmu, lootuse ja juhatuse saamiseks (vt Al 7:11 12). Vaatamata katsumustele, mida me võime elus kogeda, oleme kõik Jumala lapsed, kes väärivad üksteiselt lahkust ja kaastundlikkust (Rm 8:16 17). Kui me loome toetava keskkonna, siis arendame üksteise vastu armastust ja empaatiat ning saame kasu meie kõigi vaatenurkadest ja usust. Originaali pealkiri: Same- Sex Attraction. Estonian

3 Kiriku õpetused 25. oktoober 2016 Kodulehelt mormonandgay.lds.org. Jumal armastab kõiki oma lapsi Miski ei näita Jumala armastuse sügavust ja ulatust täielikumalt kui Tema valmisolek ohverdada oma Poeg, et meie, Tema lapsed, võiksime saada jagu surmast ja et meile antaks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! (Jh 3:16) Miski ei väljenda paremini Jeesuse Kristuse armastust kui Tema valmisolek anda oma elu, et lunastada inimkonna patud, hüvitada kõik kannatused ja ebaõiglus ning murda kõigi jaoks surma ahelad (vt Al 7:11 13). Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest! (Jh 15:13) aasta sügisese üldkonverentsi kõnes kirjeldas president Dieter F. Uchtdorf Jumala armastust järgnevalt: Jumal ei vaata välimust. Ma usun, et Temal pole vähimatki vahet, kas me elame lossis või onnis, kas oleme nägusad või mitte, kas oleme kuulsad või tundmatud. Kuigi meil on puudusi, armastab Jumal meid täielikult. Kuigi me oleme ebatäiuslikud, armastab Tema meid täiuslikult. Kuigi me võime end tunda eksinuna ja kompassita, näitab Jumala armastus meile kindlat suunda. Ta armastab meid, sest Temas on lõpmatult püha, siirast ja kirjeldamatut armastust. Me oleme Jumalale tähtsad mitte meie saavutuste pärast, vaid sellepärast, et oleme Tema lapsed. Ta armastab igaühte meist (Jumala armastus a sügisene üldkonverents). Jumal armastab meid kõiki. Ta armastab neid, kes on erinevatest religioonidest ja kel puudub igasugune usk. Ta armastab neid, kes kannatavad. Ta armastab ühtviisi nii rikkaid kui vaeseid. Ta armastab inimesi kõikidest rassidest ja kultuuridest, abielus olevaid või vallalisi ning neid, kes kogevad samasooveetlust või määratlevad end gei, lesbi või biseksuaalina. Ja Jumal ootab meilt, et me järgime Tema eeskuju. Meil on kästud Jumalat ja üksteist armastada Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast (Mt 22:37 39). See on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda nagu mina teid olen armastanud! (Jh 15:12) Me näitame oma armastust Jumala vastu, pidades kinni Tema käskudest (vt Jh 14:15) ja üksteist armastades (vt Jh 13:34). Kui teil on pereliige või sõber, kes kogeb samasooveetlust või määratleb end homoseksuaalse inimesena, armastage teda. President Henry B. Eyring on täheldanud: Originaali pealkiri: Church Teachings. Estonian

4 Kui te soovite jääda lähedaseks kellegagi, kes on teile kallis, kuid asub teist eemal, siis te teate, mida selleks teha. Te leiate viisi, kuidas temaga rääkida, teda kuulata ja teineteise heaks midagi teha. Mida sagedamini see juhtub, mida kauem see kestab, seda tugevamaks muutub armastav side. Kui kaua pole räägitud, teist kuulatud või midagi tehtud, muutub side nõrgemaks. Jumal on täiuslik ja kõigeväeline ning meie teiega oleme surelikud. Kuid Ta on meie Isa, Ta armastab meid ja pakub meile samasuguseid võimalusi Temaga lähedaseks saada nagu armastav sõber. Ja te teete seda üsna sarnasel viisil: rääkides, kuulates ja tegutsedes (To Draw Closer to God a kevadine üldkonverents). Te näitate oma armastust Jumala vastu teisi armastades ja teenides. Ja vaata, ma räägin teile neid asju, et te võiksite õppida tarkust; et te võiksite õppida, et kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses (Mo 2:17). Mida tähendab üksteist armastada? Armastus hoolib. Armastus kuulab. Armastus kaasab. Armastus inspireerib. Armastus on selle keskmes, mis teeb meist inimesed, sest me oleme Jumala lapsed ja Jumal on armastus (1Jh 4:8). Viimsel õhtusöömaajal kordas Päästja: Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis! (Jh 13:35) Käsk üksteist armastada hõlmab ka neid, kes ei näe maailma samal moel kui meie. Vanem Dallin H. Oaks on selgitanud: Meil tuleb nii paljudes suhetes ja elus ette tulevates olukordades leppida erinevustega. Olulistes küsimustes ei tohiks me oma seisukohti eitada ega hüljata, vaid peaksime Kristuse järgijatena elama rahumeelselt koos nendega, kelle väärtused meie omadest erinevad või kes ei võta omaks õpetusi, millel need väärtused põhinevad. Isa päästmisplaan, mida me tänu prohvetlikule ilmutusele teame, seab meid surelikkuses olukorda, kus peame kinni pidama Tema käskudest. See tähendab armastada oma ligimesi, kes meist kultuuri ja uskumuste poolest erinevad, nii nagu Tema armastab meid. Mormoni Raamatu prohvet õpetas, et meil tuleb edasi pürgida armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu (2Ne 31:20) (Teiste armastamine ja elamine erinevustega a sügisene üldkonverents). Jumalik armastus ei vabanda pattu mina, Issand, ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega, kuid on innukas andestama ometi sellele, kes parandab meelt ja täidab Issanda käske, andestatakse (ÕL 1:31 32). Samamoodi ei peaks me tegema järeleandmisi Jumala käskude järgi elamises ja nende kaitsmises, kuid selleks et peegeldada täielikult Jumala armastust, peame ka üksteist sedavõrd avatult ja täielikult armastama, et keegi ei tunneks end hüljatuna, üksikuna või lootusetuna. Päästjal on täiuslik arusaamine kõigist meie raskustest Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse; nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud (1Kr 13:12). Surelikena on meie arusaam piiratud. Me võime kuulutada koos Nefiga, et me teame, et ta armastab oma lapsi; ometi [me] ei tea kõikide asjade tähendust (1Ne 11:17). Kui otsime isiklikul teekonnal vastuseid ja juhatust, võime usaldada Jumalat ja Jeesuse Kristuse lepitavas ohverduses peituvat väge. Kui Jeesus Kristus võttis enda peale maailma patud, koges Ta ka igat valu ja kannatust, mida ükskõik milline inimolend võib kogeda: Ja tema läheb, kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi; ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused (Al 7:11). Samasooveetluse tunded ei ole patt ja me võime valida, kuidas neile reageerime Kirik ei võta seisukohta samasooveetluse põhjuste osas. Nagu on aastal öelnud vanem Dallin H. Oaks: 2

5 Kirikul pole seisukohta selle osas, mis põhjustab selliseid kalduvusi nagu külgetõmme samast soost isikute vastu (Intervjuu vanem Dallin H. Oaksi ja Lance B. Wickmaniga samasooveetluse teemal). Samasooveetluse tunded ei ole patt. Vanem M. Russell Ballard on öelnud: Tehkem see selgeks: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik usub, et samasooveetluse kogemus on paljude inimeste jaoks mitmetahuline tõsiasi. Veetlus iseenesest ei ole patt, kuid selle ajel tegutsemine on. Ehkki inimesed ei vali ise selliseid veetlusi, valivad nad selle, kuidas nad sellele reageerivad. Kirik pöördub armastuse ja mõistmisega kõikide Jumala laste poole, sealhulgas ka [nende poole, kel on samasooveetlus] (The Lord Needs You Now! Ensign, sept 2015, lk 29). Kuigi samasooveetlus ei ole patt, võib see olla probleemiks. Olles ise neid tundeid mitte valinud, võib inimene otsustada pidada kinni Jumala käskudest. Lapsevanem, kelle laps kogeb samasooveetlust või määratleb end homoseksuaalse inimesena, peaks seda last armastama ja ta omaks võtma. Kiriku liikmeskonnana peaksime looma tolerantse kogukonna. Ja ta kutsub neid kõiki enda juurde tulema ja saama osa tema headusest; ja ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, kõik on Jumalale ühesugused (2Ne 26:33). Inimesed, kes elavad Jumala seaduste järgi, võivad täielikult Kiriku tegevuses osaleda Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel (Ap 10:34). Jumal lubab, et kui me kuuletume Tema seadustele, saame tunda igavest rõõmu. Ta peab alati kinni oma lubadustest. On selge, et inimesed, kes kogevad samasooveetlust või määratlevad end homoseksuaalsete inimestena, võivad Jumalale lubadusi anda ja neist kinni pidada. Nad võivad käia Tema valguses. Nad võivad täielikult Kiriku tegevuses osaleda. Kui liikmed tunnevad samasooveetlust, kuid ei tee homoseksuaalseid tegusid, peaksid juhid toetama ja innustama neid nende otsuses elada vastavalt kõlbelise puhtuse seadusele ning hoida kontrolli all mõtteid, mis ei ole õigemeelsed. Need liikmed võivad saada Kiriku kutseid. Kui nad on väärilised ja igal muul moel sobilikud, võivad nad omada templisoovitust ja saada templitalitused (Handbook 2: Administering the Church, ). President Gordon B. Hinckley on öelnud: Me armastame neid kui Jumala poegi ja tütreid. Neil võib olla teatud kalduvusi, mis on vägevad ja mida võib olla raske valitseda. Enamikul inimestest on ajuti üht või teist laadi kalduvusi. Kui nad ei anna nendele kalduvustele järele, võivad nad teha seda, mida teevad kõik teised Kiriku liikmed. Kui nad rikuvad kõlbelise puhtuse seadust ja Kiriku moraalinorme, tuleb neid Kirikus korrale kutsuda nagu kõiki teisigi (What Are People Asking about Us? a sügisene üldkonverents). Olgu inimese olud millised tahes, ta saab panustada Issanda töösse praegu ja võib oodata, et tema ustavus toob samad õnnistused nii siin kui edaspidi, mida Jumal on lubanud igaühele, kes on sarnaselt ustav. Vanem D. Todd Christofferson on täheldanud: Kõigil [on] mõni anne, mõni talent, ning igaüks saab igas põlvkonnas jumaliku plaani lahtirullumisele kaasa aidata. Suur osa sellest, mis on hea ja eluliselt tähtis mõnikord isegi see, mis on hetkel vajalik on saavutatav ka ebatäiuslikes tingimustes. Paljud teist annavad endast parima. Ja kui teie, kes kannate surelikkuse kõige raskemaid koormaid, Jumala laste ülendamiseks mõeldud plaani kaitseks välja astute, siis oleme me kõik valmis seda tegema. Me tunnistame veendunult, et Jeesuse Kristuse lepitus on arvestanud kõigi vajakajäämiste ja kaotustega ning lõppkokkuvõttes hüvitab need kõigi nende jaoks, kes Tema poole pöörduvad. Keegi pole määratud saama vähem kui kõike, mis Isal oma lastele varuks on (Milleks abielu, milleks perekond? a kevadine üldkonverents). 3

6 Kõlbelise puhtuse seadus kehtib kõigi Jumala laste kohta Seksuaalne puhtus on tähtsal kohal Jumala õnneplaanis meie jaoks. Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on kuulutanud: Esimene käsk, mille Jumal Aadamale ja Eevale andis, puudutas nende kui mehe ja naise võimet saada lapsevanemateks. Me kuulutame, et Jumala käsk oma lastele paljuneda ja täita maa kehtib endiselt. Me kuulutame lisaks sellele, et Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus (Perekond: läkitus maailmale). Seksuaalsuhted mehe ja naise vahel, kes ei ole abielus, või samast soost inimeste vahel, on patused ja rikuvad üht meie Taevase Isa kõige tähtsamatest seadustest ning takistavad meid igavese arengu teel. Issanda kõlbelise puhtuse seadus tähendab hoidumist seksuaalsuhetest väljaspool seaduslikku abielu ning truudust abielus olles. Seksuaalsuhted on kohased ainult mehe ja naise vahel, kes on seaduslikult abielus. Abielurikkumine, hooramine, homoseksuaalsed või lesbilised suhted ning iga muu ebapüha, ebaloomulik või ebapuhas tegevus on patune (Handbook 2: Administering the Church, ). Igasuguse seksuaalse orientatsiooniga inimesed, kes rikuvad kõlbelise puhtuse seadust, võivad saada meeleparanduse kaudu Jumalaga lepitatud. Sa ei tohi rikkuda abielu; ja see, kes rikub abielu ja ei paranda meelt, heidetagu välja. Aga sellele, kes on rikkunud abielu ja parandab meelt kogu oma südamest ja hülgab selle ja ei tee seda enam, tuleb sul andestada (ÕL 42:24 25). 4

7 Korduma kippuvad küsimused 25. oktoober Kodulehelt mormonandgay.lds.org. Miks kasutada mõistet samasooveetlus? Miks mitte öelda lihtsalt homoseksuaalne inimene? Samasooveetlus viitab emotsionaalsele, füüsilisele, romantilisele või seksuaalsele veetlusele samast soost isiku vastu. Kui tunnete samasooveetlust, võite soovi korral kasutada enda kirjeldamiseks ka seksuaalse orientatsiooni mõistet. Igal juhul on samasooveetlus tehniline mõiste, mis kirjeldab olukorda kedagi sildistamata. Sellel veebilehel kasutatakse seda mõistet, et kaasata ka inimesi, kellele ei meeldi sildistamine, mitte et eitada geide, lesbide või biseksuaalide olemasolu. Miks ei arutata sellel veebilehel soolise identiteedi häirega või transsoolisusega seonduvat? Mitmed sel kodulehel jagatavad üldised põhimõtted (näiteks kaasamise ja lahkuse tähtsus) puudutavad viimse aja pühasid, kes kogevad soolise identiteedi häiret või määratlevad end transsoolisena. Siiski on samasooveetlus ja soolise identiteedi häire väga erinevad. Näiteks need, kes kogevad soolise identiteedi häiret, võivad, kuid ei pruugi kogeda samasooveetlust ning enamik neist, kes kogevad samasooveetlust, ei soovi muuta oma sugu. Psühholoogilisest ja kiriklikust vaatenurgast on need kaks erinevad. Kas küsite endalt, kas olete homoseksuaalne inimene? Kui küsite endalt, kas olete homoseksuaalne inimene, olete tõenäoliselt kogenud samasooveetlust ja mõtisklete selle üle, kuidas neid tundeid tõlgendada. Seksuaalsed eelistused on keerulised ja paljudest asjadest mõjutatud. Kuigi romantiline, emotsionaalne või seksuaalne veetlus võib anda märku seksuaalsest orientatsioonist, ei peaks te automaatselt eeldama, et see nii on. Seksuaalne eelistus võib olla muutuv. Kui kahtlete, ei peaks te tundma survet ega vajadust kiirustada, et oma seksuaalsuse osas otsusele jõuda. Sõnad tähendavad erinevatele inimestele erinevaid asju ning ühe sõna tähendus võib meie elu jooksul muutuda. Mida sõnad homoseksuaalne inimene teie jaoks tähendavad? On see tunne, orientatsioon või elustiil? Sõnade homoseksuaalne inimene kasutamine on muutunud vastavalt ühiskonna või kultuuri muutumisele. Enese homoseksuaalseks inimeseks pidamine võib tähendada, et kogete samasooveetlust, kuid otsustate mitte tegutseda nende tunnete ajel. See mõiste võib kirjeldada seda, kuidas te väljendate end emotsionaalselt, füüsiliselt, seksuaalselt või poliitiliselt. Kui mõtisklete selle üle, mida keegi end homoseksuaalseks inimeseks nimetades silmas peab, siis lihtsalt küsige temalt. Kas ma peaksin kapist välja tulema? Mõnede inimeste jaoks võib samasooveetluse tunnete enda teada hoidmine kaasa tuua häbi või negatiivse sisemise dialoogi. Nende tunnete jagamine usaldusisikuga võib olla vabastav ja Originaali pealkiri: Frequently Asked Questions. Estonian

8 tervendav. Mõned soovivad siiski, et oleksid kauem oodanud või vähemalt piiranud inimeste arvu, kellega nad oma tundeid jagasid. Seega ei peaks see otsus põhinema survel tulla avalikult kapist välja või end avalikult homoseksuaalseks inimeseks tunnistada. Kui otsustate jagada oma tundeid samasooveetlusest, mõtisklege palvemeelselt, kellele ja kuidas sooviksite sellest oma sureliku kogemuse seigast rääkida. Kui otsustate rääkida oma samasooveetluse tundmise kogemustest või ennast avalikult homoseksuaalseks inimeseks tunnistada, tuleks teid toetada ja kohelda lahkelt ja lugupidavalt nii kodus kui kirikus. Me peame olema kõik üksteisega kannatlikud, kui me asjades selgusele jõuame. Kiriku liikmetena on meil kõigil kohustus kõigile meie vendadele ja õdedele toetav ja armastav keskkond luua. Selline tugivõrgustik muudab evangeeliumi järgi elamise ja Vaimu otsimise palju kergemaks surelikkuse erinevaid aspekte läbides. Kuidas ma räägin samasooveetlusest oma vanematele või piiskopile? Kui tunnete, et kergem on rääkida lapsevanema, mõne teise pereliikme või Kiriku juhiga, kaaluge nendega oma tunnete jagamist. Aidake neil mõista, mida te läbi elate, et nad võiksid pakkuda armastust ja tuge. Kui nad ei mõista, milline see kogemus on, paluge neil lugeda artikleid sellel veebilehel. Sellise vestluse alustamine ei pruugi olla kerge, kuid oluline on vestlust alustada. Olge teid ümbritsevate inimestega kannatlik ja pidage meeles, et te kõik õpite koos. Kui teie lähedastel on teie mõistmise või toetamisega raskusi, võivad nad vajada teie abi. Kohelge oma vanemaid ja juhte sama lahkelt ja lugupidavalt, nagu loodate, et nad teid kohtleksid. See veebileht on loodud selleks, et aidata kõigil paremini mõista samasooveetlust evangeeliumi vaatenurgast. Kui ma olen piisavalt ustav, kas siis mu samasooveetlus kaob? Samasooveetluse tugevus ei ole seotud teie ustavusega. Paljud inimesed palvetavad aastaid ja teevad kõik, et olla kuulekad, kuid leiavad, et tunnevad endiselt veetlust samast soost inimeste vastu. Samasooveetluse kogemise intensiivsus on väga erinev ja pole kõigil ühesugune. Mõned tunnevad tõmmet mõlema sugupoole vastu, teistele meeldivad aga ainult samasoolised. Mõnedel kahaneb aja jooksul samasooveetlus või vähemalt nende tunnete intensiivsus. Igal juhul ei peaks vanemad või juhid ootama või nõudma veetluse muutust. Sellise veetluse intensiivsus ei pruugi olla teie kontrolli all, kuid te võite siiski valida, kuidas sellele reageerida. Kui küsite Issandalt, mida te saate sellest kogemusest õppida ja kuidas see võib muutuda teie tugevuseks, võib see keskendada teie usu tulemusele, mida te saate kontrollida. Oma elu andmine Jumala kätte näitab usku, mis toob suuri õnnistusi praegu ja veelgi suuremaid õnnistusi tulevases maailmas. Kas Kirik muudab kunagi oma õpetust ja lubab samasoolisi abielusid? Jumala plaani keskmes on õpetus abielust mehe ja naise vahel, mis on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lahutamatu õpetus ja see ei muutu: Pühakirjadele tugineva õpetusliku põhimõttena kinnitab Kirik, et abielu mehe ja naise vahel on Looja plaanis oma laste igavese saatuse kohta olulisel kohal. Seksuaalsuhted on kohased ainult mehe ja naise vahel, kes on seaduslikus abielus. Kõik teised seksuaalsuhted, kaasa arvatud samasooliste isikute vahel, õõnestavad jumalikult loodud perekonna institutsiooni. Vastavalt sellele määratleb Kirik abielu kui õigusliku ja seadusliku liidu mehe ja naise vahel (Handbook 2: Administering the Church, ). 2

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

Väärtusõpetus

Väärtusõpetus Väärtusõpetus I Õppe- ja kasvatuseesmärgid Taotletakse, et õpilane: 1) suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse, mis ei ole inimsusevastased; tunneb ära eelarvamusliku ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Miks me armastame

Miks me armastame Helen Fisher, PhD < Miks me armastame? Romantilise armastuse olemus ja keemia Originaali tiitel: Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love Copyright 2004 by Helen E. Fisher. All rights reserved.

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

13 EAÕK Kirjastus Tallinn

13 EAÕK Kirjastus Tallinn 13 EAÕK Kirjastus Tallinn 2015 1 Sisukord 4 Saateks Toimetus 5 Õigeusu kirik väljakutsete ees. Pariisi II raamatumess 25. 26. aprillini 2014 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Tõlkinud Marje Kuusmik

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem