Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx"

Väljavõte

1 BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates ) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse panga ja kõigi füüsiliste või juriidiliste isikute (edaspidi klient või kliendid) vaheliste õigussuhete põhialused ja tingimused Lisaks panga üldtingimustele juhinduvad pank ja klient omavahelistes suhetes Eesti Vabariigi õigusaktidest, panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingutest, sh põhitingimustest (edaspidi lepingu põhitingimused) ja lepingule kohaldatavatest üldtingimustest (edaspidi lepingu üldtingimused), panga hinnakirjast (edaspidi hinnakiri), heast pangandustavast ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest Panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste ning hinnakirjaga saab tutvuda panga teenindussaalides, panga üldtingimuste ja hinnakirjaga ka panga veebilehel Panga üldtingimusi kohaldatakse kõikidele panga ja kliendi vahelistele õigussuhetele Panga üldtingimuste ja lepingu üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse lepingu üldtingimustes sätestatut Panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste või hinnakirja ja lepingu põhitingimuste vastuolu korral kohaldatakse lepingu põhitingimustes sätestatut Panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste, lepingu põhitingimuste ning hinnakirja eesti- ja võõrkeelsete tekstide vastuolu korral kohaldatakse eestikeelset teksti Panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste ja hinnakirja kehtestamine ja muutmine Panga üldtingimused, lepingu üldtingimused ja hinnakirja kehtestab pank Konkreetse lepingu põhitingimused kehtestatakse kliendi ja panga vahelisel kokkuleppel Pangal on õigus panga üldtingimusi, lepingu üldtingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta Pank teavitab panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste või hinnakirja muutmisest kliente ette panga teenindussaalides nähtavale kohale pandud teatega, panga veebilehel või muul viisil (nt ühes üleriigilise levikuga päevalehes) vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist. Kui klient ei nõustu panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste või hinnakirja pangapoolsete muudatustega, on tal õigus vastava muudatusega seotud leping enne muudatuste jõustumist üles öelda, teatades sellest käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul pangale kirjalikult või muul kokkulepitud viisil ning täites eelnevalt kõik lepingust tulenevad kohustused Pangal on põhjendatud juhtudel ühepoolselt ilma ette teatamata õigus muuta hinnakirja. Sellisel juhul informeerib pank klienti muudatustest viivitamatult oma teenindussaalides, veebilehel või muul viisil (nt ühes üleriigilise levikuga päevalehes) ning kliendil on õigus vastava muudatusega seotud leping kohe üles öelda, teatades sellest pangale viivitamatult kirjalikult või muul kokkulepitud viisil ning täites eelnevalt kõik lepingust tulenevad kohustused Üldtingimuste punktis nimetatud etteteatamise tähtaega ei kohaldata ning kliendil ei ole õigust lepingut seoses tingimuste ühepoolse muutmisega üles öelda, kui muudatustega ei piirata varasemaga võrreldes kliendi õigusi ega tekitata täiendavaid kohustusi ega halvendata muul moel kliendi olukorda (nt teenustasude alandamine, muude tingimuste kliendi jaoks soodsamaks muutmine, uute teenuste lisandumisega seotud muudatused, seadusandluse muutumisest tingitud muudatused jms) Panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste ja hinnakirja ühepoolse muutmise korral on pangal õigus jätta klientidele võimalus seniste tingimuste või hinnakirja kohaldamiseks konkreetses lepingulises suhtes, kui see on muudatuste sisu arvestades panga hinnangul mõistlikult võimalik. Pank teavitab kliente sellise võimaluse andmisest muudatuste kohta avaldatavas teadaandes. Sellisel juhul ei ole kliendil õigust lepingut seoses tingimuste ühepoolse muutmisega üles öelda, välja arvatud juhul, kui pank jätab seniste tingimuste kohaldamiseks esitatud kliendi avalduse rahuldamata. Vastav avaldus tuleb pangale esitada samas vormis ja sama tähtaja jooksul, mis on ette nähtud punktides ja lepingu ülesütlemise teate esitamiseks Juhul, kui klient ei ole lepingusuhteid üldtingimuste punktis ja nimetatud tingimustel üles öelnud või kui klient ei ole esitanud punktis sätestatud avaldust seniste tingimuste või hinnakirja kohaldamiseks temaga sõlmitud lepingule, loetakse, et ta on muudatusi ja/või täiendusi aktsepteerinud ja tal ei ole pangale panga üldtingimuste, lepingu üldtingimuste või hinnakirja muudatustest tulenevaid pretensioone. 2. KLIENDI IDENTIFITSEERIMINE 2.1. Identifitseerimine Pangal on õigus nõuda ja klient ning tema esindaja on kohustatud oma isiku identifitseerimiseks esitama pangale andmed ja panga poolt aktsepteeritavad dokumendid Füüsilisest isikust kliendi identifitseerimine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele panga poolt aktsepteeritud isikut tõendava dokumendi alusel. Panga nõusolekul võib isiku identifitseerida ka digitaalselt tuvastamist võimaldava sertifikaadi abil Juriidiline isik identifitseeritakse vastava registri kehtiva väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude panga poolt nõutavate dokumentide alusel Vastavalt panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingule võib kliendi või tema esindaja identifitseerimine lepingute sõlmimisel, avalduste, taotluste esitamisel ning nimetatud dokumentide allkirjastamisel jms juhtudel toimuda panga poolt aktsepteeritud tehniliste sidekanalite vahendusel. Sidekanali vahendusel toimuva suulise kontakti puhul toimub kliendi identifitseerimine salasõna ja/või kontrollküsimuste esitamise ja nende kontrollimisega panga poolt Esindamine Füüsiline isik võib teha tehinguid isiklikult või esindaja kaudu. Juriidiline isik teeb tehinguid esindaja kaudu Panga nõudel on füüsilisest isikust klient kohustatud tegema tehingu isiklikult Pank ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt Esindusõigust tõendav dokument peab olema panga poolt aktsepteeritavas vormis. Pangal on õigus nõuda, et väljaspool panka vormistatud esindusõigust tõendav volikiri oleks notariaalselt tõestatud Klient on kohustatud panka informeerima notariaalselt tõestatud volikirja tühistamisest või kehtetuks tunnistamisest, seda ka juhul, kui vastav teade on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded Nõuded dokumentidele Klient esitab pangale originaaldokumendid, dokumendi notariaalselt või samaväärselt kinnitatud koopiad Füüsilise isiku identifitseerimiseks esitatakse isikut tõendava dokumendi originaal Pangal on õigus eeldada, et kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige Pangal on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (appostille ga), kui riikidevahelise lepinguga pole määratud teisiti Võõrkeelsete dokumentide korral on pangal õigus nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse muusse panga poolt aktsepteeritud keelde. Tõlke peab olema kinnitanud vandetõlk või notar. Pank ei hüvita eelnimetatud toimingutega seotud kulutusi Pangal on õigus teha kliendi esitatud dokumentidest koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal Juhul, kui pangal tekib esitatud dokumendi ehtsuses kahtlusi, on pangal õigus jätta tehing teostamata ja nõuda täiendavate dokumentide esitamist Allkiri Pank aktsepteerib kliendi või tema esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja, lepinguga kokkulepitud juhtudel ka elektrooniliselt või suuliselt edastatud koode Pangal on õigus nõuda allkirja andmist pangas või selle võimatuse korral allkirja notariaalselt kinnitamist.

2 Panga nõusolekul võib dokumentide allkirjastamine toimuda ka digitaalselt Digitaalallkirjal on samad õiguslikud tagajärjed kui omakäelisel allkirjal. 3. LEPINGU SÕLMIMINE JA NÕUETE TAGAMINE 3.1. Lepingu sõlmimine Pangal on õigus otsustada, kellega leping sõlmida ja kellega sõlmimata jätta (lepinguvabadus) Panga suhted kliendiga reguleeritakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingutega, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi Lepingu sõlmimise eelduseks on see, et pank ja klient on jõudnud kokkuleppele lepingu põhitingimustes ning klient on aktsepteerinud panga üldtingimusi, lepingu üldtingimusi ning hinnakirja Pangal on õigus keelduda isiku teenindamisest, sh lepingu sõlmimisest isiku või temaga seotud juriidilise isikuga, eelkõige juhul kui: ta on alkoholi- või narkojoobes või on panga esindajal muul põhjusel tekkinud kahtlus, et klient ei saa aru oma tegude tähendusest ning võimalikest tagajärgedest;; ta on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud pangale või pangaga samasse konsolideerimisgruppi (edaspidi pangaga samasse gruppi) kuuluvale isikule ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmete esitamisest;; ta ei ole nõudmisel esitanud pangale või pangaga samasse gruppi kuuluvale isikule piisavalt andmeid või dokumente oma isiku identifitseerimiseks, tegelike kasusaajate kohta või rahaliste vahendite seadusliku päritolu tõendamiseks või on tema suhtes muul põhjusel tekkinud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;; tema suhtes rakendatakse Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest tulenevalt rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise abinõud, mis keelab sellise isikuga tehingu tegemise;; ta on jätnud täitmata oma kohustused panga või pangaga samasse gruppi kuuluva isiku ees;; tema tegevus või tegevusetus on põhjustanud pangale või pangaga samasse gruppi kuuluvale isikule kahju või reaalse ohu kahju tekkimiseks;; ta on pangale teadaolevalt uurimis- või järelevalveasutuse andmeil seotud kuritegeliku ühendusega;; tema poolt pangale esitatud dokument on võltsimistunnustega või ei vasta muul põhjusel panga nõuetele Pangal on õigus lepingu sõlmimisest keelduda ka muul mõjuval põhjusel, eriti juhul, kui lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguse vastuolulisus või puudumine Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, kas sõlmida leping Eestis mitteresidendiks oleva füüsilise või juriidilise isikuga (nt madala maksumääraga välisriigis registreeritud juriidilise isikuga) Lepingu sõlmimisest keeldumise otsuse vastuvõtmisel kaalub pank igakülgselt iga üksiku juhtumi asjaolusid ja langetab otsuse mõistlikkuse põhimõttest lähtudes Pangal on õigus teatud liiki tehinguid ja toiminguid sooritada üksnes pangapäeval Pangapäevaks loetakse kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Panga nõuete tagamine Pangal on õigus nõuda kliendilt kõigi kliendi lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks tagatist Pangal on õigus nõuda kliendilt tagatist või olemasoleva tagatise suurendamist kui kliendi ja panga vaheliste suhete aluseks olevad tingimused on muutunud ning see mõjutab või võib mõjutada kliendi poolt oma kohustuste nõuetekohast täitmist. Selliseks muutuseks on eelkõige: kliendi majandusliku olukorra halvenemine või halvenemise oht;; olemasoleva tagatise väärtuse vähenemine või vähenemise oht;; muud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohustuste nõuetekohast täitmist Pangal on õigus kliendi vastaval taotlusel tagatis osaliselt vabastada või asendada, kui kliendi poolt pangale antud tagatise väärtus ületab püsivalt panga nõuete suurust. 4. PANGASALADUS JA KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 4.1. Pangasaladuse hoidmine Pank on kohustatud hoidma saladuses kõiki õigusaktides pangasaladusena käsitletavaid andmeid Pangasaladuse avaldamisel ja isikuandmete töötlemisel lähtub pank eelkõige kliendi nõusolekust ning üldtingimustes, kliendiga sõlmitud lepingutes ja õigusaktides sätestatust Pank kohaldab asjakohaseid turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõudeid ning organisatsioonilisi, füüsilisi ning infotehnoloogilisi meetmeid pangasaladuse kaitseks Isikuandmete töötlemise alus Pank töötleb (st kogub, salvestab, säilitab, muudab, korrastab, kasutab, teeb päringuid või väljavõtteid, kustutab, edastab, avalikustab jne) isikuandmeid üldtingimustes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras seni, kuni see on vajalik õigusaktidest või andmete töötlemise eesmärgist tulenevalt. Kui klient astub tehingusse või avaldab soovi tehingusse astuda esindaja vahendusel, töödeldakse ka esindaja isikuandmeid üldtingimustes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras Pangal on õigus töödelda kliendi isikuandmeid, muuhulgas: õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine, vastamine ametiasutuste ja isikute järelepärimistele, aruannete esitamine järelevalvet teostavale ametiasutusele või isikule jms);; kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsed isikuandmed;; kliendi nõusoleku alusel Töödeldavate isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid Pank töötleb õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ning kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks järgmiseid kliendi isikuandmeid ning teeb seda alltoodud eesmärkidel Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi andmed, seosed kolmandate isikutega jne), mida kasutatakse kliendi identifitseerimiseks Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse kliendile lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ning kooskõlas õigusaktidega otseturunduse edastamiseks Andmed kliendi asjatundlikkuse kohta (nt haridus, töökoht, amet jms), mida kasutatakse kliendi asjatundlikkuse hindamiseks ja sobiva finantsteenuse pakkumiseks Finantsandmed (nt andmed kohustuste, sissetulekute ja muu vara kohta, maksekäitumise ja tekitatud kahju kohta, ülalpeetavate kohta jne), mida kasutatakse kliendi krediidivõime hindamiseks, vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks ning kliendile sobiva finantsteenuse pakkumiseks Andmed vara päritolu kohta (nt andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse kohta jne), mida kasutatakse kliendi usaldusväärsuse hindamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Andmed kliendi ja panga vahel tehtud tehingute ja tehingu täitmisega seotud asjaolude kohta (nt andmed kliendi ja panga vahel sõlmitud ja lõppenud lepingute kohta, andmed lepingute täitmise ja rikkumise kohta, kliendi poolt esitatud taotlused, avaldused jne), mida kasutatakse kliendi usaldusväärsuse ja krediidivõime hindamiseks, lepingu täitmiseks või selle tagamiseks ja panga õiguste realiseerimiseks ja kaitseks (nt võlateatise edastamiseks, võlgnevuse sissenõudmiseks, tõendamiskohustuse täitmiseks võimalikes vaidlustes) Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt ametiasutuste ja isikute järelpärimistest saadud andmed, andmed kliendi seotuse kohta rahapesu või terrorismi rahastamisega jne), mida kasutatakse kliendi usaldusväärsuse hindamiseks Andmed kliendi segmendi, harjumuste, eelistuste kohta (nt kliendi vanus, teenuste kasutamise aktiivsus jne), mida kasutatakse teenuste täiustamiseks, panga krediidivõimelisuse metoodika täiendamiseks ning kliendigruppide, toodete, teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate statistiliste uuringute ning analüüside teostamiseks.

3 Mistahes ülalnimetatud andmed panga poolt kliendile teenuste pakkumiseks kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste, teenuste ja mudelite testimiseks ja täiustamiseks ning panga riskide maandamiseks, statistiliseks ning finantsanalüüsiks Pank töötleb kliendi nõusoleku alusel järgmiseid kliendi isikuandmeid alltoodud eesmärkidel: Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse kliendile panga, pangaga samasse gruppi kuuluvatele juriidiliste isikute ja panga koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiste ja reklaamide edastamiseks Andmed kliendi rahulolu-uuringutest, mida kasutatakse teenuste täiustamiseks ning statistiliste uuringute ning analüüside teostamiseks Andmed, mida klient on edastanud tarbijamängude või kampaaniate raames, mida kasutatakse tarbijamängude või kampaaniate tingimuste kohaselt Üldtingimuste punktides ja alapunktides on nimetatud iga isikuandmete kategooria töötlemise peamised eesmärgid. Pangal on õigus töödelda vastavasse kategooriasse kuuluvaid isikuandmeid ka muudel punktides ja alapunktides nimetatud eesmärkidel, kui see on vajalik panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või panga muu õigustatud huvi korral Kliendi poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks, samuti tehingusuhete loomiseks või tehingusuhetega seotud otsuste tegemiseks või õigusaktides sätestatud hoolsuskohustuse täitmiseks on pangal õigus koguda kliendi kohta andmeid kolmandatelt isikutelt (nt töösuhte olemasolu kontroll kliendi poolt avaldatud tööandjalt) ja pangale õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest (nt AS Krediidiinfo andmed, kinnistusraamatu andmebaas, rahvastikuregister, ametlikud teadaanded jne). Muuhulgas võib pank koguda Eesti või välisriigi krediidi- või finantseerimisasutustelt andmeid, kui see on vajalik kliendi maksekohustuste täitmise ajaloo kohta krediidiriski kapitalinõuete arvutamiseks, vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamiseks Pank võib kasutada sidevahendite teel andmete saatmisel selliseid infotehnoloogilisi meetmeid, mis võimaldavad töödelda e-kirjade lugemisega ja internetipanga kasutamisega seotud infot Isikuandmete töötlejad Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Bigbank AS (registrikood ;; aadress: Rüütli 23, Tartu 51006;; telefon ;; e-post Pank avalikustab oma koduleheküljel andmed isikute kohta, keda pangal on õigus volitada kliendi isikuandmete töötlemiseks (volitatud töötlejad). Pangal on õigus teha muudatusi ja täiendusi volitatud töötlejate nimekirjas Kliendi andmete avalikustamine ja kolmandatele isikutele edastamine Pank avalikustab ja edastab kliendi andmeid eelkõige järgmistele Eesti või välisriigi kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, arvestades panga üldtingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärke: pangaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele ja ettevõtjatele kliendi identifitseerimiseks, usaldusväärsuse hindamiseks ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamiseks;; panga gruppi kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav panga koduleheküljel isikutele, kes on pangaga seotud lepinguga või teenuse osutamisega (nt käendaja, tagatise omanik, notarid-, side-, trüki-, IT-, otsepostitus-, posti- ja arhiiviteenuse osutajad, maksehäireregistrite pidajad, audiitorid, võla sissenõudmisteenuse osutajad jne), et täita nende isikutega sõlmitud lepinguid panga gruppi kuuluvale finantseerimisasutusele või teistele krediidiasutustele kliendi maksekohustuste täitmise ajaloo kohta krediidiriski kapitalinõuete arvutamiseks ja vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks, nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale, muule kolmandale isikule seoses panga vajadustega kaitsta enda rikutud või vaidlustatud õigusi, isikutele, kellele pank on õigustatud või kohustatud andmeid edastama õigusaktidest tulenevalt (nt Finantsinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, kohtud, kohtutäiturid jne), mistahes riigi (sh riikide, mille andmekaitsetaset on Euroopa Komisjon hinnanud ebapiisavaks) isikutele, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt korrespondentpangad, pankadevahelise informatsioonivahetuse organisatsioonid, SWIFT, arveldussüsteemid), kes võivad töödelda andmeid oma asukohariigi õigusaktide alusel Kui klient on rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi panga ees, on pangal õigus edastada lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, viivispäevade arv jms) kooskõlas õigusaktidega krediidivõimelisuse hindamiseks või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele, samuti maksehäireregistri pidajatele, avalikustamaks lepingu rikkumise andmeid vastavates registrites. Maksehäireregistri pidajaks on AS Krediidiinfo (registrikood ) Pank avalikustab ja edastab kliendi andmeid kolmandatele isikutele üksnes sellises ulatuses, mis on mõistlikult vajalik andmete avalikustamise või edastamise eesmärgist tulenevalt (nt maksehäireregistri pidajatele edastatakse üksnes lepingu rikkumisega seotud andmeid) Pank annab kolmandatest isikutest volitatud töötlejatele kohustuslikke juhiseid edastatud isikuandmete töötlemiseks ning tagab, et volitatud töötlejad oleksid teadlikud ja kohustatud järgima panga klientide isikuandmete töötlemisel õigusaktides ja panga üldtingimustes sätestatud põhimõtteid ja reegleid, kui panga üldtingimustest ei tulene teisiti Kliendi andmete salvestamine Pangal on õigus salvestada kõik sidevahendite (telefon, arvutivõrk) teel kliendi poolt tehtud toimingud, st isikuandmete edastamine eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti, lahendada efektiivselt ja objektiivselt klientide võimalikke kaebusi ning tõendada vajadusel kliendi poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi, samuti muudel punktid 4.3 nimetatud eesmärkidel Isikute või vara kaitsmise eesmärgil jälgib ning salvestab pank jälgimisseadmestiku abil tema kasutuses oleval territooriumil (panga teenindussaalid, tööruumid jms) ja selle vahetus läheduses liikuvaid inimesi, asju, tegevusi jms. Sellisel viisil kogutud andmeid töötleb pank ise, edastades neid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgist tulenevalt Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega Kliendil on õigus saada pangalt tema kohta kogutud isikuandmeid ning teavet andmete töötlemise kohta, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Pank väljastab kliendile andmed või annab teavet või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest Kliendil on õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui tema andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on kliendil õigus nõuda andmete töötlemise ja avalikustamise lõpetamist ning andmete kustutamist või sulgemist. Pangal on õigus keelduda kliendi nõude täitmisest, kui see on põhjendamatu või kui keeldumiseks esinevad seaduses sätestatud asjaolud Kliendil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta ja keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbimisharjumuste uurimiseks või otseturustamiseks, samuti andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbimisharjumuste uurimiseks või otseturustamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisest teavitab klient panka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Kliendil ei ole õigus keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista andmete edasist töötlemist panga poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega panga või isikuandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole Kui isikuandmete töötlemisel on rikutud kliendi õigusi, on kliendil õigus nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alustel ja korras Kliendi õiguste loetlemine üldtingimustes ei piira õigusaktidest tulenevate muude võimalike õiguste teostamist seoses isikuandmete töötlemisega.

4 5. TEABE VAHETAMINE 5.1. Teabe edastamine panga poolt Pank edastab kliendile teavet oma teenindussaalides, veebilehel või massiteabevahendite kaudu. Vajaduse korral edastab pank kliendile õigussuhete kohta personaalseid teateid internetipanga, veebilehe, posti või muu sidevahendi (nt e-posti) teel Kui vastavast teabest ei tulene otseselt teisiti, ei ole teave, mis pank kliendile edastab, mõeldud panga poolt tehtava pakkumisena ega nõuandena tehingu tegemiseks Personaalsed teated, mis pank on kliendile saatnud, loetakse kliendi poolt kättesaaduks, kui teate väljastamisest pangale teadaoleval kliendi või tema nimel teadet vastu võtma õigustatud isiku kontaktaadressil või -numbril on möödunud ajavahemik, mis on tavaliselt vajalik teate edastamiseks vastava sidevahendi abil, kui lepingu üld- või põhitingimustes pole sätestatud selleks muud ajavahemikku Teabe edastamine kliendi poolt Klient edastab pangale teavet kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või muus kokkulepitud vormis Kui klient ei ole saanud pangalt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saamises on lepingus kokku lepitud, peab klient sellest pangale teatama kohe, kui on möödunud tähtaeg, mille jooksul teate kättesaamist võis oodata Klient on kohustatud pangalt saadud teates sisalduva teabe õigsust viivitamatult kontrollima ning ebatäpsuste avastamisel esitama viivitamatult pärast teate kättesaamist pangale vastuväited Klient on kohustatud panka viivitamatult teavitama kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kliendi ja panga kohustuste täitmist, sh isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi kaotusest, vargusest või muul viisil tema tahte vastaselt tema valdusest väljumisel Klient on kohustatud panka viivitamatult kirjalikult või muul eelnevalt kokkulepitud viisil teavitama kõigist pangaga sõlmitud lepingus või pangale esitatud dokumentides fikseeritud andmetes toimunud muutustest, sh nime, aadressi, sidevahendi numbri või e-posti aadressi, residentsuse (sh maksuresidentsuse) ja esindaja andmete muutustest, tema suhtes alustatud hagi-, täite- või pankrotimenetlusest ja tema suhtes välja kuulutatud pankrotist. Juriidiline isik informeerib panka lisaks ka juriidilise isiku ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest, sundlõpetamise või likvideerimismenetluse alustamisest ja registrist kustutamisest. Pangal on õigus kliendilt nõuda muudatuste aluseks olevate dokumentide originaale või notariaalselt kinnitatud ärakirju Teabe andmise kohustus kehtib ka siis, kui punktides ja nimetatud informatsioon ja andmed on registreeritud avalikus registris, avalikus väljaandes või avalikustatud massiteabevahendite kaudu. 6. INTRESSID JA TEENUSTASUD 6.1. Intressid Klient maksab pangale intressi pangalt saadud rahaliste vahendite kasutamise eest lepingus sätestatud määras ja tingimustel. Panga poolt kliendile väljamaksmisele kuuluv intress tasutakse vastavalt lepingus sätestatud tingimustele Pank arvestab intressi määra alusel, mis ta on vastava teenuse kohta hinnakirjas kehtestanud või lepinguga kokku leppinud Pangal on õigus intressi määra ja intressi arvestamise korda ühepoolselt muuta. Kui intressi määr ja arvestamise kord on lepingus fikseeritud, saab intressi muuta poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui lepinguga on kindlaks määratud teisiti Kui seaduses on sätestatud intressilt tulumaksu maksmise kohustus, siis peab pank väljamakstavalt intressisummalt seaduses sätestatud alustel ja korras kinni tulumaksu Teenustasud Pangal on õigus võtta ning klient on kohustatud maksma osutatud teenuse eest tasu, mis on fikseeritud hinnakirjas ja/või lepingus Peale hinnakirjas toodu ja lepingus kokkulepitu kannab klient panga kulud, mis tulenevad kliendi huvides teostatud toimingutest (nt sidekulud, notaritasud jne), ja õigussuhetega seotud kulud (nt tagatise seadmise, võõrandamise, kustutamise, kindlustuse ja võla sissenõudmise kulud) Hinnakirjas märkimata teenuste eest vastutab klient vastavalt panga tegelikele kulutustele Kui tehingusuhte senise valuuta asemel tuleb käibele uus valuuta, on pangal õigus ühepoolselt muuta tehingusuhte valuutat ning arvestada varalised kohustused ümber käibele tulnud valuutasse, võttes aluseks ametliku kursi. 7. BLOKEERIMINE JA ARESTIMINE 7.1. Blokeerimine Blokeerimine on tegevus, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel osaliselt või kogumahus peatatud kliendi õigus teha tehinguid või muid toiminguid (sh varaliste õiguste käsutamine) Klient on kohustatud andma blokeerimise korralduse pangale kirjalikult panga teenindussaalis või muul viisil, milles klient ja pank on kokku leppinud Suulise blokeerimise korralduse andmisel tuleb korralduse andjal esitada salasõna, viimase puudumisel on pangal õigus esitada korralduse andjale panga andmebaasis sisalduva info põhjal küsimusi blokeerimist taotleva kliendi kohta, et veenduda isikusamasuses. Kui pank kahtleb isiku samasuses, on pangal õigus jätta teenus blokeerimata. Sellisel juhul ei vastuta pank kahju eest, mis on tingitud teenuse blokeerimata jätmisest Pangal on õigus teenuse kasutamine ühepoolselt blokeerida, eelkõige kui pank kahtlustab klienti rahapesus või terrorismi rahastamises, klient on rikkunud oma kohustusi panga ees, pangale on esitatud vastuolulist infot või andmeid esindusõigusi omavate isikute kohta või pangale on esitatud dokumente, mille õigsuses on pangal alust kahelda Pank vabastab teenuse kasutamise blokeeringust blokeerimise aluseks olnud asjaolude ära langemisel. Pank ei vastuta teenuse blokeerimisest tulenevate kahjude eest Arestimine Pank arestib panga valduses olevad kliendile kuuluvad varalised õigused kolmanda isiku nõudel üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja korras (nt kohtutäituri korraldusel) Pank vabastab panga valduses olevad kliendile kuuluvad varalised õigused aresti alt arestimise otsuse, määruse või ettekirjutuse teinud isiku või organi otsuse alusel või vastavasisulise jõustunud kohtulahendi alusel. 8. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE 8.1. Pangal on õigus leping erakorraliselt ühepoolselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui klient lepingulist kohustust oluliselt rikub Lepingulise kohustuse olulise rikkumisega on tegu eelkõige juhul, kui: klient või temaga seotud isik rikub kohustust, mille täpne järgimine on lepingu täitmise jätkamisel panga huvi püsimise eelduseks;; selliseks kohustuseks on: isikusamasuse tuvastamisel õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine, samuti dokumentide esitamine isikusamasuse tuvastamise aluseks olevate andmete kontrollimiseks;; panga informeerimine muudatustest kõikides pangaga sõlmitud lepingutes või pangale esitatud dokumentides fikseeritud andmetes;; tegelikkusele vastavate andmete esitamine oma majandusliku olukorra kohta, kui selline informatsioon on panga jaoks krediidi andmise otsustamisel, käenduse aktsepteerimisel või muudel toimingutel olulise tähtsusega;; panga informeerimine oma majandusliku olukorra halvenemisest või muudest asjaoludest, mis võivad takistada kohustuste nõuetekohast täitmist panga ees klient või temaga seotud isik ei esita panga või pangaga samasse gruppi kuuluva isiku nõudel oma majandustegevuse seaduslikkuse või tehingus kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid andmeid ja dokumente, kasutab tehingute tegemisel variisikuid või tekib pangal kliendi või temaga seotud isiku suhtes muul põhjusel rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;; klient rikub panga või pangaga samasse gruppi kuuluva isikuga sõlmitud lepingust tulenevat kohustust, mistõttu on pangal alus

5 eeldada, et klient ei täida ka edaspidiselt oma kohustusi nõuetekohaselt (nt klient on korduvalt viivitanud kohustuste täitmisega);; panga põhjendatud arvamuse kohaselt võivad pangale teatavaks saanud asjaolud takistada klienti oma kohustusi nõuetekohaselt täitmast või avaldada olulist kahjulikku mõju kliendi äritegevusele või finantsseisundile (nt kliendi suhtes alustatud pankroti- või likvideerimismenetlus);; klient on oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud pangale või samasse gruppi kuuluvale isikule kahju või kahju tekkimise reaalse ohu Pangal on õigus leping erakorraliselt etteteatamiseta üles öelda ka juhul, kui klient on teatanud pangale isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmisest ning ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole kliendiga sõlmitud lepingu täitmine võimalik Enne lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub pank igakülgselt kõiki asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse printsiibist. 9. PANGA ÕIGUSED RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISEL 9.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on pangal õigus: küsida lepingu sõlmimisel või täitmise käigus kliendilt lisaandmeid tema majandustegevuse kohta, millest selguks muuhulgas tema täpne tegevusala, peamised lepingupartnerid, käive, sularaha- ja sularahata tehingute osakaal, tehingute sagedus jms;; küsida kliendilt lisainformatsiooni selgitamaks välja tehingutes kasutatava raha või muu vara päritolu, sh saada kliendilt tehingu aluseks olevaid dokumente (nagu müügilepingud, kauba saatelehed, tollidokumendid, arved jms) ja/või andmeid tehingu vastaspoole või tehinguga seotud muu isiku kohta;; keelduda tehingu teostamisest või tagastada laekunud vahendid saatjale, kui klient ei esita panga nõudmisel tehingus kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid dokumente;; kontrollida regulaarselt kliendi isikusamasuse tuvastamise aluseks olevate andmete õigsust ja nõuda kliendilt sellekohaste dokumentide esitamist Punktis 9.1 nimetatud õigused ei piira muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguste teostamist panga poolt. 10. VASTUTUS Pank ja klient täidavad omapoolsed kohustused nõuetekohaselt, heas usus, mõistlikult, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades poolte vahel väljakujunenud tavasid ja praktikat Pooled vastutavad kohustuste süülise täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks loetakse asjaolud, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada, sh poole tegevuse seadusevastane häirimine kolmandate isikute poolt (nt pommiähvardus, pangarööv jms), samuti muud poole poolt mittemõjutatavad sündmused (nt streik, moratoorium, elektrikatkestus, sideliinide rike, üldine arvutisüsteemide häire, riigivõimuorganite tegevus jms) Pank ei vastuta kolmandate isikute poolt panga vahendusel osutatavate teenuste ega teabe eest, samuti kliendile tekkinud kaudsete kahjude eest (nt saamata jäänud tulu jms) Pank ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud valuuta- või väärtpaberikursi muutumine või muud investeerimisriskid Pank ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud panga teadmatus juriidilise isiku õigus- või teovõime puudustest või füüsilise isiku õigus- või teovõime puudustest Pank vastutab kahju eest juhul, kui see on tekkinud panga tahtluse või raske hooletuse tõttu Klient vastutab teabe andmise kohustuse täitmise ja pangale esitatud andmete õigsuse eest Kliendi poolt teabe andmise kohustuse täitmata jätmisel eeldab pank tema käsutuses oleva informatsiooni õigsust ega vastuta kliendile ja/või kolmandatele isikutele teabe andmise kohustuse mittetäitmisest põhjustatud kahju eest Klient on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel pangale tekkinud kahju. 11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE Panga ja kliendi vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik suulise kaebuse alusel lahendada, esitab klient pangale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni, milles tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. Kui klient viitab pretensioonis dokumendile, mis ei ole pangale vabalt kättesaadav, tuleb andmeid kajastav dokument pretensioonile lisada. Pank kinnitab pretensiooni vastuvõtmist samas vormis Pank vaatab pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul pretensiooni saamisest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik pretensiooni lahendada, teavitab pank sellest klienti ning määrab uue mõistliku tähtaja, mille jooksul pretensioonile vastatakse Panga otsusest teavitamine toimub lepingus sätestatud korras ja viisil. Pank põhjendab pretensiooni rahuldamata jätmist või osalist rahuldamist Kui pank ja klient ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse pädev kohtuväline menetleja või panga asukohajärgne kohus, kui seadusest või lepingust ei tulene teistsugune kohtualluvus. Panga üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (aadress Sakala 4, Tallinn, telefon , faks , e- post Panga ja kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui pank ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem