Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc"

Väljavõte

1 1.1. ELEKTROSTAATILISE VÄLJA UURIMINE 1. Tööülesanne Erineva kujuga elektroodide elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindade leidmine elektrolüüdivanni meetodil. Potentsiaali jaotuse leidmine arvutil etteantud programmi abil. Välja graafilise kujutamise võimalustega tutvumine Mathcad'i keskkonnas. 2. Töövahendid Vann veega, elektroodide komplekt, potentsiomeeter, ostsilloskoopiline nullindikaator, paberi alus, pantograaf sondi ja pliiatsiga, juhtmed. 3. Teoreetiline sissejuhatus Elektrostaatilise välja jaotuse leidmine on hädavajalik väga paljude seadmete - televiisori kineskoopide, raadiolampide, elektronmikroskoopide, elementaarosakeste kiirendite ja paljude muude projekteerimisel. Elektrostaatilise välja tugevuse või potentsiaali jaotuse leidmine keerulise kujuga elektroodide korral on keeruline matemaatiline ülesanne. Sageli osutub täpsete analüütiliste lahendite leidmine võimatuks. Selleks puhuks on välja töötatud mitmesugused numbrilised meetodid, mis kaasaegsete arvutite kasutamisel annavad mõistliku ajakulu juures praktilisteks rakendusteks piisavavalt täpseid lahendeid. Enne arvutiteajastut oli aga sageli otstarbekam määrata elektrostaatilise välja potentsiaali jaotus eksperimentaalselt. Üheks eksperimentaalseks meetodiks oli elektrolüüdivanni meetod, millega käesolevas töös lähemalt tutvumegi. Numbriliste meetodite tutvustamine ei mahu käesoleva töö raamesse. Seetõttu piirdume välja iseloomustavate suuruste leidmisega etteantud programmi abil Mathcad'i keskkonnas ja võrdleme saadud tulemusi eksperimentaalselt leitutega kvalitatiivselt Elektrolüüdivann Elektrostaatilist välja vaakumis või dielektrikus saab modelleerida elektrolüüdivannis. Näitame, et elektriväli elektrolüüti asetatud metallelektroodide vahel on sarnane elektrostaatilise väljaga vaakumis või dielektrikus samade või nendega geomeetriliselt sarnaste elektroodide vahel. Elektrolüüt sisaldab igas elementaarruumalas, mis on küllalt suur võrreldes iooni ruumalaga, võrdse arvu erimärgilisi ioone. Järelikult on ta tervikuna neutraalne, laengutihedus on kõikjal null ja vabade laengute mõju arvestada ei tule. Kui elektrolüüti paigutatud kahe metallelektroodi vahel tekitada vool, siis tekib potentsiaali langus nii elektroodides kui ka elektrolüüdis. Kui elektrolüüdi juhtivus on palju väiksem metallelektroodi juhtivusest, siis potentsiaali langus elektroodide ulatuses on kaduvväike ja elektroodi pind on ekvipotentsiaalpind. Elektroodi pinna potentsiaal on ühesugune kõikides punktides seda paremini, mida väiksem on elektrolüüdi juhtivus. Juhtivus ei tohi olla aga ka liiga väike (destilleeritud vesi), sest siis sarnaneb elektrolüüt dielektrikuga ning sellesse viidud mõõtesond muudab oluliselt esialgset elektrivälja. Elektroodide pingestamisel tekkib elektriväli. Välja mõjul hakkavad ioonid liikuma väljatugevuse vektori sihis. Mittehomogeenses elektriväljas muutub väljatugevuse siht ruumis pidevalt ja laengukandja trajektoor kõverdub. Inertsi tõttu eemaldub ioon väljatugevuse joonest, millel ta algul asus. Elektrolüüdis põrkub ta aga kohe teiste osakestega ja kaotab omandatud kiiruse, jõudmata oluliselt jõujoonest eemalduda. Uuesti kiirust kogudes liigub ioon jälle väljatugevuse vektori, s.o. jõujoone puutuja sihis. Seega, elektrolüüdis liigub ioon praktiliselt piki väljatugevuse joont. Mööda pindu, mis on risti osakeste trajektooridega, laengud ei liigu. Järelikult, piki neid pindu puudub potentsiaalide vahe ja väljatugevuse komponent piki neid pindu on null. Need on ekvipotentsiaalpinnad. Et laengukandjate trajektoorid ühtivad väljatugevuse joontega, siis

2 ekvipotentsiaalpinnad elektrolüüdis ja vaakuumis ühtivad. Seega on elektriväli küllalt väikese juhtivusega elektrolüüdis sarnane väljaga vaakuumis või dielektrikus - metallelektroodide pinnad on ekvipotentsiaalpindadeks, väljatugevuse ja potentsiaali jaotus elektrolüüdis ühtib väljatugevuse ja potentsiaali jaotusega vaakuumis või dielektrikus Matemaatiline põhjendus Matemaatiline põhjendus elektrostaatiliste väljade sarnasusele elektrolüüdis ja vaakuumis on järgmine. Ohmi seadus pidevate keskkondade jaoks on j = σ E (1) kus j on voolu tihedus, σ - keskkonna erijuhtivus ja E elektrivälja tugevus. Kui laengutihedus vaadeldavas ruumis on kõikjal null, siis elektrostaatilise välja potentsiaal ϕ vaakumis ja dielektrikutes rahuldab Laplace i võrrandit: ϕ ϕ ϕ + + = 0 (2) x y z Et elektrolüüdis keskmine laengutihedus on null ega muutu aja jooksul, siis laengu voog elektrolüüdis läbi kinnise pinna on null: div j = 0. Et j = σ E kus E = grad ϕ, siis ka ϕ ϕ ϕ elektrolüüdis div grad ϕ = + + = 0, s.t. väli elektrolüüdis rahuldab samuti Laplace i x y z võrrandit ja seega potentsiaali jaotus elektrolüüdis sarnaneb potentsiaali jaotusega vaakumis ja dielektrikutes Katse põhimõtteline skeem Potentsiaali jaotust elektrolüüdivannis määratakse joonisel 1 näidatud skeemi järgi. Elektroodid a Elektrolüüdivann a B c G A r1 R D r2 C E Joonis 1. ja c ning potentsiomeeter (pingejagaja) on paralleelselt ühendatud pingeallikaga E.

3 Mingis punktis B asetatakse elektrolüüti peenike metallvarras - sond, mis on ühendatud potentsiomeetri R liugkontaktiga D mõõteriista (galvanomeetri, nullindikaatori vms.) kaudu. Mõõteriist näitab voolu juhtmes BD. Nihutades sondi või potentsiomeetri liugkontakti, võib saavutada voolu puudumise punktide B ja D vahel, mis tähendab seda, et punktide B ja D potentsiaalid on võrdsed. Loeme punkti C potentsiaali nulliks. Punktide A ja C potentsiaalide vahe U AC, mis on võrdne elektroodide potentsiaalide vahega, on tuntud suurus. Kui on teada potentsiomeetri osade AD ja DC takistused r1 ja r2, siis võib kergesti leida punktide D ja B potentsiaalid U DC ja U BC punkti C suhtes. Kui galvanomeeter voolu ei näita, siis on potentsiaalid U DC ja U BC võrdsed ja vastavalt U DC r1 Ohmi seadusele =, millest U r1 + r2 AC r2 U BC = U DC = U AC. (3) r1 + r2 Valemi (3) abil võib määrata elektrolüüdivanni mistahes punkti potentsiaali Ekvipotentsiaalpindade leidmine Elektrostaatilise välja potentsiaali jaotust on võimalik esitada ekvipotentsiaalpindade abil. Need on pinnad, mille kõikide punktide potentsiaal on ühesugune. Erinevate pindade potentsiaalid on muidugi erinevad. Meie kahemõõtmelisel juhul saame pindade asemel jooned (kõverad), mis on ekvipotentsiaalpindade lõiked vanni tasandis. Edaspidi nimetame neid kõveraid siiski ekvipotentsiaalpindadeks. Mingi ekvipotentsiaalpinna leidmiseks elektrolüüdivannis tuleb potentsiomeetri liugkontakt hoida mingis ühes asendis ja sondi vannis liigutades leida rida punkte kust voolu sondi ahelasse ei lähe (galvanomeeter näitab nulli). Nii leitud punktid moodustavad ekvipotentsiaalpinna. Selle pinna potentsiaal on määratud liugkontakti asendi ja potentsiaali U AC väärtusega. On kerge näha, et joonisel 1 näidatud skeem on sisuliselt Wheatstone i silla skeem. Kui elektroodide potentsiaalide vahe U AC mingi väärtuse korral vool galvanomeetrit ei läbi (sild on tasakaalus), siis sondi ja liugkontakti muutumatu asendi korral ei ole voolu juhtmes BD ka elektroodide mistahes teistsuguse potentsiaalide vahe korral. Järelikult ekvipotentsiaalpinna, mis vastab potentsiomeetri liugkontakti teatud asendile, kuju ja asukoht ei sõltu elektroodide potentsiaalide vahest. (Selle pinna potentsiaal loomulikult sõltub elektroodide potentsiaalide vahest.) Selletõttu võib ekvipotentsiaalpinda iseloomustada mitte tema potentsiaaliga, vaid potentsiomeetri liugkontakti asendiga, mille juures pind on määratud. Potentsiomeetri liugkontakti asend määratakse suhtega r 2 : ( r1 + r2), mis on arvuliselt võrdne antud ekvipotentsiaalpinna potentsiaaliga, kui elektroodide potentsiaalide vahe on 1 V. Andes ette suhte r 2 : ( r1 + r2) väärtused, võib leida vastavad ekvipotentsiaalpinnad, pööramata tähelepanu elektroodide potentsiaalide vahe suurusele. Potentsiaali suurust, mis on nendel ekvipotentsiaalpindadel teatud elektroodidevahelise potentsiaalide vahe korral, saab arvutada valemi (3) abil Vanni seinte mõju Vanni seinad on valmistatud isolaatorist. Laengud isolaatorisse ei tungi ja seinte lähedal liiguvad paralleelselt seina pinnaga. Vastavalt Ohmi seadusele diferentsiaalkujul on väljatugevuse jooned isolaatori pinna lähedal samuti suunatud paralleelselt pinnaga. Järelikult peavad ekvipotentsiaalpinnad olema risti isolaatori pinnaga. Seinte lähedal on välja pilt erinev sellest pildist, mille saaksime samade elektroodidega lõpmata suures ruumis. Seinte moonutav mõju väljale elektroodidevahelises ruumis väheneb tunduvalt, kui vanni mõõtmed on küllalt suured,

4 võrreldes elektroodide mõõtmetega. Seinte moonutav mõju väheneb ka siis, kui teha need metallist ja anda neile potentsiaal, mis peaks olema reaalses väljas seinte asukohas Elektroodide polarisatsioon. Alalisvoolu asendamine vahelduvvooluga. Nagu teada, toimub alalisvoolu läbimisel elektrolüüdist anoodil ja katoodil mitmesuguste ainete eraldumine (elektrolüüs). Isegi siis, kui elektroodid on valmistatud samast ainest, osutuvad nad teatud aja möödudes erinevateks. Kahe erineva juhi asetamisel elektrolüüti moodustub galvaanielement: nende juhtide vahel tekib potentsiaalide vahe, mis on tingitud erinevatest potentsiaalihüpetest elektroodide pinnal. Potentsiaalihüpete muutumist elektroodide pinnal, mis tekib elektroodidele erinevate ainete eraldumise tulemusena, nimetatakse elektroodide polarisatsiooniks. Elektroodide polarisatsiooni tulemusena võib potentsiaali jaotumise pilt elektrolüüdivannis katse jooksul tunduvalt muutuda. Seejuures võivad elektroodidele vahetult eralduda või sekundaarsete keemiliste reaktsioonide tulemusena tekkida niisugused ained, mis võrreldes elektrolüüdiga omavad väikest elektrijuhtivust. See toob kaasa elektroodide pindade ekvipotentsiaalsuse kadumise. Elektroodide ekvipotentsiaalsus oli aga peamiseks tingimuseks, mis lubas asendada elektrostaatilist välja vaakumis väljaga elektrolüüdis. Selleks et kõrvaldada polarisatsiooni kahjulik mõju, kasutatakse alalisvoolu asemel vahelduvvoolu. Sel juhul voolu läbimisel poolperioodi jooksul ühes suunas ei jõua polarisatsioon saavutada märkimisväärset suurust. Järgmise poolperioodi jooksul osad vahetuvad, eraldunud ained lähevad elektrolüüti tagasi. Alajaotuses 3.4. näidati, et tasakaalustatud silla korral puudub vool sondi ahelas ükskõik millise elektroodide potentsiaalide vahe juures. Seega puudub vool sondi ahelas tasakaalustatud silla korral ka siis kui elektroodidele on rakendatud muutuv potentsiaalide vahe. Vahelduvvoolu kasutamine ei too järelikult mingeid muudatusi vanni punktide potentsiaalide leidmise meetodisse, välja arvatud see, et galvanomeeter tuleb asendada riistaga, mis registreerib vahelduvvoolu olemasolu. 4. Katseseade 4.1. Seadme skeem Seadme skeem on näidatud joonisel 2. Potentsiomeetrina (pingejagajana) kasutatakse 11- positsioonilise ümberlülijaga takistussalve. Salve äärmised kontaktid ühendatakse kondensaatorite ja pinget alandava trafo kaudu vahelduvvoolu allikaga (võrk 220 V). Kondensaatorid on vajalikud vanni läbiva voolu tugevuse piiramiseks. Salve äärmised kontaktid on ühendatud ka klemmidega E1 ja E2, mis paiknevad katseseadme esipaneelil ja mille külge ühendatakse elektroodid. Takistussalve iga sektsiooni takistus on 100 oomi. Pingejagaja võimaldab leida 9 ekvipotentsiaalpinna asukoha (peale elektroodide endi kahe ekvipotentsiaalpinna). Naaberpindade potentsiaalide erinevus teineteisest on 1/10 elektroodide potentsiaalide vahest. Vahelduvvoolu olemasolu registreeriva riistana kasutatakse ostsillograafilist nullindikaatorit. Indikaatori ja sondi skeemi lülitamiseks on katseseadme esipaneelil klemmid X ja Y ning S. Ekvipotentsiaalpindade kujutised kantakse paberile pantograafi abil.

5 ~220 V Y Ostsilloskoop iline nullindikaator E1 S E2 X B H Elektrolüüdivann Joonis 2.

6 4.2. Pantograaf Pantograaf on jooniste, kaartide jne. Teatud mastaabis vähendamiseks või suurendamiseks kasutatav vahend, mis võimaldab sarnasust säilitades kanda tasapinnal asuvate punktide asukohad paberile. Ta koosneb neljast omavahel šarniiridega ühendatud õlast, mis moodustavad parallelogrammi (vaata joonist 3). Parallelogrammi võib pöörata horisontaaltasapinnas koos tema külgedevaheliste nurkade samaaegse muutmisega punkti G (pooluse) ümber, mis asub ühel tema küljel või selle pikendusel. Kui mingi punkt B, mis asub parallelogrammi ühel küljel (või selle pikendusel) joonistab kõvera, siis punktid F ja H, mis asuvad punkte B ja G ühendava sirge lõikepunktides teiste külgedega (või nende pikendustega), joonistavad sarnased kõverad. Seejuures jäävad nad kogu aeg punkte B ja G läbivale sirgele. (Kõverate sarnasuse tõestamiseks lähtume kolmnurkade BeF, FaG ja GbH sarnasusest pantograafi mistahes liikumise korral ja suhte Be:aG ning Be:bG konstantsusest.) Punktide F ja H poolt joonistatavate kõverate mastaabid võrreldes punkti B poolt moodustatud kõveraga määratakse suhtega ag:(be+ag). Katseseadmel asuval pantograafil on parallelogrammi küljed võrdsed, ta on ühtlasi romb, poolus G asub tipus a ja Be=bH. Neil tingimustel joonistavad punktid B ja H ühesuguste mõõtmetega kõverad. Punkti B on d B e F a G b H Joonis 3. kinnitatud sond, punkti H - pliiats. 5. Töö käik 1. Elektroodid paigutatakse elektrolüüdivanni vastavalt juhendaja näpunäidetele. Kuna töös kasutatakse vahelduvpinget, siis on ükskõik, millise pingejagaja klemmi E1 või E2 külge ühendada elektroodid. Juhi ekraneeriva mõju uurimisel suurt silindrit klemmidega ei ühendata. Selleks, et mõõtmiste jooksul elektroodid paigalt ei nihkuks, on vanni põhja kinnitatud toed. 2. Sondi, pliiatsi ja laua paigutamine. Sobiva juhtivusega elektrolüüdiks on kraanivesi. Vett valame vanni nii palju, et elektroodide servad ulatuksid üle vee ca 0.5 cm. Sondi kinnitame selliselt, et tema ots ulatuks vette cm võrra. Pliiatsi grafiit peab asetsema 1-3 mm võrra kõrgemal lauast. Laud paberiga on vaja asetada nii, et sondi paigutamisel vanni keskele asuks pliiats paberi keskel, ning et pliiatsi liikumisel piki laua servi liiguks sond piki vanni seinu. 3. Elektroodide asukohtade märkimine. Enne elektroodide pingestamist kanname paberile elektroodide asukohad. Seda on parem teha enne juhtmete ühendamist elektroodidega. Selleks puudutame sondiga elektroodi mingis punktis ja vajutades kergelt pliiatsile, märgime punkti paberile. Seejärel nihutame sondi piki elektroodi pinda cm võrra ning märgime järgmised

7 punktid niikaua, kuni oleme sondiga käinud ümber elektroodi ning tema kontuurid paberile kandnud. 4. Vooluringi koostamine. Elektrilised ühendused teeme vastavalt joonisele 2. Vanni elektroodide ja sondi juurest tulevad juhtmed ühendame katseseadme esipaneeli klemmidega E1, E2 ja S. Paneelil asuvad kontaktid X ja Y ühendame spetsiaalsete kaablitega ostsilloskoopilise nullindikaatori X ja Y sisenditega. Olles eelnevalt tutvunud ostsilloskoopilise nullindikaatori kasutamisjuhendiga, seame ta töökorda. 5. Ekvipotentsiaalpindade määramine. Asetades potentsiomeetri lüliti nullasendisse, nihutame sondi elektroodi juurde, mis on ühendatud pingejagajaga nullkontakti poolsest küljest. Lülitame skeemi võrku. Puudutades sondiga elektroodi, kontrollime nullindikaatori abil, et elektroodi pinna mistahes punkt omab sama potentsiaali, mis pingejagaja nullkontaktki. Asetame ümberlüliti esimesse asendisse. Nihutades sondi risti elektroodi pinnaga, leiame sellise koha, mille juures indikaatori ekraanile joonistub horisontaalne sirge. Esimesel ekvipotentsiaalpinnal asuva punkti märgime paberile. Selle ekvipotentsiaalpinne teiste punktide asukohta on kerge leida, arvestades seda, et ekvipotentsiaalpind peab juhi läheduses olema juhi pinnaga peaaegu paralleelne.. Nihutades sondi iga kord 2-3 cm (suurema kõverusega elektroodide korral tuleb sondi nihutada väiksemate sammude kaupa) ja saavutanud sirge joone ostsilloskoobi ekraanil, märgime paberile ekvipotentsiaalpinna punktid, kuni sond on liikunud ümber elektroodi või jõudnud vanni seinteni. Selliselt leitud ekvipotentsiaalpinna punktid ühendame sujuva joonega. Asetades ümberlüliti järgnevalt teise, kolmandasse jne. asendisse, määrame selliselt 9 ekvipotentsiaalpinda. Lülitame skeemi võrgust välja. Pärast elektroodide paigutamist mingi teise variandi järgi kordame katset. Ühe praktikumi jooksul tuleb määrata elektrivälja pilt 3-4 elektroodide paigutuse variandi jaoks. Saadud jooniste töötlemisel tuleb vastavalt juhendaja korraldusele kanda neile väljatugevuse jooned ja määrata elektrivälja tugevus reas piirkondades elektroodide vahel. Märkusi. Sondi tuleb punktist punkti nihutada ettevaatlikult, jälgides, et kokkupuutel elektroodide või vanni seinaga ta ei painduks. Tuleb jälgida, et ühendusjuhtmed ei takistaks sondi liikumist. Kui on vaja määrata punktide asukoht kinnise elektroodi sees, tuleb sondi kinnituskruvi lahti keerata, sond üles tõsta, viia t üle elektroodi ning uuesti kinnitada selliselt, et ta ots oleks elektrolüüdis. Võrku lülitatud skeemi korral on keelatud asetada käsi vette või puudutada elektroode ja sondi. 6. Lisaülesandeid 1. Tuletada Ohmi seadus vektorkujul 2. Põhjendada, miks tekib ostsilloskoopilise nullindikaatori ekraanil ellips. 3. Tuletada valem elektrolüüdiga täidetud silinderkondensaatori elektroodide vahelise takistuse jaoks. Võrrelda seda silinderkondensaatori mahtuvuse valemiga. 4. Tuletada empiiriliselt (katsest leitud välja pildi järgi) valem väljatugevuse E jaoks silinderkondensaatoris - E ja r vaheline sõltuvus, kus r on kaugus teljest. Selleks arvutatakse väljatugevused mitmesugustel kaugustel teljest, joonestatakse graafik E=E(r), valitakse graafiku üldkuju järgi sobiv funktsioon ja määratakse kordajad. 5. Ülesannete kogust lahendada ülesanded 1.19, 1.31, 1.37, 1.47, 1.61, 1.66, 1.105, 1.112, 1.115, 1.169, 1.200, 1.203,

8 6. Avage Mathcad i fail ja katsetage seal pakutavat. Kirjandus Saveljev, I. Füüsika üldkursus. 2. Elekter. Tln. 1978, -d 1-34.

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill 2019. a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad seisma samaaegselt, siis läheme ühe ühe autoga seotud

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

efo03v2kkl.dvi

efo03v2kkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Gümnaasiumi ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda:

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 9 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 1. Kasuta ainult korraldajate antud sulepead.. Kasuta

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

(geomeetria3_0000.eps)

(geomeetria3_0000.eps) Analüütilise geomeetria praktikum III L. Tuulmets Tartu 1980 3 4 Eessõna Käesolev analüütilise geomeetria praktikum on koostatud eeskätt TRÜ matemaatikateaduskonna vajadusi arvestades ning on mõeldud kasutamiseks

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc Mudeliklassi F3A Eesti meistrivõistluste reeglistik (2010) Reeglid põhinevad Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) määrustel, kuid on mugandatud arvestades kohalike võistlejate lennuvahendeid

Rohkem

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc 7. PIDEVUE VÕRRAND, LIANDITE DIFUIOON 7.1. Põhivalemi tuletamine Pidevuse võrrand kirjeldab liikuva vedeliku- või gaasimassi jäävust ruumielementi sisseja väljavoolava massi erinevus väljendub ruumiühikus

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

AINEPROGRAMM Õppeaasta: 2015/16 Semester: I õpp Aine kood: RKE111 (MI, AT, ET, TI, RA, LI erialadele) Aine nimetus: KUJUTAV GEOMEETRIA Õppejõud P. Sok

AINEPROGRAMM Õppeaasta: 2015/16 Semester: I õpp Aine kood: RKE111 (MI, AT, ET, TI, RA, LI erialadele) Aine nimetus: KUJUTAV GEOMEETRIA Õppejõud P. Sok AINEPROGRAMM Õppeaasta: 2015/16 Semester: I õpp Aine kood: RKE111 (MI, AT, ET, TI, RA, LI erialadele) Aine nimetus: KUJUTAV GEOMEETRIA Õppejõud P. Sokolov lektor V. Lillemets lektor O. Ovtšarenko lektor

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Liina MsC, OM ja JL kommid.doc

Liina  MsC, OM ja JL kommid.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Füüsikalise keemia instituut LIINA PERMANN TITAANKARBIIDIST SÜNTEESITUD NANOPOORSETE SÜSINIKMATERJALIDE ELEKTRILISE KAKSIKKIHI KARAKTERISTIKUD Magistritöö Juhendajad:

Rohkem

TTÜ Robotiklubi

TTÜ Robotiklubi Robot Igaühele Robootika ja elektroonika põhitõed Programmeerimine, Arduino Roboti disain ja ehituse algus Roboti ehitus ja jootmine Robotite programmeerimine Ülesande lahendamine Lõppvõistlus Sissejuhatus

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem