Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc"

Väljavõte

1 Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM ( ) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse ära sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu ja ulatus ning kirjeldatakse KSH metoodikat, tegevust ja ajakava. KSH programm on alusdokumendiks KSH läbiviimisel ja aruande koostamisel. 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objekt ja ulatus Käesoleva KSH objektiks on Jõgeva maakonnas asuva Tabivere valla üldplaneering, mille koostajateks on Artes Terrae OÜ koostöös OÜ-ga Alkranel, Tabivere Vallavalituse ja Tabivere valla elanikega. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi OÜ Alkranel. Tabivere valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Tabivere Vallavolikogu 18. detsembri a otsusega nr 52. Otsus tunnistas kehtetuks 23. märtsi a otsuse nr 96 Tabivere valla üldplaneeringu algatamine. Tabivere valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Tabivere valla üldplaneeringu ülesandeks on ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ja neist tulenevalt valla territooriumi üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste väljaselgitamine ja infrastruktuuride arendamise vajaduste määratlemine. 1

2 Joonis 1. Tabivere valla asukoht Jõgevamaa omavalitsustega võrreldes (allikas: Vikipeedia). Üldplaneering hõlmab Tabivere valla haldusterritooriumi (pindala 200,4 km 2, joonis 1). Planeeringu elluviimisperioodi pikkuseks on arvestatud aastat aastal koostas OÜ Maaplaneeringud üldplaneeringu esimese etapina Tabivere valla maakasutuskitsendused. Tabivere Vallavolikogu a otsusega nr. 13 kehtestati valla osaüldplaneering Saadjärve I sihtala, mis hõlmas Tabivere aleviku, Voldi küla, Tormi küla ja Valgma küla territooriumi. Paralleelselt osaüldplaneeringuga koostati ka Saadjärve ümbruse teemaplaneeringut, kuid selle koostamist lõpuni ei viidud. Tabivere valla haldusterritoorium on jaotatud 25 maa-asulaks, neist 1 alevik ja 24 küla. Koos infrastruktuuriga on välja kujunenud kaks piirkonda, mille keskusteks on Tabivere ja Maarja- Magdaleena. Mõlemas piirkonnas asub kool, rahvamaja, kirik ja teenindussfäär. Lähemateks suuremateks keskusteks on Tartu linn (20 km) ja Jõgeva linn (29 km). Vahemaa Tartuga on soodus igapäevaseks tööalaseks pendelrändeks. Tabivere valla territooriumist ligikaudu 25% hõlmab enda alla Vooremaa maastikukaitseala. Kaitsealadest paikneb valla kirdeosas veel Kääpa maastikukaitseala ja lääneosas Kirikuraba looduskaitseala. Kõik nimetatud kaitsealad kuuluvad Natura 2000 võrgustiku koosseisu (Vooremaa maastikukaitseala osaliselt Vooremaa järvede loodusala ja Vooremaa linnualana, Kirikuraba looduskaitseala osaliselt Kirikuraba loodusalana ja Kääpa maastikukaitseala Kääpa loodusalana). Valla idaossa on moodustamisel Pataste looduskaitseala ja valla keskossa Vooremaa maastikukaitseala laiendus. Valla territooriumile jääb kolm kaitstavad mõisa parki (maastikukaitseala eritüüp) Elistvere, Kaiavere ja Tabivere mõisa park ning kaks kaitstavat põlipuude gruppi Koogi ja Maarja põlispude grupp. Maardlatest ulatuvad osaliselt valla territooriumile kohaliku tähtsusega Kaiu, Kaiavere, Lava, Ulpe, Visusti, Sortsi ja Kiriku turbamaardlad. 2

3 2. Strateegilise planeerimisdokumendiga eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju KSH käigus hinnatakse üldplaneeringust tulenevaid strateegilisi keskkonnamõjusid järgmistes valdkondades: 1. Vesi ja pinnas (sh jäätmeteke); 2. Õhukvaliteet (sh kliima); 3. Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik (sh roheline võrgustik); 4. Looduskaitse ja Natura alade väärtused; 5. Maastik ja kultuuripärand; 6. Elanikkonna heaolu ja tervis (sh müra, õhusaaste jms); 7. Sotsiaalse keskkonna kvaliteet; 8. Majandusliku keskkonna areng. Olemasoleva olukorra analüüsil on selgunud järgmised küsimused, mis vajavad käsitlemist KSH raames (KSH läbiviimise käigus võib käsitletavate teemade ring täieneda): Seosed teiste Tabivere valda puudutavate planeeringute ja arengudokumentidega, sh Jõgeva maakonnaplaneering ja Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ja Jõgeva maakonna sotsiaalne infrastruktuur jms. Seejuures arvestatakse Vabariigi Valitsuse a korraldusega nr 337 Maakonnaplaneeringute algatamine algatatud uue Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisel saadava informatsiooniga. Üldplaneeringuga kaasnev mõju looduslike alade terviklikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse säilimisele, Natura 2000 aladele ja kaitstavatele loodusobjektidele; Väärtuslike alade (sh kultuurimälestised, väärtuslikud põllumajandusmaad, väärtuslikud maastikud) ja rohelise võrgustiku toimimine; Olemasolevate ja planeeritava maakasutusega seotud mõjud nii loodus- kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale; Taristu (sh teed) arendamisega kaasnevad mõjud nii loodus- kui ka sotsiaalmajanduslikule keskkonnale. Vastavalt KeHJS 40 lõikele 2 peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Vastavalt hinnatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus üldplaneeringuga kavandatud tegevuste ja kavandatud maakasutuse elluviimisest tulenevat võimalikku olulist keskkonnamõju Tabivere valla haldusterritooriumil, sealhulgas kumulatiivseid mõjusid. Ühtlasi pakutakse KSH aruandes välja leevendavad meetmed tegevustega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja vähendamiseks. Üldplaneeringu koostamine on pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused pidevalt täienevad. Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub samaaegselt üldplaneeringu koostamisega. KSH osana kaalutakse ka võimalikke alternatiivseid arengustsenaariumeid (nn objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi). Alternatiivide olemasolu selgitatakse välja edaspidise keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus. 3

4 KSH aruandes käsitletakse maavarade kaevandamise ja uute maardlate kasutuselevõtuga seonduvat ja hinnatakse reoveekogumisaladel ja hajaasustuses seatavaid tingimusi reoveekäitlusele. Piiriülest (st riigipiiriülest) keskkonnamõju ette näha ei ole. Mõjusid (sh mõju Natura 2000 aladele ja inimeste tervisele) ja nende olulisust hinnatakse täpsemalt töö käigus. Natura alade osas viiakse KSH aruande koostamisel läbi Natura eelhindamine. KSH aruande ühe osana käsitletakse olemasolevat olukorda. Sealhulgas kirjeldatakse üldplaneeringuga hõlmatava maa-ala looduslikke tingimusi, planeeringualal paiknevaid kaitsealuseid loodus- ja kultuuriväärtuseid ning valla sotsiaal-majanduslikku olukorda. 3. Üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapooled Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu, on esitatud alljärgnevas tabelis 1. Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teatab KSH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma interneti koduleheküljel. Samuti teavitatakse vastavaid huvitatud isikuid posti või e-posti teel. Tabel 1. Üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapooled 4 Isik või asutus Tabivere Vallavalitsus Tabivere Vallavolikogu (ÜP algataja, vastuvõtja ja kehtestaja) Jõgeva Maavalitsus Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon Keskkonnaministeerium Kultuuriministeerium Muinsuskaitseamet Sotsiaalministeerium Kaitseministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Põllumajandusministeerium Siseministeerium Terviseamet Maa-amet Maanteeameti lõuna regioon AS EVR Infra Lõuna-Eesti Päästekeskus Naaberomavalitsused (Laeva, Tartu, Teavitatakse osaleb otseselt planeerimisprotsessis e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga e-kirjaga

5 Vara, Saare, Palamuse ja Puurmani Vallavalitsused) vallaelanikud, maaomanikud, ettevõtjad laiem avalikkus valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused e-kirjaga teated kohalikus lehes ja väljaandes Ametlikud Teadaanded teade väljaandes Ametlikud Teadaanded kiri Eesti Keskkonnaühenduste Kojale 4. KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava KSH objektiks oleva Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Tabivere Vallavolikogu 18. detsembri a otsusega nr 52. KSH läbiviimise orienteeruv ajakava on esitatud tabelis 2. KSH menetlus tervikuna ei lõpe KSH aruande heakskiitmisega. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse (edaspidi ka KeHJS) 43 peab KSH tulemus kajastuma planeeringus ja selle lõppjäreldustega mittearvestamist tuleb põhjendada. Ühtlasi peab üldplaneeringu koostamise korraldaja (Tabivere Vallavalitsus) üldplaneeringu kehtestamisest teavitama huvirühmasid ning avalikkust vastavalt KeHJS 44 sätestatud nõuetele. Tabel 2. KSH läbiviimise orienteeruv ajakava KSH etapp Prognoositav aeg ÜP ja KSH algatamine 18. detsember 2012 ÜP eskiislahenduse koostamine november 2013 veebruar 2014 KSH programmi eelnõu koostamine november 2013 Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule detsember 2013 ÜP eskiislahenduse ja KSH programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu veebruar 2014 KSH programmi esitamine heakskiitmiseks märts 2014 ÜP planeerimisettepaneku ja KSH aruande eelnõu koostamine veebruar mai 2014 ÜP planeerimisettepaneku kooskõlastamine juuni august 2014 ÜP ja KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu oktoober 2014 KSH aruande esitamine heakskiitmiseks november 2014 ÜP esitamine kehtestamiseks veebruar 2015 Ajakava võib muutuda ettenägematute takistuste ilmnemisel. 5. KSH metoodika KSH ehk planeeringu elluviimise aluseks olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju hindamine annab planeeringu kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe, mis selle otsusega hiljem kaasneb. Mõju hindamise eesmärk on otsustaja teadlikkuse tõstmine ja selle tulemusel keskkonna jätkusuutlikku arengut tagavate keskkonnatingimuste kehtestamine planeeringu koosseisus. 5

6 KSH tugineb sellele, et hinnatakse planeeringu elluviimisega tõenäoliselt kaasnevat olulist mõju. Keskkonnamõju on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 5 alusel oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Üldplaneeringu KSH läbiviimise käigus püstitatakse KSH eesmärgid erinevate KSH valdkondade osas. Lisaks pakutakse KSHs vajadusel välja ja võrreldakse töö käigus tekkivaid nn objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi (alternatiivid) ning antakse hinnang sobivama alternatiivi valikuks. KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu ja selle alternatiivsete lahenduste mõjusid nii kvalitatiivselt kui ka konkreetse valdkonna kohta püstitatud KSH eesmärkide suhtes. Seejuures hinnatakse mõjusid nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis ning arvestades võimalikku mõjude kumuleerumist. Mõjude olulisust hinnatakse tabelis 3 toodud skaala alusel. 0-alternatiiv ehk olukord, kus Tabivere vallale üldplaneeringut ei kehtestata ning valla ruumilist arengut on võimalik suunata maakonnaplaneeringu, detailplaneeringute ning arengukavade kaudu, reaalselt rakendatav ei ole, kuna planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) kohaselt on kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamine kohustuslik. Seetõttu pole null-alternatiivi rakendamine reaalne alternatiiv ja KSH-s 0-alternatiivi ei käsitleta. Tabel 3. Mõjude olulisuse hindamise skaala Hinne Seletus + + tugev positiivne mõju + nõrk positiivne mõju 0 mõju puudub - nõrk negatiivne mõju -- tugev negatiivne mõju? mõju olulisust ei ole võimalik määrata Üldplaneeringu ja selle alternatiivide lõplik järjestus saadakse enam esinenud olulisusetüübi võrdlemisel alternatiivide lõikes. 6

7 6. Strateegilise planeerimisdokumendi algataja, koostaja, kehtestaja, KSH koostamise korraldaja ja KSH programmi koostanud eksperdi andmed Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja üldplaneeringu koostaja: Tabivere Vallavalitsus Tuuliku 11, Tabivere alevik, Jõgevamaa kontaktisik: Kuldar Lõhmus tel: / e-post: kuldar@tabivere.ee Artes Terrae OÜ Puiestee 78, Tartu kontaktisik: Heiki Kalberg tel: e-post: heiki@artes.ee OÜ Alkranel Riia 15b, Tartu kontaktisik: Alar Noorvee tel: / e-post: alar@alkranel.ee KSH programmi koostaja ja KSH teostaja: OÜ Alkranel Riia 15b, Tartu kontaktisik: Alar Noorvee tel: / e-post: alar@alkranel.ee Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja: Tabivere Vallavolikogu Tuuliku 11, Tabivere alevik, Jõgevamaa kontaktisik: Endla Suvi (vallasekretär) tel: e-post: info@tabivere.ee KSH järelevalvaja: Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon Aia 2, Jõgeva tel: e-post: jogeva@keskkonnaamet.ee KSH töörühm on järgmine: Alar Noorvee, OÜ Alkranel, KSH juhtekspert; Veljo Kabin, OÜ Alkranel, keskkonnaspetsialist; Elar Põldvere, OÜ Alkranel keskkonnaekspert; Heiki Kalberg, Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt. KSH töörühma juht Alar Noorvee omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 34 lg 3) sest: Omab enam kui 2-aastast töökogemust keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste juhteksperdina. Omab keskkonnaalast töökogemust alates aastast. On seejuures läbi viinud mitmed üld- ja detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilised hindamised ( On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogias (PhD) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis ning läbinud Keskkonnamõju hindamise ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis a ning Kohaliku ja regionaalse arengu planeerimise ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis a. (1 AP = 40 tundi maht) Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. Kasutatavad metoodilised juhendmaterjalid: o Euroopa Komisjoni juhend Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions (mai 1999, inglise keeles) 7

8 o Therivel, R. Strategic Environmental Assessment in Action London, o Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents Office of Deputy Prime Minister, London o Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. 7. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad Käesoleva KSH programmi kohta küsitakse seisukohti järgmistelt asutustelt: Jõgeva Maavalitsus; Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon; Kultuuriministeerium; Sotsiaalministeerium; Keskkonnaministeerium; Muinsuskaitseamet; Kaitseministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Põllumajandusministeerium; Siseministeerium; Terviseamet; Maa-amet; Maanteeameti lõuna regioon; Naaberomavalitsused (Laeva, Tartu, Vara, Saare, Palamuse ja Puurmani Vallavalitsused). 8

9 8. KSH programmi lisad KSH programmi lisad Lisa 1. ÜP ja KSH algatamise otsus ning sellest teatamine. Lisa 2. KSH programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad ja nendega arvestamine. Lisa 3. ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teatamine. Lisa 4. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine. Lisa 5. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimikiri. Lisa 6. KSH programmi heakskiitmisotsus KSH programmi koostasid: Alar Noorvee OÜ Alkranel Riia 15B, Tartu alar@alkranel.ee Veljo Kabin OÜ Alkranel Riia 15B, Tartu veljo@alkranel.ee 9

10 Lisa 1. ÜP ja KSH algatamise otsus ning sellest teatamine. 10

11 11

12 12

13 13

14 Lisa 2. KSH programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad ja nendega arvestamine. Terviseameti Lõuna talituse a kiri nr 9.3-1/10608 Vastus: Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud. 14

15 Vara Vallavalitsuse a kiri nr 6-2/464-1 Vastus: Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud. 15

16 Palamuse Vallavalitsuse a kiri nr 1-2/1083 Vastus: Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud. 16

17 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi a kiri nr / /125 Vastus: Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud. 17

18 Maanteeameti a kiri nr 15-2/ /252 Vastus: Ettepanekuga arvestatakse üldplaneeringu ja KSH koostamisel. 18

19 Siseministeeriumi a kiri nr 13-3/

20 20

21 Alljärgnevalt on esitatud vastused Siseministeeriumi a kirjaga nr 13-3/167-2 esitatud märkustele ja ettepanekutele vastavalt esitatud märkuste numeratsioonile. 1. KSH aruande koostamisel hinnatakse üldplaneeringust tulenevaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid. 2. Täiendasime KSH programmis tabelit 2 üldplaneeringu koostamise etappidega. 3. Üldplaneeringu ja KSH koostamisel arvestatakse koostatava Jõgeva maakonnaplaneeringuga kavandavate arengutega nii palju, kui see on tulenevalt üldplaneeringu koostamise ajakavast võimalik. 4. Tähelepanekuga arvestatakse. 21

22 Keskkonnaministeeriumi a kiri nr 11-2/13/

23 Alljärgnevalt on esitatud vastused Keskkonnaministeeriumi a kirjale nr 11-2/13/ KSH programmi peatükis 2 tõime välja, et Natura alade osas viiakse KSH aruande koostamisel läbi Natura eelhindamine. Mõjusid kliimale hinnatakse õhukvaliteedi all ja jäätmeteket valdkonna vesi ja pinnas all. Peatükki 2 on täiendatud nimetatud informatsiooniga. Eemaldasime KSH programmi peatükist 6 viited KMH litsentsile. 23

24 Keskkonnaameti a kiri nr JT 6-8/13/

25 Alljärgnevalt on esitatud vastused Keskkonnaameti a kirjaga nr JT 6-8/13/ esitatud märkustele ja ettepanekutele vastavalt esitatud märkuste numeratsioonile 1. KSH programmi on korrigeeritud Kirikuraba looduskaitseala osas. 2. KSH programmis on parandatud sõnastust lähtuvalt Teie ettepanekust. 3. KSH programmis on nimetatud ja arusaadavamalt välja toodud Kääpa loodusala. 4. KSH aruandes käsitletakse nii olemasolevaid kui ka projekteeritavaid püsielupaiku. 5. KSH programmi peatükki 2 on lisatud valdkonnana looduskaitse ja Natura alade väärtused. 6. KSH aruandes käsitletakse piirkonda jäävaid vääriselupaiku (VEP). 7. KSH programmi peatükis 1 tõime välja valla territooriumile ulatuvad maardlad. KSH aruandes käsitletakse maavarade kaevandamise ja uute maardlate kasutuselevõtuga seonduvat 8. KSH aruandes käsitletakse reoveekogumisaladel ja hajaasustuses seatavaid tingimusi reoveekäitlusele. 25

26 Muinsuskaitseameti a kiri nr 1.1-7/

27 27

28 28

29 Alljärgnevalt on esitatud vastus Muinsuskaitseameti a kirjale nr 1.1-7/ Muinsuskaitseameti kirjas välja toodud teemasid käsitletakse KSH aruandes Maastik ja kultuuripärand valdkonna all (KSH programmi punkt 2). Samuti tuuakse vajadusel välja täiendavad leevendavad meetmed kultuurikeskkonna säilimise tagamiseks. Kaitsevööndite võimaliku täpsustamise osas konsulteeritakse vajadusel maakonna vaneminspektoriga. 29

30 Põllumajandusministeeriumi a kiri nr 9.4-4/

31 Alljärgnevalt on esitatud vastus Põllumajandusministeeriumi a kirjale nr 9.4-4/ KSH programmis on asendatud lähtuvalt Teie ettepanekust põllumaa põllumajandusmaaga. 31

32 Lisa 3. ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teatamine. 32

33 33

34 34

35 35

36 Lisa 4. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine. Päästeameti a kiri nr /

37 37

38 Alljärgnevalt on esitatud vastused Päästeameti a kirjale nr /1075. Üldplaneeringu lähteseisukohti täiendatakse üldplaneeringu koostamise käigus. KSH programmi puudutavad vastused on esitatud alljärgnevalt. - KSH aruandes tuuakse välja olemasolevad riskiallikad nende esinemise korral. - KSH programmi koostamise etapis ruumilise mõjuga ja suure riskiohuga objekte Tabivere valla territooriumile kavandatud pole. Objektide kavandamise korral tuuakse nad KSH aruandes välja hinnatakse nendega kaasnevat mõju. - Planeeritava vastavust tuleohutusnõuetele hinnatakse valdkonna all elanikkonna heaolu ja tervis, nii palju kui see on tulenevalt planeeringu üldistuse tasemest võimalik. - Planeeritava mõju päästetööde toimepidevusele käsitletakse valdkonna all elanikkonna heaolu ja tervis. Lisasime Päästeameti Lõuna päästekeskuse üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapoolte hulka (tabel 1). 38

39 Eesti Raudtee a kiri nr 1-5.1/

40 40

41 41

42 Vastus: Üldplaneeringu koostamisel arvestatakse Eesti Raudtee a kirjas nr 1-5.1/323-1 esitatud lähtetingimustega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnatakse hoonestusalade kavandamisel raudtee vahetus lähedusse raudteeveeremist tulenevaid mõjusid ja vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed. 42

43 Terviseameti a kiri nr 9.3-4/1020 Vastus: Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud. 43

44 Lisa 5. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimikiri. Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu avalik arutelu protokoll Arutelu algus kell 15:05, lõpp kell 16:40. Arutelu juhatas: Kuldar Lõhmus (ehitusspetsialist) Osales: 10 inimest, osalenute nimekiri on esitatud protokolli lõpus. 18. veebruar a Tabivere Vallavolikogu saal Päevakord: Sissejuhatav sõnavõtt (Kuldar Lõhmus); ÜP lähteseisukohtade tutvustamine (Heiki Kalberg, Artes Terrae OÜ planeerija); KSH programmi eelnõu tutvustamine (Alar Noorvee, OÜ Alkranel keskkonnaekspert); Täiendavate küsimuste, ettepanekute, seisukohtade esitamine ja neile vastamine. 1. Tarmo Raudsepp (Vallavalitsuse liige): Kus kohast tuleb mõiste Jää-aja tee? Heiki Kalberg: See on minu välja pakutud termin, mida me saame vajadusel muuta. 2. Helen Manguse (Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialist): Ettepanek on lisada valla ja linna ruumilise arengu põhimõtete alla Jõgeva ka kohana, kuhu vallast tööle minnakse. Heiki Kalberg: Ettepanekuga arvestame. 3. Heiki Kalberg: Kuidas võiksime geoparki nimetada? Tarmo Raudsepp: Loodusturismi objektina võiks geoparki käsitleda. Heiki Kalberg: Püüame sõnastada geopargi üldplaneeringus kui maastikuga seotud turismi võimaldamine. 4. Tarmo Raudsepp: Jalgrattatee võiks Tartust Jõgevani ulatuda. Heiki Kalberg: Ettepanekuga arvestame. 5. Kalmer Lain (Vallavanem): Ruumilise arengu eesmärkidena lisada veekogudega seonduvad eesmärgid. Heiki Kalberg: Eesmärkide all neid mainitud pole Riina Jääger (Revisjonikomisjoni esimees): Jõgevamaa piires on Vooremaa maastikukaitseala piirangud väga ranged, seevastu Tartumaa osas on leebemad. Kui normid on ühesed, siis kuidas on ühel pool lubatud ehitamine ja teisel pool mitte?

45 Helen Manguse: Kui planeering on kehtestatud ja ehitamise alad on määratletud, siis on Keskkonnaametil võimalik tugineda planeeringule ja oluliselt lihtsamalt lubada ehitustegevust. Kui planeering puudub, siis on ametkonna seisukoht pigem ehitustegevust keelav. Üldplaneeringuga saab teha ettepaneku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Riina Jääger: Ehituskeeluvööndi vähendamist tuleks üldplaneeringuga kaaluda. 7. Tarmo Raudsepp: Kas üldplaneeringu koostamise käigus võetakse arvesse ka varasemalt samale territooriumile tehtud töid (osaüldplaneering ja teemaplaneering)? Heiki Kalberg: Arvestame varasemalt tehtud töödega. 8. Tarmo Raudsepp: Siseministeeriumi kirjast lähtuvalt, kas üldplaneeringu kehtestamisel osaüldplaneering kaotab kehtivuse? Heiki Kalberg: Jah. Kui võimalik, siis osaüldplaneeringust teisendame vajaliku osa üldplaneeringusse ümber, et oleks üks dokument. 9. Riina Jääger: Analüüsida ehitustemaatikat Vooremaa maastikukaitsealal. Heiki Kalberg: Ettepanekuga arvestame. Samuti lisame arengueesmärkide alla järvede väärtustamise. 10. Heiki Kalberg: Kas hooajalise kasutusega elamu maa-alasid on Tabivere vallas. Riina Jääger: Elistvere külas on. 11. Kuldar Lõhmus: Koostada võiks piirangute kaardi, kus on kõik kitsendused peal. Alar Noorvee: Ametkondlikuks kasutamiseks saame koostada piirangute kaardi, kus on ka I ja II kaitsekategooria liigid peal. 12. Heiki Kalberg: Kas me lähteseisukohtadesse jätame, et kaaluda Elistvere ja Kaiavere külade keskuste määramist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks? Otsus: Jätame kaalumisevõimaluse sisse ja lisame Koogi ja Valgma küla ning Voldi külas Äksi kiriku ümbruse. 13. Heiki Kalberg: Millised on kohalike arvates miljööväärtuslikud hoonestusalad? Sille Raidvere (Muinsuskaitseamet): Maarja, Koogi ja Juula küla, samuti raudtee ümbrus. Üldplaneeringus tuleks analüüsida läbi ajaloolised külasüdamed ja ehitustingimused tuleb seada sellised, et uued hooned sobituksid vana hoonestruktuuriga. Vaadata üle XX sajandi arhitektuuri nimistu. 14. Helen Manguse: Tuua välja ja analüüsida, mis piirangud kehtivad teekaitsevööndis. Heiki Kalberg: Analüüsime seda. 45

46 15. Kalmer Lain: Kas on olemas normid, millistel juhtudel on kergliiklustee vajalik? Heiki Kalberg: Maanteeametil on olemas normid. 16. Helen Manguse: Planeeringu koostamise käigus tuleks läbi mõelda, millised tehnovõrgud ehituskeeluvööndisse võiksid tulevikus tulla. Samuti läbi mõelda rannaalale kavandatavad rajatised. Heiki Kalberg: Arvestame. 17. Riina Jääger: Kas üldplaneeringuga saab teha ettepaneku osa Tabivere mõisapargi alast mõisapargist välja arvata. Sille Raidvere: Seda ei pea üldplaneeringuga tegema, vaid võib lihtsalt vallavalitsusele ettepaneku esitada. 18. Sille Raidvere: Ettepanek on käsitleda ka ajaloolist külastruktuuri koos väärtuslike maastikega. Heiki Kalberg: Lisame samasse planeeringu väärtuslike maastike peatükki. Protokollis: Veljo Kabin (OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist) 46

47 47

48 Lisa 6. KSH programmi heakskiitmisotsus 48

49 49

50 50

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH

Versioon 15/08/2016/// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH /// TÖÖ NR 2507/16 Avinurme valla üldplaneering. Lähteseisukohad. Arvamuse küsimiseks Töö nr 2507/16 Tartu 2016 Pille Metspalu KSH juhtekspert Ann Ideon Üldplaneeringu projektijuht Avinurme üldplaneeringu

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - muhu yp ja ak ksh aruanne

Microsoft Word - muhu yp ja ak ksh aruanne 1 Muhu valla arengukava ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Pärnu mnt 30, Tallinn Töö nr 782/06 Tartu - Muhu 2006/2007 Käesolev dokument on põhimahus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM EELNÕU (18.08.2016)

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel , Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel ,   Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu tel 4479733, www.parnu.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362, www.ramboll.ee Tellija Elering AS

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks LÄÄNE VIRUMAA MAAKONNAPLANEERING LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RANNIKUALA TEKSTIOSA Lääne-Viru Maavalitsus OÜ E-Konsult 2011 PLANEERINGU LÜHIKOKKUVÕTE EERINGU LÜHIKOKKUVÕTE Maakonnaplaneeringu ala paikneb Lääne-Viru

Rohkem

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH This image cannot currently be displayed. Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne 1 Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn

Rohkem

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu Regionaalplaneerimine Põhjused, miks on vaja planeerida on järgmised: vajalikud ressursid on piiratud; erinevate inimeste ja huvigruppide huvid on erinevad; inimeste soovid on suuremad, kui võimalused

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

KVKP_REP_ettepanekute_koond

KVKP_REP_ettepanekute_koond EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri 1 2 3 4 5 6 1 Maa-amet 18.09.2018 nr 6-3/18/12646-3 2 Päästeamet 25.09.2018 nr 1.2-1/15029-2 Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-048 Asukoht (L-Est 97) X 6562090 Y 691635 seletuskiri ja lisad Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE

Rohkem

AMBLA VALLA ÜLDPLANEERING

AMBLA  VALLA  ÜLDPLANEERING Äriregistri kood 10225846 Laki tn.12-a501 10621 Tallinn Tel. 664 6730, faks 664 6767 e-post: admin@ekonsult.ee MTR EP10225846-0001 Töö nr. E1138 Tellija: Ambla Vallavalitsus AMBLA VALLA ÜLDPLANEERING Tallinn-Ambla,

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Töö number Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla Raasiku vald Tel ; e-post: raasiku

Töö number Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla Raasiku vald Tel ; e-post: raasiku Töö number 2017-0064 Tellija Planeerija ja konsultant Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla 75201 Raasiku vald Tel 60 70 348; e-post: raasiku.vald@raasiku.ee Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem