LISA 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA 1"

Väljavõte

1 Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž Priit Sepp PK090 KÜBERTERRORISMI ENNETAMINE Lõputöö Juhendaja: Anna-Maria Talihärm, MA Kaasjuhendaja: Kalju Leppik, Politsei- ja Piirivalvekolledži lektor Tallinn 2012

2 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON Kolledž: Kuu ja aasta: mai 2012 Politsei- ja Piirivalvekolledž Töö pealkiri eesti keeles: Küberterrorismi ennetamine Töö pealkiri inglise keeles: The Prevention of Cyberterrorism Töö autor: Olen nõus oma lõputöö kättesaadavaks Priit Sepp tegemisega elektroonilises keskkonnas. Allkiri: Lühikokkuvõte: Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb kokku 62 leheküljest. Viidatud on 62 allikat, neist 17 õigusakti. Peamisteks märksõnadeks antud töös on terrorism, küberterrorism, julgeolek, küberjulgeolek, elektrooniline side, jälitustegevus, kriminaalmenetlus, ennetamine, olustikuline kriminaalpreventsioon. Lõputöö eesmärgiks on uurida Eestis kehtivaid küberterrorismi ennetamise eesmärgil rakendatavaid õigusakte ja analüüsida, kas need õigusaktid tagavad efektiivse küberterrorismi ennetamise ning pakkuda välja autori poolseid mõtteid analüüsi käigus esile kerkinud probleemide lahendamiseks. Lõputöö uurimisküsimuseks on: "Kas Eesti siseriiklik õigus tagab küberterrorismi efektiivse ennetamise?" Püstitatud eesmärgi saavutamiseks kasutas autor kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvalitatiivse meetodina kasutati teadusallikate ja õigusaktide sisu analüüsi. Õigusaktide tõlgendamisel kasutati ajaloolist ja teleoloogilist meetodit. Analüüsi tulemusena selgus, et Eestis kehtivad õigusaktides on puudusi, mis piiravad küberterrorismi efektiivset ennetamist. Autori ettepanekud: infosüsteemide tugevdamiseks oleks vajalik sisse viia muudatused infosüsteemide kaitse korraldusse, kehtestades näiteks avalikke infoteenuseid pakkuvatele ettevõtetele kohustuse kehtestada infosüsteemidele minimaalsed turbemeetmed. Võimalike toimepanijate efektiivsemaks tabamiseks oleks vajalik jälitustoiminguna selgelt reguleerida infosüsteemi varjatud sisenemine ja sinna vajalike tehnoloogiliste vahendite paigaldamine. Samuti oleks vaja välja töötada ja lisada elektroonilise side seadusesse sätted, mis kohustaksid avalike Wifi- ja kohtvõrkude haldajaid võrgu kasutajaid/seadmeid tuvastama või teenust piirama, vähendades seega anonüümsust ja suurendades võimalust rikkuja tabada. Võtmesõnad: terrorism, küberterrorism, julgeolek, küberjulgeolek, elektrooniline side, jälitustegevus, kriminaalmenetlus, ennetamine, olustikuline kriminaalpreventsioon Võõrkeelsed võtmesõnad: terrorism, cyber terrorism, security, cyber security, electronic communication, surveillance activity, criminal proceedings, prevention, situational crime prevention Säilitamise koht: Sisekaitseakadeemia Kaitsmisele lubatud Kolledži direktor: Vastab lõputöö nõuetele Juhendaja: Anna-Maria Talihärm Allkiri: Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 2

3 SISUKORD LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON... 2 SISUKORD... 3 MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUSED... 4 SISSEJUHATUS KÜBERTERRORISMI MÕISTE Küberterrorismi mõiste käsitlus erialakirjanduses Küberterrorismi käsitlus karistusseadustikus Arvutikuriteod terrorikuriteo koosseisus KÜBERTERRORISMI ENNETAMISE VÕIMALUSED EESTI SISERIIKLIKUS ÕIGUSES Olustikulise kriminaalpreventsiooni teoreetilised lähtekohad Õigusrikkumiste toimepanemist raskendavad abinõud Õigusrikkumise toimepanemise riski suurendavad abinõud Õigusrikkumisest saadavat tulu vähendavad abinõud Ratsionaalse valiku põhimõte küberterrorismi kontekstis Olustikulise kriminaalpreventsiooni rakendamine organiseeritud kuritegevuse ennetamisel Võimalikud sihtmärgid ja nende kaitse Elutähtsate teenuste kaitse korraldus Motiveeritud õigusrikkujad ja nende väljaselgitamine Motiveeritud õigusrikkujad Motiveeritud õigusrikkujate väljaselgitamine Võimalikud valvurid Elektroonilise side seadus JÄRELDUSED SUMMARY VIIDATUD ALLIKATE LOETELU Lisa Tehnikat kuriteovõimaluste vähendamiseks Lisa 2. Näide võimalikest tegevustest teenusetõkestamise rünnaku toimepanemisel Lisa 3. Ülevaade infosüsteemide kaitsemeetmeid reguleerivatest õigusaktidest Lisa 4. Valvurid arvutivõrgus

4 MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUSED Arvutisüsteem andmeid programmi järgi automaatselt töötlev seade või omavahel ühendatud seadmed (Arvutikuritegevuse vastane konventsioon, jõustunud (edaspidi Arvutikuritegevuse konventsioon)) Botnet küberkurjategijate poolt kontrollitavate arvutite võrgustik. Infosüsteem kasutatakse käesolevas lõputöös arvutisüsteemi sünonüümina. Küberrünnak mistahes arvutisüsteemi kaudu toime pandud rünnak infosüsteemis olevate andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse vastu. Lõpp-punkt üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule (Elektroonilise side seadus, jõustunud , edaspidi ESS) WiFi Wireless Fidelity, käesolevas töös kasutatakse traadita võrguühenduse ja traadita kohtvõrgu tähistamiseks. Kasutatud õigusaktide lühendid (Lühendid ) AvTS Avaliku teabe seadus ESS Elektroonilise side seadus HOS Hädaolukorra seadus IKS Isikuandmete kaitse seadus 4

5 InfoTS Infoühiskonna teenuse seadus JAS Julgeolekuasutuste seadus JäTS Jälitustegevuse seadus KarS Karistusseadustik KrMS Kriminaalmenetluse seadustik PPVS Politsei ja piirivalveseadus. RahaPTS Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus RSVS Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus. 5

6 SISSEJUHATUS aasta aprillis ja mais tabasid Eesti avaliku ja erasektori ettevõtete infosüsteeme rünnakud, mis oma mastaapsuselt ja koordineerituselt olid maailmas ainukordsed. Need rünnakud näitasid, et infosüsteemidel on oluline osa riigi toimimisel ning nende eesmärgipärase tegevuse häirimine kujutab endast ohtu riigi julgeolekule. Seetõttu moodustati Kaitseministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajatest Küberjulgeoleku strateegia komisjon. Komisjon töötas välja Küberjulgeoleku strateegia aastateks (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008). Küberjulgeoleku tagamiseks viidi läbi korralduslikke ja õiguslikke muutusi. Näiteks jõustusid muudatused karistusseadustikus (KarS), mille tulemusena lisandusid terrorikuriteo koosseisu terroristlikul eesmärgil toime pandavad arvutikuriteod (Karistusseadustik, jõustunud ). Selliseid kuritegusid käsitletaksegi käesolevas töös küberterrorismina. Lisaks karistusseadustikule täiendati elektroonilise side seadust, isikuandmete kaitse seadust (IKS) (Isikuandmete kaitse seadus, jõustunud ), avaliku teabe seadust (AvTS) (Avaliku teabe seadus, jõustunud ) ja infoühiskonna teenuse seadust (InfoTS) (Infoühiskonna teenuse seadus, jõustunud ) aastal loodi Tallinnasse NATO Küberkaitse Kompetentsikeskus, mille eesmärgiks on arendada NATO küberkaitse võimekust läbi küberkaitsealase koostöö. Seega peab Eesti riik küberjulgeoleku tagamist oluliseks valdkonnaks ning peab oluliseks ka valdkonna õiguslikku reguleerimist (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:14). Arvutisüsteemide toimimisest sõltub enamus eluvaldkondi ning seetõttu on arvutisüsteemid atraktiivseks sihtmärgiks ka terroristidele. Kaitsepolitseiamet hindab terrorismi ohtu Eestis väikeseks (Kahar 2011:5). Kuid lähtudes FBI direktori Robert Mulleri sõnadest, on terroristliku ühendus Al-Qaeda viimase kümne aasta jooksul suurendanud enda kohalolekut internetis samale tasemele füüsilise maailmaga, ning Muller lisab, et küberterrorismi oht on 6

7 reaalne ning kiiresti suurenev (FBI 2010). Kuivõrd Eesti osaleb koalitsioonivägede koosseisus julgeoleku tagamisel Afganistanis on näiteks islamistlikust äärmuslusest lähtuv terrorismioht ka Eestis reaalne. Samuti ei ole välistatud ka muudest ideoloogilistest terrorismiliikidest pärinevad rünnakud. Igapäevaselt kasvab inimeste poolt loodavate andmete ning neid andmeid töötlevate ja talletavate arvutisüsteemide hulk. Kuna ühiskonna sõltuvus arvutisüsteemidest kasvab, kasvab ka oht, et infosüsteemide vastu võidakse toime panna terroristliku eesmärgiga küberrünnakuid. Julgeolekuekspertide hinnangul ei ole maailmas veel aset leidnud küberrünnakut, mida saaks käsitleda käesoleva lõputöö mõistes küberterrorismina (Tikk 2011:92; Che 2008:10). Samal ajal on Eesti ministeeriumite ja ametite töörühmad aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõttes hinnanud ulatuslikke küberrünnakuid väga kõrge riskiga hädaolukorraks (Siseministeerium 2011:5). Rünnakud arvutisüsteemide vastu võivad kaasa tuua ohu inimeste eludele ja tervisele ning suure varalise kahju. Näiteks hinnatakse Hansapangale aasta küberrünnakutega tekitatud kahju kümnest miljonist kuni ühe miljardi kroonini (Anvelt ). Arvutisüsteemide töö häirimise tõttu võivad ohtu sattuda elutähtsate teenuste osutamine, seega riigi funktsioonide toimimine. Lähtudes sellest, et küberrünnakutega kaasnevad suured varalised kahjud ja oht paljude inimeste eludele ja tervisel, on vajalik uurida võimalusi, kuidas selliseid rünnakuid ennetada. Ennetustöö tegemise aluseks on seda võimaldava õigusliku regulatsiooni olemasolu. Kuigi küberterrorismi näol on osaliselt tegemist rahvusvahelise julgeolekuohuga ja seetõttu rahvusvahelise õiguse valdkonda puudutava küsimusega, tagab siseriiklik õigus siiski esmase raamistiku ennetustegevuseks ning on vastavalt vajadusele kiiremini modifitseeritav. Käesolev lõputöö eesmärgiks on uurida Eestis kehtivaid küberterrorismi ennetamise eesmärgil rakendatavaid õigusakte ja analüüsida, kas need õigusaktid tagavad efektiivse küberterrorismi ennetamise ning pakkuda välja autoripoolseid mõtteid analüüsi käigus esile kerkinud probleemide lahendamiseks. Uurimisteema on aktuaalne, sest ühiskonna sõltuvus arvutisüsteemidest kasvab ning kasvab ka oht, et arvutisüsteemide vastu võidakse toime panna terroristliku eesmärgiga küberrünnakuid. Samuti võidakse terroristlike küberrünnakuid 7

8 kombineerida muude terrorismi vormidega, mistõttu võivad rünnakute tagajärjed olla väga rasked. Seatud eesmärgi saavutamiseks püstitab lõputöö uurimisküsimuse: Kas Eesti siseriiklik õigus tagab efektiivse küberterrorismi ennetamise? Uurimisküsimusele vastuse leidmiseks kasutatakse käesolevas lõputöös kvalitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumiseks kasutatakse õigusaktide sisu analüüsi. Õigusaktide sisu tõlgendamiseks kasutatakse erinevaid tõlgendamisvõtteid, eelkõige ajaloolist ja teleoloogilist meetodit. Uuritavate õigusaktide valim moodustati olustikulise kriminaalpreventsiooni teooriast lähtuvalt ning põhines autori omapoolsetel tõlgendustel teooriast. Lõputöö käigus seati lõputöö eesmärgist lähtuvalt kolm uurimisülesannet: 1) selgitada, mida on võimalik käsitleda küberterrorismina, 2) missugused on küberterrorismi ennetamist tagavad siseriiklikud õigusaktid ning 3) kas uuritavad õigusaktid on küberterrorismi ennetamisel efektiivsed. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse küberterrorismi mõistet ning antakse lühiülevaade küberterrorismi erinevatest käsitlustest. Teine peatükk on jagatud alapeatükkideks. Esimeses alapeatükis käsitletakse olustikulise kriminaalpreventsiooni teooriat, mille põhjal läheneb autor küberterrorismi ennetamisele ning loob selle lähenemise põhjal valimi uuritavatest õigusaktidest. Teises alapeatükis pakub autor välja võimalikud küberterrorismi sihtmärgid ning analüüsib nende süsteemide kaitset reguleerivate õigusaktide sisu. Kolmandas alapeatükis käsitletakse võimalikke õigusrikkujaid ja nende väljaselgitamist võimaldavate õigusaktide sisu. Neljandas alapeatükis analüüsitakse õigusakte, mis võivad küberterrorismi puhul toimida ennetavate valvuritena. Kokkuvõtvas osas antakse hinnang püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning tuuakse välja analüüsi käigus ilmnenud probleemid ning võimalikud autoripoolsed lahendused. 8

9 1. KÜBERTERRORISMI MÕISTE Mõiste küberterrorism koosneb kahest osamõistest - küber ja terrorism. Küber (ingl.k cyber ) tuleneb sõnast küberneetika ja viitab nähtuse seotusele juhtimise, side ja infotöötlusega (Erelt 2006b). Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt tähendab terrorism süstemaatilist vägivalla kasutamist või sellega ähvardamist poliitiliste või sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks (harilikult teatud rühmade poolt) või terroriaktide toimepanek (Langemets, Tiits, Valdre, Veskis, Viks ja Voll 2006b). Küberterrorism Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on terroriaktide toimepanemine arvutivõrgu kaudu (Langemets, Tiits, Valdre, Veskis, Viks ja Voll 2006a). Ennetama tähendab kellestki või millestki ette või mööda jõudmist. Kuritegude ennetamine preventsioon või ärahoidmine või vältimine või tõkestamine (Erelt 2006a). Tuginedes eesti kirjakeele aluseks olevale õigekeelsussõnaraamatule tähendab küberterrorismi ennetamine seega arvutivõrgu kaudu toime pandavate terroriaktide ärahoidmist, vältimist või tõkestamist. Küberterrorismi mõistet kasutatakse ja käsitletakse erinevate autorite poolt erinevalt. Seetõttu peab lõputöö autor vajalikuks anda käesolevas peatükis ülevaade küberterrorismi erinevatest käsitlustest ja detailselt lahti seletada, mida käesolevas töös küberterrorismi all mõistetakse. 1.1 Küberterrorismi mõiste käsitlus erialakirjanduses Ameerika Ühendriikide terrorismiekspert Walter Laqueur on loendanud kokku üle 100 erineva terrorismi definitsiooni. Ühiseks jooneks neis definitsioonides on vägivalla kasutamine või selle kasutamisega ähvardamine. Definitsiooni muus osas on erinevaid lähenemisi. (Laquer 1999:6) Näiteks käsitleb Euroopa Liit terrorismi, kui tegevust, mis taotleb elanikkonna hirmutamist, sunnib valitsusi või rahvusvahelisi organisatsioone astuma mingeid samme või nende 9

10 astumisest hoiduma, destabiliseerib või hävitab mingi riigi või riikidevahelise organisatsiooni põhilisi poliitilisi, põhiseaduslikke, majanduslikke või sotsiaalseid struktuure. (Männik 2007:10-11) Nii nagu terrorismi mõistel on loendatud üle saja erineva definitsiooni, puudub ka küberterrorismi mõistel ühtne definitsioon. Kuigi küberterrorismiks tituleeritakse ajakirjanduse poolt igasugused küberintsidente, on erialases kirjanduses üldiselt levinud küberterrorismi mõiste kaht liiki käsitlust küberterrorism, kui konkreetse terroristlikul eesmärgil toime pandud küberrünnak, ja küberterrorism, kui infotehnoloogiliste vahendite kasutamine küberrünneteks ja muude terrorismiaktide ettevalmistamiseks. Laiema käsitluse kohaselt loetakse küberterrorismiks tahtlikku digitaalse infosüsteemi, võrgu või komponendi kasutamist eesmärgiga toetada või läbi viia terroristlikke tegevusi või rünnakut (Devost 1996). Sellise küberterrorismile lähenemise tähistamiseks kasutab Talihärm (2010:63) inglise keelset mõistet tool-oriented cyberterrorism. Antud definitsiooni kohaselt on küberterrorismiks infosüsteemide, võrgu ja komponentide kasutamine terroristide poolt vahendina oma eesmärkide saavutamisel, mille alla kuuluvad rünnakud interneti kaudu, terroristlike vaadete levitamine veebilehtedel, propaganda levitamine ja ähvarduste edastamine, rahaliste vahendite hankimine, terrorismi rahastamine, eraviisiline suhtlemine, krüpteerimine ja anonüümsuse saavutamine, tegevuste planeerimine ja toetamine, avaliku informatsiooni kogumine, treenimine ning muul viisil terrorismile kaasaaitamine (Brunst 2008:35-52). Eesti karistusõiguses vastaks sellistele tegevustel lisaks -s 237 sätestatud küberterrorismi tegudele ka 237¹- 237³ kirjeldatud kuriteokooseisud, kui arvutisüsteeme kasutatakse küberterrori kuriteost erineva terrorikuriteo toimepanemist toetava vahendina, ehk terrorikuriteo, kui põhiteo toetava tegevusena (KarS). Lõputöö autor antud küberterrorismi käsitlusega ei nõustu, sest analoogia põhjal ei nimetata küberkuritegudeks selliseid kuritegusid, kus arvutit on kasutatud mingi kuriteo ettevalmistamiseks vaid selliseid kuritegusid, mille puhul on sündmuskohaks digitaalne keskkond. Enim kasutatakse küberterrorismi mõistet tähenduses, mille on defineerinud Dorothy Denning (2000): Küberterrorismi all mõistetakse üldiselt ebaseaduslikke rünnakuid arvutite, võrkude 10

11 ja nendes talletatud informatsiooni vastu või selliste tegudega ähvardamist, eesmärgiga hirmutada või sundida valitsust või selle liikmeid ellu viima poliitilisi või sotsiaalseid eesmärke. Eliot Che (2008:8) lisab olulise täiendusena juurde asjaolu, et rünnak peab olema toime pandud kasutades infotehnoloogilist vahendit. Sellise definitsiooni kohaselt ei kuulu küberterrorismi alla füüsilised rünnakud infosüsteemide vastu ega infosüsteemide kasutamine muude terrorismiaktide toimepanemisel. Küberterrorismi sarnase käsitluse tähistamiseks kasutab Talihärm (2010:64) inglise keelset väljendit target-oriented cyberterrorism. Lõputöö autor pooldab küberterrorismi mõiste kasutamist arvutisüsteemi kaudu ja arvutisüsteemi vastu terroristliku eesmärgiga toime pandud rünnakute tähistamiseks. Problemaatiliseks punktiks küberterrorismi mõiste juures on selle piiritlemine küberkuritegevusest. Lõputöö autor on seisukohal, küberterrorismi eristamine tavalisest küberkuriteost seisneb eelkõige selle motivatsiooni avaldumises. Avaldumise vormiks võiks olla näiteks mingi terroristlikuks peetud rühmituse poolt teo toimepanemise eest vastutuse võtmine või rünnaku vahetu seos mõne konkreetse sündmusega (näiteks mingi terroristliku ühenduse liidri kinnipidamine). Samuti on probleemseks kohaks küberrünnaku eristamine küberterrorismi rünnakust, ehk milline peaks olema tagajärg, et tegemist oleks küberterrorismiga, mitte lihtsalt küberrünnakuga? Lähtudes käesolevas töös kasutatavast karistusseadustiku kohasest küberterrorismi definitsioonist, ei oma rünnaku tagajärg olulist rolli kuna karistatav on isegi sellise teoga ähvardamine (KarS). Loomulikult peaks ähvardamise puhul esinema ka reaalne oht või vähemalt peaks elanikkonnas sellest ähvardamisest tekkima reaalne hirm. 1.2 Küberterrorismi käsitlus karistusseadustikus Käesolevas lõputöös kasutatakse küberterrorismi mõistet tähenduses, mis langeb põhimõtetelt kokku Denningu ja Che käsitlustega ning on sätestatud KarS -s 237 lõikes 1 järgmiselt: Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase, välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemise, keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või vara ebaseadusliku 11

12 hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise või arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise eest, samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest, kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda, karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. (KarS) Terrorikuritegu paikneb karistusseadustiku riigivastaste süütegude peatükis, riigivõimu vastaste kuritegude jaos. Kaitstav õigushüve on riigivõim(u sõltumatus). Terrorikuritegude objektiivseteks tegudeks loetakse rahvusvahelise julgeoleku vastaste tegude (KarS ), isikuvastaste tegude (KarS ), elu või tervist ohustava keskkonnavastaste tegude (KarS 364, 365, 367, 368, 368 2), välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud tegude (KarS ), üldohtlike kuritegude (KarS ), keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise tegude (KarS 93, 103), vara ebaseadusliku hõivamise tegude, olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamise tegude ( 203), arvutiandmetesse sekkumise tegude ( 206), arvutisüsteemi toimimise takistamise tegude ( 207) toimepanemist või selliste tegude toimepanemisega ähvardamist. (Sootak ja Pikamäe 2009: ) Terrorikuriteo oluliseks koosseisutunnuseks on objektiivsete tegude eesmärgid, mida on KarS -s 237 loetletud kokku seitse: 1) sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema 2) või tegemata jätma 3) tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust 4) see hävitada 5) tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust 6) see hävitada 7) tõsiselt hirmutada elanikkonda. (KarS) Terrorismikuritegude erinevus tavalisest kuritegevusest seisnebki nende tegude eesmärgist ning loetletud kuritegude toimepanemist saab vaadelda kui taktikat ja vahendit poliitilise eesmärgi saavutamisel (Männik 2007:11). Terrorismi jaotust ideoloogia põhjal käsitletakse käesoleva lõputöö 2. peatükis, motiveeritud õigusrikkujaid puudutavas jaotises. 12

13 Arvutikuriteod terrorikuriteo koosseisus Küberterrorismina käsitletakse käesolevas lõputöös KarS 237-s loetletud kuriteokooseisude hulgas neli vahetult arvutite ja infosüsteemidega seotud tegu: arvutiandmetesse sekkumine või sellega ähvardamine ja arvutisüsteemi toimimise takistamine või sellega ähvardamine. Kuigi karistusseadustikus on eeltegudena nimetatud kaks konkreetset tegu: arvutiandmetesse sekkumine ja arvutisüsteemi toimimise takistamine, on kirjutatud KarS 237 kommentaarides järgmist: Arvutiandmetesse sekkumine või arvutisüsteemi toimimise takistamine on alates lisatud eeltegu, mis võib vastata -de tunnustele, kuid ei pruugi. (Sootak ja Pikamäe 2009:636) Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas (Künnapu 2007) on vastupidiselt karistusseadustiku kommentaaride koostajale eelnõu koostaja punktis 5 toonud välja, et peab lisandunud arvutikuritegevuse koosseisudena silmas KarS 206 ja 207: Muudatuse eesmärgiks on laiendada terrorikuriteo mõistet, s.t täiendada loetelu kuritegudest, mille toimepanemist -s 237 sätestatud terroristlikul eesmärgil loetakse terrorikuriteoks. Eelnõu kohaselt loetakse terrorikuriteoks ka andmetesse sekkumine, arvutivõrgu toimimise takistamine, samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamine /.../. Seega on seaduse eelnõu looja ja seaduse tõlgendaja seisukohtades erinevused, millest nähtub, et eelnõu looja on pidanud vajalikuks terroristlikul eesmärgil toime pandud KarS 208-s sätestatud kuritegusid eraldi terrorikuriteona sätestada. KarS 206 lg 1 sätestab kuriteona arvutisüsteemis olevate andmete või programmi ebaseadusliku muutmise, kustutamise, rikkumise või sulustamise, samuti arvutisüsteemi andmete või programmi ebaseadusliku sisestamise. Eraldi on karistusseadustiku 206 lõikes 2 välja toodud rünnak elutähtsa valdkonna arvutisüsteemi vastu või olulise kahju tekitamise, mille eest sanktsioon näeb ette rangema karistuse. (KarS) Arvutisüsteemina käsitletakse seadet või seadmete gruppi, millest vähemalt üks täidab automaatse andmetöötluse funktsiooni ning toetub arvutikuritegevuse vastase konventsiooni definitsioonile, kus sama mõiste puhul kasutatakse terminit infosüsteem (Sootak ja Pikamäe 2009:554). 13

14 Arvutiandmeteks loetakse igasugust faktide, teabe või mõiste esitust infosüsteemis töötlemiseks sobivas vormis. Programmina käsitletakse süntaktilist üksust, mis vastab mingi programmeerimiskeele reeglitele ning koosneb teatava automatiseeritud andmetöötlusfunktsiooni täitmiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest, mille kohaselt arvutisüsteem teostab automatiseeritud andmetöötlust. Muutmise all mõeldakse olemasolevate andmete või programmi asendamist teiste andmete või programmiga. Kustutamine tähendab olemasolevate andmete või programmi kustutamist arvutisüsteemist. Rikkumiseks loetakse andmetesse või programmi muudatuste tegemist, mille tulemusena muutub võimatuks andmete või programmi kasutamise nende esialgseks otstarbeks või raskendab seda. Sulustamine tähendab seda, et andmed ja programmid säilivad arvutisüsteemis, kuid arvutisüsteemi kasutaja ei saa neid kasutada kuna juurdepääs nendeni on takistatud. Andmete või programmi sisestamine tähendab nende arvutisüsteemi kandmist andmetöötlusprotsessiks või säilitamiseks. (Sootak ja Pikamäe 2009:555) Arvutisüsteemi toimimise takistamine on KarS 207 lõike 1 kohaselt arvutisüsteemi toimimise ebaseaduslik häirimine või takistamine andmete sisestamise, edastamise, kustutamise, rikkumise, muutmise või sulustamise teel. Raskemalt on sanktsioneeritud KarS 207 lõike 2 kohaselt sama tegu, kui sellega on tekitatud oluline kahju, takistatud elutähtsa valdkonna tööd või avaliku teenuse osutamist. (KarS) Arvutisüsteemi toimimise häirimine on oma sisult arvutisüsteemi funktsioonide täitmise halvendamine, mis avaldub arvutisüsteemi poolt ülesannete täitmise aeglustamises. Arvutisüsteemi toimimise takistamiseks loetakse aga arvutifunktsioonide täitmise vähemalt ajutise lakkamise põhjustamist. Andmete edastamine on igasuguste infosüsteemis töötlemiseks sobivas vormis faktide, teabe või mõistete ühest punktist teise edastamine, tavaliselt telekommunikatsiooniühenduses. Siia alla mahuvad kõikvõimalikud teenusetõkkerünnakud (DoS, DDoS), samuti arvutisüsteemi töö häirimine e-kirjade masspostituse teel (spamming). 207 erinevus 206 seisneb selles, et iga andmetesse sekkumine ei pruugi kaasa tuua arvutisüsteemi töö häirimist või takistamist ning 207 puhul võib arvutiandmetesse sekkumine olla ka seaduslik, kuid sellise tegevuse tahtlus peab olema 14

15 suunatud arvutisüsteemi toimimise häirimiseks või takistamiseks. (Sootak ja Pikamäe 2009: ) Arvutikuritegevuse vastane konventsioon, mis on oluliseks arvutikuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelise koostöö aluseks, deklareerib arvutiandmete ja -süsteemide konfidentsiaalsuse, puutumatuse ja kättesaadavuse vastaste õigusvastase tegevusena ebaseadusliku sisenemise (art 2), ebaseadusliku pealtkuulamise (art 3), andmetesse sekkumise (art 4), süsteemi sekkumise (art 5), seadmete kuritarvitamise (art 6), arvutisüütegudena arvutiandmete võltsimise (art 7), arvutikelmuse (art 8), lapspornoga seotud süüteod (art 9) ja autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumisega seotud süüteod (art 10). Samuti taotleb konventsioon selle ratifitseerinud riigil artiklites 2-11 sätestatud süütegude katsete, tahtlikele tegudele kaasaaitamise ja selliste tegude toimepanemisele kallutamise kriminaliseerimist. (Arvutikuritegevuse konventsioon) Terroristlikul eesmärgil toime pandud arvutikuritegusid ei ole konventsioonis eraldi välja toodud, kuid artikkel 14 lõige 2 annab õiguse rakendada konventsiooni sätteid lisaks artiklites 2-11 sätestatud kuritegude ka arvutisüsteemi kaudu toime pandud muude kuritegude menetlemisel, samuti kuriteo kohta elektrooniliste tõendite kogumisel. Seega annab arvutikuritegevuse vastane konventsioon õigusliku aluse arvutisüsteemi kaudu toime pandud terrorikuriteo ettevalmistamise puhul alustatud kriminaalmenetluse käigus konventsiooniga kooskõlla viidud siseriikliku õiguse raames koguda tõendeid võimalike toimepanijate kohta ja teostada kuritegu ettevalmistavate isikute poolt arvutisüsteemi kaudu edastatavate sõnumite läbivaatamist ja andmete saamist nende võrguliikluse kohta välisriigist. (Arvutikuritegevuse konventsioon) Küberterrori kuriteo ebamäärane käsitlus rahvusvahelistes lepingutes piirab autori hinnangul ladusamat koostööd selliste kuritegude ennetamisel ja hilisemat tõendite kogumist. Probleemiks on eelkõige teiste riikide puudulik õigusruum küberterrorismi vastu võitlemisel. Arvestada tuleb asjaoluga, et arvutikuritegevuse vastase konventsiooni on lõputöö kirjutamise ajal ratifitseerinud kõigest 33 riiki (Convention ), tunnustatud 195-st riigist (U.S. Department of State 2012). Selleks, et rahvusvahelist küberjulgeolekualast koostööd 15

16 parendada, on Eesti küberjulgeoleku strateegia seadnud riigi üheks eesmärgiks rahvusvahelise koostöö edendamise (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:22). Kuigi küberterrorismi ennetamisel on rahvusvaheline koostöö tähtis, keskendutakse käesolevas lõputöös siseriiklikele võimalustele küberterrorismi ennetada ja lähtutakse küberterrorismi karistusseadustikust tulenevast definitsioonist. 16

17 2. KÜBERTERRORISMI ENNETAMISE VÕIMALUSED EESTI SISERIIKLIKUS ÕIGUSES 2.1 Olustikulise kriminaalpreventsiooni teoreetilised lähtekohad Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade olustikulise kriminaalpreventsiooni teoreetilistest alustest ning uuritakse selle rakendatavust küberterrorismi puhul. Olustikuline kriminaalpreventsioon (ingl k Situational Crime Prevenetion) on kriminoloogiline teooria, mis sisaldab endas elemente argielu teooriast ja ratsionaalse valiku teooriast. Olustikulise kriminaalpreventsiooni keskseks väiteks on, et üldjuhul leiab kuritegu aset, kui ajaliselt ja ruumiliselt langevad kokku kolm asjaolu (kuriteo kolmnurk- ingl k Crime Triangle): motiveeritud õigusrikkuja, sobiv sihtmärk ja otsese või kaudse valvuri puudumine. Eeldatakse, et kuritegusid panevad toime ratsionaalsed, kaalutlevad inimesed, kes igapäevaste tegevuste käigus sattudes võimalustesse panna toime kuritegusid, võtavad arvesse olustikulisi asjaolusid, langetavad tegevuse tasuvuse põhjal otsuse, kas kuritegu toime panna või mitte. Muutes olustikulisi tingimusi viisil, et kulutused kuriteo toimepanemisele kasvavad ning kuriteost saadav kasu väheneb, on teooria kohaselt võimalik mõjutada potentsiaalse kurjategija otsustusprotsessi ja seeläbi kuritegu ära hoida. (Von Lampe 2011:147) Olustikuline kriminaalpreventsioon keskendub iseseisvate korralduslike ja keskkonnatingimuste analüüsile ja muutmisele konkreetsete kuritegude ennetamisel. Teooria kesksel kohal ei ole kriminaalõiguse süsteem vaid avalike ja erasektori organisatsioonid ja asutused, kelle tooted, teenused ja tegevused ajendavad kurjategijaid erinevaid kuritegusid toime panema. (Clarke 1997:2) Rakendatavad abinõud liigitatakse vastavalt iseloomule: õigusrikkumise toimepanemist raskendavad, õigusrikkumise toimepanemise riski suurendavad (vahelejäämise riski suurendamine) ja õigusrikkumisest saadavat tulu vähendavad. Kuritegude ennetamine 17

18 seisnebki nende abinõude rakendamises (Traat ja Markina 2005:52). Clarke (1997:18) on nende nelja abinõu põhjal välja toonud 16 erinevat tehnikat kuriteo toimepanemise võimaluste vähendamiseks (vt lisa 1). Õigusrikkumiste toimepanemist raskendavad abinõud Olustikulise kriminaalpreventsiooni teooria kohaselt on õigusrikkumiste toimepanemist raskendavad asjaolud: eesmärgi saavutamise raskendamine, kuriteo objektile ligipääsu raskendamine, õigusrikkuja kõrvalejuhtimine ja õigusrikkumise soodustegurite vähendamine. Eesmärkide saavutamise raskendamine toimub läbi objekti turvalisuse suurendamise. Tavakuritegevuse ennetamisel suurendatakse objektide turvalisust läbi turvauste, lukkude, trellide, pääsusüsteemide paigaldamise ning muude turvameetmete rakendamisega. Kuriteoobjektile saab ligipääsu raskendada näiteks piirdeaedade rajamisega. Teooria praktilise rakendamise näitena varguste vähendamisel võib tuua sularaha asendamise elektroonse rahaga (krediitkaardid, raha ülekandmine pangaarvele). Õigusrikkuja kõrvalejuhtimine tähendab õigusrikkuja potentsiaalsest ohvrist või sihtmärgist kõrvalejuhtimist. Eramutest toime pandavate varguste vähendamisel on osutunud edukaks linnaplaneerimisel elamupiirkondadesse loodud nn tupiktänavad, et vähendada kurjategija juhuslikku sattumist elamupiirkonda. Õigusrikkumise soodustegurite vähendamine on levinuimaid abinõusid kuriteoennetuses. Näitena võib tuua relvakontrolli lennujaamades kaaperdamise riski vähendamiseks, joogiklaaside asendamine plastiktopsidega avalikel üritustel selleks, et vähendada kakluste käigus joogiklaasi kasutamisest tekkida võivaid raskeid vigastusi. (Traat ja Markina 2005:52) Õigusrikkumise toimepanemise riski suurendavad abinõud Kuriteo toimepanemine muutub kurjategija jaoks ohtlikumaks, kui kurjategija võidakse tabada ja süüdi mõista. Kui hoonetesse sisse- ja väljapääse valvatakse, tõstab see riski, et kurjategijat võidakse kontrollida või ta jääb valvurile meelde. Igasugune järelevalve suurendab õigusrikkuja vahele jäämise riski. Praktiliste meetmetena kuuluvad siia ka kauplustesse paigaldatud turvaväravad ja signalisatsioonisüsteemid. (Traat ja Markina 2005:52) 18

19 Võimalike valvureid küberterrorismi ennetamisel käsitletakse neljandas alapeatükis. Õigusrikkumisest saadavat tulu vähendavad abinõud Õigusrikkumisest saadava tulu vähendavate abinõude eesmärgiks on erinevate võtete rakendamise kaudu vähendada kuriteo tulemusena saadavat tulu ja läbi selle kaudu mõjutada õigusrikkujat õigusrikkumise toimepanemisest loobuma. Siia kuuluvad sularaha asendamine pangakaartidega, esemete märgistamine selleks, et muuta ese äratuntavaks ja eristatavaks ning seetõttu raskemini realiseeritavaks. (Traat ja Markina 2005:53) Sellest järeldab lõputöö autor, et terrorismi puhul võiks saadavaks tuluks olla terroristi poolt taotletava eesmärgi saavutamine ja suurimat kasu toob sealjuures võimalikult suure kahju tekitamine või võimalikult suure osa elanikkonna hirmutamine. Järelikult on vajalik esiteks suurendada rünnakuobjektide turvalisust ja võimalikke objekte hajutada, et minimeerida ühest rünnakust tekkida võivaid kahjusid. Samas on vajalik tegeleda elanikkonna teadlikkuse tõstmisega ja psühholoogilise ettevalmistamisega kriisisituatsioonideks. Võimalikke sihtmärke ja nende kaitsemeetmeid käsitletakse teises alapeatükis. Ratsionaalse valiku põhimõte küberterrorismi kontekstis Motiveeritud õigusrikkujaks on argielu teooria kohaselt inimene, kel on motiive seaduse rikkumiseks. Masskuritegevuse puhul näiteks narko- ja alkoholisõltlased, toksikomaanid, mängusõltlased, jõukudesse kogunenud ja hulkuvad noorukid, kauaaegsed töötud jne. Teooria toetub põhimõttele, et üldreeglina panevad kuritegusid toime tavainimesed (Traat ja Markina 2005:6). Võimalikke õigusrikkujaid ja nende tuvastamist võimaldavaid õigusakte käsitletakse kolmandas alapeatükis. Seaduse rikkumine nõuab aga rea otsuste tegemist. Teo toimepanija teostab valiku kuriteoliigi, koha ja aja ning sihtmärgi osas. Ratsionaalse valiku teooria aluseks on autorid valinud viis põhimõtet, millest lähtumist peetakse kasulikuks nii uurimistöös kui ka kuritegevuse kontrolli ülesehitamisel. Nendeks põhimõteteks on: 19

20 1) Ratsionaalsuse põhimõte eeldatakse, et kuritegelik käitumine on üldreeglina ratsionaalne, pidades silmas, et soovitud eesmärkide saavutamist võimalikult tõhusate aktsioonide läbi. Victoroff (2005:17) toob välja, et terroristid kannatavad harva psühholoogiliste häirete all, mistõttu oleks võimalik ratsionaalse valiku teooriat nende käitumise analüüsimiseks kasutada. 2) Vastastikuse mõjutamise põhimõte kuritegelik käitumine hõlmab nagu muudki käitumisviisid indiviidi ja keskkonna vastastikkust mõjutamist ning kuriteosündmus ongi sellise vastastikuse mõjutamise tulemus. 3) Valiku põhimõte vaadeldes rikkumist seaduserikkuja ettekujutuste, valikute ja otsustuste tulemusena, siis selline lähenemisviis on kasulik kuritegeliku käitumise sihtide ja meetodite selgitamisel. 4) Kuriteospetsiifilisuse põhimõte kuna erinevad kuriteod erinevad oma sihtmärkide ja meetodite poolest, siis nad tõenäoliselt hõlmavad erinevaid valikuid ja otsuseid ning seetõttu tuleb alati arvestada kuriteo spetsiifilisust. 5) Otsustamismudelite põhimõte vajalikud on erilised, kuriteospetsiifilised kuriteo toimepanemise ja kuriteosse kaasahaaratuse otsuse kirjeldused. Need peegeldavad aja, tagajärje ja muude muutujate üle otsustamise loomuse erinevusi. (Traat ja Markina 2005:6-8) Ratsionaalse valiku teooria kohaselt on terroristide poolt küberrünnakute toimepanemine üha tõenäolisem. Brunst (2008:36) on välja toonud 6 sellist seisukohta toetavat argumenti: 1) Interneti kaudu saab rünnakut läbi viia ükskõik millisest maailma punktist. Ei ole vajalik olla sündmuse juures nagu klassikalise pommirünnaku puhul. Rünnaku läbiviimiseks vajalik internet on paljudes riikides laialdaselt kättesaadav, kasutades selleks näiteks kaasaegset mobiiltelefoni. 2) Ettevalmistatud rünnakut saab käivitada ilma täiendavaid toiminguid tegemata, seega võib rünnaku kiirelt esile kutsuda mõni poliitiline või muu sündmus, ehk küberrünnaku kaudu on võimalik koheselt alustada kättemaksu aktsiooni. 3) Paljude rünnakute puhul ei sõltu läbiviimise kiirus ründaja internetiühenduse kiirusest, näiteks koordineeritud teenusetõkestamise rünnaku puhul. Vastupidiselt, võimalik on 20

21 ära kasutada ründeobjekti internetiühenduse kiirust, seega levitada näiteks ründaja edasise sekkumiseta võimalikult palju erinevat pahavara. 4) Interneti kaudu toime pandud rünnakud on võimalik hoida anonüümsena ning jälitamatutena, kasutades selleks spetsiaalset anonüümsust tagavat tarkvara, kasutades ära hõivatud arvuteid või suunates liikluse läbi mitme erineva riigi. 5) Hinna ja kasumi suhe on äärmiselt positiivne: interneti kasutamine on odav. Paljude rünnakute teostamiseks ei ole vaja kiiret internetiühendust ning see on enamustes riikides taskukohane. Kahjud, aga mis rünnaku kaudu tekitatakse võivad olla äärmiselt suured. Näitena Harju Maakohtu poolt leidis kriminaalasjas nr tõendamist hagi süüdlase D. Galuškevitši vastu summas 2817, 86 eurot ( krooni), kes koos kriminaalmenetluse käigus tuvastamata isikutega rakendas ajavahemikul Eesti Reformierakonna veebilehe vastu teenusetõkestuse rünnakut. (Harju Maakohtu otsus kriminaalasjas nr ). Samuti hinnatakse samal aastal toimunud teenusetõkestamise rünnakust endisele Hansapangale tekitatud varalist kahju 10 miljonit eesti kroonist kuni miljardi eesti kroonini (Anvelt ). Kui selline rünnak toob kaasa näiteks elutähtsa teenuse häirimise või seiskumise, võib lisaks varalisele kahjul kaasneda rünnakuga ka oht inimeste eludele. Võimalikult suure kahju ja avalikkuse tähelepanu saavutamine aga teenibki terroristliku tegevuse eesmärgi realiseerimist. 6) Sageli on rünnakuid kerge läbi viia, sest paljud sihtmärgid on halvasti kaitstud. Seega on ründajatel valida paljude huvitavate sihtmärkide vahel. Kui valitud sihtmärk ei osutu valitud meetodit kasutades sobilikuks, on võimalus valida paljude teiste sihtmärkide vahel. (Brunst 2008:36) Seega tagab arvutite kaudu rünnakute toimepanemine anonüümsuse ja madalate kulude juures märkimisväärse tulemuse, kusjuures infoteenuste katkemine puudutab enamikku elanikkonnast. Järelikult tagavad sellised rünnakud laialdase meediakajastuse. Meediakajastus võib aga võimendada olukorra tõsidust, seetõttu aidata tahtmatult kaasa terroristliku eesmärgi saavutamisele. Tuginedes olustikulise kriminaalpreventsiooni ennetamise põhimõttele on vajalik küberterrorismi ennetamiseks rakendada meetmeid, mis aitaksid vähendad sihtmärgi atraktiivsust, välja selgitada võimalikud motiveeritud isikud ja neid kuriteost kõrvale juhtida 21

22 ning suurendada valvuri kohalolekut, eesmärgiga suurendada vahelejäämise riski. Järgnevas kolmes alapeatükis analüüsitakse nende kolme meetme reguleeritust Eesti siseriiklikus õiguses. Käesolevas lõputöös on valitud küberterrorismi analüüsimiseks olustikulise kriminaalpreventsiooni teooria. Olustikulise kriminaalpreventsiooni põhimõtteid on rakendatud erinevate kuritegude ennetamisel ning see on osutunud üldjuhul edukaks (Clarke 1997:ix; Von Lampe 2011:149). Olustikulise kriminaalpreventsiooni rakendamine organiseeritud kuritegevuse ennetamisel Olustikulise kriminaalpreventsiooni rakendamise võimalikkust organiseeritud kuritegevuses on analüüsinud Von Lampe (Von Lampe 2011: ) ja teised autorid (Bullock, Clarke& Tilley 2010). Kuigi organiseeritud kuritegevus on keerulise struktuuriga, saab Von Lampe käsitluse kohaselt iga kuriteo organiseerimist vaadelda etappidena. Iga etapi realiseerimist aga kui toimepandavat kuritegu, mis leiab aset, kui ajalis-ruumiliselt on täidetud kuriteokolmnurga tingimused. Seega teoreetiliselt on võimalik neid osategusid ära hoida rakendades olustikulise kriminaalpreventsiooni võtteid. Von Lampe (2011:159) suhtub siiski olustikulise kriminaalpreventsiooni teooria rakendamisse kriitiliselt ja tõi välja, et organiseeritud kuritegevuse puhul tuleb arvestada asjaoludega, et kurjategijad on vähem sõltuvad olustikulistest asjaoludest kui organiseerimata kurjategijad ning nad on võimelised muutma ebasoodsaid tingimusi enda kasuks. Samuti tuleb organiseeritud kuritegevuse puhul arvestada, et teiste isikute juuresolek kuriteo toimepanemisel on teise tähendusega, pidades silmas, et organiseeritud kuritegude toimepanemise juures viibib hulgaliselt inimesi, kes ei mängi valvurina olulist rolli kuritegude ärahoidmisel. Kolmanda asjaoluna toob Von Lampe välja seisukoha, et kuriteo toimumise asjaolude ajalis-ruumilise kokkulangemine katab vaid osa kogu kurjategija kuritegevuse ahelast. (Von Lampe 2011:159) 22

23 Victoroff (2005:5) toob välja, et terrorismiakte korraldavad nii üksikisikud, kui terroristlikud ühendused. Valdavalt on toimepanijaiks siiski teatud meelestatusega ühendused. Terroristlik ühendus KarS 237¹ tähenduses on kolmest või enamast isikust koosnev püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendus, mille eesmärgiks on terrorikuriteo toimepanemine. Selline definitsiooni viitab aga organiseeritusele ning lõputöö autor nõustub von Lampega (2011:159) selles osas, et terrorismi näol on reeglina tegemist organiseeritud tegevusega ning tuleb arvestada asjaoluga, et võimalikud toimepanijad ei sõltu nii suurel määral keskkonnast, kui tavaline kurjategija, vaid on mingil määral võimelised keskkonda muutma neile sobivas suunas. Lõputöö autori hinnangul on kuritegelikul ja terroristlikul ühendusel mitmeid sarnaseid jooni, eelkõige püsiva juhtimisstruktuuri näol. Erinevaks jooneks võib pidada kuritegeliku organisatsiooni ja terroristliku organisatsiooni puhul nende poolt toime pandavate kuritegude avalikkuse. Selle all peab lõputööautor silmas seda, et reeglina on organiseeritud kurjategijate puhul kuritegude toimepanemine sissetulekuallikas ning seega soovib organiseeritud kurjategija jääda pigem anonüümseks ning edasise tegevuse jätkamiseks kuritegusid varjata. Vastupidiselt, terrorikuriteo puhul on reeglina kuriteo avalikkus ja kajastamine oluline laialdase tähelepanu köitmiseks ja enda vaadete esiletoomiseks. Sageli kaasneb terrorismikuriteoga manifestatsioon, näitena Breiviku juhtum (Norway ) või avalik vastutuse võtmine näiteks hoone ründamise puhul Nigeerias, Abujas (Terrorist ). Von Lampi lähenemine organiseeritud kuritegevusele kui kuritegude organiseerimisele ja selle organiseerimisprotsessi osadeks jagamine on lõputöö autori hinnangul rakendatav ka terrorismi puhul. Sellise tegevuse reaalse rakendamise näiteks võib pidada lõhkeainete käitlemise ranget regulatsioon eesmärgiga kontrollida selliste materjalide tsiviilkäivet. Materjali hankimine aga ei ole midagi muud, kui üks lüli rünnaku ettevalmistamisest ja korraldamisest. Materjali hankimist saab aga omakorda vaadelda kui kuriteo kolmnurga kaudu analüüsitavat tegu, millel on oma motiveeritud toimepanija (terrorist), sobiv sihtmärk (lõhkeaine) ja valvuri puudumine (keegi, kes sekkuks aine ebaseaduslikku käitlemisse ja üleandmisse). Kõrvaldades või raskendades range regulatsiooni ja järelevalvega sobiva 23

24 sihtmärgi kättesaadavust, on kõrvaldatud üks kuriteokolmnurga nõutav osa ning seega ära hoitud või oluliselt raskendatud materjali hankimise, kui osateo toimumine. Kuivõrd lõhkematerjali olemasolu on plahvatuse organiseerimisel vajalik, on kokkuvõttes murtud lüli kuriteo ahelas ning seega konkreetne terrorikuritegu jääb toime panemata. Sama põhimõtet saab küberterrorismi ennetamise kontseptsiooni üle tuua. Näiteks konkreetse teenusetõkestamise rünnaku puhul on eduka rünnaku läbiviimiseks vajalik teatud hulga ründavate arvutite olemasolu. Üks võimalus sellise rünnaku läbiviimiseks on kasutada pahavara kaudu üle võetud arvutivõrke (botnet), mida on võimalik rentida sõltuvalt rünnaku kestvusest või keerukusest dollari eest (Brunst 2008:40). Plaani edukaks elluviimiseks on vaja organiseerida mitu kuritegu. Seda kuritegude ahelat nimetatakse inglise keeles kui crime script ehk kuriteo stsenaarium (Bullock et al 2010:2). Üheks kuriteoks näiteks teenusetõkestamise rünnaku täideviimise ahelas on sobiva botneti enda kasutusse saamine. Selle osateo realiseerimiseks on aga vajalik kolme elemendi olemasolu: motiveeritud õigusrikkuja (võimalik terrorist), sobiv sihtmärk (botnet) ja valvuri puudumine. Selleks, et botneti võimalikku kasutada andmist terroristile ära hoida, on vajalik kõrvalda üks kuriteokolmnurga elemendist. Keelustades ja kõrvaldades sellised botnetid, on ära hoitud küberrünnaku realiseerimise üks lülisid ning kogu ahel on katkenud järelikult on ära hoitud konkreetne küberterrorismi rünnak. Takistades võimaliku motiveeritud isiku poolt vahendi hankimise läbi tema isiku väljaselgitamise varjatud andmete kogumisega, on võimalik tõkestada isiku poolt küberterrorismi vahendi, botneti hankimine. Seega on ära hoitud botneti võimaliku ründaja kätte sattumine, mistõttu konkreetset rünnakut sel viisil ei toimu. Monitoorides internetikeskkonda on võimalik leida kohti, kust saab hankida vajalikke botnetvõrgustikke. Monitoorides ja kõrvaldades sellist informatsiooni esitavad veebilehed, on valvuri kohaloluga suurendatud riski õigusrikkumise toimepanemiselt tabatud saada. Järelikult on heidutamisega mõjutatud võimalikku ründajat botneti hankimisest ja seega kogu teo toimepanemisest loobuma. Seega on loodud iga osateo kõrvaldamiseks omaette kuriteo kolmnurk, mille elementide mõjutamisega on võimalik põhitegu ära hoida. Toodud näite võimalikud osateod ja 24

25 ennetamise põhimõtteskeem on toodud lõputöö lisas nr 2. Kokkuvõttes leiab lõputöö autor, et olustikulise kriminaalpreventsiooni kontseptsiooni on võimalik rakendada küberterrorismi ennetamisel, eelkõige konkreetse kuriteo analüüsimisel ning võimalike ennetatavate ja mõjutatavate elementide väljaselgitamiseks. Sellist analüüsi saab aga kasutada konkreetse kuriteo ennetamise poliitika ja õigusliku raamistiku väljatöötamiseks. 25

26 2.2 Võimalikud sihtmärgid ja nende kaitse Läbi viidud uuringute põhjal (Victoroff 2005:14-17) on terroristid reeglina ratsionaalselt kaalutlevad. Sama seisukohta kinnitab 2001.a rünnakud New Yorgis asuva Maailma Kaubanduskeskuse kui hoolikalt valitud lääneliku sümboli suhtes. Valitud oli suurt varalist ja moraalset kahju toovad sihtmärgid ning kogu tegevus näis olevat hoolikalt planeeritud ja läbi viidud. Olustikulise kriminaalpreventsiooni põhimõttest lähtuvalt toimub sihtmärgi valik ratsionaalse otsustuse tulemusena, see tähendab, et rikkuja põhimõtteks oleks väikseima riskiga tagada maksimaalne tulemus. Tuues sama põhimõtte üle terrorismi konteksti tagada võimalikult väikeste vahenditega võimalikult suur kahju ja selle tulemusena maksimaalselt hirmutada sihtgruppe. Seega on võimalike sihtmärkide osas potentsiaalselt kõige kõrgem rünnakuriskiga elutähtsad teenused ja nende infosüsteemid kuna nende teenuste katkemine puudutab enamust elanikkonnast. Rünnaku alla võivad lisaks sattuda riigisaladust töötlevad infosüsteemid, infoühiskonna teenust pakkuvate ettevõtete infosüsteemid, meediateenuseid osutavate ettevõtete infosüsteemid ning muud eraettevõtete ja -isikute infosüsteemid, samuti kohaliku omavalitsuse ja riigi infosüsteemid, mis ei ole vahetult seotud elutähtsa teenuse pakkumisega. Näiteid mitteterroristlikest küberrünnakutest selliste teenuste vastu võib tuua mitmeid: aasta aprillis sattusid Eestis riigi valitsemisega seotud teenustele lisaks küberrünnaku alla ka erasektori teenused (Tikk, Kaska ja Vihul 2010:21), aastal sattus küberrünnaku alla Valgevene Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabaduse Valgevene veebileht (Tikk et al 2010:39), aastal langes küberrünnaku ohvriks üle 300 Leedu veebilehe, nende hulgas nii riiklikud kui erasektori veebilehed (Tikk et al 2010:54). Viiruse Stuxnet rünnak Iraani tuumajaama kontrollsüsteemi vastu aastal on tõsiseks ohu märgiks (Davies 2011). Elutähtsat teenust mittepakkuvatel erasektori ettevõtetel puudub kohustus infosüsteemidel turvameetmeid rakendada, mistõttu võib olla lihtsam rünnata näiteks online meediaväljaandeid, sisestada sinna eksitavat informatsiooni ning tekitada sellega ühiskonnas 26

27 paanikat või hirmu ning läbi selle hirmu mõjutada isikuid, elanikkonna gruppe või organisatsioone midagi tegema või tegemata jätma seega täita terrorismi eesmärki. Olustikulise kriminaalpreventsiooni teooria kohaselt tuleb kuriteo ennetamiseks tugevdada sihtmärkide turvalisust (Clarke 1997:3). Lõputöö autori arvates ei piisa üksnes selliste meetmete rakendamisest vaid selleks, et võimalikku ründajat rünnakust loobuma mõjutada, on vajalik jätta ründajale ka mulje, et antud süsteem on kaitstud. Järgnevalt analüüsitakse kaitsmist vajavate infosüsteemide kaitsekorraldust kehtiva õiguse kohaselt. Tinglikult võib kaitsmist vajavad infosüsteemid jagada nelja kategooriasse: 1) Riigisaladuse töötlussüsteemid, mille turvalisuse määrab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (RSVS) koos alamaktidega ( 39), rakendab töötlussüsteemi kasutaja, järelevalvet teostab Teabeamet ( 23) (Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus, jõustunud ) 2) Elutähtsat teenust osutavate era- ja avaliku sektori asutuste infosüsteemid, mille elektroonilise turbe meetmed kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega (HOS 40 lg 2), arendab RIA Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond, rakendab süsteemi haldja ja järelevalvet teostab RIA järelevalveosakond (HOS 47 lg 2 p 1) 3) Riigi ja kohaliku omavalituse ja nende allasutuste infosüsteemid, kus töödeldakse avalikku ja piiratud ligipääsuga teavet. Kaitsemeetmed määrab AvTS 43 9 lõike 1 punkti 4 kohaselt Vabariigi Valitsus (Infosüsteemide turvameetmete süsteem - ISKE (jõust )), rakendab süsteemi haldaja, järelevalvet teostab RIA järelevalveosakond (AvTS 53¹). 4) Eraettevõtete ja füüsiliste isikute kasutuses olevad infosüsteemid, kus süsteemis töödeldakse isikuandmeid, peab töötleja kasutusele võtma organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed (IKS 25 lg 1) ja järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Kui ettevõte pakub elektroonilise side teenust, on teenuse pakkuja kohustatud vastavalt elektroonilise side seaduse 87² tagama teenuste turvalisuse ning terviklikkuse. Kui elektroonilise side teenuse näol ei ole tegemist elutähtsa teenusega ega töödelda isikuandmeid, valib infosüsteemi kaitsemeetmed 27

28 haldaja ise, järelevalve meetmete rakendamise üle teostab haldaja, riiklik järelevalve puudub. Vaadeldavate infosüsteemide kaitsemeetmed määravad õigusaktid on toodud lihtsustatult lisas nr 3. Kuivõrd iga valdkonna infosüsteemide kaitse korralduse spetsiifilisem analüüs ei mahuks antud lõputöö mahtu, siis järgnevalt on antud ülevaade elutähtsate teenuste arvutisüsteemide, kui potentsiaalset suurimat rünnakuriski omavate infosüsteemide kaitse korraldusest. Elutähtsate teenuste kaitse korraldus Kuni hädaolukorra seaduse jõustumiseni a sätestas valmistumise korra hädaolukorraks valmisoleku seadus, mis kehtis ajavahemikul kuni Hädaolukorraks valmisoleku seaduse 7 lg 2 p 1 kohaselt oli Siseministeeriumi ülesandeks lisaks avaliku korra kaitse, tulekustutus ja päästetöödele ka andmepankade kaitse korraldamine. Täpsemat kaitse korda seadus ei sätestanud. Olulise edasimineku elutähtsate teenuste infosüsteemide kaitsel tõi jõustunud hädaolukorra seadus. (Hädaolukorraks valmisoleku seadus, jõustunud ) Hädaolukorra seadus 9 loetleb kokku 42 elutähtsat teenust, mida korraldavad 7 ministeeriumit, kohalikud omavalitsused ja Eesti Pank. Kohalikest omavalitsustest on elutähtsa teenuse osutajad Tallinn, Kohtla-Järve, Narva, Pärnu, Tartu (Tegevused ). Kokku osutab elutähtsat teenust üle 100 ettevõtte ja riigiasutuse (Viira 2011:7). Elutähtsate teenuste tagamine toetub aga suuresti eraettevõtete hallatavatele infrastruktuurile, eelkõige telekommunikatsiooni võrkudele. Avalikul internetil põhineb ka Eesti riigi infosüsteemi põhikomponent turvaline andmevahetuskiht X-tee (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:13). Seega on infosüsteemid osa elutähtsa teenuse infrastruktuurist ning nende toimimine elutähtsa teenuse osutamisel hädavajalik. 28

29 Tulenevalt HOS -st 40 on elutähtsa teenuse osutaja kohustatud tagama elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise. Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Vastavat määrust ei ole lõputöö koostamise ajaks Riigi Teatajas avaldatud. RIA Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond on andnud kodulehel soovitusi rakendada kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks kolme standardeid ja kontrollküsimustikke: US-CCU küberturbe kontroll-küsimustik, Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem ja UK CPNI juhendid SCADA kaitseks. Küberjulgeoleku strateegia kohaselt peab aastaks olema täielikult rakendatud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri küberjulgeoleku turvameetmed (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:29). Järelevalvet elutähtsa teenuse infosüsteemide turvameetmete alalise rakendamise üle teostab HOS 47 lg 2 p 2 kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või tema määratud ministeeriumi valitsemisala asutus. Tulenevalt HOS 40 ja 41-st on elutähtsa teenuse infosüsteemide füüsilise kaitse meetmete ning infovarade alaliste turvameetmete rakendamise kohustus elutähtsa teenuse osutajal, järelevalve pädevus on aga jagatud kahe riigiasutuse vahel. (HOS) Elutähtsate teenuste infosüsteemi seadmeid võib vaadelda kui HOS -s 41 sätestatud suure rünnakuriskiga objekti, kuna seadmete füüsiline kahjustamine või hävitamine häirib oluliselt kogu elutähtsa teenuse toimepidevust. Tulenevalt HOS 47 lg 2 p 3-st teostab suure rünnakuriskiga objektide füüsiliste kaitsemeetmete täitmise üle järelevalvet Kaitsepolitseiamet. Selle üle, aga missugused on konkreetse infosüsteemi turvameetmed, teostab kontrolli Riigi Infosüsteemide Amet (RIA). Seega on asutuste tegevuses osaline kattuvus. Tulenevalt Riigi Infosüsteemi Ameti põhimääruse (edaspidi RIA põhimäärus) 8 p 1-st ja 13 p 9-st teostab elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise üle järelevalvet Riigi Infosüsteemide Amet, täpsemalt järelevalveosakond (Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus, vastu võetud 29

30 ) (edaspidi: RIA põhimäärus). RIA järelevalveosakond teostab järelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise üle, riigivõrgu tehnilise toimivuse üle ning riigiasutuste infosüsteemidele rakendatavate turvameetmete üle. (RIA põhimäärus) RIA põhimääruse 13 lg 8 kohaselt korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond Eesti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset ning tegeleb sealhulgas riskianalüüside koostamise ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks vajalike turvameetmete arendamisega. Samuti koordineerib infoturbe standardite rakendamist riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute juures ning töötab nende rakendamiseks välja infoturbe alaseid soovitusi (RIA põhimäärus). Küberjulgeoleku strateegia kohaselt arvestatakse põhimõttega, et infoühiskonnas vastutab iga osaline tema valduses oleva võrguühendusega tehnilise seadme või süsteemi turvalisuse eest. Lähtudes põhimõttest, et küberjulgeoleku tagamise aluseks on hea infoturve, kus iga infosüsteemi omanik on teadlik oma vastutusest infosüsteemi heaperemehelikul kasutamisel ja rakendab teadvustatud riskidele vastavaid turvameetmeid, on eesmärgiks seatud infosüsteemide kasutajate infoturbeteadlikkuse tõstmise. (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:6) Nagu ülaltoodust nähtub, on elutähtsa teenuse kättesaadavus suuresti sõltuv nende teenuse tagamisel kasutatavast informatsiooni infrastruktuurist. Nende infrastruktuuride ründamine kasutades infotehnoloogilisi vahendeid terroristlikel eesmärkidel tooks kaasa teenuste tagamise katkemise ning mõjutaks riigi toimimist. Eestis on elutähtsate teenuste infosüsteemide ja nendega seotud infovarade elektroonilise turbe meetmete rakendamine jäetud konkreetse teenuse osutaja kohustuseks. Õigusaktiga ei ole kindlaks määratud nende infosüsteemide ega nendega seotud infovarade turvameetmed, kuigi seaduse kohaselt kehtestab vastavad meetmed Vabariigi Valitsus määrusega. Elutähtsat teenust osutavad riigi ja kohaliku omavalitsuse üksused on kohustatud rakendama andmekogude ja nendega seotud infovarade kaitseks infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi. 30

31 Erasektori ettevõtted, kes ei paku elutähtsat, sealhulgas elektroonilise side teenust, ei ole kohustatud sama korda järgima, kuid on teenuse kvaliteedi tagamiseks teatava turbetaseme saavutamisest ilmselt ise huvitatud. Harjumuspärase elukorralduse muutus läbi elutähtsa teenuse määratluse alla mittekuuluvate erasektori teenuste terroristlikul eesmärgil häirimise, kujutab aga endast samuti kõrgendatud ohtu, mille maandamiseks on lõputöö autori hinnangul vajalik välja töötada õiguslik regulatsioon. Selliste arvutisüsteemide all peab lõputöö autor silmas eelkõige online meedia väljaandeid, milliste teenuste tõkestamine või milles oleva informatsiooni ebaseaduslik moonutamine võib teatavates olukordades informatsiooni tarbijale kaasa tuua põhjendamatu hirmu tekkimise ning tõsta seega sellised teenused võimalike küberterrorismi ründeobjektide seas kõrgemale kohale. Kuigi karistusseadustiku arvutikuritegude ja küberterrorismi koosseisud näevad ette kriminaalvastutuse rünnaku toimepanija suhtes, ei sätesta selliste ettevõtete infosüsteemide kaitsenõudeid ükski riiklik õigusakt. Vajadust erasektori üldist infoturbe alast ettevalmistust tõsta, on kirjeldatud ka küberjulgeoleku strateegias (Küberjulgeoleku strateegia komisjon 2008:14). 31

32 2.3 Motiveeritud õigusrikkujad ja nende väljaselgitamine Käesolevas alapeatükis analüüsitakse küberterrorismi võimalikke toimepanijaid, lähtudes olustikulise kriminaalpreventsiooni teooriast ning uuritakse õigusakte, mis tagavad võimalike toimepanijate tuvastamise enne küberterrorismi kuriteo toimepanemist. Motiveeritud õigusrikkujad Victoroff (2005:7) on jaganud terrorismi ideoloogia järgi viide erinevasse kategooriasse. Nendeks on sotsiaal-revolutsiooniline terrorism (ingl k social revolutionary terrorism), paremäärmuslik terrorism (ingl k right-wing terrorism), natsionaal-separatistlik terrorism (ingl k nationalist-separatist terrorism), religioosne ekstremism (ingl k religious extremist terrorism) ja ühele teemale (näiteks loomade õigused) keskendunud terrorism (ingl k single issue terrorism). Sarnast jaotust on kasutanud ka Europol iga-aastases terrorismi ülevaates (European Police Office 2011). Ideoloogilise paljususe tõttu ei ole võimalik käesolevas lõputöös kajastada võimalikke meetmeid iga konkreetse terroristi või terroristliku motivatsiooni analüüsimiseks ega leida ka konkreetseid lahendusi nende isikute motiivide maandamiseks. Näitena vaadete paljususe kohta on 2005.a aastal Euroopa Liidu Nõukogu loetlenud üles 45 isikut ning 47 rühmitust ja üksust, milliseid peetakse terroristlikeks (Nõukogu ühine seisukoht ). Kaitsepolitseiameti aasta aastaraamatu kohaselt omab paremäärmuslik liikumine Eestis madalat kandepinda. Vasakäärmuslus omab küll toetajaid, kuid kumbki äärmusliikumine ei ole formeerunud terroristlikuks (Kahar 2011:7) aastal on Eestis märgatud islami, seal hulgas radikaalse islami pooldajate arvu tõusu. Rõhutada tuleb, et nende hulgas on ka isikuid, kes ilmutavad vaenulikkust lääne ühiskonna suhtes ning õigustavad vägivalda uskumatute vastu. Kuigi radikaalsest islamist tulenev terrorismioht Eestis on väike, on see siiski reaalne. Üheks ohu allikaks on asjaolu, et Eesti osaleb koalitsioonivägede koosseisus julgeoleku tagamisel Afganistanis, mis on aga 32

33 kujunenud islamistliku terrorismi üheks kasvulavaks. Islami terroristlike rühmituste nõudmiseks on koalitsioonivägede väljaviimine konfliktipiirkondadest (Kahar 2011:20). Seega võidakse koalitsioonivägesid toetavate riikide vastu toime panna terrorkuritegusid, sealhulgas küberterrorismi. Küberterrorismi olemuse tõttu on võimalik rünnakuid käivitada pea igast maailma paigast ning seetõttu on küberterrorismi näol klassikalisest terrorismist veelgi globaalsema ja raskemini prognoositava julgeoleku probleemiga. Tuginedes Kaitsepolitseiameti hinnangutele, võib järeldada, et Eestile kujutab suuremat ohtu pigem välisriigist lähtuv terroristlik tegevus (Kahar 2011:20-21). Kuid ka välisriigist lähtuva ohu ennetamiseks on vajalik efektiivseid siseriiklike seadusi ning seda enam on vajalik küberterrorismi ennetamiseks uurida võimalusi mõjutada teisi kaht kuriteo kolmnurgas olevat elementi. Järgnevalt analüüsitakse siseriiklike õiguslikke võimalusi küberterrorismi ennetamiseks läbi võimalike toimepanijate tuvastamise ja nende tegevuse tõkestamise. Analüüsitakse julgeolekuasutuste seadust, kriminaalmenetluse seadustikku ja jälitustegevuse seadust. Käesolevas lõputöös teiste võimalikke ründajaid tuvastada võimaldavate õigusaktide sisu eraldi ei uurita. Motiveeritud õigusrikkujate väljaselgitamine Julgeolekuasutuste seadus Julgeolekuasutuste seadus (JAS) 2 sätestab julgeolekuasutuste tegevuse eesmärgiks tagada riigi julgeolek põhiseadusliku korra püsimisega mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil ning julgeolekupoliitika kujundamiseks ja riigikaitseks vajaliku teabe kogumise ja töötlemise. JAS punkt 2¹ seab Kaitsepolitseiameti ülesandeks terrorismi ja selle rahastamise ning toetamise ärahoidmise ja tõkestamise ning selleks vajaliku teabe kogumise ja töötlemise. Kui julgeolekuasutuse tegevuse tulemusena kogutud teabest nähtub, et toime on pandud kuritegu, on uurimisasutus kohustatud alustama kriminaalmenetlust (KrMS). 33

34 Kuivõrd KarS 237 sätestab terrorikuriteona terroristlikul eesmärgil arvutisüsteemide kaudu ja arvutisüsteemide vastu toime pandud kuriteod, kuulub selliste terrorikuritegude menetlemine lähtuvalt Vabariigi Valituse määrusest nr lg 1 p 1 Kaitsepolitseiameti ülesannete hulka (Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus, vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega ). Terrorismi ennetamisel on Kaitsepolitseiametil järgmised julgeolekuasutuse õigused: 1) rakenda politsei ja piirivalveseaduses (PPVS) sätestatud alustel ja korras järelvalve meedet ning vahetut sundi (Politsei ja piirivalveseadus, jõustunud ). Kaitsepolitseiametil on oma ülesannete täitmisel seadusega politseiasutusele antud õigused ja kohustused ( 21). Järelevalve meetmeteks on teavitamine, ettekirjutus ja haldussunnivahendi kohaldamine, ohu tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine (PPVS 7¹² ). Vahetu sund seisneb füüsilise isiku, looma või asja mõjutamine füüsilise jõu, erivahendi või relvaga (PPVS 26) 2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning ametnikud, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud osutavad julgeolekuasutusele selle ülesannete täitmisel oma pädevuse piires abi; muude vahendite puudumisel võib julgeolekuasutus otsese ohu korral riigi julgeolekule nõuda oma ülesannete täitmiseks vastava abi osutamist üksikisikult ( 22) (JAS) 3) teeselda isikut, asutust või organit ( 23) (JAS) 4) koguda teavet vahetult julgeolekuasutuse, volitatud asutuse või koostööle kaasatud isiku poolt ( 24) (JAS) 5) piisavate andmete olemasolul ettevalmistatava või toimepandava kuriteo tõkestamiseks, piirata sõnumi saladust postisaadetise läbivaatusega, elektroonilise side võrgu kaudu edastatava sõnumi või muu teabe pealtkuulamise, -vaatamise või salvestamisega, või muul viisil edastatava teabe pealtkuulamise, -vaatamise või salvestamisega ( 25) (JAS) 6) Julgeolekuasutuse ametnik või koostööle kaasatud isik võib oma pädevuse piires kuriteo tõkestamiseks siseneda isiku eluruumi, valdusse või töökohta ilma isiku nõusolekuta või neid läbi otsida julgeolekuasutuse juhi korraldusel riigi julgeoleku 34

35 tagamiseks või kui on olemas piisavad andmed ettevalmistatava või toimepandava kuriteo kohta ning kui andmete kogumine on vajalik kuriteo tõkestamiseks. Eraelu puutumatust võidakse piirata isikuandmete kogumisega, varjatud jälgimisega, isiku samasuse varjatud tuvastamisega elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja või vastuvõtja isikuandmete ja asukoha kohta andmete kogumisega, varjatud sisenemisega eluruumi, muusse ehitisse või valdusse, andmekogusse, töökohta või sõidukisse teabe varjatud kogumiseks või salvestamiseks või selleks vajalike abivahendite paigaldamiseks. Varjatud sisenemiseks annab loa halduskohtu esimees või tema määratud isik ( 26-27) (JAS) 7) julgeolekuasutus võib oma ülesannete täitmiseks vajalike isikuandmete saamiseks pöörduda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poole, kui nende andmete saamine ei ole võimalik üldiselt kättesaadavast allikast või oleks seotud liigsete kulutuste või isikut, kelle isikuandmeid edastatakse, rohkem koormavate abinõudega ning kui seadusega ei ole selliste andmete üleandmine keelatud. Julgeolekuasutusel on oma ülesannete täitmiseks õigus saada füüsiliselt või eraõiguslikult juriidiliselt isikult vajalikku teavet. Isikuandmete andmise kohustust ei ole, kui julgeolekuasutus ei põhjenda isikuandmete saamise vajadust või isikuandmete andmine ei ole lubatud (JAS) 8) Julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel saadud teavet, mis ei puuduta isikuandmeid, võib edastada teisele riigiasutusele, kui see on vajalik selle ülesannete täitmiseks. (JAS) Olulisemateks vahenditeks küberterrorismi ennetamise protsessis võimalike toimepanijate tuvastamisel on kindlasti elektroonilise side võrgu kaudu edastatava sõnumi või muu teabe pealtkuulamine, -vaatamine või salvestamine (JAS). JAS sätted annavad piisavate andmete olemasolul ettevalmistatava või toimepandava kuriteo kohta õiguse asuda pealt kuulama võimalike osaliste telefonivestlusi ja internetiliiklust. Sellised vahendid aitavad välja selgitada ka terrorismikuritegu planeeriva isiku võimalikke sidemeid ja koguda andmeid võimaliku ründeobjekti ja meetodite kohta. 35

36 Lõputöö autori hinnangul on internetiliikluse pealtkuulamise puhul kindlasti probleemiks edastatava teabe maht ning sellest olulise informatsiooni välja sõelumine. Samuti on probleemiks side ja sõnumite krüpteeritus. Ka avalikult kättesaadavad krüpteerimisvahendid muudavad sõnumi lugemise kolmandate isikute jaoks äärmiselt keerukaks. Selleks, et sõnumi sisu lugeda, oleks vajalik saada juurdepääs seadmele, kus sõnum koostatakse ja krüpteeritakse või seadmele, kus sõnum dekrüpteeritakse ja loetakse. Näiteid sellistest tarkvaraliste lahendusteks pakuvad kuritegelikel eesmärkidel kasutatav nuhkvara ehk spyware, mille kaudu on võimalik tuvastada krüpteerimisvõtmed, kusjuures füüsilisi seadmeid ei ole vaja paigaldada. Õiguspärast võimalust sellise tarkvara installeerimiseks potentsiaalse ründaja arvutisse lõputöö autor käesoleval hetkel ei näe. JäTS kehtivuse lõppemisega KrMS sisse viidavad muudatused annavad arvutisüsteemi salajaseks sisenemiseks konkreetsema regulatsiooni -s lõikes 6, kuid JAS-i vastavaid muudatusi sisse ei ole viidud. JAS 26 lg 3 p 5 lubab varjatult siseneda eluruumi, muusse ehitisse või valdusse, andmekogusse, töökohta või sõidukisse teabe varjatud kogumiseks või salvestamiseks või selleks vajalike abivahendite paigaldamiseks. Andmekogu mõiste ei hõlma aga personaalarvuteid või mobiiltelefone. Kodu puutumatuse põhiõigus tuleneb põhiseaduse -st 33. Sama paragrahv nimetab ka juhtumid, millal riigil on lubatud neid õigusi piirata. Tulenevalt julgeolekuasutuste seaduse eelnõu seletuskirjast mõistetakse valdust, põhiseaduse 33 tähenduses, kus eristatakse isiku eluruumi, töökohta ja valdust. Selle lähenemise kohaselt peaks valdus hõlmama mistahes muu isiku võimuses oleva paiga või eseme, sealhulgas näiteks sõiduki, eluruumiks mitteoleva ehitise või rajatise vms. (Julgeolekuasutuste ) Võttes arvesse, et põhiseaduse ja julgeolekuseaduse eelnõude koostamise ajal ei olnud arvutisüsteemide kasutamine laialt levinud, veel enam, et seda ei ole nähtud riigi julgeolekut puudutava ohuna, ei ole selge, kas seadustes kasutatav valduse mõiste hõlmab arvutit või arvutisüsteemi ning seisukoha kujundamine vajaks täiendavat uurimist. Lõputöö autori seisukoht on, et õigusselguse tagamiseks oleks mõistlik sõnastada arvutisüsteemi varjatud sisenemine julgeolekuasutuste seaduses sarnaselt KrMS uue 36

37 redaktsiooniga. Oma põhiõigusi (õigus sõnumisaladusele ja valduse puutumatusele) sügavalt piirava iseloomu tõttu anda toimingu rakendamise lubamine samadele alustel sõnumisaladuse rikkumise loa andmisega. Seega üldjuhul peaks loa toimingu tegemiseks andma halduskohus, edasilükkamatutel juhtudel aga julgeolekuasutuse juht või tema poolt volitatud isik, nii nagu reguleeritakse kehtivas julgeolekuasutuste seaduses eluruumi varjatud sisenemist (JAS). Lisaks varjatud iseloomuga meetoditele on võimalus võimalike küberterrorismi toimepanijate tuvastamiseks ja monitoorimiseks kasutada ka avalikke meetodeid. Üheks selliseks võimaluseks on ära kasutada avalikku internetti. Weimanni (2008:61) hinnangul on al-qaeda üha enam enda eesmärkide saavutamiseks kasutamas internetti. Weimann toob välja, et al- Qaeda kasutab sadu veebilehti, foorumeid, jututubasid, elektroonilisi teadetahvleid ja blogisid. Seega vajab internet pidevat monitoorimist. Kuna terrorismivastane võitlus on riikide ühine julgeolekuküsimus, on von Knop (2008:8-23) arutelus pakkunud välja luua riikide ühine avaliku informatsiooni töötlemise süsteemi (Collaborative Terrorism Data Fusion Centre). Arvestades, et iga riigi julgeolek ja selle tagamine on riigi suveräänsuse küsimus ning nõuab vastastikkust usaldust, võib riikidel olla mõningasi kõhklusi süsteemiga liitumise osas. Kuigi antud süsteemi näol oleks mingil määral dubleeritud Europoli tööfaili Hydra (Europol 2010:10) ja Interpoli aastal loodud terrorismivastase võitluse töörühma Fusion Task Force (Fusion ) raames tehtav koostöö, on lõputöö autor seisukohal, et sellise ühise analüüsimeeskonna loomine on kasulike on otstarbekas mitmel moel. Kuivõrd terrorismi näol on tegemist riikide ühise ohuga, aitaks ühise analüüsimeeskonna poolt andmete kogumine ja analüüsimine säästa iga osaleva riigi ressurssi, kuna iga riik ei peaks eraldi samu andmeid koguma ja töötlema. Vabaneva ressursi saaks aga rakendada andmekogumise meetodite ja analüüsivahendite arendamisse. Kriminaalmenetluse seadustik Kriminaalmenetlust alustatakse, kui selleks on ajend ja alus. Ajendiks võib olla kuriteoteade või kuriteole viitav muu teave. Kriminaalmenetluse ajendiks võib olla prokuratuuri või uurimisasutuse sedastatud teabelevis avaldatud kuriteole viitav teave või kuriteole viitav 37

38 teave, mille on sedastanud uurimisasutus või prokuratuur oma ülesandeid täites. (KrMS) Kriminaalmenetluse aluseks on kuriteo tunnuste sedastamine kriminaalmenetluse ajendis. Kuriteokoosseisud on kirjeldatud KarS eriosas. Kuivõrd karistusseadustik sätestab kuriteona terrorikuriteo toimepanemisele suunatud ühenduse loomise, juhtimise, sinna kuulumise või sinna liikmete värbamise, terrorikuriteo ettevalmistamise ja terrorikuriteo toimepanemisele üleskutsumise, terrorikuriteo toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise ja toetamise, on selliste tegevuste kohta informatsiooni laekumise korral uurimisasutusel kohustus alustada kriminaalmenetlust. (KarS, KrMS) KrMS 32 annab uurimisasutusele õiguse teostada menetlustoiminguid - seega koguda tõendeid ja välja selgitada isikud, kelle eesmärgiks on Kars 237 sätestatud terrorikuriteo toimepanemine. Uurimistoiminguteks kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on: tunnistaja ( 68), kannatanu ( 37, 68) ja kahtlustatava ülekuulamine ( 75), vastastamine ( 77), ütluste seostamine olustikuga ( 79), äratundmiseks esitamine ( 81), vaatlus ( 84-86, 88-89), läbiotsimine ( 91), uurimiseksperiment ( 93). Samuti on vastavalt KrMS -le 105 võimalik korraldada ekspertiise. (KrMS) Kriminaalmenetluses on lubatud 110 kohaselt koguda tõendeid jälitustoimingutega, kui tõendite kogumine muude menetlustoimingutega on välistatud või oluliselt raskendatud ning kriminaalmenetluse esemeks on esimese astme kuritegu või tahtlikult toimepandud teise astme kuritegu, mille eest on ette nähtud karistusena vähemalt kuni kolm aastat vangistust. Terrorikuritegu ja sellega vahetult seotud kuriteod kuuluvad esimese astme kuritegude hulka. Terrorikuriteo toimepanemise eest ja terroristlikku ühendusse kuulumise eest on maksimaalse karistusena ette nähtud eluaegne vangistus, terrorismikuriteo ettevalmistamine ja üleskutsumine terrorikuriteo toimepanemisele, samuti terrorikuriteo ja selle toimepanemise rahastamise eest on ette nähtud karistusena kuni kümne aastane vangistus. Seega on terrorikuritegude puhul lubatud kasutada tõendite kogumisel jälitustoiminguid. (KrMS) Jälitustoiminguteks kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus ja asendamine ( 115), posti või telegraafisaadetise varjatud läbivaatus ( 116), andmete kogumine üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kaudu edastatavate sõnumite 38

39 kohta ( 117), tehniliste sidekanalite kaudu edastatava teabe või muu teabe salajane pealtkuulamine- ja vaatamine ( 118), kuriteo matkimine ( 119) ja politseiagendi kasutamine ( 120). (KrMS) Kriminaalmenetluse seadustiku kohane rahvusvaheline koostöö hõlmab väljaandmist välisriigile, riikide vastastikust abi kriminaalasjades, välisriigi kohtuotsuse täitmist alustatud kriminaalmenetluse ülevõtmist ja üleandmist, koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Eurojustiga ning loovutamist Euroopa liidu liikmesriigile ( 433 lg 1). Vastastikkuse abistamise raames on muude toimingute hulgas loetletud ka õigus teostada vastavalt 472-le Schengeni liikmesriigis piiriülest jälgimist. Terrorismikuriteo puhul on lubatud edasilükkamatutel juhtudel alustada piiriülest jälgimist ka enne asukohariigi poolt loa saamist ( 472 lg 4 p 19). Eurojustile on omaalgatuslikult vastavalt -le 473 lubatud edastada menetlustoiminguga kogutud teavet, kui kogutud teave võib olla välisriigis kriminaalmenetluse alustamise ajendiks või soodustada alustatud kriminaalmenetluses kuriteo asjaolude selgitamist. (KrMS) Eeltoodust nähtuvalt on kriminaalmenetluse seadustik oluliseks vahendiks küberterrorismi põhikuriteo ennetamisel, andes võimalusi koguda tõendeid, kui ilmneb, et isik või isikute grupp asub looma terroristliku ühendust ja sinna liikmeid värbama, terrorikuritegu ette valmistama ja terrorikuriteo toimepanemisele üleskutseid tegema, terrorikuriteo toimepanemisele suunatud tegevust rahastama ja toetama. Samuti annab kriminaalmenetluse seadustik teatavad võimalused teha rahvusvahelist koostööd ning taotletakse näiteks teises riigis mingi menetlustoimingu teostamist. Rahvusvahelise koostöö aluseks on reeglina vajalik, et kuritegu, mille raames koostööd taotletakse oleks karistatav ka riigis, millelt abi taotletakse. (KrMS) Küberterrorismi näol on tegemist uue kuriteokoosseisuga ning Eesti on üks väheseid riike, kus terroristlikul eesmärgil arvutisüsteemide kaudu toime pandav kuritegu on selgelt karistusõiguses sätestatud ning teistes riikides sellise kuriteokoosseisu puudumine võib saada takistuseks kriminaalmenetluse alase koostöö tegemisel. Sarnaselt Eesti karistusõigusele on Prantsuse karistusõiguses (Code Penal) terrorismikuriteona käsitletavad arvutikuriteod, mis on toime pandud eesmärgiga läbi tõsise 39

40 avalikku korra rikkumise elanikkonda hirmutada (artikkel 421-1, lõige 2). Samuti, Austria karistusõiguse allika Strafgesetzbuc i artikkel 278c lõike 1 punkti 6 kohaselt on terrorikuritegu arvutiandmete kahjustamine, kui sellega põhjustatakse oht elule või suur varaline kahju. Luksemburgi Code Penal artikkel kriminaliseerib terrorikuriteona kõik kuriteod, mille eest on nähtud vähemalt kolme aasta pikkune vangistus ning mis on toime pandud terroristliku eesmärgiga. (Tikk et al 2010:29) Oluliseks rahvusvahelise koostöö aluslepinguks on arvutikuritegevuse vastane konventsioon. Arvutikuritegevuse vastane konventsioon võimaldab teha rahvusvahelist koostööd arvutikuritegude uurimisel, mis ei ole terroristlikule eesmärgil toime pandud, andes siiski võimalusi koguda tõendeid riigist, mis on konventsiooni ratifitseerinud ning vastavalt sellele enda siseriikliku õiguse konventsiooni põhimõtetega kooskõlla viinud. Jälitustegevuse seadus Jälitustegevuseks loetakse jälitustegevuse seaduses (JäTS) ja kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras jälitustoimingute teostamine. Jälitusasutusteks on 6 kohaselt oma pädevuse piires Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Sõjaväepolitsei, Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla ning Maksu- ja Tolliamet. JäTS 9 nimetab jälitusmenetluse ajenditeks muude ajendite hulgas vajadus koguda tõendeid kriminaalmenetluses (p1) ning vajadus koguda teavet kuritegude ärahoidmiseks ja tõkestamiseks (p 3). Jälitusasutustel on õigus teostada JäTS -s 12 ja kriminaalmenetluse seadustiku 3. peatüki 8. jaos sätestatud tingimustel ja korras jälitustoiminguid. JäTS annab õiguse jälitusmenetluse käigus teostada järgmisi jälitustoiminguid: andmete varjatud kogumine jälitustegevuses osalevate ja salajasele koostööle kaasatud isikute poolt; võrdlusmaterjali varjatud kogumine ning dokumentide ja esemete varjatud vaatlus ning esmauuringud; varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus ja asendamine; isikusamasuse varjatud tuvastamine; elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja või vastuvõtja isikuandmete ja asukoha kohta andmete kogumine. (JäTS) Kui jälitusemenetlus on alustatud kriminaalmenetluses tõendite kogumise ajendil, on Politseija Piirivalveametile ja Kaitsepolitseiametil õigus teostada kohtueelses menetluses 40

41 kriminaalmenetluse seadustiku 3. peatüki 8. jaos sätestatud kohtu luba nõudvaid jälitustoiminguid. 7 annab jälitusasutuse järgmised õigused: teostada JäTS -s 12 ja kriminaalmenetluse seadustiku 3. peatüki 8. jaos sätestatud tingimustel ja korras jälitustoiminguid, kaasata isikuid salajasele koostööle jälitustegevuses -s 14 sätestatud tingimustel ja korras, koguda, talletada, analüüsida ja kasutada teavet, moodustada kuritegude tõkestamise ja avastamise tagamiseks vajalikke teabesüsteeme ja andmekogusid, mis pole käsitatavad andmekogudena avaliku teabe seaduse mõttes, kasutada konspiratsioonivõtteid, mis võimaldavad varjata jälitustegevuses osalejaid, samuti toimingute otstarvet ning kasutatavate ruumide ja transpordivahendite kuuluvust, kasutada lepingu alusel teiste isikute elu- ja muid ruume ning vara, teeselda isikuid ja organeid -s 71 sätestatud tingimustel ja korras; suunata kontrollitavatesse grupeeringutesse ja ühendustesse ning üksikisikute juurde variisikuid kuritegeliku kavatsuse või tegevuse selgitamiseks ning sellest loobumisele mõjutamiseks, kasutada oma koosseisulisi töötajaid variisikutena tööl teistes asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides ning kaasata jälitustegevusse asjatundjaid nende nõusolekul. (JäTS) Kokkuvõttes annab JäTS võimaluse küberterrorismi ennetada läbi varjatud andmete kogumise ja töötlemise. Koostoimes JAS ja KrMS-ga määrab JäTS siseriiklikus plaanis raamistiku varjatult tuvastada võimalikud küberterrorismi toimepanijad enne teo aset leidmist, seega ennetades konkreetse küberrünnaku ärahoidmist. Olulist tuge terrorismi ennetamisel läbi terrorismi rahastamise tõkestamise pakub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) (Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus, jõustunud ). Kuid nagu eelnevalt on välja toodud, eeldab küberterrorismi võimalike toimepanijate väljaselgitamine rahvusvahelist koostööd. Rahvusvahelise koostöö aluseks on aga siseriiklik regulatsioon ning seetõttu on oluline, et siseriiklik õigus toetaks efektiivset küberterrorismi ennetamist. Rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö tagab kriminaalmenetluse seadustik. Kriminaalmenetluse seadustiku käigus tehtavate õigusabitaotluste menetlemine on aga aeganõudev protsess. Kuna küberterrorismi toimepanemine ei eelda pikemat ettevalmistust ning rünnaku läbiviimine toimub kiiresti, on lõputöö autor seisukohal, et kriminaalmenetluse seadustik ei taga kiiret reageerimist ning vajaks paremate võimaluste 41

42 leidmiseks täiendavat analüüsi. Informatsiooni kiiret vahetamist aitavad tagada riikide asutuste otsekontaktid ning julgeoleku alane koostöö näiteks Prümi koostöö raames. 42

43 2.4 Võimalikud valvurid Olustikulise kriminaalpreventsiooni teooria kohaselt leiab kuritegu aset, kui ajalis-ruumiliselt langevad kokku kolm elementi- motiveeritud õigusrikkuja, sobiv sihtmärk ning puudub valvur, kes kuritegu oma kohaloluga takistaks. Tavakuritegevuse puhul võib kuritegu ärahoidvaks valvuriks olla näiteks kaupluse turvatöötaja, turvaväravad, videovalve kaamerate, signalisatsiooni jm olemasolu. Samuti võib valvuriks olla ka tavaline inimene. Ratsionaalselt mõtlev kurjategija valib võimaluse, kus vahelejäämise risk on madalam ning teades, et teda võidakse jälgida, teo toimepanemiselt tabada ja vastutusele võtta, mõjutab see objekti valikut. (Traat ja Markina 2005:7). Seega on vajalik, et valvuri olemasolu oleks rikkujale teada. Praktilise näitena valvurite rakendamisest terrorismi ennetamisel saab tuua 1970-ndatel USA lennujaamades kasutusele võetud pagasi ja reisijate läbivalgustamise süsteeme, mis tõi kaasa lennukite kaaperdamise olulise vähenemise (Newman & Clarke 2007). Käesoleva lõputöö autor leiab, et küberterrorismi puhul on valvuriks kõik meetmed, mis tagavad ründaja ja tema tegevuse tuvastamise ning võimaldavad vahetult rikkumisse sekkuda seega tõrjuda ohtu. Liikudes mõõda elektroonilist jälge sihtmärgist toimepanija suunas on esimeseks punktiks sihtmärk ise, ehk rünnatav infosüsteem või selles leiduvad andmed. Teisel kohal info liikumise teekond lõppkasutajani ehk interneti teenusepakkuja ja kolmandal kohal võrku ühendamise punkt. Selleks, et tuvastada võimalik rünnak ja ründaja, on vajalik infosüsteemi poolt temaga ühendusi loovad seadmed tuvastada ning see katse talletada ja muuta õigustatud isikutele kättesaadavaks. Elektroonilise jälje üks võimalik teekond ja sel teekonnal olevad valvurid on ära toodud lõputöö autori poolt koostatud lihtsustatud skeemis (lisas nr 4). Kõrvutades sama põhimõtet füüsilise maailmaga võiksid ühenduste logid omada sama efekti nagu turvakaamera salvestised, millelt on võimalik tuvastada isikute liikumise kellaaeg ja teatud tunnused. Turvakaamera salvestiselt ei ole võimalik koheselt tuvastada konkreetse 43

44 isiku identiteet, kuid omades teavet tema väliste tunnuste ja liikumisteede kohta, on vajadusel võimalused tema identifitseerimiseks olemas. Samamoodi ei ole ühenduse võtnud IP põhjal võimalik koheselt tuvastada, kes konkreetse numbrikombinatsiooni taga seisab. Kuid IP numbri kaudu on vajadusel võimalused isikuni jõuda. Olustikulise kriminaalpreventsiooni praktilise rakendusena füüsilises maailmas saab vaadelda liikumispiirangu kehtestamist teatud olulistes piirkondades liikumisel. Liikumise kontrollimiseks kasutades magnetkaartide lugejaid või füüsilist valvurit. Selleks, et mingile ressursile ligi pääseda on vajalik tuvastada taotleja isik ning kontrollida, kas see isik on territooriumile lubatavate isikute nimekirjas või mitte. Sama põhimõtet kasutatakse ka teatavate inforessurssidele ligipääsemisel. Sisestades süsteemi enda kasutajatunnuse ja parooli, toimub autentimine, misjärel konkreetsele kasutajale omistatakse varasemalt määratletud tegevusõigused ehk toimub autoriseerimine. Selline meede aitab ära hoida tuvastamata isikute pääsemise süsteemidesse ning tagab sisenenud isikute tagantjärele tuvastamise. Seega aitab autentimine suurendada impersonaalsust ja suurendada oluliselt riski vahelejäämiseks. Ei ole kuigi tõenäoline, et poevaras esitab enne varguse toimepanemist turvatöötajale enda isikut tõendava dokumendi, mida võiks võrrelda enda autentimisega infosüsteemi jaoks. Loomulikult säilib oht, et kui tegemist on infosüsteemiga, mis kasutab standardset tarkvara, et autentimisprotsessist võidakse tarkvaras esinevate turvaaukude ärakasutamisel mööda hiilida. Eesti avaliku sektori puhul kasutatav ISKE metoodika nõuab madala ja keskmise turbeastmega süsteemidel vastavalt meetmetele M 5.9 ja M 5.10 turvalisuse seisukohalt oluliste sündmuste logimist ja kasutajatele piiratud õiguste andmist. (Infosüsteemide : ) Elutähtsa teenuse puhul ei ole kohustuslikke turbemeetmeid veel kehtestatud. Riigisaladust töötlevate süsteemidel on kohustus tuvastada süsteemi kasutavad isikud, anda nendele süsteemis vastavad õigused, samuti tuleb määrata kindlaks ja registreerida turvarikked. (Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord, vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega ) 44

45 Eeldades, et küberterrorismi vahetuks toimepanemiseks või rünnaku käivitamiseks kasutatakse internetti, on võimalik valvurina vaadelda elektroonilise side seadusest tulenevaid meetmeid. Elektroonilise side seadus Vastavalt elektroonilise side seaduse -le on elektroonilise side teenuse pakkujal kohustus säilitada andmeid, et oleks võimalik tuvastada või seirata sideallikat, tuvastada side sihtpunkti ehk teist osapoolt, kindlaks määrata side kuupäev, kellaaeg, kestus, sideteenuse liik, sideteenuse kasutaja terminalseade või oletatav terminalseade, terminalseadme asukoht. Käesolevad sätted reguleerivad traadiga telefonisidet, kuid samamoodi on võimalus saada andmeid, kui internetti ühendumiseks on kasutatud sisshelistamise (dial-up) teenust. (ESS) Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse ning telefonivõrgu ja mobiiltelefonivõrgu teenuse osutaja on kohustatud säilitama andmed helistaja numbri, kliendi nime ja aadressi, vastuvõtja numbri, kliendi nime ja aadressi, lisateenuse, sealhulgas kõne suunamise või edastamise korral valitud number, kliendi nimi ja aadress, kõne alguse ja lõpu kellaaeg ja kuupäev, kasutatud telefoni või mobiiltelefoni teenus, helistaja ja vastuvõtja rahvusvahelise mobiilside tunnus (IMSI), helistaja ja vastuvõtja rahvusvahelise mobiilside terminalseadme tunnus (IMEI), kärjetunnus kõne alustamise ajal, andmed tugijaama geograafilisest asukohast, anonüümse ettemakstud mobiiltelefoniteenuse korral teenuse esmase aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg ning kärjetunnus, millest teenus aktiveeriti. (ESS) Selliseid andmeid saab kasutada näiteks mobiilsete seadmete, nende võimalike omanike ja asukohtade tuvastamiseks. Muuhulgas ka siis, kui internetti pääsemiseks on kasutatud mobiilseid seadmeid. Interneti-ühenduse, elektronposti ja interneti-telefoni teenuse osutaja on vastavalt elektroonilise side seadusele kohustatud säilitama ühe aasta seansi toimumisest järgmised andmed: 1) sideettevõtja poolt eraldatud kasutajatunnused; 45

46 2) telefoni- või mobiiltelefonivõrku siseneva side kasutajatunnus ja telefoninumber; 3) kliendi nimi ja aadress, kelle nimele interneti-protokolli aadress, kasutajatunnus või number olid side toimumise ajal eraldatud; 4) Interneti-telefoni kõne kavandatud vastuvõtja kasutajatunnus või number; 5) kavandatud vastuvõtva kliendi nimi, aadress ja kasutajatunnus elektronposti ning Interneti-telefoni teenuse korral; 6) Interneti-seansi alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg konkreetse ajavööndi järgi koos Interneti-protokolli aadressiga, mille on kasutajale eraldanud Interneti-teenuse osutaja, ja kasutajatunnusega; 7) elektronposti või Interneti-telefoni teenuse kasutamise alguse (log-in) ja lõpu (log-off) kuupäev ning kellaaeg konkreetse ajavööndi järgi; 8) kasutatud Interneti-teenus elektronposti ja Interneti-telefoni teenuse korral; 9) helistaja number sissehelistamisega Interneti-ühenduse korral; 10) digitaalne kliendiliin (Digital Subscriber Line DSL) või mõni muu tunnus side algataja kohta. (ESS) Elektroonilise side seaduse sätted kohustavad teenusepakkujat säilitama informatsiooni interneti kasutaja kohta, mis antakse vastava aluse olemasolul üle õigustatud asutusele (ESS). Sellise informatsiooni kogumine aga tagab selle, et vajadusel oleks võimalik tuvastada seade või isik, kes arvutit kasutades on toime pannud õigusrikkumise. Elektroonilise jälje viimaseks punktiks on lõppseadme võrku ühendumise punkt. Õiguslikult on sätestatud, mil viisil on kohustatud käituma elektroonilise side teenust pakkuv ettevõte. Seda aga, mis toimub peale üldkasutatava elektroonilise side lõpp-punkti, ükski õigusakt ei reguleeri. Eelkõige tuleb probleemina välja tuua avatud Wifi võrgud, mis pakuvad võimalikele ründajatele hea võimaluse ühenduda võrku, käivitada küberrünnak ning seejärel lahkuda ennast kuidagi tuvastama võrgust. Kuna avatud Wifi võrku ühendumisel ei toimu ühenduja autentimist tagab see peaaegu täieliku anonüümsuse. Sellise võimaluse kõrvaldamiseks oleks vajalik täiendav analüüs ning leida võimalusi õiguslikult reguleerida avatud Wifi võrkude kasutamine. 46

47 Elektroonilise side seadus võimaldab tuvastada elektroonilise side võrku ühendatud seadet ja tema kasutajat, seega ei oleks avalikesse Wifi võrkudesse ühendatud seadmete/klientide tuvastamine oluliselt rohkem isikute õigusi riivav, kui elektroonilise side teenuse pakkuja tegevus elektroonilise side teenuse pakkumisel. Küll aga tooks see kohustusi kaasa avatud Wifi võrgu haldajale, kes peaks tuvastama võrku tulnud seadmed/kasutajad. Sellist praktilist lahendust kasutab edukalt näiteks Sisekaitseakadeemia Kase tänaval asuvas raamatukogus, kus traadita ühendus kasutamiseks on vajalik end autentida kasutades ID-kaarti. Sarnaseid lahendusi kasutatakse ka interneti teenuse pakkujate poolt. Ühe näitena saab tuua võimaluse, kus avalikust Wifi võrgust internetti pääsemiseks on vajalik helistada etteantud telefoni numbrile, mille kaudu aktiveeritakse paroolina helistaja mobiiltelefoni numbri neli viimast numbrit. Selliselt on loodud võimalus läbi helistaja telefoninumbri tuvastada võimalik ühenduse kasutaja. (Tasuta ) Samu eesmärke täidab ka Ühendkuningriigis intellektuaalse omandi kaitse eesmärgil vastu võetud Digital Economy Bill, mis kohustab avalikku WiFit pakkuva isiku/ettevõtte määratlema end abonendina, interneti teenusepakkujana või sideteenuse pakkujana. Seega laieneb isikule/ettevõttele vastava kategooria alla käivad kohustused. (Moya ) 47

48 3. JÄRELDUSED Käesolevas lõputöös püstitati uurimusküsimus: Kas Eesti siseriiklik õigus tagab efektiivse küberterrorismi ennetamise? Küsimusele vastuse leidmiseks uuris lõputöö autor olustikulise kriminaalpreventsiooni perspektiivis küberterrorismi läbi kolme elemendi sobiv sihtmärk, motiveeritud õigusrikkuja ja valvuri puudumine regulatsiooni Eesti õigusruumis. Analüüsi käigus selgus, et Eestis kehtiv õigus ei taga küberterrorismi efektiivset ennetamist. Lõputöö käigus pakkus autor välja enda nägemuse võimalikest sihtmärkidest ning analüüsis nende kaitseks kehtestatud õigusakte. Analüüsi käigus selgus, et kaitse meetmed on kehtestatud riigisaladust töötlevatele infosüsteemidele, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidele. Elutähtsate teenuste osutajate infosüsteemide kaitset reguleerib Vabariigi Valituse määrus, mida ei ole lõputöö kirjutamise ajaks Riigi Teatajas avaldatud. Seega on tegemist vajakajäämisega regulatsioonis, mis vajaks küberterrorismi efektiivsemaks ennetamiseks kõrvaldamist. Õiguslikult ei ole aga reguleeritud eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute infosüsteemide kaitse, kui ettevõtted ei osuta elektroonilise side ega elutähtsat teenust. Kuivõrd eraettevõtted, kes ei ole elutähtsa teenuse pakkujad, käitavad infosüsteeme, mis näiteks edastavad elanikkonnale teavet, tuleks põhjalikumalt analüüsida selliste teenuste katkemisega seotud ohtusid ning analüüsi tulemuste põhjal kaaluda kohustuslike minimaalsete turvanõuete kehtestamist. Samuti puutus lõputöö autor kokku probleemiga, mis seisnes rahvusvahelise koostöö aluseks olevates regulatsioonides küberterrorismi kui uue julgeolekuohu ebamäärast käsitlust ning nendest erinevatest käsitlustest ülevaate saamine vajaks täiendavat uurimist. Samuti vajaks uurimist rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise õiguse osa küberterrorismi ennetamisel. Motiveeritud õigusrikkuja väljaselgitamiseks kasutatavatest õigusaktidest tõi autor välja konkreetsed õiguskaitseasutuste käsutuses olevad õiguslikud instrumendid, milliste rakendamise õigus tuleneb julgeolekuasutuste seadusest, jälitustegevuse seadusest ja 48

49 kriminaalmenetluse seadustikust. Autori hinnangul oleks vajalik kehtestada selge regulatsioon jälitustegevuse käigus tarkvara varjatud installeerimiseks jälgitava isiku arvutisüsteemidesse. Kuigi siseriiklik õigusruum annab õiguse rakendajate käsutusse mitmeid vahendid küberterrorismi kuritegude ettevalmistavate isikute väljaselgitamiseks ja tabamiseks, on probleemiks koostöö keerukus rahvusvahelisel tasemel. Võimalike valvuritena pakkus lõputöö autor välja kolm strateegilist punkti, kus küberterrorismi puhul saab valvurit rakendada. Nendeks on sihtmärgi rünnete faktide fikseerimine rünnatava objekti logides, ründaja jälitatavus elektroonilise side võrgus ning võimalus tuvastada isik või seade, kes või mis jääb väljapoole avalikku elektroonilise side võrku. Analüüsi käigus selgus, et avalikus sektoris kohustuslikult rakendatav ISKE süsteem tagab võimalike ründeobjektide andmete logimise. Kuna elutähtsat teenust või elektroonilise side teenust pakkuva erasektori ettevõtte kasutuses olevate infosüsteemide suhtes kohustuslikku kaitse korda ei ole kehtestatud, siis rünnakute logide salvestamine kogumine ei ole kohustuslik. Probleemina võib välja tuua elektroonilise side võrgust peale lõpp-punkti kliendi poolel toimuva õigusliku regulatsiooni puudumine. Kuna peale lõpp-punkti puudub kliendil kohustus tuvastada tema kohalikku võrku kasutavad isikud ja seadmed, muutub elektroonilise side seaduses mõttes kogutav informatsioon ja infosüsteemi poolt ründamise kohta kogutud teave kasutuks, sest lõpp-punkti haldaja ei suuda tuvastada, kes tema koht- või juhtmevaba võrku kasutas. Probleemi lahendamiseks oleks vajalik kehtestada elektroonilise side seaduse reguleerimisalast väljapoole jäävate avalikku võrku pakkuvate isikute kohustus tuvastada võrku kasutavad seadmed ja/või isikud või piirata sellel võrgule kõrvaliste isikute juurdepääs. Vastava regulatsiooni väljatöötamisel tuleks kindlasti pöörata tähelepanu privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamisele. Lõputöö autori poolt välja pakutud ettepanekute rakendamine tooks kaasa kohustuste suurenemise eelkõige eraettevõtetele ja üksikisikutele. Samuti kaasneks välja pakutud meetmete rakendamisega teatav privaatsuse ja anonüümsuse piiramine. Nii nagu füüsilises maailmas suureneb turvameetmete rakendamisega julgeolek ja väheneb inimeste privaatsus, kehtivad samad põhimõtted ka kübermaailmas ning kokkuvõttes tuleb leida tasakaal õiguste piiramise ja taotletava eesmärgi julgeoleku vahel. 49

50 SUMMARY The title of the current thesis is The Prevention of Cyberterrorism. The thesis is written in Estonian and it consists of 62 pages and it refers to 62 sources, 17 of the sources are legal acts. Keywords of this work are terrorism, cyber terrorism, security, cyber security, electronic communications, surveillance, criminal proceedings, prevention, situational crime prevention. The aim of the thesis is to analyze current Estonian domestic law in perspective of preventing cyberterrorism. Analyze is based on the crime-triangle, derived from situational crime prevention theory. In the first chapter of the thesis author gives overview of the term cyberterrorism in professional literature and in Estonian Penal Code. In the second chapter author of the thesis suggests which Estonian domestic laws regulate the possible targets and their protection, motivated criminals and identification of them and possible guards of cyberterrorism and analyses the effectiveness of the legal acts. In the third chapter author summarizes the results of the analysis and presents possible solutions for raised problems. As the result of the thesis the research question raised (Is the domestic Law of Estonia effective for preventing cyberterrorism?) the author of the thesis finds that there are shortages in domestic law which may decrease the efficiency. Author s proposals: in order to strengthen the information systems, it is necessary to change the policy of protection of the information systems, such as enforcing private sector companies providing public information to establish minimum security measures for their information systems. To identify possible actors more effectively, the covert entering into the computer systems and covertly installing software needs to be more clearly stated in legal acts. Third proposal is to change the Electronic Communication Act so that owner of the publicly accessible Wifi or LAN needs to identify the user or the device which uses the network, or to limit the service to them, who doesn t to that. This method helps to decrease the anonymity and increases the possibility to identify the attacker. 50

51 VIIDATUD ALLIKATE LOETELU Anvelt, K TÄISMAHUS: Jaan Priisalu: küberrünnakutest sai Hansapank kahju kuni miljard krooni. Intervjuu RIA juhi Jaan Piirsaluga. Eesti Päevaleht Online kodulehelt välja otsitud Brunst, P. W Use of the Internet by Terrorist. Threat Analysis. NATO Science for peace and Security Series. E: Human and Societal Dynamics vol. 34. Pp Responses to Cyber Terrorism. Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, Turkey. Amsterdam. IOS Press Bullock, K., Clarke, R. V. & Tilley, N Situational Prevention of Organised Crimes. Cullompton Willan Publishing Bureau of Intelligence and Research Independent States in the World. U.S. Department of State kodulehelt välja otsitud Che, E Securing a Network Society Cyber-Terrorism, International Cooperation and Transnational Surveillance. Research Institute For European And American Studies (RIEAS). Athens. Swiss Federal Insitute of Technology Zurich kodulehelt välja otsitud Clarke, R.V Situational Crime Prevention. Successful Case Studies. Second Edition. Guilderland, New York. Harrow and Heston Publishers. välja otsitud *Clarke, R.V. & Homel, R A Revised Classification of Situational Crime Prevention Techniques. In: S.P. Lab (ed.), Crime Prevention at a Crossroads. Cincinnati. Anderson 51

52 Convention on Cybercrime. Status. Euroopa Nõukogu kodulehelt 2&CL=ENG välja otsitud Davies, S Out of Control. Engineering and Technology. Vol 6. July. Pp Ebsco andmebaasist välja otsitud Denning, D Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed Services U.S House of Representatives. välja otsitud Devost, M. G., Houghton, B. K. & Pollard, N. A Information terrorism: Can you trust your toaster? Terrorism Research Centre välja otsitud Erelt, T. 2006a. Ennetama. Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS Eesti Keele Instituudi kodulehelt välja otsitud Erelt, T. 2006b. Küberneetika. Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS Eesti Keele Instituudi kodulehelt välja otsitud Euroopa Liidu Nõukogu Ühine seisukoht terroristlike ühenduste kohta välja otsitud European Police Office TE-SAT EU Terrorism Situation and Trend Report. Europoli kodulehelt välja otsitud Europol Frequently asked questions (FAQ) on the association of Third Parties to Europol s AWFs. välja otsitud

53 FBI: Cyber-terrorism a real and growing threat to U.S Homeland Security News Wire kodulehelt välja otsitud Fusion Task Force. Interpoli kodulehelt välja otsitud Harju Maakohtu otsus kriminaalasjas nr Kohtulahendid. Elektrooniline Riigiteataja. Välja otsitud Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE kataloogid V Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt välja otsitud Julgeolekuasutuste seaduse eelnõu ja seletuskiri Riigikogu kodulehelt välja otsitud Kahar, A Kaitsepolitsei Aastaraamat Kaitsepolitseiameti kodulehelt välja otsitud Küberjulgeoleku strateegia komisjon Küberjulgeoleku Strateegia Vabariigi Valitsuse kodulehelt ek.pdf välja otsitud Künnapu, M Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Riigikogu kodulehelt = &file_id=198499&file_name=KarS%20seletuskiri%20(167).doc&file_size =66048&mnsensk=166+SE&etapp= &fd= välja otsitud

54 Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Veskis, L., Viks, Ü. ja Voll, P. 2006a. Küberterrorism. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu 2., täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Keele Instituudi kodulehelt välja otsitud Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Veskis, L., Viks, Ü. ja Voll, P. 2006b. Terrorism. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu 2., täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Keele Instituudi kodulehelt välja otsitud Laqueur, W The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. New York. Oxford University Press Lühendid ja nende vasted. Riigi Teataja kodulehelt välja otsitud Moya, J UK Three-Strikes Bill to Outlaw Open Wi-Fi. Zeropaid.com kodulehelt välja otsitud Männik, E Terrorismi minevik, olevik ja tulevikuväljavaated. KVÜÕA Toimetised nr 8 (Toim. A. Saumets). Lk Tartu Ülikooli Kirjastus Newman, G. R. & Clarke R.V The Situational Prevention of Terrorism: Some Ethical Considerations. Criminal Justice Ethics. Wntr-Spring välja otsitud Norway killings: Breivik posted hate-filled video on YouTube hours before attacks The Telegraph Online kodulehelt Breivik-posted-hate-filled-video-on-YouTube-hours-before-attacks.html välja otsitud

55 Siseministeerium aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte. Siseministeeriumi kodulehelt välja otsitud Sootak, J. ja Pikamäe, P Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 3., täiendatud ja ümbertöötatud trükk. Tallinn Kirjastus Juura Talihärm, A. M Cyberterrorism: in Theory or in Practice. Defence Against Terrorism Review. Vol.3, No2, Fall 2010, pp Centre of Excellence Defence Against Terrorism (COE-DAT) kodulehelt välja otsitud Tasuta WiFi levialad. Teetormaja kodulehelt välja otsitud Tegevused ja rollid KII kaitses. Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt välja otsitud Terrorist group takes responsibility for UN blast Radio The Voice of Russia kodulehelt välja otsitud Tikk, E., Kaska, K. & Vihul, L International Cyber Incidents. Legal Considerations. Tallinn Cooprative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) Traat, U. ja Markina, A Üldkriminoloogia II. Tallinn Sisekaitseakadeemia Weimann, G The Reliance of al-qaeda on the Internet. NATO Science for peace and Security Series. E: Human and Societal Dynamics vol. 34. Pp Responses to Cyber Terrorism. Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, Turkey. 55

56 Victoroff, J The Mind of the terrorist. A Review and Critique of Psyhological Approaches. Journal of Conflict Resolution. Vol 49 no 1. February. Pp Sage andmebaasist välja otsitud Viira, T. Olukorrast KII kaitses. Koolitusmatejal. KIIK infopäev Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt pdf välja otsitud Von Knop, K Institutionalization of a Web-focused, Multinational Counter-terrorism Campaign Buliding a Collective Open Source Intelligent System. A Discussion paper. NATO Science for peace and Security Series. E: Human and Societal Dynamics vol. 34. Pp Responses to Cyber Terrorism. Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, Turkey. IOS Press. Amsterdam Von Lampe, K The application of the framework of the Situational Crime Prevention to organized crime. Criminology & Criminal Justice 11 (2). Pp Sage andmebaasist välja otsitud Kasutatud õigusaktid Arvutikuritegevuse vastane konventsioon. Vastu võetud , Eesti suhtes jõustunud RT II 2003, 9, 32 Avaliku teabe seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2000, 92, 597 RT I, , 10 Elektroonilise side seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2004, 87, 593 RT I, , 214 Hädaolukorra seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2009, 39, 262 RT I, , 44 56

57 Hädaolukorraks valmisoleku seadus (kehtetu). Vastu võetud , jõustunud RT I 2000, 95, RT I 2009, 39, 262. Kehtetuks tunnistatud Infoühiskonna teenuse seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2004, 29, RT I, , 12 Isikuandmete kaitse seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2007, 24, 127 RT I, , 11 Julgeolekuasutuste seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2001, 7, 17 RT I, , 3 Jälitustegevuse seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 1994, 16, 290 RT I, , 6 Karistusseadustik. Vastu võetud , jõustunud RT I 2001, 61, 364 RT I, , 1 Kriminaalmenetluse seadustik. Vastu võetud , jõustunud RT I 2003, 27, 166 RT I, , 1 Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 193. Jõustunud RT I 2007, 47, 332 RT I, , 138 Politsei ja piirivalveseadus. Vastu võetud , jõustunud , osaliselt RT I 2009, 26, 159 RT I, , 28 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2008, 3, RT I, , 1 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus. Vastu võetud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 28. RT I, , 1 57

58 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse seadus. Vastu võetud , jõustunud RT I 2007, 16, 77 RT I, , 2 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 262, RT I 2007, 73,

59 LISA TEHNIKAT KURITEOVÕIMALUSTE VÄHENDAMISEKS. 16 tehnikat kuriteo võimaluste vähendamiseks. (Clarke 1997:18, tsit Clarke&Homel 1997) 59

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Magistritöö

Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Eva Pära ARVUTIKELMUSED JA NENDEGA SEONDUVAD VARAVASTASED SÜÜTEOD EESTI AKTUAALSES KOHTUPRAKTIKAS Magistritöö Juhendaja: õppeülesannete täitja mag.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. aprill 2016 (OR. en) 10953/15 DCL 1 GENVAL 27 CYBER 73 SALASTATUSE KATEGOORIA KAOTAMINE Dokument: Kuupäev: 12. jaanu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. aprill 2016 (OR. en) 10953/15 DCL 1 GENVAL 27 CYBER 73 SALASTATUSE KATEGOORIA KAOTAMINE Dokument: Kuupäev: 12. jaanu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. aprill 2016 (OR. en) 10953/15 DCL 1 GENVAL 27 CYBER 73 SALASTATUSE KATEGOORIA KAOTAMINE Dokument: Kuupäev: 12. jaanuar 2016 Uus staatus: Teema: 10953/15 RESTREINT UE /

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Indra Schmidt TAPMINE KVALIFITSEERITUD ASJAOLUDEL Magistritöö Juhendaja: Heino Tõnismägi Tallin

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Indra Schmidt TAPMINE KVALIFITSEERITUD ASJAOLUDEL Magistritöö Juhendaja: Heino Tõnismägi Tallin TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Indra Schmidt TAPMINE KVALIFITSEERITUD ASJAOLUDEL Magistritöö Juhendaja: Heino Tõnismägi Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. TAPMIST RASKENDAVAD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

(Microsoft Word - Bakalaureuset\366\366 - Ede Lemmats.doc)

(Microsoft Word - Bakalaureuset\366\366 - Ede Lemmats.doc) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND KRIMINAALÕIGUSE, KRIMINOLOOGIA JA KOGNITIIVSE PSÜHHOLOOGIA ÕPPETOOL Ede Lemmats MOOTORSÕIDUKI KONFISKEERIMINE KARISTUSSEADUSTIKU -S 424 SÄTESTATUD TEO KORRAL Bakalaureusetöö

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HORISONT 2020 Infopäev Turvaline ühiskond Aavo Kaine 21.11.2016 Tipptasemel teadus Euroopa teadusnõukogu (ERC) grandid Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET) Marie Skłodowska- Curie meetmed Teadustöö

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem