Microsoft Word - HUKK-AP m6ju hindamise aruanne.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HUKK-AP m6ju hindamise aruanne.docx"

Väljavõte

1 Projekti "HUvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm" (HUKK-AP) tulemuste ja mõju-uuring Lõpparuanne Tellija: SA Archimedes Noorteagentuur Koostajad: Jaan Aps ja Mariliis Jukk (OÜ Stories For Impact) Mai 2016

2 Aruanne valmis SA Archimedes Noorteagentuuri projekti HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (HUKK-AP) raames Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi Riskilapsed ja noored avatud taotlusvoorust Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus -ja teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksusteks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Dokumendi koostajad: Mariliis Jukk, Jaan Aps, OÜ Stories For Impact Et jääks jälg: OÜ Stories For Impact annab abi positiivsete muutuste eesmärgistamise, juhtimise, hindamise ja kommunikatsiooniga Veeb: Stories For Impacti meeskond tänab projekti elluviijaid, projektijuhti ja rahastajat, et usaldasite meid oma koostööpartnerina. Me saime palju inspiratsiooni teie siirast pühendumisest ja valmisolekust mõningatest tagasilöökidest hoolimata julgelt seatud sihtide poole edasi liikuda. 2

3 Sisukord 1. Metoodika Kvantitatiivsete andmete kogumine ja analüüs Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs Kvantitatiivse analüüsi tulemused Kvalitatiivse analüüsi tulemused Järgneval joonisel on kokkuvõtlikult välja toodud HUKK-AP projekti raames aset leidnud tüüpilisematest muutustest seoses noorte arengu, toimetuleku, heaolu paranemise ja riskide leevendamisega Joonis 12. Noortega seoses toimunud muutuste nimekiri peamiste kategooriate lõikes Muutused projekti elluviijate suutlikkuses Soovitusi vähemate võimalustega noorte huviharidusse kaasamise korraldamiseks kohalikul tasandil Soovitusi huvihariduse- ja tegevuse mõju edasiseks uurimiseks

4 1. Metoodika Projekti HUKK-AP tulemuste ja mõju-uuringu viis läbi OÜ Stories for Impact (Jaan Aps, Mariliis Jukk) paralleelselt projekti elluviimisega perioodil Mõju analüüsimiseks koguti nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid andmeid. Numbrilisi näitajaid koguti kaasatud noorte arvu, üldiste taustategurite ja osaluse regulaarsuse kohta. Kvalitatiivse info abil kaardistati osalenud noorte algseid vajadusi ja riske, positiivseid muutuseid huvitegevuses osalemise tulemusena ja mõnevõrra ka noortega töötanud spetsialistide kogemusi ning arengut. Järgnevalt antakse ülevaade nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete andmete kogumise põhimõtetest ja nende analüüsimise meetoditest. Samuti mainitakse peamiseid väljakutseid ja õppetunde, mis andmete kogumise ja analüüsi käigus ette tulid. 1.1 Kvantitatiivsete andmete kogumine ja analüüs Projekti ellu viivate partnerite jaoks töötati välja erilahendus algandmete ühtsetel alustel kogumiseks, et numbrilised andmed oleksid võimalikult suurel määral võrreldavad nii eri piirkondade kui ka seitsme neljakuulise alamperioodi lõikes, millesse projekt aastatel jagunes. Tulemuste ja mõju kaardistamise süsteemi loomise väljakutsed olid sealjuures lühidalt järgmised. Kaasatavate noorte liigitamine lähtuvalt nende spetsiifilistest vajadustest (st riskidest või vähematest võimalustest, mis olid nende HUKK-AP projekti kaasamise aluseks). Kaardistamise tööriistade osas kompromisside leidmine nende minimaalselt vajaliku arvu ja (nii tehnilise kui sisulise) komplekssuse ning partnerite (ja eriti nende poolt kaasatud piirkondlike huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujate) administratiivse võimekuse ning panustamise ajaressurssi vahel. Kvantitatiivsete andmete kogumise põhimõtete standardiseerimine viisil, et numbriline info oleks täpne ja võrreldav nii HUKK-AP projektipartnerite lõikes kui ka kõikide piirkondlikult kaasatud huvihariduse ja -tegevuse pakkuja vahel. Partneritelt sisendi kogumise ja nendega peetud diskussioonide tulemusena loodi veebipõhine (Google Drive keskkonnas asuv) tabel kvantitatiivsete andmete sisestamiseks, summeerimiseks ja analüüsiks. Andmeid pidid HUKK-AP partnerid sisestama iga neljakuulise aruandlusperioodi kohta eraldi, kajastades sealjuures ka iga kaasatud piirkondliku huvihariduse või -tegevuse teenusepakkuja andmeid. Andmete summeerimise, analüüsi ja tabelist varukoopiate tegemisel roll jäi OÜ-le Stories For Impact. Tabeli struktuur on toodud lisas 1. Lihtsustatud kujul on HUKK-AP numbriliste andmete kogumise süsteem kujutatud allpool esitatud joonisel. Iga projekti tegevustes osalenud noore registreerimiseks ja aruandluses kajastamiseks koguti andmeid kolme etapi läbimise abil. 4

5 Etapp 1 Etapp 2 Noorte kaasaja, kes peab nende üle arvet Noor, kes õpib kohandatud õppekava või erisustega üldise riikliku õppekava alusel Noor, kes õpib ilma erisusteta üldise riikliku õppekava alusel ja kellel märgatakse vajadust toe järele Huviring (osalus grupis) Huviring (osalus individuaalselt) Ühekordsed tegevused Nõustatud lapsevanemad Huviring (osalus grupis) Ühekordsed tegevused Nõustatud lapsevanemad Etapp 3 Osalus üle pooltel kordadest Osalus alla pooltel kordadel Esmakordselt osalevad (st projekti jaoks uued) noored Noor, kes elab maapiirkonnas ilma võimaluseta sobivaks huvitegevuseks Huviring (osalus grupis) Ühekordsed tegevused Nõustatud lapsevanemad Korduvalt osalevad noored (st noored, kes juba osalesid projektis mõnel eelmisel perioodil) Joonis 1. HUKK-AP projekti kaasatud noorte kohta statistilise arvepidamise alused. I: Registreeriti noore projektis kaasamise taust HUKK-AP oli suunatud noortele, kelle osalemine huvipõhises tegevuses oleks projekti tegevusteta olnud raskendatud või isegi võimatu. Seega oli üheks mõju analüüsi üheks väljakutseks üle kontrollida, et projekti kaasatud noored tõepoolest vajasid pakutud tegevusi. Kuna paljud noored olid seotud üheaegselt mitmete (ja sealjuures üksteist vastastikku mõjutavate) vajaduste ning riskidega, ei olnud HUKK-AP raames mõistlik ega ka võimalik noorte tausta kvantitatiivselt väga üksikasjalikult analüüsida. Näiteks võisid ühte noort ühekorraga iseloomustada nii hariduslik erivajadus, eakaaslaste poolt tõrjutud olemine, pere raske sotsiaalmajanduslik olukord ja lapsevanema(te) ebapiisavad vanemlikud oskused. Teiseks oleks põhjalikum info kogumine nõudnud kõikide projekti tegevuste elluviijate vastavat ettevalmistust iga kaasatud noore tagapõhja üksikasjalikuks uurimiseks. See oleks aga keskendanud tähelepanu liigselt noorte probleemidele selle asemel, et neile aidata ilma sildistamiseta positiivset keskkonda luua. Standardiseeritud taustaanalüüs oleks elluviijatele olnud ka liialt ressursimahukas, sest võrreldavatel alustel statistika ja kogemuslugude kogumine oli neile eelneva taolise kogemuse puudumise tõttu piisavalt suur väljakutse. Seetõttu otsustatigi andmete kogumisel lähtuda nendest noore taustateguritest, mis selgitaksid peamist põhjust tema projekti kaasamiseks ja annaksid infot tema võimalike vajaduste kohta. Selleks moodustati kolm kategooriat, mille alusel noori liigitati: kohandatud õppekava või üldine riiklik õppekava erisustega; (näiteks põhikooli lihtsustatud õppekava); üldine riiklik õppekava ilma erisusteta (st tavakooli tavaklassis õppija, kellel kooli sotsiaalpedagoogi hinnangul on probleeme kiusamisega); 5

6 geograafiliselt piiratud juurdepääs huviharidusele ja tegevusele (juhtudel, kui näiteks kauguse tõttu maakonnakeskusest organiseeritud huvipõhise tegevuse võimalused puudusid või polnud need piisavalt mitmekesised noorte vajaduste ja huvidega arvestamiseks). II: Registreeriti huvihariduse või tegevuse tegevusvormi ja tugiteenuse valik Järgnevalt kaardistati, millistes tegevustes noored ja lapsevanemad osalesid. Tegevused jagunesid nelja rühma: regulaarne grupipõhine huviring; regulaarne individuaalne huviring; ühekordne sündmus; lapsevanemate nõustamine. Lapsevanemate osalust ja nende nõustamist olid valmis registreerima ainult osa projekti partneritest. Seega kajastab vastav number projekti aruandluses nõustatud lapsevanemate minimaalset arvu, sest tõenäoliselt tegid seda ka projekti partnerid, kes otsustasid nõustamised registreerimata jätta. III: Hinnati noorte osalemise regulaarsust Seejärel toimus noorte osaluse täpsem statistiline iseloomustamine. Ühelt poolt kaardistati pikemaajalistes tegevustes osalemise regulaarsus, et iseloomustada noorte kohal käimise järjepidevust: osalemine üle poolte kordade; osalemine alla poolte kordade. Sealjuures jälgiti pikemaajaliste tegevuste puhul ka seda, kas noor oli eelnevalt juba mõnes teises HUKK-APi pikemaajalises tegevuses osalenud või oli tegemist projekti jaoks täiesti uue osaleva noorega: esmakordselt osalevad (st projekti jaoks uued) noored; lorduvalt osalevad noored (st noored, kes juba olid projekti pikemaajalistes tegevustes eelnevalt osalenud). Nõnda välditi nende noorte mitmekordselt arvele võtmist, kes näiteks projekti ühel poolaastal osalesid ühes ja järgmisel poolaastal mõnes teises huviringis. See omakorda andis võimaluse iga partneri puhul kokku lugeda, kui palju osales projekti tegevustes erinevaid noori. Ühekordsete sündmuste puhul ei olnud aga unikaalsete noorte eristamine suurte andmemahtude tõttu võimalik. Alguses pidas osa projekti elluviijatest unikaalsete noorte eristamist ühe aruandlusperioodi siseselt ebavajalikuks, sest arvati, et vähemate võimalustega noored osalevad ainult ühes huviringis. Kontrollimisel selgus siiski, et kaasatud unikaalsete noorte koguarvu moonutaks vähemalt ühe partneri puhul igal aruandlusperioodil olulisel määral nende laste arv, kes käivad mitmes huvikoolis ja mitmes huviringis korraga. St neid lapsi, keda oleks statistikas ilma täiendava kontrollita mitmekordselt arvesse võetud, oleks olnud märkimisväärne hulk. Peale igale noorele unikaalse koodi omistamist ja noorte manuaalselt kokku lugemist selgus, et mitmekordset kokku lugemist arvesse võtmata oleks ühe perioodi kohta tekkinud viga neljandiku kuni kolmandiku ulatuses noortest. 6

7 1.2 Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs HUKK-AP projekti kaasatud noortes toimunud muutuste hindamiseks kasutati kogemuslugude meetodit. Lugude kogumiseks ja kirja panemiseks töötati omakorda välja kindel struktuur ja abistavad küsimused ning juhtnöörid (lisa 2). Kogemusi võis ka vabas vormis esitada, kuid ka siinkohal tuli lähtuda teatud juhistest, et kogu analüüsiks oluline informatsioon oleks siiski olemas. Ankeet (MS Wordi formaadis) kvalitatiivse info kogumiseks seoses projekti käigus jälgitavate nii (positiivsete ja negatiivsete) muutuste kui ka edulugude ja õppetundidega. Ankeete täitis iga projektipartner ja / või iga kaasatud piirkondlik huvihariduse või -tegevuse teenusepakkuja eraldi. Ankeetide abil kogutavat sisendit analüüsis ja koostas vastava kokkuvõtte OÜ Stories For Impact. Täpsemalt kirjeldati loodud struktuuri abil: kaasatud noore algset olukorda ja vajadusi; tegevusi, milles noor osales ning huvitegevuse läbiviija väljakutseid; protsessi jooksul ja lõpuks toimunud muutusi noore olukorras ja vajadustes. Projekti partneritega lepiti kokku järgmised fookused ja numbrilised eesmärgid lugude kogumiseks.. Noorte individuaalse arengu lood. Nelja partneri peale kokku vähemalt 35 lugu (9 lugu partneri kohta), st 5% noortest (projekti minimaalne eesmärk: kaasatud 690 noort). Kaasatud projektipartnerite areng + võrgustiku terviklik areng. 1 lugu iga piirkondliku partneri kohta + 1 lugu iga HUKK-AP piirkondliku võrgustiku kohta. Kaasatud spetsialistide lood. 2 lugu projektipartneri kohta. Teised lood (grupid, lapsevanemad jt). Iga projektipartner sai valida, kelle kohta kogus, kuid minimaalselt 2 lugu projektipartneri kohta. Mõned neljast peamisest projektipartnerist ületasid lugude kogumise eesmärgi, teised ei suutnud endale võetud kohustust aga täita. Puudu jäänud lugude arvu aitasid kompenseerida SANA arenguprogrammi partnerite lood, mille puhul kontrolliti, et need oleksid ülejäänud partneritelt kogutud materjaliga võrreldavad. Kokkuvõttes õnnestus igas kategoorias koguda vähemalt nii palju lugusid kui alguses oli sihiks seatud, ja lugude summa eesmärki õnnestus ületada. Kogemusloo tüüp Kogumise arvuline eesmärk Kogumise arvuline tulemus "Noor" "Projektipartner" 4 4 "Kohalik võrgustik" 4 4 "Spetsialist" 8 8 "Muu" (nt "grupp") 8 14 KOKKU Kogemuslugude analüüsil kasutati kvantitatiivse kontentanalüüsi meetodit. Selleks töötati kõigepealt uurimisküsimuste alusel kogemuslood läbi, seal ilmnenud olulised aspektid märgistati ja siis kodeeriti. Teiste sõnadega selgitati välja teemad, mille abil oli võimalik algsetele uurimisküsimustele vastuseid leida. Näiteks keskenduti kõigile eri viisidele, mis väljendasid muutuseid noore olukorras ja käitumises, mis olid otseselt seostatavad huviringis osalemise kogemusega. Peale seda kodeeritud aspektid süstematiseeriti ja loeti kokku. Näiteks kaardistati kõik erinevad viisid, milles võiks väljenduda osalenud noorte suurem iseseisvus ja enesekindlus. Analüüsi 7

8 tulemusena oli võimalik anda ülevaade nii osalenud noorte tüüpilistest vajadustest kui ka eeldatavalt just huvipõhises tegevuses osalemise mõjul toimunud positiivsete muutustest koos konkreetsete näidetega. Samuti sai uuringu jaoks vajalikku informatsiooni tegevusi läbi viinud spetsialistide tegevuspraktikate ja õppetundide kohta. 2. Kvantitatiivse analüüsi tulemused TOP 5 HUKK-APi olulist mõju noorte osalemisele huvihariduses ja -tegevuses 1. Mitmekülgsetest huvihariduse ja tegevuse võimalustest võttis osa rohkem kui 2500 noort üle Eesti (sh pikemaajalistest tegevustest üle 1500 noore ja ühekordsetest üle 1000 noore). Projekti HUKK-AP panuseta ei oleks suur osa nendest oma erinevate takistuste tõttu saanud huvipõhistes tegevustes taolisel viisil ja mahus osaleda % noortest puudus seni võimalus osa saada just neile sobivast huvihariduslikust tegevusest. Nimelt õppisid nad kohandatud õppekava või erisustega üldise riiklik õppekava alusel, mis üldjuhul tähendavad tõsisemat hariduslikku erivajadust ja piiratud juurdepääsu huvitegevusele väljaspool oma tavapärast keskkonda. 41% noortest õppisid üldise riiklik õppekava ilma erisusteta (st tavakoolis tavaklassis ). Nende puhul oli huvihariduses mitteosalemine seotud näiteks õpiraskustega, pere sotsiaal-majandusliku olukorraga või elukoha kaugusega huvikoolist. 24% noortest kaasamise peamiseks põhjuseks oli aga nende senine piiratud juurdepääs huvihariduslikele tegevustele kauge elukoha tõttu oma maakonnakeskusest. 3. Tänu HUKK-AP koostööpartnerite laiale ringile pakuti noortele huviringe kümnetes erinevates valdkondades. Projekti eri piirkondades viidi läbi näiteks järgmisi tegevusi: jalgpallitrenn, maaliring, teatristuudio, loodusring, automudelism, tantsutunnid, fotoring, kitarrimäng, mototrenn, luulering, piljardiklubi, meremeeste klubi, käsikellade ring jpm. 4. Eri vajadustega noorte kaasamiseks ja hoidmiseks huvipõhises tegevuses kasutati mitmekesiseid lähenemisviise. Paljusid neist polnud tegevuste läbiviijad oma piirkonnas varem üldse või mitte niivõrd suures mahus katsetanud. Näiteks kaasati hariduslike erivajadustega noori tavapärastesse huviringidesse või said nad osaleda nende jaoks moodustatud eraldi gruppides. Lisaks kasutati raskemate erivajaduste puhul väikegruppide moodustamist ja individuaalõpet. Eraldatumates piirkondades elavate noorte juurde jõuti aga niinimetatud mobiilse huvikooli abil. 5. HUKK-AP asetas suure rõhu lapsevanemate kaasamisele ja nõustamisele. See töövaldkond on oluline eriti erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte kaasamiseks ja nende aktiivse osalemise toetamiseks. Lapsevanematega koostöösse panustatud aeg peaks edaspidi seega olema teadlikult huvihariduse ja tegevuse pakkujate tööaega sisse arvatud. Projekti HUKK-AP tegevustes osalemine aitas 1806-l regulaarsetes tegevustes ja 1425-l ühekordsetel sündmustel osalenud vähemate võimalustega noorel (Joonis. HUKK-AP projektis osalenud noored 8

9 kokku partnerite ja tegevuste kahe peamise tüübi lõikes ) üle Eesti end läbi huvialaga tegelemise tundma õppida, oma oskusi, sotsiaalset võrgustikku ja maailmapilti arendada. Suure andmemahu tõttu polnud ühekordsete tegevuste puhul võimalik eristada osalejate kattumist eri sündmuste vahel. Samuti ei olnud piiratud ressursside tõttu mõeldav luua infosüsteemi, mis oleks jälginud seda, kui paljud ühekordselt osalenud noored hakkasid edaspidi regulaarsetes tegevustes osalema. Nimetatud piirangute tõttu noorte mitmekordselt kokku lugemise riski arvesse võttes on siiski väga konservatiivseks hinnanguks, et projekt mõjutas vähemalt üle 2500 erineva osalenud noore elu. Enamus nendest oleksid muidu jäänud erinevate takistuste tõttu neile sobivast huvipõhisest tegevusest ja selle positiivsest mõjust kõrvale Regulaarsetes tegevustes osalenud noored Ühekordsetes tegevustes osalenud noored 0 Pärnu LV Tartu LV Urban Style VitaTiim SANA Joonis 2. HUKK-AP projektis osalenud noored kokku partnerite ja tegevuste kahe peamise tüübi lõikes Milline on HUKK-APi jõudnud noorte tagapõhi? Noored jõudsid HUKK-AP`i tegevustesse läbi kohaliku spetsialistide võrgustiku enamasti oma hariduslike erivajaduste ja/või sotsiaalmajanduslikult raske olukorra tõttu (Joonis. HUKK-AP projektis osalenud noored kokku nende peamiste sihtrühmade kaupa) Piirkondlikud eestvedajad kaasasid huvitegevusse nii kohandatud kui ka riikliku õppekava järgi õppijaid. Samuti said loodud võimalustest osa noored, kelle elukoht oli keskusest kaugemal ja seepärast polnud neil seni juurdepääsu nende huvisid ja vajadusi piisavalt arvestavale huviharidusele ja tegevusele. 9

10 Regulaarsetes tegevustes osalenud noored Ühekordsetes tegevustes osalenud noored Kohandatud / erisustega õppekava noored Erisusteta õppekava noored Geograafiliselt piiratud juurdepääsuga noored Joonis 3. HUKK-AP projektis osalenud noored kokku nende peamiste sihtrühmade kaupa Kõige rohkem noori (1859) osales grupipõhises huvitegevuses, sh hariduslike erivajadustega noori kaasati nii huvikoolide tavarühmadesse kui loodi nende jaoks ekstra grupid. Oluliseks uuenduseks oli senisest suuremas mahus individuaalsete huviringide korraldamine just sellele sihtrühmale huvikoolis (299 noort). Korraldati ka ühekordseid sündmuseid (1425 noort), mille eesmärgiks oli enamasti noortes huvi äratamine huvihariduses ja tegevuses pakutavate tegevuste vastu Grupipõhine huviring Individuaalne huviring Ühekordne tegevus Joonis 4. HUKK-AP projektis osalenud noored kokku kolme peamise osalusviisi kaupa. 10

11 Kui palju ja kuidas kaasati Pärnu LV eestvedamisel? HUKK-AP projekt pakkus Pärnu piirkonnale erilist võimalust katsetada ja laiendada noorte huviharidusse ja tegevusse kaasamise võimalusi. Uuteks lähenemisteks olid erinevad töövormid, nt väikegrupid ja individuaalõpe hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekavaga noortele, tugispetsialistide poolne nõustamine riskikäitumisega ja mobiilne huvikool. Pärnus läbiviidud tegevused olid suunatud a kooliraskustega, hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava alusel (sh puuetega ja terviseprobleemidega noored) õppivatele noortele. Uutest arenguvõimalustest said tänu projektile osa 393 noort. Üldhariduskooli kooliraskustega noored osalesid huvikoolide tavagruppides ja said vajadusel tugispetsialistide poolt nõustamist sobiva huviala leidmisel ja edaspidi sellega tegelemisel. Hariduslike erivajadustega ja lihtsustatud õppekava alusel õppivad noored said võimaluse osaleda uudsetes huvikoolide juurde moodustatud väikegruppides ja individuaalõppes. Lisaks pakuti Pärnu- Jaagupis esmakordselt mobiilse huvikooli tegevusi huviharidusele piiratud juurdepääsuga noortele Nõustajate poolt kaasatud noored, kes käisid huviringides üle poole kordade Nõustajate poolt kaasatud noored, kes käisid huviringides alla poolte kordade Huvitegevuse väikegruppides ja individuaalõppes osalenud noored Mobiilne noorsootöö Joonis 5. Pärnu LV regulaarsetes tegevustes osalenud noored kokku. Nii Pärnu LV kui teiste partnerite kogemus näitas, et noorte mõjusaks kaasamiseks on oluline suhelda ja teha tihedat koostööd noorte vanemate ning teiste pereliikmetega. Pärnu 393 noore kaasamine huvitegevusse tähendas vajadust pakkuda tugispetsialistide poolt 201 perele nõustamist ja tuge. Sageli jäävad /-/ meie huvikooli tulemata erikoolides õppivad lapsed, sest nende vanematel puudub info ja julgus, et last siia tuua. Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 11

12 Kui palju ja kuidas kaasati Tartu LV eestvedamisel? Tartu linnas keskenduti eelkõige erivajadustega laste koolide ja üldhariduskoolides loodud hariduslike erivajadustega noorte klasside või väikeklasside õpilastele. Samuti pakuti huvialaga tegelemise võimalusi emakeelena vene keelt rääkivatele noortele. Uutest arenguvõimalustest said tänu projektile osa 450 noort. Nendest 53% õppis kas kohandatud või erisustega ja 47% omandas haridust ilma erisusteta õppekava alusel. Tartus pakuti tänu koostööpartnerite suurele arvule väga erinevaid huviringe. Huvivaldkonnad ulatusid tehnikaringist sotsiaalsete oskuste ringini, võimekate kunstiõpilaste meistriklassist ujumise ja sulgpallini. Kindlasti aitab võimaluste paljusus tulemuslikumalt kaasata, sest igal noor saab leida just oma huvidele ja vajadustele sobiva tegevuse Anne Noortekeskus 30 Lille Maja 77 MTÜ Kirepi Mõis 39 MTÜ Öökull 46 MTÜ Tähe Noorteklubi 64 MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus MTÜ Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus 30 Tartu Kroonuaia Kool 15 Tartu Lastekunstikool 4 Tartu Autismiühing 8 Sulgpalliklubi Triiton 42 Teaduskeskus AHHAA 47 Jalgpalliklubi FC Tartu Tartu Ujumisklubi Tervis ja Sport 8 Omanäoline Erahuvikool Tartu Vaba Waldorfkooli Selts Noored Toredate Mõtetega Joonis 6. Tartu LV osalenud noored kokku erinevaid tegevusi pakkunud projekti kohalike partnerite lõikes. Kui palju ja kuidas kaasati Urban Style i eestvedamisel? Urban Style keskendus sotsiaalmajanduslike ja geograafiliste tegurite tõttu vähemate võimalustega noortele, pakkudes neile 6 piirkonnas üle Eesti tänavatantsu trenne ja korraldades ka ühekordseid sündmuseid. "Sündmus andis võimaluse kaasa lüüa ka nendel noortel, kelle majanduslikud tingimused ei võimalda ekskursioone/treeninguid või välisündmuste külastamist. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost Sama oluline kui tantsuoskuste arendamine oli ka noorte toetamine nende eesmärkide seadmisel ja elluviimisel. Mitmed tegevused toimusid seetõttu ka väljaspool trennitunde. Noorte kaasamisel toetuti jõustavale lähenemisele, mis toetab noorte eneseteadlikkust, -kindlust ja -teostust. Uutest arenguvõimalusest said tänu projektile osa 1580 noort. 12

13 Regulaarsetes tegevustes osalenud noored Ühekordsetes tegevustes osalenud noored 0 Kiviõli Räpina Tabivere Valga Värska Maarjamaa hariduskolleegium (Kaagvere) Joonis 7. Urban Style osalenud noored kokku tegutsemispiirkondade ja kahe peamise osalusviisi kaupa. Sarnaselt teiste partneritega mängid ka Urban Style i tegevuste edu juures tähtsat rolli lapsevanemate kaasamine ja nõustamine. Kaasatud 1580 noore puhul tehti koostööd 116 perega. /-/ teisalt on erivajadusega õpilased kergesti loobujad ning sageli ei ole neil ka pere tuge, mis toetaks juba alustatut lõpule viima. /-/ Kindlasti tuleb leida aega lapsevanemate hirme ja kartusi lahendada, eriti muukeelsete vanemate puhul. Väljavõte HUKK-AP kogemusloost Kui palju ja kuidas kaasati MTÜ Vitatiimi eestvedamisel? VitaTiim töötas Ida-Virumaa noortega, kes ei saanud huvihariduses ja tegevuses osaleda eelkõige majanduslikel, puudest ja tervislikust seisundist tulenevatel ning geograafilistel põhjustel. Esimese kahe grupi puhul rakendati regulaarseid huvi- ja karjäärimooduleid piirkonna huvikoolides. Koostatud moodulite programm andis noortele võimaluse tutvuda erinevate huvialadega ja valida endale sobivaim ring, kavandada oma hobi sidumist võimaliku elukutsega ja koostada karjääriplaani. Kolmandale grupile pakuti mobiilse huvikooli tegevusi, kus sõideti piirkondadesse, kus huvitegevuse võimalusi nappis. Uutest arenguvõimalusest said tänu projektile osa 261 noort. 13

14 Kohandatud / eristustega õppekava noored Erisusteta õppekava noored Geograafiliselt piiratud juurdepääsuga noored Regulaarsetes tegevustes osalenud noored Ühekordsetes tegevustes osalenud noored Nõustatud lapsevanemad Joonis 8. Vitatiimi osalejad kokku nende sihtrühmade ja kahe peamise osalusviisi kaupa. Kui palju ja kuidas kaasati SANA huviharidustiimide eestvedamisel? SANA arenguprogrammi eesmärgiks oli HUKK-AP projekti ülejäänud piirkondades tõsta huvihariduse töötajate võimekust ja valmisolekut kaasata erivajadustega ja vähemate võimalustega noori huvitegevusse. Samuti toetati programmis osalevaid tiime konkreetsete algatuste väljatöötamisel Arenguprogrammis algatatud tegevuste kaudu sai osaleda 531 noort, lisaks nõustati 81 peret I programm II programm Nõustatud lapsevanemaid kokku 0 Kohandatud / erisustega õppekava noored Erisusteta õppekava noored Geograafiliselt piiratud juurdepääsuga noored Joonis 9. SANA arenguprogrammi osalejad kokku nende sihtrühmade ja mõlema programmi kaupa. Eraldi on toodud välja iga sihtrühmaga seoses nõustatud lapsevanemate arv. 14

15 3. Kvalitatiivse analüüsi tulemused Matkadel ei lase ma kunagi juhtuda sellel, et laps pingutaks end hingetuks. Lapsele ei tohi jääda veendumust, et ta on nõrguke. Tal on vaja head kogemust: ma olen väsinud, aga ma teen edasi. Tal on vaja usku: kui ta jätkab, vallutab ta mäetipu. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost Mõju-uuringu raames kogutud lugudest selgus, et tegevustesse kaasatud noorte peamisteks vajadusteks ja ilmnenud probleemideks olid nendega töötanud spetsialistide hinnangul eri tüüpi käitumisraskused koolis või kodus. Tihti toodi välja, et noored pärinesid ükskõikselt või vägivaldselt käituvast perekonnast. Huvitegevuses ei osalenud nad varasemalt kas huvi puudumise, materiaalsete võimaluste nappuse või piirkonnas puuduvate võimaluste pärast. Samuti esines nendel noortel sageli õpiraskuseid koolis, ebakindlust ning kurvameelsust. Järgnev joonis toob välja HUKK-APi projektis osalenud spetsialistide poolt enim märgatud ja kogemuslugudesse kirja pandud tähelepanekud osalenud noorte vajadustest ja probleemkohtadest. Joonis 10. Kogemuslugudes enim mainitud HUKK-AP projekti kaasatud noorte vajadused. Võib öelda, et kui noort kirjeldab väljatoodud märksõnadest kasvõi üks, võib tema osalemine huvihariduses ja tegevuses olla takistatud. Projekti suur väärtus noorte kaasamisel seisnes just vajaduste märkamises ja arvesse võtmises ning vastavate huvihariduslike võimaluste loomises. Iga osalenud noore puhul püüti vaadata tema nn diagnoosi taha ja leida sealt üles tema huvi ja vajadus. HUKK-AP kogemuslugude analüüs näitas selgesti, et huviharidusse ja tegevusse kaasamine mõjutab erinevate vajadustega ja takistustega noori positiivselt. Järgneval joonisel on esitatud eri tüüpi muutused projekti tegevustes osalenud noorte elus, milleni jõuti kogemuslugusid analüüsides. Muutus võis puudutada noore hoiakuid, tundeid teadmisi, oskusi ja käitumist nii huvitegevusega seotud keskkonnas kui ka väljaspool seda keskkonda. 15

16 Joonis 11. HUKK-AP projekti mõjutusel toimunud peamiste noortega seotud muutuste kategooriad. Sõltuvalt konkreetsest noorest võis projekti HUKK-AP tegevustes osalemine avaldada positiivset mõju ühes või enamates allpool loetletud kuuest variandist. 1. Muutus hoiakutes ja tunnetes, mis on seotud huviringi teemaga (nt noor hakkab hea meelega regulaarselt kohal käima, ehkki alguses väljendas osalemise suhtes vastumeelsust). Ta on leidnud endale tegevusala, mille vastu tal on huvi ning ta ütleb, et ta tahab samas jätkata. Talle meeldivad ka treenerid ja tema mõte on tulevikus saavutada läbi treeningu edu. Ta on oma isiksuslike omaduste poolest julge ning väljakutseid vajav ja otsiv poiss ning esimesed kukkumised mis on treenerite sõnul selle treeningu proovikivid pole teda suutnud ehmatada ega katkestama panna. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 2. Muutus teadmistes ja oskustes, mis on seotud huviringi teemaga (nt noor oskab pilliga mängida kolme meloodiat, enne ei osanud ühtegi). Kõik lapsed, kes huviringist osa võtsid arenesid keeleliselt vägagi märgatavalt. Nende sõnavara suurenes, rääkimisladusus paranes, eneseväljendusoskus arenes ning mis peamine, nendest oli saanud tänu keelelisele arengule ka suurem osa aktiivsest koolielust. Lisaks said nad väga palju uusi teadmisi seoses Eesti kultuuri ja selle pärimusega. Nendest varasemalt natukene kõrvalejäänud võõrkeelsetest peredest laste maailm oli muutunud ühtäkki rikkamaks ning laiemaks. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 3. Muutus käitumises, mis väljendub huviringi toimumiskohas (nt noor julgeb grupile oma ideid pakkuda, alguses ei julgenud). Ta tuli trenni koos sõbrannadega /-/ ta suhtles ainult kindlate inimestega ja ei võtnud ise otsuseid vastu, seda tegid teised tema eest. Panin edaspidi ta sõbrannadest eraldi gruppidesse. Sellel aastal on 16

17 ta iseseisvam, annab otsustest ise teada ja avaldab ideesid ka gruppides, kus on sõbrannad ega hoia ennast tagasi. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 4. Muutus hoiakutes ja tunnetes, mis väljendub väljaspool huviringi toimumiskohta (nt noor julgeb teisi senisest rohkem usaldada, kui see on põhjendatud). Ta sai juurde enesekindlust ja kinnitust, et väljaspool turvalist keskkonda ei suhtuta temasse alati halvasti. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 5. Muutus teadmistes ja oskustes, mis väljendub väljaspool huviringi toimumiskohta (nt noor on muutunud iseseisvamaks) /-/ tema sotsiaalsed oskused ja orienteerumisoskus on nende kuude jooksul arenenud. Vanemad usaldavad teda koos ringikaaslastega koolist huvikooli tulema. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost 6. Muutus käitumises, mis väljendub väljaspool huviringi toimumiskohta (nt noore õppeedukus üldhariduskoolis on paranenud; noor orienteerub iseseisvalt kodunt huviringi ja tagasi). Kuna tema suguvõsas on väga suur kalduvus ülekaalulisusele, siis tänu treeningutele sai ta motivatsiooni hakata oma tervise ja kaalu eest hoolitseda. Ta hakkas rohkem liikuma ning kaotas tänu sellele kokku ligi 8 kilo. Tänaseks on temast saanud üks grupi aktiivsemaid liikmeid, kes alati organiseerib ja hoolitseb teiste eest. /-/ Ta on järjest rohkem rahul enda välimusega ja ka isiksusega. Ta /-/ jookseb päevas ligi 8-20 km ning peagi on tal plaanis minna ka maratonile /-/. Kuna /-/trennis ei ole rääkimisel suurt osa, siis tema kõnedefekt jäi tahaplaanile ja treener ning pealtvaatajad võisid näha tema osavust jalgpallis. /-/ Tema enesehinnang ja julgus on tõusnud. Klassikaaslastega eriarvamused ja konfliktid vähenesid. Ta on õppinud oma emotsioone ja käitumist paremini kontrollima/suunama. Ta ei ole enam agressiivne kodus ja ülitagasihoidlik ning kiusatav koolis. - Väljavõte HUKK-AP kogemusloost Järgneval joonisel on kokkuvõtlikult välja toodud HUKK-AP projekti raames aset leidnud tüüpilisematest muutustest seoses noorte arengu, toimetuleku, heaolu paranemise ja riskide leevendamisega. 17

18 Muutused teadmistes ja oskustes, mis väljenduvad väljaspool huviringi Arenenud toimumiskohta suhtlemis- ja meeskonnatööoskused Eesmärkide seadmine Parem keskendumis- ja tähelepanuvõime Iseseisev liiklemine Iseenda adekvaatsem hindamine Eesti keele sõnavara suurenemine Eneseusk Soov uusi tööoskusi omandada Maailmapildi avardumine Enesehinnangu kasv Õppeedukuse tõusmine Muutused teadmistes ja oskustes, mis seotud huviringi teemaga Arenenud pillimängu- ja tantsuoskused Loovuse areng Orienteerumisoskus Kunstiande ilmsikstulek Muutused hoiakutes ja tunnetes, mis seotud huviringi teemaga Uute sõprade leidmine Uhkus oma tööde üle Lisamotivatsioon Kuuluvustunde teke Kasvav huvi teema vastu Kuidas väljendusid noortega seotud muutused? Muutused käitumises, mis väljendub huviringi toimumiskohas Õpilastevaheliste konfliktide vähenemine Õpetaja ja õpilaste vahelise koostöö paranemine Paranenud keskendumisoskus Järjepidev kohalkäimine Ideede avaldamise julgus Suurem omaalgatus Esinemised ja näitused Muutused käitumises, mis väljenduvad väljaspool huviringi toimumiskohta Erinevate tegevuste korraldamine Halbadest sõpradest eemaldumine Uute asjade proovimine Tunnis paremini käitumine Agressiivsuse alanemine Enesekehtestamine Tagasihoidlikkuse vähenemine Sõltuvuse vähenemine Iseseisev harjutamine Julgustamine Jutukamaks muutumine Iseseisev liiklemisoskus Initsiatiivikus Joonis 12. Noortega seoses toimunud muutuste nimekiri peamiste kategooriate lõikes. 4. Muutused projekti elluviijate suutlikkuses See, kuivõrd saavad noored osaleda just enda huvile ja vajadustele vastavas huvialategevuses, sõltub palju valdkonna eestvedajate hoiakutest ja valmisolekust luua muutust. Seetõttu oli projekti üheks eesmärgiks mõjutada positiivselt lisaks noortele endile ka neid inimesi ja organisatsioone, kellest sõltub noorte jõudmine huviharidusse ja tegevusse ning seal püsimine ja areng. HUKK-AP oli testiti erinevaid huvihariduse- ja tegevuse kaasamis-, koostöö- ja rahastusmudeleid. Katse õnnestumisele aitasid kaasa spetsialistide pädevuste ja hoiakute positiivne mõjutamine läbi koolituste, supervisioonide ja kogemuste jagamise. Kuid selle eksperimendi pikemaajaline mõju sõltub paljuski osapoolte projektijärgsetest sammudest. Näiteks rahastusotsused, mis võimaldaksid jätkata projekti käigus edukaks osutunud tegevusi samas või suuremas mahus, või omandatud kogemuste jätkuva jagamisega piirkondades, kuhu projekt veel ei jõudnud. Jätkusuutlikkuse tagamine aitab HUKK-APi juba saavutatud mõju hoida ja edasi laiendada. Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest. Projekti käigus leidsime palju õpetajaid, kes suhtuvad lapse isiksusse kogu hinge ja austusega. Sellistel inimestel on vaja lisavahendeid ja süsteemset tuge, et nad saaksid aidata noori, leida uusi loomeväljundeid ning kaasata rohkem lapsi, kellel puudub justnimelt selliste täiskasvanute tugi. Ma käisin oma abilistega meie valla väikestes asulates, kus pole ühtegi huvikooli. /-/ Minu arvates jääb sellisest liikuvast koolist väheks. Jah, võib-olla mingi huvisädemeke süttib, kuid põhijõud peab olema suunatud sellele, et huvi ei kustuks. Selleks aga on vaja üles ehitada süsteem, st on tarvis töötajaid, rahalisi võimalusi, plaanilist tööd. 18

19 Järgnevalt on välja toodud HUKK-APi olulisemad lühemaajalised mõjud noorte huvitegevusse ja haridusse kaasajatele. Neid on ilmestatud ka tsitaatidega projekti elluviijate kogemuslugudest. TOP 4 HUKK-APi olulist mõju osalenud spetsialistidele ja võrgustikele 1. Projekti abil õpiti huvihariduses ja tegevuses juba osalevate noorte erinevaid vajadusi paremini märkama, tulemuslikumalt ise reageerima või vajadusel nõu küsima Kogemuslugudest selgus, et paljud huviharidust ja tegevust pakkuvad spetsialistid pole osanud varem osalevate noorte erisuste märkamisele ja analüüsile keskenduda või olukorra lahendamiseks piisaval määral toetavat hoiakut võtta. Samuti tuli välja, et osa spetsialistidest on kartnud noorte erinevaid vajadusi sildistamise hirmus selgelt sõnastada ja nendega tegeleda. Lapsevanematelgi on puudunud kogemused, kuidas oma laste erilisi vajadusi huvikoolide õpetajate ja noorsootöötajatega arutada. Spetsialistid tõid välja ka seda, et nii laiem teavitus kui isiklikud kogemused aitasid teadvustada noorte erinevaid vajadusi ja nende loomulikkust ning märkamise vajadust. Projekti tegevuste raames sai leida näiteid ja saada inspiratsiooni toimivatest lahendustest noorte arengu toetamiseks vastavalt nende eripäradele. Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest: Huvikooli juba tuli õppima erineva käitumis- ja väljenduslaadiga õpilasi. /-/ Näiteks teismeline noormees (16-aastane), kes ei tajunud aega. /-/ Lisaks võis ta erutuse korral nö. oma tegemistesse kinni jääda: istus wc-s ja ei väljunud, rääkis omaette. /-/ Õpetajad lahendasid erinevaid ettetulevaid situatsioone omaenese kogemuste pagasist tulenevalt ja katse-eksituse meetodil. See tekitas frustratsiooni ja nõutust, pingeid õppegruppides ja ka õpetajates. Huvikoolide õpetajad märkasid lapse probleemi, kuid alati ei osanud selle taga näha lapse hariduslikku erivajadust. Erivajaduse kindlakstegemisel puudusid vajalikud oskused lapse toetamiseks tema vajadustest lähtuvalt. Või kui olid ka oskused olemas, ei võimaldanud keskkond (nt liiga suur grupp) nende oskuste rakendamist. Õpetajad on eelkõige professionaalsed /-/, kes on omandanud pedagoogilise ettevalmistuse. Puudusid täiendkoolituste võimalused, puudus ettevalmistus ja siseminekindlus HEV ehk hariduslike erivajadustega õpilastega toimetulekuks. Mõned juhtumid, kus on tulnud õpetada näiteks autismi diagnoosiga õpilast, on olnud õpetajate jaoks mõistatuseks, sest meil puudub vastav väljaõpe. Üha rohkem kogeme juhtkonnas seda, et õpetajad kurdavad, et mõni laps ei käitu normaalselt ja analüüsides oleme jõudnud järeldusele, et laps võib olla erivajadusega ja sellisteks olukordadeks vajab õpetaja abi. 2. Huvihariduse ja tegevuse pakkujad said teadmiseid, kogemusi ja julgust erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte kaasamiseks Projektis oli oluline roll spetsialistide teadmiste ja teadlikkuse tõstmisel erineva vajadustega noorte kaasamise omapäradest ja võimalustest läbi koolituste ja toetavate tegevuste (näiteks kogemuste jagamise kohtumiste ja supervisioonide abil). Selline kompleksne lähenemine andis paljudele noortega töötavatele spetsialistidele väga vajalikku moraalset tuge, pakkus positiivset õppimiskogemust ja lõi valmisoleku (ressursside olemasolu korral) vähemate võimalustega noori edaspidigi kaasama ja nendega töötama. 19

20 Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest: Kardeti, et erivajadusega laps tuleb ja segab koolis ning konkreetses grupis õppetööd nii, et ülejäänud õpilased lahkuvad koolist. Lisaks kardeti, et problemaatiline laps toob kaasa lisatööd, et tuleb hakata tegema psühholoogi ja sotsiaalnõustaja tööd. Hirm oli ka selle ees, et ei osata õigesti selliste õpilastega toime tulla. Samas tunnistati, et selliseid õpilasi esineb ka tavagruppides ja soov uudse olukorraga toime tulla oli suur. /Projekti lõpuks/ Õpetajad on eriliste lastega harjunud ja ei kostu kurtmist, et nendega oleks raske või problemaatiline. Õpetajad ei leia, et need lapsed ei peaks käima /-/ ja neid tuleks kuskil mujal hoida, tegeleda ja kellegi teise poolt. Tänu projektile on HEV noorte kaasamine huvitegevusse /-/ oluliselt muutunud. Kui varasemalt võis täheldada huviringi juhendajates ebakindlust ja kõhklust hariduslike erivajadustega laste kaasamises, siis projekti kaudu saadud kogemused on neid eelarvamusi suuresti muutnud. Kaheaastase projektiperioodi jooksul oli selgelt näha, kuidas projektihuviliste arv kasvas, sest just tänu võrgustikutööle said uued liitujad julgustust ning kindlustunnet samuti hariduslike erivajadustega lastega töötamist proovida. 3. Omavahel teevad koostööd osapooled, kes varem (niivõrd sihipäraselt ja sedavõrd suures mahus) võrgustikutöös ei osalenud Huviharidus ja tegevuse eesmärk on toetada isiksuse mitmekülgset arengut ja noore kujunemist iseseisvaks ja hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Mida mitmetahulisemad on noore vajadused ja arengut takistavad probleemid, seda enam peaksid tulemuslikuma sekkumise eesmärgil tegema omavahel koostööd sotsiaal-, haridus-, meditsiini- ja korrakaitsespetsialistid. Selleks, et üle 2500 noore saaks osaleda HUKK-AP tegevustes pidid kõik partnerid kas algatama või arendama edasi juba loodud koostöövõrgustikke. Mitmetes piirkondades loodi noorte kaasamiseks uued koostöömudelid ja harjumused, näiteks noortega kokku puutuvate spetsialistide vahel regulaarse võrgustikutöö algatamine. Noort toetav võrgustik võis olla väiksem või suurem, kuid tähtis oli kaasata sellesse kõik olulised võtmeisikud. Näiteks Pärnu võrgustikku kuulusid nii huvikoolide kui ka üldhariduskoolide juhtkondade liikmed ja õpetajad, linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistid, õppenõustamiskeskuses ja üldhariduskoolides töötavad sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest. Kokkulepe oli, et kui tunnis ilmneb probleeme, siis õpetaja annab sellest teada sots. nõustajale, kes sellega edasi tegeleb. Lisaks võimaldati õpetajatel osaleda ülelinnalistel koolitustel, kus räägiti hariduslike erivajadustega lastest ja nendega tegutsemisvõimalustest. See võttis maha esimesed pinged ja hirmud. Õpetajad tunnevad end kindlalt tänu koolitustele, supervisioonidele ja ka arenguseminaridele /-/. Kohtumistel osalevad ka teiste huvikoolide õpetajad, juhtkonna liikmed, koolide sotsiaalnõustajad ning üldhariduskoolide esindajad. Tekkinud on võrgustik, kus üksteist tuntakse ning vajadusel saab otsida abi ja toetust. 4. Huvihariduse ja tegevuse pakkujatel piloteerisid projektirahastuse abil tulemuslikult uusi tegevusi, mis võiksid edaspidi saada avaliku sektori poolt püsivalt rahastatud. 20

21 Projekti käivitades selgus, et paljudel huvihariduse ja tegevuse pakkujatel oli oma väljakujunenud tegevusmudelid, millest osasid oli raske erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte jaoks ümber disainida. Näiteks oldi küll teadlikud huviharidusele piiratud ligipääsuga noorte olemasolust, kuid puudusid ressurssid oma põhitöö kõrvalt nende noorte vajaduste lähemaks tundmaõppimiseks ja neile osalemise võimaluste loomise testimiseks. HUKK-AP pakkus inspiratsiooni ja rahalisi võimalusi katsetada täiesti uusi lähenemisi, nt individuaalsed huviringitunnid erivajadustega noortele, mobiilne huvikool. Projekti elluviimiseks piisav aeg andis võimaluse väljatöötatud lähenemisi ka korrigeerida, kui esmased lahendused ei toiminud vastavalt plaanitule ja/või ei andnud soovitud tulemusi. Edukaks osutunud tegevusmudeleid on võimalik tulevikus täpsemalt kirjeldada ja luua vastavad standardid, et noorte osalemist sujuvamalt toetada ja vastavaid mudeleid ka teadlikult rahastada. Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest: Tavapärane õppetöö ei võimaldanud luua väikegruppe ja ka mitte individuaalõppevormi, kus õpetaja ja õpilane suhtlevad üks- ühele. Tegijad ise õppisid seda, et huviharidus ei ole pelgalt huvikooli maja keskne. On olemas terve hulk lapsi, kelle puhul on vaja ise kohale minna ning tekitada nendele tuttavas keskkonnas huvihariduse võimalus, sest töö suures rühmas neile lihtsalt ei sobi. Noorte kaasamine huvitöösse uuel moel tähendas mõnikord ka vajadust täiendavate töövahendite ja materjalide järele, mida projekt HUKK-AP ka pakkus. Väljavõtteid HUKK-AP kogemuslugudest: /-/ tekkis võimalus võtta kasutusele uusi töövahendeid, näit. digilauad, mille tulemusel laienesid kunstiga tegelemise võimalused. "Tänu projektile saime vahendeid, mida meil siiani polnud: nüüd saame vanad nukud restaureerida, valmistada uued, õmmelda kostüümid ja teha dekoratsioonid. /-/ Peamine on see, et kõik need tegevused aitavad kaasa meie laste arengule, sest lapsed saavad ise vaeva näha: õmmelda, värvida, välja lõigata, joonistada /-/ Igaüks meie kasvandikest on milleski andekas, aga aru saada, milles nimelt, saab vaid siis, kui lapsel on võimalus proovida midagi teha. Näiteks tuli välja, et üks meie poistest oskab väga hästi joonistada, kui ta hakkas värvima vaipa meie uue muinasjutu jaoks. Olulise muudatusena võib märkida ka Tartu linna noorte huvitegevuse toetussüsteemi täiendust. Selle kohaselt toetatakse kõrgema pearaha koefitsiendiga nüüd lisaks erivajadustega noortele ka vähemate võimalustega noorte osalemist huviringides (tingimusel, et noor on kantud Tartu linna elanikeregistrisse). 5. Soovitusi vähemate võimalustega noorte huviharidusse kaasamise korraldamiseks kohalikul tasandil Erivajaduste ja vähemate võimalustega noorte kaasamine huviharidusse vajab teadlikku planeerimist. Järgnevalt on esitatud HUKK-APi kogemuse alusel koostatud kontrollküsimused, mis aitavad läbi mõelda, kuidas kavandada, ellu viia ja hinnata noorte huviharidusse kaasamise protsess ja selle mõju. Küsimustest võib abi olla nii kohalike omavalitsuste otsustajatel ja eestvedajatel kui ka teenusepakkujate juhtidel ning spetsialistidel. Noorte huviharidusse ja tegevusse kaasamise planeerimine 21

22 Kui palju on piirkonnas selgelt eristatavate erinevate vajadustega noori? Milliste ühiste nimetajate (asukoht, vajaduste ja riskide tüübid jm) alusel on neid võimalik alamsihtrühmadeks jagada? Kui paljud alamsihtrühmadesse kuuluvad noored on huvitegevusse ja haridusse veel regulaarselt kaasamata? Millist tüüpi erinevad vajadused neil noortel on? Millised huvihariduse töövormid aitaksid neid parimal viisil kaasata (näiteks individuaalse huviringi pakkumine või mobiilne huvikool)? Milline võiks olla kaasamise numbriline eesmärk? Milliseid ressursse ja millises mahus on selle saavutamiseks tarvis? Millised huviharidusse ja tegevusse kaasamise eesmärgid aitavad võimalikult palju toetada eri tüüpi vajadustega noorte hilisemat toimetulekut, sh tööturul osalemist ja raskemate erivajaduste puhul lähedaste hoolduskoormuse leevenemist? Teiste sõnadega milline on huvipõhise tegevuse potentsiaal anda oskuseid ja kogemusi ning kujundada hoiakuid, millel oleks võimalikult tugev seos edaspidi elus hästi hakkama saamisega? Millist väljaõpet ja järjepidevat toetust vajavad noorte õpetajad ja juhendajad, et aidata huvihariduse kaudu noorte arengueesmärkideni jõuda? Milliseid lisaressursse vajavad selleks asutused, kus nimetatud spetsialistid töötavad? Kuidas peab olema korraldatud noori ümbritseva valdkondade ülese võrgustiku töö, et noorte kaasamine sujuks eesmärgipäraselt? Näiteks, kuidas liigub info juhtumite kohta, mis vajavad spetsialistide võrgustikult rohkem tähelepanu ja pingutust? Noorte huviharidusse ja tegevusse kaasamise tulemuste analüüs Milline oli noortele pakutud erinevate arenguvõimaluste mitmekesisus ja kogumaht tundides? Siinkohal tuleb kokku lugeda huvihariduse ja tegevuse valdkonnad, erinevad kasutatud meetod jms. Samuti tuleb arvutada välja spetsialistide panus, näiteks läbiviidud ringitundide arv sh ettevalmistus ja järeltegevused ja sellega seotud tööaja panus. Just taolise statistika kogumiseks on tarvis üleriiklikku andmebaasi töövahendina spetsialistidele, mille vajadusele viitame alapeatükis Soovitused edaspidiseks huvihariduse ja tegevuse mõju uurimiseks. Kui paljude noorteni õnnestus jõuda? Siinjuures on oluline lugeda kokku perioodil osalenud erinevad noored. Kõigis piirkonnas tegutsevates huviringides osalenud noorte arvude automaatne kokku liitmine võib luua eri noorte kaasamise mahust eksliku ülevaate. Milliste erivajadustega ja riskidega noori õnnestus kaasata rohkem, milliseid vähem? Milline oli erinevate noorte huvitegevuses ja hariduses osalemise regulaarsus ning järjepidevus? Millest see sõltus? Milline oli kaasatud noorte areng võrreldes koos seatud arengueesmärkidega? Mida tegid sarnast tüüpi HEV noortega töötanud spetsialistid eesmärkideni jõudmisel teistmoodi võrreldes nendega, kes soovitud tulemusi ei saavutanud? Mis toimis ja mis ei toiminud spetsialistide koostöös? Kaasamise tulemuste analüüsi põhjal uute arenduste planeerimine Kuidas suurendada noorte eri vajadustest ja huvist lähtuvalt pakutavate tegevuste mitmekesisust, mahtu ning tagada nende toimimise järjepidevus? Mil viisil kaasata huviharidusse enam sotsiaalset tõrjutust kogenud noori ja laiendada seeläbi asutuse tegevusvälja? 22

23 Kuidas suurendada noorte huvitegevuses ja hariduses osalemise regulaarsust ning järjepidevust? Mil viisil toetada huvihariduse spetsialiste ja võrgustiku teisi osapooli noortega koos neile asjakohaste arengueesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel? Kuidas korraldada võrgustikutööd veel paremini, et see toetaks ühelt poolt noorte arengut ja teisalt spetsialistide võimalusi teha noorte vajadustele vastavat kvaliteetset tööd? Siinjuures on oluline rõhutada, et huvihariduse ja tegevuse potentsiaali (nii noorte arengu, perede toimetuleku kui avaliku sektori pikaajaliste kulude vähendamise seisukohast) aitab avada see, kui: arvestatakse kõigi allolevate küsimuste omavaheliste seostega; kõigi küsimustega tegeletakse terviklikult ning regulaarselt. Näiteks pole kasu pelgalt erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte huviharidusse kaasamise trendide jälgimisest, kui sellega ei kaasne mõju poliitikaotsustele. Suurt abi pole ka noorte arengu ja seda takistavate tegurite ühekordsest uuringust, kui sellele ei järgne analüüsi koos spetsialistidega võimaluste kohta oma tööd veel paremini läbi viia. Arutelu koos huvikoolide õpetajate ja huvitegevuse juhendajatega on vähese mõjuga, kui selle tulemusena ei anta ressursse nende seniste praktikate edasi arendamiseks (oskusteave, materiaalne baas jne). 6. Soovitusi huvihariduse- ja tegevuse mõju edasiseks uurimiseks Huvihariduse ja tegevuse korraldajate ja läbiviijate tööd seoses andmete kogumise ja analüüsiga kergendaks oluliselt ühtse üleriikliku osalejate andmebaasi olemasolu. Taoline andmebaas annaks võimaluse analüüsida olukorda ja vajadusi nii kohalikul, piirkondlikul kui riiklikul tasemel. Vastav andmebaas peaks sisaldama isikukoodi põhiseid andmeid kõigi huvihariduses ja tegevuses osalevate noorte kohta, seda nii koolisiseselt kui väliselt. Samuti on tähtis võimalus siduda iga isikukood olulisemate teguritega, mis võivad kajastada noore (potentsiaalselt) vähemaid võimalusi (näiteks määratud puue või elukoht). Loomulikult tuleb jälgida andmekaitse jt nõudeid ning hoida andmete analüüsi etapis iga noore anonüümsust. Ainult piisav detailsus ja eri andmekogude seostamine annab siiski võimaluse analüüs tulemusena üles arendada noorte vajadustest lähtuvat huvihariduse- ja tegevuse pakkumise süsteemi. Nimelt toetaks taoline andmebaas otseselt strateegilist planeerimist. Näiteks selguksid automaatselt vastused küsimustele nagu Kui palju osalevad regulaarsetes tegevustes kõigist piirkonna kohandatud õppekavadel õppivatest noortest, või mõned vallast, mis asub maakonnakeskustest eemal? Üleriigiliselt standardne andmesisestusviis aitab tagada statistika kogumise võrdsetel alustel ja vähendada tehnilisi vigu, mis võivad tekkida andmete korduval salvestamisel (nt kõigepealt andmeid paberkujul ringipäevikusse kirjutades ja hiljem elektroonilise aruandluse jaoks käsitsi kokku lugedes). Samuti toetab selline lähenemine andmete võrreldavuse erinevate piirkondade puhul ja aitab välja tuua trende (muutumine ajas). Huvipõhise tegevuse läbiviijatel võiksid olla standardsed hindamisvahendid noorte osalemise, nende vajaduste ja riskide kaardistamiseks ning oskusteave noore taustateguritega arvestamiseks oma töös. Ka selles osas on tarvilik keskselt korraldatud tugi, et kohalikul tasandil poleks tarvis hindamisvahendite osas jalgratast leiutada ja samas oleks võimalik teiste piirkondadega kogemusi vahetada ning oskusteavet ühiselt veelgi rikastada. 23

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - Island.docx

Microsoft Word - Island.docx Islandi õppevisiidi kokkuvõte Eesti ANK delegatsioon (8 esindajat) külastas 16-20. novembril 2015 Islandi noorteklubide ja noortekeskuste katusühendust Samfes. Samfes tähistab detsembris oma 30. sünnipäeva.

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem