COM(2017)252/F1 - ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "COM(2017)252/F1 - ET"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 252 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ALGATUS LAPSEVANEMATE JA HOOLDAJATE TÖÖ- JA ERAELU TASAKAALUSTAMISEKS ET ET

2 1. SISSEJUHATUS Kogu Euroopa Liidus on naised tööturul jätkuvalt alaesindatud. Soolisest tööhõivelõhest tingituna kaotab majandus aastas 370 miljardit eurot 1. Naiste kvalifikatsioonitase on järjest kõrgem ning kõrgkooli lõpetanute hulgas on Euroopas rohkem naisi kui mehi, kuid paljud naised jäävad siiski tööturult kõrvale, sest neil tekivad lapsevanemakohustused või nad peavad pereliikmete eest hoolitsema. Kehtiv poliitika ei ole taganud võrdseid võimalusi, mis lubaks isadel ja emadel töötada ning koos laste ja laiemalt ka ühiskonna heaolu eest hoolt kanda. Kõrvuti selle olukorraga on Euroopa Liidu tööjõu hulk kahanemas, elanikkond vananeb ja demograafiline olukord on endiselt probleem. Naiste vähesem osalemine tööturul on seotud seni püsiva soolise palgalõhe ja suureneva soolise pensionilõhega, mis sageli toovad kaasa sotsiaalse tõrjutuse ja suurema vaesusriski. Meetmete võtmine ei ole üksnes õigluse, soolise võrdõiguslikkuse ja oskuste optimaalse jagunemise, vaid ka riikide eelarvete jätkusuutlikkuse küsimus. See on vältimatu nii sotsiaalses kui ka majanduslikus mõttes. Käesolev algatus on välja töötatud just selle keerulise olukorra lahendamiseks. Algatusega tutvustab komisjon ambitsioonikat seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete kogumit, mille abil ajakohastada Euroopa Liidus kehtivat õigus- ja poliitikaraamistikku nii, et hoolduskohustusi täitvate meeste ja naiste töö- ja eraelu ning puhkuse ja paindliku töökorralduse kasutamine oleksid paremas tasakaalus. ELi pragune õigusraamistik perekondlikel põhjustel antava puhkuse ja paindliku töökorralduse kohta koostati aastatel 2. Nüüd kaks kümnendit hiljem on meil vaja teha järeldused neist kogemustest ja oodatust väiksemast edust, mis on saavutatud naiste ja meeste võrdsel kohtlemisel tööturul, ning tagada samas, et kõnealune raamistik oleks kooskõlas uute töövormide ja nende tulevikusuundumustega. Koos sellega, et tegeletakse naiste alaesindatuse probleemiga tööturul ja toetatakse naiste tööalast karjääri moodsate töö- ja eraelu tasakaalustavate meetmetega, aitab nüüdne algatus kaasa aluslepingus tööturu võimaluste ja võrdse kohtlemisega seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta seatud eesmärkide saavutamisele. See aitab tööandjal töötajaid hoida, nende motivatsiooni ja tootlikkust suurendada, samuti väheneb seeläbi töölt puudumine ja välditakse andekate inimeste kaotsi minekut. Ettevõtjate jaoks on kasulik, kui tööturul oleks saadaval rohkem andekaid isikuid ja kui tööjõud oleks mitmekesisem. Töö- ja eraelu tasakaalustamise ajakohastatud meetmed aitavad suurendada tööhõivemäära ning vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kooskõlas Euroopa 2020 eesmärkides 1 2 Eurofound (2016) Sooline tööhõivelõhe. Probleemid ja lahendused. Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv 92/85/EMÜ võeti vastu aastal ja seda ei ole sellest ajast saadik muudetud. Vanemapuhkust käsitlev direktiiv võeti algselt vastu aastal ning selle sisu osaliselt muudeti ja täiustati aastal. 2

3 MT IT EL RO CZ SK PL HU IE LU EU28 UK ES NL HR DE SI BE AT CY EE DK FR PT BG SE LV LT FI Protsendipunktid kirjeldatud ELi prioriteetidega ning president Junckeri poliitikasuunistes esile toodud töö- ja majanduskasvualaste komisjoni prioriteetidega. Euroopa sotsiaalõiguste samba ühe peamise väljundina tugevdab see algatus liidu sotsiaalset mõõdet 3. Algatus on osa komisjoni dokumendi Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel ja ÜRO säästva arengu 5. eesmärgi, so soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi rakendamisest. Praegune algatus on järg aastal komisjonis tagasi lükatud ettepanekule vaadata läbi direktiiv 92/85/EMÜ emaduse kaitsega seonduva osas, kui komisjon kohustus esitama uue algatuse, milles töötavate vanemate ja hooldajate elu parandamist käsitletaks laiemas perspektiivis MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE TAUST: PRAEGUSED VÄLJAKUTSED Kuigi naised kogu Euroopa Liidus on tööalaselt üha kvalifitseeritumad ja kipuvad mehi haridustasemelt ületama, 4 on nende osalemine tööturul ja sellest tulenev majanduslik sõltumatus märgatavalt väiksem kui meeste oma aastal oli aastaste naiste keskmine tööhõive määr ELis 64,3 % võrreldes meeste 75,9 %-ga (erinevus 11,6 protsendipunkti). See erinevus kasvab 18,1 protsendipunktini, kui vaadelda täisajaga töötamist ja võtta arvesse seda, et naiste puhul on osalise tööajaga töötamine enam levinud. Joonis aastaste meeste ja naiste tööhõive määrade erinevus ning täistööajale taandatud tööhõivemäärade erinevus meeste ja naiste puhul Tööhõivemäärade erinevus Allikas: Eurostat, OECD aastal oli 43,4% naistest (vanuses 30 34) kolmanda taseme haridus või kõrgharidus, samas meeste puhul oli see näitaja 34%. (Kui ei ole eraldi märgitud, on statistilised näitajad saadud Eurostatilt). 3

4 CZ SK HU EE FI DE BG MT UK EU28 LV CY AT PL FR LU IE RO DK ES BE IT LT NL EL SE HR SI PT Üks peamisi tööhõivelõhe tekitajaid on hoolduskohustuste ebavõrdne jagunemine naiste ja meeste vahel. Sooline tööhõivelõhe süveneb oluliselt, kui perre sünnivad lapsed, ning see näitab, kui keeruline on naistel ühendada laste kasvatamist ja hoolduskohustusi oma tööga. Keskmiselt oli aastal ühe alla 6-aastase lapsega naiste tööhõive määr ligikaudu 8,8 protsendipunkti madalam kui ilma väikelasteta naiste tööhõive määr ja mitmes liikmesriigis on see erinevus üle 30 protsendipunkti 5. Vastupidine mõju on aga isadusel meeste tööhõive määrale, sest isade tööhõive määr on 12 protsendipunkti suurem kui lasteta meestel ning mõnes riigis ulatub see erinevus 18 protsendipunktini. Paljud mehed on öelnud, et nad sooviksid töötada vähem tunde, kui nad seda teevad, ning leiavad, et see mõjutab pereelu. Mõnes riigis on mitteaktiivsetest naistest üle 25 % mitteaktiivsed seepärast, et peavad kedagi hooldama aastaste naiste vanuserühmas on lahknevus veelgi suurem 7. Joonis 2. Ühe alla 6-aastase lapse vanemaks olemise mõju tööhõivele (2015) Mehed Naised Allikas: Eurostat Ebapiisavad meetmed töö ja hoolduskohustuste ühitamisel mõjutavad enamasti ebaproportsionaalselt naisi, 8 samas ei soosi need meetmed paljude meeste puhul seda, et nad võtaksid perekondlikel põhjustel puhkust või kasutaksid paindlikku töökorraldust, ning paljud Mitmes riigis on lapsevanemaks olemise mõju eriti tugev ja alla 6-aastase lapsega naiste tööhõive määr on üle 20 protsendipunkti madalam kui lasteta naiste tööhõivemäär (Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Eesti ja Soome). Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik, Eesti, Slovakkia, Iirimaa, Ungari aastaste naiste vanuserühmas on sooline tööhõivelõhe üle 35 % Maltal, Kreekas, Sloveenias, Horvaatias, Rumeenias ja Luksemburgis. Töötavad naised teevad nädalas keskmiselt 22 tundi tasustamata tööd, samas töötavad mehed teevad tasustamata tööd alla 10 tunni nädalas. Eurofound (2015). 4

5 naised on sunnitud tööturult lahkuma või tööaega vähendama. Keskmiselt on ELis kaugelt enam selliseid naisi kui mehi, kes töötavad osaajaga (31,3 % naistest ja 8,3 % meestest). Samas on majanduse digiteerumine ümber kujundamas seda, kuidas inimesed töötavad ja ettevõtlusega tegelevad. Tekivad uued kaugtöövõimalused, suureneb iseseisvus ja töögraafikud muutuvad paindlikumaks ning seda kõike saab kasutada töö- ja pereeluga seotud kohustuste ühitamiseks. Ärimudelid on muutumas ning avardavad võimalusi ja loovad uusi teid tööturule sisenemiseks. Paljudes sektorites toimuvad kiired muutused ja pakutakse uusi võimalusi ning seejuures suurenevad füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja uute tegevusliikidega alustamise võimalused, 9 traditsioonilised töömudelid jäävad seljataha. Sellega paralleelselt vananeb Euroopa tööjõuline elanikkond ja väheneb selle arvukus. Tulevikus muutub elanikkonna vananemise mõju veelgi tuntavamaks 10. Prognooside kohaselt liigub EL selle poole, et aasta nelja tööealise inimese asemel on aastal ainult kaks tööealist inimest iga üle 65-aastase inimese kohta 11. See võib avaldada ebaproportsionaalselt suurt mõju naistele, kes praegu täidavad suurema tõenäosusega mitteametliku hooldaja esmaseid ülesandeid ja hoolitsevad haigete või eakate sugulaste eest. Kokkuvõttes muudavad hoolduskohustustega seonduvad vähenenud sissetulekud, sagedasem osaajaga töö ja karjäärilõhed paljud naised majanduslikult veelgi sõltuvamaks oma partnerist või riigist ning aitavad suurel määral kaasa soolise palgalõhe (keskmiselt 16 % kogu ELis) ja soolise pensionilõhe (ELi keskmine on 40 %) süvenemisele. Tulemuseks on, et naistel on suurem oht sattuda vaesusse ja muutuda sotsiaalselt tõrjutuks ning sellel on negatiivsed tagajärjed, mis laienevad nii nende lastele kui ka peredele. Praeguste sotsiaalsete ja majandusprobleemide ilmingud osutavad vajadusele selliste paremini kujundatud töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitikavahendite järele, mis lihtsustaksid hoolduskohustuste võrdsemat jagunemist paarisuhtes ja kõrvaldaksid naiste ees seisvad takistused, mis on seotud nende osalemisega tööturul ja karjääri edendamisega PUHKUSED, PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSE VÕIMALUSED, HOOLDUSASUTUSED JA PÄRSSIVAD MAJANDUSTEGURID Soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks tööturul tuleb arvestada mitmesuguste teguritega. Üleilmsed uuringud näitavad, et nii naised kui ka mehed eelistavad, et naised teeksid palgatööd 12. On tõendeid, mis näitavad, et sobivate puhkusevariantide olemasolu mõjutab 9 Samal ajal võivad need suurendada ebakindla osaajaga töö ja juhutöö osakaalu ning seeläbi hägustada tööja eraelu vahelist piiri. Vt näiteks: Eurofound & ILO (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work Euroopa Komisjoni valge raamat Euroopa tuleviku kohta COM(2017) Euroopa Komisjon (2015), aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta: majandus- ja eelarveprognoosid ELi 28 liikmesriigi kohta ( ). 12 Üleilmselt eelistaks 70 protsenti naistest ja 66 protsenti meestest, et naised teeksid palgatööd (liites need, kes eelistavad, et naised teeksid ainult palgatööd, ja need, kes eelistavad, et naised saaksid teha palgatööd ja hoolitseda oma kodu ja pere eest). Kõigi nende näitajate puhul on protsendimäärad üle kahe korra kõrgemad võrreldes nendega, kes eelistaksid seda, et naised oleksid lihtsalt kodused. ILO (2017), Towards a better 5

6 oluliselt naiste tööhõivet. Taolise puhkusekorralduse kättesaadavus ja kasutuselevõtt isade (teise lapsevanema) poolt mõjutab samuti märgatavalt naiste osalemist tööturul, sest see kergendab emade teatavate hoolduskohustuste täitmist ja lihtsustab naiste tööturule naasmist. Samuti on oluline paindliku töökorralduse, näiteks kaugtöö, paindliku või lühendatud tööaja või jagatud töökohtade võimalused. Lastehoiuteenused ja pikaajalise hoolduse teenused on olulised vahendid selleks, et kõrvaldada tööl käimist takistavad asjaolud, eriti just naiste jaoks 13. Hooldusasutuste taristu olemasolu ning selle kättesaadavus ja taskukohasus on olulised tegurid, mis võimaldavad lapsevanematel ja hooldajatel tööle jääda või tööturule siseneda. Maksu- ja hüvitissüsteemi tegurid võivad samuti pärssida leibkonna teise palgasaaja, enamikul juhtudel naise, soovi siseneda tööturule või teha lisatunde 14. Kui kõrgele maksumäärale ja leibkonna teise palgasaaja soodustuste vähenemisele lisanduvad lapsehoiuteenuse või pikaajalise hoolduse teenuse kõrged hinnad, võivad need pärssiva finantstegurina mitmekordselt mõjutada naiste kojujäämist või tööturule naasmist ELI TASANDI LÄHENEMISVIIS Euroopa Liit tegeleb soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tööturul ning soodustab töö- ja eraelu tasakaalustamist õigusaktidega, 16 poliitika koordineerimisega Euroopa poolaasta raames, 17 ELi rahastamisvahendite abil ja poliitikasuuniste 18 esitamise kaudu. Kiiresti muutuvas ühiskonnas on vaja rohkem tegusid. Et ajakohastada praegu kehtivat õigusraamistikku, esitab komisjon ettepaneku võtta vastu tööja eraelu tasakaalustamist käsitlev direktiiv, millega olemasolevad õigused säilivad ning neile future for women and work: Voices of women and men. World Gallup Poll Brilli, Y., Del Boca, D. & Pronzato, C.D. (2016), Does childcare availability play a role in maternal employment and children's development? Evidence from Italy. Review of Economics of the Household 14: FP 7 Project Families and Societies. 14 Komisjoni soovitus. Investeerides lastesse aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist (2013) 15 European Commission (2015), Secondary earners and fiscal policies in Europe. 16 Vt nõukogu 8. märtsi aasta direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (ELT L 68, ), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuesti sõnastamine) (ELT L 204, ), nõukogu 19. oktoobri aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, ), nõukogu 15. detsembri aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT L 14, ) ja komisjoni aasta ettepanek vaadata läbi direktiiv 92/85/EMÜ emaduse kaitsega seonduva osas (viidatud eespool). 17 Vt ka 18 Ministrite nõukogu esitas juba aastal soovituse lastehoolduse kohta (92/241/EMÜ, EÜT L 123, 8/5/1992). 6

7 toetudes kehtestatakse täiendavad ja uued õigused nii naistele kui ka meestele. Ettepanekus austatakse täielikult töötajate ja perekondade isiklikku vabadust ning see ei takista liikmesriike soovi korral rangemaid norme kehtestamast. Algatuses tehakse ka ettepanek uute meetmete võtmiseks, et tõhustada rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi kohaldamist, jättes samas selle direktiivis sätestatud õigused puutumata. Komisjon teeb ettepaneku võtta ka mitteseadusandlikke meetmeid, mis on suunatud piisaval arvul või vajadustele vastavate hooldusteenuste puudumise kõrvaldamisele või selliste pärssivate tegurite kõrvaldamisele, mis takistavad leibkonna teise palgasaaja töötamist. Meetmete eesmärk on aidata liikmesriikidel teostada riiklikke reforme ja aidata muuta mõtteviisi organisatsioonilisel ja ühiskonna tasandil. On tõendeid, mis näitavad, et rasedus- ja sünnituspuhkuse ning vanemapuhkusega seoses riikides ilmnenud õiguslikud arengutendentsid on suurel määral alguse saanud ELi õigusaktidest. Olemasolevatele õigusaktidele tuginedes ja ettevõtjate (eelkõige VKEde) koormust vähendades aitavad edasised õiguslikud miinimumnõuded töö- ja eraelu tasakaalustamise osas luua ettevõtjate ja töötajate jaoks võrdseid tingimusi. Ainult ELi tasandi meetmetega saab kõrvaldada erinevusi praegu kehtivates liikmesriikide õigusaktides ja tagada, et liikmesriigid liiguvad ühes suunas ja pööravad suuremat tähelepanu meeste ja naiste võrdsetele võimalustele tööturul. ELi tasandi lisaväärtus õigusaktide ajakohastamisel on ka see, et tagatakse ELi kodanike, meeste ja naiste, võrdse kaitse miinimumtase kogu ELis. Seadusandlike ja mitteseadusandlike meetmete kombinatsioon loob modernse poliitikaraamistiku, millega soovitakse: 1) suurendada naiste osalemist tööturul ning vähendada soolist ebavõrdsust, sh palgaja pensionilõhet; 2) pakkuda töötajatele paremaid võimalusi ja valikuid tööelu ja hoolduskohustuste tasakaalustamisel, ajakohastades praegu kehtivat õigus- ja poliitikaraamistikku ja pöörates erilist tähelepanu meeste rollile; 3) toetada liikmesriikide praegust perepoliitikat, sh aidata toime tulla demograafia- ja ühiskonnaprobleemidega; 4) tegeleda hooldusteenuseid pakkuvate asutuste puudustega ning kõrvaldada leibkonna teise palgasaaja töötamist pärssivad tegurid. Algatuse ettevalmistamisel koguti teavet ulatuslike konsultatsioonide ning seadusandlike ja mitteseadusandlike meetmete võimalikku ulatust analüüsiva mõju hindamise käigus. Komisjon korraldas ja aastal kaheetapilise konsultatsiooni Euroopa sotsiaalpartneritega 19. Sotsiaalpartnerid ei olnud üksmeelel ega soovinud alustada vahetuid 19 2Alates 015. aasta novembrist kuni aasta jaanuarini kutsuti sotsiaalpartnereid üles esitama seisukohti ELi tasandi meetmete võimaliku suunitluse kohta. Konsultatsioonide teine etapp toimus aasta juulist septembrini ja selle käigus esitasid sotsiaalpartnerid oma arvamusi mitmesuguste võimalike ELi tasandi meetmete kohta. 7

8 läbirääkimisi konsultatsioonide käigus tõstatatud teemadel. Toimusid ka avalikud konsultatsioonid kodanike ja muude sidusrühmade seisukohtadega tutvumiseks. Nõukogu arutas töö- ja eraelu tasakaalu küsimusi aasta detsembris ja Euroopa Parlament võttis vastu aruande, milles käsitletakse töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomist tööturul, 20 ja resolutsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta 21. Algatuse tulemuslikkus sõltub paljude tegijate, sh riikide valitsuste, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite, ettevõtjate ja töötajate kaasalöömisest. Just sotsiaaldialoog hakkab mängima kandvat rolli selle tagamisel, et käesolev töö- ja eraelu tasakaalustamise algatus edukalt areneks ja rakenduks. 2. PRIORITEETSED TEGEVUSVALDKONNAD Algatuse näol on tegemist üksteist vastastikku toetavate meetmete paketiga. Lisaks kasule, mida saavad töötajad ja nende perekonnad, saavad õigus- ja poliitikameetmetest palju kasu ettevõtjad ja laiem ühiskond. Komisjoni mõjuhinnangus uuriti kavandatud meetmete hinnangulist kulu ja kasu üksikisikutele ja ettevõtjatele, eelkõige mikroettevõtjatele, ja ühiskonnale üldisemalt ( ). Analüüs näitas, et ehkki kavandatud meetmetega seotud kulud, just tootmismahu vähenemise, töötlemisrakenduste ja töötajate asendamise kulude tõttu lühi- ja keskpikas perspektiivis suurenevad, siis pikemas perspektiivis on meetmepaketi mõju ettevõtjate kuludele väike ega tohiks tööandjaid, sh mikroettevõtjaid, ülearu koormata 22. Kuna kavandatud meetmete kombinatsioon peaks avaldama positiivset mõju liikmesriikide eelarvepositsioonile, saab ettevõtjate mõningast lisakulu kompenseerida riigi tasandi sihipäraste sekkumistega selliselt, et edendatakse ajakohast töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitikat ning samas säilitakse täies ulatuses ettevõtjate konkurentsivõime. Suurem tööhõivemäär aitab lahendada rahvastiku vananemise probleemi ja tagada liikmesriikide finantsstabiilsuse. 2.1 PEREKONDLIKEL PÕHJUSTEL ANTAVATE PUHKUSTE JA PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSE PAREM ÜLESEHITUS JA SOOLISELT TASAKAALUSTATUD KASUTAMINE ELi õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid tagama rasedus- ja sünnitus- ning vanemapuhkuse andmise. Liikmesriigid võivad töö- ja pereelu tasakaalustamise lihtsustamiseks, naiste tööturul osalemise suurendamiseks ja hoolduskohustuste sooliselt võrdsemaks jagunemiseks pakkuda ka muid meetmeid. Liikmesriikide võetud meetmete liik ja sisu on väga erinevad /2017 (INI) Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang, mis lisatakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitlevale teatisele Uus algus. 8

9 ELi õigusraamistik, milles käsitletakse meeste ja naiste vahelist võrdsust tööturu võimaluste, töökohal kohtlemise ja töötingimuste osas, ei toeta piisavalt lapsevanemaid ja hoolduskohustustega töötajaid ning õigusraamistiku ülesehitus ei soosi olemasolevate õiguste sooliselt tasakaalustatud kasutuselevõttu 23. Vanemapuhkust käsitlevas direktiivis 24 on sätestatud, et igal lapsevanemal on individuaalne õigus saada neli kuud vanemapuhkust, et hoolitseda lapse eest kuni tema kaheksa-aastaseks saamiseni. Ühte kuud sellest ei saa ühelt vanemalt teisele üle kanda ja direktiiviga ei ole ette nähtud kohustuslikku rahalist hüvitist. See kord soosib enamasti seda, et leibkonna teine palgasaaja (enamasti naine) võtab vanemapuhkust, ega stimuleeri piisavalt mehi. On tõendeid, mis näitavad, et piisavad hüvitised mõjutavad positiivselt isapuhkuse (teise lapsevanema puhkuse) võtmist, 25 ja osutavad paindliku puhkusesüsteemi (osade kaupa võetav puhkus või osaajaga puhkus) väärtuslikkusele ning sellele, et selle puhkuse muutmine vanemate vahel mitteülekantavaks on kasulik. Kavandatud direktiivis on säilitatud vanemapuhkuse direktiivi aluspõhimõtted ja praegu kehtivad õigused, sh puhkuse pikkus ja iga vanema õigus puhkust võtta. Direktiiviga viiakse sisse tasustamine haigushüvitise tasemel ja suurem paindlikkus vanemapuhkuse võtmisel, sh tõstetakse vanemapuhkuse võtmisel kehtivat lapse vanusepiiri kaheksalt aastalt kaheteistkümnele aastale. Nelja kuud sellest puhkusest ei saa ühelt vanemalt teisele üle kanda. Vanemapuhkuse saamise õiguse osas praegu konkreetsed ELi tasandi sätted puuduvad 26. Sellise õiguse kehtestamine võiks omada suurt mõju hoolduskohustuste jagamisele naiste ja meeste vahel. Isade kaasamine lapsehoidmisse suurendab hooldava isa rahulolu eluga ning tema füüsilist ja vaimset tervist ning muudab lapsed kognitiivsemaks ja parandab nende käitumist 27. Isad, kes võtavad pärast lapse sündi vanemapuhkust, panustavad tõenäoliselt rohkem oma lapse kasvatamisse ning kasutavad hiljem oma õigust saada vanemapuhkust. Töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta kavandatud direktiiviga kehtestatakse kümnepäevane haigushüvitise tasemel tasustatav isapuhkus. Kui hooldamist vajava sugulase eest hoolitsemiseks ei ole piisavat puhkust ette nähtud, süveneb hoolduskohustuste ebavõrdne jagunemine veelgi 28. Hooldamist vajava sugulasega Vt näiteks: OECD (2016), Dare to Share Deutschlands Weg zur Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf. The role of men in gender Equality European strategies and insights (Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi uuring, detsember 2012). Nõukogu direktiiv 2010/18/EL. Vt näiteks: Castro-García, C. & Pazos-Moran, M. (2016), Parental leave policy and gender equality in Europe. Feminist Economics, 22 (3); Duvander, A-Z & Johansson, M. (2012), What are the effects of reforms promoting fathers parental leave use? Journal of European Social Policy, 22 (3). Välja arvatud vallandamise korral pakutava kaitse direktiivi 2006/54/EÜ sätted, kui selline puhkus on liikmesriikides olemas. Huerta, M. et al. (2013), Fathers' Leave, Fathers' Involvement and Child Development: Are they Related? Evidence from Four OECD Countries, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 140; OECD (2016), Parental Leave: Where are the Fathers?, Policy Brief 3/2016. Tööealistel hooldajatel on raske palgatööd ja hooldamisülesandeid ühendada ja seepärast võivad hooldajad otsustada, et töötavad väiksema tundide arvuga või lahkuvad palgatöölt. Hooldamine võib viia ka läbipõlemiseni või põhjustada stressi. OECD (2011), Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Health Policy Studies. 9

10 töötajaid käsitlevad ELi tasandi miinimumnõuded puuduvad, välja arvatud vanemapuhkuse direktiivi raames ette nähtud piiratud õigus võtta end töölt vabaks perekondlikel põhjustel ja vääramatu jõu tõttu tekkinud pakiliste ja ootamatute asjaolude korral 29. Kavandatud direktiiviga kehtestatakse igal aastal antav viie päeva pikkune, haigushüvitise tasemel tasustatav individuaalne puhkuseõigus, mis võimaldab paremini tööd ja hoolduskohustusi ühitada ning suurendada andekate töötajate, eelkõige naiste tagasipöördumist tööturule. Kaitse vallandamise ja ebasoodsa kohtlemise vastu on ELi tasandil sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiiviga, 30 osalise tööaja direktiiviga, 31 soolise võrdõiguslikkuse direktiiviga, 32 füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiiviga 33 ja vanemapuhkuse direktiiviga. Kaitset on tugevdatud Euroopa Kohtu praktikaga. Seni tuleb mitmest liikmesriigist teateid naiste ebasoodsa kohtlemise kohta rasestumise korral ja meeste ebasoodsa kohtlemise kohta, kui nad soovivad puhkust 34. Seepärast on vaja töötajaid nende õigustest paremini teavitada ja oma õiguste kasutamisel toetada, et tagada nende tõhusam järgimine riigi tasandil 35. Paindliku töökorralduse olemasolu võib hoida ära olukorra, kus töötajad lähevad tööle oma kutsealast potentsiaali ja oskusi täielikult kasutamata või jäävad hoolduskohustuste tõttu tööturult eemale 36. Hoolimata uutest töökorralduse suundumustest ja tehnika arengust, töötavad enamik töötajaid Euroopas seni kindla töögraafiku järgi ega kasuta paindliku töökorralduse, näiteks kaugtöö, paindlik tööaeg ja töötamine vähendatud (osalise) tööajaga, võimalusi täies ulatuses. Kavandatud direktiiviga täiendatakse vanemapuhkuse ja osaajaga töö direktiividega kehtestatud praegust ELi õigusraamistikku, lisades sinna paindliku töökorralduse sätted laste või muude hooldamist vajavate sugulastega töötajate jaoks. See aitab märkimisväärselt parandada töötajate töö- ja eraelu tasakaalu ja avaldab positiivset mõju naiste osalemisele tööturul Direktiivi 2010/18/EL klausel 7, kus on sätestatud eeskirjad, milles käsitletakse töölt puudumist vääramatu jõu tõttu. Nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ. Nõukogu direktiiv 97/81/EÜ. Direktiiv 2006/54/EÜ. Direktiiv 2010/41/EL. Equinet (2016), Responses from Gender Equality Working Group on Gender-Related Discrimination ; Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õigusekspertide Euroopa võrgustik (2012), Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood ; UK Equality and Human Rights Commission (2016), Pregnancy and Maternity-Related Discrimination and Disadvantage. Komisjon hakkab eelkõige toetama kehtiva direktiivi 92/85/EMÜ (rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv) täitmise tagamist. Plantenga, J., Remery, C.ja ELi soolise võrdõiguslikkuse ja tööhõive eksperdirühm (2010), Paindlik tööajakorraldus ja sooline võrdõiguslikkus. Euroopa 30 riigi võrdlev analüüs. Töö- ja pereelu tasakaalustamiseks on oluline, et paindlikkus oleks töötajasõbralik, st et töötajad saaksid ise otsustada töötamise teatavate aspektide, nt töögraafiku ja töötundide üle. Vt näiteks: Eurofound (2015), Policies to improve work-life balance. 10

11 Komisjon võtab järgmised meetmed. SEADUSANDLIKUD MEETMED Esitatakse ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ja mis põhineb juba kehtivatel, eelkõige vanemapuhkuse direktiiviga kehtestatud õigustel. Ettepanekus esitatakse järgmised uued õigused: paindlikkuse (osade kaupa või osaajaga) võimaldamine neljakuuse, vähemalt haigushüvitise tasemel tasustatud vanemapuhkuse võtmisel; õigust neljakuusele puhkusele saab kasutada kuni lapse 12-aastaseks saamiseni ja seda puhkust ei saa lapse ühelt vanemalt teisele üle kanda; õigus kümne tööpäeva pikkusele, vähemalt haigushüvitise tasemel tasustatavale isapuhkusele lapse sünni korral; õigus viie tööpäeva pikkusele, vähemalt haigushüvitise tasemel tasustatavale hoolduspuhkusele aastas ühe töötaja kohta, et hoolitseda raskelt haiget või hooldamist vajava sugulase eest; kuni 12-aastase lapse vanemate ja hoolduskohustustega töötajate õigus taotleda paindlikku töökorraldust. MUUD KUI SEADUSANDLIKUD MEETMED 1. Komisjon jätkab ELi õigusaktide ülevõtmise järelevalvet ja alustab vajaduse korral rikkumismenetlusi. Komisjon tagab õigusaktide parema rakendamise ja edendab nende vastavusse viimist, eelkõige: annab rahalist toetust õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames riiklikele ja riikidevahelistele projektidele, mille eesmärk on paremini tagada töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva ELi õiguse täitmine (sh teavitamiskampaaniad); algatab spetsiaalse, vallandamise ja ebasoodsa kohtlemise vastase kaitse tagamist käsitleva uuringu, mille teostab soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise õigusekspertide Euroopa võrgustik, et hinnata liikmesriikides valitsevat olukorda; korraldab koos Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste võrgustikuga (EQUINET) koolituse suutlikkuse arendamise teemal võrdõiguslikkust edendavate asutuste ja muude asjakohaste tööturu järelevalve asutuste (tööjärelevale asutuste võrgustik, kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC)) jaoks liikmesriikides, keskendudes vallandamisvastase kaitse problemaatikale. 2. Komisjon jälgib Euroopa poolaasta ja iga-aastase soolist võrdõiguslikkust käsitleva aruande põhjal jätkuvalt seda, mis vormis on perekondlikel põhjustel antavad puhkused ja paindlik töökorraldus üles ehitatud ning kas mehed ja naised 11

12 kasutavad seda tasakaalustatult. 3. Komisjon tõhustab Eurostati poolt ELis esitatavate selliste andmete kogumist, mis näitavad perekondlikel põhjustel antavate puhkuste ja paindliku töökorralduse kasutamist naiste ja meeste poolt, seda tehakse koostöös tööhõivepoliitika komiteedega (Euroopa sotsiaalkaitsekomitee (SPC) ja tööhõivekomitee (EMCO)) ning tegevust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) koordineerides. 4. Komisjon eraldab rahalisi vahendeid tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames selliste uute nn pilootkavade jaoks, mis on suunatud tööandjatele ja aitavad neil välja töötada uuenduslikke töökorraldusviise, näiteks perepuhkused ja paindlik töökorraldus (olemasolevate ressursside abil), tagamaks koostöös liikmesriikidega, et Euroopa Sotsiaalfond ning muud struktuuri- ja investeerimisfondid toetavad piisavalt töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmeid. 5. Komisjon jagab parimaid tavasid sotsiaalpartnerite ja liikmesriikidega ning korraldab selleks vastastikuse õppe programmi raames koolitusi, mille teemadeks on: perekondlikel põhjustel võetavate puhkuste ja paindliku töökorralduse sooliselt tasakaalustatud kasutamine, algatused, nt märgised ja sertifikaadid, neile tööandjatele, kelle pakutavatel töökohtadel on töö- ja eraelu hästi tasakaalus, sujuv üleminek puhkuselt tööle (nt imetavate emade ruumid töökohtades), perekondlikel põhjustel võetava puhkuse perioodide arvestamine pensionisüsteemis. 2.2 LASTEHOIU JA PIKAAJALISE HOOLDUSE KVALITEEDI PARANDAMINE NING TASKUKOHASEMAKS JA KÄTTESAADAVAMAKS MUUTMINE 25 liikmesriigis ületab nõudlus lasteaiakohtade järele nende pakkumise, seda eriti alla kolme aastaste laste puhul 38. Laste ja teiste hooldamist vajavate isikute jaoks mõeldud riiklike hooldusteenuste puudumine võib viia selliste pereliikmetega töötajate, eriti naiste puhul selleni, et nad vähendavad oma töötundide arvu või jäävad tööturult kõrvale. Kuigi EL seadis Barcelona eesmärgid aastal just selleks, et parandada ametlike lastehoiuteenuste 38 Eurydice (2014), Policy Brief Early Childhood Education and Care. 12

13 pakkumise korda aastaks 2010, 39 ei ole enamik liikmesriike neid eesmärke veel saavutanud. ELi keskmine on 3 protsendipunkti alla 33% eesmärki kuni kolmeaastaste laste osas ja 7 protsendipunkti alla 90 % eesmärki nende laste osas, kelle vanus jääb vahemikku alates kolmest aastast kuni kohustusliku koolieani 40. Paljudel juhtudel on väikelaste alusharidus ja hooldusteenused kättesaadavad vaid osaajaga. Sageli ei sobi koolitunnid ja -vaheajad kokku vanemate täisajaga töötamisega 41. Alushariduse ja lastehoiuteenuste, kooliväliste lastehoiuteenuste ja pikaajalise hoolduse teenuste (sh koduste hooldusteenuste) parem kättesaadavus hooldamist vajavate isikute jaoks tagab naistele suuremad võimalused tööturule sisenemiseks või seal püsimiseks, omab positiivset mõju laste arengule ning aitab vähendada laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riske 42. Alusharidusse ja kvaliteetsetesse hooldusteenustesse investeerimist peetakse ka tõhusaks sotsiaalseks investeeringuks, millega võidelda ebavõrdsuse vastu ja kõrvaldada ebasoodsamas olukorras olevate laste probleeme 43. Hooldussektorisse investeerimine on ka hea võimalus töökohtade loomiseks 44. Lisaks tööhõivele avalduvale mõjule võib pikaajalise hoolduse teenuste laiendamine avaldada positiivset mõju hooldajate ja nende hoolealuste heaolule ja tervisele ning leevendada eakate hooldamise füüsilist ja psühholoogilist koormust, mis rahvastiku vananemist silmas pidades muutub aina tähtsamaks 45. Et lapsevanemad saaksid tööl käia, on vaja arvesse võtta olemasolevate lastehoiukohtade arvu, aga ka teenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja taskukohasust (ebapiisav teenuste maht, piirkondlikud erinevused, vahemaa, asjakohaste asutuste lahtioleku ajad, kättesaadavuskriteeriumid). Lastehoid tuleb integreerida muude sotsiaalteenuste, 46 näiteks Barcelona Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldused, märts ELi näitajad kooliealiste laste koolivälise hoiu ja pikaajalise hooldusteenuste kohta puuduvad. See näitab kooliväliste teenuste olulisust. Nende teenustega pakutakse mitmesuguseid tegevusi eelkoolis ja algklassides käivatele lastele enne ja pärast koolitunde ning vahepeal (lõuna ajal), samuti koolivaheaegadel. Kooliväliste teenuste osutamise kaardistamine on keeruline ülesanne, kuid sellegipoolest tundub, et nende teenuste varieeruvus on pigem suur ja seda osaliselt haridussüsteemide erinevuse tõttu. Kooliväliseid teenuseid kajastavate üksikasjalikemate andmete väljatöötamine võib olla äärmiselt kasulik nende teenuste osutamise jälgimisel ja hindamisel. EL 28s oli aastal hinnanguliselt 26,9% lastest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Eurostat (2017) Komisjoni soovitus Investeerides lastesse aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist (2013) Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon (ITUC) (2016), Investing in the Care Economy. Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustiku kokkuvõttev aruanne (2016), Work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives in Europe Synthesis report. OECD (2016), Who uses childcare? Background brief on inequalities in the use of formal early childhood education and care (ECEC) among very young children. 13

14 tervishoiuteenuste ja tööturuasutuste pakutavate teenuste hulka, et paremini jõuda ebasoodsas olukorras olevate perede ja lasteni 47. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus, sealhulgas töö- ja pereelu ühitamine ning kvaliteetsete sotsiaalteenuste parem kättesaadavus on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) investeerimisprioriteet 48. ESF koos Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 49 ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI) 50 pakub liikmesriikidele võimalusi parandada sotsiaal- ja lastehoiutaristuid ning neid teenuseid eri tasemetel osutada. Nende fondide vahendeid tuleks kasutada kättesaadavate, taskukohaste ja kvaliteetsete ametlike hooldusteenuste osutamiseks. Ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) 51 ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 52 pakuvad vahendeid põhiteenuste kasutamisel ja neid vahendeid tuleks edaspidigi kasutada. Euroopa poolaasta on ELi jaoks oluline vahend, mille vahendusel Euroopa majanduses ilmnevaid keerulisi olukordi lahendada, sh lapsevanemate ja hooldamist vajavate sugulastega isikute tööhõivet soosivatele ja kättesaadavatele hooldusteenustele tähelepanu pöörata. Praegune poliitikadialoog on iseenesest oluline juba sisuliselt, lisaks loob see tõendipõhise aluse, millest on tavaks juhinduda ELi rahastamisvahendite eraldamisel. Komisjon võtab järgmised meetmed. MUUD KUI SEADUSANDLIKUD MEETMED 6. Suunised ja järelevalve Komisjon jätkab liikmesriikidele suuniste andmist tööhõivet soosivate ja kättesaadavate hooldusteenuste valdkonnas ning jälgib nende teenuste osutamist Euroopa poolaasta ja iga-aastase soolist võrdõiguslikkust käsitleva aruande raames. Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriike kvaliteetsete alusharidus- ja lastehoiuteenuste osutamisel ning suurendab jõupingutusi, et aidata neil üksteiselt õppida ja teha kindlaks parimad töömeetodid. 7. Eesmärgid ja andmete kogumine Komisjon vaatab läbi Haridus ja koolitus 2020 eesmärgi alushariduse ja lastehoiu alal. Komisjon tõhustab ELi tasandi andmete kogumist hooldusteenuste, eelkõige Lapsevanemaid on vaja teavitada ka kvaliteetsete alusharidus- ja lastehoiuteenuste kasulikkusest laste üldise arengu, kognitiivsete oskuste ja tervise seisukohast. Investeerimisprioriteedile naiste ja meeste võrdõiguslikkus (mis on laiem prioriteet kui töö- ja eraelu tasakaalustamine) on eraldatud 1,5 miljardit eurot. ERF toetab aasta programmitööperioodil alushariduse- ja lastehoiutaristuid 1,3 miljardi euroga. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) aitab finantseerida taristu- ja innovatsiooniprojekte ning väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Erasektori pakutavate hooldusteenuste jaoks võib saada rahastamisvahendeid viimati nimetatud kategooria all ( VKEde komponent ). EAFRD vahenditega saab toetada põhiteenustesse, sh lastehoiu- ja eakate hooldamise asutustesse investeerimist. Hooldusteenuseid saab toetada ka EMKF kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete raames (kalandusalased kohalikud algatusrühmad). 14

15 riiklike pikaajalise hoolduse ja koolivälise hoiu teenuste kättesaadavuse, taskukohasuse ja kvaliteedi kohta, et uurida võimalusi töötada välja ELi tasandi võrdlusnäitajad. 8. Komisjon eraldab rahalisi vahendeid et töötada koos liikmesriikidega välja omavahel kooskõlastatud lähenemisviis, mis julgustaks kasutama Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) vahendeid sotsiaaltaristu rahastamiseks, eelkõige lastehoiu ja pikaajalise hoolduse teenuste osutamiseks vajaliku taristu rahastamiseks. Komisjon kaasab selleks ka avaliku ja erasektori partnerlused. et jätkuvalt arendada kättesaadavate, taskukohaste ja kvaliteetsete lastehoiu-, koolivälise hoiu ja pikaajalise hoolduse teenuste osutamist, kasutades sealhulgas ESFi ja ERFi toetust. Võttes aluseks riigipõhised soovitused ja juhul, kui Euroopa poolaasta raames ilmnenud probleemide lahendamiseks on ette nähtud ebapiisavad rahalised vahendid, nõuab komisjon liikmesriikidelt, et nad vaataksid läbi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) 53 programmitöö raamistiku. et analüüsida nende kitsaskohtade lahendamise võimalusi, kavandades aasta programmitööperioodile järgnevat ELi rahastamist ja võttes eelkõige arvesse kõnealuses valdkonnas ettevalmistavate meetmete rakendamisel saadud kogemusi. 2.3 LAPSEVANEMATE JA HOOLDAJATE TÖÖTAMIST PÄRSSIVATE MAJANDUSTEGURITE KÕRVALDAMINE Liikmesriikide maksu- ja hüvitissüsteemid on leibkonna teise palgasaaja tööle asumise või suurema töötundide arvu puhul pakutavate rahaliste soodustuste või pärssivate tegurite poolest erinevad, kusjuures näiteks võib tuua ühise maksustamise süsteemid, ülekantavad maksukrediidid või ühe palgasaajaga leibkonna maksuvähendused. Kogu ELis on naised enamasti pere (paari) teise sissetuleku teenijad või need, kelle sissetulek on väiksem. Vaid vähesed riigid võimaldavad vähendada märkimisväärses ulatuses lastehoiuteenuste tasu maksukrediidina või muul viisil 54. Leibkonna teise palgasaajate hulgas ohustab väikeste lastega naisi tööturult kõrvalejäämine kõige enam ESIF hõlmab ESFi, ERFi, EARDFi, EMKFi ja Ühtekuuluvusfondi Bettio, F., Verashchagina, A.ja ELi soolise võrdõiguslikkuse ja tööhõive eksperdirühm (2009). Fiscal system and female employment in Europe. Euroopa Komisjon (2015): Leibkonna teine palgasaaja ja Euroopa maksupoliitika. 15

16 Käesoleva algatuse eesmärk on aidata liikmesriike selliste pärssivate majandustegurite kõrvaldamisel, mis taksitavad naiste osalemist tööturul ja vähendavad nende panust seal. Komisjon võtab järgmised meetmed. MUUD KUI SEADUSANDLIKUD MEETMED 9. Suunised ja järelevalve Komisjon jätkab selliste riigipõhiste kitsaskohtade kindlakstegemist, mis tulenevad maksu- ja hüvitissüsteemidest, ning jälgib nende kitsaskohtade kõrvaldamisel saavutatut eelkõige Euroopa poolaasta raames toimuva ELi majanduspoliitika koordineerimise kaudu ja annab asjakohases vormis oma suuniseid. Komisjon jagab parimaid tavasid sotsiaalpartnerite ja liikmesriikidega vastastikuse õppe programmi raames korraldataval koolitusel, kus arutatakse leibkonna teise palgasaaja (rohkem) töötamist majanduslikus mõttes soodustavate ja pärssivate tegurite üle. 10. Komisjon tõhustab ELi tasandi andmete kogumist leibkonna teise palgasaaja töötamist pärssivate tegurite kohta ning töötab Euroopa poolaasta raames välja ja kasutab ELi tasandi võrdlusnäitajaid maksu- ja hüvitissüsteemide selliste tegurite kohta, mis pärsivad leibkonna teise palgasaaja töötamist. 3. KOKKUVÕTE MIS SAAB EDASI? Elu Euroopas 21. sajandil peaks võimaldama pere- ja töökohustusi tasakaalus hoida ning naistele ja meestele tööl ja kodus võrdseid võimalusi pakkuda. ELi ja liikmesriikide õigus ja poliitika peaksid toetama töötajaid töö- ja pereelu ühitamisel, aitama ettevõtjatel andekaid inimesi tööl hoida, suurendama tööandjate ja töötajate paindlikkust ning meeste ja naiste võrdseid võimalusi, tagama majanduskasvu ja tooma kasu ühiskonnale tervikuna, sealhulgas lastele ja pere hoolitsusest sõltuvatele inimestele. Selle mitmekülgse ja üksteist täiendavate õigus- ja poliitikameetmete mahuka paketiga soovitakse ajakohastada töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika struktuuri ja pakkuda välja meetmeid, mis parandavad paljude lapsevanemate ja hooldajate igapäevaelu. Algatuse üks peamistest eesmärkidest on laiendada olemasolevat vanemapuhkusesüsteemi ning lihtsustada naiste ja meeste jaoks uute tasustamis-, paindlikkus- ja mitteülekantavusmeetmete kasutamise võimalusi. Lisaks aitab hooldus- ja isapuhkuse kehtestamine töötajatel isiklikku ja tööelu tasakaalustada. Edendatakse ka paindliku töökorralduse kasutamist ning võetakse muid kui seadusandlikke meetmeid, millega nähakse töö- ja eraelu tasakaalustamise algatuse ühe olulise osana ette uute ja paremate hooldusvõimaluste loomine. Et meetmeid saaks ellu viia, eraldatakse rahalisi vahendeid ja 16

17 vajaduse korral suunatakse ELi eelarves olevad vahendid ümber selle algatuse rakendamiseks vajalike prioriteetsete investeeringute jaoks. Samuti kavatseb komisjon suurendada poliitilist teadlikkust sellest, et töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika on äärmiselt oluline Euroopa tööhõive ja majanduskasvu seisukohast, ning jätkab koos liikmesriikidega parimate lahenduste leidmist töö- ja eraelu tasakaalustamise riiklike poliitikasuundumuste kujundamisel. Komisjon hakkab liikmesriikide töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika jälgimisele suurt tähelepanu pöörama. Töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitikat kirjeldavate näitajate kogumi korrapärane läbivaatamine annab tagasisidet ja teavet Euroopa poolaasta raames tehtavateks ettevalmistusteks ning ELi ja riikide tasandil kujundatava soolise võrdõiguslikkuse poliitika jaoks. Algatuse edu nõuab kõikide pühendumist. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed üles käesolevat teatist vastu võtma ja selle rakendamist riiklikul ja kohalikul tasandil ning koostöös sotsiaalpartnerite ja kõigi teiste asjaomaste Euroopa sidusrühmadega aktiivselt toetama. Kaasseadusandjatel soovitatakse tungivalt jõuda kiiresti kokkuleppele paketis kavandatud õigusmeetmete osas. Komisjon kutsub liikmesriike, sotsiaalpartnereid ja kõiki asjaosalisi suurendama jõupingutusi töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika paremaks kujundamisel ning meie Euroopa ühiskonna heaolu suurendamisel. 17

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 204-209 Istungidokument A8-0253/206 2.8.206 RAPORT töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (206/207(INI)) Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Naiste õiguste

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõivekomitee Alaliste esindajate komitee (COREPER I) /

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2012 COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem