C

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C"

Väljavõte

1 Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26. märts 1996 * Kohtuasjas C-392/93, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel High Court of Justice, Queen's Bench Divisioni esitatud taotlus, millega soovitakse saada selles kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel: The Queen H. M. Treasury, huvitatud isik: British Telecommunications plc, ja eelotsust nõukogu 17. septembri aasta vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlusi käsitleva direktiivi 90/531/EMÜ (EÜT L 297, lk 1) artikli 8 lõike 1 tõlgendamise kohta, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed C. N. Kakouris, D. A. O. Edward ja J.-P. Puissochet, kohtunikud G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (ettekandja), C. Gulmann ja J. L. Murray, kohtujurist: kohtusekretär: ametnik L. Hewlett, G. Tesauro, arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid: *Kohtumenetluse keel: inglise.

2 - British Telecommunications plc, keda esindasid G. Barling, QC, barrister T. Sharpe ja barrister H. Davies, keda volitas solicitor ja Chief Legal adviser C. Green, - Ühendkuningriigi valitsus, keda esindasid Assistant Treasury Solicitor J. Collins ja J. Beloff, QC, - Prantsuse valitsus, keda esindasid välisministeeriumi välisasjade sekretär H. Duchčne ja sama ministeeriumi välisasjade nõunik C. de Salins, - Euroopa Ühenduste Komisjon, keda esindasid õigusnõunik H. van Lier ja liikmesriigi ametnik õigustalituse juures D. McIntyre, arvestades kohtuistungi ettekannet, olles 26. oktoobri aasta kohtuistungil ära kuulanud suulised märkused, mille esitasid British Telecommunications plc (esindajad: G. Barling, T. Sharpe ja H. Davies), Ühendkuningriigi valitsus (esindajad: J. Collins, K. P. E. Lasok, QC, ja barrister S. Richards), Saksa valitsus (esindaja: liitvabariigi majandusministeeriumi kõrgem ametnik E. Röder), Itaalia valitsus (esindaja: riiklik esindaja I. Braguglia) ja komisjon (esindajad: H. van Lier ja D. McIntyre), olles 28. novembri aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise otsuse Põhjendused [...] 1 High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court (edaspidi "Divisional Court ) esitas 28. juuli aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 23. augustil, EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel neli küsimust nõukogu 17. septembri aasta vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlusi käsitleva direktiivi 90/531/EMÜ (EÜT L 297, lk 1, edaspidi "direktiiv") artikli 8 lõike 1 tõlgendamise kohta. 2 Need küsimused esitati seoses British Telecommunications plc poolt Ühendkuningriigi (edaspidi "BT") vastu esitatud hagiga, millega esimene taotleb, et tühistataks Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992 (edaspidi "1992. aasta määrused") millega rakendati direktiivi artikli 8 lõiget 1. 3 Direktiivi artikli 2 lõike 2 punkti d kohaselt kuuluvad direktiivi reguleerimisalasse just üldkasutatavate telekommunikatsioonivõrkude pakkumine või käitamine või ühe või mitme üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamine. 4 Artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt kohaldatakse direktiivi tellijate suhtes, kes tegutsevad ühes või mitmes lõikes 2 nimetatud valdkonnas ja kelle tegevuse aluseks on liikmesriigi

3 pädeva asutuse antud eri- või ainuõigused, kui tegemist ei ole riigiasutuste või riigi osalusega äriühingutega. Artikli 2 lõike 3 punktis a on lisaks sellele täpsustatud, et lõike 1 punkti b kohaldamisel on tellijal eri- või ainuõigused eelkõige siis, kui ta võib lõikes 2 nimetatud võrkude või rajatiste ehitamiseks kasutada vara sundvõõrandamise või avalikuks kasutamiseks määramise menetlust või paigutada võrguseadmeid avalikult maanteele, selle alla või kohale. 5 Artikli 2 lõike 6 kohaselt peavad I X lisas loetletud tellijad täitma eespool nimetatud kriteeriume. X lisas, kus käsitletakse konkreetselt telekommunikatsioonivõrkude valdkonna tellijaid, viidatakse Ühendkuningriigi puhul eelkõige BT-le, Mercury Communications Ltd-le (edaspidi "Mercury") ja City of Kingston upon Hullile (edaspidi "Hull"). 6 Direktiivi artiklis 8 on sätestatud: "1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata lepingute suhtes, mille tellijad sõlmivad... niisugusteks ostudeks, mille ainus eesmärk on võimaldada ühe või mitme telekommunikatsiooniteenuse osutamist, kui teistel ettevõtjatel on õigus pakkuda samu teenuseid samas geograafilises piirkonnas ja põhiliselt samadel tingimustel. 2. Tellijad teatavad komisjonile viimase nõudmisel kõigist teenustest, mida nad peavad lõike 1 kohaselt käesoleva direktiivi reguleerimisalasse mittekuuluvaks. Komisjon võib Euroopa Ühenduste Teatajas korrapäraselt avaldada nende teenuste loendi, mida ta peab käesoleva direktiivi reguleerimisalasse mittekuuluvaks. Seejuures võtab komisjon arvesse kõiki tundlikke ärilisi aspekte, millele tellijad on kõnealust teavet edastades tähelepanu juhtinud." [mitteametlik tõlge] 7 Viimaseks on artikli 33 lõike 1 punktis d sätestatud: "1. Tellijad säilitavad iga lepingu kohta piisavat teavet, et võimaldada neil hiljem põhjendada otsuseid, mis on vastu võetud seoses:... d) II, III ja IV jaotise kohaldamata jätmisega I jaotises sätestatud erandite alusel." [mitteametlik tõlge] 8 Direktiivi artikli 8 lõige 1 võeti Ühendkuningriigis üle aasta määruste artikli 7 lõikega 1, mille järgi ei saa neid määrusi kohaldada pakkumismenetlustele, mille eesmärk on lepingu sõlmimine lisas 2 määratletud tellija poolt, et võimaldada tal ühe või mitme sellise telekommunikatsiooniteenuse osutamist, mida on kirjeldatud lisa 2 selles osas, kus sellele tellijale viidatakse. 9 Eelmainitud lisa 2 osa B tekst on järgmine: British Telecommunications plc Kingston Communications (Hull) plc 2. Kõik üldkasutatavad telekommunikatsiooniteenused, mida osutatakse geograafilises piirkonnas, mille jaoks teenuseosutajal on üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori litsents, ja mis ei kuulu alljärgnevalt loetletud teenuste hulka: telefonipõhiteenused, andmesidepõhiteenused, püsiliinid ja mereteenused. [mitteametlik tõlge]

4 10 Artikli 7 lõikes 2 on lisatud: "Sellise avaliku teenuse osutaja, mida on mainitud lisas 2, peab esitama ministrile aruande, mille viimane edastab omakorda komisjonile ning milles on kirjeldatud tema osutatavaid üldkasutatavaid telekommunikatsiooniteenuseid, mida teenuseosutaja peab selliseks teenuseks, mida on kirjeldatud lisa 2 selles osas, kus seda üldkasutatava teenuse osutajat mainitakse." [mitteametlik tõlge] 11 BT on piiratud vastutusega äriühing (joint stock limited liability company), mis asutati 1. aprillil aastal aasta British Telecommunications Act'i (1984. aasta telekommunikatsiooniseadus) kohaselt. Sellega anti talle üle osalus endises, samuti British Telecommunicationsi nimelises äriühingus ning kõik õigused ja kohustused; see äriühing oli omakorda aasta British Telecommunications Act'i kohaselt Post Office'i õigusjärglane ning selle kuupäevani kuulus viimasele peaaegu kogu territooriumil telekommunikatsioonisüsteemide haldamise ainumonopol. 12 Tavavõrgutelefoniteenuste valdkonnas (mille hulka kuuluvad püsiterminalidega kõneteenused) andis Ühendkuningriigi valitsus aasta telekommunikatsiooniseaduse alusel BT-le ja Mercuryle vajalikud litsentsid. Laiema konkurentsi tagamiseks kehtestati aasta telekommunikatsiooniseadusega kahe võrgu vastastikuse sidumise kohustus. Niiviisi said BT ja Mercury tavavõrgutelefoniteenuste osutamise ainuõiguse kuni aastani (duopoliperiood). 13 Duopolipoliitikast loobuti selles sektoris aastate algul. Ühendkuningriigi valitsus andis välja hulgaliselt litsentse. Sellest hoolimata kontrollis BT aastal ikka veel 90% telefoniärist, samas kui Mercury kontrollis sellest 7% ning uued teenuseosutajad üksnes 3% ja aasta juuli vahel võõrandas valitsus järk-järgult kõik aktsiad, mis olid tema BT osalusest veel alles jäänud. 14 BT-le 25 aastaks antud litsents seab talle kohustuse osutada telefoniteenuseid kogu Ühendkuningriigi territooriumil kõigile, kes temalt seda nõuavad, välja arvatud teatud erandite korral, isegi kui nõudlus on liiga väike, et katta kõiki kantud kulusid (universaalteenuse osutamise kohustus). BT on litsentsiomanikest ainus, kelle tariifide muutmist reguleeritakse (hinnalaerežiim ehk price cap). 15 Direktiivi artiklit 8 üle võttes vabastasid aasta määrused peaaegu kõik selle sektori ettevõtjad, kaasa arvatud Mercury, kohustusest direktiivi nõuetele vastata, kui tegemist on telekommunikatsiooniteenuste osutamise hangetega. Ainult BT (ja Hull oma litsentsipiirkonnas) jäid endiselt direktiivi sätete reguleerimisalasse, kuid ainult telefonipõhiteenuste, andmesidepõhiteenuste, püsiliinide ja mereteenuste puhul. 16 Hagiga, mille BT Divisional Courtile esitas, nõuab esimene aasta määruste lisa 2 tühistamist, põhjendusel, et artikli 7 lõige 1 ja see lisa kujutavad endast direktiivi artikli 8 ebaõiget rakendamist. BT leiab, et Ühendkuningriigi valitsus oleks pidanud direktiivi artikli 8 lõikes 1 esitatud kriteeriumid üle võtma, selle asemel et neid rakendama hakata. Määrates iga tellija puhul, millised osutatavad teenused võivad neile kriteeriumidele vastata, jättis Ühendkuningriigi valitsus BT ilma otsustamisõigusest, mille direktiiv talle annab.

5 17 Lisaks nõuab BT, et talle hüvitataks kahjud, mida ta on direktiivi ebaõige ülevõtmise pärast väidetavalt kandnud, nimelt lisakulud, mille ta aasta määrustele vastamiseks kandis. Pealegi takistasid need määrused tal tasuvaid tehinguid sõlmida ning seadsid ta nii kaubanduslikult kui ka konkurentsi alal ebasoodsasse olukorda kohustuse tõttu avaldada EÜTs oma hanke- ja tarnelepinguprojektid, milleks teised selle sektori ettevõtjad kohustatud ei olnud. 18 Divisional Court otsustas BT esitatud hagi kohtuliku arutamise peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: "1) Kas direktiivi 90/531 korrektne tõlgendus tähendab, et liikmesriik võib talle asutamislepingu artikliga 189 antud kaalutlusõiguse alusel selle direktiivi artikli 8 lõike 1 rakendamisel määrata ise telekommunikatsiooniteenused, mida osutab ükskõik milline tellija, kelle suhtes selles artiklis sätestatud erandit saab või ei saa kohaldada? 2) a) Kas artikli 8 lõike 1 tekst "kui teistel ettevõtjatel on õigus pakkuda samu teenuseid samas geograafilises piirkonnas ja põhiliselt samadel tingimustel" kohaldub ainult seadustes või määrustes sätestatud õigusele ja tingimustele? b) Kui küsimuse 2 punktile a vastatakse eitavalt: i) millistele muude valdkondade kohta need sõnad käivad; ja ii) kas tellija positsioon teatud telekommunikatsiooniteenuse turul on sellest seisukohast oluline; ja iii) kui tema positsioon on oluline, siis mil määral ja mis asjaoludel see võib määrav olla? c) Kas eeltoodud punkti b küsimuste ii ja iii vastuseid mõjutab asjaolu, et tellijale on kehtestatud kitsendused, ning kui jah, siis mil määral? 3) Kui küsimusele 1 vastatakse jaatavalt: a) kuidas saab tellija ja artikli 8 lõike 1 rakendamise eest vastutatavate liikmesriigi võimude vaidluse korral liikmesriigi kohus, kelle poole on vaidlusega pöördutud, kindlaks teha, et artikli 8 lõikes 1 sätestatud erandi tingimusi kohaldatakse õigesti, ning eriti: kas ta peab selle artikli rakendamise eest vastutavate liikmesriigi võimude hinnangu artikli 8 lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamise kohta asendama oma hinnanguga; b) kas direktiivi 90/531 või ühenduse õiguse üldpõhimõtteid, eriti õiguskindluse üldpõhimõtet on rikutud, kui liikmesriigi kohus leiab, et teatud telekommunikatsiooniteenuste määratlused, mille artikli 8 lõike 1 rakendamise eest vastutavad liikmesriigi võimud on vastu võtnud, otsustamaks, kas teatud teenus kuulub erandi kohaldamisalasse või mitte, on sellised, et tellijal on võimatu kindlaks määrata, kas teatud teenus kuulub selle määratluse alla või mitte? c) kas liikmesriigil on teatud telekommunikatsiooniteenuste määratlemisel õigus kinnitada määratlusi, mis põhinevad tehnilistel vahenditel, mis võimaldavad seda teenust osutada, selle asemel, et põhineda teenuse enda kirjeldusel?

6 4) Kas liikmesriik on juhul, kui ta on nõukogu direktiivi 90/531 artikli 8 lõiget 1 valesti rakendanud, ühenduse õiguse järgi kohustatud hüvitama tellijale kahju, mida tellija on kandnud sellest veast tulenevate kaotuste tõttu, ja kui jah, siis millistel tingimustel see kohustus tekib? Esimene küsimus 19 Esimese küsimusega tahab Divisional Court sisuliselt teada, kas liikmeriik võib direktiivi üle võttes määrata kindlaks, millised telekommunikatsiooniteenused direktiivi reguleerimisalast artikli 8 lõike 1 alusel välja jäävad, või kuulub see tellijate endi pädevusse. 20 Saksa, Prantsuse, Itaalia ja Ühendkuningriigi valitsus leiavad, et direktiiv ei keela liikmeriikidel määrata, milliste tellijate osutatavate telekommunikatsiooniteenuste suhtes kohaldada artikli 8 lõikes 1 sätestatud erandit. Niiviisi täpsustavad nad selle sätte sisu ja võimaldavad kohtulikku kontrolli, mis muidu puuduks. 21 Lisaks leiavad Saksa ja Ühendkuningriigi valitsus, et artikli 8 lõike 1 selline rakendamine võib osutuda eriti vajalikuks, kui liikmesriigi ja tellija vahel esineb erandi kohaldamisala suhtes lahkarvamusi, nagu ka käesoleval juhul. Saksa valitsus lisab, et liikmesriigid on komisjoniga võrreldes palju soodsamal positsioonil selle hindamiseks, kas telekommunikatsiooniturul on teatud kindla teenuse alal konkurents olemas, ning seega on siis, kui need riigid artikli 8 lõiget 1 konkretiseerivad, võimalik teostada palju tõhusamat kontrolli kui see, mida teeb komisjon sama artikli lõike 2 alusel. 22 Viimaks rõhutab Saksa valitsus eriti seda, et artikli 8 lõike 2 ja artikli 33 lõike 1 punkti d põhjal ei saa järeldada, et erandi alla kuuluvaid teenuseid saaksid kindlaks määrata ainult tellijad. Asjaolu, et need tellijad peavad nende sätete kohaselt reguleerimisalasse mittekuuluvatest teenustest komisjonile teatama ning iga lepingu kohta piisavat teavet säilitama, et võimaldada neil hiljem põhjendada otsuseid, mis on vastu võetud direktiivi II, III ja IV jaotise kohaldamata jätmise tõttu, ei tähenda, et liikmesriikidel ei oleks õigust artikli 8 lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamisala ise kindlaks määrata. 23 Nende argumentidega ei saa nõustuda. 24 Tegelikult on direktiivi artikli 8 lõikes 2 nagu muide ka artikli 6 lõikes 3 ja artikli 7 lõikes 2 sätestatud, et tellijad teatavad komisjonile viimase nõudmisel kõigist teenustest, mida nad peavad eelmainitud artiklite kohaselt direktiivi reguleerimisalasse mittekuuluvaks. Kui kõnealuste teenuste kindlaksmääramine kuuluks liikmesriikide pädevusse, peaksid need riigid sel viisil direktiivi reguleerimisalast välja jäetud teenustest samuti komisjonile teatama, et see saaks täita talle nende lõigetega antud ülesandeid. 25 Arvestades, et direktiiv ei sea liikmesriikidele sellist kohustust (nagu ta teeb seda artikli 3 lõikes 4), kuulub kohaldamisalasse mittekuuluvate teenuste kindlaksmääramise õigus üksnes tellijatele. 26 Sellist tõlgendust kinnitab eesmärk, mida taotletakse nõukogu 25. veebruari aasta direktiiviga 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse

7 eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, lk 14, ELT eestikeelne eriväljaanne 06/01, lk 315, edaspidi "direktiiv 92/13"), nimelt tagada tarnijatele ja töövõtjatele ühenduse hangetealase õiguse rikkumise korral piisav õiguskaitse (vt selle kohta direktiivi 92/13 viiendat põhjendust). 27 Kui teatud teenuste direktiivi reguleerimisalast väljajätmise otsustamine kuuluks liikmesriikide pädevusse, ei saaks ettevõtjad kasutada direktiiviga 92/13 ette nähtud õiguskaitsevahendeid juhul, kui tellijad rikuvad ühenduse eeskirju avalike hangete kohta, eriti õigust kahjutasule ja sunnimeetmeid, mille artikli 2 lõige 1 näeb ette kõigi rikkumiste ennetamiseks või lõpetamiseks. 28 Viimaks võimaldab see tõlgendus tagada tellijate ja nende tarnijate võrdse kohtlemise, sest nad lähtuvad samadest eeskirjadest. 29 Seega tuleb esimesele küsimusele vastata, et liikmeriik ei või direktiivi üle võttes kindlaks määrata, millised telekommunikatsiooniteenused direktiivi reguleerimisalast artikli 8 lõike 1 alusel välja jäävad, sest see eesõigus kuulub tellijatele endile. Teine küsimus 30 Teise küsimusega tahab Divisional Court teada, kas artikli 8 lõikes 1 kehtestatud tingimust, nimelt seda, kas "teistel ettevõtjatel on õigus pakkuda samu teenuseid samas geograafilises piirkonnas ja põhiliselt samadel tingimustel", tuleb kontrollida ainult õiguslike või ka faktiliste asjaolude seisukohalt. Viimasel juhul tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milliseid asjaolusid tuleb arvesse võtta, et hinnata, kas telekommunikatsiooniturul on teatud teenuse puhul konkurents tõesti olemas. 31 BT väidab, et artikli 8 lõikes 1 esitatud tingimus on täidetud, kui õigusnormid tagavad asjaomases sektoris õiguslikult konkurentsivabaduse, ilma et peaks uurima, kas selline konkurents on ka tegelikult olemas. 32 Siinkohal tuleb märkida, et selline tõlgendus on artikli 8 lõike 1 sõnastuse ning selle sätte eesmärgiga vastuolus. Tingimus, et teised tellijad saaksid samu teenuseid põhiliselt samadel tingimustel pakkuda, on artikli 8 lõikes 1 tegelikult üldsõnaliselt formuleeritud. Peale selle kinnitab direktiivi kolmeteistkümnes põhjendus, et selleks, et tellijate tegevuse saaks direktiivi reguleerimisalast välja jätta, peab see olema otseselt mõjutatud piiramatu juurdepääsuga turgudel valitsevast konkurentsist. 33 Artikli 8 lõikes 1 esitatud tingimust tuleb seega tõlgendada nii, et teistel tellijatel ei pea mitte ainult olema lubatud tegutseda kõnealuste teenuste turul, millele juurdepääs on seadusega piiramata, vaid neil peab olema ka tegelikult võimalik pakkuda kõnealuseid teenuseid tellijaga samadel tingimustel. 34 Neil asjaoludel tuleb teatud teenuste direktiivi reguleerimisalast väljajätmise otsus teha iga kord eraldi, võttes eriti arvesse kõiki nende teenuste omadusi, asendusteenuste olemasolu, hinnatingimusi, seda, kas tellijal on turgu valitsev seisund, ning võimalike seaduslike piirangute olemasolu.

8 35 Neil asjaoludel tuleb teisele küsimusele vastata, et direktiivi artikli 8 lõikes 1 esitatud tingimust, et "teistel ettevõtjatel on õigus pakkuda samu teenuseid samas geograafilises piirkonnas ja põhiliselt samadel tingimustel", tuleb kontrollida nii õiguslike kui ka faktiliste asjaolude seisukohalt, võttes eriti arvesse kõiki asjaomaste teenuste omadusi, asendusteenuste olemasolu, hinnatingimusi, seda, kas tellijal on turgu valitsev seisund, ning võimalike seaduslike piirangute olemasolu. Kolmas küsimus 36 Võttes arvesse esimesele küsimusele antud vastust, ei ole kolmandale küsimusele vaja vastata. Neljas küsimus 37 Neljanda küsimusega tahab Divisional Court teada, kas ühenduse õigus kohustab liikmesriiki, kes on direktiivi oma õigusesse üle võttes tellija teenused, mis direktiivi reguleerimisalast artikli 8 alusel välja jäävad, ise kindlaks määranud, hüvitama sellele ettevõtjale kahju, mida viimane on niiviisi tehtud vea tõttu kandnud. 38 Kõigepealt tuleb meenutada, et asutamislepingu süsteemile on omane põhimõte, et riik peab vastutama talle süüks arvatavate ühenduse õiguse rikkumistega üksikisikutele põhjustatud kahju eest (19. novembri aasta otsus liidetud kohtuasjades C-6/90 ja C- 9/90: Francovich jt, EKL 1991, lk I-5357, punkt 35 ja 5. märtsi aasta otsus liidetud kohtuasjades C-46/93 ja C-48/93: Brasserie du pźcheur ja Factortame, EKL 1996, lk I ). Sellest järeldub, et taoline põhimõte kehtib alati, kui liikmesriik ühenduse õigust rikub (eespool viidatud kohtuotsuse Brasserie du pêcheur ja Factortame punkt 32). 39 Tuleb meenutada, et ka viimati viidatud kohtuotsuses otsustas Euroopa Kohus ühenduse õiguse rikkumise puhul liikmesriigi poolt valdkonnas, kus riigil on oma õigusloomeotsuste tegemisel avar kaalutlusruum, et õigust heastamisele tunnustab ühenduse õigus siis, kui on täidetud kolm tingimust: rikutud õigusnormi eesmärk on anda õigusi üksikisikutele, rikkumine on piisavalt selge ning institutsioonil lasuva kohustuse rikkumise ja kahju kandnud isikule tekkinud kahju vahel on otsene põhjuslik seos (punktid 50 ja 51). 40 Neid tingimusi tuleb rakendada eelotsusetaotluse teinud kohtu poolt Euroopa kohtule esitatud eeldatava olukorra suhtes, kus liikmesriik võtab ühenduse direktiivi oma õigusesse valesti üle. Liikmesriigi vastutust piiravaid tingimusi saab sellises olukorras õigustada Euroopa Kohtu juba varem esitatud põhjendustega piirava lähenemise kohta institutsioonide või liikmesriikide lepinguvälisele vastutusele, kui nad tegelevad õigusloomega ühenduse õiguse kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades, kus neil on lai kaalutlusruum, eriti selleks, et iga kord, kui ühenduse üldise huvi tõttu tuleb võtta normatiivseid meetmeid, mis võivad kahjustada üksikisikute huve, ei takistaks seda õigusloomet kahju hüvitamise hagide võimalikkus (vt eriti 25. mai aasta otsust liidetud kohtuasjades 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 ja 40/77: HNL jt vs. nõukogu ja komisjon, EKL 1978, lk 1209, punkte 5 ja 6 ning eespool viidatud kohtuotsuse Brasserie du pêcheur ja Factortame punkti 45).

9 41 Kuigi põhimõtteliselt kuulub selle kontrollimine, kas ühenduse õiguse rikkumisest tuleneva liikmesriikide vastutuse tingimused on täidetud või mitte, liikmesriikide kohtute pädevusse, tuleb nentida, et käesolevas asjas on Euroopa Kohtu käsutuses kõik vajalikud andmed, et hinnata, kas kohtuasja asjaolusid saab pidada ühenduse õiguse piisavalt selgeks rikkumiseks. 42 Euroopa Kohtu praktikast nähtub, et rikkumine on piisavalt selge, kui institutsioon või liikmesriik on oma õigustloova pädevuse teostamisel ilmselgelt ja jämedalt eiranud tema pädevuse teostamisele seatud piire (eespool viidatud kohtuotsus HNL jt vs. nõukogu ja komisjon, punkt 6 ja kohtuotsus Brasserie du pêcheur ja Factortame, punkt 55). Tunnuste hulka, mida pädev kohus võib arvesse võtta, kuuluvad rikutud õigusnormi selguse ja täpsuse aste (kohtuotsus Brasserie du pêcheur ja Factortame, punkt 56). 43 Käesoleval juhul tuleb tõdeda, et artikli 8 lõige 1 on ebatäpne ning käesolevas otsuses Euroopa Kohtu antud tõlgenduse kõrval on mõistlik ka Ühendkuningriigi tõlgendus, mille see andis heas usus argumentide põhjal, mis ei ole täiesti asjakohatud (vt eespool punkte 20 22). Selline tõlgendus, mida jagasid ka teised liikmesriigid, ei olnud ilmselges vastuolus ei direktiivi teksti ega eesmärgiga. 44 Lisaks tuleb eriti rõhutada, et Ühendkuningriigil ei olnud kõnealuse sätte tõlgendamiseks, mille kohta komisjon ei olnud aasta määruste vastuvõtmisel veel otsustki teinud, kasutada mingeid Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid näpunäiteid. 45 Neil tingimustel ei saa asjaolu, et liikmesriik pidas direktiivi ülevõtmisel vajalikuks selle direktiivi kohaldamisalast artikli 8 alusel väljajäetavad teenused ise kindlaks määrata, niiviisi seda sätet rikkudes, pidada ühenduse õiguse piisavalt selgeks rikkumiseks eespool viidatud kohtuotsuse Brasserie du pêcheur ja Factortame tähenduses. 46 Seega tuleb neljandale küsimusele vastata, et ühenduse õigus ei kohusta liikmesriiki, kes on direktiivi oma õigusesse üle võttes ise kindlaks määranud tellija teenused, mis direktiivi reguleerimisalast artikli 8 alusel välja jäävad, hüvitama sellele ettevõtjale kahju, mida viimane on niiviisi tehtud vea tõttu kandnud. Kohtukulud 47 Euroopa Kohtule märkusi esitanud Saksa, Prantsuse ja Itaalia valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus riiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse see kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, vastates High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Courti 28. juuli aasta määrusega esitatud küsimustele, otsustab:

10 1) Liikmeriik ei või direktiivi üle võttes kindlaks määrata, millised telekommunikatsiooniteenused nõukogu 17. septembri aasta vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlusi käsitleva direktiivi 90/531/EMÜ reguleerimisalast artikli 8 lõike 1 alusel välja jäävad, sest see eesõigus kuulub tellijatele endile. 2) Direktiivi artikli 8 lõikes 1 esitatud tingimust, et "teistel ettevõtjatel on õigus pakkuda samu teenuseid samas geograafilises piirkonnas ja põhiliselt samadel tingimustel", tuleb kontrollida nii õiguslike kui ka faktiliste asjaolude seisukohalt, võttes eriti arvesse kõiki asjaomaste teenuste omadusi, asendusteenuste olemasolu, hinnatingimusi, seda, kas tellijal on turgu valitsev seisund, ning võimalike seaduslike piirangute olemasolu. 3) Ühenduse õigus ei kohusta liikmesriiki, kes on direktiivi 90/531 oma õigusesse üle võttes ise kindlaks määranud tellija teenused, mis direktiivi reguleerimisalast artikli 8 alusel välja jäävad, hüvitama sellele ettevõtjale kahju, mida ettevõtja on niiviisi tehtud vea tõttu kandnud. Rodrėguez Iglesias Kakouris Edward Puissochet Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Gulmann Murray Kuulutatud avalikul kohtuistungil 26. märtsil 1996 Luxembourgis.

11 kohtusekretär: President R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

NÄIDISKAASUSED

NÄIDISKAASUSED TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne 2 Tartu Ülikool ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne Tartu 2010 3 ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS 2009/2010 õa kevadsemester, Tartu

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem