Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel / _ Fax +32 2/

2 Sisukord EESSÕNA... 5 PEAMISED TULEMUSED, HINNANG JA POLIITILINE TÄHENDUS PEATÜKK ÜLESKUTSE SEADA EUROOPA AASTA STRATEEGIAS TERRITORIAALSELT KOHANDATUD EESMÄRGID EUROOPA AASTA STRATEEGIA TASAKAALUSTATUD LÄHENEMISVIIS MAJANDUSLIKU, SOTSIAALSE JA KESKKONNAALASE SAMBAGA PEAMISTE EESMÄRKIDE TÄIENDAMINE KÕIGILE ASJAOMASTELE SIDUSRÜHMADELE ÜHISTE RIIKLIKE JA PIIRKONDLIKE EESMÄRKIDEGA MÄRKUSED JA SOOVITUSED PEAMISTE EESMÄRKIDE KOHTA % elanikkonnast vanuses aastat peab olema tööga hõivatud % ELi SKP-st tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse Kliima- ja energiaalased eesmärgid (20 %, 20 %, 20 %) Haridusega seotud eesmärgid Vaesuse ohus elavate inimeste arvu vähendamine 20 miljoni võrra UUTE EESMÄRKIDE ETTEPANEKUD PEATÜKK POLIITIKAMEETMETE KUJUNDAMINE, TÄIENDADES SKP-D SÄÄSTVA ARENGU JA ELUKVALITEEDI UUTE NÄITAJATEGA EUROOPA AASTA STRATEEGIA KUJUNDAMISEKS JA STRATEEGIA EDENEMISE JÄLGIMISEKS ON LISAKS SKP-LE VAJA UUSI NÄITAJAID VAJALIKE NÄITAJATE PEAMISED OMADUSED KUIDAS TEHA KINDLAKS UUED NÄITAJAD? ETTEPANEKUD VÕIMALIKE EUROOPA AASTA NÄITAJATE KOHTA PEATÜKK KUIDAS SAAVAD LINNAD JA PIIRKONNAD EUROOPA AASTA STRATEEGIAS AKTIIVSELT OSALEDA? ERI VALITSUSTASANDITE PARTNERLUS ON EUROOPA AASTA STRATEEGIA JAOKS VÄGA OLULINE KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE OMAVALITSUSTE PANUS EUROOPA AASTA STRATEEGIASSE SUURPROJEKTIDE ARENDAMINE PARTNERLUSES Innovatiivne liit Noorte liikuvus Euroopa digitaalne tegevuskava Ressursitõhus Euroopa Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm SKEPTILINE VAADE SUURPROJEKTIDELE UUTE LAHENDUSTE OTSIMINE STRATEEGIA JUHTIMISEKS KOHALIKUL JA PIIRKONDLIKUL TASANDIL VÕI PRAEGUSTE LAHENDUSTE PARANDAMINE Olemasolevate juhtimissüsteemide mitmekesisus Uute juhtimissüsteemide kasutuselevõtt Piirkondade ja linnade praeguste osalemisvahendite täiendamine

3 4. PEATÜKK EUROOPA AASTA STRATEEGIA JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TÄIENDAVAD JA TUGEVDAVAD ÜKSTEIST EUROOPA AASTA STRATEEGIA JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA VAHELINE VASTASTIKKU TUGEVDAV SIDE Ühtekuuluvuse eesmärgid vajavad Euroopa aasta strateegiat Euroopa aasta eesmärgid vajavad ühtekuuluvust Üleskutse ühtekuuluvusele kriisi ajal EUROOPA AASTA STRATEEGIA JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA VAHELISE SEOSE LEIDMINE ELI EELARVE KOOSTAMINE ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKAT JA EUROOPA AASTA STRATEEGIAT SILMAS PIDADES RAHASTAMISE ÕIGE MÄÄRA TAGAMINE KULUDE MUUTMINE SIHIPÄRASEMAKS, LIHTSAMAKS JA TULEMUSTELE SUUNATUKS RAHAKASUTUS PARTNERLUSLEPINGUTE KAUDU PEATÜKK EUROOPA AASTA STRATEEGIA TUTVUSTAMINE SIHIPÄRASELT JA ATRAKTIIVSELT EUROOPA AASTA STRATEEGIA LAIEM JA PAREM TUTVUSTAMINE SÕNUMITE KOHANDAMINE SIHTRÜHMALE STRATEEGIA TUTVUSTAMINE NII ÜLDSUSELE KUI KA KONKREETSETELE SIDUSRÜHMADELE KÕIGI TASANDITE JÕUPINGUTUSTE ÜHENDAMINE EUROOPA AASTA STRATEEGIA TUTVUSTAMISEL EUROOPA AASTA STRATEEGIA TUTVUSTAMISE VAHENDID KÜSIMUSTIKULE VASTANUTE NIMEKIRI

4 EESSÕNA 3. märtsil aastal avaldatud komisjoni ettepaneku Euroopa aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia järel kinnitas Euroopa Ülemkogu strateegia aasta märtsis ja juunis toimunud koosolekutel 1. Uue strateegia peamised eesmärgid ja uued koondsuunised on paigas. Euroopa Komisjon peaks aasta lõpuks esitama strateegia seitse suurprojekti ning uue strateegia kohaldamise toetamiseks ja juhtimiseks luuakse iga-aastane seire- ja aruandeprotsess. Regioonide Komitee korraldas juba aasta märtsis konsultatsiooni Euroopa piirkondade ja linnadega uue säästva arengu strateegia kohta 2. Selle tulemuste alusel võttis Regioonide Komitee aasta detsembris vastu omaalgatusliku arvamuse, 3 mida võeti osaliselt arvesse komisjoni eelmainitud ettepanekus. Osa olulisi küsimusi, mis puudutavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, jäävad Euroopa aasta strateegia kavandis siiski endiselt lahtiseks: vajadus diferentseeritud eesmärkide järele piirkondlikul tasandil, vajadus SKP-d täiendavate näitajate järele, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegelik roll uue strateegia kujundamisel ja elluviimisel, seosed Euroopa aasta strateegia, ühtekuuluvuspoliitika ja ELi eelarve vahel ning vajadus tutvustada uut strateegiat kõigile ELi kodanikele. Seetõttu otsustas komitee neid küsimusi põhjalikumalt uurida ja anda kõikidele ELi kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele võimaluse esitada oma seisukoht järelkonsultatsioonil Teie arvamus Euroopa aasta strateegia kohta, mis algatati aasta märtsis küsitlusega, mis pandi kõikides ELi keeltes üles Euroopa aasta strateegia järelevalveplatvormi veebilehele. Käesolevas aruandes tehakse kokkuvõte 28. aprilliks 2010 saadud 97 vastusest, mis saadi 21st ELi liikmesriigist 4. Linnade ja piirkondade vastuseid oli enam-vähem võrdselt. 24 vastust saabus Euroopa aasta strateegia järelevalveplatvormi liikmetelt. Platvorm on 120 linna ja piirkonna võrgustik, mis on jälginud Lissaboni strateegia rakendamist kohapeal alates aastast. 10 vastust saabus linnapeade pakti liikmetelt. Tegemist on Euroopa Komisjoni edendatava üle ELi linna koalitsiooniga, mille eesmärk on energiatõhususe poliitikameetmete vastuvõtmise toetamine. Samuti vastasid küsimustikule liikmesriikide ja üleeuroopalised kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused ja piirkondade piiriülesed rühmitused. Kõik vastused ja küsimustik on esitatud originaalkeeles ja inglise keeles Euroopa aasta strateegia järelevalveplatvormi veebilehel ( Järgmised peamised tulemused näitavad, millistes valdkondades valitses vastajate seas kõige ulatuslikum üksmeel, samas kui aruande põhiosas antakse ulatuslikum ülevaade vastajate seisukohtadest ja soovitustest. Aruande sisu ei väljenda tingimata Regioonide Komitee seisukohta Ametlikud dokumendid Euroopa aasta strateegia kohta leiate järgmiselt veebilehelt: Täielik aruanne ja vastused on esitatud aadressil Lissaboni strateegia tulevik pärast aastat (CdR 25/2009). Ühtegi vastust ei saadud Bulgaariast, Iirimaalt, Küproselt, Lätist, Maltalt ega Sloveeniast. Vastajate loetelu on esitatud käesoleva dokumendi lõpus. 5

5 PEAMISED TULEMUSED, HINNANG JA POLIITILINE TÄHENDUS ELI LINNAD JA PIIRKONNAD: EUROOPA AASTA STRATEEGIA ON OLULINE Regioonide Komitee küsitluses osales 97 Euroopa piirkonda ja linna 21st ELi liikmesriigist. Nende esitatud kõrgetasemelised dokumendid kajastavad nende pühendumust Euroopa aasta uuele strateegiale aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks. Nad tegid hulgaliselt märkusi ja ettepanekuid ning tõid konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas nad saaksid aidata kaasa strateegia elluviimisele. Vastajad hindasid kõrgelt Euroopa aasta strateegia kavandi tasakaalustatud lähenemisviisi, mis kajastub strateegia prioriteetides ja ambitsioonikates kohustustes kogu ELi hõlmavate eesmärkide saavutamiseks. Samuti pidasid vastajad suurprojekte konkreetseteks vahenditeks, mis toovad Euroopa aasta strateegia kodanikele lähemale. Siiski ei käsitleta komisjoni kavandis asjakohaselt seda, et uues strateegias on vaja võtta arvesse territoriaalset mitmekesisust ja erinevusi, täiendada SKP-d uute näitajatega, mida kasutada poliitikameetmete kujundamise vahenditena, lahendada poliitiliste programmide ja nendega seotud rahastamiskanalite praeguse killustatuse probleem, seada halduse lihtsustamine prioriteediks, kutsuda üles partnerluse põhimõtte järgimisele riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel ning vastata teabevahetusalasele väljakutsele tuua uus strateegia tavakodanike igapäevaelule lähemale. Neil mainitud põhjustel paneb uue strateegia vastuvõtmise äärmiselt tihe tegevuskava sellisel kujul, nagu see oli kavas konsulteerimise hetkel, enamikku vastajatest muretsema, et nende panus Euroopa aasta strateegia vastuvõtmisse ja edukusse võib olla piiratud 5. Seepärast esitasid vastajad mitmeid konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas parandada praegust Euroopa aasta strateegiat ning tagada selle edukas elluviimine. UUE STRATEEGIA KUJUNDAMINE JA RAKENDAMINE: VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED 1. Euroopa aasta strateegias ei arvestata eksisteerivaid sotsiaal-majanduslikke erinevusi ning võimaluste ebaühtlast jaotumist piirkondade ja linnade vahel ning nende sees. Viimase kümne aasta jooksul suurenenud erinevused ei peegelda ainult nn tavapärast lõhet arenenud ja mahajäänud piirkondade vahel. Erinevused on märgatavad ka kõige arenenumates piirkondades, näiteks mitmete ELi linnade ebasoodsas olukorras olevates linnaosades. Seades eesmärgid üksnes ELi ja riikide tasandil ning ülevalt-alla suunatud menetluse raames, ei võimalda Euroopa aasta strateegias kavandatud juhtimisstruktuur kohandada eesmärke, näitajaid ja sihte kõnealuste kohalike ja piirkondlike erinevuste arvessevõtmiseks aasta juunis paluti liikmesriikidel esitada aasta sügiseks riiklikud reformikavad, mida nad kasutavad Euroopa aasta strateegia eesmärkidesse oma panuse andmiseks. 6

6 Kohandades strateegia eesmärgid, näitajad ja sihid eri kohalikele ja piirkondlikele oludele, muutub strateegia realistlikumaks ja tõhusamaks: kohalikud ressursid aitavad kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja parandavad samas ELi kodanike elutingimusi, mistõttu tugevneb ka ühtekuuluvus. 2. Euroopa aasta strateegia ei edenda säästva arengu näitajate levitamist SKP-d täiendavate näitajatena. Selliste näitajate kasutuselevõtmine uue strateegia paindliku elluviimise raames kõigil asjaomastel valitsustasanditel ja kõigi teiste sidusrühmade poolt on vajalik kohalike ja piirkondlike sihtide seadmiseks ning aitab määratleda kõige sobivamad viisid strateegia rakendamiseks kohalikul tasandil. Nimetati mitmeid võimalikke näitajaid. 3. Euroopa aasta strateegia poliitilised vahendid ja seonduvad rahastamiskanalid on sarnaselt Lissaboni strateegiaga endiselt killustatud ja see võib need muuta ebatõhusaks. Euroopa aasta strateegias ei ole ka halduse lihtsustamine prioriteediks seatud. Poliitilisi vahendeid tuleb koordineerida ja nende kasutamist lihtsustada, et keskenduda sidusal ja tõhusal viisil piiratud hulgale eesmärkidele. See tagaks ka vajaliku integratsiooni ELi eri poliitikavaldkondade, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika ja muude asjakohaste valdkondlike poliitikameetmete vahel. 4. Lõpuks ei sõltu Euroopa aasta strateegia eesmärkide tõhus saavutamine mitte ainult sellest, mida kõik asjaomased valitsused teevad, vaid olulise tähtsusega on ka see, kas nad tegutsevad koordineeritult ja sünkroniseeritult. Seitsme suurprojekti eri aspektide rakendamisel on just kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused eesliinil. Kuid nende rolli ei tunnustata ei sihtide seadmisel ega ka suurprojektides, rääkimata riiklike reformikavade koostamisest. Tegelikult kuuluvad paljudes ELi riikides vähemalt mõned uue strateegia aspektid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusse, samas kui komisjoni ettepanekust kajab vastu kiirustav ülalt-alla suunatud lähenemisviis. Kui soovitakse täita strateegias võetavad kohustused, on vaja kõigi asjaomaste valitsustasandite vahelist pidevat koordineerimist kohe algusest peale. Eelkõige peaksid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, riikide valitsused ja ELi tasand aastal 2010 töötama partnerluses kõigepealt eesmärkide seadmise nimel (ka piirkondlikul tasandil) ning seejärel suurprojektide ja riiklike reformikavade kujundamisel ja käivitamisel. Selles protsessis tuleks nõuetekohaselt arvestada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. 7

7 5. Ehkki strateegia kavandis märgitakse õigustatult, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid aitavad kaasa Euroopa aasta strateegia eesmärkide saavutamisele, ei rõhutata strateegia potentsiaalset panust ühtekuuluvuse tugevdamisele kogu ELis. Kui strateegiat ei rakendata paindlikult, siis võib jääda kasutamata võimalus toetuda kohalikele inim- ja muudele ressurssidele aruka, säästva ja kaasava majanduskasvu edendamiseks. Vastajad rõhutasid üksmeelselt, et Euroopa aasta strateegiat ja ühtekuuluvuspoliitikat tuleb käsitada kui vastastikku üksteist tugevdavaid poliitilisi vahendeid, mille abil edendada säästvat arengut ning mis tugevdavad samal ajal sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust. Kuna mure territoriaalse ühtekuuluvuse pärast kasvab ja seda ka ELi rikkamates piirkondades, peaks ühtekuuluvuspoliitika oma ressursside ümberjaotamist puudutavaid eesmärke täites endiselt hõlmama kõiki piirkondi. Euroopa aasta strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamist ei tohiks mitte vähendada, vaid võimaluse korral hoopis suurendada. Aga veelgi olulisem on kulusid ratsionaliseerida, lihtsustada ja tõhusamaks muuta paranenud järelevalve ja hindamismenetluste kaudu. Samuti oleks mõttekas uurida võimalusi nende piirkondade ja linnade tunnustamiseks, kes teevad tõhusaid kulutusi, toetada neid, kes soovivad oma toimimist parandada, ning karistada neid, kes ei tee piisavaid jõupingutusi. Linnavalitsustel peaks olema keskne roll Euroopa aasta strateegia õnnestumisel, kuna nad saavad tegutseda majanduskasvu edasiviiva jõuna, aga nad vaevlevad suurte majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust puudutavate probleemide käes. Maapiirkondi tuleb uue ja tugeva majanduskasvu poole püüdlemisel toetada. Euroopa aasta strateegia peaks sisaldama suuremaid jõupingutusi peamiste infrastruktuuride parandamiseks, kuna see edendab ELi majanduskasvu ja tagab ühtekuuluvuse. Samuti rõhutasid mitmed vastajad, et ka poliitikaloome pädevusega piirkondlikke rühmitusi, sealhulgas piiriüleseid rühmitusi (nt Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ja makropiirkonnad), tuleks käsitada partneritena. 6. Kuna Euroopa Liit on kodanike jaoks kauge küsimus, siis on Euroopa Liidust teavitamine alati olnud heidutav ülesanne ka Euroopa aasta strateegia tutvustamine ei saa kergem olema. Ükskõik, kui raske võib Euroopa aasta strateegiast teavitamine olla, tuleks teabevahetusalastes jõupingutustes keskenduda strateegia tegelikule panusele säästvasse arengusse ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil kogu elanikkonna ja eri elanikerühmade hüvanguks. Seda sõnumit tuleb levitada ajakohaste vahendite kaudu ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivsel osalusel. 8

8 HINNANG JA POLIITILINE MÕJU Vastajate suur huvi Euroopa aasta strateegia vastu ei ole üllatav, kui arvestada järgmist: uus strateegia käivitatakse samal ajal, kui liikmesriigid, nende piirkonnad ja linnad seisavad erineval määral silmitsi aastakümnete kõige tõsisema majanduslangusega, mis suurendab olemasolevaid sotsiaal-majanduslikke erinevusi ja mõjutab negatiivselt väljavaateid majanduskasvule kogu ELis; praegune mure rahandusliku stabiilsuse pärast euroalal vaid suurendab vajadust ühitada rangem fiskaaldistsipliin paremate pikaajaliste kasvuväljavaadetega ELis. Eesmärk on muuta liikmesriikide eelarvepoliitika säästvaks ja vältida pikalevenivat majanduslangust. Muret tekitava majandusliku olukorra tõttu on veelgi olulisem asendada Lissaboni strateegia uue tõhusama strateegiaga, et suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja luua seeläbi eeldused majanduskasvuks. Saadud vastused näitavad, et ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on teadlikud sellest, mis on kaalul. Nad on pühendunud asjakohastele eesmärkidele ja on valmis täitma oma kohustusi, et tagada eesmärkide edukas täideviimine (näiteks linnapeade pakti algatus). Siiski ei ole küsitlusele vastanud omavalitsused kindlad, kas praegusel kujul sõnastatud uus Euroopa aasta strateegia võetud lubadused ka täidab. Selleks et parimal viisil ära kasutada seda väga vajalikku võimalust ületada majanduskriis ja edendada pikaajalist säästvat arengut, vähendades samal ajal erinevusi ja parandades ELi kodanike elukvaliteeti, tuleb Euroopa aasta strateegiaga anda kõigile valitsustasanditele, sealhulgas kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, võimalus rääkida alaliste partneritena kaasa selle kujundamisel ja elluviimisel aastal peaks see kehtima sihtide seadmise ning suurprojektide ja riiklike reformikavade koostamise kohta. Seetõttu on komitee teinud ettepaneku sõlmida Euroopa aasta strateegiat käsitlev kohalike ja piirkondlike omavalitsuste territoriaalne pakt, mille eesmärk on tagada tulevase strateegia eest vastutuse võtmine kõigil tasandeil tänu tõhusale partnerlusele Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi vahel. Pakti peaksid toetama riiklikud territoriaalsed paktid, mille alusel peaksid liikmesriigid tegema piirkondade ja linnadega koostööd, kasutades selleks aktiivselt olemasolevaid institutsioonilisi vahendeid. Regioonide Komitee jätkab Euroopa aasta strateegia järelevalveplatvormi kaudu kõnealuse uue strateegia edenemise jälgimist kohapeal ning annab sellest korrapäraselt aru nõukogule, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile. 9

9 1. PEATÜKK ÜLESKUTSE SEADA EUROOPA AASTA STRATEEGIAS TERRITORIAALSELT KOHANDATUD EESMÄRGID 1.1 Euroopa aasta strateegia tasakaalustatud lähenemisviis majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase sambaga Suur enamik vastajad hindas kõrgelt Euroopa aasta strateegia kavandi tasakaalustatud lähenemisviisi, mis kajastub strateegia prioriteetides (arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv) ja ambitsioonikas kohustuses saavutada kogu ELi hõlmavad peamised eesmärgid 6. Eelkõige leitakse järgmist: vastajate arvates on (jätkusuutliku) majanduskasvu edendamine esmatähtis ning selleks tuleb suurendada riikide ja piirkondade konkurentsivõimet; nad kinnitavad, et keskkonnaalaseid probleeme, eelkõige kliimamuutusi, peaks käsitlema esmase prioriteedina; praktiliselt kõik vastajad näevad kaasava majanduskasvu mõistet sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise vajaduse laiemas kontekstis. Kui sotsiaalne ühtekuuluvus tähendab rohkemate töövõimaluste loomist, siis territoriaalne ühtekuuluvus tegeleb olemasolevate sotsiaal-majanduslike puudujääkidega mitte ainult riikide ja piirkondade vahelises võrdluses, vaid ka piirkondade sees ja eelkõige kõige arenenumates piirkondades. 1.2 Peamiste eesmärkide täiendamine kõigile asjaomastele sidusrühmadele ühiste riiklike ja piirkondlike eesmärkidega Enamik vastajaid nõustus, et eesmärkidel peaks olema poliitikameetmete kujundamise ülesanne, s.t et neid peaks kasutama vahendina, mille abil kaasata kõik asjaomased sidusrühmad poliitika kavandamisse kõigil tasandeil, sh eri territoriaalsetel tasanditel (ELi, riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil). Selleks peaksid näitajad ja eesmärgid enamiku vastajate arvates olema piiratud arvuga, nagu praeguse Euroopa aasta strateegia ettepaneku puhul; selgelt seotud strateegia pikaajaliste sihtidega ja kodanikele arusaadavad; mõõdetavad vastavalt standarditud määratlustele, mis muudavad nad võrreldavaks; omavahel seotud ja sidusad, et vältida võimalikke konflikte eri poliitiliste eesmärkide vahel; realistlikud ja samas ambitsioonikad; paindlikult kohandatud iga piirkonna sotsiaal-majanduslikule eripärale aasta strateegia peamised eesmärgid on esitatud järgmises alapunktis. 10

10 Viimane punkt on küsitluse üks olulisematest tulemustest: enamiku vastajate arvates vajavad eri olukorrad ja lähtepositsioonid erinevaid poliitilisi eesmärke, sihte ja meetmeid. Nimelt selleks et iga liikmesriik annaks Euroopa aasta strateegia sihtide saavutamisse panuse vastavalt oma riigi oludele ja lähtepositsioonile, palus komisjon liikmesriikidel kujundada neist eesmärkidest riiklikud eesmärgid enne juunikuist Euroopa Ülemkogu. Seda lähenemisviisi kommenteerides ütlesid praktiliselt kõik vastajad, et ELi tasandi eesmärke ei peaks käsitama automaatselt kõikidele ELi kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kehtivate eesmärkidena. Nende arvates tuleks konkreetsed eesmärgid ja sihid seada mitte ainult riiklikul, vaid ka piirkondlikul tasandil, pöörates tähelepanu ka linna- ja maapiirkondadele. Eesmärkide seadmine peaks mahajäänud piirkondadel aitama suunata kõik olemasolevad ressursid vahe vähendamisse arenenumate piirkondadega. See annaks Euroopa aasta strateegiale ja ühtekuuluvuspoliitikale hoogu liikuda koos samas suunas, tingimusel et ühtekuuluvuspoliitikale eraldatakse rahalised vahendid, mis on vajalikud selleks, et avalikõiguslik sektor saaks lähenemiseesmärgi piirkondadesse investeerida. (Vastajate seisukohad Euroopa aasta strateegia ja ELi ühtekuuluvuspoliitika seoste kohta on toodud 4. peatükis.) Selleks et eesmärgid oleksid realistlikud ja et soodustada piirkondlikku mobiliseerimist, peaks sihtide seadmisse kaasama kõik asjaomased sidusrühmad. Mitmed vastajad märkisid, et eesmärkide seadmisel tuleks kinni pidada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest. Üldiselt peetakse eesmärkide seadmist keeruliseks ülesandeks, kuid strateegia edukuse seisukohast esmatähtsaks. Seetõttu leidis suur enamik vastanuid, et Euroopa aasta strateegia tegevuskava peaks võimaldama sidusrühmadel õiglaselt ja tõhusalt üksteisega konsulteerida ja omavahel tööd kooskõlastada, eelkõige eri valitsustasandite vahel. 1.3 Märkused ja soovitused peamiste eesmärkide kohta Paljud vastajad väljendasid mõningast kriitikat kõikide peamiste eesmärkide suhtes ja soovitasid täiendavaid eesmärke, mida nende riik võiks kaaluda % elanikkonnast vanuses aastat peab olema tööga hõivatud Paljud vastajad rõhutasid kõrge tööhõivemäära olulisust, kuid seadsid kahtluse alla, kas nende piirkonna tingimustes on see ELi eesmärk teostatav. Mõnede sõnul peaks selle eesmärgi puhul arvestama ka töökohtade kvaliteediga (mitte ainult kvantiteediga). Seetõttu tuleks rääkida pikaajalisest tööhõivest, mitte ebakindlatest töökohtadest, mille vähendamine peaks mõnede arvates hoopis eraldi eesmärk olema. Paljud tegid ettepaneku pöörata erilist tähelepanu noorte kaasamisele tööturule. Mitmed soovitasid seada eesmärgiks tööjõu liikuvuse suurendamise. 11

11 % ELi SKP-st tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse Üllatavalt jagunesid vastajad teise eesmärgi osas (3 % ELi SKP-st tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse) kaheks. Ühed leidsid, et eesmärk ei ole realistlik (eesmärki on võimatu täita), ja teised arvasid, et eesmärk peaks olema palju ambitsioonikam (protsent peaks olema suurem). See arvamuste lahknevus näitab, mil määral piirkondade lähtepunktid erinevad. Paljud vastajad kritiseerisid, et eesmärk ei ole piisavalt konkreetne (ega tulemusele orienteeritud), et saavutada nähtavaid tulemusi. Lisaks sellele ei aita see tugevdada teadmussiiret ettevõtetele. Teadus- ja arendustegevuse eesmärkide seadmisel tuleks tugevdada sidet reaalmajanduse vajaduste ning kõrghariduse ja teadustöötajate koolituse eesmärkide vahel Kliima- ja energiaalased eesmärgid (20 %, 20 %, 20 %) Kolmas Euroopa aasta strateegia eesmärkide rühm puudutab kliima- ja energiaalaseid eesmärke (20 %, 20 %, 20 %). Üldiselt kiitsid vastajad need eesmärgid heaks, kuigi mitmete sõnul võiksid need eesmärgid ambitsioonikamad olla. Teised tuletasid meelde, et nende eesmärkide saavutamiseks on vaja asjakohaseid rahanduslikke, õiguslikke ja tehnoloogilisi tingimusi. Mõned mainisid vajadust seada uued eesmärgid, mis mõõdaksid kehtivate keskkonnaalaste eeskirjade rakendamist, ning pöörata rohkem tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele ning veevarude kaitsele ja ratsionaalsele kasutusele Haridusega seotud eesmärgid Paljud rõhutasid pädevuse küsimust, kus haridus jääks liikmesriikide (või mõnel juhul piirkonna) pädevusse, ja tuletasid meelde subsidiaarsuse põhimõtet. Konkreetsemalt peaks eesmärk olema selgemalt määratletud ja selleks, et ta oleks vastuvõetav, hõlmama ka hariduse kvaliteeti. Mõned vastajad ütlesid isegi, et vale on keskenduda kooliaastate arvule, kuna see ei taga alati hariduse kvaliteeti. Mõnede arvates ei ole seost hariduse kvaliteedi ja pakutavate töökohtade vahel. Peamine eesmärk ei hõlma vajadust elukestva õppe järele. Eesmärgid peaksid viitama rohkem õpitud oskustele (mida näitavad nii lugemis-, kirjutamis- ja arvutamis- kui ka arvuti kasutamise oskus) ja olema jaotatud soo järgi. Peaks ette nägema parameetrid haridussüsteemide tipptaseme poole liikumise ja ettevõtlikkuse soodustamise võime mõõtmiseks (nt luues tõhusaid sidemeid ülikoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahel) Vaesuse ohus elavate inimeste arvu vähendamine 20 miljoni võrra Vaesuse vähendamise eesmärki peaks mõõtma eri kriteeriumide alusel: sugu, vanus, etniline päritolu. Mõistet vaesuse ohus elav peaks paremini määratlema, kuna sotsiaalkindlustussüsteemid ja arusaamad elukvaliteedist on erinevad. Ühest küljest tugevdas hiljutine kriis vajadust vaesuse probleemiga tegeleda, kuid teisest küljest võib praeguste eelarvepiirangute tõttu olla raske teha rohkem investeeringuid sotsiaalvaldkonda. 12

12 Paljud vastajad tuletasid meelde, et sotsiaalsed eesmärgid peaksid hõlmama üldisemalt rikkuse õiglast jaotust, mitte lihtsalt vaesuse määra (nt sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgid). Samuti võiks eesmärgiks seada juurdepääsu tervishoiuteenustele. Mõned küsisid, kuidas saaks asjakohaste eesmärkidega toetada sotsiaalset innovatsiooni, s.t uusi lahendusi rohujuuretasandi osalisi kaasava sotsiaalpoliitika jaoks, mida rahastatakse nii avalik-õiguslikest kui ka erasektori vahenditest ning mis aitaks ühitada tugevama sotsiaalpoliitika (riigi)eelarve piirangutega. Mõned rõhutasid, et vaja on täiendavaid eesmärke aktiivse vananemise, soolise võrdõiguslikkuse, keskmise eluea ja sotsiaalsete probleemidega inimeste tööturule juurdepääsu kohta. 1.4 Uute eesmärkide ettepanekud Paljud soovitasid lisada majanduse, infrastruktuuri ja jätkusuutliku majanduskasvuga seotud eesmärke, nt ettevõtete asutamise määr, juurdepääs transpordi infrastruktuurile, jätkusuutlik turism, toiduainete kohaliku tootmise kasv, võrdsed tingimused säästvaks arenguks maapiirkondades. Samuti tehti ettepanek lisada kuues peamine eesmärk piirkondadevaheliste erinevuste vähendamine, mis peegeldab mitmete vastajate ideed luua tugev side ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa aasta strateegia vahel (täiendavad märkused 4. peatükis). Kuid vastajad ei toonud konkreetseid näiteid selle kohta, et Euroopa aasta strateegia lähenemisviis selle eesmärgi saavutamiseks erineks kehtivast ühtekuuluvuspoliitika lähenemisviisist, kus struktuurifondide toetused suunatakse pigem vähem arenenud piirkondadesse. Mõned vastajad soovitasid, et eesmärgid peaksid olema piiriülese mõõtmega ning arvestama piiriüleste alade vajaduste ja eesmärkidega. 13

13 2. PEATÜKK POLIITIKAMEETMETE KUJUNDAMINE, TÄIENDADES SKP-D SÄÄSTVA ARENGU JA ELUKVALITEEDI UUTE NÄITAJATEGA 2.1 Euroopa aasta strateegia kujundamiseks ja strateegia edenemise jälgimiseks on lisaks SKP-le vaja uusi näitajaid Euroopa aasta strateegia eesmärkide kohta tehtud otsused Euroopa, liikmesriikide ja vahest ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil vajavad asjakohaseid, kättesaadavaid ja võrreldavaid näitajaid, et kujundada otsused kõigi asjaomaste sidusrühmade osalusel, jälgida nende elluviimist, hinnata nende tulemusi. Küsimusele, milliseid näitajaid peaks kasutama selleks, et jälgida edusamme Euroopa tasandil seatud eesmärkide saavutamise suunas, andis enamik vastajaid kaheosalise vastuse: SKP-d ei saa välja jätta, sest see on globaalselt võrreldav näitaja, kuid seda peaks täiendama teiste näitajatega, mis peegeldavad elukvaliteeti ning sotsiaalseid ja säästva arengu küsimusi; näitajaid ei peaks kasutama mitte ainult järelevalve eesmärgil, vaid ka poliitikakujundamise vahendina. Enamik vastajaid lähtus oma vastustes sellest üldisest lähenemisviisist ning esitas üksikasjalikke põhjendusi vajaminevate näitajate omaduste kohta, tõi rohkeid näiteid ja tegi mitmeid soovitusi. 2.2 Vajalike näitajate peamised omadused On laialt levinud arvamus, et Euroopa aasta strateegia näitajad peaksid põhinema teatud ühistel omadustel. Esiteks peaksid näitajad olema asjakohased ja kooskõlas põhiliste majanduskasvu, jätkusuutlikkuse ja ühtekuuluvuse eesmärkidega. Seda peetakse vajalikuks, kui strateegia peab seisma kõigil oma kolmel sambal (majanduslikul, sotsiaalsel ja keskkondlikul sambal) ning kui seda soovitakse tutvustada ja selgitada kõikidele ELi kodanikele. Teiseks peaks näitajaid kasutama uue strateegia kõikidel etappidel poliitikakujundamise ja järelevalve vahenditena. Ühelt poolt tuleks näitajad selgelt määratleda, mis muudab nad kõikjal ELi piirkondades ja ajaliselt omavahel võrreldavaks. Nt hariduse valdkonnas tuli ELi eesmärkide seadmisel arvestada riikide erinevustega. Teiselt poolt peaksid näitajad olema piisavalt paindlikud, et kohaneda erinevate sotsiaalmajanduslike oludega eri piirkondades ja aladel. 14

14 Kolmandaks, kuna territoriaalsele ühtekuuluvusele pannakse suurt rõhku (vt ka 1. ja 4. peatükk), ei peaks näitajad olema mitte ainult selgelt määratletud ja koheselt arusaadavad, vaid ka (all)piirkondade järgi jaotatud. Eelkõige peaksid näitajad olema kasutatavad piirkondlikul ja mõned ka madalamal tasandil (NUTS 3). Vastajad olid teadlikud sellest, et sellise territoriaalse jaotusega andmete kogumine tekitab rahalisi probleeme, kuna vaja on väga ulatuslikke valimeid. Kuid nad rõhutasid, et raskustest tuleb üle saada, et mitte jätta Euroopa aasta strateegiat ilma äärmiselt vajalikust kohaldamis- ja järelevalvevahendist. 2.3 Kuidas teha kindlaks uued näitajad? Euroopa aasta strateegia näitajaid ja nende sihtväärtusi ei saa seada ülevalt-alla meetodil. Vastupidi, kuna näitajad peavad täitma poliitikakujundamise ülesannet, s.t aitama uut strateegiat kujundada, kohaldada ja jälgida ning tutvustada seda ELi kodanikele ja ettevõtetele, peaks konsultatsiooni- ja kooskõlastamisprotsessi käigus saama nende kohta kõikide asjaomaste sidusrühmade nõusoleku. Küsitluses osalenud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on valmis võtma vastutuse ja aitama kaasa uue strateegia edule. Kuid nad tunnevad, et nad ei saa seda teha, kui neid ei kaasata protsessi, sh uute näitajate kehtestamisse ja näitajatega seotud eesmärkide seadmisse. 2.4 Ettepanekud võimalike Euroopa aasta näitajate kohta Vastates küsimusele, milliseid näitajaid peaks Euroopa aasta strateegia raames kasutama, soovitasid paljud küsitluses osalenud näitajaid, mida saaks kasutada uue strateegia elluviimiseks riigi ja piirkonna tasandil. Mõnel juhul kahtlesid vastajad, kas esialgsed ELi eesmärgid sobituksid kokku nende riigi konkreetsete oludega. Järgnev tabel on koostatud saadud vastuste alusel. Iga eesmärgi kohta pakuti välja mitu näitajat, mida võiks kasutada kas Euroopa aasta strateegia eesmärkide või teiste riigi ja piirkonna poliitiliste prioriteetide saavutamiseks. Mitmed piirkonnad juba kasutavad mõnda neist näitajatest. 15

15 Vastajate ettepanekud Euroopa aasta strateegia näitajate kohta Mitmed järgneva nimekirja näitajad on hästi tuntud (nagu ka nende allikad), samas kui teised näitajad on lihtsalt katse mõttes välja pakutud ning neid oleks vaja enne kasutusse võtmist metodoloogiliselt hinnata ja ette valmistada. 1. eesmärk tööhõive Pikaajalise tööhõive määr Uute pikaajaliste töökohtade arv Naiste / noorte / kvalifitseeritud töötajate tööhõive määr Tööhõivemäär kõrgtehnoloogia sektorites Seaduslike sisserändajate tööhõive määr ja selle mõju SKP-le Pikaajalise töötuse määr Nende noorte arv, kes ei omanda haridust, ei tööta ega osale koolitusel 2. eesmärk teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon Teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile eraldatud osa SKP-st Erasektori kulutused teadus- ja arendustegevusele ning VKE-de investeeringud teadus- ja arendustegevusse (protsent käibest) Üldsuse ja majandusosaliste juurdepääs uutele tehnoloogiatele ning nende kasutuse ulatus tootmises Toote- ja protsessiuuendused (protsent müüdud tööstustoodete koguhulgast ja uuendusi sisse viivate ettevõtete arv) Välja antud (s.t Euroopa Patendiametis registreeritud) patentide arv miljoni inimese kohta Kiire internetiühenduse ulatus ning interneti lairibaühendusega majapidamiste ja ettevõtete protsent 3. eesmärk keskkond Ökoloogiline jalajälg Õhu- ja veekvaliteet ning saaste Jäätmete tekkimine Materjali taaskasutus ning ringlusse võetud materjali hulk aastas Toksilised ained Energia o Kasutatud taastuvenergia protsent (primaarenergia kogutarbimisest) o Ettevõtete investeeringud taastuvenergiasse o Taastuvenergiat kasutades toodetud kaupade protsent o Energia kogutarbimine ja -sääst Kasvuhoonegaaside heitkogused kokku Haljasalade pindala inimese kohta Majandusarengu keskkonnakulud Keskkonnasäästlikkuse indeks Loodusvarade potentsiaal Koondnäitajad, milles arvestatakse püsiva ja jätkusuutliku arengu ning keskkonnakaitse põhiteguritega: o Euroopa Keskkonnaameti näitajate põhikogum o ELi säästva arengu näitajate kogum o Individuaalsete elutingimuste indeks o Tõeliste edusammude näitaja o Jätkusuutliku majandusliku heaolu (piirkondlik) indeks Jätkusuutliku ühiskonna indeks o 4. eesmärk haridus Haridus- ja koolitustase ning -tulemused o Teaduskraadi saavate noorte arv o Üliõpilaste osa teatud vanuserühmas o Kohustuslikku haridusprogrammi läbivate õpilaste osa teatud vanuserühmas o Keskkooli erialase ettevalmistusega lõpetavate õpilaste osa o Ametialane kvalifikatsioon Kõrgharidus o Doktorikraadiga inimeste arv ( inimese kohta) o Reaalainetes kõrghariduse omandanud üliõpilaste protsent o Keeleoskus Haridussüsteemi kulutõhusus Edusammud kirjaoskamatuse vähendamisel Kooli poolelijätmise määr

16 5. eesmärk sotsiaalvaldkond Inimarenguindeks Elukvaliteet ja heaolu o Eluasemestandardid ja juurdepääs eluasemele o Tervisekindlustus ja juurdepääs tervishoiuteenustele o Elustandard (nt palgatase ja ostuvõime) o Oodatav eluiga (ja suremuse määr) o Tunnetatav elukvaliteet o Turvalisus ja kuritegevuse tase Sotsiaalne kaasatus o Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kaasatuse indeks o Sotsiaalse integratsiooni indeks (juurdepääs haridusele, transpordile ja avalikele teenustele) o Sotsiaal-majanduslike rühmade erinevused seoses tervishoiuga o Sotsiaalsed suhted o Sissetulekute jaotus o Digitaalne lõhe Vaesus o Sissetulek inimese kohta o Piirkondliku vaesuse indeks o Alla vaesuspiiri elavate inimeste osa riikliku statistika järgi o Vaesusohus elavate inimeste arv o Mitmese deprivatsiooni indeks (majanduslikud ja sotsiaalsed põhiandmed) o Sotsiaalabi kasutamine (sotsiaalabi ja -toetuste saajate arv) Demograafiline areng (vanuseline struktuur) Soolise võrdõiguslikkuse indeks Turuvälise tegevuse näitajad Muud pakutud näitajad Majandustulemusi ja sotsiaalseid edusamme mõõtvad näitajad Stieglitzi aruandest Investeeringute määr Tootlikkus (SKP/RKT) Ettevõtete asutamine Kaubaveo maht (osa SKP-st) Tehtud investeeringud ja erasektori poolt eraldatud rahalised vahendid (avaliku sektori kulutuste võimendav mõju) Infrastruktuuri olemasolu Programmides osalevate ja nendes sihtmärgiks võetud kohalike omavalitsuste arv Näitajad, mis võimaldavad teha võrdlusi selliste riikidega nagu USA, Jaapan jne Saarelisuse näitaja (hindab, mil määral on saarelisus ebasoodne tegur) Andmed Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku programmist (territoriaalse arengu mudelite projekt NUTS 3 tasandil (SPAN 3)) OECD näitajad, mis on kujundatud osalusdemokraatia kriteeriumite järgi 17

17 3. PEATÜKK KUIDAS SAAVAD LINNAD JA PIIRKONNAD EUROOPA AASTA STRATEEGIAS AKTIIVSELT OSALEDA? 3.1 Eri valitsustasandite partnerlus on Euroopa aasta strateegia jaoks väga oluline Väga suur osa vastajatest ütles, et Euroopa aasta strateegia peab konkreetsete meetmete abil täitma vajaduse teha koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega: see on praeguse Euroopa aasta strateegia kavandi üks suurimatest puudustest. Nende arvates peaks strateegia järgmises versioonis kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele selgemalt viitama. Paljud vastajad rõhutasid, et kui kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ei kaasata piisavalt juba liikmesriikide eesmärkide väljatöötamisse, siis on oht, et strateegia ei arvesta konkreetsete kohalike oludega, on puudulikult kooskõlastatud muu asjaomase poliitikaga riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Tagamaks seda, et strateegias arvestatakse kohalike ja piirkondlike erinevustega ning et seda kohandatakse nendele erinevatele oludele, peaks kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel olema aktiivsem roll kõikidel uue strateegia kujundamise, elluviimise ja hindamise etappidel. Nagu mõned vastajad rõhutasid, tuleks seda teha subsidiaarsuse põhimõttest kinni pidades, eelkõige hariduse ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. See tähendab eelkõige seda, et tuleb teha hoolikat tööd selleks, et jagada näitajaid ja eesmärke ning suurprojektide kujundamist eri valitsustasandite vahel. Realistlike eesmärkide seadmine ja nende lisamine regionaalpoliitika programmidesse võtab aega. Mitmed vastajad rõhutasid ka, et Euroopa aasta strateegia vastuvõtmise ajakava ei jäta lihtsalt piisavalt aega riigi tasandist allpool olevate partnerite konstruktiivseks kaasamiseks 7. Mitmetes riikides, kus keskvõimu ja riigi tasandist allpool olevate tasandite vahel toimivad struktureeritud koostöömudelid, suhtusid vastajad skeptiliselt võimalusse kasutada neid mehhanisme strateegia kujundamiseks partnerluses, sest strateegia ajakava on väga tihe. Mitmete vastajate sõnul oli üks Lissaboni strateegia õppetund see, et kui linnu ja piirkondi ei käsitata partneritena, siis ei teki neil tunnet, et nad saavad strateegiast kasu, ning nad ei pea strateegiat nn enda omaks. 7 Strateegia ja koondsuuniste vastuvõtmiseks kehtestatud väga tiheda ajakava probleemi tunnistati ka Euroopa Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsil 5. mail Kuid Euroopa Ülemkogu koosolekul 17. juunil 2010 ei kinnitatud veel liikmesriikide eesmärke, mis peaksid olema nüüd välja töötatud aasta sügiseks.

18 Lühidalt viib partnerluse puudumine vältimatult selleni, et strateegiat ei võeta omaks, mis omakorda viib selleni, et eri valitsustasandite vahel on kooskõlastamine puudulik ning lisaväärtus kodanike jaoks on väiksem. 3.2 Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus Euroopa aasta strateegiasse Paljud vastajad on nõus sellega, et Euroopa aasta strateegia on ulatuslik strateegiline ülevaade, mis tuleb Barca aruande soovituste järgi ellu viia piirkondliku tasandi konkreetsete meetmete abil, mis toetuvad alt-üles suunalisele ja kohapõhisele lähenemisviisile. Sellepärast näeb enamik vastajaist end aktiivse osalisena Euroopa aasta strateegias ning lisaks osalemisele teoreetilises ja praktilises töös eesmärkide ja näitajatega (nagu eespool kirjeldatud) märgivad nad ära mitmeid viise, kuidas nad saavad Euroopa aasta strateegiasse oma panuse anda. Vastajad juhtisid tähelepanu oma rollile ELi struktuurifondide haldamises ja Euroopa aasta strateegia meetmete kaasrahastamises, kus nad saaksid Euroopa aasta strateegia eesmärkidele tuge pakkuda tänu ühtekuuluvuspoliitikale. Kui vaja, võivad nad üle vaadata oma piirkondlikud programmid, et võtta Euroopa aasta strateegiat rohkem arvesse. Nad rõhutasid oma rolli teabe levitamisel ning ELi suuniste ja ettepanekute parema mõistmise edendamisel. Nad võivad juhtida suurprojektide raames esmatähtsaid projekte, mida võiks ellu viia koostöös teiste piirkondlike üksuste ja sidusrühmadega. Piirialadel või piirilinnades elavad vastajad tõid välja ka oma rolli piiriülestes ja riikidevahelistes projektides, mille eesmärk on saavutada Euroopa aasta strateegia eesmärgid. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kooskõlastavad tihtipeale Euroopa aasta strateegiaga seotud meetmete elluviimisel oma tegevust teiste valitsusväliste osalistega (nt ülikoolide, ettevõtete, kaubanduskodade ja ühiskondlike organisatsioonidega). Nad võivad toimida vahelülina, mis kaasab madalamate valitsustasandite osalisi ja tagab tõhusamad lahendused. Mitmed vastajad tõid esile oma võime juhtida riigihankeid Euroopa aasta strateegiale soodsal viisil 3.3 Suurprojektide arendamine partnerluses Linnad ja piirkonnad soovivad Euroopa aasta strateegia raames osaleda kõikides suurprojektides ja anda nendesse oma panuse, kuid nad soovivad seda teha sõltuvalt suurprojektist eri ulatuses. See on eriti oluline juhtudel, kui piirkondadel on paljudes valdkondades seadusandlikud volitused. 19

19 On oluline, et suurprojektid oleksid kooskõlas kohalike ja piirkondlike prioriteetide ja jõupingutustega (nt elutingimuste parandamisele suunatud projektidega) ning rõhutaksid loogiliste seoste ahelat ELi tasandi ning kohaliku ja piirkondliku tasandi vahel, sest see on vajalik Euroopa aasta strateegia edukaks elluviimiseks. Mitmed vastajad rõhutasid vajadust lisada praegusesse regionaalpoliitika kavandamise etappi kõik seitse suurprojekti, eelkõige aga struktuurifondidest kaasrahastatavad projektid, ning vajadusel käimasolevaid programme muuta. Järgmises kavandamise etapis saaks siis nendele projektidele rohkem tähelepanu pöörata. Kohalike ja piirkondlike omavalitsustega tuleks konsulteerida ja/või neid suurprojektidesse kaasata alati, kui see on kasulik (projektide kujundamine ja elluviimine koostöös ELi ja liikmesriikide valitsustega) 8. See on vajalik selleks, et nende konkreetset rolli ja lisaväärtust saaks eri valitsustasandite vahelise kooskõlastamise raames hinnata. Suurprojektidesse tuleks partneritena kaasata ka teised asjaomased piirkondlikud osalejad, nt piiriülesed ühendused, makropiirkonnad ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused. Paljud vastajad tutvustasid oma käimasolevat (ja potentsiaalset) panust seitsmes suurprojektis kavandatud meetmetesse. Järgnev näidete nimekiri ei ole ammendav Innovatiivne liit Innovatsiooniga seotud algatustest rääkides otsustasid mitmed vastajad koostada oma innovatsiooni- ja teadustegevuse kava. Nad rõhutasid oma rolli erasektori ja teadusasutustega koostöö tegijana. Väga tihti sisaldab piirkondliku majanduskasvu programm järgmisel kolmel sambal põhinevat innovatsioonistrateegiat: ettevõtlus, innovatiivsed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning teadusklastrid. Seetõttu on võimalik katsetada uusi tehnoloogiaid sellistes valdkondades nagu ühistransport, IT ja keskkond. Selline koostöö on väga oluline ja selle tegemise peaks muutma lihtsamaks Noorte liikuvus Kohalikud omavalitsused võtavad konkreetseid meetmeid noorte vahetusprogrammide edendamiseks, eelkõige mestimise kaudu Euroopa partneritega ja noorte õppestipendiumite abil. Algatus Euroopa noortepealinn võimaldab ühel välja valitud omavalitsusel tutvustada oma noortele suunatud kultuuri-, sotsiaal-, poliitilist ja majanduselu ja -arengut Euroopa integratsiooni kontekstis. 8 Resolutsioonis teemal Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivsem kaasamine Euroopa aasta strateegiasse palub Regioonide Komitee jõuliselt toetada Euroopa Parlamendi ettepanekut sõlmida Euroopa aasta strateegiat käsitlev kohalike ja piirkondlike omavalitsuste territoriaalne pakt, mille eesmärk on tagada tulevase strateegia eest vastutuse võtmine kõigil tasandeil tänu tõhusale partnerlusele Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi vahel. 20

20 3.3.3 Euroopa digitaalne tegevuskava Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel juba on oluline roll kõnealuses valdkonnas ning nad on seetõttu valmis selle tegevuskava elluviimisel rohkem osalema. Eelkõige toetavad nad lairibaühenduse arendamist maapiirkondades ja ebasoodsas olukorras olevates piirkondades, kus avalik-õigusliku sektori vähese toetuse tõttu ei ole ülikiire lairibaühendus eriti levinud. Lairibaühendus võimaldab saada nendes piirkondades kasu IT-tehnoloogiast, st uuenduslikest uutest ettevõtetest IT-sektoris. Teised projektid on juba käimas ja nad on suunatud e-valitsuse rakenduste abil avaliku halduse tõhususe suurendamisele. Selles valdkonnas kohaliku tasandi jõupingutuste toetamiseks tuleks Euroopa tasandil parandada e-allkirja kasutusvõimalusi ja edendada selle kasutamist tänu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetusele, sest neil on kodanike ja ettevõtetega suheldes esmatähtis roll. Teised rakendused, mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad kõnealuses valdkonnas aidata arendada, on näiteks e-tervishoid ja e-õpe Ressursitõhus Euroopa Selles valdkonnas tegelevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused juba ökoinnovatsiooni, ettevõtluse ja tööstuspoliitika ning tarbijate omavahelise seostamisega. Mõned vastajad rõhutasid, et nad on linnapeade pakti liikmed. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad teha kindlaks, kus oleks sobiv toota taastuvenergiat väiksemas mastaabis, ning nad saavad aidata haldusüksustel, majapidamistel ja kohalikel ettevõtetel teha otsuseid selle kohta, milline on nende asukohale ja hoonetüübile kõige sobivam taastuvenergia ja energiatõhus tehnoloogia. Paljud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on nn energiatõhususe kultuuri arendamist tugevdada püüdes vastu võtnud nn rohelise tegevuskava, milles võivad olla sellised meetmed nagu vee- ja sanitaarvõrgustike ajakohastamine ja parandamine, toodete ringlussevõtu ja jäätmekäitluse teenused ja seadmed, säästva liikuvuse projektid ning bioloogilise mitmekesisuse, põllumajanduse ja ressursside kaitse projektid. Mõned riigi tasandist allpool olevad asutused kasutavad riigihankeid otsustavalt ära keskkonnapoliitika valdkonnas tootmis- ja tarbimisharjumuste kohandamiseks Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika Piirkonnad on investeerinud ulatuslikesse ettevõtlusinkubaatorite programmidesse, tehes seda tihtipeale Euroopa regionaalabi programmide kaasrahastamisel. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on sageli säilitanud head suhted partneritega erasektorist. Kohalike ja piirkondlike projektide eesmärk on parandada tingimusi ettevõtete, eelkõige aga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, ning edendada tugevat, vastupidavat ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tööstusstruktuuri. Mõnel juhul on neil omavalitsustel eraldi osakonnad, mis tegelevad ettevõtjate tegevuse jälgimise, investeeringute ligitõmbamise või bürokraatia vähendamisega nii palju kui võimalik. Nagu paljud vastajad rõhutasid, on esmatähtis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll autotööstuse ajakohastamisel (nt keskkonnahoidlikud autod). 21

21 3.3.6 Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava Vastajad rõhutasid oma rolli ELi fondidest (nt Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatud tööhõiveprojektides. Teised mainisid selliseid uute töökohtade loomisele ja oskuste arendamisele suunatud projekte nagu turismiinvesteeringute innustamine, teadlikkuse tõstmise projektid haridussüsteemis, mille eesmärk on kõikidel haridustasanditel õpetades ettevõtlust edendada, noorte töötuse vastu võitlemise meetmed ning integratsioonipüüded, milles keskendutakse eelkõige suurlinnade haavatavatele linnaosadele Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm Mis puudutab oskusi liikmesriikide tasandil, leiavad mõned vastajad, et liikmesriigid peaksid algatuste määratlemisel võtma juhtpositsiooni ja vastama nende abil vaesuse ohus olevate konkreetsete elanikerühmade vajadustele. Liikmesriikide tegevuse eesmärk on luua kõigile kättesaadavate ja kvaliteetsete kohalike sotsiaalteenuste süsteem, kasutades vaesuse vastu võitlemisel peamiste meetmetena ennetusmeetmeid. Sotsiaalvaldkonna esindajad ja teenindussektor, samuti elanikud ja kõik valitsustasandid peaksid välja töötama juhtimismudeli, mille abil maksimeerida sotsiaalset kaasatust toetavaid ja tõrjutust ennetavaid algatusi. Teistel juhtudel edendavad kohalikud omavalitsused kohalikku sotsiaalpoliitikat (sh uuenduslike lahenduste kaudu). 3.4 Skeptiline vaade suurprojektidele Mõned vastajad jäävad aga Euroopa aasta strateegias esitatud suurprojektide suhtes skeptiliseks. Põhjuseks ei ole ainult see, et need suurprojektid ei ole veel selgelt määratletud. Mõned vastajad on mures, et suurprojektid võivad saavutada oma eesmärgi ainult mõnes riigis ja piirkonnas, samas kui teised alad muutuvad üha marginaalsemaks. Ühe vastaja arvates peegeldavad esitatud suurprojektid valdkonnapõhist, mitte integreeritud lähenemisviisi. 3.5 Uute lahenduste otsimine strateegia juhtimiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil või praeguste lahenduste parandamine Olemasolevate juhtimissüsteemide mitmekesisus Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise mehhanismid on riigiti erinevad ning mitmed vastajad rääkisid oma riigi süsteemist (mida nad paljudel juhtudel kritiseerisid). Föderaalsüsteemiga liikmesriigid kohaldavad subsidiaarsuse põhimõtet, kaasates aktiivselt riigi tasandist allpool olevaid tasandeid. Viimaste ülesanne on kasutada olemasolevaid struktuure ja käimasolevaid protsesse Euroopa aasta eesmärkide elluviimiseks. Mõned vastajad tõstsid esile piirkondliku ja riigi tasandi (enamasti aastaste) partnerluslepingute rolli pikaajaliste strateegiate rakendamisel. 22

22 Mõned keskvalitsused on loonud kontaktkomiteed või töörühmad, kus kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad oma seisukohti väljendada. Niisugused foorumid on loodud selleks, et arutada Euroopa aasta strateegia (samuti Lissaboni strateegia) liikmesriigi tasandi aspekte või kohaliku ja piirkondliku arengu üldisemaid aspekte (näiteks strateegiale pühendatud töörühm). Nagu mõned vastajad märkisid, on riigi ja territoriaalüksuste tasandi administratsioonide kontaktid sageli kahjuks valdkonnapõhised (konkreetsete ministeeriumide kaudu), mistõttu puudub horisontaalne nägemus, et muuta Euroopa aasta strateegia eesmärgid integreeritud strateegiaks. Leitakse, et koosolekud on mõnikord liiga bürokraatlikud ja ei paku piisavaid võimalusi rohujuuretasandi seisukohtade väljendamiseks. Samuti on loodud töörühmi kohalikul ja piirkondlikul tasandil (kus keskvalitsus pidevalt ja struktureeritult ei osale). Mitmel juhul osalevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused avalikes konsultatsioonides, mida korraldab nende valitsus. Ometi kaebasid mitmed vastajad, et isegi kui keskvalitsus nendega konsulteerib, ei võeta nende arvamust alati arvesse. Mõnikord pööravad piirkondlikud omavalitsused (isegi mõnes föderaalriigis) teatud omavalitsusüksuste konkreetsetele vajadustele vähe tähelepanu hoolimata linnade ja muude piirkondade aktiivsetest liitudest. Kui küsiti, kas nende riigis on institutsioonilisi mehhanisme linnade ja piirkondade tõhusaks kaasamiseks strateegia ettevalmistamisse, esitasid mitmed vastajad konkreetseid andmeid ja oma arusaama praegusest olukorrast. Alljärgnevalt on esitatud vastajatelt mõned näited. Kuigi need annavad teatud ülevaate, ei piisa neist muidugi iga konkreetse riigi olukorra täielikuks kirjeldamiseks. Taani piirkonnad vastutavad muu hulgas piirkondlike äristrateegiate väljatöötamise eest (piirkondlike majanduskasvu foorumite kaudu) ning valitsuse teavitamise eest ELi struktuurifondide kasutamise kohta. Piirkondlikud majanduskasvu foorumid sõlmivad valitsusega aastase partnerluslepingu, et viia ellu globaliseerimisstrateegia. Kohalike ja piirkondlike omavalitsustega võiks luua sarnased partnerluslepingud Euroopa aasta eesmärkide saavutamiseks. Saksamaa Liitvabariigis on Liidunõukogu ehk Bundesrat (parlamendi ülemkoda) föderaalne põhiseaduslik organ. Maakonnad võivad Liidunõukogu mõjutada oma liidumaa tasandil tegutseva maakondade liidu kaudu. Maakondade liitude põhiseaduslik ülesanne on pakkuda Maapäevale ehk Landtagile (liidumaa parlament) ja liidumaa valitsusele ettepanekuid seaduste, määruste ja korralduste ettevalmistamiseks ja rakendamiseks juhul, kui need puudutavad maakondade huve. Liidupäev ehk Bundestag (parlamendi alamkoda) ja föderaalministeeriumid kaasavad Saksamaa maakondade üleriigilise ühenduse (Deutscher Landkreistag) kohalikke huve puudutavate seaduste koostamisse. Samuti osaleb see paljudes föderaalsetes ja liidumaade organites ja institutsioonides otsuste langetajana või nõuandjana. 23

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem