Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018"

Väljavõte

1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018

2 Esikaanel: lihaste lõõgastamiseks ning treenimiseks mõeldud targa rõiva elektrit juhtivate elementide testimine Protex Balti AS-is Kstajad: Ave Ungro ja Rain Leoma, SA Kutsekoda Retsensendid: Anneli Reinok, Ivi Lillepuu, Piret Mägi Akadeemiline toimetaja: Olav Aarna, SA Kutsekoda Keeletoimetaja: Marianne Liiv, Kerge Sulg OÜ Kujundus: Velvet OÜ Infograafika: Velvet OÜ Fotod: Velvet OÜ/Aivo Kallas, Protex Balti AS, Wendre AS, Tallinna Tööstushariduskeskus/SA Innove, Tallinna Tehnikakõrgkl Uuringu terviktekst on leitav: oska.kutsekoda.ee Täname uuringu valmimisele kaasaaitamise eest: Eve Kitt, TTÜ; Monika Järg, Stuudio Tekstiil Ruumis; Heli Sakk-Hännikäinen, Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Riina Veidenbaum, Marika Arman ning Tatjana Dolgovskaja, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus; Kristi Anniste, Poliitikauuringute Keskus Praxis SA; Kristina Tamm, Tartu Kõrgem Kunstikl; Ülle Laas, Haridus- ja Teadusministeerium; Silvia Palu, AS Baltika; Margit Tuul, Hilding Anders Baltic AS; intervjueerituid, retsensente jt valdkonna esindajaid. Täname valdkonna eksperdikogu liikmeid: Aino Haller, Haridus- ja Teadusministeerium; Anneli Reinok, Hilding Anders Baltic AS; Eeva Ojamets, AS Lindante; Ingvar Kadastu, AS Mivar; Inna Snurm, SA Innove; Ivi Lillepuu, Haridus- ja Teadusministeerium; Kai Põldvee-Mürk, Protex Balti AS; Kersti Mikkov, Trendsetter Europe OÜ; Liivi Lõhmussaar, Tartu Kutsehariduskeskus; Maiu Antsmaa, Trimtex Baltic OÜ; Maive Sein, Nurme Producion OÜ; Mare-Ann Perkmann, Tallinna Tehnikakõrgkl; Mark Raja, Mistra-Autex AS; Meelis Virkebau, Riiklik Lepitaja, endine Rõiva- ja Tekstiililiidu juht; Merle Holtsmann, AS Wendre; Mirje Burmeister, Tallinna Tööstushariduskeskus; Piret Puppart, Eesti Kunstiakadeemia; Rami Morel, Majandus- ja Kommunikatsiniministeerium; Riina Tenno, Tallinna Tööstushariduskeskus; Ruta Rannala, Rõiva- ja Tekstiililiit; Sirje Riimaa, AS Baltika; Tiia Plamus, Tallinna Tehnikaülikl; Urmas Mägi, Fein-Elast Estonia OÜ. Rakendusuuring on valminud Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna Prioriteetne suund 1: ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul ELi vahendite kasutamise eesmärgi 5: Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega meetme Õppe seostamine tööturu vajadustega tegevuse Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteemi lmine ehk OSKuste Arendamise krdinatsinisüsteemi lmine (edaspidi OSKA) eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. Väljaandja: SA Kutsekoda Autoriõigus: kstajad, SA Kutsekoda, 2018

3 Sisukord Uuringu olulisemad tulemused 4 Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkond ning põhikutsealad 8 Põhikutsealade oskuste ja tööjõuvajaduse muutus 14 Valdkondlik õpe 20 Tasemehariduse pakkumise vastavus valdkonna tööjõuvajadusele 28 Eesmärgid ja ettepanekud valdkonna tööjõu ja oskuste vajaduse täitmiseks 32 3

4 Uuringu olulisemad tulemused Lühiaruandesse on kndatud OSKA rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuringu olulisemad tulemused. Protex Balti AS ttearenduse konstruktor digitaliseerib paberlõikeid digilaual

5 Nüüd palju madalamat kvalifikatsini eeldavaid ametikohti suur tööjõupuudus madal lisandväärtus Globaalne ttmisahel Disain Õmblusrobotid Tehniline disain Materjalitehnolgia Automatiseerimine Ttearendus Tööjõu efektiivne kasutamine Tulevikus rohkem kõrgemat kvalifikatsini eeldavaid ametikohti väiksem tööjõupuudus kõrgem lisandväärtus 5

6 Uuring otsib vastust küsimusele, milline on rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse (edaspidi RTNT) valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadus lähema kümne aasta jksul, ning esitab ettepanekud, kuidas tööjõu- ja oskuste vajadust täita. Põhilise järeldusena nendib uuring, et RTNT valdkonnas on tööjõupuudus, mis on lisaks valdkonnavälistele mõjuritele tingitud ka valdkonnasisestest struktuursetest probleemidest (eriti rõivatööstuses) ja need tuleb valdkonna paremaks toimimiseks ära lahendada. Järgmisel kümnel aastal väheneb rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse hõive. RTNT tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad tulevikus enim sotsiaal-demograafilised muutused, tehnolgiline arenguvajadus, väärtuste ja töökultuuri teisenemine ning tööjõu vaba liikumine. Väga olulisel määral mõjutab valdkonda ka vajadus muuta ettevõtete ärimudeleid selliselt, et tekiks parem väärtuspakkumine. Nendest suundumustest tulenevalt saavad eriti oluliseks valdkonnaspetsiifilised IKT-kompetentsid, mehaanika- ja elektrnikaalased teadmised, materjalitundmine ning infotöötlusoskus ja üldine analüüsivõime. Järgmise kümne aasta jksul hõivatute arv RTNT valdkonnas kahaneb eelkõige seetõttu, et vähemaks jääb õmblejaid. Õmblejate ametikohti on valdkonnas hetkel enim. RTNT oskuste vajadust mõjutavad enim valdkonna struktuuris ja tegevustes datavad muutused: arenguhüppe saavutamiseks on oluline panna erilist rõhku muutustele spetsialistide ettevalmistuses. Näiteks on valdkonnale vaja juurde konstruktoreid ja ttearendustehnolge. RTNT valdkonna majandusliku kestlikkuse tagamiseks ning tööjõuvajaduse täitmiseks on vaja senisest paremini kohaneda tööturgu mõjutavate muutustega. Tuleb leida viisid, kuidas töötajate kättesaadavuse vähenemist kompenseerida. Sellele aitavad kaasa suuremat lisandväärtust lvad tegevused, ttmise automatiseerimine ning ttlikkuse kasv. Haridusasutuste ja ettevõtete kstöös peab senisest enam tähelepanu pöörama õppe kättesaadavusele, praktikakorraldusele ja praktika juhendamise kvaliteedile ning väga olulise aspektina ka valdkonna populariseerimisele nrte hulgas. 6

7 Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuses ldava lisandväärtuse kasvatamiseks on vajalikud heade oskustega konstruktorid ja tehnolgid. 3D prototüüpide simuleerimine Tallinna Tehnikakõrgklis

8 Protex Balti AS välistelgi õmbleja õmbleb ühe telgi algusest lõpuni Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkond ning põhikutsealad Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus on osa Eesti töötlevast tööstusest. OSKA RTNT valdkonna määratlemisel on lähtutud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK): tekstiilitööstus C13; rõivatööstus C14 ning naha- ja jalatsitööstus C15. Lisaks eelnimetatule on M741 jaotusest uuringu skpi haaratud ka tekstiili-, rõiva- ja jalatsidisain. Ülaltdud määratluse alusel on RTNT valdkonnas hõivatud ligikaudu töötajat ( MKM-i prognsi keskmine). Valdkonna majanduslik seisund Statistika järgi on RTNT valdkond viimase 10 aasta jksul arenenud parimal juhul töötleva tööstusega võrdselt. Teiste tööstusharudega võrreldes on märgata mõningast mahajäämust ning rõivatööstuse puhul ka mahajäämuse suurenemist. Valdkonna majandusliku seisundi järgi on keskmisel ettevõttel puudu võimekusest investeeringuid teha, mis omakorda ei luba tööviljakust suurendada ning palku tõsta ega töötingimusi parandada. Keskmine palk tekstiilitööstuses mdustab umbes 78% töötleva tööstuse keskmisest palgast ja on püsinud selle juures viimased kümme aastat. Rõivatööstuse 8

9 Jnis 1. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse alavaldkondade jaotus RÕIVATÖÖSTUS 52 % Rõivattmine: Töörõivad Pealisrõivad Alusrõivad Kübarad Karusnahatdete ttmine: Mantlid Kraed Mütsid Silmkoe- ja heegelrõivaste ttmine: Sokid Kampsunid NAHA- JA JALATSI- TÖÖSTUS TEKSTIILITÖÖSTUS 38 % 10 % Nahast tdete ttmine: Käekotid Rahakotid Karusnahk Jalatsittmine: Saapad Kingad Sandaalid Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine: Sukaniit Riidekudumine Tekstiili viimistlemine: Siiditrükk Muu tekstiilittmine: Tekid Padjad Vaibad Porimatid 9

10 palgatase on pigem jäänud järjest rohkem maha töötleva tööstuse keskmisest, olles praegu keskmisest vaid 58%. Tööviljakus on kasvanud töötleva tööstuse keskmisest kiiremini vaid tekstiilitööstuses, kuid jääb ka selles valdkonnas jätkuvalt 25% keskmisele alla. Rõiva- ning naha- ja jalatsitööstuses on tööviljakus kasvanud töötleva tööstusega samas tempos, kuid on vastavalt vaid 58% töötleva tööstuse keskmisest. Investeeringuid põhivarasse on pärast kriisi suutnud oluliselt suurendada vaid tekstiilitööstus. Rõivatööstus on oma investeeringutega jätkuvalt majanduskriisi aegsel tasemel. Arvestades, et tegemist on jksevhindadega, on investeeringud reaalhindades vähenenud. Madalad palgad ja nigelad töötingimused, mida on keeruline muuta ilma investeeringute ja ttlikkuse kasvuta, vähendavad valdkonna ettevõtete atraktiivsust tööandjana. Raske on eeldada, et ilma suuremate muutusteta, mis tõstaks valdkonna atraktiivsust, oleks võimalik järgmise 10 aasta jksul hoida hõivatute arvu jätkuvalt stabiilsena. Tööjõuprobleemid ei puuduta kõiki sektori tööandjaid, kuid tervikuna hakkab tööjõu kättesaadavus (sh ka kvalifitseeritud) pärssima valdkonna arengut järgmise 10 aasta jksul senisest enam. Tööandjatel on vaja leida endale sobivad töötajad ja automatiseerida protsesse, et vähendada tööjõuvajadust ja/või hakata tellima osasid teenuseid väljastplt Eestit (nt õmblemine). Jnis 2. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tööjõukulu hõivatu kohta Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuses on võrreldes kogu töötleva tööstusega madal nii palk kui tööviljakus ettevõtluse keskmine töötleva tööstuse keskmine rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse keskmine 10

11 Jnis 3. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse majandusnäitajate osakaal töötlevast tööstusest Kogu töötleva tööstuse investeeringutest tehakse vaid 2.8% rõiva-, tekstiili- ja nahatööstusesse. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12.2% 10.7% ettevõtted hõivatud 2.8% 6.0% investeeringud lisandväärtus Valdkonna töötajate hariduslik jaotus RTNT valdkonnas, milles enamus hõivatutest on oskustöölised (näiteks õmblejaid 38% ja operaatorid 15%), domineerib haridustasemena kutseharidus, samas saab täheldada ka tööstusele omast kõrget üldhariduse osakaalu. Jnis 4. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonna töötajate haridustase Lisandväärtuse tõstmiseks tuleb suurendada kõrgharidusega töötajate osakaalu. 50% 40% 30% 33% 38% 29% 20% 10% 0% üldharidus kutseharidus kõrgharidus 11

12 Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse põhikutsealad ja tööülesanded tööstusliku ttmise protsessides Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonnaspetsiifilised ametid grupeeriti 10 põhikutsealaks ehk valdkonnale omasteks sarnaseid oskusi nõudvateks ametialade rühmadeks. Põhikutsealade mdustamiseks selekteeriti kstöös ekspertidega valdkonna hõivestatistikast välja valdkonnaspetsiifilisi oskusi nõudvad ISCO ametialad ning grupeeriti need kvalifikatsinitaseme, ettevalmistuse ja töö sisu sarnasuse alusel põhikutsealadeks. Analüüsist jäid välja tugitegevused, nt info- ja kommunikatsinitehnolgia, raamatupidamine, personalitöö (need leiavad käsitlust teistes OSKA raportites) ning lihttöö. Jnis 5. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonna põhikutsealad ja nende peamised tööülesanded Hõivatuid kokku , millest tugitegevustes Juhid 480 Tippjuhid on ettevõtete juhatuse liikmed ja tegevjuhid, kes tegelevad peamiselt ttmisprotsessi arendusega. Keskastme juhid on osakonnajuhid ja ttmisjuhid, kes samuti on pigem tegevad ttmisprotsessi arenduses, v.a ttearenduse tiimide juhid, kes osalevad ka ttearenduse etapis. Esmatasandi juhid on töödejuhatajad (ka meistrid või liinijuhid), kes eelkõige osalevad ttmisprotsessi käitamise etapis. Disainerid Lvad uutest vajadustest lähtuvaid tteid või teenuseid. 150 Rõiva- ja nahatööstuses aitavad määrata ka ttmisprintsiipe nagu näiteks säästlik ttmine. Tööstus- ja ttmisinsenerid 100 Osalevad ttmisprotsesside tehnilisel projekteerimisel ning tagavad ttmiseks vajalikud seadmed. Tekstiilitööstuses töötavad välja ka ttmisse mineva tte tehnolgilise kontseptsini ja ttmise korraldamise põhimõtted. Ttearendus Ttmisprotsessi arendus Ttmisprotsesside käitamine 12

13 Konstruktorid, ttearendus- ja ttmistehnolgid Konstruktorid konstrueerivad lõikeid ja lekaale vastavalt moejnisele, tüüpmõõtude tabelile või kliendi mõõtudele, mille järgi tde lõigatakse ja õmmeldakse valmis. Ttearendustehnolgid teevad ttekavandi ttmiskõlbulikuks vastavalt ettevõtte tehnolgilisele võimekusele. Ttmistehnolgid ja ttearendustehnolgid organiseerivad katsetamisprotsessid, vastutavad traine ja ttmise kvaliteedi eest ning kohandavad tte või tehnolgia vastavalt olemasolevatele seadmetele. Ttmistehnolgid juurutavad uued tted ttmisse ning jälgivad ttmisprotsessi. Müügi- ja ostuspetsialistid Tegelevad ttearendusprotsessis ttmis- ja äritegevuseks vajalike materjalide, seadmete, protsesside ning tdete sisseostuga. Ttmisprotsessi tugitegevusena tegelevad ka tdete müügi ja turundusega. Tehnikud 220 Paigaldavad, hldavad ja remondivad ttmisprotsessis kasutatavaid masinaid ja seadmeid. Kstavad, seadistavad ja testivad masinaid, seadmeid ja süsteeme, et kindlustada nende tõrgeteta toimimine. Tööstusoperaatorid Seadistavad masinaid ja seadmeid ja/või jälgivad, et tdete valmistamiseks, viimistlemiseks ja pakendamiseks kasutatavad seadmed teeksid kogu ttmisprotsessi ajal ettenähtud tööd. Rätsepad Valmistavad keerukaid rõivakonstruktsine (näiteks kergrõivad, ülerõivad, pidulikud rõivad) ning keerukaid tekstiilikonstruktsine (näiteks telgid). Rõiva- ja moetööstuses konstrueerivad ja modelleerivad lõikeid ning lekaale ja/või õmblevad väikeses koguses ttenäidiseid või tteprototüüpe. Õmblejad Ühendavad, kinnitavad või kaunistavad tte detailid tarvilike masinate ja seadmete abil. 13

14 Põhikutsealade oskuste ja tööjõuvajaduse muutus Tulevikus muutuvad aina olulisemaks materjalitundmine ja tekstiili ning elektrnika ühildamine. Tallinna Tehnikakõrgkli tudeng hindab valguskapis kortsuvuse testi tulemusi

15 Jnis 6. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstusele vajalikud tulevikuoskused ja isikuomadused, mis tulenevad trendidest ning jagunevad erinevatele kutsealadele materjalitehnolgia meeskonnatöö Nutikas turundus ja müük automatiseerimine ttmiskorraldus Tehnilised oskused ja teadmised: ttmiskorraldus, tööstusprotsesside üldine tundmine, infotöötlusoskus/analüüsivõime, mehaanika- ja elektrnikaalased teadmised, valdkondlikud IKT-kompetentsid ja üldine tehniline taip, materjalitundmine, ruumiline taju, jnistamine, tehniliste jniste kstamine ja lugemine. Sotsiaalsed oskused: juhtimiskompetentsid, sh protsessi- või projektijuhtimine, eesti, inglise ja vene keele oskus, müügi- ja turundusalased kompetentsid sh valdkondlike turgude ja trendide tundmine, aja planeerimine ja optimeerimine, meeskonnatöö, suhtlemisoskus, sh väljendusoskus/esinemisoskus. Isikuomadused: analüüsivõime, lvus, ettevõtlikkus, julgus, empaatiavõime, kohanemisvõime, keskendumisvõime, otsustusvõime ja kohusetunne, stressitaluvus, kiirus, täpsus, valmisolek tööülesannete pidevaks varieerumiseks ja täienemiseks. 15

16 Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tulevikku mõjutavad muutused rahvastikus, ärimudelis, tehnolgias ja väärtustes. Jnis 7. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonda mõjutavad trendid ning kutsealad, millele need enim mõju avaldavad Sotsiaal-demograafilised muutused Rahvaarvu kahanemine ja vananemine, ettevõtete paiknemine hajali või tõmbekeskustest eemal. Enim mõjutatavad kutsealad: õmblejad, tehnikud Tehnolgiline areng ning innovatsin Tehnolgilised uuendused ning nutikad masinad, materjalid ja süsteemid, füüsilise töö osakaalu vähenemine, automatiseerimine. Enim mõjutatavad kutsealad: insenerid, tehnolgid, konstruktorid, operaatorid, õmblejad Ärimudeli muutus Parem väärtuspakkumine, konkreetsed turunišid, massttmise asendamine paindliku ja kliendi erinõuetele kohandatud ttmisega, tte- ja teenusturgude globaliseerumine ning e-kaubandus. Enim mõjutatavad kutsealad: juhid, müügi- ja ostuspetsialistid, disainerid, konstruktorid, tehnolgid, õmblejad, rätsepad Väärtuste ja töökultuuri teisenemine, tööjõu vaba liikumine Järjest kõrgemad tused töökeskkonnale ja -tingimustele, töökorralduse paindlikkus ja mitmekesised töövormid, tööjõu mobiilsus ja võitlus talentide pärast. Enim mõjutatavad kutsealad: juhid, operaatorid, õmblejad, tehnikud 16

17 Suurimat hõive muutust on järgmisel kümnendil data õmblejate seas, kelle töökohtade arv kahaneb 20%. Tabel 1: Hõivatute arvu muutuse progns valdkonna põhikutsealadel Põhikutseala Töötajate arv Hõive muutus Juhid 470 Disainerid 150 Insenerid 90 Konstruktorid Tehnolgid 430 Müügispetsialistid 180 Tehnikud 230 Operaatorid Rätsepad 420 Õmblejad KOKKU Hõive kasvab Hõive kasvab mõõdukalt Hõive püsib stabiilsena Suur hõive langus Hõive kahaneb 17

18 RTNT hõive muutuse hindamisel lähtuti tööandjate tööjõuvajaduse, majandusstatistika ja uuringute tulemuste sünteesist. Eesmärk oli hinnata, millise hõive mudeliga on suurim võimalus tagada RTNT valdkonna edu. Demograafiliste muutuste tulemusena suundub järgneva kümne aasta jksul valdkonnast keskmisest rohkem inimesi pensionile. Kuna piisavalt uut tööjõudu valdkonda tuua on keeruline, siis arvatavasti jätkab valdkonna hõive mõningast kahanemist pärast stabiilsusperidi. Demograafiliste muutuste mõju puudutab eriti õmblejaid, kelle puhul on mitmetel ettevõtetel keeruline leida uut tööjõudu. Kui sektor tervikuna suudab liikuda konkurentsivõimelisema ärimudeli ja suurema lisandväärtusega tdete ple, võib demograafilise trendi mõju olla prognsitust väiksem, kuid mitte olematu. Tehnolgiline areng ja innovatsin mõjutab Eestis RTNT valdkonnas järgneval kümnendil kõige enam rõivatööstuse alavaldkonda. Uute seadmete lisandudes on jätkuvalt kasvav mehaanikainseneride ja tehnikute vajadus, seda eriti rõivatööstuses, kus mitmeid põhiprotsessi tegevusi on võimalik automatiseerida. Automatiseerimise tulemusena väheneb ka õmblejate arv. Ärimudeli muutus võib vähendada vajadust õmblejate, operaatorite ja ttmistehnolgide järele, kuna Eestis ttmise asemel võib suureneda ttmisvõimsuse sisseostmine välismaalt. Suureneb sektori vajadus rõiva-, tekstiili- ja nahadisainerite järele. Samas on intervjuude põhjal näha, et ettevõtted ei pea tihti disaineri teenust veel väga oluliseks. Üritatakse hakkama saada kasutades olemasolevat ressurssi ehk tte disaini teeb mõni oma töötaja, kes pole klitatud disainer. Uue ärimudeli puhul on kasvava vajadusega ja võtmetähtsusega põhikutsealad konstruktorid ja ttearendustehnolgid. Nende kahe põhikutseala järele suureneb vajadus, kui Eestisse tuua senisest enam ka tte konstrueerimise ja arendusega seotud tegevused, või kui on eesmärk suurendada omatdangu osakaalu. Suureneb vajadus müügi- ja ostuspetsialistide järele. Suurendades omatdangu osakaalu on vaja seda turundada ja leida õiged müügikanalid, mis suurendab vajadust müügispetsialistide järele. Väärtuste ja töökultuuri teisenemine ning tööjõu vaba liikumine kahandab oskustöötajate hõivet, kuna töötajatel on järjest suuremad tused töötingimuste paranemisele lisaks rahalisele tasule datakse tööandjalt nt transporditoetust, kvaliteetseid riietus- ja puhkeruume, paindlikku töökorraldust ja töötajakeskset personalipoliitikat. 18

19 Lisandväärtuse suurendamine, ttlikkuse kasvatamine ning ttmise automatiseerimine aitab leevendada tööjõupuudust. AS Wendre tekkide automaatne transpordisüsteem

20 Rätsepaõpe Tallinna Tööstushariduskeskuses Valdkondlik õpe Tasemeõpe Tasemeõppe ülevaade on kstatud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmete põhjal 2017/18 õppeaasta seisuga. Valdkonnas pakutava õppena käsitletakse kõiki neid õppekavasid, millel on valdkonna ekspertide hinnangul otsene või kaudne seos valdkonna põhikutsealadega, ja mis on aktiivsed. Õppekavad, mille lõpetades omandatakse oskused ja teadmised, mis võimaldavad töötada laiemalt kui RTNT valdkonnas, on arvestatud koefitsiendiga. Kõrghariduses toimus 2017/18 õppeaastal vastuvõtt 24 õppekaval ja üliõpilased olid registreeritud 28 õppekavale. Kutsehariduses toimus vastuvõtt 21 õppekaval ja õpe toimus 37 õppekaval. 20

21 Tabel 2. Valdkonna põhikutsealadele õpet pakkuvad õppeasutused õppeaasta seisuga Põhikutseala Põhikutseala Õppeasutus Disainerid Eesti Kunstiakadeemia, Euroakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikl Kõrgharidus Insenerid Konstruktorid ja tehnolgid Tallinna Tehnikakõrgkl, Tallinna Tehnikaülikl, Tartu Ülikl Tallinna Tehnikakõrgkl, Tallinna Tehnikaülikl Ostu- ja müügispetsialistid Tallinna Tehnikakõrgkl Rätsepad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakl, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus Kutseharidus Tehnikud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakl Õmblejad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl Üldiselt on valdkonnaga seotud kõrghariduse õppekavade statistiline pilt hea. Sisseastumine väheneb aeglasemalt võrreldes kõrghariduse keskmisega ja katkestamise määr on madalam. Valdkonna probleemiks on see, et kõrghariduse esimesel astmel konstruktoreid ja tehnolge klitavatel õppekavadel sisseastumine väheneb. 2016/17 õppeaastal asus 44% vähem õpilasi konstruktoriks või tehnolgiks õppima kui 2012/13 õppeaastal. Lõpetajate arv on samal peridil vähenenud vaid 7%. Kuna katkestamise määr on püsinud stabiilsena, jõuab lähiaastatel sisseastumise vähenemine ka lõpetamise statistikasse. Konstruktorid ja tehnolgid on valdkonna 21

22 arenguhüppe saavutamise jaoks võtmekutsealad, seega on eriti oluline peatada sisseastumise vähenemine. Kutsehariduse tasemel on valdkonna spetsiifiliseks probleemiks õmblejaõppe vähene populaarsus ja seda eriti nrte hulgas. Vastuvõetute arv tasemehariduses on vähenenud viimase viie aastaga 33%. Nrte (alla 25-aastaste) osakaal sisseastujate hulgas väheneb pidevalt. Kutseklide esindajad tõid uuringus välja, et kohati on lihtsam saada õpilasi lühematele õmblemiskursustele, kui tasemehariduse õppekavadele. Inimesed eelistavad paindlikke ja lühemaid õppevorme. Jnis 8. Konstruktorite ja tehnolgide ning õmblejate õppe sisseastujate arvud kuni Sisseastujate arv konstruktorite ja tehnolgide õppesse on oluliselt vähenenud. sisseastujate arv % -33% õppeaasta konstruktorite ja tehnolgide RAK, BA vastuvõtt õmblejate kutsehariduse vastuvõtt minimaalne sisseastujate arv katmaks konstruktorite ja tehnolgide tööjõuvajadust Allikas: EHIS, kstajate arvutused 22

23 Valdkonnaüleseks probleemiks on tehnikute ettevalmistuses mehhatrnika, automaatika ning robotitehnika õppe kndumine Tallinnasse, Tartusse, Ida- Virumaale ja Võrru. Arvestades, et tehniliste erialade õppekavadelt väljunud lõpetajad leiavad väga kiiresti rakendust kõikjal Eestis ning nende järele on suur nõudlus, siis võib tehnikaerialade õppe regionaalselt ebavõrdne jaotumine olla üheks põhjuseks, miks näiteks RTNT jaoks olulises Pärnu piirkonnas on tehnikuid raske leida. Kõrghariduse arenguvajadused, millega tegelemine tagab kvaliteetsema õppe Pakkuda mitmekesisemaid õppevorme ning paindlikke õppetöö ajagraafikuid, et õppida saaksid eri vanuses, eri reginidest, erineva töökogemuse ja väljaõppega inimesed, teiste hulgas ka lapsehlduspuhkusel olijad ning erivajadustega inimesed. Õppevormide hulgas peaks olema võimalik valida nii statsionaarõppe, kaugõppe kui eksternõppe erinevate vormide vahel ning õppetöö peaks toimuma vastavalt võimalustele ja vajadustele nii päeval, tööpäevade õhtutel kui ka nädalavahetustel. Sdustada senisest enam välisüliõpilaste ja -õppejõudude kaasamist (välisüliõpilane või välisõppejõud võiks Eestis viibida vähemalt ühe semestri). Julgustada üliõpilasi kasutama senisest enam võimalust õppida vähemalt ühe semestri välisriigi kõrgklis. Sdustada senisest enam õppejõudude täiendusklitust ning osalemist rahvusvahelistel messidel. Toetada üliõpilasi praktikakohtade leidmisel ja parandada praktika juhendamist, mille eelduseks on senisest tõhusam kstöö kõrgklide ja tööandjate vahel. Rakendada üksikute tööoperatsinide õpetamise asemel terviklikke tööprotsesse arvestavat õpet ja kasutada senisest enam aktiivõppe meetodeid, näiteks projekt- või probleemõpet ning praktilise suunitlusega ülesandeid ja grupitöid. Suurendada RTNT valdkonna erialasid õpetavate kõrgklide kstööd valdkonna turundamisel ning kasvatada õpilaste motivatsini valimaks hetkel vähepopulaarseid, kuid kasvuvajadusega erialasid ning spetsialiseerumise mduleid. Arendada kõrgklide omavahelist kstööd seoses tehniliste baaside ristkasutamise, õppejõudude vahetuse, väliskõrgklide õppejõudude ja tööstuse praktikute külalisloengute korraldamise, konverentside korraldamise ja õpilasprojektide lmisega. Algatada enam ttearenduse või muu tööstusprotsessi arendamisega seotud kstööprojekte ettevõtete ja kõrgklide vahel. Innustada õppejõude kasutama rohkem digivahendeid (erinevad konstrueerimise-modelleerimise tarkvarad, e-õppe materjalid jm). Tagada õppekavas olevate õppeainete suurem omavaheline sidusus. 23

24 Kutsehariduse arenguvajadused, millega tegelemine tagab kvaliteetsema õppe Pakkuda mitmekesisemaid õppevorme ning paindlikke õppetöö ajagraafikuid, et õppida saaksid eri vanuses, eri reginidest, erineva töökogemuse ja väljaõppega inimesed, teiste hulgas ka lapsehlduspuhkusel olijad ning erivajadustega inimesed. Õppevormide hulgas peaks olema võimalik valida nii kli- kui töökohapõhiste erinevate vormide vahel ning õppetöö peaks toimuma vastavalt võimalustele ja vajadustele nii päeval, tööpäevade õhtutel kui ka nädalavahetustel. Pakkuda eriala- ja üldainete senisest tihedamat lõimimist, et muuta üldainete õpe erialaga seotumaks ja praktilisemaks. Arendada ja kstöös piirkonna ettevõtete ning üldharidusklidega jõulisemalt turundada tagasihoidliku täituvusega erialade õppekavasid, propageerida ja tutvustada valdkonna erialasid. Rakendada ettevõtetest kutsutud praktikuid järjepidevalt õppeprotsessis. Klitada ettevõtete praktikajuhendajaid ning panustada kutseõpetajate arengusse tõhusama õpetajate stažeerimis-süsteemi kaudu. Sdustada senisest enam õpetajate täiendusklitust ning osalemist rahvusvahelistel messidel. Ajakohastada õppematerjale. Lähtuda õpetatavate erialade pakkumisel eelkõige regionaalsest eripärast ning sellest, kui oluline on eriala ühiskonnas lisandväärtuse lmisel, mitte sellest, kui populaarne on eriala nrte seas. Õppekavadel, mis pole otseselt seotud RTNT valdkonnaga, kuid mille lõpetajad on olulised ka RTNT-le, peaks paranema sidusus RTNT-ga. Üheks taoliseks erialaks on näiteks mehhatrnika. Mehhatrnikute järele on kasvav vajadus pea kõigis töötleva tööstuse valdkondades. Innustada õpetajaid kasutama rohkem digivahendeid (erinevad konstrueerimise-modelleerimise tarkvarad, e-õppe materjalid jm). Täiendusklitus Täiendusklituste pakkumisel peaks lähtuma ettevõtete vajadusest ja aastal on Haridus- ja Teadusministeeriumi veenduma osalejate motivatsinis. andmete põhjal tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise ning naha töötlemise täiendusklitusi organiseeritud näiteks sellistes klitusasutustes: Andecus Klituskeskus, Astangu Kutserehabilitatsini Keskus, Companion Klitus, Embroidery File OÜ, Haapsalu Kutsehariduskeskus, OÜ Lederson, SVS-L Klituskeskus, Tallinna Rahvaülikl, Tartu Rahvaülikli klituskeskus, Töötute konsultatsinikeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus Kuressaare Ametikl, MTÜ Best 24

25 Solution, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl jm. Töötukassa on finantseerinud erinevate klituspartnerite toel (k.a. mitmed kutseklid ja kõrgklid) individuaalõmbluse, juurdelõikaja, masinkudumise, masinõmblemise, nahktdete valmistamise, rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise ning tekstiili, rõivaste, tekkide jms õmbleja klitusi. Hetkel on Eesti täiendusklituste süsteem killustunud väga paljude pakkujate ning huviplte vahel. Enne iga klituse toimumist peaks veenduma lisaks osalejate huvile ka selle toimumise vajalikkuses tööturu nõudmisi arvestades, eriti kehtib see struktuurifondide või riikliku rahastusega täiendusklituste kohta. Vältima peaks dubleerimist ning arvestama defitsiiti konkreetses ajahetkes ning geograafilises asukohas. Tõsiasi, et tänapäeval klitavad paljud RTNT ettevõtted oma oskustöötajaid töökohal, ei peaks andma siiski signaali, et sellega on ka oskuste andmise vajadus kaetud. Lisaks sellele, et mitmel puhul pole töökohal toimuv väljaõpe ettevõtete esimene valik, võib olla töökoha õpetajatel vajaka nii oskustest teadmisi edasi anda kui didaktilistest abivahenditest. Mida süsteemsem, terviklikum ja arvestavam on täiendusklituste võrgustiku arendamine kstöös ettevõtetega, seda paremini rakenduvad klituste läbijaid tööturul. Täiendusklituse puhul tervikuna oleks oluline luua paremad mõõdikud klitusvajaduse ja klituse tulemuslikkuse hindamiseks. Lisaks klituse läbijate arvule on vaja teada ka seda, mis osas kasvas klituse läbija valdkondlik pädevus ja sobivus tööturule. Näiteks Töötukassa hindab klitusvajadust arvestades kliendi töösvi, konkreetse ametikoha nõudmisi ning kliendi oskusi ja kogemusi (sel viisil tuvastati aastal klitusvajadus 24% töötutest). Ttmise ja töötlemise klituse lõpetajatest rakendus 61% kuue kuu jksul tööle. Tööandjad peaksid sdustama ettevõtte kõikide tasandite töötajate regulaarset osalemist täiendusklitustel, sh peaksid ka juhid end täiendama (vajadusena tdi muuhulgas välja IKT alased oskused, majandusalased teadmised, arusaamine turundusest ja välisturgudest). Hlimata sellest, et töötaja täiendusklitustel osalemine tekitab töökorralduses ebamugavusi, peaks selleks leidma ressursse tuleviku oskusi ja tööjõuvajadust silmas pidades. Näiteks infotöötlusoskuste (funktsionaalne lugemisoskus, matemaatiline kirjaoskus, probleemilahendusoskus tehnolgiarikkas keskkonnas) kõrget taset aitab saavutada ja säilitada just täiskasvanuõppes osalemine (Masso, Järve ja Kaska ). 1 Täiskasvanu osalemine nii formaal- kui ka mitteformaalõppes toetab just tehnolgiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse kõrgemat taset. Lähemalt 25

26 Täiendusklituse arenguvajadused, millega tegelemine tagab kvaliteetsema õppe Pakkuda mitmekesisemaid õppevorme ning paindlikke õppetöö ajagraafikuid, et õppida saaksid eri vanuses, eri reginidest, erineva töökogemuse ja väljaõppega inimesed, teiste hulgas ka lapsehlduspuhkusel olijad ning erivajadustega inimesed. Õppevormide hulgas peaks olema võimalik valida nii lühemate klituste kui pikemate kursuste vahel (k.a e-õpe) ning õppetöö peaks toimuma vastavalt võimalustele ja vajadustele nii päeval, tööpäevade õhtutel, nädalavahetustel ning sesnselt nii talve- kui suvekuudel. Rõhutada ja keskenduda nende oskuste arendamisele, mille järele on RTNT-s tulevikus kõige suurem vajadus. Võimalusel suurendada nende oskuste arendamisega seotud tasuta täiendusklituste mahtu. Luua rohkem täiendusklituse kursusi nende oskuste arendamiseks, mida rakendatakse väga spetsiifilistel seadmetel, ning mis nõuavad seega spetsiifilist ettevalmistust. See kehtib sageli näiteks operaatorite oskuste puhul. Arvestada asjaoluga, et õmblemise tööjõuvajaduse niši täitmine peaks toimuma tulevikus suuresti läbi täiendusõppe kursuste. Parandada kstööd ettevõtetega ja ettevõtete vahel, et täiendusõppe klitused vastaksid enam ettevõtete konkreetsetele vajadustele. RTNT sektori ettevõtetel üksikuna on harva ressurssi, et ühe ettevõtte baasil klitustellimus enda kanda võtta ja grupid täita. Pöörata varasemast rohkem tähelepanu täiskasvanute klitajate kvalifikatsinile ning väljaõppele klitajatel peaks olema senisest paremad pedaggilised/andraggilised kompetentsid. 26

27 Tööandjad tavad ka ümberõppe kaudu rõivaja tekstiilitööstusesse uusi töötajaid. Eestis tdetud Hillebergi telkide testmine

28 Plasttrukipressi hldamine AS-is Wendre Tasemehariduse pakkumise vastavus valdkonna tööjõuvajadusele Valdkonna tööjõuvajaduse hindamisel on arvestatud kahte tegurit vanuse tõttu tööturult lahkuvate töötajate asendusvajadust ning valdkonna ja kutseala hõive muutusest tingitud kasvu- või kahanemisvajadust (tabel 2). Suurem osa valdkonna tööjõuvajadusest on tingitud pensionile minevate töötajate asendamisest, eriti kõrge on asendusvajadus oskustöötajate puhul. Praegune tasemeõppe lõpetajate arv on natuke väiksem kui valdkonna tööjõunõudlus lähemal 10 aastal. Seega on järgneval kümnendil senisest olulisem osa töötajate klitamisel täiend- ja ümberõppe kursustel. Disainereid klitatakse rohkem kui on hetkel tööjõuvajadus ettevõtetes, rohkem võiks olla disainereid, kes on omandanud magistrikraadi. Samas on tegu kasvava põhikutsealaga, kus uuele ttmismudelile ülemineku puhul peaks tööjõuvajadus suurenema. Insenere ei klitata piisavalt valdkonna jaoks, eriti on puudu inseneridest väljaspl tõmbekeskusi. 28

29 Konstruktoreid ja tehnolge on vaja klitada rohkem need kutsealad on valdkonna jaoks võtmetähtsusega. Tegemist on kutsealadega, kus hõive kasvab. Samas on data, et õppijate hulk lähiaastatel väheneb, seega arvatavasti süveneb kvalifitseeritud tööjõu puudus sektoris veelgi. Ostu- ja müügispetsialiste klitatakse tööstuse vajadusest rohkem. Tegemist on õppega (TTK ressursikorraldus), mis valmistab ette õpilasi paljudele valdkondadele. Terviklikku üle-/alaklituse mahtu saab paremini hinnata, kui valmib OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse uuring. Tehnikuid klitatakse vajadusest vähem. Samale järeldusele on jõudnud ka teised OSKA tööstusvaldkonna uuringud. OSKA seniste uuringute põhjal saab öelda, et mehhatrnikuid, tööstuse automaatikuid ja robotitehnikuid on vaja klitada senisest enam. Hetkel pakutakse õpet vaid Tallinnas, Tartus, Võrus ja Ida-Virumaal. Arvestades töötleva tööstuse ettevõtete paiknemist erinevates reginides, on ilmselt otstarbekas pakkuda sellealast õpet ühtlasemalt üle Eesti. Operaatorite tasemeõpet hetkel ei toimu, samas on operaatorite tööjõuvajadus aastas suur. Kuna töölõigud on enamasti ettevõtte-spetsiifilised, toimub operaatorite väljaõpe ettevõttes kohapeal, mis pole optimaalne lahendus. Eeldatavasti on raske pidevalt õppegruppi kokku saada, mistõttu on keeruline põhjendada ka tasemeõppe avamise vajadust. Kaaluda tuleks alternatiivseid õppevõimalusi, näiteks erinevad kursused. Rätsepaid klitatakse statistiliselt vajadusest rohkem. Samas annab rätsepaõpe inimesele oskused, mis on laiemad kui ainult OSKA uuringus vaadeldud rätsepa põhikutseala. Tegemist on ka rõivatööstuse jaoks kasvava tähtsusega põhikutsealaga ehk rätsepana hõivatute arv Eestis kasvab. Lähiaastatel tuleb jälgida, kuidas rakenduvad uued 5. taseme spetsialiseerumised. Tõenäoliselt on spetsialiseerumised tulevikus vajalikud, kuid arvatavasti pole piisavalt tööjõuvajadust kõikidele spetsialiseerumistele, et avada gruppe iga-aastaselt. Svitus on spetsialiseerumisi roteerida. Õmblejaõpet tuleks pakkuda tasemehariduse asemel täienduskursuste kaudu. Õmblejaks svib õppida järjest vähem nri. 25+ õppijate osakaal on kutsehariduses õmbleja erialal kasvamas. Klid on sulgenud kutsekeskharidusõppe õppekavasid, sest ei suuda neid nrtega täita. Lühikesed kursused on täitunud mõnevõrra paremini. Õmblemisoskus on jätkuvalt vajalik valdkonna erinevate põhikutsealade jaoks ja selle õpetamine peaks toimuma võimalikult efektiivselt. 29

30 Tabel 3. Suunised valdkonna tasemehariduspakkumise muutmiseks, et see vastaks paremini tööjõuvajadusele Konstruktoreid, tehnolge ja tehnikuid on vaja klitada senisest rohkem. Põhikutsealad Haridustase Töötajate arv 2014/2016 Töötajate arv 2025 Svitav lõpetajate arvu muutus Hinnang Juhid MA / BA / RAK Juhtide klituspakkumist hinnatakse ks disainerite, inseneride, konstruktorite ja tehnolgide tööjõuvajadusega proportsionaalselt. Disainerid MA Klitatakse tööstuse vajadusele piisavalt. MA tasemel lõpetajaid võiks olla rohkem. Insenerid MA Klitatakse piisavalt. Töötajatest on puudus tõmbekeskustest väljas. Konstruktorid Tehnolgid MA / BA / RAK Klitatakse vajadusest vähem. Ostu- ja müügispetsialistid MA / BA / RAK Klitatakse vajadusest rohkem. Tehnikud BA / RAK / KUTSE Klitatakse vajadusest vähem. Operaatorid Täiendusklitus Klitatakse töökohal. Erialane klitus on vajalik, kuid mitte tingimata tasemeõppes. Rätsepad KUTSE Klitatakse vajadusest rohkem, kuid on oskus, mis aitab siseneda eraettevõtlusesse ka väljaspl RTNT-d, näiteks teenindussektorisse. Õmblejad KUTSE / Täiendusklitus Klitatakse tööandjate svist vähem, samas lõpetajad ei lähe tihtipeale erialasele tööle. Tegemist on kahaneva põhikutsealaga. Suunata klituspakkumine tasemeharidusest kursustepõhiseks. KOKKU suurendada lõpetajate arvu mõõdukalt hoida lõpetajate arv stabiilsena vähendada lõpetajate arvu erijuhtum lõpetajate arvu muutus liigub svitud tulemuse suunas lõpetajate arvu muutus ei liigu svitud tulemuse suunas erijuhtum 30 31

31 Eesmärgid ja ettepanekud valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse täitmiseks Erialane õpe aitab omandada praktilisi oskusi selleks, et üle minna kestlikele äri- ja ttmismudelitele. Tallinna Tehnikakõrgkli tudeng teostamas tõmbetugevuse testi

32 Uuringu aruande viimane peatükk sõnastab RTNT valdkonna tööjõu- ja töötajate oskuste vajadusega seotud põhilised eesmärgid. Eesmärkide saavutamisega seoses on kirjeldatud ka konkreetsemaid vajadusi. Vajaduste juures tuuakse välja põhilised kitsaskohad ja võimalikud tegevused, mis pakuvad kitsakohtadele leevendust. Selleks, et viia klituspakkumine paremini vastavusse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega, on ekspertide ja uuringumeeskonna plt esitatud konkreetsed ettepanekud järgmisteks sammudeks. Peaeesmärk: RTNT valdkond peab senisest paremini kohanema tööturgu mõjutavate muutustega ning leidma viisid, kuidas töötajate kättesaadavuse vähenemist kompenseerida. Alaeesmärgid: suurema lisandväärtusega etappide lisamine RTNT ettevõtete majandustegevuse väärtusahelasse (nt ttearendus, tte turundus, müügitegevus, järelteenused); RTNT valdkonna ettevõtete sujuv üleminek äri- ja/või ttmismudelile, milles kas: a) oskustöötajate (eriti õmblejate) osakaal väheneb või b) oskustöötajate (eriti õmblejate) ttlikkus ja nende ldud lisandväärtus suureneb; ttmise pidev automatiseerimine RTNT valdkonna ettevõtetes; sobivate valdkonnaspetsiifiliste kompetentside ja praktiliste oskustega inimeste sisenemine tööturule rõiva, tekstiili- ja nahaerialade tasemeõppest ning täiendusklitustelt; RTNT valdkonna ja põhikutsealade maine kasv. 33

33 Disaineri, konstruktori, tehnolgi ja inseneri ldava lisandväärtuse suurendamine läbi kvaliteetse ttearenduse. Kitsaskoht: ttearendus on ettevõtja jaoks riskantne lisainvesteering. Hetkel rakendatakse mitmetes ettevõtetes disaineri asemel konstruktoreid/tehnilisi disainereid, kuna pole piisavalt ttmist või omatdangut. Konstruktori/tehnilise disaineri ettevalmistus ei ole disaineri ülesannete täitmiseks piisav. Leevendus: EAS-i meetmed nagu Ettevõtte arenguprogramm, Disainibuldser, Ttearenduse meistriklass jne. Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades - NUTIKAS. Müügispetsialisti ja müügijuhi ldava lisandväärtuse suurendamine läbi tte tõhusama müügi ja turunduse. Kitsaskoht: Müügispetsialistidel ja -juhtidel on vajaka kogemusi ja teadmisi, kuidas uusi eksporditurge vallutada. Leevendus: EAS-i eksperdi valdkonna klitused, ühisstendid rahvusvahelistel messidel, rahvusvahelise müügi ja turunduse praktikumid. Muu täiendusklitus. RTNT vajab praegusest enam ttearenduses ja ttmisprotsessis aktiivselt osalevaid tehnolge. Kitsaskoht: TTK-s on valdkonnaga seotud kahe õppekava (rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus ning rõivaste tehniline disain ja tehnolgia) kolmest spetsialiseerumisest kõige vähem populaarne just tehnolgispetsialiseerumine. Leevendus: TTK seab spetsialiseerumistele piirarvu, et kõigil suundadel oleks lõpetajaid. Katkestamiste vähendamisele võib kaasa aidata õppevormide mitmekesistamine ja õppetöö ajagraafikute paindlikumaks muutmine. Tööstuses on hetkel kasvav vajadus õmblejate järele. Tellimusi on palju, kuid nende täitmiseks napib tööjõudu. Mitmed ettevõtted ostavad ttmisvõimsust juurde teistelt ettevõtetelt, sh ka väljastplt Eestit. Kitsaskoht: Õmbleja amet on ebapopulaarne, eriti nrte hulgas. Näiteks kutseõppes pakutavate tasemeõppe õppekavade lõpetajate hulgas on alla 30-aastaste osakaal pidevalt vähenenud. Tööstusesse erialasele tööle jõuavad õmbleja tasemeõppe lõpetajad harva. Üheks põhiliseks põhjuseks on madal palk. Õmbleja töökeskkonda peetakse mittetervislikuks (mittergonmilised töövahendid, rutiinsed liigutused jm). Leevendus: Õmblejate palga märkimisväärne kasv, töötingimuste parandamine ja töö korraldamine nii, et tööülesanded oleksid mitmekesisemad. (Lühi)kursused täiskasvanutele kutsekeskharidusõppe asemel. Ttmise automatiseerimine. Õmblusoskustega inimeste sisseränne. 34

34 Automatiseerimise kasvu tõttu vajab RTNT rohkem mehhatrnika-alaste kompetentsidega spetsialiste ja oskustöötajaid. Kitsaskoht: Mehhatrnikuid jääb olulisel määral puudu Pärnumaa ja seda ümbritsevate maakondade ettevõtetes. Mehhatrnika õpe puudub Pärnumaal ja seda ümbritsevates maakondades. Leevendus: Mehhatrnika (rakenduskõrgharidus)õpe Pärnus, sest Pärnu maakonnas ja selle lähinaabruses on arvestav hulk tööstusettevõtteid, mis saaksid pakkuda praktikakohti ning tagada lõpetamise järel püsiva töökoha. Stipendiumid mehhatrnika erialade õppuritele (nutika spetsialiseerumise stipendiumid, peak.ee) Kõikide kutsealade ldava lisandväärtuse suurendamine läbi oskuste arendamise. Kitsaskoht: RTNT põhikutsealadel on vaja arendada järgmisi oskusi: Juhid - turundus ja müügitöö, mehhatrnika, analüüsivõime, ttmiskorraldus, suhtlemisoskus Disainerid - tööstusprotsessi üldine tundmine, turgude ja trendide tundmine, meeskonnatöö, suhtlemisoskus Insenerid - analüüsivõime, mehhatrnika, tööstusprotsesside üldine tundmine Konstruktorid - reaalained, materjalitundmine Tehnolgid - reaalained, elektrnika, meeskonnatöö, suhtlemisoskus Müügispetsialistid - valdkondlike turgude ja trendide tundmine, tööstusprotsessi üldine tundmine, erinevate kultuuride tundmine Õmblejad - kiirus, täpsus, tehniliste jniste lugemise oskus, materjalitundmine Operaatorid - materjalitundmine, kiirus ja täpsus, tööohutus, ruumiline mõtlemine, tehniliste jniste lugemise oskus, elektrniliste seadmete käitamine ja remont (mehaanika), eesti keel, meeskonnatöö Tehnikud - mehaanika, reaalained, inglise keel Kõikidel - valdkonnaspetsiifilised ja üldised IKT-kompetentsid Leevendus: RTNT valdkonnale olulistele oskustele senisest enama tähelepanu pööramine üldharidusklide, kutseõppe, kõrgklide ja täiendusklituste õppekavades ja õpitegevustes. 35

35 Tööle siirduvad klilõpetajad vajavad häid praktilisi oskusi, lisaks peab neil olema piisav arusaamine tööstusprotsessidest. Kitsaskoht: Tudengite praktilises ettevalmistuses on kstöö tööstusettevõtetega liiga vähene. Üheks tulemuseks on see, et tudeng ei lähe hiljem tööstusettevõttesse tööle. Kuna klid valmistavad ette spetsialiste kindlate kompetentsidega, mis kutsealati erinevad, siis on ka klide tehnilised baasid erinevad ja need katavad ainult spetsiiflisi vajadusi. Klide arvutiprogrammide litsentse ei saa hetkel kasutada praktika ajal ettevõtte juures, kui selleks pole antud vastavat eriluba. Leevendus: Tudengid puutuvad tööstusega kokku juba õpingute käigus. Nii klid kui ettevõtted panustavad praktika juhendamisse. Klid teevad omavahel tõhusamat kstööd õppebaaside ristkasutuses. Lisalitsentsi soetamine, demolitsentsi kasutamine või olemasoleva litsentsi juurde lisavõtme või lisaõiguste hankimine. Veel võib kaaluda teise, aga sama funktsiniga arvutiprogrammi kasutamist. Litsentside hinnaleevendust võib pakkuda see, kui klid teevad litsentside ostmisel ühishanke. RTNT valdkonnas vaja on ettevõtetel ja klidel valdkonna populariseerimiseks kstööd teha. Kitsaskoht: Tööstussektor tervikuna on tööturule sisenejate ning ümberõppijate jaoks alahinnatud, kohati isegi liigselt stigmatiseeritud. Leevendus: Süsteemne valdkonna populari- seerimise tegevuskava ning selle täitmine kõikide huvigruppide plt. 36

36 Ettepanekud tegevusteks, mis viivad klituspakkumise paremini kskõlla valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega RTNT valdkonna põhikutselade tasemeõpet pakkuvad kõrgklid ja kutseõppeasutused ning HTM-i ja Töötukassa tellitud täiendusklituste läbiviijad muudavad õppe kättesaadavamaks, pakkudes erinevaid õppevorme ning muutes loengute/kursuste ajagraafikud mitmekesisemaks. Õppida peaksid saama eri vanuses, eri reginidest, erineva töökogemuse ja väljaõppega inimesed, teiste hulgas ka lapsehlduspuhkusel olijad ning erivajadustega inimesed. Senise nrtele suunatud kutsekeskhariduse asemel pakuvad kutseõppeasutused õmbleja kutseõppes rohkem paindlikke lühiajalisi (kuni kuus kuud) kursusi 25+ õppijatele, arvestusega, et oleks võimalik spetsialiseeruda ka vastavalt kohaliku ettevõtja vajadusele. Hlimata sellest, et õmbleja kutseala on kahaneva vajadusega, toetavad Töötukassa täiendusklitused õmbleja õppe puhul kohaliku ettevõtja praegust tööjõuvajadust. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus kstöös Rõiva- ja Tekstiililiidu ning Eesti Masinatööstuse Liiduga hindavad huvitatud osapltega (k.a. klid, võimalikud teised erialaliidud, ettevõtjad) mehhatrnika-alaste kompetentside vajadust Pärnumaal ja seda ümbritsevate maakondade tööstusettevõtetes ning kstavad tegevuskava/ettepanekud vajaduse paremaks katmiseks. RTNT valdkonna põhikutsealade tasemeõpet Selleks, et erialane haridus oleks paremini kskõlas rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse tööjõu- ja oskuste vajadusega, tuleb muuta õpe kättesaadavamaks ja praktilisemaks. pakkuvad kõrg- ja kutseklid analüüsivad asjakohaseid õppekavu ja õpitegevusi RTNT valdkonna jaoks oluliste oskuste piisava õpetamise või toetamise kontekstis ning täiendavad õppekavu ja õpitegevusi vastavalt käesolevas uuringus esitatud infole oskuste vajadusest (vt. uuringu tervikteksti lisa 7). HTM ja Töötukassa jätkavad lühikeste mdulipõhiste klituste tellimist tööturul tegutsevatele RTNT valdkonna oskustöötajatele, kellel puudub vastav erialane haridus või kutse. Eriti tuntakse tööturul puudust tekstiiliseadmete operaatorite algõppe klitustest, lühikestest algõppe klitustest õmblejatele ning tööohutuse ja üldisi tööstustegevuse printsiipe tutvustavatest klitustest. RTNT valdkonna põhikutsealade õpet pakkuvad täiskasvanute klitajad ja klituste tellijad (eelkõige HTM ja Töötukassa) arvestavad järgnevate kompetentside õpetamise vajadusega: valdkondlikud IKT-kompetentsid kõikidel põhikutsealadel; õmblemisoskuse täiendamine rätsepatel, konstruktoritel, tehnolgidel ning disaineritel; materjaliõpe, juhtimiskompetentsid, ttmiskorraldus, valdkondlik turundus ja müük ning sotsiaalsed oskused (eriti esinemisoskus ning meeskonnatöö oskus) valdkonna spetsialistidel. 37

37 EKA, TKK ja Euroakadeemia pakuvad disainierialade (eriti tekstiilidisaini) õppes rohkem tööstusega seotud probleemõpet ja ettevõtetega seotud kstööprojekte. RTNT valdkonna põhikutsealade õpet pakkuvad kõrg- ja kutseklid alustavad senisest enam klidevahelisi kstööprojekte ning lubavad õppebaaside ristkasutust klide vahel. Ettepaneku elluviimine peaks toimuma tegevustoetuse ja baasrahastuse piires prioriteete ümber hinnates. RTNT valdkonna ettevõtted võtavad senisega võrreldes oluliselt suurema vastutuse järelkasvule vajalike praktiliste oskuste õpetamisel. Ettevõtted pakuvad praktikakohti ning õppekava eesmärgist lähtuvat praktikajuhendamist erinevatel ametikohtadel ning panustavad kstöös klitus- ja haridusasutustega aktiivselt praktikajuhendajate regulaarsesse klitamisse. Tallinna Tööstushariduskeskus kogub kokku klide 2 hinnangu otsustamaks, kas teha ühine pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivara osakonnale valdkonnaspetsiifiliste arvutiprogrammide litsentside ühishankeks, mille eesmärk on saada seeläbi litsentsidele võimalikult sdne hind ja paindlik kasutusvõimalus (mh ka praktikakohtades). Arvestades potentsiaalset õpilaste arvu vähenemist ning erialade ühist baasõpet, peaks liitma TTK õppekavad Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus ning Rõivaste disain ja tehnolgia kokku üheks õppekavaks kolme spetsialiseerumisega ning kaaluma spetsialiseerumistele piirarvu selleks, et tagada kõikidele suundadele lõpetajaid TTK, TTÜ, EKA, Tartu KHK, TKK, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja huvi korral ka teised klid, mis õpetavad rõiva-, tekstiili- ja nahavaldkonna erialasid.

38 Millised on valdkonna töötajate õpi- ja karjääriteed? Kes on tekstrnik? Millised on teised valdkonna tulevikuametid? Mis saab tulevikus õmblusoskusest? Milliseid võimalusi pakub nutikas tekstiil ttearenduseks? Tutvu uuringu terviktekstiga oska.kutsekoda.ee Mis on OSKA? Vabariigi Valitsus kiitis aastal heaks tööturu vajaduste ja klituspakkumise paremaks sidumiseks ldava tööturu seire ja prognsi ning oskuste arendamise krdinatsinisüsteemi OSKA. OSKA kstab viie aasta jksul kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognsid ning võrdleb neid pakutava klitusega kutse- ja kõrghariduses. OSKA eesmärk on tööturu vajaduste võimalikult kiire jõudmine klituspakkumisse. OSKA seob erinevate tööturu osaplte ekspertteadmise hariduse ja klituse planeerimist toetavaks süsteemiks ning toetab tööandjate ja klide kstööd õppekavade arendamisel ning ajakohase tööturu info jõudmist karjääriteenustesse.

39 Järgmisena ilmumas: Haridus ja teadus Kaubandus, rentimine ja parandus Majutus, toitlustus ja turism Ilmunud: Arvestusala Ehitus Energeetika ja kaevandamine Info- ja kommunikatsinitehnolgia Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus Metalli- ja masinatööstus Metsandus ja puidutööstus Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine Põllumajandus ja toiduainetööstus Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus Sotsiaaltöö Tervishoid Transport, logistika, mtorsõidukite remont ja hldus oska.kutsekoda.ee

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017 Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017 Kstajad: Urve Mets, Vtele Veldre, SA Kutsekoda Akadeemiline toimetaja: Olav

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks 1 Koostajad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Dokument KD 107-1/V1 Leht 1/6 ARENGUKAVA LÄHTEKOHAD AASTATEKS 2013-2020 Koostas: Margus Ojaots Kinnitas: Margus Ojaots Kuup: 23.04.2013 Ida -Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava

Rohkem