untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi aasta majandusaasta koondaruande kohta

2 KONTROLLIARUANNE nr OSI-2-6/05/ Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi aasta majandusaasta koondaruande kohta Tallinn 2005

3 Riigikontrolli hinnang riigi aasta majandusaasta koondaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta Riigikontroll auditeeris a seisuga koostatud riigi majandusaasta koondaruannet, mis koosneb tegevusaruandest, riigi raamatupidamise aastaaruandest ja täiendavast infost avalik-õiguslike juriidiliste isikute, kohalike omavalitsuste ja valitsussektori kohta. Riigi majandusaasta koondaruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast ja riigieelarve seadusest lähtudes. Riigi majandusaasta koondaruande koostamise eest vastutab rahandusminister. Riigikontrolli kohustuseks on auditi tulemustele tuginedes avaldada arvamust riigi majandusaasta koondaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Riigikontroll sooritas auditi kooskõlas INTOSAI 1 auditistandarditega. Need standardid nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, kas majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus kontrollis Riigikontroll väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aruannete koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning tehingute õiguspärasuse kontrolli. Riigikontroll leiab, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks riigi majandusaasta koondaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta aasta riigieelarve täitmise aruande koosseisus esitatud bilansi saldode õigsust a seisuga Riigikontroll ei ole auditeerinud. Riigi raamatupidamise üldeeskiri jõustus a ning selle alusel muutusid varem kehtinud raamatupidamise arvestuspõhimõtted oluliselt. Üldeeskirja rakendamisega korrigeeriti aasta jooksul korduvalt bilansi a seisuga koostatud algsaldosid. Riigikontrollil ei olnud võimalik korrigeerimiskannete õigsuses veendumiseks teha ulatuslikke ja ajamahukaid auditiprotseduure, mistõttu ei saa Riigikontroll anda hinnangut a seisuga koostatud algsaldode kohta. Riigieelarve seaduse kohaselt viib ministeeriumi ja maavalitsuse majandusaasta aruande auditi läbi vastava riigiraamatupidamiskohustuslase siseauditi eest vastutav isik, kes peab andma hinnangu riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Riigi aasta majandusaasta aruande auditis planeeris Riigikontroll hinnangu andmisel tugineda riigiraamatupidamiskohustuslaste siseauditi eest vastutavate isikute (edaspidi siseaudiitorid) tööle. Ministeeriumite siseaudiitorite töö ülevaatamisel selgus, et siseaudiitorite töö ulatus ei olnud piisav. Selleks et anda hinnangut riigi majandusaasta koondaruandele siseaudiitoritele tuginemata, ei olnud Riigikontrollil piisavalt ressursse. Riigikontrollil ei olnud võimalik alustada auditiprotseduuridega varem, kuna seoses arvestuspõhimõtete muutumisega viibis vahearuannete koostamine. Koondaruande õigsuse auditeerimisel ei saanud Riigikontroll piisavat kinnitust, et kohalike omavalitsuste a seisuga esitatud andmete õigsust on kinnitanud neid kontrollivad audiitorid. Riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste ning riigi tulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskus majandusaasta aruandeid auditeerinud vannutatud audiitorid on andnud hinnangu raamatupidamise aastaaruannetele, kuid ei ole hinnanud aruandeperioodi majandustehingute seaduslikkust. Riigi majandusaasta koondaruanne ei kajasta riigi vara (ehitised ning maa) õiges väärtuses, kuna vara ümberhindlus on olulises osas tegemata. Tulenevalt eeltoodud asjaoludest ei saa Riigikontroll anda hinnangut riigi majandusaasta koondaruandele 31. detsembri aasta seisuga ega riigi aasta majandustehingute seaduslikkuse kohta. 1 International Organisation of Supreme Audit Institutions Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon, mis tegutseb ÜRO egiidi all 2

4 Sisukord RIIGIKONTROLLI HINNANG RIIGI AASTA MAJANDUSAASTA KOONDARUANDE ÕIGSUSE JA TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE KOHTA RIIGIKONTROLLI ARVAMUST MÕJUTAVAD ASJAOLUD RIIGIKONTROLLI TÄHELEPANEKUD RIIGI MAJANDUSAASTA KOONDARUANDE, RIIGI RAAMATUPIDAMISE JA TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE KOHTA Riigi majandusaasta koondaruande esitusviis Tähelepanekud riigi raamatupidamise kohta Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse kohta ETTEPANEKUD RAHANDUSMINISTRILE RIIGIKONTROLLI PEAMISED TÄHELEPANEKUD MINISTEERIUMITE, RIIGIKANTSELEI JA PÕHISEADUSLIKE INSTITUTSIOONIDE KOHTA Haridus- ja Teadusministeerium Justiitsministeerium Kaitseministeerium Keskkonnaministeerium Kultuuriministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Põllumajandusministeerium Rahandusministeerium Riigikantselei Siseministeerium Sotsiaalministeerium Välisministeerium Kokkuvõte Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei majandusaasta aruannete audititest RIIGIKONTROLLI ARUANDES ÜLEVAADE RIIGI VARA KASUTAMISE JA SÄILIMISE KOHTA AASTAL TEHTUD ETTEPANEKUTE RAKENDAMINE..23 LISA. HINNANGUD RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASTE AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNETE JA TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE KOHTA...25 RAHANDUSMINISTRI VASTUS

5 1. Riigikontrolli arvamust mõjutavad asjaolud Riigikontrolli hinnangul on Rahandusministeerium kui riigi raamatupidamise eest vastutav ministeerium teinud märkimisväärset tööd riigi raamatupidamise arendamiseks. Erinevalt eelnevatest aastatest on aastal riigi raamatupidamises lähtutud Eesti heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kinnitatud raamatupidamise seadusega. Rahandusministeeriumi töö tulemusel on juba esimese aastaga, mil uusi arvestuspõhimõtteid rakendati, saavutatud oluline edasiminek riigi finantsaruandluse kvaliteedis. Järgnevalt on kirjeldatud asjaolusid, mis kogumina põhjustasid hinnangu andmata jätmise riigi majandusaasta koondaruandele ja tehingute seaduslikkusele. Algsaldodele hinnangu andmine Riigi raamatupidamise üldeeskirja rakendatakse alates a ning praegune on esimene riigi majandusaasta aruanne, mis on koostatud raamatupidamise seadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast lähtudes. Üldeeskirja jõustumisega muutusid avaliku sektori raamatupidamise arvestuspõhimõtted ja aruandlus oluliselt a seisuga koostatud riigi lõppbilansis lähtuti üldeeskirjaga kehtestatud arvestuspõhimõtetest osas, mille kohta olid olemas lähteandmed aasta riigieelarve täitmise aruande koosseisus esitatud bilansi saldode õigsust a seisuga ei ole Riigikontroll auditeerinud. Kuna bilansi a seisuga koostatud algsaldosid korrigeeriti aasta jooksul korduvalt, siis ei olnud Riigikontrollil võimalik korrigeerimiskannete õiguses veendumiseks teha ulatuslikke ning ajamahukaid auditiprotseduure, mistõttu ei saa Riigikontroll anda hinnangut a seisuga koostatud algsaldode kohta. Siseaudiitorite tööle tuginemine Riigieelarve seaduse kohaselt peab ministeeriumi ja maavalitsuse majandusaasta aruande auditi läbi viima vastava riigiraamatupidamiskohustuslase siseauditi eest vastutav isik, kes peab andma hinnangu riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Kuna Riigikontrolli ressursid ei ole piisavad hindamaks kõikide riigiraamatupidamiskohustuslaste raamatupidamise aastaaruannete õigsust ja tehingute seaduslikkust, siis planeeris Riigikontroll riigi majandusaasta aruande auditi selliselt, et hinnangu andmisel riigi majandusaasta aruande kohta tuginetakse siseaudiitorite tööle. Seega keskendus Riigikontroll riigi majandusaasta aruande auditeerimiseks siseaudiitorite töö ülevaatamisele. Auditi tulemusel jõudis Riigikontroll järeldusele, et ei saa tugineda siseaudiitorite tööle. Samas jäi täiendavate auditiprotseduuride tegemiseks ebapiisavalt aega. Riigikontrollil ei olnud võimalik alustada auditiprotseduuridega varem, sest seoses arvestuspõhimõtete oluliste muudatustega viibis vahearuannete koostamine. Riigikontroll ei saanud tugineda siseaudiitorite tööle, kuna siseaudiitorite töö osutus ebapiisavaks. Riigikontroll ei tuginenud siseaudiitoritele nendes riigiraamatupidamiskohustuslastes, kus auditi riskihinnanguga ei olnud kaetud kogu valitsemisala või siseaudiitor ei olnud Riigikontrolli hinnangul kogunud piisavalt tõendusmaterjali selleks, et anda hinnangut majandusaasta aruandele (Kultuuriministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, Välisministeerium); audit ei olnud dokumenteeritud selliselt, et Riigikontrollil oleks olnud võimalik tehtud auditiprotseduuridele tugineda (Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, Siseministeerium). Riigikontroll leiab, et Rahandusministeerium ja ministrid ei ole taganud, et siseaudiitorite kompetents ja valmisolek neile pandud kohustuse täitmiseks oleks piisav. Riigieelarve seaduse muudatus, millega pandi siseauditi eest vastutavale isikule kohustus anda hinnang riigiraamatupidamiskohustuslase 4

6 majandusaasta aruandele ja tehingute seaduslikkusele, jõustus aasta detsembris. Metoodiline abimaterjal, finantsauditi käsiraamat, valmis alles aasta detsembris. Metoodilise materjali hilisest valmimisest tulenevalt jäi ka siseaudiitoritele mõeldud koolituste arv ebapiisavaks ning need toimusid alles aasta alguses, s.o ajal, mil auditid pidanuks olema juba planeeritud ning suur osa auditiprotseduure tehtud. Finantsauditi tegemiseks vajavad siseaudiitorid lisaks finantsauditi metoodika tundmisele ka häid teadmisi finantsarvestuse vallast. Ka finantsarvestuse osas on siseaudiitorite ettevalmistus jäänud ebapiisavaks. Lisaks eelnevale leiab Riigikontroll, et lahendust vajab vastuolu riigieelarve seaduse ning rahvusvaheliste auditeerimisstandardite vahel. Riigikontrolli hinnangul on riigieelarve seadusega siseaudiitoritele pandud kohustus vastuolus rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega, kuna siseaudiitorid ei ole hinnangu andmisel majandusaasta aruandele ja tehingute seaduslikkusele piisavalt sõltumatud. Majandusaasta aruandele hinnangu andmisel peab audiitor lähtuma rahvusvahelistest auditeerimisstandarditest, sh audiitorite eetikakoodeksist. Rahvusvahelised auditeerimisstandardid sätestavad nõude, et auditit tehes peab audiitor tagama oma sõltumatuse. Audiitorite eetikakoodeks loetleb ohud sõltumatusele, milleks loetakse muu hulgas muret töö kaotamise võimaluse pärast ja enda töö ülevaatamise ohtu (st enda tehtud otsuste auditeerimist). Kokkuvõtlik tabel siseaudiitorite hinnangutest riigiraamatupidamiskohustuslaste majandusaasta aruannete ning tehingute seaduslikkuse kohta on esitatud kontrolliaruande lisas. Ebapiisav kontroll kohalike omavalitsuste raamatupidamise aruannete üle Riigi majandusaasta aruandes on esitatud täiendava infona kohalike omavalitsuste konsolideeritud bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovarade liikumise aruanne koos vastavate lisadega. Riigikontroll ei saanud tõendusmaterjali selle kohta, kas kohalike omavalitsuste finantsnäitajad, mille põhjal on eelloetletud aruanded koos lisadega koostatud, on auditeeritud. Rahandusministeerium, kes riigi raamatupidamise korraldajana peaks veenduma, et aruandes kasutatav info on õige, ei ole vastavat infot kogunud. Seetõttu võib riigi majandusaasta aruanne sisaldada vigu, mis tekivad, kui kohaliku omavalitsuse raamatupidamise aastaaruandesse tehakse parandusi, mida ei näidata saldoandmike süsteemis, mille alusel koostatakse riigi majandusaasta aruanne. Riigi pearaamatupidaja kontrollis vaid Tallinna Linnavalitsuse raamatupidamise aastaaruande vastavust Rahandusministeeriumile esitatud saldoandmikule. Riigikontrolli arvates peaks edaspidi kontroll olema ulatuslikum. Ebapiisav auditi ulatus tehingute seaduslikkuse osas Riigi majandusaasta aruanne sisaldab riigi äriühingute, riigi valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja riigi tulundusasutuse majandusaasta näitajaid. Sihtasutustes ja äriühingutes on raamatupidamise aastaaruandele hinnangu andnud vannutatud audiitorid, kes on teinud raamatupidamise aastaaruande auditi, kuid ei ole hinnanud tehingute seaduslikkust. Kuna tehingute seaduslikkust ei ole auditeeritud piisavas ulatuses, ei saa Riigikontroll anda riigi majandusaasta koondaruande auditi käigus hinnangut tehingute seaduslikkusele. Vajadust panna vannutatud audiitoritele kohustus hinnata riigi osalusega äriühingute, riigi asutatud sihtasutuste ja riigi tulundusasutuste tehingute seaduslikkust on Riigikontroll rõhutanud iga-aastastes ülevaadetes riigi vara kasutamise ja säilimise kohta. Rahandusministeerium on välja töötanud auditi ulatuse laiendamise kontseptsiooni, mille kavatseb esitada Vabariigi Valitsusele käesoleva aasta sügisel. Varade ümberhindlus a seisuga on riigi kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 292 miljonit krooni ja materiaalse põhivara jääkväärtus 48 miljardit krooni. Metsa ümberhindluse tulemusena võeti riigi majandusaasta aruandes arvele bioloogiline vara summas 26,6 miljardit krooni. Lähtudes riigi raamatupidamise üldeeskirjast, on riigiraamatupidamiskohustuslastel võimalus varasid ümber hinnata kuni a. Praeguseks ei ole kõik riigiraamatupidamiskohustuslased varade ümberhindlust 5

7 lõpetanud, ümber hinnatud on vaid kümmekond kinnisvaraobjekti. Nende objektide ümberhindluse tulemusena suurendati riigi varade väärtust ligikaudu 500 miljoni krooni võrra. Maa ümberhindluse tulemusel suurendati riigi varade väärtust a seisuga 3,6 miljardi krooni võrra ning aasta jooksul 930 miljoni krooni võrra. Samas on maade osas ümberhindlus tegemata näiteks Kaitseministeeriumis. Riigikontrolli hinnangul on ümberhindluste tegemata jätmise mõju riigi varade õiges väärtuses kajastamisele oluline. Riigikontroll juhib tähelepanu, et põhivara ümberhindlus õiglasele väärtusele peab toimuma hiljemalt a, s.o lähikuudel. 6

8 2. Riigikontrolli tähelepanekud riigi majandusaasta koondaruande, riigi raamatupidamise ja tehingute seaduslikkuse kohta 2.1. Riigi majandusaasta koondaruande esitusviis Käesoleval aastal on esitatud riigi majandusaasta aruande n-ö maksimumvariant. Esitatud info hulk on seoses valitsussektorisse konsolideeritavate raamatupidamisüksuslaste suure arvuga väga suur, mistõttu peab Riigikontroll otstarbekaks, et Rahandusministeerium analüüsiks aruandes esitatud info vajalikkust ja otstarbekust ning riigi majandusaasta koondaruande struktuuri täpsustataks riigieelarve seadusega. Riigi raamatupidamise aastaaruanne Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb lähtuda arusaadavuse ja olulisuse printsiibist. See tähendab, et raamatupidamise aruandes avalikustatav info peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajale, ning raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Väheolulisi objekte võib aruandes kajastada lihtsustatud viisil. Riigikontrolli hinnangul võiks kaaluda mõningaid muudatusi aruande struktuuris näiteks konsolideerimata ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande esitamist ühes aruandes kõrvuti veergudena ning kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kohta lisades esitatud täiendava info hulga vähendamist, kuna praegusel kujul on info liiga detailne. Otsustada tuleks, kas riigieelarve kulude täitmise aruandes on vajalik kulude nii detailne jaotus. Riigi tegevusaruanne Eelmisel aastal märkis Riigikontroll, et tegevuskavade täitmise aruanded ei ole seotud valdkondlike strateegiate ega teiste strateegiliste arengukavadega. Ka aasta aruannetes ei ole märgata seotuse paranemist. Strateegilisi plaane ja tegevusi siduvaks dokumendiks peaks olema riigi eelarvestrateegia, kus tuleks kajastada kõik eelarve kaudu rahastamist leidvad (strateegilised) plaanid ja tegevused. Seega oleks loogiline, et tegevuskavade täitmise aruanded oleks koostatud sama struktuuri ja näitajatega. Eelarvestrateegiaid on koostatud alates aastast. Enamik ministeeriume on tegevusaruande koostamisel nendest lähtunud. Erandina on Justiitsministeerium ja Rahandusministeerium valinud aruannetele sellise struktuuri, mis ei vasta täielikult nende tegevuse planeerimisel valitud teemadele. Põllumajandusministeeriumi aruanne on struktureerimata ja kirjutatud vabas vormis ülevaatena. Eelmisel aastal tegi Riigikontroll Vabariigi Valitsusele ettepaneku määratleda tegevusaruandluse eesmärk ja koht eelarveprotsessis ning siduda ministeeriumite tegevusaruanded strateegilise planeerimise korraldusega. Vabariigi Valitsus ei ole seda senini teinud. Riigikontrolli hinnangul on tegevuskavade ülevaade struktuurilt ebaühtlane ja riigivalitsemise strateegiliste tegevustega halvasti seotud. Tegevuskavade täitmise aruanne peaks võimaldama siduda strateegiliste plaanide ülevaate konkreetse aasta eelarvega. Aruandes toodud tulemusnäitajad pole aga sageli esitatud mitte aasta, vaid eelarvestrateegia ja tegevuskava lõpptähtaja kohta. Seega ei ole ministeeriumid analüüsinud mitte aruandeperioodi saavutusi ega puudusi, vaid aruannet on kasutatud oma tulevaste tegevuste kirjeldamiseks ja tulevaste eelarvesoovide rõhutamiseks (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium). Seetõttu on tegevuskavade täitmise aruanne aasta eelarveraha kasutamise põhjendamise osas väheinformatiivne dokument. Riigi tegevusaruandes on keskendutud ministeeriumite valitsemisalade tegevuste kirjeldamisele, mitte strateegilistele prioriteetidele ega laiemat huvi pakkuvatele muutustele (kodanike heaolu, avalike teenuste kättesaadavus jne). Tegevuse tulemustena on ära märgitud struktuurimuudatusi (nt Põllumajandusministeerium ja Rahandusministeerium), perioodilisi nõupidamisi ja teisi administratiivseid tegevusi. 7

9 Riigikontrolli hinnangul ei peaks riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatavas tegevusaruandes keskenduma ministeeriumite tegevuste kirjeldamisele, kuna see info avalikustatakse ministeeriumite majandusaasta aruannete koosseisus. Riigi tegevusaruandes peaks näiteks olema ülevaade raamatupidamise aruandes esitatud näitajatest, sh riigivaraga toimunud suuremate muutuste analüüs, Vabariigi Valitsuse hinnang sisekontrollikeskkonnale riigiasutustes, ülevaade välisraha kasutamisest, ülevaade riigi osalemisest äriühingutes ja sihtasutustes koos majandustulemust mõjutavate olulisemate aruandeaasta sündmuste ja oodatavate arengute kirjeldamisega, ülevaade eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal vms. Riigikontrolli hinnangul tuleks riigi majandusaasta koondaruande koosseisus esitatava tegevusaruande erisused sätestada riigieelarve seadusega Tähelepanekud riigi raamatupidamise kohta Raamatupidamise korraldus Sarnaselt varasemate aastatega leidis Riigikontroll, et raamatupidamine ministeeriumite keskasutustes on valdavalt korras, kuid nende valitsemisala asutustes esineb endiselt puudusi ning raamatupidamine on asutuste lõikes ebaühtlane. Ülevaade raamatupidamisest riigiraamatupidamiskohustuslaste kaupa on esitatud kontrolliaruande 4. peatükis. Auditeeritud perioodil ei olnud Sotsiaal-, Haridus- ja Teadus-, Põllumajandus-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Kulutuuri-, Keskkonna- ning Justiitsministeerium kehtestanud valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirja. Nelja ministeeriumi (Haridus- ja Teadus-, Kaitse-, Kultuuri- ning Sotsiaalministeerium) puhul leidis Riigikontroll, et ministeeriumite roll valitsemisala asutuste raamatupidamise koordineerimisel on olnud nõrk. Ühtse raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamist nõuab riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigikontrolli hinnangul on tegu olulise sisekontrollisüsteemi meetmega, millega on võimalik tagada arvestuspõhimõtete ühtsus ja järjepidevus riigiraamatupidamiskohustuslase üksustes. Nõrgast raamatupidamisest põhjustatud ja parandatud vead Riigi majandusaasta koondaruande koostamisel selgusid ja parandati järgmised riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste nõrgast raamatupidamisest põhjustatud vead: Raamatupidajad ei ole töös korrektsed ja kasutavad valesid tehingupartnerite koode. Valede tehingupartnerite koodide kasutamise korral ei ole võimalik asutuste aruandeid konsolideerida. Tegemata olid võrdlused omavahelistes tehingutes. Kõik vastastikused nõuded ja kohustused ei olnud aruannetes kajastatud esines palju tehinguid, kus üks tehingupool näitas nõuet või kohustust, kuid teine tehingupool seda ei kajastanud. Ebakorrektselt oli kajastatud sihtfinantseerimisega seotud saldosid, kuna aruande esitamise päevaks ei oldud välja selgitatud, kas saadud või antud sihtfinantseering on kasutatud ja nõutud tingimused täidetud või mitte. Paljud vead tekkisid omavahelise infovahetuse puudumise või info halva esitamise tõttu. Nõuded omavaheliste tehingute võrdlemiseks ning tehingupartnerite koodide kasutamiseks on kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirjaga, kuid avaliku sektori üksuste raamatupidajad ei ole neid täitnud. Muud olulised vead, mille tuvastas riigi pearaamatupidaja riigi raamatupidamise aruande koostamisel. Näiteks tegi riigi pearaamatupidaja 489,9 mln kroonise paranduse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tulude ja kulude vastavusse viimiseks, kuna PRIA ei olnud kajastanud kõiki nõudeid ja ettemakseid. 8

10 Varade inventeerimine Mitmed riigiraamatupidamiskohustuslased pole siiani piisavalt tähelepanu pööranud varade inventeerimisele. Riigikontrolli arvates ei ole asutustes järgitud inventeerimise head tava ega hinnatud nõuete vanuselist struktuuri, varade inventuuride materjalidest puuduvad käskkirjad inventuuri korraldamiseks ja tulemuste kinnitamiseks, tehtud võrdlusi ei ole kirjalikult fikseeritud, varude inventuurid ei ole olnud alati kõikehõlmavad ja nõuetekohaselt dokumenteeritud, materiaalse ja immateriaalse põhivara inventuurid on korraldatud formaalselt ning pole piisavalt usaldusväärsed. Esines ka juhtumeid, kus inventuur oli küll tehtud, kuid inventuuri tulemusel leitud vahesid raamatupidamises polnud kajastatud. Näiteks tuvastasid audiitorid, et kõikehõlmavat ja nõuetekohaselt dokumenteeritud varade inventuuri ei ole korraldatud Rahandus-, Kultuuri-, Kaitse-, Sotsiaal- ja Siseministeeriumi valitsemisalas. Samuti on teinud siseaudiitorid tähelepanekuid varade inventeerimise korralduse kohta, enim näiteks Haridusja Teadusministeeriumi valitsemisalas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning Sotsiaalministeeriumis (sh Tööturuametis). Kohustuste kõikehõlmav kajastamine Mitmed riigiraamatupidamiskohustuslased on sõlminud rendilepinguid, mis on Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 9 ( Rendiarvestus ) kohaselt käsitletavad kapitalirendilepingutena. Kapitalirendiks loetakse tehing siis, kui põhilised varaga seotud riskid ja hüved on üle kandunud rentnikule ning lepinguperiood katab suure osa renditava vara majanduslikust elueast või rendimaksetega tasutakse suur osa vara maksumusest. Kapitalirendi korral kajastab rentnik vara ja kohustuse oma bilansis. Rendilepingutest tulenevaid kohustusi ning saadud vara ei ole Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikohus, Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium oma raamatupidamises kajastanud. Riigikontrolli hinnangul on nimetatud asutuste sõlmitud lepingute puhul tegemist kohustustega, mille ennetähtaegne lõpetamine ei ole lepingutingimusi arvestades ilma täiendavaid väljaminekuid tegemata võimalik, ning seetõttu peaks need olema raamatupidamises kohustustena kajastatud. Riigikontrolli arvamusel on rikutud riigieelarve seadust, mis keelab riigiasutustel võtta laenu, kasutada kapitalirenti ning võtta muid selliseid kohustusi. Mitmed riigiraamatupidamiskohustuslased on põhjendanud rendilepingute käsitlemist kasutusrendina sellega, et riigieelarve seaduses ei ole kapitalirendi mõiste sisu täpselt määratletud. Rahandusminister on oma kirjalikus vastuses Riigikontrolli järelepärimisele kinnitanud, et riigieelarve seaduse 29 lg 3 tõlgendamisel tuleb rahaliste kohustuste mõiste definitsiooni kapitalirent osas lähtuda Raamatupidamise Toimkonna avaldatud juhendist Rendiarvestus. Riigikontroll ei nõustu rahandusministri seisukohaga ning leiab, et riigiasutustele lubatav tegevus kohustuste võtmisel tuleb sätestada seaduse tasandil. Põhivarade arvestus Auditite tulemusena selgus, et mitmes asutuses ei ole põhivara soetusi kajastatud mitte bilansis, vaid tegevuskuludes. Samuti selgus, et põhivara parendusega seotud kulusid ei ole lisatud vara soetusmaksumusele, vaid on kajastatud tegevuskuludes. Probleeme esines näiteks Riigikohtus, Riigikantseleis, Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala õppeasutustes, Justiitsministeeriumi valitsemisalas Tartu Vanglas ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas Sideametis. Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt lisatakse parendustega seotud kulud vara soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad vara esialgset tootlustaset, parandavad kvaliteeti või pikendavad vara järelejäänud eluiga rohkem kui ühe aasta võrra. 9

11 2.3. Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse kohta Riigihangete seadus Riigiasutused on aastal ostnud ilma riigihanget korraldamata kaupu ja teenuseid kokku vähemalt 27 miljoni krooni eest. Riigi asutatud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla on hankeid korraldamata soetanud kaupu ja teenuseid orienteeruvalt 85 miljoni krooni eest. Riigihangete korraldamata jätmist avastas Riigikontroll Haridus- ja Teadusministeeriumi, Põllumajandus-, Rahandus-, Sise-, Sotsiaal- ning Välisministeeriumi valitsemisalas, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Riigikogu Kantseleis ja Riigikantseleis. Sagedamini esines riigihanke korraldamata jätmist reisiteenuste ja autokütuse ostmisel. Hangete mahud on paljudel juhtudel olnud suuremad hankekonkursil välja kuulutatust, konkursi võitnud firmadelt on ostetud või tellitud täiendavaid kaupu või teenuseid (selliseid tehinguid tuvastas Riigikontroll näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi valitsemisalas ja Riigikogu Kantseleis). Paljudel juhtudel jäeti riigihangete deklaratsioonid riigihangete registrile esitamata, sagedased olid juhud, mil enne kauba või teenuse ostmist võeti pakkumine vaid ühelt firmalt. Deklaratsioonide esitamata jätmist avastas Riigikontroll Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas ning Vabariigi Presidendi Kantseleis. Enne kauba või teenuse ostmist võeti pakkumine vaid ühelt firmalt näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas. Riigieelarve seadus Riigiasutused olid vara soetanud investeeringuteks eraldatud raha asemel majandustegevuse summade arvel. See näitab, et asutused planeerivad tegevuskulusid valesti, s.o ülepaisutatult. Tähelepanekuid riigieelarves sätestatud kulude otstarbe muutmise kohta tehti näiteks Riigikohtus ja Välisministeeriumis. Riigikontroll leiab, et selline tegevus on vastuolus riigieelarve seadusega, mis ütleb, et riigieelarves määratud kulude otstarvet võib muuta vaid riigieelarve muutmise teel. Riigiasutused on sõlminud kapitalirendi tingimustele vastavaid rendilepinguid. Selliseid lepinguid leidus nii Riigikohtu, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. Riigikontrolli arvamuse kohaselt on rikutud riigieelarve seadust, mis keelab riigiasutustel võtta laenu, kasutada kapitalirenti ning võtta muid selliseid kohustusi. (Vt ka aruande punkti 2.2 Kohustuste kõikehõlmav kajastamine.) Riigivaraseaduse järgimises tuvastatud probleeme on Riigikontroll käsitlenud aruandes Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta aastal. 10

12 3. Ettepanekud rahandusministrile Riigikontroll teeb rahandusministrile, kes vastutab riigi raamatupidamise eest, järgmised ettepanekud: Koostöös Riigikontrolliga vaadata üle ning vajaduse korral täiendada riigi finantsaruannete auditeerimise mudelit. Tagada, et siseaudiitorid lähtuvad finantsauditi tegemisel valitsemisala riskihinnangutest, samuti tagada siseaudiitoritele piisav finantsauditi ning finantsarvestuse alane koolitus. Veenduda enne riigi majandusaasta koondaruande koostamist riigi osalusega äriühingute, riigi asutatud sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning kohalike omavalitsuste esitatud saldoandmikes toodud andmete õigsuses. Selleks nõuda majandusaasta aruannete (sh audiitori järeldusotsuse) esitamist. Pöörata rohkem tähelepanu põhivara ümberhindlusele ja tagada, et ministeeriumid teeksid vajaliku ümberhindluse aasta lõpuks. Nõuda ministeeriumitelt valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamist. Informeerida teisi ministreid vajakajäämistest raamatupidamise korralduses, mis selgusid riigi majandusaasta koondaruande koostamisel, ja nõuda, et teised ministrid informeeriksid rahandusministeeriumit puuduste kõrvaldamiseks rakendatud või rakendatavatest meetmetest. Tagada, et riigiraamatupidamiskohustuslased peaksid varade inventeerimisel kinni riigi raamatupidamise üldeeskirjaga reguleeritud varade inventeerimise ja hindamise protseduuridest. Täpsustada riigieelarve seaduses kapitalirendi mõistet, kuna riigiasutustele lubatav tegevus kohustuste võtmisel tuleb sätestada seaduse tasandil. Kaaluda vajadust täpsustada riigieelarve seadusega riigi raamatupidamise koondaastaaruande struktuuri ja tegevusaruande sisu ning kui leitakse see vajalik olevat, algatada riigieelarve seaduse muudatus. Riigikontrolli hinnangul võiks kaaluda konsolideerimata ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande esitamist ühes aruandes kõrvuti veergudena ja hinnata kohalike omavalitsuste ning valitsussektori ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kohta täiendava info esitamise ulatust. Siduda tegevusaruandlus strateegilise planeerimise korraldusega ning tagada, et tegevusaruanded annaksid ülevaate ministeeriumite tegevusest strateegiliste eesmärkide saavutamisel aruandeaasta jooksul. Töötada välja tegevusaruande koostamise metoodilised soovitused, et tagada aruannete ühtlane kvaliteet. Lisaks siin esitatud ettepanekutele on kontrolliaruande 5. osas esitatud ülevaade Riigikontrolli eelmisel aastal puuduste kõrvaldamiseks tehtud ettepanekutest ja nende täitmisest. Kuigi rahandusministeerium on astunud samme ettepanekute täitmiseks, leiab Riigikontroll, et enamik eelmisel aastal tehtud ettepanekuid on aktuaalsed ka käesoleval aastal. Oma vastuses Riigikontrollile nõustus rahandusminister koostöös Riigikontrolliga vaatama üle siseauditi eest vastutavatele isikutele pandud kohustused riigiraamatupidamiskohustuslaste finantsaruannete auditeerimisel. Rahandusminister viitas oma vastuses asjaolule, et ta ei saa tagada varade ümberhindlust teistes ministeeriumites ega varade inventeerimist teistes riigiraamatupidamiskohustuslastes. Riigieelarve seaduse kohaselt on Rahandusministeeriumi kohustus koostada riigi majandusaasta koondaruanne. Koondaruandes peab Rahandusministeeriumi tegevjuhtkond oma deklaratsiooniga kinnitama, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Riigikontrolli hinnangul tuleb Rahandusministeeriumil tagada kontrollimise abil riigi majandusaasta aruandes esitatava info õigsus. Esitatava info õigsuse eelduseks on varade ümberhindlus ja varade õigeaegne inventeerimine. Rahandusministri vastuse täistekst on kontrolliaruandele lisatud. 11

13 4. Riigikontrolli peamised tähelepanekud ministeeriumite, Riigikantselei ja põhiseaduslike institutsioonide kohta Seoses riigi raamatupidamise üldeeskirja rakendumisega aastal pidas Riigikontroll vajalikuks auditeerida, kuidas on raamatupidamine uutest arvestuspõhimõtetest lähtuvalt ministeeriumite valitsemisalades ja Riigikantseleis ning põhiseaduslikes institutsioonides korraldatud. Auditis selgitati, kas on loodud eeldused õigeks finantsaruandluseks ja kas ministeeriumite koordineerimine valitsemisala raamatupidamise korraldamisel on olnud piisav, ning kontrolliti valikuliselt tehingute seaduslikkust ja kajastamist raamatupidamises. Mitme riigiraamatupidamiskohustuslase puhul auditeeriti valitsemisala allasutusi. Auditite käigus tegid Riigikontrolli audiitorid kontrolliprotseduure saamaks tõendusmaterjali selle kohta, kas siseaudiitorite töö on piisav selleks, et Riigikontroll saaks sellele tugineda riigi majandusaasta aruandele hinnangu andmisel. Alljärgnevalt on esitatud lühikokkuvõtted Riigikontrolli auditite aruannetest Haridus- ja Teadusministeerium 2 Auditi tulemusena leidis Riigikontroll, et saab riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmisel tugineda sise- ja vannutatud audiitorite tööle ning siseauditi eest vastutava isiku hinnangule Haridusja Teadusministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruande kohta. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala raamatupidamisarvestuse korraldus on asutuste lõikes ebaühtlane on asutusi, kelle raamatupidamise korraldus vastab raamatupidamise heale tavale, ja on asutusi, kelle raamatupidamise korraldus ei taga aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustegevuse tulemustest ja rahavoogudest. Riigikontrolli hinnangul ei ole Haridus- ja Teadusministeerium piisaval määral koordineerinud oma valitsemisala asutuste raamatupidamise korraldust. Välja töötamata ja kinnitamata on üldeeskirja nõuetele vastav valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri. Sellest tulenevalt on määramata vastutuse jagunemine Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema iseseisvat raamatupidamist pidavate üksuste vahel. Ministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja puudumise tõttu ei ole ka valitsemisala asutused kehtestanud eraldi asutuste spetsiifikast lähtuvaid raamatupidamise sise-eeskirju. Riigikontroll leidis Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala astutuste raamatupidamise arvestuses vigu nõuete ja kohustuste kajastamises ning varade inventeerimisel. Näiteks: Nõuded ja tulud ei olnud kõikehõlmavalt kajastatud, kuna kõiki väljakirjutatud müügiarveid ei kirjendatud raamatupidamisregistrites, samuti ei võrreldud raamatupidamises kirjendatud müügiarveid arvete väljakirjutajatelt saadud registritega. Seetõttu puudus raamatupidamises kõikehõlmav objektiivne info laekumata nõuete ja nende vanuselise jaotuse kohta, mistõttu on olemas risk, et osa nõudeid ja tulusid on jäänud raamatupidamisarvestuses üldse kajastamata (nt Eesti Mereakadeemia). Majandustehingute kirjendamisel raamatupidamisregistritesse kasutatakse sageli kassapõhist arvestusprintsiipi nõutud tekkepõhise asemel, mistõttu jääb osa tulusid ja kulusid õiges aruandeperioodis kajastamata (nt Eesti Mereakadeemia). Varude inventuurid ei ole alati olnud kõikehõlmavad ja nõuetekohaselt dokumenteeritud (nt Eesti Mereakadeemia). 2 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OSIII-2-6/05/95 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala aasta raamatupidamise korraldus ja tehingute seaduslikkus 12

14 Riigikontrolli hinnangul on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteem nõrk, mistõttu ei ole tagatud varade kaitse, juhtimispõhimõtetest kinnipidamine, raamatupidamisarvestuse täpsus ja täielikkus ning usaldusväärse finants- ja juhtimisteabe õigeaegne esitamine. Tehingute seaduslikkuse osas leidis Riigikontroll puudusi riigivara- ja riigihangete seaduse järgimises. Näiteks: Auditi käigus selgus, et riik ei saanud rendi- ja üüritegevusest enamikul juhtudel tulu. Haridus- ja Teadusministeeriumil ning tema hallatavatel riigiasutustel oli suur hulk eluruume, mida anti kasutusse tasuta või väga madala üürihinnaga ja ebaselgetel alustel. Analüüsitud rendi- ja üürilepingutest selgus, et ministeerium ja valitsemisala riigiasutused olid Tallinnas bürooruume välja rentinud keskmisest turuhinnast 48% ja eluruume 74% soodsamalt. Esines juhtumeid, kus riigihanke deklaratsioone ei olnud riigihangete registrile esitatud ja pakkumisi ei olnud võetud vähemalt kolmelt pakkujalt (nt Luua Metsanduskool, Viljandi Kultuuriakadeemia). Finantsjuhtimise osas leidis Riigikontroll puudusi riigivara haldamisel. Näiteks: Haridus- ja Teadusministeeriumi valitseda on ASi Imanta Hariduskeskus aktsiad ( aktsiat). Aktsiaseltsi a majandusaasta tegevusaruandest selgub, et aruandeaastal majandustegevust ei toimunud a majandusaasta lõppes kroonise kahjumiga. Tegevusaruandest ei selgu, millised on aktsiaseltsi tulevikuplaanid. ASi Imanta Hariduskeskus juhataja selgitusel on haridus- ja teadusministri poolt nõukogule antud suunise kohaselt kogu tegevus peatatud ning äriplaan puudub Justiitsministeerium 3 Auditi tulemusena on Riigikontroll arvamusel, et saab riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmisel tugineda siseaudiitorite tööle ainult siseauditi eest vastutava isiku deklareeritud ulatuses. Samas tuleb märkida, et siseaudiitorite auditi ulatus ei olnud olulistes valdkondades piisav. Justiitsministeerium ei olnud auditeeritud perioodil kinnitanud valitsemisala raamatupidamise siseeeskirja, kuigi seda nõuab riigi raamatupidamise üldeeskiri. Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri kinnitati a. Riigikontroll hindas Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirja eelnõu vastavust raamatupidamise seadusele ja riigi raamatupidamise üldeeskirjale. Mittevastavusi Riigikontroll ei tuvastanud. Puudusi tuvastasid Riigikontrolli audiitorid Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise korralduses üksikutes valdkondades. Mõningaid eksimusi esineb põhivara arvestuses: kuludesse on kantud põhivarasid, võrdlemata on põhivara register ja riigivara register, mistõttu ei selgunud vead riigivara registri andmetes. Pikaajalistest kokkusaamistest laekuvate tulude arvestusega Tartu Vanglas ei ole tagatud kõigi tulude laekumine ja kõigi laekunud tulude kajastamine raamatupidamises, kuna kehtestatud kord ei ole kõigis punktides piisav ja alati ei peeta sellest kinni. Justiitsministeeriumi valitsemisalas on sõlmitud liisingulepinguid, millest osa puhul on tegemist kapitalirendi tingimustele vastavate liisingulepingutega. Riigikontroll on seisukohal, et nimetatud lepingutega seotud vara ja kohustused tuleb kajastada bilansis. Järelkontrolli tulemusena leidis Riigikontroll, et eelmisel aastal tehtud ettepanekud 4 on olulises osas täidetud. 3 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OSII-2-6/05/101 Justiitsministeeriumi valitsemisala aasta raamatupidamise korraldus ja tehingute seaduslikkus 4 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr 2-5/04/83 Riigikontrolli arvamus Justiitsministeeriumi kui üksikasutuse aasta raamatupidamise aastaaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta 13

15 4.3. Kaitseministeerium 5 Kuna siseaudiitorid ei ole auditeerinud piisavas mahus Kaitseministeeriumi valitsemisala a majandusaasta aruannet, ei ole siseauditi eest vastutav isik andnud hinnangut valitsemisala aruandele. Riigikontroll saab tugineda Kaitsejõudude Peastaabi siseaudiitorite tööle selles osas, mida nad auditeerinud on. Riigikontroll on seisukohal, et kaitseminister ei pööranud õigel ajal vajalikul määral tähelepanu, et siseauditi osakondades oleks piisavalt töötajaid ja siseauditi eest vastutav isik saaks täita talle pandud kohustust anda hinnang valitsemisala majandusaasta aruandele. Riigikontrolli hinnangul ei ole Kaitseministeerium piisaval määral koordineerinud oma valitsemisala asutuste raamatupidamisarvestuse korraldust. Arvestuse tase on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes ebaühtlane. Raamatupidamise sise-eeskirjad vajavad aga kogu valitsemisala ulatuses täiendamist ja ühtlustamist asutuste tegevuse spetsiifikast ja riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest lähtuvalt. Riigikontroll leidis Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamise arvestuses ja sisekontrollisüsteemis probleeme järgmistes valdkondades: Kaitsejõudude Peastaabi siseauditi eest vastutav isik ei andnud hinnangut varude kajastamise õigsusele ega varudega seotud tehingute seaduslikkusele. Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevatest varudest asus 91% (kogusummas 961,8 mln krooni) Kaitseväe Logistikakeskuses. Riigi koondbilansi varude mahust moodustavad nimetatud varud ca 80%. Kaitseministeerium on eraldistena Kaitseliidule näidanud oma aruandes kulutusi valveteenuse ostmiseks Kaitseliidult, mis Riigikontrolli hinnangul oleks tulnud näidata majanduskuludena kõigi teenust ostnud valitsemisala asutuste aruannetes. Kaitseministeerium on seisukohal, et tegemist ei ole valveteenuse ostmisega, vaid kaitseliitlaste väljaõppega. Sisekontrollisüsteemi toimimise ühe puudusena märkis Riigikontroll, et Mereväe Staabi kontroll laevade kütusekulu üle ei olnud rahuldaval tasemel. Kuluaruandeid ei ole alati kontrollitud ja kinnitatud ega analüüsitud kütusekulu vastavust laevade läbisõidule ning laevamootorite tööajale. Majandustehingute seaduslikkuse ja finantsjuhtimise osas märgib Riigikontroll järgmisi puudusi: Riigi osalemine omanikuna Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevas ASis E-Arsenal on riigile kokkuvõttes toonud kahju ega ole seetõttu kooskõlas riigivaraseadusega. Järelkontrolli tulemusena leidsid audiitorid, et Riigikontrolli eelmisel aastal tehtud ettepanekud 6 on olulises osas täidetud Keskkonnaministeerium 7 Kuna siseaudiitorid ei auditeerinud piisavas mahus Keskkonnaministeeriumi a majandusaasta aruannet, ei saanud Riigikontroll nende arvamusele tugineda. Ministeeriumi valitsemisala mitmete asutuste ja valitsemisala konsolideeritud aastaaruannet auditeerisid vannutatud audiitorid. Siseaudiitorite töö kohta on Riigikontrollil järgmised tähelepanekud: 5 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OS-II-2-6/05/105 Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamiskorraldus ja tehingute seaduslikkus aastal 6 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr 2-5/04/91 Riigikontrolli arvamus Kaitseministeeriumi kui üksikasutuse aasta raamatupidamise aastaaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta 7 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OSIV-2-6/05/111 Keskkonnaministeeriumi valitsemisala raamatupidamise korraldus aastal 14

16 Audititoimingute kavandamine ei põhinenud riskihinnangutel. Auditite toimingud ei olnud nõuetekohaselt dokumenteeritud. Siseauditi eest vastutav isik ei ole teinud kontrolliprotseduure saamaks piisavat asjakohast tõendusmaterjali selle kohta, et välisaudiitorid keskendusid oma töös olulisematele riskidele ja et nende tehtud töö maht oli piisav selleks, et nende hinnangule tuginedes saaks siseauditi eest vastutav isik formuleerida temalt riigieelarve seadusega nõutava arvamuse ministeeriumi a majandusaasta aruande kohta. Auditeeritud perioodil jäi ministeeriumil täitmata riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenev nõue kehtestada ministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirjas täiendavad arvestuse ja aruandluse nõuded valitsemisalas olevatele asutustele. Üldeeskirjale vastav raamatupidamise sise-eeskiri kehtestati a. Keskkonnaministeeriumi raamatupidamise aastaaruandes ei ole maavarasid kajastatud bilansiväliste varadena, nii nagu seda nõuab riigi raamatupidamise üldeeskiri. Samuti ei ole Riigikontroll veendunud, et saadavate keskkonnatasude (maardlate kaevandamise õiguse tasud) ning saastetasude ja hüvitiste (sh saastetasud jäätmete viimisel keskkonda ja saasteainete viimisel välisõhku) aluseks olevate andmete vastavust tegelikule olukorrale piisavalt kontrollitakse. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on Riigikontrolli eelmisel aastal tehtud ettepanekud 8 osaliselt täidetud Kultuuriministeerium 9 Ministeeriumi siseauditi osakonna materjalidega tutvudes selgus, et Riigikontroll ei saa oma hinnangutes tugineda Kultuuriministeeriumi siseauditi eest vastutava isiku hinnangule, mille ta on andnud riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Ministeeriumi siseauditi osakonna kontrolliprotseduuridele ei saa tugineda seetõttu, et riskihinnangutega ei ole kaetud olulised tehinguklassid. Riigikontrolli hinnangul on Kultuuriministeeriumi valitsemisala asutustes raamatupidamisarvestuse korraldus ebaühtlane: on asutusi, kelle raamatupidamise korraldus vastab raamatupidamise heale tavale, ja on asutusi, kelle raamatupidamise korraldus ei taga aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustegevuse tulemustest ja rahavoogudest. Riigikontrolli arvamusel ei ole Kultuuriministeerium piisavalt koordineerinud oma valitsemisala asutuste raamatupidamise korraldust. Välja töötamata ja kinnitamata on üldeeskirja nõuetele vastav valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri. Sellest tulenevalt on määramata vastutuse jagunemine ministeeriumi ja tema iseseisva raamatupidamisega üksuste vahel. Ministeeriumi raamatupidamises puudub süsteem riigilõivude arvestuseks ja arvestus ei vasta riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuetele. Sellest tulenevalt ei ole tulude arvestus korrektne ning puudub kindlustunne, et kõikide väljastatud ringhäälingulubade eest on riigilõiv ka tegelikult laekunud. Kultuuriministeeriumi valitseda on ASi Sakala Keskus aktsiad. Aktsiaseltsi a majandusaasta tegevusaruandest selgus, et aruandeaastal ei tegelenud äriühing oma põhikirjajärgse põhitegevusega. Riigikontrolli hinnangul ei ole riigil otstarbekas omada sellise äriühingu aktsiaid, kes ei tegele oma põhikirjajärgse põhitegevusega ega teeni aktsionärile tulu. Riigikontroll näeb siin ohtu, et olemasolev finantsinvesteering võib veelgi väheneda mitmesuguste üldhalduskulude tõttu. Selleks et koguda hoonestusõiguse tasu ja teostada järelevalvet hoonestaja tegevuse üle, ei ole vaja riigil omada äriühingut. 8 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr 2-5/04/84 Riigikontrolli arvamus Keskkonnaministeeriumi kui üksikasutuse aasta raamatupidamise aastaaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta 9 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OSIII-2-6/05/107 Kultuuriministeeriumi valitsemisala raamatupidamise korraldus ja tehingute seaduslikkus aastal 15

17 Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtasutuse Eesti Draamateater auditeerimisel leidis Riigikontroll, et Kultuuriministeerium moodustas seni hallatava riigiasutusena töötanud teatri likvideerimiseks komisjoni, kuid ei kontrollinud piisaval määral tema tööd. Kuna likvideerimiskomisjon ei alustanud oma tööd õigeaegselt, ei tehtud inventuure ega kinnitatud likvideerimisbilanssi. Likvideerimiskomisjoni töö oli puudulik. Riigiteatri lõpetamisega seonduv asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine ei toimunud kehtestatud korra kohaselt. Riigikontroll märkis juba Kultuuriministeeriumi a raamatupidamise aastaaruande auditi aruandes 10, et ei ministeeriumi ega teatrite raamatupidamises ei olnud kajastatud osalust OÜs Eesti Näitemänguagentuur (selle äriühingu osanikeks olid kaheksa ministeeriumi valitsemisalas tegutsevat teatrit). Alles aasta mais määras Vabariigi Valitsus Kultuuriministeeriumi selle äriühingu riigile kuuluva osa valitsejaks. Ülejäänud tähelepanekute osas leidsid audiitorid järelkontrolli tulemusena, et Kultuuriministeerium on eelmisel aastal Riigikontrolli välja toodud puuduste likvideerimisega alustanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 11 Riigikontroll sai riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmisel tugineda siseaudiitorite tööle ainult siseauditi eest vastutava isiku deklareeritud ulatuses. Siseaudiitorite auditi ulatus ei olnud majandusaasta aruande seisukohalt olulistes valdkondades piisav. Ministeerium ei ole kehtestanud valitsemisalas olevatele üksustele aruandluse ja arvestuse nõudeid raamatupidamise sise-eeskirjaga 12, vaid valitsemisala asutuste koostatud raamatupidamise siseeeskirjad kinnitatakse ministeeriumis pärast koostamist. Auditi käigus hindas Riigikontroll ministeeriumi, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Sideameti ja Veeteede Ameti raamatupidamise sise-eeskirju ning jõudis järeldusele, et need vastavad raamatupidamise üldeeskirja nõuetele ning nendega on reguleeritud kõik olulisemad tehinguklassid ja toimingud. Riigikontroll leidis puudusi raamatupidamise üldises korralduses, põhivara ja tulude arvestuses. Näiteks: Kapitalirendilepinguid ei ole bilansis kajastatud kohustusena (Sideameti soetatud arvutid). Veeteede Ameti põhivara ei kajastu majandusaasta aruandes õiglases väärtuses. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse järelevalve riigilõivu vastu võtvate asutuste üle ei olnud piisav. Sideametis oli aastal ameti tegevuskuludest rahastatud põhivara soetusi ja parendusi (soetused ja tööd maksumuses krooni ja enam) kogumaksumuses krooni ning sellest tulenevalt olid tehingud kajastatud tegevuskuludena. Ministeeriumi siseaudiitorid kontrollisid Riigikontrolli eelmise aasta auditi aruandes 13 märgitud puuduste kõrvaldamist ja märkisid, et välja toodud vead on osaliselt parandamata. Siseaudiitorid märkisid, et endiselt ei järgita alati riigihangete korraldamisel riigihangete seaduse nõudeid ning esineb olulisi puudusi inventuuride korraldamisel. 10 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr 2-5/04/47 Riigikontrolli arvamus Kultuuriministeeriumi kui üksikasutuse aasta raamatupidamise aastaaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta 11 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr OSIV-2-6/05/110 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala raamatupidamise korraldus ja tehingute seaduslikkus aastal 12 Riigi raamatupidamise üldeeskiri, 1 lg 4 13 Riigikontrolli a kontrolliaruanne nr 2-5/04/78 Riigikontrolli arvamus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui üksikasutuse aasta raamatupidamise aastaaruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta 16

untitled

untitled Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamiskorraldus ja tehingute seaduslikkus 2004. aastal KONTROLLIARUANNE nr OS-II-2-6/05/105 12.08.2005 Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamiskorraldus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV

RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV RIIGI KINNISVARA INFOPÄEV 26.03.2018 Päevakava Kl 13.00-15.00 Avasõnad Kaie Karniol Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2015-2018 Veronika Ilsjan Ülevaade HOPE projekti kulgemisest Janno Veskimets

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem