Microsoft Word doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word doc"

Väljavõte

1 LEA LEPMANN TIIT LEPMANN KALLE VELSKER MATEMAATIKA 5. TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATE- MAATILISE STATISTIKA ELEMENTE 5.. KOMBINATOORIKA Põhikoolis oleme õppiud ja 0. klassis korraud, et südmuse A toimumise tõeäosuseks P(A) imetatakse selle südmuse jaoks soodsate võimaluste arvu k ja kõigi võimaluste arvu suhet, P ( A)= k. Näide. Lapsel o 5 paberilehte, millest igal o üks umbritest 0,,, 3, 4. Ta paeb eist juhuslikult võetud kolm kõrvuti. Kui suur o tõeäosus, et ii saadi kolmekohalie arv? Lahedamiseks tuleb esmalt leida kõigi võimaluste arv ja soodsate võimaluste arv m. Kuidas eid aga võimalikult lihtsalt leida, selgub, kui tutvuda mõigate mõistete ja lausetega matemaatika osast, mida imetatakse kombiatoorikaks. Üldiselt uurib kombiatoorika, kuidas atud elemetidest moodustada teatud tigimusi täitvaid hulki (imetatakse ka ühediteks) ja kuidas leida selliste hulkade (ühedite) võimalikku arvu. Järgevalt vaatlemegi mõigaid kombiatoorikasse kuuluvaid mõisteid ja lauseid. Kui lapsel o atud võimalus valida 3 erieva auto ja erieva uku seast üks mäguasi, siis pole kahtlust, et erievaid valikuvõimalusi o 3 + = 5. Kombiatoorikas sõastatakse vastav reegel. liitmislausea: kui migit objekti A o võimalik valida erieval viisil ja objekti B m erieval viisil ig valida tuleb kas objekt A või objekt B, siis kõigi erievate võimalike valikute arv o + m. Toodud äite korral o objektiks A auto, objektiks B ukk ig vastavate valikuvõimaluste arvud o = 3, m =. Teatud valikute arvu leidmiseks kasutatakse. korrutamislauset: Combiatio (lad. k.) koos esiemie, ühes esiemie; ühed. Üksikud kombiatoorika-alased teadmised pärievad juba atiikajast. Kombiatoorika esimesed mõisted ja valemid, mida kasutati tõeäosusteooria-alaste ülesaete lahedamiseks, loodi 7. sajadil pratsuse matemaatikute Blaise Pascal i ja Pierre Fermat i poolt. Kombiatoorika-alastest tulemustest tegi esimese kokkuvõtte saksa filosoof ja matemaatik Gottfried Wilhelm Leibiz 666. a. Temalt pärieb ka imetus kombiatoorika. 63

2 64 kui migit objekti A o võimalik valida erieval viisil ja objekti B m erieval viisil ig valida tuleb ii objekt A kui ka objekt B, siis kõigi võimalike erievate valikute arv o m. Kui laps võib võtta 3 erieva auto seast ühe ja erieva uku seast ühe, o erievaid valikuvõimalusi 3 = 6. Veedume selles üldjuhul. Objekti A iga valikuga kaaseb m võimalust objekti B valikuks. Et objekti A saab valida erieval viisil, siis o ii A kui ka B valikuvõimaluste koguarv o korda suurem kui ühe objekti korral A, seega m. Sõastatud lauseid o võimalik üldistada kolme ja eama objekti juhule, lugedes eelevalt äiteks kaks objekti juba valituks. Näite järg. Lahedame äites esitatud ülesade. Lahedus. Leiame kolmekohalise arvu tekkeks soodsate võimaluste arvu k. Kolmekohalise arvu esimese umbri valikuks o 4 võimalust, sest arv ei saa alata ulliga. Kui esimee umber o valitud, o teise umbri valikuks 4 võimalust. Kui kaks esimest umbrit o valitud, jääb kolmada umbri valikuks 3 võimalust. Et valik toimub põhimõttel ii esimee kui ka teie, kui ka kolmas umber, siis korrutamislause põhjal k = = 48. Kõiki erievaid võimalusi viiest umbrist kolme kõrvuti asetamiseks o aga aaloogilise mõttekäigu põhjal = = 60. Järelikult vastav tõeäosus p = k : = 48 : 60 = 0,8. Liitmis- ja korrutamislauset aitab eristada valikut iseloomustav väljed. Liitmislause korral o see kas A või B, korrutamislause korral ii A kui ka B. Näide. Leiame, mitu autot oleks saaud Eestis registreerida, kui umbrimärgis võiuks olla kas eli umbrit või eli suurtähte, kaasa arvatud võõrtähed, aga välja arvatud Õ, Ä, Ü, Š, Ž. Lahedus. Korrutamislause järgi oleks saaud umbritega eristada = 0 4 autot. Aaloogiliselt aiult suurtähtedega 6 4 autot. Et kasutada võis kas aiult umbreid või aiult suurtähti, siis liitmislause põhjal o vastuseks = Näide 3. Lapse käes o eli kaarti tähtedega A, E, K, R. Leiame, mitmel viisil saab ta eid järjestada (mitu eljatähelist sõa saab ta eist moodustada) ja millised eed järjestused o. Lahedus. Esimest tähte saab ta valida 4 erieval viisil, teist kolmel, kolmadat kahel ja eljadat ühel viisil. Korrutamislause põhjal o erievate sõade arv 4 3 = 4. Need o: A E K R E A K R K A E R R A E K A E R K E A R K K A R E R A K E A K E R E K A R K E R A R E K A A K R E E K R A K E A R R E A K A R E K E R A K K R A E R K E A A R K E E R K A K R E A R K A E

3 Kombiatoorika seisukohalt oleme saaud teatud liiki hulgad (ühedid), mida imetatakse permutatsiooideks eljast elemedist. Üldiselt: permutatsiooideks erievast elemedist imetatakse ede elemetide kõikvõimalikke erievaid järjestusi. Permutatsiooide arv elemedist, mida tähistatakse sümboliga P, o korrutamislause põhjal ( ) ( ) 3. Et kõigi aturaalarvude korrutist arvust kui arvui imetatakse arvu faktoriaaliks ja tähistatakse sümboliga!, siis P = ( ) ( ) 3 =! Näiteks 4! = 4 3 = 4. Kui soovime, et valem P =! aaks ka permutatsiooide arvu ühest elemedist, mis o loomulikult, siis peame defieerima, et A! =. Nüüd P =! = Vaagal o 8 õua, 3 ploomi ja 6 piri. Mitmel erieval viisil o võimalik võtta puuvilju, kui võtta tuleb a) kas üks õu või üks ploom või üks pir, b) ii üks õu kui ka üks ploom, kui ka üks pir? 73. Mitu erievat kahetähelist sõa saaks moodustada eesti tähestiku (ilma võõrtähtedeta) tähtedest, kui korduvaid tähti sõas ei kasuta? Mitu kahetähelist sõa saaks moodustada siis, kui selles o üks täishäälik ja üks kaashäälik? 73. Mitmel erieval viisil saavad 5 iimest teatris kõrvuti istuda? 733. Mitu erievat kolmekäigulist lõuat o võimalik valida, kui meüüs o 6 suppi, 8 praadi ja 7 magustoitu? 734. Eestis tohib auto umbrimärgis olla kolm tähte, kaasa arvatud võõrtähed, kuid välja arvatud täpitähed ig j, ja seejärel kolm umbrit. Mitu autot saab sellise süsteemi korral registreerida? 735. Mitu ühekohalist, kolmekohalist, viiekohalist ja seitsmekohalist arvu, kus umbreid ei kordu, saab kokku moodustada umbritest 0,,, 3,4, 5, 6? 736. Moodustage kõik permutatsiooid tähtedest A, O, S. Mitmel eist o tähedus? 737. Mitmel erieval viisil saab läbi mägida ühe oktaavi oote? permutatsioo lad. k. permutatio vahetus, muudatus faktoriaal lad. k. factor tegija 65

4 738. Kirjutage välja kõik permutatsiooid elemetidest A, E, K, S. Mitmel eist o tähedus? 739. Mitmel erieval viisil saab teie klassi tütarlapsi/oormehi järjestada? 740. Arvutage ) 3! + 4!, ) 3! 4!, 3) 4! : 3!, 4) 4! 3!, 5) 5! 6, 6) 8! : 56, 7) 8!, 8)! 9! 6! 0!, 9) 6! 9!. 3! 5! 74. Kirjutage aturaalarvud,, 3, 4, 5 faktoriaalide abil kasutamata!. 74. Lihtsustage avaldis ) ( + ) ( )!, ) ( )! + ( )!,!! 3) +, 4) ( )! ( + ) ( + + )!. ( )!!( )!! ( )! B 743. Kui elemedi seas üks elemet kordub s korda ja teie elemet kordub t korda,! siis erievate permutatsiooide arv o. Põhjedage seda. s!! t 744. Mitu eljakohalist arvu saab moodustada umbritest,,, 3 (vt. ül. 743)? Kirjutage eed Kui migis sõas teha tähtede ümberpaigutusi ja tulemuseks o tähedusega sõa, öeldakse, et o saadud esialgse sõa aagramm. Näiteks sõa soe aagrammid o seo ja eos. Leidke: ) sõa sai aagrammid, ) oma eesime aagrammid. Mitu erievat permutatsiooi saate moodustada oma perekoaimest? 746. Lahedage võrrad P x = 56P x. 5.. VARIATSIOONID JA KOMBINATSIOONID 66 Variatsiooideks elemedist k-kaupa (k ) imetatakse - elemedilise hulga kõigi k-elemediliste osahulkade elemetide erievaid järjestusi. Näide. Hulgal {a, b, c, d, e} o kolmeelemedilisi osahulki 0. Need o: {a, b, c}, {a, b, d}, {a, b, e}, {a, c, d}, {a, c, e}, {a, d, e}, {b, c, d}, {b, c, e}, {b, d, e}, {c, d, e}. Need osahulgad erievad üksteisest vaid elemetide poolest. Kui eist i g a s osahulgas teha kõikvõimalikud elemetide ümberpaigutused,

5 saamegi variatsiooid 5 elemedist 3-kaupa. Esimese osahulga elemetidest saame 6 variatsiooi abc, acb, bac, bca, cab, cba. Nii iga leitud küme osahulga korral. Kokku saame viiest atud elemedist (a, b, c, d, e) kolmekaupa variatsiooe 0 6 = 60. Sama tulemuse oleksime saaud ka teisiti arutledes: viiest elemedist esimese võtmise võimalusi o 5, teise võtmise võimalusi 4 ja kolmada võtmise võimalusi 3. Et võtta tuleb ii esimee kui ka teie kui ka kolmas elemet, siis kombiatoorika korrutamislause põhjal o kõigi kolmeelemediliste variatsiooide arv = 60. Üldiselt tähistatakse elemedist k-kaupa moodustatud variatsiooide arvu sümboliga V k k või A. Korrutamislauset kasutades saame, et k V = ( ) ( )... [ ( k )] ehk V = ( ) ( )... ( k + ), k kus tegureid o k. Korrutades ja jagades võrduse paremat poolt teguriga ( k)! saame, et k! V = ( ) ( )... ( k + ) = ( k)!. 3 Näites oli = 5 ja k = 3 ig V 5 = 5 4 3= 60. Üheelemedilise hulga, äiteks hulga { } elemetidest saab moodustada üheelemedilisi variatsiooe vaid, mis o see elemet ise. Et sama tulemuse saaksime valemi k! V = ( k)! abil, peab = k = korral kehtima võrdus! = ehk =. ( )! 0! See o võimalik vaid siis, kui defieerida, et 0! =. Kombiatsiooideks elemedist k-kaupa (k ) imetatakse -elemedilise hulga k-elemedilisi osahulki. Kombiatsiooide arvu elemedist k-kaupa tähistatakse sümboliga sümboliga ( ), mida loetakse üle k. k k C või ka Näide. Kombiatsiooid hulga {a, b, c, d, e} elemetidest 3-kaupa kui 3-3 elemedilised osahulgad o esitatud äites. Neid o 0, st. C 5 = 0. Tehes 3-elemedilistes kombiatsiooides kõikvõimalikud elemetide ümberpaigutused, moodustame iga kombiatsiooi elemetidest permutatsiooid. Neid 67

6 saab igast vaadeldavast kombiatsiooist P 3 = 6. Toimides ii saame (agu äites 3 selgitasime) kõik variatsiooid 5 elemedist 3-kaupa. Viimaste arv o V 5 = 60. Seega V = C P Aaloogilise aruteluga võime veeduda, et üldjuhul o V = C P. k k k Siit C ehk k V = P k k C k! = k!( k)!. Näiteks 0 elemedist saab moodustada erievaid 6-elemedilisi kombiatsiooe 6 0! ! C0 = = = 0. 6!4! 6! 4 3 Kaks k-elemedilist kombiatsiooi o erievad siis, kui eil o vähemalt üks eriev elemet; kaks k-elemedilist variatsiooi o aga erievad siis, kui eil o vähemalt üks eriev elemet või kui eil o samad elemedid, kuid erievas järjestuses. Kehtib seos C k = C. -k k k mille õigsus ilmeb kohe, kui kirjutada välja C ja C avaldised. 5 Näiteks C7 = C7 =. Variatsiooe, permutatsiooe ja kombiatsiooe imetatakse ühise imetusega ühediteks. k Kombiatsiooide arvu avaldis C esieb kahe arvu summa ruudu ja kuubi valemi üldistuses,. Newtoi bioomvalemis ( a+ b) = C a + C a b+ C a b C ab + C b. 0 Selle valemi õigsust saab tõestada matemaatilise iduktsiooi meetodiga. k Suurusi C, kus k = 0,,,,, imetatakse bioomkordajateks. Teisiti: 0,,,..., C C C C, C o bioomkordajad. Kirjutades bioomkordajad välja erievate väärtuste,, 3, 4, korral ja paigutades eed tabelisse alljärgeval viisil, saame. 68

7 Pascali kolmurga: k k Et C = C, siis Pascali kolmurga iga rea algusest ja lõpust võrdsel kaugusel olevad kordajad o võrdsed (vt. ka arvudes esitatud Pascali kolmurka). Pascali kolmurk arvudes: Võttes Newtoi bioomvalemis a = b =, saame, et C + C + C C =. 0 Siit järeldub: -elemedilise hulga kõigi osahulkade arv (kaasa arvatud tühihulk) o. Näide 3. Kirjutame välja bioomvalemi, kui ) = ja ) = 5: 0 ) ( a+ b) = Ca + Cab+ Cb = a + ab+ b, ) ( a+ b) = C5a + C5a b+ C5a b + C5a b + C5ab + C5b = = a + 5a b+ 0a b + 0a b + 5ab + b. Bioomkordajate summa o ) + + = ja ) = 5. Avaldise (a b) esitamiseks summaa kirjutame vahe (a b) kujul [a + ( b)] ig rakedame siis Newtoi bioomvalemit. 69

8 Näide 4. Kirjutame välja (x x ) 4. Lahedus. Võtame bioomkordajad Pascali kolmurga eljadast reast. Saame: (x x ) 4 = [x + ( x )] 4 = = (x) 4 + 4(x) 3 ( x ) + 6(x) ( x ) + 4(x) ( x ) 3 + ( x ) 4 = = 6x x 3 x x x 4 8 x x 6 + x 8 = = 6x 4 3x 5 + 4x 6 8x 7 + x 8. Vastus. (x x ) 4 = 6x 4 3x 5 + 4x 6 8x 7 + x 8. A 747. Arvutage ) V ), Leidke avaldis 4 ) V + ), 3 V, 3) ( V8 V7 ) V9 V, + 3) ( ) + :, 4) V V + V : V, 4) V Mis o variatsiooid elemedist -kaupa? Palju eid o? 750. Lahedage võrrad V 3 x = 56x. 6 V V :. 75. Mitu õppeaiet teil tuiplaais o? Mitmel erieval viisil saab edest aietest koostada ühe päeva tuiplaai, kui päevas o 6 erievat tudi? 75. Mitmel erieval viisil saavad 00 koosolekust osavõtjat valida eda hulgast koosoleku juhataja ja protokollija? Palju o võimalusi siis, kui ei ole olulie, kumb juhatab koosolekut, kumb protokollib? 753. Moodustage kõikvõimalikud kaheelemedilised kombiatsiooid tähtedest k, l, m,, p. Moodustage igast saadud kombiatsiooist kõik permutatsiooid. Kuidas imetatakse saadud ühedeid ja palju eid o? 754. Arvutage ) C ) C : C, 3) V : C : P, 4) C C : V. 507, Tõestage, et C + C = C m m m Iga hulga üheks osahulgaks loetakse tühi hulk. Seda äitab ka arvutus o! C = =, mis aab -elemedilise hulga 0-elemediliste osahulkade arvu. 0!! Mitu osahulka o kokku 6-elemedilisel hulgal? Mitu eist o 5-elemedilised osahulgad? 757. Maleturiiril mägis iga osavõtja igaühega ülejääutest ühe partii. Üldse mägiti turiiril 45 partiid. Kui palju oli turiirist osavõtjaid? 70

9 758. Mitu erievat korrutist saab leida arvudest, 3, 5, 7? 759. Juha kavatses laupäeviti korraldada kokkusaamisi erieva seltskoaga oma 6 sõbra seast. Mitu ädalavahetust selleks kulus? 760. Mitu erievat sirget o määratud ) 8, ) 0, 3) puktiga, millest ükski kolm ei asu ühel sirgel? 76. Mitu erievat tasadit o määratud ) 4, ) 5, 3) puktiga, millest ükski eli ei asu ühel tasadil? 76. Tasapial o puktid A, B, C, D, millest ükski kolm ei ole ühel sirgel. Mitu erievat sirget o ede puktidega määratud? Tehke vastav joois ja kirjutage välja eed sirged. Mitu kolmurka o ede puktidega määratud? Kirjutage eed Ruut o jaotatud 8 väikeseks ruuduks. Mitmel erieval viisil saab eisse ruutudesse paigutada 5 täiesti ühesugust uppu (st. uppude järjestust ei arvestata)? Mitmel erieval viisil saab eisse ruutudesse paigutada 5 erivärvilist uppu? Märkus: vajadusel avaldage faktoriaalid ligikaudse valemi järgi! π e Mitmel erieval viisil saab teie klass matemaatikatuis istuda? 765. Mitmel erieval viisil saate te oma klassist moodustada võrkpalli segavõistkoa, kui sellesse peab kuuluma ) 4 poissi ja tüdrukut, ) vähemalt tüdrukut? 766. Uris o 8 siist ja 7 kollast kuulikest. Mitu võimalust (erievad kuulid loeme erievateks) o 6 kuuli korraga võtmiseks ii, et eist o siised ja 4 kollased Korvis o 8 piri, 6 õua ja 4 apelsii. Mitmel erieval viisil saab puuvilju võtta, kui võtta tuleb igast liigist mitte rohkem kui kolm? 768. Kirjutage välja bioomvalemid: ) (a + b) 6, ) (x + ) 4, 3) (c + 3) 5, 4) (a b) 5, 5) (3a a) 4. B 769. Milliste x ja y väärtuste korral kehtib võrdus V 770. Leidke y x 0 C 0. Mida see hulkade seisukohalt äitab? 5.3. JUHUSLIK SÜNDMUS = C? Tõeäosusteooria o matemaatika osa, mis uurib juhuslikke südmusi, püüdes ede toimumises leida seaduspärasusi. Üheks vahediks o seejuures südmuse tõeäosuse mõiste. Meeutame, mis o juhuslik südmus. Esimesed tõeäosuslikud ülesaded pärievad hasartmägudest ja kuuluvad 5. sajadisse. Tõeäosuse mõistei jõuti aga 7. sajadil pratsuse matemaatikute Blaise Pascal i ja Pierre Fermat i poolt. Nede koostöö algas 654. a., mil kirglik hasartmägija de Mere esitas Pascalile lahedamiseks hasartmägudega seotud ülesade. Esimee tõeäosusteooria-alae raamat ilmus 657. a., autoriks holladlae Christiaa Huyges. y x 7

10 7 Juhuslikuks südmuseks imetatakse südmust, mis atud tigimuste korral võib toimuda, kuid võib ka mitte toimuda. Järelikult o tõeäosusteoorias juhusliku südmuse jaoks vaid kaks võimalust: see kas toimub või ei toimu. Kolmadat võimalust ei ole (. välistatud kolmada seadus). Reaalsuses o vahel asi keerulisem. Kui äiteks hommikul o trepp vihmapiiskadest kirju, siis pole alati selge kas ikka toimus südmus sadas vihma või mitte. Juhuslikuks südmuseks o äiteks võitmie loteriil, 6 silma tulek tärigu viskamisel, laskevõistlusel märklaua tabamie kümesse. Südmusi tähistatakse lühema märkimise ja imetamise huvides suurtähtedega A, B, je. Või sümbolitega A, A, je. Üks ja sama juhuslik südmus A võib tavaliselt toimuda mitmel erieval viisil. Näiteks kahe tärigu (olgu eed must ja valge) korraga viskamisel võib 5 silma tulla (loeme selle südmuseks A) eljal erieval viisil. Need o + 4; + 3, 3 +, 4 +, kus esimee liidetav äitab tulemust mustal tärigul, teie aga valgel tärigul. Nimetatud üksikjuhud ehk südmuse A jaoks soodsad juhud o võrdvõimalikud, sest pole põhjust, et migi variat tuleks teistest sagedamii esile. Et võrdvõimalikest juhtudest + 4; + 3, 3 +, 4 + igat võib vaadelda omaette südmusea, siis imetatakse eid südmusi ka südmuse A jaoks soodsateks elemetaarsüdmuseks. Elemetaarsüdmusi tähistame edaspidi sümbolitega E, E, E 3, Südmuse A (5 silma tulek kahe tärigu korraga viskamisel) soodsad juhud kuuluvad südmuse A jaoks. kõigi võimaluste hulka. Viimaseid o 36, sest ii mustal kui ka valgel tärigul o erievaid silmade arve 6. Ka eed võimalused o võrdvõimalikud. Kokkuvõtvalt: kahe tärigu korraga viskamisel o kõiki elemetaarsüdmusi 36 ( +, +, + 3,, 6 + 6), millest soodsaid 5 silma tulekuks o 4. Öeldakse, et elemetaarsüdmuste hulk { E, E, E 3, E } o täielik ehk see moodustab elemetaarsüdmuste ruumi, kui igal katsel, äiteks tärigu viskamisel, migi eist elemetaarsüdmustest ikka esile tuleb, o lõplik arv, ükski kaks elemetaarsüdmust ei saa korraga (samal katsel) esile tulla ja muidugi o täidetud võrdvõimalikkuse õue. Elemetaarsüdmuste ruumi tähistatakse tavaliselt tähega U: U = { E, E, E 3, E }. Kui südmuse Ω jaoks o soodsad kõik elemetaarsüdmused hulgast U = { E, E, E 3, E }, imetatakse südmust Ω kidlaks südmuseks. Järelikult toimub kidel südmus atud tigimuste korral kidlasti. Näiteks o südmus U, mis seiseb kas,, 3, 4, 5 või 6 silma tulekus tärigu viskamisel, kidel südmus. Kui südmuse V jaoks puuduvad soodsad juhud, imetatakse südmust V võimatuks südmuseks. Tähedab, võimatu südmus ei toimu atud tigimuste korral kidlasti. Nii o äiteks võimatuks südmuseks see, et tärigu viskamisel tuleb 7 silma. Võimatut südmust tähistatakse tähega V või sümboliga.

11 Südmusi A ja B imetatakse võrdseteks ig kirjutatakse A = B, kui edel o samad soodsad juhud samast elemetaarsüdmuste ruumist { E, E, E 3, E } Kui äiteks A tähedab paarisarvu silmade tulekut ja B kahega jaguva silmade arvu tulekut tärigu viskamisel, siis A = B. Südmusi kujutatakse sageli geomeetriliselt. Kui iga elemetaarsüdmust E i, i =,, 3,,, tähistab pukt tasadil (joo. 5.), siis piirkod U, mis sisaldab kõiki elemetaarsüdmusi kujutavaid pukte, tähedab kidlat südmust U. Juhuslikku südmust A tähistab aga piirkod, mis sisaldab osa elemetaarsüdmusi. Võimatu südmuse V saame jooisele märkida piirkoaa, mis ei haara ühtegi elemetaarsüdmust tähistavat pukti. Joo.5. Joo.5. Juhuslik südmus A kas toimub või ei toimu. Mis toimub siis, kui südmus A ei toimu? Sellisel juhul ei toimu ükski südmuse A jaoks soodsatest juhtudest (elemetaarsüdmusi tähistavad puktid valges piirkoas jooisel 5.), toimub aga migi elemetaarsüdmus, mis ei ole soodus südmuse A jaoks (puktid värvilises piirkoas samal jooisel). See aga tähedab ühe teise südmuse toimumist, mille soodsaid juhte tähistavad värvilise piirkoa puktid. Seda südmust imetatakse südmuse A vastadsüdmuseks ja tähistatakse sümboliga A (joo. 5.). Lühemalt: südmuse A vastadsüdmuseks imetatakse südmust, mis toimub parajasti siis, kui südmus A ei toimu. Näide. Loeme tärigu viskamisel südmuseks A kolmega jaguva silmade arvu (3 või 6 silma) tuleku. Südmuse A vastadsüdmuseks A o kolmega mitte jaguva silmade arvu tulek, st.,, 4 või 5 silma tulek. Kidla südmuse vastadsüdmuseks loetakse võimatut südmust, st. U = V ja võimatu südmuse vastadsüdmuseks kidlat südmust, st. V = U. A 77. Visatakse metallraha. Mis o võimalikud tulemused? Kas eed moodustavad elemetaarsüdmuste ruumi? Nimetage südmuse vapp jaoks kõik võimalused ja soodsad võimalused? 77. Olgu südmuseks kaardi tõmbamie 5-kaardisest kaardipakist. Millised o üüd elemetaarsüdmused, mis moodustavad elemetaarsüdmuste ruumi? Mitu elemetaarsüdmust o? 73

12 773. Visatakse korraga kahte ühesugust müti. Millised o võimalikud tulemused, mis moodustavad elemetaarsüdmuste ruumi? 774. Uris o 0 üheraskust, samasuurt ja piasileduselt samasugust ummerdatud kuuli, mis jaguevad värvuse järgi järgmiselt: 5 siist, 3 puast, valget. Katse seiseb kuuli juhuslikus võtmises. Millised südmused moodustavad elemetaarsüdmuste ruumi? 775. Loeme südmuseks A kolmega jaguva silmade arvu tuleku tärigu viskamisel. Milliseid elemetaarsüdmusi see südmus sisaldab? 776. Lapsel o käes 3 kaarti tähtedega S, A, I. Laps laob eid juhuslikult üksteise kõrvale. Südmuseks o tähedusega sõa tekkimie. Nimetage kõik võimalikud elemetaarsüdmused ja edest soodsad juhud Südmus o puase kaardi tulek kaardi tõmbamisel kaardipakist. Mis o selle südmuse vastadsüdmus? 778. Südmus o musta kuiga tulek kaardi tõmbamisel kaardipakist. Mis o selle südmuse vastadsüdmus? 779. Millist südmust võiks tähedada sümbol A? 780. Põhjedage südmuste kõigi võimaluste ja soodsate võimaluste abil, et U = V ja V = U. 78. Olgu südmus A kiri-kiri või vapp-vapp tulek kahe müdi korraga viskamisel. Mis o südmus A? 78. Visatakse korraga kahte tärigut. Südmuseks o tärigutel tulud silmade summa. Mis o ühe silma tuleku kui südmuse A vastadsüdmus? 783. Mitu erievat südmust o võimalik defieerida elemetaarsüdmuste ruumi {E, E,, E } korral. Kui suur o see arv = 0 korral? Mitu erievat tärigu viskamisega seotud südmust saab defieerida? 5.4. SÜNDMUSE KLASSIKALINE TÕENÄOSUS Juhuslikku, kidlat ja võimatut südmust o võimalik järjestada ede toimumise sageduse järgi: võimatu südmus ei toimu kuagi, juhuslikud südmused toimuvad vahel, kidel südmus toimub aga alati. Samas o selge, et juhuslikest südmustest mõi toimub sagedamii kui mõi teie. Näiteks kahega jaguv silmade arv esieb tärigu visetel sagedamii kui viiega jaguv silmade arv, sest esimesel juhul o kõigi võimaluste seas soodsaid võimalusi kolm (, 4 või 6 silma), teisel juhul aga üks (5 silma). Üldiselt määratakse südmuse toimumise kidluse aset (sagedust) tõeäosusega. Mida suurem o südmuse toimumise tõeäosus, seda kidlam o, et südmus toimub. Meeutame, mis oli südmuse (klassikalie) tõeäosus: Sõa klassikalie viitab sellele, et see tõeäosuse arvutamise viis oli esimee, mis teaduses kasutusele võeti. O ka teisi võimalusi tõeäosuse arvutamiseks. 74

13 südmuse A tõeäosuseks P(A) imetatakse südmusele A soodsate võimaluste arvu k ja kõigi võimaluste arvu suhet k. Südmuse tõeäosust tähistatakse tähega p või sümboliga P(A). Rõhutame: selle defiitsiooi korral eeldatakse kõigi elemetaarsüdmuste ) arvu () lõplikkust, ) välistatust (korraga saab toimuda vaid üks elemetaarsüdmus), 3) võrdvõimalikkust. Näide. Leiame ) paarisarvu silmade tuleku (südmus A) ja ) viiega jaguva silmade arvu tuleku (südmus B) tõeäosuse tärigu viskamisel. Lahedus. ) Kõiki võimalusi o 6, eist südmusele A soodsaid 3. Seega tõeäosus PA= ( ) = 0,5. ) Kõiki võimalusi o ikka 6, eist südmusele B sood- 3 6 said. Järelikult PB ( ) = 0,7. 6 Tõeäosuse defiitsiooist tuleevad tõeäosuse omadused:. Tõeäosus o arv, mis rahuldab võrratusi 0 P(A). k Et PA ( ) = ja 0 k, siis 0 k.. Kidla südmuse tõeäosus o, st. P(U) =. Et üüd o k =, siis PU ( ) = =. 3. Võimatu südmuse tõeäosus o 0, st. P(V) = 0. Et üüd o k = 0, siis 0 PV ( ) = = Südmuse A ja tema vastadsüdmuse A tõeäosuste summa o, st. P(A) + P( A ) =. k k Tõepoolest, kui PA ( ) =, siis PA ( ) = ja k k PA ( ) + PA ( ) = + =. 75

14 Näide. Eelmises äites leidsime paarisarvu silmade tuleku tõeäosuse tärigu viskel, P(A) = 0,5. Et paaritu arvu silmade tulek tärigu viskel o südmuse A vastadsüdmus A, siis selle tõeäosus PA ( ) = PA ( ) = 0,5= 0,5. Tõeäosuste arvutamisel tuleb sageli leida südmuse soodsate võimaluste arv ja kõikide võimaluste arv kombiatoorika valemeid või lauseid kasutades. Näide 3. Uris o 8 valget ja musta kuuli. Segame kuulid hoolega ig võtame juhuslikult 4 kuuli. Leiame tõeäosuse, et ede seas o vähemalt valget kuuli. 4 Lahedus. Kõiki võrdvõimalikke variate o = C 0 = 4845, sest uris olevast 0 kuulist elja kuuli võttes o tegemist kombiatsiooidega. Soodsad variadid o: valget ja musta; 3 valget ja must; 4 valget kuuli. Leides iga variadi võimaluste arvu kombiatoorika korrutamislausega, tuleb kogu soodsate võimaluste arv leida liitmislausega: k = C8 C + C8 C + C8 = 590 ja tõeäosus p = 0, Et tõeäosus o üle poole, siis rohkem o oodata selle südmuse toimumist kui mittetoimumist. A 784. Visatakse tärigut. Kui suur o tõeäosus, et silmade arv o algarv? 785. Kaardipakist, milles o 5 kaarti, tõmmatakse üks kaart. Kui suur o tõeäosus, et see o ) ruutu, ) äss, 3) pilt, 4) kas poti pilt või äss? 786. Kui suur o tõeäosus, et teie klassist juhuslikult valitud õpilae o ) tütarlaps, ) Eve, 3) siiste silmadega 4) olete Teie? 787. Tõeäosus äitab, millise osa moodustavad südmuse A soodsad võimalused kõigist võimalustest. Seetõttu võib tõeäosust esitada ka protsetides. Sõastage protsetides esitatud tõeäosuse korral omadused Visatakse ühte müti. Kui suur o tõeäosus, et tuleb kiri? 789. Visatakse korraga kahte müti. Kui suur o tõeäosus, et tuleb ) mõlemal vapp, ) ühel kiri, teisel vapp, 3) vähemalt ühel kiri? 790. Maja otsaseia ehitusplokkide ruudukujulised tahud o värvitud jooisel 5.3 äidatud viisil. Poiss viskab lumepalliga vastu maja otsaseia. Leidke tõeäosus värvitud pia tabamiseks eeldusel, et poiss tabab võrdse tõeäosusega igat ehitusplokki. 79. Uris o 8 valget, 7 puast ja 5 siist kuuli. Urist võetakse juhuslikult üks kuul. Kui suur o tõeäosus, et see o Joo.5.3 ) valge, ) puae, 3) siie. 76

15 79. Eelmises ülesades kirjeldatud urist võetakse korraga kolm kuuli. Kui suur o tõeäosus, et eed kuulid o ) valged, ) puased, 3) siised, 4) mustad, 5) samavärvilised, 6) kõik erievat värvi? 793. Visatakse tärigut. Leidke kõigi elemetaarsüdmuste tõeäosused. Esitage tulemused tabelia silmade arv tõeäosus Visatakse korraga valget ja musta tärigut. Kirjutage välja võrdvõimalikud tulemused kujul (a,b). Kui palju () o selles elemetaarsüdmuste ruumis südmusi? Koostage saadud tabeli põhjal uus tabel, kuhu o katud erievad silmade summad ja eile kui südmustele vastavad tõeäosused. Millise silmade summa tõeäosus o ) suurim, ) vähim? 795. Ühe kooli õpilastest 4% õpib saksa keelt. Kui suur o tõeäosus, et juhuslikult valitud selle kooli õpilae ) õpib saksa keelt, ) ei õpi saksa keelt? 796. Ühes klassis õpivad kõik õpilased vähemalt ühte võõrkeelt. Iglise keele õppijaid o klassis 86% ja saksa keele õppijaid 64% Kui suur o tõeäosus, et juhuslikult kohatud selle klassi õpilae õpib ) ii iglise kui ka saksa keelt, ) iglise keelt, kuid ei õpi saksa keelt? 797. Kui suur o ülesade 776 admetel tõeäosus, et kaarte ladudes saab laps ) sõa sai, ) tähedusega sõa? 798. Ema ostetud värvilistest herekommidest o alles 0. Neist 8 o valged ja roosad. Ats ja Jüri otsustasid võtta juhuslikult 4 kommi ja kui ede seas ei ole valgeid komme või o eid paarisarv, saab Jüri võetud eli kommi edale, kui aga paaritu arv, siis saab Ats eed eli kommi edale. Kui suur o tõeäosus, et eed eli kommi saab edale ) Jüri, ) Ats. Kumma suhtes o 0 kommi jaotamie ebaõiglae, kui ülejääud 6 kommi pidi jaotatama võrdselt? 799. Uris o 68 kuuli, millest valgeid o 8 ja musti 40. Võetakse juhuslikult 50 kuuli. Kui suur o tõeäosus, et 50 kuuli seas ei ole musti ja valgeid võrdselt? 800. Kuup, mille kõik tahud o värvitud, saeti tuhadeks väikeseks kuubikeseks ja eed segati hoolega. Leidke tõeäosus, et juhuslikult võetud kuubikesel o ) kolm tahku värvitud, ) aiult üks tahk värvitud. 80. Pimedal pööigul kuivab 6 halli ja 4 pruui ühesugust sokki. Mitu sokki tuleb vähemalt võtta, et ) eist saab vähemalt paari ühesuguseid sokke, ) ede seas oleks vähemalt üks paar halle sokke. Kui suur o tõeäosus, et kahe soki juhuslikul võtmisel saame ühesugused sokid? 80. Laual o sedelit, igal üks eesti tähestiku täht. Kui suur o tõeäosus, et kahe sedeli järjest võtmisel saadakse tähestiku järjestikused tähed? Mitu järjestikuste tähtedega sedelit peab laual olema, et järjestikuste tähtede saamise tõeäosus oleks ), ) vähemalt pool? Kui suur o järjestikuste tähtede saamise tõeäosus siis, kui laual o sedelid kõigi eesti tähestiku tähtedega? 77

16 B 803. Naturaalarvudest,, 3,, 00 võetakse juhuslikult kolm. Leidke tõeäosus, et eed arvud o järjestikused? Millie oleks tõeäosus, kui kolm arvu võetakse juhuslikult esimese aturaalarvu seast? Leidke tõeäosused siis, kui esimese aturaalarvu seast võetakse juhuslikult arvu, 4 arvu. Leidud vastustes seaduspärasused, kirjutage tõeäosuse arvutamise avaldis juhuks, kui esimese aturaalarvu seast tuleb võtta juhuslikult m aturaalarvu (m ) SÜNDMUSTE KORRUTIS JA SUMMA Näide. Visatakse tärigut. Olgu südmus A paarisarvu silmade tulek ja südmus B vähemalt elja silma tulek. Südmuse A soodsad elemetaarsüdmused o, 4 või 6 silma, südmuse B korral aga 4, 5 või 6 silma. Kui tärigu viskamisel tuleb kas 4 või 6 silma o toimuud samaaegselt ii südmus A kui ka südmus B. Teiselt poolt võib aga südmuste (kas 4 või 6 silma) kaudu defieerida kolmada südmuse C. Tähedab, südmuste A ja B samaaege toimumie o jälle südmus. Kahe südmuse A ja B samaaegset toimumist võib vaadelda uue südmusea C, mida imetatakse südmuste A ja B korrutiseks (joo. 5.4) ig kirjutatakse A B = C või AB = C. Joo.5.4 Joo.5.5 Üldiselt: südmust, mis seiseb ii südmuse A kui ka südmuse B toimumises, imetatakse südmuste A ja B korrutiseks. Kui südmustel A ja B (joo. 5.5) pole ühiseid soodsaid elemetaarsüdmusi (äiteks südmus A paarisarvu silmade tulek, südmus B paaritu arvu silmade tulek tärigu viskamisel), siis ede südmuste korrutis o võimatu südmus (sest sellel südmusel puuduvad soodsad elemetaarsüdmused). Sümboleis: A B = V. 78

17 Näide. Kaardipakist, milles o 36 kaarti, võetakse juhuslikult üks kaart. Olgu südmuseks A risti saamie ja südmuseks B pildi saamie. Leiame südmuste A ja B korrutise tõeäosuse. Et südmus AB tähedab ristimastist pildi saamist, siis soodsaid juhte o 3: ristisoldat, ristiemad ja ristikuigas. Otsitav tõeäosus PAB= ( ) 0, Kahte südmust, mis ei saa sama katse tulemusea toimuda (st. ei saa esieda üheaegselt), imetatakse teieteist välistavateks. Näiteks tärigu viskel ei saa üheaegselt tulla paarisarv silmi (südmus A) ja paaritu arv silmi (südmus B). Näites ei ole südmused välistavad, ad o mittevälistavad. Südmus A ja selle vastadsüdmus A o alati teieteist välistavad, AA= V. Elemetaarsüdmuste ruumis {E, E,, E } o elemetaarsüdmused paarikaupa välistavad. Lühemalt kirjutades E i E j = V, kui i j. Kahe südmuse summa defieeritakse järgmiselt: südmust, mis seiseb kas südmuse A või südmuse B toimumises, imetatakse südmuste A ja B summaks. Südmuste A ja B summat tähistatakse A B või A + B. Südmuste summa toimumie seiseb kas südmuse A või südmuse B soodsate juhtude esiletulekus. Näide 3. Olgu südmus A ühe silma tulek ja südmus B kuue silma tulek tärigu viskamisel. Südmuseks A + B o siis kas või 6 silma tulek. Vastav tõeäosus PA ( + B) = :6=. 3 Näide 4. Vaatleme äites defieeritud südmusi A ja B. Südmuseks A + B o siis kas risti või pildi saamie. Kui tuleb ristiäss (ässa ei loeta pildiks) või äiteks ärtusoldat, o südmus A + B toimuud. See toimub aga ka siis, kui tuleb äiteks ristiemad, mis o üks soodsatest võimalustest korrutise AB toimumiseks (äide ). Teisiti: käesoleva äite korral toimub südmus A + B ka siis, kui toimub südmus AB. Alati, kui südmused pole teieteist välistavad (äide 4), tähedab südmus A + B kas aiult südmuse A või aiult südmuse B või ede mõlema (s.o. korrutise AB) toimumist (joo. 5.6). Välistavate südmuste korral (äide 3) tähedab südmus A + B kas aiult südmuse A või aiult südmuse B toimumist (joo. 5.7). Joo.5.6 Joo

18 Elemetaarsüdmuste ruum {E, E,, E } o paarikaupa välistavate südmuste hulk. Seejuures tuleb iga katse korral kidlasti esile migi elemetaarsüdmus sellest hulgast. E + E + + E = U. Ka südmuste A ja A korral o Joo.5.8 A + A = U, sest liidetavad südmused o välistavad ja üks eist iga katse korral kidlasti esile tuleb. Defieeritakse ka südmuste vahe: 80 südmuste A ja B vaheks A\B imetatakse südmust, mis seiseb südmuse A toimumises ja südmuse B mittetoimumises. Südmuse A \ B soodsateks elemetaarsüdmusteks o südmuse A soodsad elemetaarsüdmused, mis ei ole südmuse B soodsad elemetaarsüdmused (joo. 5.8). Näide 5. Defieerides südmused ii agu äites 3, A ristimastist kaart, B piltkaart, o südmuseks A \ B ristimastist mittepildi tulek kaardi juhuslikul tõmbamisel. A 804. Visatakse tärigut. Südmused o seejuures defieeritud järgmiselt: A tuleb algarv silmi; B tuleb paarisarv silmi, K tuleb kordarv silmi, L tuleb kolmega jaguv silmade arv, P tuleb paaritu arv silmi. Mida tähedavad järgmised südmused? ) AB, ) AP, 3) K, 4) AK, 5) KP, 6) B + P, 7) B + L, 8) L, 9) K + B, 0) K + L, ) A \ P, ) A \ K, 3) B, 4) B \ K, 5) A \ B Südmus A o kuue silma tulek tärigu esimesel viskel, südmus B o kuue silma tulek tärigu eljadal viskel. Mis o südmus AB, A + B, A \ B? 806. Leidke järgmised südmused, kui A tähedab juhuslikku südmust: ) AU, ) AV, 3) A + U, 4) A + V Visatakse korraga kahte müti. Loeme südmuseks A kiri-kiri tuleku, südmuseks B vapp-vapi tuleku, südmuseks C erieva tulemuse mütidel ja südmuseks D sama tulemuse mütidel. Millised eist südmustest o välistavad, millised mittevälistavad? Millist tulemust tähedab südmus A + B, B + C, C + D, AD, CD?

19 808. Leidke ülesades 804 esievate südmuste tõeäosused Leidke ülesades 807 esievate südmuste tõeäosused. B 80. Põhjedage, et kehtivad järgmised seosed: ) AB = BA, ) (AB)C = A(BC), 3) A + B = B + A, 4) (A + B) + C = A + (B + C), 5) A(B + C) = AB + AC TÕENÄOSUSTE LIITMISE LAUSE Sei oskame tõeäosust P(A + B) arvutada siis, kui eelevalt oleme kidlaks teiud südmuse A + B kõigi võimaluste arvu ig soodsate võimaluste arvu. Näiteks ülesade 804 alajuhtudel 6), 7), 9), 0). Tuletame järgevalt valemi P (A+B) arvutamiseks. Olgu südmused A ja B defieeritud elemetaarsüdmuste ruumis {E, E,, E }. Neist elemetaarsüdmustest olgu soodsaid südmuse A jaoks k ja südmuse B jaoks m. Üldiselt o südmustel A ja B osa soodsaid võimalusi ühised. Olgu eid r. Seda situatsiooi (südmused A ja B o mittevälistavad) kujutatakse jooisel 5.9, kus puktid tähistavad elemetaarsüdmusi. Soodsaid võimalusi südmuse A + B jaoks o k + m r, sest k + m elemetaarsüdmuse seas o osa kahekordselt. Järelikult Joo.5.9 k + m r k m r PA ( + B) = = +. k Et P( A) =, m P ( B = ) ja r P ( AB = ), sest r elemetaarsüdmust o sellised, mille esiemisel toimub ii südmus A kui ka südmus B, siis P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB). Sõastatult: kahe südmuse summa tõeäosus võrdub ede südmuste tõeäosuste summaga, millest o lahutatud samade südmuste korrutise tõeäosus. 8

20 Näide. Kaardipakis o 5 kaarti. Võetakse juhuslikult üks kaart. Südmuseks A o ruutu tulek, südmuseks B pildi tulek. Leiame südmuse A + B tõeäosuse. Ilmselt o PA= ( ), PB ( ) =. Südmuseks AB o ruutumastist pildi tulek kaardi juhuslikul tõmbamisel. Selleks o soodsaid võimalusi 3 ig PAB= ( ). Järelikult PA ( + B) = + = 0, Välistavate südmuste summa tõeäosus võrdub liidetavate südmuste tõeäosuste summaga, st. P(A + B) = P(A) + P(B). Tõepoolest, kui AB =V, siis P(AB) = 0 ja tõeäosuste liitmise lause saabki kuju P(A + B) = P(A) + P(B). Näide. Uris o 6 valget, 4 musta ja 8 siist kuuli. Võetakse juhuslikult üks kuul. Leiame tõeäosuse, et see o must (südmus M) või siie (südmus S). Südmuse M + S jaoks o soodsaid võimalusi =. Seega o PM ( + S) = =. Kasutades tõeäosuste liitmise lauset, saame samuti PM ( + S) = PM ( ) + PS ( ) = + = = Välistavate südmuste korral saab tõeäosuste liitmise lause üldistada liidetavale, vaadeldes esmalt südmust (A + B) + C, siis südmust (A + B + C) + D je. Üldiselt P(A + B + + K) = P(A) + P(B) + + P(K). Elemetaarsüdmuste ruumi {E, E,, E } korral o E + E + + E = U. Rakedades tõeäosuste liitmise lauset saame, et A P(E ) + P(E ) + + P(E ) =. 8. Uris o 7 musta, 5 puast ja 3 valget kuuli. Võetakse korraga kolm kuuli. Loeme südmuseks A, et eed o mustad, südmuseks B, et eed o puased, südmuseks C, et eist o puast ja üks valge. Leidke imetatud südmuste tõeäosused. Arvutage ka tõeäosused südmustele ) A + B, ) A + C, 3) B + C. 8. Kaardipakist, milles o 5 kaarti, võetakse juhuslikult üks kaart. Olgu südmus A musta kaardi tulek, B ässa tulek, C potimastist kaardi tulek, D emada tuleku, F piltkaardi tulek, G kuiga tulek. Arvutage ede südmuste tõeäosused. Sõastage järgmised südmused ja leidke ka ede tõeäosused. ) A + B, ) A + C, 3) A + F, 4) B + D, 5) C + G, 6) C + F, 7) F + G, 8) D + G.

21 5.7. SÕLTUVAD JA SÕLTUMATUD SÜNDMUSED Uris o valget ja 3 siist kuuli. Olgu südmus B valge kuuli tulek kuuli esimesel võttel ja südmuseks A valge kuuli tulek kuuli teisel võttel. Kui vahepeal paakse kuul uri tagasi, siis PB ( ) = = 0,8 ja PA= ( ) = 0,8. Südmuse A 5 5 tõeäosus ei sõltu seega sellest, kas südmus B eelevalt toimus või mitte. Selle kohta öeldakse, et südmus A o sõltumatu südmusest B. Üldiselt: südmusi A ja B imetatakse sõltumatuteks, kui eist ühe toimumie või mittetoimumie ei mõjuta teise südmuse toimumise tõeäosust. Vaatleme üüd katset, kus kõik toimub edisel viisil, kuid esimesea võetud kuuli ei pada uri tagasi. Kui esimesel katsel toimus südmus B, siis teise katse jaoks o uris valget kuuli ja kogu kuulide arv o 4. Seega o südmuse A toimumise tõeäosus. Kui esimesel katsel ei toimuud südmus B (toimus 4 südmus B ), siis südmuse A toimumise tõeäosus o. Tõeäosused o erievad. Neid tõeäosusi imetatakse vastavalt südmuse A tiglikuks tõeäosu- 4 seks tigimusel, et toimus (toimub) südmus B, sümbol P(A / B), ja südmuse A tiglikuks tõeäosuseks tigimusel, et ei toimuud (ei toimu) südmus B, sümbol P(A / B ): PAB= ( / ), PAB ( / ) =. 4 4 Et südmuse A tõeäosus sõltub sellest, kas südmus B toimus või ei, imetatakse südmust A sõltuvaks südmusest B. Üldiselt: südmusi A ja B imetatakse sõltuvateks, kui eist ühe toimumie või mittetoimumie mõjutab teise toimumise tõeäosust. Seejuures südmuse A toimumise tõeäosust, mis o arvutatud eeldusel, et südmus B toimus, imetatakse südmuse A tiglikuks tõeäosuseks südmuse B suhtes ja tähistatakse sümboliga P(A / B). Näide. Kaardipakis o 36 kaarti. Olgu südmus B puase kaardi tulek ja südmus A ärtu- või ruutuemada tulek kaardi juhuslikul tõmbamisel. Tõeäosus PAB= ( / ) =, sest südmus A saab toimuda ede juhtude seast, kus südmus B o juba toimuud (või 8 9 toimub). 83

22 Tuletame tõeäosuste korrutamise lause. Olgu südmused A ja B sõltuvad. Leiame tõeäosuse P(A / B). Olgu südmuse B toimumiseks soodsaid võimalusi k ja südmuse A toimumiseks soodsaid võimalusi m, millest r võimalust (joo. 5.9) r o soodsad ka südmuse B toimumiseks (r k). Siis PAB ( / ) = ehk k r k r PAB ( / ) = :. Et P( AB) = ja k P ( B = ), siis P( AB) PAB ( / ) =. P( B) Viimasest võrdusest järeldub seos P(AB) = P(B) P(A / B), mis väljedab tõeäosuste korrutamise lauset sõltuvate südmuste korral. Näide. Artikli alguses oli äide, kus uris oli valget ja 3 siist kuuli ig südmus B oli valge kuuli tulek kuuli esimesel võttel ja südmus A oli valge kuuli tulek kuuli teisel võttel. Leiame valge kuuli tuleku tõeäosuse ii esimesel kui ka teisel võttel, kui esimesea võetud kuuli uri tagasi ei pada. PAB ( ) = PB ( ) PAB ( / ) = = 0, Võrduse P(AB) = P(B) P(A / B) vasakul poolel võib A ja B vahetada, sest AB = BA. Seda võib sümmeetria kaalutlusel teha ka paremal pool. Seega: P(AB) = P(A) P(B / A). Vaatleme tõeäosuste korrutamise lauset sõltumatute südmuste A ja B korral. Olgu südmuse A jaoks soodsaid võimalusi k ja kõiki võimalusi, südmuse B jaoks aga soodsaid võimalusi m ja kõiki võimalusi. Et südmus AB tähedab ii südmuse A kui ka südmuse B toimumist, siis kombiatoorika korrutamislause põhjal o südmuse AB jaoks soodsaid võimalusi k m ig kõiki võimalusi. k m k m Nüüd P( AB) = = = P( A) P( B). Tähedab, sõltumatute südmuste korral o P(AB) = P(A) P(B). Näide 3. Visatakse kaks korda tärigut. Olgu südmus A kuue silma tulek esimesel viskel ja südmus B kuue silma tulek teisel viskel. Et südmused A ja B o sõltumatud, siis PAB ( ) = PA ( ) PB ( ) = = 0, Näide 4. Müti visatakse järjest kaks korda. Leiame tõeäosuse, et vapp tuleb esile kas esimesel või teisel viskel. 84

23 Lahedus. Olgu südmuseks A vapi tulek esimesel viskel ja südmuseks B vapi tulek teisel viskel. Südmused o teieteist mittevälistavad. Seetõttu P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB). Et südmused A ja B o sõltumatud, siis P(AB) = P(A) P(B) = = ja 4 P(A + B) = + = 3. Sama tulemuse oleksime saaud ka kõigi võimaluste 4 4 ja eist soodsate võimaluste loetlemise teel: vapp-vapp, vapp-kiri, kiri-vapp, kirikiri; = 4, k = 3, p = 3 : 4 = 0,75. Näide 5. Laual o 6 alust kompvekkidega. Üks ettekadja o eist täitud 4 alust, paes igale 5 täidisega ja 5 täidiseta kompvekki, teie aga alust, paes igale 0 täidisega ja 0 täidiseta kompvekki. Leiame, kui suur o tõeäosus, et juhuslikult aluselt juhusliku kompveki võtmisel saame täidisega kompveki. Lahedus. Sellist ülesaet o otstarbekas lahedada mitte valmis valemite abil vaid arutelu teel, kasutades tõeäosuste liitmise ja korrutamise teoreeme. P (täidisega kompvek) = P (täidisega kompvek kas esimese või teise ettekadja poolt täidetud aluselt). Juba väljedist kas või selgub, et vastavad tõeäosused tuleb liita. Et tegemist o välistavate südmustega, siis P (täidisega kompvek) = P (täidisega kompvek esimese ettekadja poolt täidetud aluselt) + P (täidisega kompvek teise ettekadja poolt täidetud aluselt). Kua kummagi ettekadja poolt täidetud aluseid o laual mitu, siis sulgudes märgitud südmused tähedavad, et ee valitakse juhuslikult alus ja siis alles sellelt kompvek. Järelikult P (täidisega kompvek) = P (esimese ettekadja poolt täidetud alus ja sellelt täidisega kompvek) + P (teise ettekadja poolt täidetud alus ja sellelt täidisega kompvek). Kummagi liidetava korral o tegemist kahe südmuse korrutisega, kusjuures südmused (valitakse teatud alus ja sellelt täidisega kompvek) o sõltuvad. Seega tuleb üüd rakedada tõeäosuste korrutamise teoreemi sõltuvate südmuste korral: P (täidisega kompvek) = P (esimese ettekadja alus) P (sellelt täidisega kompvek) + + P (teise ettekadja alus) P (sellelt täidisega kompvek) = = 4 0, A 83. Korvis o lillad ja kollased ploomid. Võetakse juhuslikult üks ploom ig süüakse ära. Seejärel võetakse teie ploom. Südmus A o kollase ploomi tulek esimesel võttel ja südmus B kollase ploomi tulek teisel võttel. Kas südmused A ja B o sõltuvad või sõltumatud? 84. Südmus A o ühe silma tulek tärigu esimesel viskel, südmus B aga kuue silma tulek tärigu teisel viskel. Kas südmused A ja B o sõltuvad või sõltumatud? 85

24 85. Leidke ülesades 83 esitatud juhul tõeäosused P(A), P(B /A) ja P(B / A ), kui korvis o kollast ja lillat ploomi. 86. Leidke eelmise ülesade admetel südmuse A B tõeäosus. 87. Kaardipakist, milles o 36 kaarti, tõmmatakse juhuslikult üks kaart ja seejärel teie. Kui suur o tõeäosus, et esimee kaart o must pilt (südmus A) ja teie kaart o pilt (südmus B)? 88. Kaks laskurit, kellel märklaua tabamise tõeäosus o vastavalt 0,7 ja 0,8, lasevad samasse märklauda. Kui suur o tõeäosus, et ) ad mõlemad tabavad märki, ) vähemalt üks tabab märki? 89. Kui suur o tõeäosus, et abikaasadel o ühel ja samal päeval süipäev? 80. Kui suur o tõeäosus, et juhuslikult kirjutatud positiive murd, mille lugeja ja imetaja o kahekohalised arvud, taadub kuuega? 8. Kaardipakist, milles o 36 kaarti, tõmmatakse juhuslikult üks kaart. Kui suur o tõeäosus, et tuleb kas ristikaart (südmus A) või üks ässadest (südmus B)? 8. Sorteerija ees laual o juhuslikus järjekorras 0 karpi ööpe. Neist eljas karbis o igas 00 siist ja 300 rohelist ööpi ig kuues karbis 300 siist ja 00 rohelist ööpi. Sorteerija võtab juhuslikust karbist juhusliku ööbi. Kui suur o tõeäosus, et see o siie ööp? 83. Laual o juhuslikus järjekorras kolm uri, millest ühes o 4 valget ja 6 musta kuuli, teises 0 valget ja 8 musta kuuli ig kolmadas valget ja 0 musta kuuli. Võetakse juhuslikust urist juhuslikult kuul. Kui suur o tõeäosus, et see o valge? 84. Urist, kus o 0 valget ja 8 musta kuuli, võetakse juhuslikult kuul, vaadatakse selle värvus ja paakse uri tagasi. Pärast kuulide segamist korratakse katset. Kui suur o tõeäosus, et mõlemal katsel saadi must kuul? Lahedage see ülesae ka eeldusel, et esimest kuuli uri tagasi ei pada. 85. Samu tooteid valmistavad tehases eli masiat. Esimee masi valmistab vahetuses 80 toodet, kusjuures praagi tõeäosus o 0,05, teisel masial o eed äitajad 60 ja 0,0, kolmadal 60 ja 0,05 ig eljadal 90 ja 0,03. Leidke tõeäosus, et vahetuse toodagust juhuslikult valitud toode o praak GEOMEETRILINE TÕENÄOSUS Südmuse klassikalise tõeäosuse defieerimisel eeldasime, et kõigi võimaluste arv () o lõplik. Kuidas aga leida tõeäosust siis, kui kõiki võimalusi meid huvitava südmuse korral o lõpmatult palju? Tavaliselt o siis ka südmuse toimumiseks soodsaid võimalusi lõpmatult palju. 86

25 Näide. Külma vee toru o 00 m ulatuses maa sees. Torusse tekkis auk. Võimalus augu tekkimiseks o kogu toru ulatuses sama. Kui suur o tõeäosus, et auk o tekkiud maatee all (südmus A), mille laius o 5 m? Lahedus. Et toru pikkus o pidev suurus ja augu tekkimise võimalikke kohti (pukte torul) o lõpmatult palju (samuti o soodsaid pukte lõpmatult palju), siis klassikalist tõeäosuse defiitsiooi rakedada ei saa. Arutleme piltlikult, tugiedes ettekujutlusele lõplikest suurustest: tudub loomulik olevat, et toru pikkus o võrdelie puktide arvuga (lõpmatus!) torul. Kui ii, siis saame ebamäärase mõiste puktide arv asedada toru pikkusega ig otsitav tõeäosus peaks olema 5 : 00 = 0,075. Nii ta tegelikult ka o, sest geomeetrilie tõeäosus defieeritakse lõpliku lõigu L (lõigu all mõtleme ka selle pikkust) korral kui südmuse jaoks soodsa pikkuse l ja kogu pikkuse L jagatis. Üldiselt defieeritakse geomeetrilie tõeäosus järgmiselt: Kui migi geomeetrilise piirkoa D (lõik, tasadi või ruumi osa), mille mõõde (pikkus, pidala, ruumala) o S, tabamie o kidel, siis selle piirkoa osapiirkoa d, mille mõõde o s, tabamise tõeäosus o s S. Seejuures eeldatakse, et piirkoa D iga pukti tabamiseks o võrdsed võimalused. Näide. Kui suur o tõeäosus tabada jooisel kujutatud ruudukujulise märklaua värvitud osa? Lahedus. Olgu märklaua külg a. Siis värvimata kolmurkade kaatetid o 0,5a ig ede kolmurkade pidalade summa o 0,5a 0,5a a 4 =. Värvitud osa pidala o a 0,5a = 0,5a. Otsitav tõeäosus p = 0,5a : a = 0,5. Näide 3. Poiss viskab palli diameetriga 6 cm läbi ristkülikukujulise ava mõõtmetega 0 5 cm. Kui suur o tõeäosus, et pall läbib ava ö. puhtalt? Lahedus. Loeme palli puhtaks läbimiekuks avast veel seda, kui ta puudutab ava serva. Kui palli keskpukt (jooisel suurrigi keskpukt) o katkedliku jooega märgitud ristkülikus, mille mõõtmed o 0 6 = 4 cm ja 5 6 = 9 cm, siis pall läbib ava. 4 9 Seega p = = 0, Joo.5.0 Joo.5. 87

26 Näide 4. Iga kahe lialiii bussi ajalie vahe o miutit. Buss, mis tuleb lõpp-peatusse, seisab seal 3 miutit ja sõidab siis liiile. Bussile mieja jõuab lõpp-peatusse juhuslikul ajal. Kui suur o tõeäosus, et ta jõuab lõpp-peatusse ajal, mil buss seal seisab? Lahedus. Aja puktide hulki 3 mi ja mi saab kujutada sirgel lõikudea, äiteks 3 cm ja cm. Tugiedes üüd geomeetrilise tõeäosuse defiitsiooile, saame, et p = 3 : (3 + ) = 0,. A 86. Jooisel 5. o kujutatud kolm märklauda, millest kaks esimest o ruudukujulised. Eeldame, et märklauda tulistatakse sihtimata. Kui suur o tõeäosus, et tabatakse märklaua värvitud osa? Joo Mõõtke sekudites lähima valgusfoori tsükli erievate osade pikkus (rohelise, kollase, puase ja kollase tule kestus) ig leidke, kui suur o tõeäosus, et juhuslikul ajamomedil foori juurde jõudes pääsete kohe edasi. 88. Laud o kaetud valge liaga, millesse o iga 8 cm järel kootud väga peeikesed rohelised paralleelid. Kui suur o tõeäosus, et visates lauale krooise metallraha, see ei lõiku jootega? Mitmel korral o keskmiselt loota, et raha ei lõika jooi, kui katseid teha 80? 89. Lahedage eelmie ülesae eeldusel, et laual o ruudulie lia ruudu küljega 8 cm Maja välisukses o ridamisi ruudukujulised akakesed külje pikkusega 8 cm. Puidust raamid akede vahel o cm laiad. Margus viskab ust ümmarguse kiviga, mille diameeter o 3 cm. Kui suur o akakese puruemise tõeäosus eeldusel, et kivi, mis läheb juba veidi vastu raami, ei purusta aket? B 83. Mihkel ja Mirjam otsustasid kohtuda ajavahemikus 0.00 kui.00 Tartu raekoja platsil purskkaevu juures. Tigimuseks oli, et see, kes kohale jõuab, ootab teist 0 miutit ja läheb siis ära. Leidke tõeäosus, et Mihkel ja Mirjam kohtusid. 88

27 5.9. STATISTILINE TÕENÄOSUS Südmuse klassikalise tõeäosuse defiitsioo eeldab südmuse kõigi võimaluste võrdvõimalikkust. Seda ei ole aga sageli võimalik kidlaks teha või siis kõik üksikjuhud ei olegi võrdvõimalikud. Olgu poeglapse süd südmus A. Kui eeldada, et südmuse A jaoks o kõiki võimalusi kaks süib kas poiss või süib tüdruk (tegelikult võivad südida ka kaksikud) pole selge, kas eed võimalused o võrdvõimalikud. Järelikult ei või poeglapse südimise tõeäosust arvutada klassikalise tõeäosuse defiitsiooi järgi. Kuidas aga sellisel juhul südmuse tõeäosust leida? Olgu vaatluse all südmus A, mis iga katse korral kas toimub või ei toimu. Eeldame, et katseid (ka vaatlus o katse) saab korrata kui tahes palju kordi järjest. Katse võimalikud erievad tulemused ei pea olema (aga võivad olla) seejuures võrdvõimalikud. Kui südmus A esies katse korral (ühe katseseeria korral) m korda, siis arvu m imetatakse südmuse A sageduseks (. absoluutseks sageduseks) ig suhet m südmuse A suhteliseks sageduseks (ka relatiivseks sageduseks). Suhtelist sagedust väljedatakse sageli protsetides. Südmuse A statistiliseks tõeäosuseks imetatakse südmuse A suhtelist sagedust m küllalt suure katsete arvu korral. Näide. Iglise matemaatik K. Pearso viskas müti 000 korda ja vapp esies 609 korda. Seejärel viskas ta müti veel 000 korda ig vapp esies üüd 5993 korda. Esimese katseseeria korral oli vapi esiemise suhtelie sagedus 0,506, teise seeria korral aga 0,4994. Neid arve võib defiitsiooi kohaselt võtta vapi esiemise statistiliseks tõeäosuseks, kuid K. Pearsoi poolt tehtud katseid võib vaadelda ka ühe katseseeriaa, kus = 4 000, ja vapi esiemise sagedus o 0. Nüüd o vapi tuleku (kui juhusliku südmuse) statistilie tõeäosus 0,5005. Näitest selgub, et südmuse statistilie tõeäosus o südmuse klassikalise tõeäosuse (müdi viskamisel o vapi tuleku tõeäosus 0,5) hiaguks. Võib teha ka oletuse, et mida suurem o katsete arv, seda vähem erieb südmuse suhtelie sagedus klassikalisest tõeäosusest ( 000 katse järel oli erievus 0,006, katse järel 0,0005). Selgub, et viimae väide ii resoluutsea siiski ei kehti. Osutub, et pikkade katseseeriate puhul ei erie südmuse suhtelised sagedused klassikalisest tõeäosusest tõeäoliselt kuigi palju; teisiti öeldes: 89

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu Eesti koolioorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil 2002. a. Lahedused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu M tipust A lõigule KL tõmmatud ristlõigu aluspukt (vt.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE 5. Lõpliku siirdega filtrid (I) SIGNAALITÖÖTLUS II Loegumaterjal 5 (I/II) Toomas uube I filter omab lõpliku pikkusega diskreetset impulsskaja hi iltri väljudsigaal y o kovolutsioo impulsskajast ja diskreetsest

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt Admeaalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 6. loeg Regressiooaalüüs. Regressiooseose tugevus (korrelatsiooikordaja, determatsiooikordaja) Märt Möls martm@ut.ee Kas Argetiias elavad õelikud iimesed? eadmestik:

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi Magistritöö Juhendaja: prof. Mati Kilp Tartu 2004 Sisukord

Rohkem

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpitulemused Nädalatundide jaotumine klassiti Hindamine

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a.

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a. Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni 2019. a. 2 Sisukord 1 Matemaatiline loogika 7 1.1 Lausearvutus.................................. 7 1.1.1 Põhimõistete meeldetuletamine....................

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

lcs05-l3.dvi

lcs05-l3.dvi LAUSELOOGIKA: LOOMULIK TULETUS Loomuliku tuletuse süsteemid on liik tõestussüsteeme nagu Hilberti süsteemidki. Neile on omane, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination)

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem