Akadeemilise õiendi ja ingliskeelse diplomilisa Diploma Supplement täitmise juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Akadeemilise õiendi ja ingliskeelse diplomilisa Diploma Supplement täitmise juhend"

Väljavõte

1 AKADEEMILISE ÕIENDI TÄITMISE JUHEND (akadeemilistele õienditele, mis antakse välja alates ) Koostaja Gunnar Vaht Eesti ENIC/NARIC keskus Sihtasutus Archimedes Tallinn, november 2011

2 Akadeemilise õiendi täitmise juhend (akadeemilised õiendid, mis antakse välja alates ) Käesoleva juhendi koostamise aluseks on võetud Vabariigi Valituse a määrus nr 76 Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid, Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee poolt kinnitatud juhend Explanatory notes to the joint European Diploma Supplement ja ENIC/NARIC ning ENQA koostöövõrkude ühisprojekti tulemusena välja antud materjal Study on the Diploma Supplement as seen by its users (2009). Juhendi valmimisele aitas oluliselt kaasa Tallinnas, ja toimunud kõrgharidust andvate õppeasutuste, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti ENIC/NARIC keskuse tööseminaridel toimunud arutelud ja nende käigus tehtud ettepanekud. PEATÜKK I Eestikeelse akadeemilise õiendi täitmine Õppeasutus kannab akadeemilisele õiendile sõnade AKADEEMILINE ÕIEND diplomi nr... juurde alla järgmise teksti: Akadeemiline õiend järgib Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja UNESCO/CEPES väljatöötatud vormi. Akadeemilise õiendi eesmärgiks on anda piisavat sõltumatut teavet rahvusvahelise läbipaistvuse ning kvalifikatsiooni õiglase akadeemilise ja erialase tunnustamise parandamiseks. See dokument kirjeldab kvalifikatsiooni tõestaval originaaldokumendil nimetatud isiku edukalt lõpetatud õpingute olemust, taset, konteksti, sisu ja staatust. Dokument ei sisalda väärtusotsustuste, samaväärsuse avalduste ega tunnustusega seotud ettepanekuid. Teave esitatakse iga punkti kohta. Juhul kui teavet ei esitata, antakse selgitus selle põhjuse kohta. 1. Kvalifikatsiooni omandanud isik 1.1. Perekonnanimi Õppeasutus kannab punkti 1.1. alla diplomiomaniku perekonnanime Eesnimi Õppeasutus kannab punkti 1.2. alla diplomiomaniku eesnime või eesnimed Sünniaeg (päev/kuu/aasta) Õppeasutus kannab punkti 1.3. alla diplomiomaniku sünniaja Isikukood Õppeasutus märgib diplomiomaniku isikukoodi. Juhul, kui välisriigi kodanikul ei ole isikukoodi, mõni muu isikut identifitseeriv kood. Isikukoodi või muu identifitseeriva koodi puudumisel märgitakse sõnad isikukood puudub.

3 2. Kvalifikatsioon 2.1. Kvalifikatsiooni nimetus (originaalkeeles) Kvalifikatsiooni nimetus tuleb kanda originaalis ja täisnimetusena nii, nagu see on kantud diplomile. Näiteks: sotsiaalteaduse bakalaureus; humanitaarteaduse magister (vene keel ja kirjandus); filosoofiadoktor (ärikorraldus); loomaarstikraad. Rakenduskõrghariduseõppe puhul on ettepanek märkida kvalifikatsiooni nimetuseks rakenduskõrgharidusõppe diplom. Juhul, kui diplomile on kantud kvalifikatsiooni nimetus nii eesti kui inglise keeles, tuleb punkti 2.1. juures märkida mõlemad. Näiteks: sotsiaalteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Social Sciences Õppekava nimetus Õppeasutus kannab punkti 2.2. alla õppekava nimetuse, õppekava koodi, Eesti Hariduse Infosüsteemi registreerimise kuupäeva. Õppekava nimetusele lisaks saab märkida peaeriala (juhul, kui erineb õppekava nimetusest), eriala ja/või kõrvaleriala(de) nimetus(ed). Näiteks on õppekava nimetuseks infotehnoloogia, mis on Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud koodiga 2614 ning kõrvalerialaks on multimeedia. Sellisel juhul on ettepanek märkida punkti 2.2. alla järgmiselt: infotehnoloogia (kood 2614), õppekava on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Kõrvaleriala: multimeedia Õppeasutuse nimi (originaalkeeles) ja tüüp Punkti 2.3. alla märgitakse kvalifikatsiooni andnud õppeasutuse nimi. Õppeasutuse nimi märgitakse originaalis nii, nagu see on kantud diplomile. Ühisdiplomi korral märgitakse kõigi ühisdiplomi välja andnud õppeasutuste nimed. Lisaks õppeasutuse nimele tuleb märkida õppeasutuse tüüp avalik-õiguslik ülikool, eraõiguslik ülikool, riigi rakenduskõrgkool, eraõiguslik rakenduskõrgkool vm. Ühisdiplomite korral on soovitav märkida õppeasutuste nimed üksteise alla. Näiteks on ühisõppekava raames andnud diplomi kaks kõrgkooli: Eesti Maaülikool, avalik-õiguslik ülikool Tallinna Tehnikakõrgkool, riigi rakenduskõrgkool 2.4. Õpet korraldav asutus (juhul, kui erineb diplomi väljaandnud õppeasutusest) Eesti Vabariigis annab diplomi välja õpet korraldav asutus. Kuna õpet korraldav asutus annab välja ka diplomi, märgitakse antud punkti alla sõnad vt. p Punkti 2.4. alla saab ühisõppekavade korral, kus üheks partneriks on välisriigi (õppe)asutus, märkida kõigi välisriigi partnerasutuste nimed, kus õppetöö toimus. Välisriigi (õppe)asutuste nimed märgitakse originaalis, vajadusel translitereerituna (või transkribeerituna juhul, kui translitereerimine ei ole võimalik), kui asutuse nimi originaalis ei ole ladina tähestikus.

4 Kui ühisõppekava raames on partneriks välisriigi (õppe)asutus, kus toimub ka õppetöö on üks võimalustest märkida järgmiselt: Õppetöö toimus ühisõppekava raames koostöös ülikooliga Danmarks tekniske universitet (Taani), avalik-õiguslik ülikool Õppekeel(ed) Õppeasutus kannab punkti 2.5. alla keele või keeled, milles õppetöö toimus. Õppekeel on õppetöö läbiviimise keel, mis on määratud õppekavas. 3. Kvalifikatsiooni tase 3.1. Tase Õppeasutus märgib kõrgharidustaseme astme, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku ja Euroopa ühtse elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku tasemed. Eesti kõrgharidussüsteemi astmeid arvestades on järgmised võimalused: 1) bakalaureusekraadi ja rakenduskõrgharidusõppe diplomi korral: kõrghariduse esimene aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase; 2) magistrikraadi korral: kõrghariduse teine aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase; 3) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava täitmisel antava kvalifikatsiooni korral: kõrghariduse integreeritud esimene ja teine aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase; 4) doktorikraadi korral: kõrghariduse kolmas aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase Õppekava nominaalkestus Punkti 3.2. alla märgib õppeasutus nii nominaalkestuse kui ka õppekava mahu ainepunktides. Näiteks: 3 aastat, 180 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti (EAP) Õppe alustamise tingimused Õppe alustamise tingimusena märgib õppeasutus õppele juurdepääsuks ehk vastuvõtul kandideerimiseks nõutava kvalifikatsiooni. Kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe) ja integreeritud õppe korral märgitakse juurdepääsu kvalifikatsioonina:

5 gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; magistriõppe puhul: bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; doktoriõppe korral: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 4. Õppekava sisu ja selle täitmise tulemused 4.1. Õppekoormus Punkti 4.1. all märgib õppeasutus diplomiomaniku õppekoormuse, märkides vastavalt kas täiskoormus või osakoormus. Juhul, kui diplomiomanik vahetas õppimise käigus koormust ning koormuste osakaal on määratletav, on soovitav märkida mõlemad koos viitega, millises mahus õpiti osakoormusel, millises mahus täiskoormusel. Näiteks: täiskoormus (120 EAP), osakoormus (60 EAP). Kui diplomiomanik on õppinud nii osa- kui täiskoormusega ning mahud koormuste korral ei ole määratletavad, märgitakse koormusena lõpetamise hetkel olnud koormus. Eksternõppe korral, kus õppekoormust ei ole kehtestatud, on ettepanek märkida õppekoormus määratlemata. Varem kehtinud õppevormide korral märgitakse statsionaarne õpe või kaugõpe Õppekava täitmise tingimused Õppekava täitmise tingimusena märgib õppeasutus andmed, millises mahus on vaja sooritada õppeaineid vastavalt õppekava ülesehitusele, aineliigitusele ja õppeasutuses kasutatavale terminoloogiale, näit. erialaained, valdkonnaained, peaained, kohustuslikud ained, valikained, kõrvalained, vabaained või viited vajalikele moodulitele ja nende mahtudele. Samuti on soovitav märkida nõuded ja maht praktikale ja/või muule õppetööga seonduvale, mis on kinnitatud õppekavaga ning mida peab õppur tegema, et täita õppekava tingimused. Lisaks märgitakse lõpetamiseks vajalikud nõuded (lõputöö, lõpueksam(id)) ja nende maht ainepunktides. Näiteks: õppekava sisaldab üldaineid (20 EAP), erialaaineid (110 EAP), kõrvalaineid (30 EAP), vabaaineid (10 EAP), erialapraktikat (5 EAP) ja bakalaureusetööd (5 EAP). Antud punkti all tuleb näidata õppekavaga ettenähtud mahte ja nõudeid, mitte seda, millises mahus diplomiomanik tegelikult õppekava täitis ja kuidas oli jaotus tema ainete osas. Lisaks märgib õppeasutus punkti 4.2. alla õppekava õpiväljundid. Soovitavalt nii, nagu kantud õppeinfosüsteemi (ÕIS). Näiteks: Õppekava õpiväljundid Õppekava lõpetanu:

6 - omab süsteemset ülevaadet õiguse põhimõistetest ja õigusteaduse aluspõhimõtetest, õigussüsteemi olemusest ja elementidest ning õiguse seostest ühiskonnaga, tunneb õiguse peamisi teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ning aktuaalseid probleeme, õiguse struktuuri ning õigusnormide hierarhiat ja paiknemist, - tunneb Euroopa Liidu, rahvusvahelise õiguse, mandri-euroopa ja anglo-ameerika õigussüsteemide eripärasid ja omavahelist suhestumist, - teab, kuidas luuakse õigusnorme Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses, - mõistab õiguse tekkelugu ja kujunemist ning jurisdiktsioonide lõimumisest üleilmastumise kontekstis, - oskab ära tunda õiguse interdistsiplinaarseid seoseid teiste teadusvaldkondadega (eriti sotsiaalteadused), - on omandanud otsustuse, argumentatsiooni, analüüsi ja loogilise mõtlemise võime, oskab omandatud teadmisi kasutada õiguslike probleemide püstitamisel analüüsimisel ja lahendamisel, - võtab oma tegevuses arvesse ühiskonnas esinevate väärtuste mitmekesisust ja lähtub oma erialases töös õigusriikluse, demokraatia, võrdse kohtlemise, sallivuse põhimõtetest, ning tegutseb oma erialaste teadmiste rakendamisel eetiliselt ja tunneb kutsealase tegevuse nõudeid, - on ette valmistatud magistritasemel õpingute jätkamiseks. Andmed õppekava õpiväljundite kohta kantakse juhul, kui need on kirjeldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse a määrusele nr 178 Kõrgharidusstandard Õppekava täitmise tulemused Punkti 4.3. all märgib õppeasutus õppeainete ja/või moodulite nimetused, mahu ainepunktides, arvestamise kuupäevad, hindamise tulemused, õppeainete ja/või moodulite kogumahu, lõputöö pealkirja ning varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused. Näiteks: Õppeaine Maht Kuupäev Tulemus ainepunktides (EAP) Eesti keel 2, A Bakalaureusetöö: Töö pealkiri 5, B Õppeainete maht kokku 180,0 Õppeasutuse otsusel võib lisaks märkida õppeainete ja/või moodulite koodid ning õppejõudude nimed. Õppejõudude nimede puhul on soovitav märkida nii ees- kui

7 perekonnanimi või eesnime initsiaal ja perekonnanimi. Juhul, kui õppeasutus kannab lisaks nõutavale teabele ka õppekava koodi ja/või õppejõu nime, on vajalik informatsioon võimalik paigutada näiteks: Õppeaine Õppeaine Maht Kuupäev Tulemus Õppejõud kood ainepunktides (EAP) EEX001 Eesti keel 2, A Jaak Kask Bakalaureusetöö: Töö pealkiri 5, B Maie Kuusk Õppeainete maht kokku 180,0 Punkti 4.3. alla märgib õppeasutus lisaks varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) seotud andmed vastavalt Diplomi ja akadeemilise õiendi statuudile ja vormidele. Vastavalt statuudile märgib õppeasutus formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel: 1) õppeaine ja/või mooduli nimetuse (originaalkeeles, vajadusel translitereerituna). Juhul, kui õppeaine ja/või mooduli nimetus ei ole eesti keeles, lisatakse tõlge eesti keelde; 2) maht ainepunktides (EAP); 3) õppeasutuse nimi (originaalkeeles, vajadusel translitereerituna (või transkribeerituna) või ametlik nimi inglise keeles); 4) välisriigi õppeasutuse korral lisatakse õppeasutuse nime järele riigi nimi; 5) arvestamise (s.o. sooritamise) kuupäev; 6) hindamise tulemus (juhul, kui välisriigi õppeasutuse hindamissüsteem erineb kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat (mittediferentseeritud) hindamist, kus arvestamise korral on positiivne tulemus arvestatud. Enne 1999/2000 õppeaastat Eesti kõrgharidust andvate õppeasutuste poolt kasutusel olnud hinded kantakse akadeemilisele õiendile üle kehtinud hindamissüsteemi kohaselt). Teise õppeasutuse aine või mooduli koodi ja õppejõu kohta käivate andmete olemasolul võib õppeasutus lisada vastava koodi ja/või õppejõu nime. Mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel märgitakse õppeasutuse poolt: 1) õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus; 2) maht ainepunktides (EAP); 3) arvestamise kuupäev ja hindamise tulemus mitteeristava (mittediferentseeritud) hindega arvestatud.

8 Mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel tähistab õppeasutus aine märkega arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal. Näide varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise märkimiseks ja tähistamiseks: Õppeaine Maht Kuupäev Tulemus ainepunktides (EAP) Inglise keel 2, A Mikroökonoomika 4, B Statistika 2, B Principles of Macroeconimics (Makroökonoomika alused)¹ 4, arvestatud Kansainvälinen liiketoiminta (Rahvusvaheline ärijuhtimine)² 4, arvestatud Ettevõtte juhtimine³ 3, arvestatud Majanduspoliitika 2, A ¹ Ülikoolis University of Bedford (Suurbritannia) läbitud õppeained ² Ülikoolis Helsingin kauppakorkeakoulu (Soome) läbitud õppeained ³ Arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal 4.4. Hindamissüsteem(id) Kui hindamine on toimunud vastavalt haridusministri a määrusele nr 10 Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtne hindamissüsteem ja/või haridus- ja teadusministri a määrusele nr. 71 Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega, on soovitav näidata hindamissüsteemi üheselt, üldistavalt ja lihtsustatud kirjeldusena järgmiselt: Hinne Sõnaline kirjeldus 5 või A suurepärane 4 või B väga hea 3 või C hea 2 või D rahuldav 1 või E kasin 0 või F puudulik Madalaim positiivne hinne on 1 või E. Mitteeristava hindamise positiivne tulemus on arvestatud. Õppeasutus kannab hindamissüsteemi kirjeldavasse tabelisse kas tähed või numbrid vastavalt õppeasutuses kasutatavale.

9 Enne 1999/2000 õppeaastat üliõpilaste hindamisel kasutusel olnud hinded kantakse akadeemilisele õiendile koos kehtinud hindamissüsteemi selgitusega. Levinuim hindamissüsteem oli 5-palline, kus positiivsed hinded olid 5, 4 ja 3. Nimetatud hindamissüsteemi puhul kirjeldatakse süsteemi järgmiselt: Hinne Sõnaline kirjeldus 5 väga hea 4 hea 3 rahuldav 2 mitterahuldav 1 puudulik Madalaim positiivne hinne on 3. Mitteeristava hindamise positiivne tulemus on arvestatud. Üliõpilane võib olla alustanud õpinguid enne 1999/2000 õppeaastat, kus kasutusel oli kuni nimetatud ajani kehtinud hindamissüsteem, seejärel jätkanud õpinguid kehtiva hindamissüsteemi ajal. Sellisel juhul võib akadeemilisel õiendil olla näidatud tulemusi kahest või enamast hindamissüsteemist. Vastavalt tuleb punkti 4.4. all kirjeldada kõiki kasutusel olnud hindamissüsteemide kirjeldusi viidates, millise kuupäevani või millisest kuupäevast on ühte või teist hindamissüsteemi kasutatud. 5. Kvalifikatsiooni omandanu õigused 5.1. Edasiõppimisvõimalused Antud punkti alla märgitakse kõrgharidusaste, millele diplomiga tõendatud kvalifikatsioon võimaldab juurdepääsu. Antud juhul võib kasutada kahte varianti: Variant 1 kõrghariduse teine aste kõrghariduse kolmas aste Variant 2 magistriõpe doktoriõpe Doktorikraadi tõendava diplomi korral märgitakse punkti 5.1. alla sõnad doktorikraad on kõrgharidustaseme kõrgeim kvalifikatsioon Pääs tööturule Õppeasutus märgib punkti 5.2. juures diplomiomaniku õigused tööturul, juhul kui need tulenevad õigusaktidest, aga ka võimalused kellena või millisel ametikohal või ametikohtadel võib antud kvalifikatsiooniga töötada. Vastav informatsioon märkida võimalikult täpselt. Näiteks õpetajate koolituse puhul märkida, millises aines ja millises astmes (klassides) võib antud kvalifikatsiooniga õpetada.

10 Kui kutsekvalifikatsioon on nimetatud Euroopa Liidu direktiivi lisas, kanda vastav märge: kvalifikatsioon kuulub automaatsele tunnustamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 21. Reguleeritud hariduse korral kanda vastav märge: reguleeritud haridus vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi artiklile 3 e). Kui õppeasutusele on antud õigus anda lisaks hariduskvalifikatsioonile ka kutset, tuleb akadeemilisele õiendile alates märkida kutse andmine ja viide kutse tasemele Eesti kvalifikatsiooniraamistikus. Soovitav on kasutada kutse andmise puhul järgmist sõnastust: Diplomi omanikule on antud /kutsenimetus/ kutse Eesti kvalifikatsiooniraamistiku /taseme number/ tasemel. 6. Lisainfo 6.1. Lisainfo Lisainfo ja selle kandmine on iga õppeasutuse otsustada vastavalt vajadusele. Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid kohustab kandma informatsiooni õppekavagruppide välishindamise tulemuste kohta. Juhul, kui õppekavagrupp ei ole läbinud välishindamist, kuid kehtib akrediteering, märgitakse andmed akrediteerimise kohta. Akrediteerimise puhul märgitakse, kas õppekava on akrediteeritud või tingimisi akrediteeritud, akrediteerimise kuupäev ja akrediteerimise läbi viinud asutuse nimi. Näiteks: Õppekava on tingimisi akrediteeritud /kuupäev/ kõrghariduse hindamise nõukogu ettepanekul. Lisada tuleb viide akrediteerimisotsuse pikenemisele, kui õppeasutus on taotlenud üleminekuhindamise läbiviimist, kuid õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse otsust ei ole veel kõrgharidusstandardi lisas avaldatud. Näiteks: Õppekava on tingimisi akrediteeritud /kuupäev/ kõrghariduse hindamise nõukogu ettepanekul. Akrediteerimisotsuse kehtivus on Ülikooliseaduse 56 9 lg 1 p 2 alusel pikenenud kuni Õppekavagrupi välishindamise tulemuse korral: Õppekava kuulub õppekavagrupi nimetus õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse /kuupäev/ määrus nr /number/. või Õppekava kuulub õppekavagrupi nimetus õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse määrus nr 178 Kõrgharidusstandard.

11 Lisainfo alla märgitakse ka andmed ühisõppekavade koostöölepingu kohta (näit. lepingu osalised, lepingu kuupäev vm). Täiendavalt võib õppeasutus märkida lisainfoks institutsionaalse akrediteeringu, rahvusvahelised akrediteeringud, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvuse, diplomiomaniku osalemise rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides vm, mida õppeasutus peab oluliseks informatsiooniks tööandjatele, kõrgkoolidele Eestis ja välisriikides, kvalifikatsioonide hindajatele ja pädevatele tunnustamisasutustele Täiendava info allikad Täiendava informatsiooni allikana märgib õppeasutus oma kontaktandmed (asutuse nimi, postiaadress, telefon, faks, meiliaadress ja veebiaadress) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktandmed järgmiselt: Haridus- ja Teadusministeerium Munga Tartu Tel: Faks: E-post: 7. Kinnitus 7.1. Kuupäev Õppeasutus kannab akadeemilise õiendi koostamise kuupäeva Allkirjad Õppeasutuse juhi määratud kahe ametiisiku allkirjad. Ühisdiplomi korral kõigi ühisdiplomit väljaandvate õppeasutuste juhtide poolt määratud isikute allkirjad Nimed Punktis 7.2. allkirja andnud ametiisikute eesnimi või eesnime esitäht ja perekonnanimi Ametikohad Allkirjastanud isikute ametikohad Õppeasutus(t)e pitser(id) Õppeasutuse pitser, ühisdiplomi korral kõigi ühisdiplomi välja andnud asutuste pitserid.

12 8. Eesti kõrgharidussüsteemi kirjeldus Õppeasutus märgib soovitavalt veebiaadressi, kus asub Eesti kõrgharidussüsteemi kirjeldav tekst, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Üks võimalus punkti 8 sõnastamiseks on: Asub Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel, veebiaadressil

13 PEATÜKK II Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) täitmine Õppeasutus kannab ingliskeelsele akadeemilisele õiendile sõnade DIPLOMA SUPPLEMENT, Annex to Diploma No... alla järgmise teksti: This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 1. Information identifying the holder of the qualification 1.1. Family name Õppeasutus kannab punkti 1.1. alla diplomiomaniku perekonnanime Given name Õppeasutus kannab punkti 1.2. alla diplomiomaniku eesnime või eesnimed Date of birth (day/month/year) Õppeasutus kannab punkti 1.3. alla diplomiomaniku sünniaja Personal identification code Õppeasutus märgib diplomiomaniku isikukoodi. Juhul, kui välisriigi kodanikul ei ole isikukoodi, mõni muu isikut identifitseeriv kood. Isikukoodi või muu identifitseeriva koodi puudumisel märgitakse sõnad not applicable. 2. Information identifying the qualification 2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) Kvalifikatsiooni nimetus tuleb kanda originaalis ja täisnimetusena nii, nagu see on kantud diplomile. Näiteks: sotsiaalteaduse bakalaureus; humanitaarteaduse magister (vene keel ja kirjandus); filosoofiadoktor (ärikorraldus); loomaarstikraad. Rakenduskõrghariduseõppe puhul on ettepanek märkida kvalifikatsiooni nimetuseks rakenduskõrgharidusõppe diplom, mille järele sulgudes võib lisada (Diploma of Professional Higher Education).

14 Juhul, kui diplomile on kantud kvalifikatsiooni nimetus nii eesti kui inglise keeles, tuleb punkti 2.1. juures märkida mõlemad. Näiteks: sotsiaalteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Social Sciences Main field(s) of study for the qualification Õppeasutus kannab punkti 2.2. alla õppekava nimetuse, õppekava koodi, Eesti Hariduse Infosüsteemi registreerimise kuupäeva. Õppekava nimetusele lisaks saab märkida peaeriala (juhul, kui erineb õppekava nimetusest), eriala ja/või kõrvaleriala(de) nimetus(ed). Näiteks on õppekava nimetuseks infotehnoloogia, mis on Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud koodiga 2614 ning kõrvalerialaks on multimeedia. Sellisel juhul on ettepanek märkida punkti 2.2. alla järgmiselt: Information Technology (code 2614), the study programme entered into the Estonian Education Information System on Minor field of study: Multimedia. Kui õppekava ja peaeriala nimetused on erinevad, viitavad sõnad the study programme õppekavale ning peaeriala märgitakse sõnadega main field of study. Näiteks kui õppekavaks on ajalugu, peaerialaks lähiajalugu ja kõrvalerialaks kunstiajalugu, on ettepanek märkida järgmiselt: History (code 1234), the study programme entered into the Estonian Education Information System on Main field of study Contemporary History. Minor field of study Art History Name and status of awarding institution (in original language) Punkti 2.3. alla märgitakse kvalifikatsiooni andnud õppeasutuse nimi. Õppeasutuse nimi märgitakse originaalis nii, nagu see on kantud diplomile. Ühisdiplomi korral märgitakse kõigi ühisdiplomi välja andnud (õppe)asutuste nimed. Lisaks õppeasutuse nimele tuleb märkida õppeasutuse tüüp public university, private university, state professional higher education institution, private professional higher education institution vm. Ühisdiplomite korral on soovitav märkida õppeasutuste nimed üksteise alla. Näiteks on ühisõppekava raames andnud diplomi kaks kõrgkooli: Eesti Maaülikool, public university Tallinna Tehnikakõrgkool, state professional higher education institution 2.4. Name and status of institution (if different from 2.3.) administering studies (in original language) Eesti Vabariigis annab diplomi välja õpet korraldav asutus. Kuna õpet korraldav asutus annab välja ka diplomi, märgitakse antud punkti alla märge see 2.3. Punkti 2.4. alla saab ühisõppekavade korral, kus üheks partneriks on välisriigi (õppe)asutus, märkida kõigi partnerasutuste nimed, kus õppetöö toimus. Välisriigi (õppe)asutuste nimed

15 märgitakse originaalis, vajadusel translitereerituna (või transkribeerituna juhul, kui translitereerimine ei ole võimalik), kui asutuse nimi originaalis ei ole ladina tähestikus. Kui ühisõppekava raames on partneriks välisriigi (õppe)asutus, kus toimub ka õppetöö, on üks võimalustest märkida järgmiselt: Joint study programme with Danmarks tekniske universitet (Denmark), public university 2.5. Language(s) of instruction Õppeasutus kannab punkti 2.5. alla keele või keeled, milles õppetöö toimus. Õppekeel on õppetöö läbiviimise keel, mis on määratud õppekavas. Näiteks: Estonian 3. Information on the level of the qualification 3.1. Level of qualification Õppeasutus märgib kõrgharidustaseme astme ja Eesti kvalifikatsiooniraamistiku ja Euroopa ühtse elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku tasemed. Eesti kõrgharidussüsteemi astmeid arvestades on järgmised võimalused: 1) bakalaureusekraadi ja rakenduskõrgharidusõppe diplomi korral: first cycle higher education, Estonian Qualifications Framework Level 6, European Qualifications Framework Level 6; 2) magistrikraadi korral: second cycle higher education, Estonian Qualifications Framework Level 7, European Qualifications Framework Level 7; 3) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava täitmisel antava kvalifikatsiooni korral: integrated first and second cycle higher education, Estonian Qualifications Framework Level 7, European Qualifications Framework Level 7; 4) doktorikraadi korral: third cycle higher education, Estonian Qualifications Framework Level 8, European Qualifications Framework Level Official length of programme Punkti 3.2. alla märgib õppeasutus nii nominaalkestuse kui ka õppekava mahu ainepunktides. Näiteks: 3 years, 180 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) credits Access requirement(s) Õppe alustamise tingimusena märgib õppeasutus õppele juurdepääsuks ehk vastuvõtul kandideerimiseks nõutava kvalifikatsiooni.

16 Kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe) ja integreeritud õppe korral märgitakse juurdepääsu kvalifikatsioonina: gümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education; magistriõppe puhul: bakalaureusekraad (Bachelor s degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or a corresponding qualification; doktoriõppe korral: magistrikraad (Master s degree) or a corresponding qualification. 4. Information on the contents and results gained 4.1. Mode of study Punkti 4.1. all märgib õppeasutus diplomiomaniku õppekoormuse, märkides vastavalt kas täiskoormus (full time) või osakoormus (part time). Juhul, kui diplomiomanik vahetas õppimise käigus koormust ning koormuste osakaal on määratletav, on soovitav märkida mõlemad koos viitega, millises mahus õpiti osakoormusel, millises mahus täiskoormusel. Näiteks: full time (120 ECTS credits), part time (60 ECTS credits). Kui diplomiomanik on õppinud nii osa- kui täiskoormusega ning mahud koormuste korral ei ole määratletavad, märgitakse koormusena lõpetamise hetkel olnud koormus. Eksternõppe korral, kus õppekoormust ei ole kehtestatud, on ettepank märkida unspecified. Varem kehtinud õppevormide korral märgitakse statsionaarse õpe puhul full time, kaugõpe korral part time Programme requirements Õppekava täitmise tingimusena märgib õppeasutus andmed, millises mahus on vaja sooritada õppeaineid vastavalt õppekava ülesehitusele, aineliigitusele ja õppeasutuses kasutatavale terminoloogiale, näit. erialaained, valdkonnaained, peaained, kohustuslikud ained, valikained, kõrvalained, vabaained või viited vajalikele moodulitele ja nende mahtudele. Samuti on soovitav märkida nõuded ja maht praktikale ja/või muule õppetööga seonduvale, mis on kinnitatud õppekavaga ning mida peab õppur tegema, et täita õppekava tingimused. Lisaks märgitakse lõpetamiseks vajalikud nõuded (lõputöö, lõpueksam(id)) ja nende maht ainepunktides. Näiteks: the study programme consists of general courses (20 ECTS credits), subject specific courses (110 ECTS credits), specialisation courses (30 ECTS), elective courses (15 ECTS) and a final thesis (5 ECTS credits). Antud punkti all tuleb näidata õppekavaga ettenähtud mahte ja nõudeid, mitte seda, millises mahus diplomiomanik tegelikult õppekava täitis ja kuidas oli jaotus tema ainete osas.

17 Lisaks märgib õppeasutus punkti 4.2. alla õppekava õpiväljundid. Soovitavalt nii, nagu kantud õppeinfosüsteemi (ÕIS). Näiteks: Learning outcomes: The graduate - has systematic overview of the main definitions and basic principles of law, the nature and elements of the legal system and relationship between law and society, is familiar with the main theoretical legal schools of thought, development directins and current issues, the structure of law, and the hierarchy of law, - knows the special features of European Union, international, civil and common law legal systems and their interrelation, - knows how legal norms are created in Estonian, European Union and international law, - understands the historical development of law and the integration of jurisdictions within the context of globalisation, - recognises the interdisciplinary connections with other fields of science (especially social sciences), - has aqcuired decision-making, argumentation, analysis, logical thinking skills, can use the knowledge acquired in analysing and solving legal problems, - takes within professional activity into account the diversity of opinions in a society; follows the principles of rule of law, democracy, equal treatment, tolerance, and acts ethically in application of knowledge as well as is familiar with the requirements for professional activities, - is prepared for continuing studies in the Master level. Andmed õppekava õpiväljundite kohta kantakse juhul, kui need on kirjeldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse a määrusele nr 178 Kõrgharidusstandard Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained Punkti 4.3. all märgib õppeasutus õppeainete ja/või moodulite nimetused inglise keeles, mahu ainepunktides, arvestamise kuupäevad, hindamise tulemused, õppeainete ja/või moodulite kogumahu, lõputöö pealkirja ning varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused. Näiteks: Course ECTS Date Grade credits Estonian A

18 Bachelor thesis: Title of thesis B Total workload in ECTS credits: Õppeasutuse otsusel võib lisaks märkida õppeainete ja/või moodulite koodid ning õppejõudude nimed. Õppejõudude nimede puhul on soovitav märkida nii ees- kui perekonnanimi või eesnime initsiaal ja perekonnanimi. Juhul, kui õppeasutus kannab lisaks nõutavale teabele ka õppekava koodi ja/või õppejõu nime, on vajalik informatsioon võimalik paigutada näiteks: Course Course ECTS Date Grade Teaching code credits staff member EEX001 Estonian A Jaak Kask Bachelor thesis: Title of thesis B Maie Kuusk Total workload in ECTS credits Punkti 4.3. alla märgib õppeasutus lisaks varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) seotud andmed vastavalt Diplomi ja akadeemilise õiendi statuudile ja vormidele. Vastavalt statuudile märgib õppeasutus formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel: 1) õppeaine ja/või mooduli nimetuse inglise keeles. Juhul, kui teise õppeasutuse õppeaine ja/või mooduli nimetus ei ole esitatud inglise keeles, märgitakse nimetus originaalkeeles, vajadusel translitereerituna ning lisatakse tõlge inglise keelde; 2) maht ainepunktides (ECTS); 3) õppeasutuse nimi (originaalkeeles, vajadusel translitereerituna (või transkribeerituna) või ametlik nimi inglise keeles); 4) välisriigi õppeasutuse korral lisatakse õppeasutuse nime järele riigi nimi; 5) arvestamise (s.o. sooritamise) kuupäev; 6) hindamise tulemus (juhul, kui välisriigi õppeasutuse hindamissüsteem erineb kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat (mittediferentseeritud) hindamist, kus arvestamise korral on positiivne tulemus arvestatud (pass). Enne 1999/2000 õppeaastat Eesti kõrgharidust andvate õppeasutuste poolt kasutusel olnud hinded kantakse akadeemilisele õiendile üle kehtinud hindamissüsteemi kohaselt).

19 Teise õppeasutuse aine või mooduli koodi ja õppejõu kohta käivate andmete olemasolul võib õppeasutus lisada vastava koodi ja/või õppejõu nime. Mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel märgitakse õppeasutuse poolt: 1) õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus inglise keeles; 2) maht ainepunktides (ECTS); 3) arvestamise kuupäev ja hindamise tulemus mitteeristava (mittediferentseeritud) hindega pass. Mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel tähistab õppeasutus aine märkega recognised on the basis of prior learning. Näide varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise märkimiseks ja tähistamiseks: Course ECTS Date Grade credits English A Microeconomics B Statistics B Principles of Macroeconimics¹ Pass Kansainvälinen liiketoiminta (International Business Administration)² Pass Entrepreneurship³ Pass Marketing Management A ¹ Courses are taken at University of Bedford (United Kingdom) ² Courses are taken at Helsingin kauppakorkeakoulu (Finland) ³ Recognised on the basis of prior learning 4.4. Grading scheme(s) Kui hindamine on toimunud vastavalt haridusministri a määrusele nr 10 Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtne hindamissüsteem ja/või haridus- ja teadusministri a määrusele nr. 71 Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega, on soovitav näidata hindamissüsteemi üheselt, üldistavalt ja lihtsustatud kirjeldusena järgmiselt: Grade Description 5 or A excellent 4 or B very good 3 or C good

20 2 or D satisfactory 1 or E sufficient 0 or F insufficient The minimum passing grade is 1 or E, in the Pass/Fail assessment it is Pass. Õppeasutus kannab hindamissüsteemi kirjeldavasse tabelisse kas tähed või numbrid vastavalt õppeasutuses kasutatavale. Enne 1999/2000 õppeaastat üliõpilaste hindamisel kasutusel olnud hinded kantakse akadeemilisele õiendile koos kehtinud hindamissüsteemi selgitusega. Levinuim hindamissüsteem oli 5-palline, kus positiivsed hinded olid 5, 4 ja 3. Nimetatud hindamissüsteemi puhul kirjeldatakse süsteemi järgmiselt: Grade Description 5 very good 4 good 3 satisfactory 2 unsatisfactory 1 poor The minimum pass grade is 3, in the Pass/Fail assessment it is Pass. Üliõpilane võib olla alustanud õpinguid enne 1999/2000 õppeaastat, kus kasutusel oli kuni nimetatud ajani kehtinud hindamissüsteem, seejärel jätkanud õpinguid kehtiva hindamissüsteemi ajal. Sellisel juhul võib akadeemilisel õiendil olla näidatud tulemusi kahest või enamast hindamissüsteemist. Vastavalt tuleb punkti 4.4. all kirjeldada kõiki kasutusel olnud hindamissüsteemide kirjeldusi viidates, millise kuupäevani või millisest kuupäevast on ühte või teist hindamissüsteemi kasutatud. 5. Information on the function of the qualification 5.1. Access to further study Antud punkti alla märgitakse kõrgharidusaste, millele diplomiga tõendatud kvalifikatsioon võimaldab juurdepääsu. Antud juhul võib kasutada kahte varianti: Variant 1 access to second cycle higher education access to third cycle higher education Variant 2 Master s studies Doctoral studies Doktorikraadi tõendava diplomi korral märgitakse punkti 5.1. alla the doctoral degree is the highest qualification in the Estonian higher education system.

21 5.2. Professional status Õppeasutus märgib punkti 5.2. juures diplomiomaniku õigused tööturul, juhul kui need tulenevad õigusaktidest, aga ka võimalused kellena või millisel ametikohal või ametikohtadel võib antud kvalifikatsiooniga töötada. Vastav informatsioon märkida võimalikult täpselt. Näiteks õpetajate koolituse puhul märkida, millises aines ja millises astmes (klassides) võib antud kvalifikatsiooniga õpetada. Kui kutsekvalifikatsioon on nimetatud Euroopa Liidu direktiivi lisas, kanda vastav märge: the qualification gives eligibility for automatic recognition according to Directive 2005/36/EC Article 21. Reguleeritud hariduse korral kanda vastav märge: regulated education according to Directive 2005/36/EC Article 3 e). Kui õppeasutusele on antud õigus anda lisaks hariduskvalifikatsioonile ka kutset, tuleb akadeemilisele õiendile alates märkida kutse andmine ja viide kutse tasemele Eesti kvalifikatsiooniraamistikus. Soovitav on kasutada kutse andmise puhul järgmist sõnastust: The professional title of /kutse nimetus/ is awarded, Estonian Qualifications Framework Level 7 qualification. 6. Additional information 6.1. Additional information Lisainfo ja selle kandmine on iga õppeasutuse otsustada vastavalt vajadusele. Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid kohustab kandma informatsiooni õppekavagruppide välishindamise tulemuste kohta. Juhul, kui õppekavagrupp ei ole läbinud välishindamist, kuid kehtib akrediteering, märgitakse andmed akrediteerimise kohta. Akrediteerimise puhul märgitakse, kas õppekava on akrediteeritud või tingimisi akrediteeritud, akrediteerimise kuupäev ja akrediteerimise läbi viinud asutuse nimi. Näiteks: The study programme was conditionally accredited on /kuupäev/ by Estonian Higher Education Quality Assessment Council. Lisada tuleb viide akrediteerimisotsuse pikenemisele, kui õppeasutus on taotlenud üleminekuhindamise läbiviimist, kuid õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse otsust ei ole veel kõrgharidusstandardi lisas avaldatud. Näiteks: The study programme was conditionally accredited on /kuupäev/ by Estonian Higher Education Quality Assessment Council. On the basis of University Act 56 9 (1) 2) the validity of the accreditation decision was extended until Õppekavagrupi välishindamise tulemuse korral:

22 The study programme is included in the study programme group of /õppekavagrupi nimetus/ and the studies may be conducted according to Government of the Republic Regulation No. /number/ of /kuupäev/. või The study programme is included in the study programme group of /õppekavagrupi nimetus/ and the studies may be conducted according to Government of the Republic Regulation No. 178 of Standard of Higher Education. Lisainfo alla märgitakse ka andmed ühisõppekavade koostöölepingu kohta (näit. lepingu osalised, lepingu kuupäev vm). Täiendavalt võib õppeasutus märkida lisainfoks institutsionaalse akrediteeringu, rahvusvahelised akrediteeringud, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvuse, diplomiomaniku osalemise rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides vm, mida õppeasutus peab oluliseks informatsiooniks tööandjatele, kõrgkoolidele Eestis ja välisriikides, kvalifikatsioonide hindajatele ja pädevatele tunnustamisasutustele Further information sources Täiendava informatsiooni allikana märgib õppeasutus oma kontaktandmed (asutuse nimi, postiaadress, telefon, faks, meiliaadress ja veebiaadress) ning Eesti ENIC/NARIC keskuse kontaktandmed järgmiselt: Estonian ENIC/NARIC (Academic Recognition Information Centre) Archimedes Foundation L.Koidula 13A Tallinn ESTONIA Tel: Fax: Certification of the supplement 7.1. Date Õppeasutus kannab akadeemilise õiendi koostamise kuupäeva Signatures Õppeasutuse juhi määratud kahe ametiisiku allkirjad. Ühisdiplomi korral kõigi ühisdiplomit väljaandvate õppeasutuste juhtide poolt määratud isikute allkirjad.

23 7.3. Names Punktis 7.2. allkirja andnud ametiisikute eesnimi või eesnime esitäht ja perekonnanimi Capacity Allkirjastanud isikute ametikohad Official stamp or seal Õppeasutuse pitser, ühisdiplomi korral kõigi ühisdiplomi välja andnud asutuste pitserid. 8. Information on the Higher Education System of Estonia Lisatakse tekst, mis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

24 EESTI VABARIIK VAPP Diplomi kujundamise näidis XXXXXX KÕRGKOOL DIPLOM Xxxxxx Kõrgkool tunnistab, et Eesnimi Perekonnanimi isikukood on täitnud õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava ja talle on antud sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad Bachelor of Arts in Social Sciences Rektor ees- ja perekonnanimi /allkiri/ (õppeasutuse pitser) (teine ametiisik) ees- ja perekonnanimi /allkiri/ (koht, kuupäev) DIPLOMI SEERIA JA NUMBER

25 VAPP EESTI VABARIIK Akadeemilise õiendi näidis XXXXXX KÕRGKOOL AKADEEMILINE ÕIEND diplomi nr /seeria ja number/ juurde Akadeemiline õiend järgib Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja UNESCO/CEPES väljatöötatud vormi. Akadeemilise õiendi eesmärgiks on anda piisavat sõltumatut teavet rahvusvahelise läbipaistvuse ning kvalifikatsiooni õiglase akadeemilise ja erialase tunnustamise parandamiseks. See dokument kirjeldab kvalifikatsiooni tõestaval originaaldokumendil nimetatud isiku edukalt lõpetatud õpingute olemust, taset, konteksti, sisu ja staatust. Dokument ei sisalda väärtusotsustuste, samaväärsuse avalduste ega tunnustusega seotud ettepanekuid. Teave esitatakse iga punkti kohta. Juhul kui teavet ei esitata, antakse selgitus selle põhjuse kohta. 1. KVALIFIKATSIOONI OMANDANUD ISIK 1.1. Perekonnanimi Kuusk 1.2. Eesnimi Jüri 1.3. Sünniaeg (päev/kuu/aasta) Isikukood KVALIFIKATSIOON 2.1. Kvalifikatsiooni nimetus (originaalkeeles) sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences 2.2. Õppekava nimetus õigusteadus (kood 1234) õppekava on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Õppeasutuse nimi (originaalkeeles) ja tüüp Xxxxxx Kõrgkool, eraõiguslik ülikool 2.4. Õpet korraldav asutus (juhul, kui erineb diplomi väljaandnud õppeasutusest) vt. p Õppekeel(ed) eesti 3. KVALIFIKATSIOONI TASE 3.1. Tase kõrghariduse esimene aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase 3.2. Õppekava nominaalkestus 3 aastat, 180 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti (EAP)

26 3.3. Õppe alustamise tingimused gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon 4. ÕPPEKAVA SISU JA SELLE TÄITMISE TULEMUSED 4.1. Õppekoormus täiskoormus 4.2. Õppekava täitmise tingimused õppekava sisaldab üldaineid (20 EAP), erialaaineid (110 EAP), kõrvalaineid (30 EAP), valikaineid (15 EAP) ja bakalaureusetööd (5 EAP) Õppekava õpiväljundid: Õppekava lõpetanu: - omab süsteemset ülevaadet õiguse põhimõistetest ja õigusteaduse aluspõhimõtetest, õigussüsteemi olemusest ja elementidest ning õiguse seostest ühiskonnaga, tunneb õiguse peamisi teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ning aktuaalseid probleeme, õiguse struktuuri ning õigusnormide hierarhiat ja paiknemist, - tunneb Euroopa Liidu, rahvusvahelise õiguse, mandri-euroopa ja anglo-ameerika õigussüsteemide eripärasid ja omavahelist suhestumist, - teab, kuidas luuakse õigusnorme Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses, - mõistab õiguse tekkelugu ja kujunemist ning jurisdiktsioonide lõimumisest üleilmastumise kontekstis, - oskab ära tunda õiguse interdistsiplinaarseid seoseid teiste teadusvaldkondadega (eriti sotsiaalteadused), - on omandanud otsustuse, argumentatsiooni, analüüsi ja loogilise mõtlemise võime, oskab omandatud teadmisi kasutada õiguslike probleemide püstitamisel analüüsimisel ja lahendamisel, - võtab oma tegevuses arvesse ühiskonnas esinevate väärtuste mitmekesisust ja lähtub oma erialases töös õigusriikluse, demokraatia, võrdse kohtlemise, sallivuse põhimõtetest, ning tegutseb oma erialaste teadmiste rakendamisel eetiliselt ja tunneb kutsealase tegevuse nõudeid, - on ette valmistatud magistritasemel õpingute jätkamiseks Õppekava täitmise tulemused Õppeaine Maht Kuupäev Tulemus ainepunktides (EAP) Inglise keel 5, A Mikroökonoomika 4, B Statistika 2, B Principles of Macroeconimics (Makroökonoomika alused)¹ 4, arvestatud Kansainvälinen liiketoiminta (Rahvusvaheline ärijuhtimine)² 4, arvestatud Ettevõtte juhtimine³ 3, arvestatud Turunduse juhtimine 2, A Tsiviilõigus 1, C

27 Tööõigus 2, D Bakalaureusetöö: Liberaalne sotsialism halduskohtus ja selle ennetamine 5, B Õppeainete maht kokku 180,0 ¹ Ülikoolis University of Bedford (Suurbritannia) läbitud õppeained ² Ülikoolis Helsingin kauppakorkeakoulu (Soome) läbitud õppeained ³ Arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal 4.4. Hindamissüsteem(id) Hinne Sõnaline kirjeldus A suurepärane B väga hea C hea D rahuldav E kasin F puudulik Madalaim positiivne hinne on E. Mitteeristava hindamise positiivne tulemus on arvestatud. 5. KVALIFIKATSIOONI OMANDANU ÕIGUSED 5.1. Edasiõppimisvõimalused magistriõpe 5.2. Pääs tööturule õigus töötada juriidilist kõrgharidust eeldaval ametikohal 6. LISAINFO 6.1. Lisainfo Õppekava kuulub õiguse õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia. Vabariigi Valitsuse määrus nr Kõrgkool kuulub Euroopa Kõrgkoolide Liitu EAACC Täiendava info allikad Õigusteaduskond Haridus- ja Teadusministeerium Xxxxxx Kõrgkool Munga 18 Tänav Tartu Indeks Linn www Tel: Tel: Faks:

28 Faks: E-post: 7. KINNITUS 7.1. Kuupäev Allkirjad 7.3. Nimed 7.4. Ametikohad /allkiri 1/ /allkiri 2/ ees- ja perekonnanimi 1 ees- ja perekonnanimi Õppeasutus(t)e pitser(id) dekaan õppeosakonna sekretär /õppeasutuse pitser/ 8. EESTI KÕRGHARIDUSSÜSTEEMI KIRJELDUS Asub Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel, veebiaadressil

29 Ingliskeelse akadeemilise õiendi näidis VAPP REPUBLIC OF ESTONIA XXXXXX KÕRGKOOL Xxxxxx University of Applied Sciences DIPLOMA SUPPLEMENT Annex to Diploma No. /seeria ja number/ This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1. Family name Kuusk 1.2. Given name Jüri 1.3. Date of birth (day/month/year) Personal identification code INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences 2.2. Main field(s) of study for the qualification Law (code 1234), the study programme entered into the Estonian Education Information System on Name and status of awarding institution (in original language) Xxxxxx Kõrgkool, private university 2.4. Name and status of institution (if different from 2.3.) administering studies (in original language) see Language(s) of instruction Estonian

30 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1. Level of qualification first cycle higher education, Estonian Qualifications Framework Level 6, European Qualifications Framework Level Official length of programme 3 years, 180 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) credits 3.3. Access requirement(s) gümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education 4. INFORMATION ON THE CONTENS AND RESULTS GAINED 4.1. Mode of study full time 4.2. Programme requirements the study programme consists of general courses (20 ECTS credits), subject specific courses (110 ECTS credits), specialisation courses (30 EAP), elective courses (15 EAP) and a final thesis (5 ECTS credits) Learning outcomes: The graduate: - has systematic overview of the main definitions and basic principles of law, the nature and elements of the legal system and relationship between law and society, is familiar with the main theoretical legal schools of thought, development directins and current issues, the structure of law, and the hierarchy of law, - knows the special features of European Union, international, civil and common law legal systems and their interrelation, - knows how legal norms are created in Estonian, European Union and international law, - understands the historical development of law and the integration of jurisdictions within the context of globalisation, - recognises the interdisciplinary connections with other fields of science (especially social sciences), - has aqcuired decision-making, argumentation, analysis, logical thinking skills, can use the knowledge acquired in analysing and solving legal problems, - takes within professional activity into account the diversity of opinions in a society; follows the principles of rule of law, democracy, equal treatment, tolerance, and acts ethically in application of knowledge as well as is familiar with the requirements for professional activities, - is prepared for continuing studies in the Master level Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained Course ECTS Date Grade credits English A Microeconomics B Statistics B Principles of Macroeconimics¹ Pass Kansainvälinen liiketoiminta

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.01.2006 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 10.04.2009 Avaldamismärge: Vastu võetud 12.03.2003 nr 76 RT

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2013 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2014 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand ÕPPEKAVA VORM 1 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI KEELES ÕPPEKAVA NIMETUS 2 INGLISE KEELES 3 ÕPPEKAVA KOOD 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool Muutuste juhtimine ühiskonnas Change Management in Society 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

EESTI HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL

EESTI  HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL KINNITAN Valvo Paat EHTE rektor EHTE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 3 1.1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala... 3 1.2 Õpetatavad kutse- ja erialad, haridustasemed... 3 2 ÕPPEKORRALDUSE

Rohkem

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine Õppeaine nimetus Operating System Administration Õppeaine nimetus inglise keeles I233 Ainekood Ai

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine Õppeaine nimetus Operating System Administration Õppeaine nimetus inglise keeles I233 Ainekood Ai Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine Õppeaine nimetus Operating System Administration Õppeaine nimetus inglise keeles I233 Ainekood Aineprogrammi versioon 1 Kinnitamise kuupäev Õppekava(d):

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018

Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018 Eesti Lennuakadeemia LENNUNDUSETTEVÕTTE KÄITAMISE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2018/2019 Tartu 2018 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Õppekava nimetus inglise keeles Õppekava kõrghariduslik aste Õppetöö vorm Õppeasutus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ppeasutus:

ppeasutus: Õppeasutus: TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood: 70003980 Õppekava nimetus: (eesti ja inglise keeles) TEGEVUSTERAPEUT OCCUPATIONAL THERAPIST Õppekava tase : rakenduskõrgharidus Õppe valdkond:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Tartu Lennukolledž

Tartu Lennukolledž Eesti Lennuakadeemia LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕPPEKAVA Õppekava versioon: 2019/2020 Tartu 2012 ÜLDTEAVE Õppekava nimetus Lennuliiklusteenindus Õppekava nimetus inglise Air Traffic Services keeles Õppekava

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem