(Microsoft Word _04_08_EKA_V\365istlus\374lesanne_toomaseparandused2energiath-tagasi)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word _04_08_EKA_V\365istlus\374lesanne_toomaseparandused2energiath-tagasi)"

Väljavõte

1 AVATUD IDEEKONKURSS Eesti Kunstiakadeemia õppehoone arhitektuurivõistlus Kotzebue tn 1 Tallinnas VÕISTLUSÜLESANNE Ideekonkursi hanketingimuste lisa 1 Võistlusülesande koosseis 1. Võistlusülesande üldosa 2. Ümbritsev linnaruum ja selle areng 3. Olemasoleva hoonestuse kirjeldus 4. Põhitingimused võistlustööde lahendusele 5. Võistlusülesande lisad 6. Info objektiga tutvumiseks Ideekonkursi korraldajad: Riigi Kinnisvara AS, Kontakt: Ivar Piirsalu, ivar.piirsalu@rkas.ee Eesti Kunstiakadeemia Kontakt: Toomas Johanson, toomas.johanson@artun.ee Võistlusülesande koostaja: Toomas Paaver, OÜ Linnalahendused kontakt , paaver@linnalahendused.ee 1

2 1. Võistlusülesande üldosa 1.1 Võistluse eesmärk Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 kinnistule Eesti Kunstiakadeemia õppehoone parim võimalik arhitektuurne lahendus ja vahetu ümbruse välisruumi lahendus. Võistlusel otsitakse tänapäevastele vajadustele vastava, linnaruumi sobituva ja tugeva sümboolse väärtusega esindusliku ülikoolihoone lahendust, mis kasutab maksimaalselt olemasoleva hoonestuse väärtusi. Võistleja peab lisaks arvestama eesmärki ehitada hoone valmis ja avada aasta detsembris, mõeldes muuhulgas ka võimalikult madalatele ehitus- ja ülalpidamiskuludele ning võimalikult riskivabale ehitusloa menetlusele. 1.2 Võistluse objekti kirjeldus Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 kinnistu (edaspidi lühendatult Kotzebue tn 1) asub Põhja-Tallinna linnaosas Kalamaja asumis. Kinnistu pindala on 4429 m 2. Ehitisregistri andmetel on olemasoleva hoonestuse suletud netopind m 2, ehitusalune pind 3384 m 2, kubatuur m 3, kõrgus kuni 6 korrust, absoluutkõrgus max 42 m. Maapind asub absoluutkõrgusel ca 14 m, maapinna reljeef on tasane. Kinnistu on tihedalt hoonestatud AS Suva tootmishoonete kompleksiga, ehitatud ca 10 etapis XX sajandi jooksul. Hoonekompleksi aastal ehitatud osa on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all, reg nr Võistlustööga tuleb lahendada EKA peahoone arhitektuurne eskiis ning välisruumi eskiis maa-alal, mida piiritleb Kotzebue tn 1 kinnistu läänepoolne piir ning liiklusskeemil (LISA 10) näidatud kõnniteede välispiir kinnistu põhja-, ida- ja lõunapoolses küljes. 1.3 Võistlustöö vajalik maht Võistlustöö tuleb esitada järgmises mahus Esitada jäikadel planšettidel (mõõt A1; püstformaadis) ja dubleerituna digitaalselt pdf formaadis, järgmises mahus: Asendiplaan, 1:500. Asendiplaan esitada LISA 6 joonisel näidatud ulatuses. Võistluse objekti (kirjeldatud p 1.2) ulatuses lahendada kavandatavad maapinna katendid, millelt on loetav jalakäijate ja sõidukite liikumisskeem ja hoone sissepääsud. Esitada projekteeritavad kõrgusmärgid 10cm täpsusega, tugimüürid, kaldteed, trepid, piirded, autode ja jalgrataste parkimiskohad ning teenindava transpordi liikumiseks vajalik ruum. Soovitavalt näidata ka välisruumi kujunduse ja välisvalgustuse üldistatud lahendus, haljastus ja välisruumi mööbel. Asendiplaanile võib lisada välisruumi elementide täpsemaid jooniseid. Hoonestuse plaanid 1:250 kõigi korruste kohta. Plaanidel esitada hoone ruumijaotus, eristades (soovitavalt taustavärviga) avalikud ja suletud tsoonid ning reservpinna selle olemasolul. Plaanidel esitada vertikaalühendused, olemasolevate hoonete säilivad kandvad konstruktsioonid ning uute hoonete eeldatav kandva konstruktsiooni üldlahendus. Maapinna tasandiga seotud plaanil näidata ka välisruumi lahendus võistluse maa-ala piires. Hoonestuse lõiked 1:250, sidudes lõigetel uued hooneosad säilivate hooneosadega ja välisruumiga. 2

3 Hoonestuse vaated 1:250 sellises mahus, millest selgub hoonestuse fassaadide terviklik lahendus, avatäidete ja fassaadimaterjalide jaotus. Visualiseeriv materjal, sealhulgas vähemalt 3-4 visualiseerivat pilti (sh vähemalt 1 interjöörist), rõhutades olemasolevatele hoonetele võistlustöö lahendusega lisatavaid uusi hooneosi. Soovitavalt lisada lahendust illustreerivad ja põhjendavad üldistatud skeemid vabas vormis Esitada köidetuna A4 formaadis kausta ja dubleerituna digitaalselt pdf formaadis: Seletuskirja üldosa, milles tuleb anda arhitektuurse idee ja lahenduse kirjeldus ning põhjendused. Konstruktiivsete lahenduste üldine kirjeldus arvestades erinevate hooneosade erisusi ning võimalike erilahenduste puhul piisavad selgitused nende mõistmiseks, mis võimaldab eksperdil hinnata lahenduse teostatavust ja suurusjärguliselt hinnata eeldatavat ehitusmaksumust. Tabelivorm Lisa 12. Selgitused energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse (nt taaskasutuse) ja kasutatavate lahenduste majandusliku otstarbekuse osas arvestades mh energiatõhususe miinimumnõuete määrusest tulenevaid nõudeid Kokkuvõte tehnilistest näitajatest, mille hulgas anda hoone ning selle selgelt eristatavate osade suletud netopind ja tulenevalt lahendusest reservpinna olemasolul selle suletud netopind. Võistlustingimustest kõrvalekaldumise korral tuleb esitada kõrvalekaldumise põhjused, võimaldades eksperdil ja žüriil hinnata vastavust võistluse eesmärkide ja põhitingimustega Korruste plaanidel esitada ruumide suletud netopinnad. Ruumiprogrammi väiksemate ruumide liitmine ja üldistatud käsitlus plaanidel on aktsepteeritav, juhul kui võistlustöö veenab, et nende ruumide eesmärgipärane lahendamine on edasisel projekteerimisel võimalik. Võistlustöö peab olema veenev selles mõttes, et kõikvõimalikud esilekerkivad tehnilised küsimused saab lahendada hilisema projekteerimise käigus ilma terviklahendust oluliselt muutmata Asendiplaan ja korruste plaanid esitada ilmakaarte tavapärase orientatsiooni järgi (põhjasuund ülemises küljes). 1.4 Võistlustöö hindamise kriteeriumid Võistluse žürii hindab võistlustööde lahenduse: 1. Ruumilahenduse funktsionaalsust ja paindlikkust, vastavust EKA vajadustele. Liikumisvõimaluste ja seoste inimsõbralikkust, arvestades seoseid hoone osade vahel ning hoone ja ümbritseva linnaruumi vahel. (50 % osakaal). 2. Arhitektuurse terviklahenduse esinduslikkust ja sobivust XXI sajandi kunstikõrgkoolile, lahenduse sümboolse väärtuse mõju, selle eripärasust ja uuenduslikkust. Olemasolevate kultuuriväärtuste ja ümbritseva miljöö tunnetust. (25 % osakaal) 3. Majanduslikult otstarbeka ehitamise (ehitusmaksumuse), energiatõhususe, edasise ülalpidamise kulude, parkimiskohtade arvu jm praktiliste eesmärkide arvestamist sh olemasolevate konstruktsioonide kasutatavust edasisel projekteerimisel ja ehitamisel, pidades silmas muuhulgas ka võimalikult väikeseid riske menetlus- ja ehitusprotsessis. (25 % osakaal). 3

4 2. Ümbritseva linnaruumi areng 2.1 Üldist Võistluse objekt asub Tallinnas Kalamaja asumis. Piirkonna võimalike arengusuundadega tutvumiseks väärib taustainfona ülevaatamist järgnev materjal: Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring Vana-Kalamaja tänavaruumi algatus Võistlustöö koostamisel tasub lisaks pidada silmas, et arvestades ülelinnaliselt oluliste objektide perspektiivseid arenguid võistlusala ümbruses (Balti jaama, Skoone bastioni, Kultuurikatla, Linnahalli, Linnavalitsuse uue administratiivhoonega seotud arendused), võib EKA peahoonele kavandatud asukoht kujuneda tuleviku linnaruumis tunnetuslikult märgatavalt kesksemaks, kui see on täna. 2.2 Trammitee ja Rannamäe tee vaheline maa-ala Lähiümbruse linnaruumi eeldatavatest arengutest tulevikus seostub EKA peahoonega kõige rohkem Põhja pst ja Rannamäe tee vahelise ala, Balti jaama ja Skoone bastioni vahelises lõigus, asuva hoonestamata ala (valdavalt reformimata riigimaa) tulevik. Sellele maa-alale on eelmisel kümnendil koostatud visioone Balti jaamaga seotud, erinevaid ühistranspordi liike siduva riigisisese ühistranspordi sõlmpunkti edasiarendamiseks. Ühistranspordi jätkuv areng võib kaasa tuua selle maa-ala ning Balti jaama ümbruse senisest veelgi intensiivsema kasutamise jalakäijate poolt, samuti jalakäijate hulga kasvu ka hargnevatel teedel erinevates suundades. Samal ajal on maa-alal vajalik autoteede võrgustiku läbimõeldud areng, samuti eksisteerib vajadus maapealse või maa-aluse parkimissüsteemi järele. Maaala jääb Tallinna vanalinna kindlustuste vööndisse, mis tähendab, et maa-aluses osas võib olla säilinud kaitserajatiste osi. Ala on tunnetatav vanalinna ümbritsevate bastionite alale kujunenud parkide vööndi osana, mis moodustab niiöelda puhvri vanalinna ja Kalamaja vahel. Rõhutamist väärib muuhulgas ka maatüki ajalugu endise raudteekoridorina Balti jaamast sadamasse. Maa-ala kvaliteetseks arendamiseks on vaja terviklikku ruumilist lahendust, mis seostab omavahel hulga erinevaid ruumilise arengu teemasid. Kokkuvõttes on tegu mitmeid linnavõrgustikke siduva keeruka sõlmega, mis asjakohaste ja inimsõbralike ruumiliste lahenduste leidmise ja realiseerimise korral saab kujuneda üheks kesksemaks avalikuks ruumiks Tallinnas. Ka Kunstiakadeemia peahoone jääb olulise objektina seda ruumi elavdama ja rikastama. 4

5 2.3 Põhja pst ja trammitee vaheline maa-ala (võistlusala lõunakülg) Kotzebue tn 1 kinnistust lõunasse, Põhja pst allee ja trammitee vahele jääb vähekasutatav muruplats reformimata riigimaal. Põhja pst eemaldub selles lõigus trammiteest, jättes kahe trassi vahele teravnurkse maa-ala. Sellise pöördega tänavasiht on eksisteerinud juba ammu enne tehase Rauaniit rajamist ning markeerib Tallinna ajalooliste kindlustuste piire. Samale joonele on rajatud praegune Põhja pst allee. Hiljem on bastionivööndisse rajatud raudtee ja trammitee. Balti jaamast sadamasse viinud endisest raudteest on tänaseni säilinud tupikraudtee rööpad, mis peagi ilmselt samuti likvideeritakse. Üheskoos EKA ehitusega Kotzebue 1 kinnistule on otstarbekas kaaluda selle muruplatsi (kindlustusvööndi piiri/allee sihi ja raudtee/trammitee sihi vahel) suuremate investeeringuteta kasutuselevõttu Kunstiakadeemiaga sünergias toimiva avaliku ruumina ( kunstiplats vms). Võistlustöö võib pakkuda sellekohaseid lahendusi, kuid see ei ole otseselt võistluse ülesandeks. Põhja pst äärset puudealleed koos puuderidade vahelise kergliiklusteega Linnahallist Balti jaamani tuleb käsitleda tervikliku elemendina linnaruumis, mis struktureerib piirkonna avalikku ruumi ning mõjub jõulise sümboli ja orientiirina. Seda ei ole mõtet tükeldada ega pikiliikumist takistavate elementidega läbi lõigata. 2.4 Põhja pst 5 kinnistu (võistlusala vahetu edelakülg) Võistlusala vahetus naabruses asub kinnistu aadressiga Põhja pst 5, mis hetkel on kasutuseta muruala. Tallinna Linnavolikogu on kehtestanud detailplaneeringu ning Tallinna LPA on väljastanud ehitusloa sellele kinnistule 6-korruselise elu- ja ärihoone ehitamiseks. Võistleja peab arvestama ehitusprojektiga ning kajastama selle lahendust asendiplaanil, samuti soovitavalt visualiseerivatel piltidel. Põhja pst 5 omanik ja Kotzebue 1 omanik on omavahel sõlminud servituudilepingu (plaan LISA 11). Servituudilepinguga on tagatud autode juurdepääs Põhja pst 5 hoone maa-alussse garaaži Kesk- Kalamaja tänavalt. Garaaži sissesõidutee ulatub osaliselt Kotzebue 1 kinnistule. Servituudilepinguga on tagatud Kotzebue 1 kinnistule õigusena tähtajatu üleehitamisservituut selliselt, et Kotzebue 1 kinnisasja igakordsel omanikul on õigus ehitada ja omada Põhja pst 5 kinnisasjal Kotzebue 1 kinnistule ehitatava hoone osa, mis ulatub kinnistult välja Põhja pst 5 kinnisasjale (sh välissein, fassaadi dekoratiivelemendid, karniisid, katus, vihmaveesüsteemid, soojustus, vundament, vundamendisoojustus, tehnorajatised). Selline õigus on vajalik fassaadi- ja vundamenditöödeks, sest Kotzebue 1 fassaad asub selles lõigus täpselt Põhja pst 5 piiril. 2.5 Kotzebue tn vastaskinnistud (võistlusala põhjakülg) Kotzebue tänava põhjapoolses küljes asub olemasolevate naaberhoonete front teisel pool tänavat tänava maa-ala piiril. Nendel kruntidel ei ole olulisi muutusi kehtivate ja menetletavate planeeringutega kavandatud, kuid tulevikus võib tekkida huvi arendada nendel kruntidel uusi ja senisest mahukamaid hooneid. Võistlustöös tuleb arvestada, et Kotzebue 1 kinnistule lisanduv võimalik hoonestus ei hakkaks varjama Kotzebue tänava põhjapoolsete hoonete ja kinnistute päikesevalgust. Seega palutakse võistlejatel kinnistu Kotzebue tänava äärses osas mitte suurendada hoonete mahtu võrreldes olemasolevaga. 5

6 2.6 Põhja pst ja Kotzebue tn tänavaruum EKA krundi ääres (võistlusala põhja-, lõuna- ja idakülg) EKA hoone vahetu ümbrus vajab jalakäijasõbralikku ruumi. Praegused 1-2 meetri laiused kõnniteed ei sobitu hoone uue otstarbega. Erinevates varasemates lähiala hõlmavates eskiislahendustes on esitletud muuhulgas võimalust viia Põhja pst autoliiklus hoonest eemale, praeguse trammitee kõrvale. Arvestades tulevikulahenduste seotust kõrvalalade planeeringutega, laiemat haakumist kaugema ümbrusega ning üldisemate lahenduste läbitöötamise vajadust, ei ole see muutus lähiaastatel elluviidav. Tänava ja/või trammitee ümberkavandamine nõuab suuremat investeeringut, seoste loomist kaugema ümbrusega, suurema maa-ala terviklahenduse koostamist (vt p 2.2), kommunikatsioonide ümbertõstmist jm. ettearvamatu ajakavaga töid. Seepärast jäävad sellised muutused kaugemasse tulevikku, nende kavandamine ei ole otseses seoses EKA hoone lahendusega ega ole ka käesoleva võistluse objektiks. Võistlusülesande koostamise käigus kooskõlastati Tallinna Transpordiametiga esialgne liiklusskeem (LISA 10), mis aitab kiireloomuliselt parandada EKA hoone vahetu ümbruse inimsõbralikkust. Põhja pst ja Kotzebue tänava autoliiklus kasutab üht sõidurada. Kõnniteid laiendatakse sõidutee alal leiduva kasutamata ruumi abil. Põhja pst ja Kotzebue tänava EKA poolsesse külge jääb skeemi järgi 4-5m laiune kõnnitee ala, mis võimaldab piisavalt mugava jalakäijate ruumi (sarnast lahendust kasutati Soo tänava ümberehitusel aastal). Põhja pst-kotzebue tn ristmikul kaks kõnniteed kohtuvad ja moodustavad pisikese platsi ajaloolise hooneosa jõulise nurgalahenduse ette. Võistlustööga lahendatav maa-ala piir ühtib skeemi kohase kõnnitee välispiiriga, mida võistleja võib vähesel määral korrigeerida, säilitades skeemi sisulise lahenduse. Kõnnitee ala võib sisaldada ka mõõdukalt linnamööblit, eripäraseid katendeid ja valgustust, mis eristuks tavalistest kõnniteedest ning juhiks tähelepanu EKA hoonele kui kunstikõrgkoolile. Ülekäiguradade asukohti ja lahendust võib vajadusel täpsustada üheskoos hoone sissepääsude lahendusega, võimaldades sedakaudu hoone ja linnaruumi paremat koostoimet. Kopli/Põhja pst ning Kotzebue tn jäävad autoliiklusele ühesuunaliseks ja üherajaliseks. Tuleb arvestada, et ühel kahest tänavast (mõlemad praegu suunaga kesklinnast Kopli suunas) liiklussuund tulevikus eeldatavalt muutub vastupidiseks. Üks liikluskorralduse variantidest on esitatud AS K-Projekt poolt aastal koostatud liiklusanalüüsis, milles pakutakse Kotzebue tänava suuna muutmist. Võistlustöö peab arvestama, et selle muutuse rakendamise aeg ei ole teada ja see ei tarvitse olla lõplik otsus. Võistlustööde lahendused ei ole tänava suunast sisuliselt sõltuvad. 2.7 Parkimisvõimalused Kotzebue 1//Põhja pst7 kinnistu on pikaajaliselt olnud kasutuses sisuliselt ilma parkimiskohtadeta omal kinnistul. Vastavalt Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks : Parkimisnormatiivi ei rakendata parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel ehitise olemasolevas mahus või olemasoleva ehitise väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt ehitise arhitektuurset lahendust, või riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Eesti Kunstiakadeemia vajadus on leida võimalus kokku ca sõiduauto parkimiseks Arvestada saab ca 20 parkimiskohaga Kotzebue 6a kinnistul, sihtotstarbega transpordimaa ja pindalaga 696 m 2. Kinnistu asub EKA-le parkimiseks sobivas asukohas, see on seni olnud parkimisalana kasutuses Kotzebue 1 omaniku tarbeks ning Tallinna Transpordiamet on kooskõlastanud esialgse skeemi, mille kohaselt parkimine toimub sellel kinnistul. Kaugemas perspektiivis saab kavandada suuremaid avalikke parklaid Põhja pst ja Rannamäe tee vahelisele alale, mis võivad osaliselt samuti teenindada EKA vajadusi. Seega EKA parkimisvajadus korraldatakse Kotzebue 6a ja Kotzebue 1 kinnistute baasil kokku. 6

7 Võistlusülesandele on lisatud TTA-ga kooskõlastatud esialgne lahendus (LISA 10), mis on võistluse lähtematerjaliks, kuid korrigeeritakse vajadusel projekteerimise käigus. Skeemil on näidatud Kotzebue tänava poolses küljes 8 parkimiskoha võimalik asetus. Võistlustöös tuleb leida lahendus sellest suurema hulga parkimiskohtade kavandamiseks kinnistule, arvestades sooviga ca 20 parkimiskoha kavandamiseks Kotzebue 1 kinnistule. 7

8 3. Olemasoleva hoonekompleksi kirjeldus Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 olemasolev tootmishoonete kompleks on ehitatud kokku vähemalt 10 etapis. Lisatud skeemil on esitatud 7 hooneosa üldjoontes vastavalt ajalisele järjestusele. Ajaline järjestus on tinglik, sest erinevatel aegadel on erinevatele osadele lisatud erinevaid pealeehitusi hooneosa (skeemil roheline) pärinevad algsel kujul aasta eelsest ajast, 5-7. ehitusjärk XX sajandi teisest poolest. 5. hooneosa ehitamisel on 1. hooneosa osaliselt lammutatud ning rajatud uus hooneosa osaliselt samale kohale. 7. ehitusjärgu kohale ehitati algselt varjend ning selle peale hiljem hoone. Kõigi hooneosade täpset ehitusaega ei ole õnnestunud kindlaks teha. Samuti tundub arhiividokumentide järgi, et kõiki XX sajandi jooksul projekteeritud ümberehitusi ei ole välja ehitatud. Olemasoleva hoonekompleksi netopind kokku on vastavalt ehitisregistri andmetele m2. Võistlejatel on soovitav üle vaadata hoonekompleksi ajalugu tutvustav ETV telesaade Ajavaod, , saadaval: Ajalooetappide mõjul on välja kujunenud hoonekompleks, mille ruumistruktuuris on raske orienteeruda. Seega hoonestuse ruumistruktuur vajab kindlasti korrastamist. Üks olulisemaid väljakutseid käesoleva arhitektuurivõistluse töödele on erinevate ehitusetappide tunnetus, väärtuslike ja säilivate osade eristamine ning nende sidumine uute hooneosadega. Seepärast kirjeldab võistlusülesanne punktides hoonestuse kõiki osi eraldi. Võistlusülesande koostamise käigus kaaluti erinevate hooneosade väärtust ning nende kasutamise võimalikkust EKA-le projekteeritava hoone lahenduses, arvestades EKA vajadusi, muinsuskaitselisi ning insenertehnilisi aspekte. Säilivaid osi võib üldise ülevaatena kirjeldada järgmiselt. A: restaureerida terviklikult. B: säilitada vähemalt olemasolev tänavafassaad 0-2 korruse ulatuses ning arvestada olemasolevate välisseinte asukohtadega hooneploki perimeetris. C: kasutada olemasolevat konstruktsiooni vähemalt läänepoolse tervikliku hooneploki piires. D: säilitada varjend, kasutada olemasolevat konstruktsiooni vähemalt läänepoolse krundipiiri äärses osas. Võistlustööga tuleb kavandada hooneplokke A,B,C,D siduv uus hooneosa. Säiliva C- ja D-osa idapoolse lõpetuse asukoht jääb võistleja valikuks. Skeemil näidatud osade orienteeruv netopinna jaotus osade kaupa (pindala sõltub võistlustöö lahendusest): A-osa - ca m2 B-osa - ca m2 C-osa - ca m2 D-osa - ca m2 8

9 3.1 Hooneosa nr 1 Hooneosa kirjeldus Alumistel korrustel on tegu hoonekompleksi keskosas säilinud kõige vanema osaga. Algselt oli tegu tervikliku hoonega Põhja pst ääres, mille tänavaäärne osa lammutati koos kompleksi 5.hooneosa ehitusega. Hiljem on peale ehitatud veel 3 korrust. Katusestruktuuri kujunemislugu on teadmata. Hooneosal on lamekatus, kuid trepikoja peal on ühepoolne kaldkatus, mis liitub 3. hooneosa kahepoolse kaldkatuse ühe poolega. Vahelagede ja soklikorruse põranda tasapind ei ühildu külgnevate hooneosadega, mistõttu on hooneosa piiridel erinevaid tasapindu, treppe ja kaldteid. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Kuna kandeseinte paiknemine on korrapäratu ja neid on tihedalt, siis näib olevat otstarbekas need koos vahelagedega asendada. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone on kaotanud ümberehituste tõttu oma arhitektuurse väärtuse. Hoone osaliselt säilinud paekivist vundamenti, paemüüre ning kuue aknaga fassaadilõiku võib säilitada ja eksponeerida oma kohal vastavalt arhitektuursele kontseptsioonile. Võimalused projekteerimiseks ja kasutuselevõtuks Hooneosa on osalise lammutuse ja hilisema pealeehituse tagajärjel täielikult kaotanud oma ajaloolise terviklikkuse. Asudes kesksel kohal, muudab see praegusel kujul kogu hoonekompleksi ruumistruktuuri segaseks, pigem kahjustades kui rikastades tervikut. Seega on otstarbekas eelistada teiste hooneosade omavahelist loogilist sidumist selle hooneosa säilitamisele. Arvestades, et alumistel korrustel on tegu jäänukiga kogu hoonekompleksi kõige vanemast osast, on mõistlik siiski kaaluda hooneosa elementide kasutamist uues terviklahenduses, pidades silmas eelkõige olemasolevate seinte struktuuri kasutamist ja eksponeerimist projekteeritava sise- või välisruumi põrandastruktuuris (sõltuvalt kontseptsioonist näiteks katendis või ka istepinkide või seinalõikudena sobiva kõrguseni). 9

10 3.2 Hooneosa nr 2 Hooneosa kirjeldus Ehitatud arhitekt E.Habermanni projekti järgi, hiljem lisatud juurde- ja pealeehitus. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Hooneplokk on usaldusväärse kandetarindusega ja heas seisundis. Vaid välisseinad vajavad kohati veidi remonti, osa akende raudbetoonraamistustest parandamist või asendamist. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone on arhitektuurselt väga väärtuslik. (lisatud põhjalikud eritingimused) Võimalused projekteerimiseks. Tegu on hoonekompleksi kõige väärtuslikuma osaga, mis tuleb säilitada ja restaureerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Võistlusülesande koostamise käigus kaaluti E.Habermanni algse lahenduse taastamise võimalust ning jõuti järeldusele, et võistleja saab valida, kas säilitada ülemise korruse praegune aknajaotus või taastada E.Habermanni algne (vaated muinsuskaitse eritingimustele lisatud väljavõtete lk 115) rombikujuliste akendega korrus. Mõlemad variandid on aktsepteeritavad. Soovitav on soodustada nurgatrepikoja kasutuselevõttu, luues praegusele tupiktrepikojale selge sihtpunkti. Ülemise korruse ja pööningu ümberehituse kaudu võib tekitada kõrgemaid ruume ja vahetasapindu. 10

11 3.3 Hooneosa nr 3 Hooneosa kirjeldus Hooneosa soklikorrus ning 1. ja 2.korrus on ehitatud tõenäoliselt samal perioodil 2. Hooneosaga. 3. ja 4. korrus ehitatud pealeehitisena nõukogude ajal. Hilisemad külgnevad hooneosad nr 4 ja 7 on sulgenud hooneosa külgfassaadid. Külgfassaadide välisseinad ja avarad aknaavad on siseruumis tänaseni säilinud, osaliselt on siseruumis säilinud ka algsed aknad. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Ilmselt on nii vahelagede kui ka peatalade kandevõime mittepiisav. Piisav ei ole ka kandeseinte aknavahepostide kandevõime. Algse kahekorruselise hoone jaoks võis see olla piisav, aga nüüd on hoonele lisatud veel kaks korrust. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone omab mõõdukat väärtust, kuna on arhitektuurselt ümberehituse tõttu rikutud. Võimalused projekteerimiseks Selle hooneosa tuleviku kavandamisel ei ole insenertehniliste ja muinsuskaitseliste aspektide hinnangud teineteisega kooskõlas. Hooneosal on ajalooline väärtus ning selle säilitamine aitab hea lahenduse korral rikastada EKA kompleksi kui mitmekesist tervikut. Lammutades hooneosad nr 1 ja 4 ning sellesisulise lahenduse korral varjendist üleulatuva külje hooneosast nr 7, siis avanevad hooneosa nr 3 fassaadid ning see eristub mahuliselt ülejäänud hoonekompleksist. Samas peetakse tehniliselt säilitamisväärseks üksnes vundamenti ja tänavaäärse välisseina 2 alumist korrust. Võistlusülesande koostamise käigus erinevaid variante kaaludes jõuti järeldusele, et muude välisseinte säilitamise mõistlikkus selgub alles konstruktsioonide avamisel. Seega jääb see küsimus lahtiseks. Ploki välisseinte ja trepikoja seinte asendamisel tuleb tugevalt eelistada nende kavandamist olemasolevate välisseinte perimeetrile, seejuures võistleja võib neid seinu käsitleda loominguliselt, arvestades maksimaalselt olemasoleva aknastruktuuriga, samuti vundamendi asukohaga. Eemaldades vahelaed, võib hooneosa hästi sobida suurele auditooriumile, sest nii saab tekkida suuremate silletega siseruum olemasolevas hoonekompleksis. Kaaluda tuleb Kotzebue tänava äärse uksekoha ja trepikoja kasutuselevõttu. 11

12 3.4 Hooneosa nr 4 Hooneosa kirjeldus Hooneosa on kasutusel mitmes etapis ehitatud katlamajana. See on ümbritsevatest hooneosadest madalam ega oma arhitektuurset, ehituslikku ega miljöölist väärtust. Tegemist on kogu hoonekompleksi kõige sügavama osaga, ulatudes ca 2m maapinnast madalamale. Keldri põrand asub allpool pinnasevee taset, mistõttu sinna koguneb vesi. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Säilitamisväärseid konstruktsioone siin ei ole. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone 4 on arhitektuurselt väärtusetu. Võimalused projekteerimiseks ja kasutuselevõtuks Hooneosal ei ole väärtust edasise kasutamise mõttes. Selle hooneosa eemaldamisel jääb samale kohale süvend, ca 2m maapinnast allpool. Süvendisse jäävad mõned mahukad teadmata algpäritoluga telliskonstruktsioonid. Võistlustöö võib hooneosa alust maa-ala käsitleda vabalt, andes lahenduse selle kasutamiseks sise- või välisruumi osana. 12

13 3.5 Hooneosa nr 5 Hooneosa kirjeldus 5-korruseline tootmishoone ehitatud 1964, mil ehitusega koos osaliselt lammutati hooneosa nr 1 ajalooline osa. Hiljem lisatud 6.korrus. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Selle hooneploki kandetarindid on enamasti säilitamiseks kõlblikud, aga osalt ebapiisava või küsitava kandevõimega ja vajavad tugevdamist. Ülemine korrus tuleb asendada; ka kogu hooneploki asendamist võib kaaluda. Võimalikke eemaldamisi, asendamisi või läbimurdeid on võimalik teha kas kogu ulatuses, või siis kogu kõrguses mõne postivahe võrra (eemaldades posti koos nendele toetuvate taladega), või alates ülevalt mõne korruse võrra. Osaline lammutamine ploki allosas, nii et ülemine osa säilib, ei ole võimalik. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone 5 ei oma olulist arhitektuurset väärtust. Võimalused projekteerimiseks ja kasutuselevõtuks Võistlejal tuleb kaaluda hooneosa osalist või täielikku kasutuselevõttu EKA kompleksi osana vastavalt terviklahendusele, kuid võib kaaluda ka selle asendamist. Hooneosa kavandamine suuremas või väiksemas mahus välisruumiks võib eneses sisaldada võimalust avada hoonekompleksi keskosa ja hooviala Põhja puiesteele. Säilivat osa tuleb käsitleda terviklike üksustena lähtudes kandva karkassi struktuurist ja postivahedest. 13

14 3.6 Hooneosa nr 6 Hooneosa kirjeldus 6-korruseline tootmishoone, ehitatud Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Konstruktsioon on suure kandevõimega ja usaldusväärne. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone 6 ei oma olulist arhitektuurset väärtust. Võimalused projekteerimiseks Hooneosa konstruktsioonid on tugevad ja heas seisukorras. Ruumid sobivad EKA poolt kasutuselevõtmiseks täies ulatuses. Oluline on arvestada, et lisaks raudbetoonkarkassile peavad säilima ka jäigastavad teraskonstruktsioonid. Eemaldada võib hoovipoolsed juurdeehitised vastavalt konstruktsioonide ekspertiisile. Hooneosas asuvat trepikoda, liftišahti ja kommunikatsioonide šahti võib uues lahenduses kasutada, kuid võib pakkuda ka alternatiivseid vertikaalühenduste lahendusi. 14

15 3.7 Hooneosa nr 7 Hooneosa kirjeldus 7. hooneosa koosneb maa-alusest varjendist ning selle peale ehitatud administratiivplokist. Hooneosa projektdokumentatsiooni ei ole Tallinna LPA arhiivis säilinud. Hoonekompleksi praeguse valdaja andmetel on maa-alune varjend ehitatud aastal ning 4-korruseline admistratiivplokk aastal. Varjendi 1,78 meetri paksune lagi ulatub ca 2m maapinnast kõrgemale. Varjendist viib maa-alune tunnel Kotzebue 5 kinnistul asuva väljapääsuni. Hooneosa on tulemüüriga kokku ehitatud naaberkinnistul Kotzebue tn 5 asuva hoonega. Tehnilise seisundi eksperthinnangu kokkuvõte Karkassi kandevõime püstkoormuste suhtes on piisav. Kõik vaheseinad ja välisseinad, samuti karkassile lisatud hooneosad võib vajadusel lammutada. Kuid hooneosa jäikuse tagamiseks on vaja hiljem ette näha uued jäikusseinad; need võib teha tellistest või raudbetoonist. Varjendi konstruktsioon on ülitugev. Soovi korral võib läbi selle seinte ja lae teha suvalisi avasid, kuid kandepostid ja nende kapiteelid tuleb jätta terveks. Muinsuskaitse tingimuste kokkuvõte Hoone 7 ei oma olulist arhitektuurset väärtust. Võimalused projekteerimiseks Soklikorrusel asuvat kapitaalset varjendit ei ole otstarbekas välja lõhkuda. Tegu on eripärase ehitisega, mis pigem rikastab tervikut ning sellele on mõistlik leida uus otstarve. Varjendi seinad ja laed summutavad müra, mistõttu sinna võivad eriti hästi sobida müratekitavad ruumid. Juhul kui EKA ruumiprogrammi ruumide paigutamine varjendisse ei sobitu terviklahendusega, siis võib varjendisse ette näha üldruumidena tudengite isetegevuse ruume. Varjendipealse osa kandvat konstruktsiooni ning Kotzebue 5 kinnistuga külgneva osa konstruktsiooni ei ole aktsepteeritav lammutada. Oluline on arvestada, et hoonemaht on praegusel kujul harjumuspärane ning piiriäärsed muudatused tooks kaasa riskid ehitusloa menetluses. Olemasoleva hoone karkass võimaldab ruumide paindlikku planeerimist. Korruste kõrgused (2,9m ja 4,0m) võimaldavad erinevaid kasutusotstarbeid. Siseseinad on otstarbekas eemaldada ning kavandada uus lahendus vastavalt kasutusotstarbele. Eraldiseisva osana võib käsitleda varjendi välispiirist ida ja põhja poole jäävaid osi mille kavandamine välisruumiks annaks võimalusi mõne parkimiskoha kavandamiseks, rõhutaks muuhulgas kõrvalasuva ajaloolise 3.hooneosa eristumist ning juhul kui selle külgseinu saab säilitada, siis avaks olemasoleva kinnimüüritud fassaadi. 15

16 4. Põhitingimused võistlustöö lahendusele 1 Võistlustöö peab looma tervikliku ruumilise lahenduse Eesti Kunstiakadeemia peahoonele, lähtudes EKA ruumiprogrammist (LISA 1) ja visioonist koos ruumiprogrammi selgitusega (LISA 2), arvestades muinsuskaitse eritingimustega (LISA 3) ja konstruktsiooni ekspertiisiga (LISA 4), pidades silmas muid lähteandmeid ja järgnevaid tingimusi. 2 Eesti Kunstiakadeemia hoone arhitektuurne lahendus peab mõjuma avatult ja sõbralikult ning looma esindusliku mulje kaasaegsest XXI sajandi ülikoolist, rõhutades võimalusel EKA eripärasid. 3 Vastavalt EKA ruumiprogrammile on uue hoone optimaalne suletud netopind m 2. Võistlustööde lahenduste hindamisel aktsepteeritakse selle arvu ebatäpsust ca 500m 2 ulatuses. 4 Tuleb pakkuda loomingulisi võimalusi ühendusteede ja fuajeede paindlikuks kasutamiseks ülikooli funktsioonides (näitused, hindamised, üritused jm), samuti ruumide ristkasutuseks, et hoonestus tervikuna toimiks kompaktselt. Kõik ühendavad ruumid peavad olema igapäevases ülikoolielus maksimaalselt kasutatavad. Võistlustöö lahendus peab lisaks looma erinevaid võimalusi netopinna hulka mittekuuluva välisruumi kasutuselevõtuks ülikoolielus. Välisruumiks võivad olla siseväljakud, hooviterrassid, katuseterrassid, hoone osi ühendavad sillad jm. Selliseid välisruume kavandada mõistlikus mahus, arvestades ehituskulude ja hoolduskuludega. 5 Juhul kui hoonestuse suletud netopinna vähendamine p. 3 määratud piirini osutub terviklahendust arvestades ebaotstarbekaks, siis tuleb p. 3 määratud piiri ületavad pinnad kasutusele võtta eraldiseisva reservpinnana. Reservpind peab olema kasutatav ühe kompaktse ja eraldiseisva üksusena, äri- või büroopindadena. Hoone netopind koos reservpinnaga ei tohi ületada m 2. Reservpinnal peab olema omaette sissepääs (juhul kui see asub kõrgematel korrustel, siis eraldi trepikoda). Reservpinna eesmärk on jätta võimalus EKA arenguks kaugemas tulevikus, vältida mittevajalikke lammutusi ning säilitada ehitusõiguse olemasolu lähtuvalt olemasolevast hoone mahust. 6 Võistluse üheks peamiseks objektiks tuleb lugeda hoone osi ühendava keskse, siduva ja avaliku (galerii, fuajee, raamatukogu, kohvik, suur auditoorium) osa lahendust koos hoonekompleksi ühendavate kesksete vertikaalühendustega. Soovitatav on otsida lahendusi üldruumide korruste visuaalseks sidumiseks, arvestades seejuures, et võimalikud õhuruumid jääksid minimaalsesse mahtu, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. Administratsiooni ja õpperuumide detailne lahendus ei ole võistlusel nii suure kaaluga, kui (üld)ruumide tervikkontseptsioon. Võistlustöö peab pakkuma administratsiooni- ja õpperuumidele veenva esialgse lahenduse, kuid arvestama, et need lahendused kuuluvad täpsustamisele koostöös hilisemal projekteerimisel. 16

17 7 Võistlustöö lahendus peab siseruumid jagama tsoonideks järgmiselt: Avalik tsoon, milles sisaldub fuajee, kohvik/söökla, wc-d, raamatukogu, suur kaldauditoorium jm. avalikkusele ligipääsetavad ruumid. Arvestada avaliku tsooni kasutamise võimalusega sel ajal, kui õppetööd ei toimu. Avalikku tsooni võib erinevate sissepääsude abil jagada osadeks, et võimaldada selle veelgi paindlikumat kasutamist. Suurt auditooriumi koos olulisemate üldruumidega peab olema võimalik kasutada avalike ürituste ja konverentside korraldamiseks jm. ülikoolielust sõltumatuteks üritusteks. Tsooni võivad kuuluda ka mõned väiksemad auditooriumid, seejuures arvestades, et igapäevaselt kasutatakse neid auditooriume õppetööks. Galerii, mis kuulub igapäevaselt ülikoolisisese avaliku tsooni juurde, kuid on veelgi avatum, võimaldades eraldi avamist ka sel perioodil (nt pühapäeval), kui ülejäänud avalik tsoon on suletud. Mitteavalik tsoon, millesse sissepääs võimaldatakse elektroonilise kaardisüsteemiga ülikooli töötajatele ja üliõpilastele. Võimalik reservpind, vastavalt p 5 8 EKA ruumiprogrammis puudub aula. See tähendab, et kogu ruumilahenduses eelistatakse lahendusi, mis sisaldavad avaramaid ruume erinevate ühisürituste läbiviimiseks. Fuajeed, kohvikud ja galeriid võivad jaotuda ruumis paindlikult, nii et neid saab ümber organiseerida vastavalt vajadusele ning mõnikord liita suuremaks ruumiks, mis toimib sarnaselt aulaga. 9 EKA ruumistruktuuris eristuvad tihedas ristkasutuses üldruumid ja neli omanäolist teaduskonda (vabad kunstid, disain, arhitektuur ja kunstikultuur), milledele planeeritav ruumiline struktuur peab looma keskkonna omavaheliseks ladusaks suhtluseks ja sünergiate tekkeks. Arvestada tuleb ka võimaliku teaduskondade suuruse ja jaotuse ning õppe- ja tööruumide paindliku ümberkorraldamisega pikemas perspektiivis. 10 Võistlustöö peab püüdma maksimaalselt kasutada olemasolevat hoonestusstruktuuri, sidudes pakutava ruumilise lahenduse abil olemasolevad hooned ja välisruumi tervikuks. Mahulises lahenduses otsida võimalusi erinevate ajalooliste ehitusetappide ning võimaliku lisatava uue osa tunnetatavaks eristamiseks hoone välimuses. Juhinduda peatükis 3 viidatud mahus olemasolevate hooneosade (A,B,C,D) säilitamise ja kasutuselevõtu eesmärgist. Arvestada seejuures muinsuskaitse eritingimuste (LISA 3) ja konstruktsioonide hinnanguga (LISA 4). Olemasolevate hooneosade asemele projekteeritav lahendus peab välis- või siseruumina olema märgatavalt sobivam sellest lahendusest, mida võimaldab olemasolev hoone ja kandev konstruktsioon. Kõik lammutused peavad olema konstruktiivselt loogilised, lähtuma olemasolevate konstruktsioonide struktuurist ning mitte tooma kaasa põhjendamatuid ehituskulusid. 11 Arvestada, et olemasolevas hoonekompleksis asuvate erinevate ajastute hooned võimaldavad nende aruka kasutamise korral EKA hoone sise- ja välisruumidele suurt sisemist nüansirohkust ja mitmekesisust, luues aluse mitmesuguste inspireerivate kohtade tekkeks. Seda võimalust tuleb lugeda väärtuseks, mis sisaldab endas tähelepanuväärset potentsiaali eripärase ja kordumatu hoonekompleksi loomiseks. Võistlustöö lahenduses eelistada ajalooliste ehitusetappide visuaalset eristamist. 17

18 12 Arvestada, et vaheehitiste eemaldamisel vabanevad olemasolevate hoonete fassaadid või avanevad hooneosad, millele tuleb kavandada uus fassaad. Selliste fassaadide kavandamisel lähtuda maksimaalselt lähtematerjalist tuvastatavast avade ja materjalide struktuurist, arvestades seejuures, et mitmed vabanevate fassaadidega seotud küsimused täpsustuvad alles ehituse käigus. Võistlustöö peab visioneerima esialgsed lahendused, pidades ühtaegu lugu olemasolevatest hoonetest ning samas pakkudes tänapäevasesse konteksti sobivaid fassaadilahendusi. 13 Võistlustöös anda vertikaalühenduste terviklik lahendus. EKA tervikliku lahenduse ladusaks kokkusidumiseks tuleb eelistatult kavandada uus peatrepp ja lift seotult fuajee ja avalike hooneosadega. Kavandada trepid nii, et üliõpilased tunnetaksid igapäevase vertikaalliikumise vahendina pigem treppi kui lifti. Arvestada olemasolevate trepikodade ja liftišahtidega. Arvestada evakuatsiooninõuetega, vajadusel võib kinnistu maa-alale lisada täiendavaid evakuatsioonitreppe. Vertikaalühenduste ja liikumisteede lahendus peab arvestama liikumispuuetega inimeste vajadusi ehk võimaldama nende pääsu igasse hoone osasse. 14 EKA hoone üheks eesmärgiks on maksimaalne seotus ümbritseva avaliku välisruumiga, eriti galerii jm. avalike hooneosade kaudu. Võistlustöö peab otsima lahendusi maapinna ja põhikorruste sujuvaks ühendamiseks, avalike hooneosade ja välisruumi omavaheliseks suhtluseks, vältides üldjuhul treppe ning eelistades laugeid üleminekuid. Hoonestuse soklikorrus on maapinnast 1-2 m madalamal ning 1.korrus 2,5-4 m kõrgemal. Maapind asub kõrgusmärgil 14,0 14,3, soklikorrus üldjuhul 12,9 (varjend 12,2). Kuna tänavate süvendamine ega tõstmine nii suures mahus ei ole ilmselt mõeldav, tuleb otsida välis- ja siseruumi ühenduse loomingulisi lahendusi eelkõige krundi sees hoovialal. 15 Välisruum kinnistu maa-alal peab võimaldama aktiivset ja mitmekesist kasutamist. Eristada välisruumis avatud ja suletud tsooni. Välisruumi avatud tsooni kavandada vähemalt üks esinduslikum peasissepääsuga seotud maa-ala. Arvestada vajadusega luua kinnistusisest üliõpilastele suunatud välisruumi, puhkamiseks ja ülikooli ühisüritusteks. Avalikust tänavaruumist halvasti nähtavad välisruumi osad kavandada pigem suletud tsooni osaks, vältides kuritegevuse riske. Lisaks hoovialale käsitleda kasutatava välisruumina võimalusel ka katuseid, arvestades ohutusnõuetega. Välisruum võiks võimaldada ka näituste korraldamist ja kunsti eksponeerimist. 16 Hoovialal peab sisalduma jalgrattaparkla, mis võimaldab jalgrataste turvalist hoidmist ja mugavat liikumist. Arvestada parkivate jalgrataste hulga perspektiivse kasvuga kuni ligi 100-ni. 17 Säilitada hoovialal kasvavad 2 hobukastanit (LISA 5) kinnistu läänepoolse piiri ääres ning kavandada võimalusel täiendavat haljastust hoovialale. Kaugemas perspektiivis säilib tõenäoliselt üksnes lõunapoolne hobukastan. 18 Kavandada piiratud maa-ala teenindushooviks, kaaludes esmajoones olemasolevaid juurdepääse Kesk- Kalamaja tänavalt ja Kotzebue tänavalt. Arvestada jäätmekäitluse logistikaga ning suuremahuliste esemete (mõõduga vähemalt 2*3m) transpordiga krundile ja hoonesse, eelkõige teenindushoovist töökodadele ja kompetentsikeskustele, kavandades vajadusel tõstuki. Leida asukoht alajaamale 18

19 mõõduga 4*5m, asukohaga hoonetest min 2m kaugusel (Juhul kui välisruumis sobivat kohta ei leidu, tuleb kavandada alajaamale 40m2 ruum hoone sees). 19 Võistlejatelt oodatakse loomingulisi lahendusi EKA kompleksiga külgnevate kõnniteede lahendusele. Võistlusülesandele on lisatud Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liiklusskeem (LISA 10), mille kohaselt Põhja pst ja Kotzebue tänava kõnniteed laienevad 4-5 meetrini ning tänavate ristumiskohta tekib avaram platsike. EKA hoonega vahetult külgnev jalakäijate ja kergliikluse ala võiks eristuda tavalistest kõnniteedest oma katendi ja valgustuse poolest, sisaldades võimalusel ka vähesel määral linnamööblit. Reljeefsete ja maapinda süvistatud lahenduste kasutamine on seejuures tõenäoliselt siiski raskendatud maa-aluste kommunikatsioonide ja hooldusküsimuste tõttu. Võistlustöös võib täpsustada liiklusskeemil esitatud jalakäijate ülekäiguradade asukohti ja lahendusi. 20 Võistlustöö lahenduse laiendamine kõnniteede välispiirist kaugemale on võistleja enda valik. See pole võistluse objektiks, kuid parema terviklahenduse huvides võib võistlustöö ka ümbritseva linnaruumi kohta ideid pakkuda, pidades silmas eriti Põhja pst ja trammitee vahelise muruala (p 2.3) tulevikku koosmõjus EKA hoonega. 21 Kinnistu piiri äärsetele aladele (välja arvatud hooneosa nr 5 asupaigas) mitte kavandada uushoonestust ega olulisi muudatusi võrreldes olemasoleva olukorraga. See on vajalik, et vältida võimalikke riske ja ajakadu ehitusloa menetluses. Uusi hooneosi võib kavandada praeguse sisehoovi alale. 22 Hoonestuse kõrguse tõstmine olemasolevatest katustest kõrgemale või hoone osade süvendamine olemasolevate sokli- või keldrikorruste põranda tasapinnast sügavamale maa sisse ei ole üldiselt soovitatav, kuid selliseid lahendusi võib kaaluda üksnes väga põhjendatud juhtudel, arvestades ka eesmärki, et sellistel lisandustel puuduksid mõjud lähiümbruse kinnistutele. 23 Lahenduste väljatöötamisel arvestada eesmärki luua igas mõttes võimalikult energiatõhusad lahendused, kuid mitte kahjustada sel eesmärgil väärtusi fassaadide välisviimistluses. Arvestada ka muude tavapäraste projekteerimisnormidega. 24 Arvestada lisaks olemasoleva hoonekompleksi kirjelduses (võistlusülesande p ) antud põhimõtetega. 25 Tallinna LPA väljastab projekteerimistingimused hoone projekteerimiseks pärast võistluse lõppemist ja eskiisi väljaselgitamist. Seega võistlustöö lahendus peab jääma mahtudesse, mille puhul ei ole nõutav detailplaneeringu menetlus. Võistlustöö peab arvestama, et lahenduse elluviimine ei avaldaks võrreldes senise hoonestusega kahjulikke mõjusid lähiümbruse kinnistutele. 19

20 5. Võistlusülesande lisad Üldine lähtematerjal 1. EKA ruumiprogramm 2. EKA visioon ja ruumiprogrammi kirjeldus Eritingimused ja ekspertiisid 3. Muinsuskaitse eritingimused, sh fotomaterjali ja arhiivimaterjali kokkuvõte 4. Olemasoleva hoonestuse konstruktsioonide ekspertiis 5. Olemasolevate puude haljastuslik hinnang ja arboristi hinnang Alused ja mõõdistused 6. Asendiplaani info koondplaan 7. Geodeetiline alusplaan 1: Hoonete inventariseerimisjoonised 9. Katuste mõõdistus 10. Transpordiametiga kooskõlastatud esialgne liiklusskeem 11. Põhja pst 5 ehitusprojekt, asendiplaan ja servituudilepingu plaan Seletuskirja alused 12. Tabel kasutatavate materjalide kohta Taustainfo 13. Lähiümbruse planeeringud ja visioonid 6. Info objektiga tutvumiseks 6.1 Võistlejad saavad Kotzebue 1 hoonekompleksiga põhjalikumalt tutvuda kohapeal (sh korraldatud ringkäik siseruumides) 5.mail 2014 kell 14:00 ja 4.juunil 2014 kell 14:00. Ringkäigu algus Kotzebue 1 sisehoovist, kuhu pääseb Kotzebue tänava poolse kangialuse kaudu. 6.2 EKA arhitektuuritudengite õppeülesandena koostatakse võistlusülesandega paralleelselt Kotzebue 1 hoonekompleksi 3D-mudelit ning see lisatakse veebilehele aprillis Võistlejad saavad selle mudeliga tutvuda ning kasutada vastavalt lehel kirjeldatud tingimustele. 20

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc O Ü T I I T T R U M M A L A R H I T E K T I D ELAMUKOMPLEKS KADRIORUS P o s k a t n. 3 1, 3 3, 3 5 T A L L I N N E H I T U S P R O J E K T E E L P R O J E K T I S T A A D I U M I S T Ö Ö N R. 1 1 2 6 S

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem