RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22

2 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks A913 Suitsugaaside temperatuuri langemine alla seadistatud väärtuse peatab ventilaatori ja keskküttepumba. See funktsioon ei tööta kui katla temperatuur on alla miinimumi AC10 START nupu vajutamine kohe peale STOP nupu vajutamist, aktiveerib üles soojendamise funktsiooni. See funktsioon ei lase suitsugaaside termostaadil ventilaatorit ja keskküttepumpa välja lülitada. Funktsioon on aktiivne kuni suitsugaaside temperatuur saavutab termostaadil määratud temperatuuri. Lisatud on liiga kõrge temperatuuriga suitsugaaside vastane kaitse AC20 FC1 režiimis peale kütuse alarmi lülitatakse keskküttepump välja AC22 Kui katla temperatuur on seadistatud temperatuurist madalam ja on hüstereesi piires, siis peale STOP, START nuppude vajutamist jätkab kontroller tööd TÖÖ režiimis (eelnevalt jätkas tööd tule hoidmise režiimis).

3 1. Rakendus RK-2001AT2 kontroller on mõeldud tahkeküttel töötavate katelde temperatuurijuhtimiseks. Katla temperatuuri hoitakse seadistatud tasemel muutes selleks ventilaatori kiirust. Kontroller jälgib katlas oleva vee temperatuuri ja juhib ka ringluspumpa. Kontroller on varustatud veel lisatermostaadi ja anduri sisenditega. Seda termostaati saab seadistada, et hoida kas kindlat toa- või suitsugaaside temperatuuri. Vastavalt valitud lahendusele tuleb anduri sisendisse ühendada kas toa- või suitsugaaside temperatuuriandur. Seadme ülesehitus lubab toatemperatuurianduri asemel kasutada ka kontakttermostaati. 2. Ühendamine Enne seadme sisse lülitamist, ühendage kontrolleril ette nähtud kohtadesse ventilaatori ja ringluspumba voolukaablid. Katla temperatuuriandur tuleb paigaldada katlasse selleks ette nähtud pesasse. Pildil 2 on näha seadme elektriühenduste diagramm. ETTEVAATUST! Enne voolu sisse lülitamist kontrollige, et seade oleks määrustekohaselt maandatud ja kõik ühendused on korralikult kinnitatud. HOIATUS! Kontrolleri külge ühendatud seadmete summaarne võimsus ei tohi ületada 450W. HOIATUS! Lisavõimalusena saate ühendada UM-1 mooduli kontrolleri külge, millega on võimalik juhtida veel ühte katelt või pumpa. Tähtis on nende seadmete voolukaablite jaoks teha sobivad väljalõiked, et need kahjustada ei saaks. Kasutamata jäänud väljundid võivad jääda ühendamata. 3. Kasutamine, juhtimine Peale seadme sisse lülitamist põlevad mõneks hetkeks kõik displei elemendid, et kontrollida nende töökorda. Kontroller naaseb oma viimasesse olekusse, mis oli enne välja lülitamist (või voolu katkemist). Seadme esipaneel (pilt 1) koosneb: 1 - Pealüliti, 2 - Displei, kus kuvatakse katla temperatuur ja parameetrid, 3 - Toa- või suitsugaasi termostaadi indikaator, 4 - Katlatermostaadi nupp, 5 - Lisatermostaadi nupp, 6 - STOP/parameetrite valiku/häirete kustutamise nupp, 7 - START/parameetrite valiku nupp, 8 - Hooldusmenüüsse sisenemise/seadete kinnitamise nupp, 9 - Ringluspumba indikaator, 3

4 Pilt 1. Seadme esipaneel Seadme põhiline juhtimine toimub soovitud temperatuuri valimisega katla termostaadi nuppu kasutades, muud funktsioonid realiseeritakse vastavalt hooldusmenüüs seadistatud parameetritele. Katla temperatuuri katla termostaadi nupust muutes, näidatakse paari sekundi vältel muudatust ka displeil (näiteks [C 75]). See väärtus tähendab temperatuuri, mida kontroller üritab saavutada. Seda väärtust saab kontrollida temperatuuri vaatamise režiimis. Olenevalt paigaldusest ja kontrolleri seadetest, on võimalik kasutada lisatermostaati, et panna paika soovitud toa või suitsugaaside temperatuur. Lisatermostaadi nupu asendimuutust kuvatakse samuti displeil paar sekundit (näiteks [ 20 ]). Selle hetkeväärtust on võimalik vaadata ka temperatuuri vaatamise režiimis. Peale START nupu vajutamist hakkab ventilaator tööle ja juhtimisprotsess käivitub. STOP nupp peatab ventilaatori (näiteks kui on tarvis katlasse kütust juurde panna). Kui kontroller ei ole hooldusmenüüs, siis kuvatakse displeil katla veetemperatuuri ja viimane tähis displeil näitab kontrolleri hetkeolekut. Näiteks: [70º-] - PEATATUD olek [70ºC] - TÖÖ olek [70ºc] - hoiab tuld TÖÖ olekus Kui seade näitab katlatemperatuuri, siis indikaatori (3) funktsioon oleneb lisatermostaadi funktsioonist. Kui termostaati kasutatakse toatemperatuuri seadistamiseks, siis indikaator (3) põleb kui toatemperatuur on liiga madal. Kui termostaati kasutatakse suitsugaaside temperatuuri seadistamiseks, siis indikaator (3) vilgub kui suitsugaaside temperatuur on liiga madal. Kui suitsugaaside temperatuur on liiga kõrge, lülitab kontroller ventilaatori välja ja kuvab displeil [Hot]. 4. Ventilaatori käsitsi juhtimine Katelt kasutades võib esineda vajadust ventilaatori käsitsi käivitamiseks (näiteks katlast gaaside eemaldamiseks, enne luugi avamist). START nuppu vajutades ja 3 sekundit all hoides lülitub ventilaator sisse. Ventilaator töötab kuni hooldusmenüüs määratud ajani või STOP nupu vajutamiseni. 4

5 5. Temperatuuri vaatamise režiim Režiimi sisenemiseks vajutake juhtpaneelil OK nuppu. Siia režiimi sisenemist näitab ka lisatermostaadi indikaatori kiire vilkumine. Kasutage < ja > nuppe, et valida erinevate temperatuuride vahel. Väljumiseks valige [End ] ja kinnitage valik OK nupu vajutamisega. 1 minuti möödumisel väljub kontroller sellest režiimist automaatselt. Tabel 1. Nimekiri temperatuuridest, mida on võimalik vaadata. Märgis Parameeter C 45 Soovitud katlatemperatuur 20 c Lisatermostaadiga valitud temperatuur 18 Hetke toa või suitsugaaside temperatuur End Temperatuuri vaatamise režiimist väljumine Soovitud katlatemperatuur [C 45] on temperatuur, mida kontroller üritab saavutada TÖÖ režiimis. Seda saab muuta katlatermostaadi nupu keeramisega ja muudatust näidatakse mõni hetk ka displeil. Lisatermostaadiga valitud temperatuur [ 20 c ] - see parameeter näitab temperatuuri, mis on valitud lisatermostaadi nupuga. Hetke toa või suitsugaaside temperatuur [ 18 ] - see parameeter näitab vaatamise hetkel olevat toa või suitsugaaside temperatuuri (olenevalt seadistusest). 6. Parameetrite seadistamine - hooldusmenüü OK nuppu rohkem kui 3 sekundit all hoides, sisenete hooldusmenüüsse, kus saab vaadata ja muuta erinevaid programmeerimisparameetreid. Hooldusmenüüs olekut näitab lisatermostaadi indikaatori vilkumine. Menüüs liikumiseks kasutage + ja - nuppe. Peale soovitud parameetri valimist vajutage OK nuppu, et seda muuta. Parameetri muutmist näitab ka parameetri vilkumine displeil. Parameetrit saab muuta + ja - nuppudega. Muudatuse kinnitamiseks vajutage OK nuppu, peale seda saate valida uue parameetri, mida muuta. Hooldusmenüüst väljumiseks valige + või - nupuga [End ] ja vajutage OK nuppu; või oodake 1 minut. Seade väljub hooldusmenüüst ja displeil kuvatakse katla temperatuur. Järgneva tabeli esimeses tulbas on toodud näidisnäit, mida displei võib näidata. Järgmistes tulpades on: parameetri kirjeldus, minimaalne väärtus, maksimaalne väärtus, parameetri muutmise samm, tehaseseade väärtus. Tehaseseaded saab taastada kui valite hooldusmenüüst [Prod] valiku ja kinnitate seda OK nupu vajutamisega. 5

6 Tabel 2. Hooldusparameetrite nimekiri Displei Parameeter Min Max Samm Tehaseseade 6 Π100 Maksimaalne ventilaatori võimsus kui Πr % 100 n 40 Minimaalne ventilaatori võimsus % 40 Πh10 Ventilaatori kiiruse vähendamise koefitsent Πr 1 Automaatne ventilaatori kiiruse juhtimine ja käivitamise aeg. --, Πn 5 Ventilaatori töötamise aeg. --, s 5 Πu 6 Ventilaatori pausi aeg min 6 Πd 3 Ventilaatori töötamise aeg käsitsi juhtimisel. --, min 3 P 65 Ringluspumba käivitamise temperatuur ºC 65 Ph 5 Ringluspumba hüsterees ºC 5 Pr 1 Ringluspumba töörežiim: 0- automaatne, 1- pumba töö sõltub toa temperatuurist või toatermostaadi kontakti asendist, 2- pumba töö sõltub kontrolleri töörežiimist Pc-- Ringluspumba pausi aeg. --, min -- Pd 2 Ringluspumba järelkäimise aeg. --, min 2 L 65 Minimaalne katla temperatuur ºC 65 H 90 Maksimaalne katla temperatuur ºC 90 h 5 Katla temperatuuri hüsterees ºC 5 A105 Katla ülekuumenemise temperatuur ºC 105 Fc 1 Lisatermostaadi töörežiim: 0 - toatermostaat, suitsugaaside termostaat. F300 Maksimaalne suitsugaaside temperatuur. ---, ºC 300 Fh20 Maksimaalse suitsugaaside temperatuuri hüsterees ºC 20 Fd60 Kütuse lõppemise testiaeg katla käivitamisel. --, 1 99, 4h 1min 60 Fb30 Kütuse lõppemise testiaeg töörežiimil. --, 1 99, 4h 1min 30 Lisaväljundi töörežiim: 0- väljund teise katla sisse lülitamiseks, 1- häireväljund, Ar 0 2- väljund juhtimaks avariijahutussüsteemi, 3- väljund teiste seadmete sisselülitamiseks ventilaatori töötamise ajal Prod Tehaseseadete taastamine. outp Ringluspumba testimine. outp out1 outπ Ventilaatori testimine. outπ out2 outr Lisaväljundi testimine. outr out3 End Hooldusmenüüst väljumine.

7 6.1. Ventilaatori tööparameetrid Maksimaalne ventilaatori võimsus [Π100] - see parameeter määrab ära ventilaatori võimsuse. Kui Πr parameeter on seadistatud vahemikus 0-10, siis see määrab ära ventilaatori maksimaalse võimsuse automaatjuhtimisel. Minimaalne ventilaatori võimsus [n 40] - madalaim ventilaatori võimsus, mida kasutatakse ventilaatori automaatjuhtimisel ja ventilaatori kiiruse järkjärgulisel suurendamisel, katla käivitumisel. Ventilaatori kiiruse vähendamise koefitsent [Πh10] - see parameeter mõjutab ventilaatori kiiruse vähendamist kui katla temperatuur hakkab saavutama soovitud temperatuuri. Näiteks, kui see parameeter on seadistatud väärtusele 2, kontroller on TÖÖ režiimis ja katla temperatuur on 2 kraadi väiksem kui soovitud temperatuur, siis töötab ventilaator oma maksimaalse võimsusega [Π100]. Edasine katla temperatuuri tõus põhjustab ventilaatori kiiruse sujuvat vähenemist minimaalse võimsuseni [n 40]. Automaatne ventilaatori kiiruse juhtimine [Πr 1] - on sisse lülitatud, kui selle parameetri väärtus on vahemikus 0-10 ja põhjustab automaatset ventilaatori kiiruse vähenemist, kui katla temperatuur hakkab jõudma soovitud temperatuurini. Kui see parameeter on seadistatud väärtusele -, siis ventilaatori automaatjuhtimine on välja lülitatud ja ventilaator töötab kiirusega, mis on seadistatud parameetriga Π. Selle parameetri väärtus vahemikus 0-10 tähendab aega minutites, mille jooksul ventilaatori kiirus suureneb 40% pealt väärtuseni Π, et tagada sujuv katla käivitumine. Ventilaatori töötamise aeg [Πn 5] - aeg kui kauaks ventilaator käivitatakse, et eemaldada akumuleerunud gaasid. Seadistades selle parameetri väärtusele -, siis lülitatakse see funktsioon välja. See funktsioon on aktiivne TÖÖ režiimis. Ventilaatori pausi aeg [Πu 6] - ventilaatori tööperioodide vaheline aeg. Ventilaatori töötamise aeg käsitsi juhtimisel [Πd 3] see parameeter määrab ära kui kaua ventilaator käsitsi juhtimisel töötab. Seadistades selle parameetri väärtusele --, lülitub käsitsi juhtimine välja Ringluspumba parameetrid. Ringluspumba käivitamise temperatuur [P 65] - katlatemperatuur, mille juures lülitatakse pump sisse. Pump töötab juhtprotsessist sõltumatuna ning lülitatakse sisse ka katla ülekuumenemise korral. Ringluspumba hüsterees [Ph 5] - see parameeter määrab ära, mitu kraadi peaks katla temperatuur alla ringluspumba käivitamise temperatuuri langema, et pump välja lülituks. Ringluspumba töörežiim [Pr 1] - sõltumata töörežiimist, lülitatakse alati ringluspump välja, kui katla temperatuur langeb alla parameetris [P 65] seadistatud temperatuuri ja lülitatakse alati sisse kui katla temperatuur ületab 90 kraadi, katel on ülekuumenenud või katla temperatuuriandur on vigastatud. Ülejäänud juhtudel töötab pump selles režiimis, mis on seadistatud [Pr ] parameetriga: 7

8 - režiim [Pr 0] pidev töörežiim. - režiim [Pr 1] - pumba töö sõltub lisatermostaadist. [Fc 0] režiimis, pump lülitatakse sisse kui toa temperatuur on liiga madal (lisatermostaadi ühendus lühistatud või toa temperatuur madalam kui temperatuur, mis on seadistatud lisatermostaadi nupuga). Pump lülitatakse välja kui toa temperatuur saavutab soovitud väärtuse. [Fc 1] režiimis, pump lülitatakse sisse kui mõõdetud suitsugaaside temperatuur on kõrgem kui temperatuur, mis on seadistatud lisatermostaadi nupuga. Pump lülitatakse välja, kui suitsugaaside temperatuur langeb alla seadistatud väärtuse. - režiim [Pr 2] selles režiimis lülitub pump sisse siis, kui kontroller on TÖÖ režiimis. Ringluspumba pausi aeg [Pc--] kui temperatuur ületab väärtust, mis on seadistatud [P 65] parameetriga ja pumba töörežiim ei luba pumpa välja lülitada (näiteks termostaadi kontaktid on lahti), siis on võimalik pumpa perioodiliselt 30 sekundiks seisma jätta. See parameeter seadistab pausiperioodide vahelise aja. Seadistades selle parameetri väärtusele -- lülitab pausifunktsiooni välja. Ringluspumba järelkäimise aeg [Pd 2] ringluspumba liiga kiire seismajäämine võib põhjustada katlas vee temperatuuri tõusu ja põhjustada ülekuumenemist. Selle parameetriga saab seadistada pumba järelkäimise aega. Seades parameetri väärtusele -- on järelkäimisaeg välja lülitatud Katla töötemperatuuride seadistamine Minimaalne katla temperatuur [L 65] - minimaalne temperatuur, mida on saate katla termostaadi nupuga valida. Maksimaalne katla temperatuur [H 90] - maksimaalne temperatuur, mida on saate katla termostaadi nupuga valida. Katla temperatuuri hüsterees [h 5] - see parameeter määrab ära, mitu kraadi peaks katla temperatuur langema, alla katlatermostaadil valitud temperatuuri, et ventilaator sisse lülituks Katla ülekuumenemise vastane kaitse Katla ülekuumenemise temperatuur [A105] - temperatuur, mida ületades lülitub ventilaator täielikult välja ja lülitatakse ringluspump sisse, et vältida katla võimalukku ülekuumenemist. Ülekuumenemist näitab ülekuumenemise indikaator ja displeil veateade [E 2]. Veateate saab kõrvaldada vajutades STOP nuppu peale katla jahtumist alla ülekuumenemise temperatuuri. Ventilaator lülitatakse välja ka siis, kui katla temperatuuriandur on vigane või kahjustatud. Sel juhul ilmub displeile veateade [E 1]. 8

9 STB - kontrolleril on veel lisakaitse ülekuumenemise vastu, mis on protsessorist sõltumatu. Juhul kui temperatuur tõuseb üle 95 kraadi, lülitatakse välja juhtprotsess ehk ventilaator lülitatakse välja ja ringluspump sisse. Ventilaator ja pump ühildatakse taas juhtprotsessiga kui temperatuur langeb 89 kraadini. STB skeemi abil on katla juhtimine täpsem ja ülekuumenemise võimalus väiksem Lisatermostaadi töörežiim Lisatermostaadi töörežiim [Fc 1] - kontroller on varustatud lisatermostaadi ja temperatuurianduri sisendiga. See parameeter määrab ära selle sisendi töörežiimi. - režiim [Fc 0] - tähendab, et toatemperatuuriandur on ühendatud lisasisendisse. RK-2001AT2 hakkab võrdlema selle anduriga mõõdetud temperatuuri lisatermostaadi nupuga valitud temperatuuriga. Kui toatemperatuur on madalam kui soovitud, hakkab lisatermostaadi indikaator põlema, mis tähendab seda, et katel hoiab temperatuuri, mis on valitud katlatermostaadiga. Kui toatemperatuur saavutab soovitud temperatuuri, kustub lisatermostaadi indikaator ja katel hakkab hoidma tuld vastavalt minimaalsele katlatemperatuurile. Seadme ülesehitus lubab kasutada toatemperatuurianduri asemel ka ükskõik millist kontakttermostaati. Kontaktide lühistamine soovitust madalama temperatuuri korral alustab eelnevalt kirjeldatud kütmisprotseduuri. Kui kontaktid on lahti, siis kontroller hoiab minimaalset katla temperatuuri. Tähelepanu! Kui toatemperatuurianduri asemel on kasutuses väline termostaat, siis lisatermostaadi nupp ei tööta ja toatemperatuur sõltub ainult välisel termostaadil määratud temperatuurist. - režiim [Fc 1] - tähendab, et lisasisendisse on ühendatud suitsugaaside temperatuuri andur. Sel juhul lisatermostaadi nupust seatud väärtus määrab ära suitsugaaside temperatuuri. Kui kontroller on TÖÖ režiimis ja katlatemperatuur on saavutanud temperatuuri, mis on seadistatud parameetriga [P 65], siis suitsugaaside temperatuuri langemine alla lisatermostaadi nupuga määratud väärtust peatab ventilaatori. Kui ringluspump on [Pr 1] režiimis, siis lülitatakse ka pump välja. Lisaks, kui suitsugaaside temperatuur on alla soovitud temperatuuri antakse sellest märku lisatermostaadi indikaatori kiire vilkumisega Liiga kõrge suitsugaaside temperatuuri vastane kaitse Kui suitsugaaside temperatuuriandur on ühendatud lisasisendisse ([Fc 1]), saab kontroller kaitseda liigse suitsugaaside temperatuuri eest. Järgnevad kaks parameetrit juhivad seda funktsiooni. Maksimaalne suitsugaaside temperatuur [F300] see parameeter määrab ära kui kuumaks lastakse suitsugaasidel minna. Kui suitsugaasid on kõrgema temperatuuriga kui siin määratud väärtus, siis displeile ilmub [Hot ] ja ventilaator lülitub välja. Tavaline töörežiim jätkub peale suitsugaaside temperatuuri langust hüstereesi võrra. Seadistades selle parameetri väärtusele --- lülitab välja liigse suitsugaaside temperatuuri vastase kaitse. 9

10 Maksimaalse suitsugaaside temperatuuri hüsterees [Fh20] see parameeter määrab ära, mitu kraadi peaks suitsugaaside temperatuur langema, võrreldes maksimaalse suitsugaaside temperatuuriga, et kontroller tühistaks ülekuumenemise [Hot ] häire ja jätkaks tavarežiimil Kütuse otsasaamise test Kui küttesüsteem on varustatud suitsugaaside temperatuurianduriga ([Fc 1]), siis kütuse lõppemise test käivitub, kui suitsugaaside temperatuur langeb alla lisatermostaadi nupuga määratud temperatuuri. Kui suitsugaaside temperatuuriandur puudub, alustatakse testiga siis, kui katlatemperatuur langeb alla parameetris [L 65] seadistatud väärtuse. Kui testimise ajal püsib temperatuur alla kindlaks määratud piiri, siis kontroller lõpetab juhtprotsessi ja displeil kuvatakse [FUEL]. Selle häire saab kõrvaldada vajutades STOP nuppu. Kütuse lõppemise testiaeg katla käivitamisel [Fd60] siin määratud aja jooksul katsetatakse kütuse lõppemist katla käivitamisel. Katla käivitamiseks loetakse vahemikku alates kontrolleri lülitamisest STOP režiimilt TÖÖ režiimile, kuni katlatemperatuuri jõudmist miinimumtemperatuurini (seadistatud [L 65] parameetriga). Seades [Fd60] parameetri väärtusele -- on kütuse otsasaamise test katla käivitamise ajal välja lülitatud. Kütuse lõppemise testiaeg töörežiimil [Fb30] siin määratud aja jooksul katsetatakse kütuse lõppemist pärast katla käivitumist. Seades selle parameetri väärtusele --, on töörežiimil kütuse otsasaamise test välja lülitatud. 6.8.Lisaväljund Lisaväljundi töörežiim [Ar 0] - kontroller on varustatud mitmeotstarbelise väljundiga, mis on võimeline töötama ühel järgneval režiimil: - [Ar 0] režiim - väljund juhib õli- või gaasikatelt. Peale kontrolleri pealülitist sisselülitamist, lülitatakse lisakatel välja. Kui puukatlas saab kütus otsa, lülitatakse lisakatel uuesti sisse. Peale kütuse lõppemise häire STOP nupuga kustutamist lülitatakse lisakatel välja ja kontroller jätkab tavarežiimil. See funktsioon on kasulik, kui soovitakse tahkekütuse katlaga küttekuludelt säästa või ei soovita köetaval hoonel lasta külmaks minna. - [Ar 1] režiim - väljund juhib lisa häiresüsteemi. Katla temperatuurianduri rike, ülekuumenemine või kütuse lõppemine lülitavad lisasüsteemi sisse. - [Ar 2] režiim - väljund juhib avariijahutussüsteemi (näiteks pumpa). Selles režiimis lülitatakse lisaväljund sisse kui katel kuumeneb üle või tuvastatakse katla temperatuurianduri rike [Ar 3] režiim - väljund juhib seadmeid, mis peaksid töötama ventilaatoriga ühel ajal. HOIATUS. Lisavarustus tuleks ühendada lisaväljundisse kasutades UM-1 moodulit. Ühendusskeemid on näidatud pildil 3.

11 6.9. Kontrolleri väljundite testimine Et kontrolleri töökorda lihtsamalt testida on võimalik skeeme, mis juhivad ventilaatorit, pumpa ja lisaväljundit eraldi sisse lülitada. Valides menüüst [outp] ja vajutades OK nuppu, saab lülitada sisse ringluspumba. Valides [outπ] ja vajutades OK nuppu, saab lülitada sisse ventilaatori. Ning valides [outr] ja vajutades OK nuppu, saab sisse lülitada lisaväljundi (eeldusel, et lisamoodul on kontrolleriga ühendatud) Tehaseseadete taastamine Te saate taastada tehaseseaded valides hooldusmenüüst [Prod] valiku ja kinnitades seda OK nupuga. Pärast selle funktsiooni aktiveerimist taastab kontroller kõik parameetrid tehasesseadetele Hooldusmenüüst väljumine Valides hooldusmenüüst [End ] valiku ja kinnitades seda OK nupuga, saab väljuda hooldusmenüüst. Seade väljub hooldusmenüüst ka siis, kui 1 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu. 7. Seadme tõrked Kontroller testib pidevalt oma vooluahelaid ja seda, kas temperatuuriandur töötab korralikult. Peale vea tuvastamist, kuvatakse displeil asjakohast veateadet, peatatakse ventilaator ning lülitatakse sisse ringluspump. Peale veateate esinemist lülitage kontroller välja, ühendage ringluspump vooluvõrguga, et tagada vee ringlemine süsteemis ja võtke ühendust hooldustehnikuga. Kui displeil on veateade [E 1], tähendab see katla temperatuurianduri viga (lühist) või temperatuuri langust alla -9 kraadi. [E 2] kuvatakse katla ülekuumenemise korral. [E 3] tähendab üheaegselt nii vea esinemist kui ka ülekuumenemist. Kui ilmub viga [E 1] ja seda ei ole STOP nuppu vajutades võimalik kõrvaldada, hoolimata sellest, et katlatemperatuur on alla 90 kraadi, siis see võib viidata katla anduri kahjustusele (näiteks kui katel on kuumenenud üle 150 kraadi). Veateade [E 8] näitab viga suitsugaaside temperatuurianduri skeemis. Sel juhul katkestatakse suitsugaaside termostaadi töö (kontroller käitub, nagu suitsugaaside temperatuur oleks alati kõrgem termostaadi nupuga määratud temperatuurist). 8. Seadme eemaldamine Juhul kui on tarvis kontrollerit süsteemist eemaldada: - lülitage kontroller pealülitist välja, - ühendage voolujuhtmed lahti, - eemaldage kontroller katla küljes olevast pesast, - ühendage lahti kõik kontrolleri küljes olevad juhtmed 11

12 9. Tehnilised parameetrid Pinge: 230V ± 10%, 50Hz Voolutarve: <4VA Temperatuuri mõõtmise ulatus: C ± 1 C Katlatemperatuuri seadistamise vahemik: C ± 1 C Programmeeritav katla ülekuumenemise vastane kaitse: C ± 1 C Riistvaraline katla ülekuumenemise vastane kaitse: >95 C ± 1 C Ringluspumba käivitamise temperatuur: C ± 1 C Ventilaatori väljund: total max 2A/230V Mõõtmed: 80 x 170 x 100 mm 12

13 Pilt 2. RK-2001AT2 ühendusskeem Pilt3. UM-1 mooduli ühendusskeem 13

14 10. Märkmed Displei Parameeter Kasutaja Π100 Maksimaalne ventilaatori võimsus kui Πr 0-10 n 40 Πh10 Πr 1 Πn 5 Πu 6 Πd 3 P 65 Ph 5 Pr 1 Pc-- Pd 2 L 65 H 90 h 5 A105 Fc 1 F300 Fh20 Fd60 Fb30 Ar 0 Minimaalne ventilaatori võimsus Ventilaatori kiiruse vähendamise koefitsent Automaatne ventilaatori kiiruse juhtimine ja käivitamise aeg Ventilaatori töötamise aeg Ventilaatori pausi aeg Ventilaatori töötamise aeg käsitsi juhtimisel Ringluspumba käivitamise temperatuur Ringluspumba hüsterees Ringluspumba töörežiim: 0- automaatne, 1- pumba töö sõltub toa temperatuurist või toatermostaadi kontakti asendist, 2- pumba töö sõltub kontrolleri töörežiimist Ringluspumba pausi aeg Ringluspumba järelkäimise aeg Minimaalne katla temperatuur Maksimaalne katla temperatuur Katla temperatuuri hüsterees Katla ülekuumenemise temperatuur Lisatermostaadi töörežiim: 0 - toatermostaat, 1 - suitsugaasitermostaat Maksimaalne suitsugaaside temperatuur Maksimaalse suitsugaaside temperatuuri hüsterees Kütuse lõppemise testiaeg katla käivitamisel Kütuse lõppemise testiaeg töörežiimil Lisaväljundi töörežiim: 0- väljund teise katla sisse lülitamiseks, 1- häireväljund, 2- väljund juhtimaks avariijahutussüsteemi, 3- väljund teiste seadmete sisselülitamiseks ventilaatori töötamise ajal 14

15

16 Tootja: P. W. KEY Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 67 tel. (89) , fax. (89)

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Manual PC 15 D,GB,F

Manual PC 15 D,GB,F 281503/2 SIGMA PULSOMEETER PC 15 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 15 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Manual PC 9 D,GB,F

Manual PC 9 D,GB,F 289105/2 SIGMA PULSOMEETER PC 9 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 9 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro 2.0 - Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 004276733 - rev.005 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro 2.0 - Melinda idro 2.0 Iside idro 2.0 - MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 /Estone 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf KASUTUSJUHEND Sümbolite tähendused OHT! Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb surma või tõsise vigastusega. PORTATIIVNE ÕHUKONDITSIONEER Mudelid CH-M09K6S - jahutamine NSP19-12A3 CH-M10K7B

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA 004276735 - Rev 002 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem