Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud"

Väljavõte

1 Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevuse Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine käskkirja seletuskiri 1

2 Sisukord Mõisted... 3 Sissejuhatus Meetme tegevuse eesmärk ja oodatav tulemus Meetme tegevuse eesmärgi seos ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja meetme eesmärgi ning siseriiklike arengukavadega Oodatav tulemus Eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevused Institutsionaalse võimekuse tõstmine Organisatsioonide võimekuse tõstmine Sihtrühm Tegevuste algatamine Institutsionaalse võimekuse tõstmine Organisatsioonide võimekuse tõstmine Tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Eelarve Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud Toetuse maksmise tingimused ja kord Elluviija kohustused Tegevuste elluviimise seire Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Finantskorrektsioon

3 Mõisted Valitsussektor valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, keda ei loeta turutootjateks ja keda finantseeritakse peamiselt kohustuslike maksete abil, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused. Eestis jagatakse valitsussektor omakorda kolmeks allsektoriks: 1) keskvalitsus; 2) kohalik omavalitsus; 3) sotsiaalkindlustusfondid. Keskvalitsus keskvalitsusse kuuluvad põhiseaduslikud institutsioonid ja neid teenindavad asutused, ameti- ja hallatavad asutused ning riigi asutatud sihtasutused, äriühingud, avalik-õiguslikud institutsioonid, mittetulundusühingud ja riigiettevõtted. Keskvalitsuse ametiasutused keskvalitsuse ametiasutusteks loetakse valitsusasutused (ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid, muud valitsusasutused) ja põhiseaduslikud institutsioonid (v.a Eesti Pank, mis kuulub muu avalik sektor alla). Hallatavad asutused valitsusasutusi teenindavad või teisi riiklikke ülesandeid kultuuri, hariduse, sotsiaal- või muus valdkonnas täitvad riigiasutused. Hallatavad asutused ei teosta otseselt riigivõimu. Sellised asutused on näiteks teatrid, muuseumid, hooldekodud ja riigikoolid. 3

4 Sissejuhatus Toetuse andmise tingimuste käskkirja (edaspidi käskkiri) eesmärgiks on sätestada toetuse andmise tingimused meetme tegevusele Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine perioodiks Käesolev seletuskiri avab käskkirja peatükkide sisu ning põhjendab toetuse vajadust. Eelnõu ja seletuskirja koostasid Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunikud Kairi Kontkar ja Indrek Ostrat. Tegevuste elluviijaks on Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond. Tegevuste abikõlblikkuse periood on Enne käskkirja kinnitamist tegevustega alustatud ei ole. Käskkirja ja selle seletuskirja koostamiseks ning tegevuste planeerimiseks võeti arvesse ameti- ja hallatavate asutuste tippjuhtidega peetud arutelude tulemusi. Niisamuti viidi läbi mõttevahetusi väliste ekspertidega ning teiste sama prioriteetse suuna meetmete sisustajatega. 1. Meetme tegevuse eesmärk ja oodatav tulemus 1.1. Meetme tegevuse eesmärgi seos ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja meetme eesmärgi ning siseriiklike arengukavadega Käskkiri koondab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatavaid ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme tegevusi institutsioonide ja organisatsioonide arendamise suunal eesmärgi Valitsemissektoris on suurenenud ameti- ja erialane pädevus ning juhtimisvõimekus saavutamiseks. Lisaks käskkirjas kirjeldatud tegevustele toetavad eesmärgi saavutamist ka teised sama prioriteetse suuna sama meetme tegevused (inimressursi koolitamine ja arendamine, tippjuhtide arendamine ning kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine) ning niisamuti poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise meetme tegevused. Meetme tegevuse eesmärgiks on tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust. Tegevused panustavad eelkõige aasta OECD riigivalitsemise raporti Ühtsema riigivalitsemise suunas 1 soovitustesse. Käskkirjas kirjeldatud tegevustel on kõige tugevam seos haldusvõimekuse arendamise ja OECD riigivalitsemise raporti soovituste rakendamise tegevuskava 2 punktides 1 (Paindlikum valitsemiskorraldus) ja 6 (Riigi personalipoliitika kohandamine demograafiliste trendidega) kirjeldatud eesmärkide ja tegevussuundadega. 1 OECD (2011), Estonia: Towards a Single Government Approach, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing. Kättesaadav: 2 Haldusvõimekuse arendamise ja OECD riigivalitsemise raporti soovituste rakendamise tegevuskava. Kättesaadav: mise_raporti_tegevuskava_ pdf 4

5 Paindlikuma valitsemiskorralduse poole liikumiseks on vajalik viia ellu tänase institutsionaalse ja halduskorraldusliku süsteemi ümberkujundamist toetavaid ning ressursse säästvaid tegevusi. Ressursisäästu saavutamiseks ja ressursside ümberpaigutamise paindlikkuse suurendamiseks toetatakse käesolevast meetmest selliste valitsemis- ja halduskorralduslikke ning tugiteenuste optimeerimist puudutavate analüüside, uuringute läbiviimist ja mudelite, metoodikate väljatöötamist, mis annavad sisendi vajalikeks reformideks. Kõik toetatavad tegevused perioodil peavad toetama seda, et 1) valitsussektori tööhõive oleks kooskõlas demograafiliste arengusuundadega; ning 2) tegevuskulude suhtarv ei ületaks tänast SKT taset. Nende indikaatorite jälgimine on oluline, et tagada valitsussektori jätkusuutlikkus ja Eesti võimalustele vastav haldusorganisatsioon. Rakenduskava tulemusnäitajaks on toetatud keskvalitsuse organisatsioonide arv, kus on juhtimissüsteemid täielikult rakendatud. Juhtimissüsteemi all mõeldakse organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike inimeste, protsesside ja finantside juhtimisega seotud tegevusi. Perioodil on prioriteetseks juhtimise valdkonnaks valitsemisalasiseste protsesside tõhustamine. Keskvalitsusse loetakse riigi ameti- (ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, maavalitsused, põhiseadluslikud institutsioonid ja neid teenindavad asutused) ja ametiasutuste hallatavad asutused, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigiettevõtted. Selleks, et juurutada ametiasutuste kui valdkonna koordineerijate ja kompetentsikeskuste rolli, suunatakse tegevused ennekõike ametiasutustele ja neile lähedal asuvatele hallatavatele asutustele. Ametiasutused on vastutavad selle eest, et juhtimist arendatakse valitsemisalas tervikuna ja on kohustatud tagama selle, et teadmist jagatakse ka teistele oma valitsemisala asutustele (sihtasutused, avalikõiguslikud juriidilised asutud, ettevõtted). Seega toetatava tegevuse suunamise rõhuasetusest lähtuvalt loetakse tulemusnäitajasse ameti- ja hallatavad asutused. Kuigi ka institutsionaalsel tasandil elluviidavate tegevuste lõppeesmärgiks on saavutada muutus organisatsiooni tasandil, on selliste tegevuste otsest mõju organisatsiooni sisestele muudatustele keeruline mõõta. Näiteks institutsionaalse ja halduskorralduse valdkonna analüüside ja uuringute läbiviimise ja tulemuste reaalse rakendamise vaheline aeg on sageli teadmata ja sõltub sellistest teguritest, mida tegevuse elluviija otseselt mõjutada ei saa. See teeb tulemuse mõõtmise ja hindamise keeruliseks. Lisaks tekitaks institutsionaalsel tasandil elluviidavate tegevuste mõju hindamine ebaproportsionaalset halduskoormust, arvestades, et kogu valitsussektoris on kokku koos kohalike omavalitsuste asutustega umbes 2700 üksust. Sellest tulenevalt loetakse tulemusnäitajasse need keskvalitsuse ameti- ja hallatavad asutused, kes on osalenud konkreetses organisatsiooni juhtimise arendamise alases projektis, st käskkirja punktis 2.2 nimetatud tegevuses ning viinud ka toetuse tulemusena muudatuse ellu. Täielikult rakendamine tähendab seda, et käskkirja punktis 2.2 nimetatud tegevuse raames toetust saanud organisatsioonid on toetuse tulemusena oma igapäeva juhtimises muutnud seda osa juhtimissüsteemist, millele toetust taotleti. Seega perioodil loetakse indikaatorisse need asutused, kes on protsesside tõhusamaks muutmise 5

6 alastes projektides osalenud ja selle tulemusena protsesse ja ressursse ümberkujundanud. Seda hinnatakse toetatud tegevuse elluviimise järgselt, olenevalt tegevusest kas 6 kuu või 1 aasta jooksul. Näiteks kui toetuse andmise eesmärgiks on protsesside tõhustamine, siis projekti lõppemise järgselt peavad toetust saanud organisatsioonid ära tõestama, et protsesse on kujundatud ümber vastavalt ja saavutatud ressursisääst. Näitaja algväärtus 23 on seatud eelmisel struktuuritoetuse perioodil ( ) elluviidud tegevuste pealt, mille eesmärgiks oli organisatsiooni juhtimist puudutava muudatuse elluviimine. Sihttaseme seadmisel on lähtutud eeldusest, et toetust juhtimissüsteemide väljaarendamiseks ja rakendamiseks antakse 50%-le kõikidest keskvalitsuse ameti- ja hallatavatest asutusest, s.o a detsembri seisuga 51 asutust (v.a maavalitsused, õppeasutused, kohtuasutused). Maavalitsused on otsese toetuse saajana siit väljas, sest nemad on otseseks sihtgrupiks tegevuse Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus raames. Samas ei tähenda see aga seda, et maavalitsustega seotud protsesse ei analüüsitaks maavalitsused saavad käesoleva tegevuse raames toetust Siseministeeriumi kaudu. Õppeasutused ja kohtuasutused on jäetud välja seetõttu, et nemad on teistega võrreldes rohkem omanäolisemad ja neis toimuvatesse protsessidesse on ministeeriumil keerulisem sekkuda. Samas jällegi ei tähenda see seda, et neis toimuvaid protsesse ei analüüsitaks seda tehakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi kaudu. Lähtudes eelmise perioodi kogemusest, on indikaatori sihttaseme seadmisel võetud eesmärgiks, et toetuse tulemusena kõik toetust saanud asutused on ka reaalselt toetuse tulemusena oma juhtimissüsteeme muutnud Oodatav tulemus Meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu eesmärk on ameti- ja erialase pädevuse ning juhtimisvõimekuse kasv valitsussektoris. Selleks toetatakse siit institutsionaalseid ümberkorraldusi ja organisatsioonijuhtimise alaseid arendusi. Paralleelselt panustavad meetme eesmärgi saavutamisse sama meetme teised valdkonnad: inimressursi koolitus ja arendamine 3, tippjuhtide arendamine 4, regionaalse ja kohaliku omavalitsuse arendamine 5. Kõik loetletud tegevussuunad aitavad üheaegselt kaasa sellele, et ameti- ja erialane pädevus valitsussektoris kasvaks ja juhtimisvõimekus suureneks. Selleks, et seada prioriteete ja fokusseerida tegevusi, keskendutakse 3-aastasel perioodil ( ) ressursijuhtimise alase võimekuse tõstmisele. Ressursijuhtimine hõlmab protsesside juhtimist, sh tugiprotsesse, eelarve kasutamist ja töötajate arvu ja seda nii institutsionaalsel, kui ka organisatsiooni tasandil. Ressursijuhtimise võimekuse tõstmise eesmärgiks on saavutada ressursisääst valitsussektoris. Ressursside säästliku kasutamisega panustatakse sellele, et töötajate arv valitsussektoris väheneks koos tööealise elanikkonna kahanemisega ning valitsussektori kulude osakaal ei ületaks tänast SKT taset. See on läbiva eesmärgina kirjeldatud ka haldusvõimekuse ja OECD riigivalitsemise raporti soovituste elluviimise tegevuskavas. Seega toetatakse käesoleva 3 Tegevusi viiakse ellu eraldi rahandusministri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise tingimuste alusel. 4 Tegevusi viiakse ellu riigisekretäri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise tingimuste alusel. 5 Tegevusi viiakse ellu siseministri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise tingimuste alusel. 6

7 käskkirja raames neid tegevusi, mille tulemusena on oodata ressursisäästu. Ressursisäästu all mõeldakse nii töötajate arvu vähenemist, kui ka tööviljakuse kasvu. Tööviljakuse kasvu all mõeldakse seda, et ressursse paigutatakse suurema mõju saavutamise eesmärgil ümber. Toetuse andmise tulemusena on loodud teadmine ja seega eeldused selleks, kust ja kuidas valitsussektoris ebaefektiivsust vähendada ning kuhu vajadusel vabanenud ressursse ümber paigutada. Ressursisäästu saavutamine eeldab tegevuste elluviimist kahel tasandil: 1. institutsionaalsel tasandil ehk asutuse- ja valitsemisalaüleselt; 2. organisatsiooni tasandil ehk asutuse- ja valitsemisalasiseselt. Nendel kahel tasandil elluviidavateks tegevusteks on saadud sisendit analüüsidest ja uuringutest (Eesti järgneva 10 aasta arenguvajadused), strateegilistest dokumentidest (nt OECD riigivalitsemise raport, Riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamat) ning keskvalitsuse ameti- ja hallatavate asutuste tippjuhtide ning väliste ekspertidega läbiviidud arutelude tulemustest. Eesti Arengufondi (2012) 6 poolt läbi viidud Eestit mõjutavate väliskeskkonnast pärinevate tegurite analüüs tõdeb, et Eesti riik on oma valitsemisvormide ehk riigiaparaadi ja juhtimisega samalaadsete otsustuskohtade ees, mis muu maailmgi. Demograafiline ja majanduslik olukord sunnib meid riigina mõjusamalt ja tõhusamalt tegutsema ehk me peame olema veendunud, et teeme õigeid asju õigesti. Seetõttu on oluline analüüsida ja pakkuda välja võimalusi, kuidas riigi institutsionaalset ja haldusorganisatsioonilist korraldust ümber kujundada selliseks, et ressursid oleksid mõjusamalt ja tõhusamalt korraldatud ning säästlikumalt kasutatud. Selleks, et lahendused ei jääks vaid paberile, toetatakse meetmest ka väljapakutud lahenduste ellurakendamist ning reaalsete ümberkorralduste elluviimist. Näiteks on üheks võimaluseks ressursisäästu saavutamisel tugiprotsesside keskne ja standardne pakkumine. Selleks jätkatakse tugiteenuste korraldamisel optimeerimisvõimaluste otsimisega. Sama analüüsi kohaselt on riikide eduteguriks suutlikkus meelitada, hoida ja arendada vajalike teadmiste ja oskustega tööjõudu. OECD (2011) riigivalitsemise raport rõhutab, et hea inimeste juhtimise tase on avaliku halduse reformimisel olulisem kui kunagi varem. Riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamatu (2014) 7 kohaselt on strateegiline personalijuhtimine eelduseks ühiskonna muutuvate vajaduste ja võimalustega kohanduva ning võimeka valitsussektori töötajaskonna olemasoluks. Üldeesmärgi saavutamiseks peab riik olema avatud, mõjus ja tõhus, konkurentsi- ja kohanemisvõimeline ning ühtne. Me peame panustama sellesse, et väärt töötajate jaoks oleks avalik sektor atraktiivne tööandja. Atraktiivsust tõstab muuhulgas konkurentsivõimeline palk, aga ka töökeskkond (protsessid, ülesanded ja koormus). Olukorras, kus riigieelarveliste vahendite juurdekasvu varasemas tempos näha ei ole ning tööjõud muutub kallimaks, on oluline hinnata organisatsioonisisesed protsessid üle, leida üles ebaefektiivsus ja suunata vabanenud vahendid ümber sinna, kust sellest 6 Eesti Arengufond (2012), Väliskeskkond 2020: Olulised trendid ja nende tähendus Eestile. Kättesaadav: 7 Riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamat (2014). Kättesaadav: _-_loplik_versioon.docx 7

8 kõige rohkem mõju on. Seetõttu on institutsionaalsete ümberkorralduste kõrval sama oluline tegeleda valitsemisalasiseste protsesside tõhustamisega. 2. Eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevused Tabel 3 annab ülevaate perioodil toetatavate tegevuste näitajast. Väljundnäitajaks eesmärgi valitsemissektoris suurenenud ameti- ja erialane pädevus ning juhtimisvõimekus saavutamisel on toetanud keskvalitsuse organisatsioonid, kes said ESF toetust parandamaks oma juhtimissüsteeme. Keskvalitsusse loetakse riigi ameti- (ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, maavalitsused, põhiseadluslikud institutsioonid ja neid teenindavad asutused) ja ametiasutuste hallatavad asutused, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigiettevõtted. Selleks, et juurutada ametiasutuste kui valdkonna koordineerijate ja kompetentsikeskuste rolli, suunatakse toetus ennekõike ametiasutuste ja neile lähedal asuvatele hallatavatele asutustele, kes on omakorda vastutavad selle eest, et juhtimist arendatakse valitsemisalas tervikuna ja tagama selle, et teadmist jagatakse ka teistele oma valitsemisala asutustele (sihtasutused, avalik-õigusliku juriidilised asutud, ettevõtted). Seega toetuse suunamise rõhuasetusest lähtuvalt loetakse tulemusnäitajasse vaid ameti- ja hallatavad asutused. Kuigi ka institutsionaalsel tasandil elluviidavate tegevuste lõppeesmärgiks on saavutada muutus organisatsiooni tasandil, on selliste tegevuste otsest mõju organisatsiooni sisestele muudatustele keeruline mõõta. Näiteks institutsionaalse ja halduskorralduse valdkonna analüüside ja uuringute läbiviimise ja tulemuste reaalse rakendamise vaheline aeg on sageli teadmata ja sõltub sellistest teguritest, mida tegevuse elluviija otseselt mõjutada ei saa. See teeb tulemuse mõõtmise ja hindamise keeruliseks. Lisaks tekitaks institutsionaalsel tasandil elluviidavate tegevuste mõju hindamine ebaproportsionaalset halduskoormust, arvestades, et kogu valitsussektoris on kokku koos kohalike omavalitsuste asutustega umbes 2700 üksust. Sellest tulenevalt loetakse väljundindikaatorisse need keskvalitsuse ameti- ja hallatavad asutused, kes on osalenud organisatsiooni juhtimise arendamise alases projektis, st käskkirja punktis 2.2 nimetatud tegevuses. Aastaks on eesmärgiks toetada juhtimissüsteemide parendamise eesmärgil 25 keskvalitsuse ameti- ja või hallatavat asutust. Arvestades perioodile kavandatud tegevusi ja nende mahtu, on aasta lõpuks täidetud 80% aastaks seatud sihttasemeks ehk 20 organisatsiooni on saanud toetust juhtimissüsteemide parendamiseks. Lisaks rakenduskava väljundnäitajatele on seatud täiendavaid siseriiklikke näitajaid. Järgmisel kolmel aastal on eesmärgiks viia läbi 5 valitsemis- ja halduskorralduslikku analüüsi koos mudelite ja metoodikate väljatöötamisega, analüüsida 3 tugiteenust ja viia ellu 3 organisatsioonide vahelist ümberkorraldusprojekti. Arvestades, et ettepanekute esitamise protsess algab käskkirja kinnitamise järgselt ning otsuse meetmest rahastamise kohta teeb haldusvõimekuse valdkondlik komisjon, siis täiendavate väljundnäitajate arv võib institutsionaalse tasandi võimekuse tegevustes muutuda. 8

9 2.1. Institutsionaalse võimekuse tõstmine Toetatava tegevuse alategevused Institutsionaalse tasandi võimekuse alategevusele toetuse andmise eesmärgiks on tõsta tervikuna ressursside kasutamise tõhusust ja säästlikkus valitsussektoris. Arvestades, et riigireformi teema on üha aktuaalsem ning konkreetsed tegevusettepanekud selguvad jooksvalt töö käigus (sh näiteks ka uue valitsuse tööle asumisega), siis on oluline toetada erinevate valitsemis- ja halduskorralduse valdkonnaga seotud analüüside ja uuringute läbiviimist ning mudelite ja metoodikate väljatöötamist. Eraldi keskendutakse erinevate standardsete tugiteenuste analüüsile ja nende kvaliteedi ja tõhususe tõstmisele. Analüüsi tulemuse valmivad tugiteenuste protsessimudelid, mis on sisendiks protsesside ümberkujundamiseks. Riigiülestest prioriteetidest ja valdkondlikest arenguvajadustest tulenevalt ning väliste väljakutsetega toimetulemiseks toetatakse meetmest organisatsioonilisi ümberkorraldusi, mille elluviimise tulemusena kaasneb võimekam valdkonna juhtimine ja korraldamine ning ressursisääst. Et tagada suurema ulatusega mõju, toetatakse selliseid ümberkorraldusi, millesse on kaasatud rohkem kui 1 asutus. Selliste muudatuste kvaliteetseks elluviimiseks ei ole tihti eelarvetes piisavalt vahendeid, mistõttu on oluline käesoleva tegevuse raames võimaldada täiendavaid ressursse valdkondlikeks ja laiemalt avaliku halduse arendamisele suunatud reformideks. Sellest tulenevalt toetatakse meetmest: 1. Erinevate valitsemis-, haldus- ja tugiteenuste korraldust puudutavate rakendusanalüüside ja uuringute läbiviimist, nende alusel mudelite ja metoodikate väljatöötamist ning nende rakendamist, sealhulgas; a. seminaride ja töögruppide kohtumiste korraldamist ning nendeks materjalide väljatöötamist. 2. Laiemate valdkonna ja avaliku halduse arendamisele suunatud organisatsioonide vaheliste ümberkorralduste elluviimist, sh a. mõju hindamiseks eelanalüüside (ex-ante) ja eesmärkide saavutamise järelanalüüside (ex-post) läbiviimist; b. protsesside, teenuste ja struktuuride analüüsimist ja ümberkujundamist; c. muudatuste juhtimist; d. ümberkorraldatavate organisatsioonide juhtimist ja ülesannete täitmist toetavate IT süsteemide arendamist; e. muid tegevusi, mis on vajalikud ümberkorralduste edukaks elluviimiseks. Toetuse andmise tingimused ja projektide esitamise, hindamise ja valiku protsess on määratud selliselt, et oleks võimalik jooksvalt, riigiüleseid prioriteete silmas pidades, tegevuste üle otsustada. Kuna institutsionaalsel tasandil elluviidavad analüüsid ja ümberkorraldusprojektid selguvad jooksvalt töö käigus ning eesmärgiks on rahastada 9

10 suure mõjuga projekte, siis vastutus projektide rahastamise otsustamise üle pannakse haldusvõimekuse valdkonna komisjonile. Haldusvõimekuse valdkonna komisjonile otsustusõiguse andmisega tagatakse institutsionaalsete ümberkorralduste elluviimiseks laiem toetus. Järgnevalt on kirjeldatud protsessis osalejate rolle ja ülesandeid. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond: a. koordineerib tegevusteks sisendi saamise protsessi, algatab tegevused ja viib need koostöös seotud asutustega ellu; b. töötab välja ideekavandi vormi; c. saab sisendi vajalikeks tegevusteks valitsemis- ja halduskorralduse valdkonnaga tegelevatelt asutustelt, valdkonna ministeeriumidelt ning haldusvõimekuse valdkondlikult komisjonilt; d. viib sisendi kogumiseks ja saadud sisendi analüüsimiseks läbi regulaarselt ministeeriumide arendusjuhtide kogu ning teiste valitsemis- ja halduskorralduse valdkonnaga tegelevate asutuste vahelisi kohtumisi; e. riigihalduse valdkonna koordineerijana viib ise läbi analüüse ja uuringuid, analüüsib erinevaid strateegilisi dokumente ja teeb nende põhjal ettepanekuid võimalikeks tegevusteks, sh tugiteenuste valdkonnas; f. korraldab valikukomisjoni poolse hinnangu andmise protsessi; g. korraldab ettepanekute esitamist haldusvõimekuse valdkondlikule komisjonile ning vastutab selle eest, et haldusvõimekuse valdkondlik komisjon oma otsuse tegemisel saab tugineda maksimaalselt kvaliteetsele ja kõikehõlmavale sisendile; h. vastutab selle eest, et vajalikud tegevused on kvaliteetselt ja kuluefektiivselt ellu viidud (riigihanked läbi viidud ja rakendatud või vajalikud eksperdid tähtaegselt palgatud kindlate tööde tegemiseks); i. vastutab regulaarse aruandluse eest haldusvõimekuse valdkondlikule komisjonile. Valdkonna ministeeriumide ja arendusjuhtide kogu on valdkonna kompetentsikeskus, kes näeb kõige lähemalt probleeme ja oskab nende lahendamiseks ettepanekuid esitada. Ühtlasi tagavad valdkonna ministeeriumid selle, et ettepanekutel on valdkonnasisene toetus. Valdkonna ministeeriumid ja arendusjuhtide kogu saavad ettepanekuid esitada jooksvalt. Ettepanekute hindamiseks moodustatakse valikukomisjon, mille tööd korraldab Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond. Valikukomisjoni kuuluvad liikmed Rahandusministeeriumist, 2 valdkonnaga seotud välist eksperti, arendusjuhtide kogu esindaja ning vajadusel liikmed teistest valitsemis- ja halduskorraldusega tegelevatest asutustest, st Justiitsministeeriumist, Siseministeeriumist ning Riigikantseleist. Detailsed valikukomisjoni töö protseduurid lepitakse kokku jooksvalt. Valikukomisjon: a. hindab vastavuskriteeriumide põhjal esitatud ettepanekuid; b. järjestab valikukriteeriumide alusel esitatud ettepanekud ning esitab need koos põhjendusega haldusvõimekuse valdkondlikule komisjonile heakskiitmiseks. 10

11 Haldusvõimekuse valdkondlik komisjon on laiapõhjaline komisjon, kelle otsusel on tänu oma esindatusele (Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi kantslerid, riigisekretär, valitsusvälised partnerid) mõju. Kõik institutsionaalse tasandi võimekuse tõstmiseks elluviidavad tegevused (analüüsid, uuringud, mudelid, metoodikad, organisatsioonide vahelised ümberkorraldusprojektid) peavad saama haldusvõimekuse valdkondliku komisjoni heakskiidu. Haldusvõimekuse valdkondliku komisjoni heakskiitu ei ole vaja üksnes tugiteenuste tõhustamise alasteks uuringuteks ja analüüsideks. Tugiteenuste tõhustamiseks on haldusvõimekuse valdkondliku komisjoni heakskiit käskkirja punkti 2.1 alategevuses a. sätestatu näol juba olemas. Jooksvalt antakse haldusvõimekuse valdkondlikule komisjonile aru sellest, milliseid teenuseid analüüsitakse ning millised on analüüsitulemused. Otsus märgitakse haldusvõimekuse valdkondliku komisjoni koosoleku protokolli. Ettepanekud valdkonna komisjonile esitatakse ideekavandina, milleks Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond töötab välja üldise formaadi. Ideekavand peab kirjeldama ära vajaduse, eesmärgi ja võimalusel prognoositava ressursisäästu ning rakendamise mehhanismi. Haldusvõimekuse valdkondlik komisjon saab ka ise esitada ettepanekuid analüüside ja organisatsioonide vaheliste ümberkorralduste läbiviimiseks. Haldusvõimekuse valdkondlik komisjon: a. teeb riigiülestest prioriteetidest lähtuvalt poolthäälte-enamusel otsuse meetmest rahastatavate projektide kohta, võttes aluseks valikukomisjoni hinnangud ning kuulates ära Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna arvamuse. Haldusvõimekuse valdkondlik komisjon võib projekti tegevused ning eelarve kiita heaks osaliselt või tingimuslikult. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond koostöös seotud asutustega tagavad, et projekt viiakse ellu kooskõlas komisjoni otsusega. Prioriteediks on perioodil toetada neid tegevusi, mille eesmärgiks on ressursisääst. Ressursisäästu all mõeldakse nii töötajate arvu vähendamist kui ka tööviljakuse kasvu ehk olemasoleva ressursi ümberpaigutamist. Samuti on eesmärgiks käesolevast meetmest toetada vaid suure riigiülese mõjuga projekte. Nendest põhimõtetest lähtuvalt on seatud ka vastavus- ja valikukriteeriumid. Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vastavuskriteeriumidele. Valikukriteeriumide seadmise eesmärgiks on langetada otsused kõige suurema mõjuga projektide kasuks. Vastavuskriteeriumid: a. ideekavandis on ammendavalt kirjeldatud vajadust, eesmärki ja mõju, võimalusel prognoositavat ressursisäästu ja rakendamise mehhanismi; b. punktis alapunktis b) nimetatud tegevusele toetuse taotlemiseks esitavad ideekavandi vähemalt 2 valitsussektori (v.a kohaliku omavalitsuse asutused) organisatsiooni või 1 valitsussektori organisatsioon tingimusel, et 11

12 ümberkorraldus mõjutab teiste valitsussektori organisatsioonide ülesannete täitmise korraldust tõhusamaks. Valikukriteeriumid: a. eelistatakse projekte, mis mõjutavad suuremat hulka valitsussektori asutusi; b. eelistatakse projekte, mis eeldatavalt toovad kaasa suurema ressursisäästu; c. eelistatakse projekte, mis toetavad riigiüleseid prioriteete Organisatsioonide võimekuse tõstmine Toetatava tegevuse alategevused Organisatsioonisisese juhtimiskvaliteedi alategevusele toetuse andmise eesmärgiks on tõsta ressursside juhtimise ja kasutamise tõhusust ning edendada koostööd, suhtevõrgustiku kujunemist ja kogemuste vahetamist. Organisatsioonide võimekuse tõstmine tähendab käesoleva meetme käsitluses tegevusi, mille eesmärgiks on saavutada toetust saavate organisatsioonide tõhususe kasv, mis väljendub kas olemasolevate avalike teenuste pakkumist senisest väiksema töötajate arvuga või senisest enamate avalike teenuste pakkumist senise hulga töötajatega. Selle saavutamiseks keskendutakse perioodil protsessidele ja nende ümberkujundamisele. Protsesside tõhustamise on prioriteedina kiitnud heaks ka arendusjuhtide kogu. Millises ulatuses protsesse tõhustada, on iga organisatsiooni enda otsustada. Seepärast kirjeldavad asutused käesolevas meetmes osalemisel oma spetsiifilisi vajadusi protsesside valdkonnas. Lisaks kogub ja analüüsib Rahandusministeerium jooksvalt asutuste vajadusi protsesside juhtimist toetavateks IT süsteemideks ning planeerib tegevusi vastavalt. Sellest tulenevalt antakse meetmest toetust: 1. Organisatsiooni protsesside tõhustamiseks, sh: a. protsesside kaardistamiseks, analüüsimiseks, hindamiseks; b. konsultatsiooniteenuseks; c. vajadusel protsesse toetavate IT-lahenduste arendamiseks; d. koolituste ja seminaride korraldamiseks ning nendeks materjalide väljatöötamiseks; e. juhiste jm materjalide koostamiseks. Eesmärgiga soodustada koostööd ja suhtevõrgustiku kujunemist, viiakse nõustamis- ja arendustegevusi ellu eelisjärjekorras mitme organisatsiooni ühisprojekti vormis. Juhul, kui asutuste soovid on ühisprojekti vormiks liialt erinevad, on võimalik tegevusi ellu viia ka individuaalprojekti vormis. Seda hinnatakse jooksvalt projektide hindamise protsessis. Perioodil on kavas viia ellu vähemalt 4 protsesside tõhustamise alast ühisprojekti, ühte ühisprojekti kaasatakse vähemalt 4 organisatsiooni. Kokku on perioodil eesmärgiks toetada 20 organisatsiooni. Taolisi ühisprojekte viiakse ellu esmakordselt, mistõttu tegevuste mahust ja valitsemisalade erinevatest vajadustest võib 12

13 meetme elluviimise käigus muutuda ühisprojektide ning ühesse ühisprojekti kaasatavate organisatsioonide arv. Organisatsiooni protsesside tõhustamise alast arendustegevust viiakse ellu kas ühe valitsemisala või mitme valitsemisala ühisprojekti vormis või individuaalprojektina (üks organisatsioon) konsultatsiooniteenuse osutamise teel. Ühisprojektis peavad osalema vähemalt pooled ühe valitsemisala asutustest (valitsemisala asutusteks loetakse ministeeriumi, ameteid, inspektsioone, hallatavaid asutusi, sihtasutusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, ettevõtteid, mittetulundusühinguid). Ühisprojektis osalemiseks peavad ühisprojektis osaleda sooviv valitsemisala või asutus esitama Rahandusministeeriumi poolt koostatud vormil ühise taotluse Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnale. Juhul, kui ühistaotlusi esitatakse vähem, kui on tegevuseks ettenähtud vahendeid, siis teises järjekorras moodustab Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond individuaalseid taotlusi esitanud organisatsioonidest nende nõusolekul koostöö ja kogemuste vahetamise eesmärgil ühisprojekti. Kui individuaalsete taotluste esitajate arenguvajadused on teineteisest täiesti erinevad, siis on võimalik kasutada ka üksikprojekti vormi, mida kasutatakse koostaotletud ja Rahandusministeeriumi poolt kokku pandud ühisprojektide järel kolmandas järjekorras. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond: a. koordineerib tegevuste algatamist ja viib tegevused koostöös toetust saavate asutustega ellu; b. töötab välja taotlusvormi ja teavitab sellest Rahandusministeeriumi ja arendusja personalijuhtide võrgustiku kaudu; c. korraldab valikukomisjoni poolse hinnangu andmise protsessi; d. vastutab selle eest, et vajalikud tegevused on kvaliteetselt ja kuluefektiivselt ellu viidud (riigihanked läbi viidud ja rakendatud või vajalikud eksperdid tähtaegselt palgatud kindlate tööde tegemiseks); e. vastutab regulaarse aruandluse eest haldusvõimekuse valdkondlikule komisjonile. Ühisprojektide valikut teostab kandideerida soovivate asutuste poolt esitatud dokumentide, vastavus- ja valikukriteeriumide põhjal Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt moodustatud valikukomisjon. Valikukomisjoni kuuluvad liikmed Rahandusministeeriumist, 2 valdkonnaga seotud välist eksperti, arendusjuhtide kogu esindaja ning vajadusel liikmed teistest valitsemisja halduskorraldusega tegelevatest asutustest, st Justiitsministeeriumist, Siseministeeriumist ning Riigikantseleist. Detailsed valikukomisjoni töö protseduurid lepitakse kokku jooksvalt. Valikukomisjon: a. hindab vastavuskriteeriumide põhjal esitatud ettepanekuid; b. järjestab valikukriteeriumide alusel esitatud ettepanekud ning langetab otsuse meetmest rahastatavate projektide kohta. 13

14 Valikukomisjon võib meetmest rahastatavate projektide tegevused ning eelarve kiita heaks osaliselt või tingimuslikult. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond koostöös seotud asutustega tagavad, et projekt viiakse ellu kooskõlas valikukomisjoni otsusega. Vajadusel võib valikukomisjon küsida lõpliku otsuse tegemiseks täiendavat sisendit ühisprojektis osalemise motivatsiooni kohta taotlusi esitanud organisatsioonidelt. Prioriteediks on perioodil toetada neid tegevusi, mille eesmärgiks on ressursisääst. Ressursisäästu all mõeldakse nii töötajate arvu vähendamist kui ka tööviljakuse kasvu ehk olemasoleva ressursi ümberpaigutamist. Samuti on eesmärgiks käesolevast meetmest toetada vaid suure mõjuga projekte. Nendest põhimõtetest lähtuvalt on seatud ka vastavus- ja valikukriteeriumid. Kõik rahastatavad tegevused peavad vastama vastavuskriteeriumidele. Valikukriteeriumide seadmise eesmärgiks on langetada otsused kõige suurema mõjuga projektide kasuks. Vastavuskriteeriumid: a. ühistaotluses osalevad vähemalt pooled valitsemisala asutustest, nende hulgas ka ministeerium; b. kõikide osalevate asutuste juhid kinnitavad projekti eesmärgina ressursisäästu saavutamist; c. ühistaotluses osalevates asutustes on täidetud ametikoht, mille tööülesannete hulka kuulub organisatsiooni arendamise valdkond. Ametikohal töötav isik on ühisprojekti toimumise ajal asutusepoolseks projektijuhiks ja annab projekti käigust otse aru asutuse juhile; d. asutused on taotluses ammendavalt põhjendanud ühisprojektis osalemise soovi, sh selgitatud on arenduse vajalikkust, eesmärki ja mõju ning nägemust edasistest arengutest ühisprojekti järel. Kasuks tuleb, kui osalevad asutused oskavad ära näidata oma esialgse plaani, millised ümberkorraldused projekti tulemusena läbi viiakse, kui palju see suurendab töö efektiivsust ja kvantifitseerida saavutatava ressursisäästu. Valikukriteeriumid: a. eelistatakse neid ühistaotlusi, millesse on kaasatud suurem hulk asutusi või mis mõjutavad suuremat hulka asutusi; b. eelistatakse neid ühistaotlusi, mis eeldatavalt toovad kaasa suurema ressursisäästu; c. eelistatakse neid ühistaotlusi, mille tulemusena valmib metoodika või mudel, mis on rakendatav organisatsioonide üleselt. Taotlusvorm koos taotluse esitamise täpsete juhiste ja ajakavaga avaldatakse käesoleva käskkirja kinnitamise järgselt Rahandusministeeriumi kodulehel ning info edastatakse ministeeriumide arendusjuhtide ja ametiasutuste personalijuhtide võrgustikku. 14

15 3. Sihtrühm 1. Punkti 2.1 tegevuse sihtrühmaks on valitsussektor. Kuna kohalik omavalitsus on otsene sihtgrupp siseministri käskkirjaga kinnitavas tegevuses Regionaalne ja kohalik arendusvõimekus, siis kohaliku omavalitsuse tasand on käesoleva meetme raames sihtgrupiks niivõrd kuivõrd on see asjakohane keskvalitsust puudutavates institutsionaalsetes ümberkorraldustes. Selleks, et vältida dubleerimist ning tagada tegevuste kooskõla, tehakse tegevuste planeerimisel ja elluviimisel koostööd Siseministeeriumiga. 2. Punkti 2.2 tegevuse sihtrühmaks on valitsussektor (v.a kohaliku omavalitsuse tasandi asutused), sealjuures on toetuse fookuses ennekõike valdkonna koordineerijatena ametiasutused, mistõttu on ülejäänud asutused kaudselt sihtrühmaks ja saavad toetust ameti- ja hallatavate asutuste kaudu. Kohaliku omavalitsuse asutused ei ole sihtrühmaks nemad on tegevuse Regionaalne ja kohalik arendusvõimekus sihtrühmaks. Tegevustes osalevad organisatsioonisiseste protsesside arendamisega seotud ametnikud erinevatest valitsussektori organisatsioonidest ning valitsusvälised partnerid. Lisaks on sihtrühmas ka arendustegevuste korraldamisega seotud ametnikud ja töötajad. 4. Tegevuste algatamine Tegevuste algatamise ajakava selgub jooksvalt. Igal aastal koostatakse jooksva aasta kohta täpsem tegevusplaan, millest teavitatakse Rahandusministeeriumi kodulehe ja arendus- ning personalijuhtide võrgustiku kaudu. Et tagada tegevuste kooskõla, tehakse tegevuste planeerimisel ja elluviimisel koostööd teiste sama prioriteetse suuna meetme tegevuste sisustajatega (Siseministeerium, Riigikantselei, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Institutsionaalse võimekuse tõstmine 1. Valitsemis- ja halduskorralduse ning tugiteenuste valdkonna analüüside ja uuringute läbiviimist ning mudelite ja metoodikate väljatöötamiseks sisendi saamise protsessi koordineerib Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond. Sisend vajalikeks tegevusteks saadakse teistelt valitsemis- ja halduskorralduse valdkonnaga tegelevatelt asutustelt (Justiitsministeeriumilt, Riigikantseleilt), valdkonna ministeeriumidelt ning haldusvõimekuse valdkondlikult komisjonilt. Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond viib tegevusi ellu koostöös valdkonna eest vastutajatega, kes panustavad tegevuse sisulise kvaliteedi tagamisse. Valdkonna vastutajad kohustuvad andma igakülgse sisulise panuse lähteülesande koostamisse, osalema tegevuse teostamiseks võetavate pakkumuste hindamises, toetama tegevuste läbiviijaid nende töös. Täpne protsess ja tingimused on kirjeldatud seletuskirja punktis Laiemate valdkonna ja avaliku halduse arendamisele suunatud organisatsioonide vaheliste ümberkorralduste elluviimise algatavad vähemalt 2 valitsussektori (v.a 15

16 kohaliku omavalitsuse asutused) organisatsiooni või 1 valitsussektori organisatsioon tingimusel, et ümberkorraldus mõjutab teiste valitsussektori organisatsioonide ülesannete täitmise korraldust tõhusamaks. Täpne protsess ja tingimused on kirjeldatud seletuskirja punktis Organisatsioonide võimekuse tõstmine Organisatsioonide protsesside tõhustamist algatavad ühistaotluse korral valdkonna ministeeriumid koos vähemalt poolte oma valitsemisala asutustega või individuaaltaotluse korral 1 ameti- või hallatav asutus. Täpne protsess ja tingimused on kirjeldatud seletuskirja punktis Tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Meetme tegevustel on kõige tugevam mõju riigivalitsemise läbivale teemale, sest kõik meetme tegevused on suunatud valitsussektori ressursijuhtimise võimekuse tõstmiseks. Meetme tegevuste mõju võrdsetele võimalustele võib hinnata keskmiseks, sest kõikide meetme tegevuste elluviimisel on tagatud, et nii soolist, ealist kui ka rahvuslikku võrdõiguslikkust ei kahjustata mingil moel. Meetme tegevused toetavad infoühiskonna arendamist läbi selle, et meetme raames on vajadusel võimalik rahastada organisatsiooni juhtimise tõhustamiseks IT arendusi. Meetme tegevuste sihtgrupiks on teiste seas maavalitsused ja keskvalitsuse ametiasutuste regionaalsed üksused, mistõttu omab meede positiivset mõju regionaalsele juhtimisvõimekusele. Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmiseks läbiviidud analüüsid ja väljatöötud mudelid, metoodikad, juhised on avalikud ja seeläbi rakendatavad ka regionaal- ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Keskkonnahoiu ja kliima läbivasse teemasse meetme tegevustega ei panustata. 6. Eelarve Esitatakse meetme tegevuste eelarve kooskõlas valituses kinnitatud meetmete nimekirjale. Tegevuste maksumused on kujunenud perioodil läbiviidud arendus- ja koolitustegevuste läbiviimise kogemuse pinnalt ning tegevuste keskmiste hindade alusel. Arvesse on võetud ka mõningast hindade muutumist ning ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavas seatud väljundnäitajate saavutamist. 7. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud Peatükis loetletakse tegevuste raames lubatud kulud. Kõik meetme tegevuste raames tehtavad kulud peavad olema seotud tegevuse eesmärkide saavutamisega ning kulude tegemisel tuleb silmas pidada nende kuluefektiivsust. Abikõlblikud on järgmised kulud: 16

17 1. uuringud, analüüsid, auditid ja küsitlused ning nende tulemuste avalikustamise kulud st uuringu, analüüsi, auditi või küsitluse läbiviimise tellimine; 2. personalikulud vastavalt ühendmääruse -le 3 abikõlblikud on tegevuse elluviijate ning tugipersonali (nt programmi administreerimine) palgakulud või tegevuse elluviimist toetavate analüütikute ja ekspertide töötasud. Ametnike senise ametijuhendi- või töölepingujärgsete ülesannete täitmisega seonduvaid kulusid üldjuhul ei hüvitata; 3. konsultatsioon konsultatsiooniteenuse tellimine ja läbiviimine; 4. koolituste, konverentside, seminaride, infopäevade ja koosolekute korraldamine nende üritustega seotud kulud nagu koolitaja/ moderaatori kulud, ruumide rent, toitlustamine, transport; 5. metoodikate, õppematerjalide, juhiste ja koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamine ning nende avalikustamine st metoodikate, õppematerjalide, juhiste ja koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamise ning nende avalikustamise tellimine; 6. temaatilistel konverentsidel, seminaridel ja koolitustel osalemise tasud osalustasud, mis kaasnevad tegevuse eesmärkidega seotud konverentsidel, seminaridel ja koolitustel osalemisega; 7. lähetuse kulud vastavalt siseriiklikule regulatsioonile transpordi, majutuse ja päevarahade kulud; 8. transport ja majutus põhjendatud juhtudel eksperdi, koolitaja, tegevuses osaleja transpordi ja majutuse kulud; 9. tõlke kulud tegevuse tulemuste saavutamiseks vajalikud suulise või kirjaliku tõlke kulud; 10. trükised tegevuste tulemuste saavutamiseks vajalike trükiste tellimine, sh kujundus ja küljendus; 11. teavitamiskulud, sh veebidisain ja majutus tegevuste tulemuste saavutamiseks vajalikud teavitamiskulud; 12. tarkvara litsentsid või veebipõhiste tarkvaralahenduste teenustasud lahenduste litsentsid, mis on vajalikud tegevuste eesmärkide saavutamiseks; 13. infotehnoloogilised lahendused väikesemahulised lahendused, mis on vajalikud tegevuste eesmärkide saavutamiseks. Mitteabikõlblikud on järgmised kulud: 1. üldkulud, sh toetust saavate asutuste üldkulud; 2. seadmete soetamise ning põhivara kulumiga seotud kulud; 3. ühendmääruse 4 kohaselt määratletud mitteabikõlblikud kulud; 4. teised kulud, mis ei ole vajalikud meetme tegevuse eesmärgi saavutamiseks. 8. Toetuse maksmise tingimused ja kord Punktis viidatakse väljamaksete aluseks olevatele asjakohastele paragrahvidele perioodi struktuuritoetuste seaduses ja ühendmääruses. 17

18 9. Elluviija kohustused Peatükis viidatakse asjakohastele paragrahvidele perioodi struktuuritoetuste seaduses ning tuuakse eraldi välja täpsustamist või rõhutamist vajavad kohad. Punkt 5 sätestab kohutuse kooskõlastada Rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakonnaga kulud, mida soovitakse taotleda meetme eelarvest ning mis on seotud tegevuse elluviija asutuse ametnike või töötajate personalikuludega. Sätte eesmärgiks on vältida asutuse igapäevaste kulude asendamist struktuurivahenditest. Üldjuhul ei rahastata ametniku ja töötaja töötasu, kui tasustatav töö on seotud senise ametijuhendi- või töölepingujärgsete ülesannete täitmisega ning kui meetme tegevuste elluviimisega seotud töö lisanduvus ei ole eristatav. 10. Tegevuste elluviimise seire Sätestab seire korra. Korda täpsustavad rakendusasutuse protseduurireeglid. 11. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Sätestab tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmise korda. Korda täpsustavad rakendusasutuse protseduurireeglid. 12. Finantskorrektsioon Peatükis viidatakse asjakohastele paragrahvidele perioodi struktuuritoetuste seaduses. 18

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu teg

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu teg Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevuse Tippjuhtide arendamine käskkirja seletuskiri

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Seletuskiri ministri käskkirja Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks juurde I SISSEJUHATUS Euroopa Regionaa

Seletuskiri ministri käskkirja Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks juurde I SISSEJUHATUS Euroopa Regionaa Seletuskiri ministri käskkirja Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks juurde I SISSEJUHATUS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamisel perioodil 2014-2020

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Seletuskri

Seletuskri SELETUSKIRI Keskkonnaministri määruse Toetuse andmise tingimused meetmes Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem