soeluuring_210x297+3.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "soeluuring_210x297+3.indd"

Väljavõte

1 ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances Project LIFE07 ENV/EE/ BaltActHaz

2 ARUANNE VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE SÕELUURINGU TULEMUSTEST EESTIS Finantseerijad: Euroopa Liidu LIFE+ programm Keskkonnainvesteeringute Keskus Sotsiaalministeerium Koostajad: Ott Roots, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti Toimetaja: Matti Viisimaa, Keskkonnateabe Keskus ISBN: Tallinn

3 Sisukord 1. Sissejuhatus 4 2. Õiguslik taust 5 3. Ülevaade varasemast ohtlike ainete seirest Eestis Ülevaade seirest kuni aastani Ülevaade seirest alates aastast Kasutatud kirjandus Ohtlike ainete, proovivõtukohtade ja -maatriksite valik Ohtlike ainete valik Proovivõtukohtade valik Proovimaatriksite valik 24 Kasutatud kirjandus Kasutatud meetodid ja kvaliteedi tagamine Proovide võtmise ajakava ja meetodid, proovide käitlemine Keemiliste analüüside meetodid Sõeluuringu tulemused Ohtlike ainete analüüside tulemused vees Pinnavesi jõed ja järved Pinnavesi - rannikualad Pinnavesi põllumajanduspiirkonnad Heitvesi - reoveepuhastid 36 Kasutatud kirjandus Ohtlike ainete analüüside tulemused setetes Pinnaveesete jõed, järved Pinnaveesete rannikualad Reoveesete reoveepuhastid Kokkuvõte ja soovitused 44 Kasutatud lühendid 46 Lisa 1. Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad. 49 Lisa 2. Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid 51 Lisa 3. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja heitveest: Jõed 54 Lisa 3. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja heitveest: Järved 60 Lisa 3. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja heitveest: Rannikumeri 64 Lisa 3. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja heitveest: Põllumajanduspiirkonnad 70 Lisa 3. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja heitveest: Reoveepuhastid 72 Lisa 4. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja reoveesetetest: Jõed 78 Lisa 4. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja reoveesetetest: Järved 84 Lisa 4. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja reoveesetetest: Rannikumeri 87 Lisa 4. Keemiliste analüüside tulemused pinna- ja reoveesetetest: Reoveepuhastid 90 3

4 1. Sissejuhatus Eesti Vabariigi põhiseaduse 53 kohaselt on igaüks kohustatud säästma keskkonda ning hüvitama keskkonnale tekitatud kahju. Keskkonnakaitse Eestis lähtub ajalooliselt väljakujunenud põhieesmärgist: tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse arengutaset arvestades. Käesolev aruanne veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest Eestis koostati projekti Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres (Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances, BaltActHaz) tegevuste käigus saadud tulemuste põhjal. Kolm aastat kestva projektiga alustati aastal. BaltActHaz projekti (LIFE07 ENV/ EE/000122) finantseeris Euroopa Liit LIFE+ Programmi kaudu, kaasfinantseerijateks olid Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus, Läti ja Leedu Keskkonnaministeeriumid ning Eesti Sotsiaalministeerium. Projektis osales 19 partnerit kolmest Balti riigist. Juhtpartneriks on MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti. Uurimisasutustest osales Eesti poolt projektis Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. BaltActHaz projekti eesmärgiks on ohtlike ainete vähendamine Läänemeres ning vastavate õigusaktide nõuetekohane rakendamine Eestis, Lätis ja Leedus. EL veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ on kehtestatud maismaa pinna-, ranniku- ja põhjavee kaitse raamistik ning sätestatud ühine lähenemisviis veekvaliteedi hindamisele kõigis liikmesriikides, kuid puuduvad ettekirjutused kasutatavate meetmete kohta. Liikmesriigid valivad ise parima meetodi kohalike tingimuste ja olemasolevate riigisiseste lähenemisviiside põhjal. Ohtlike ainete seire raames kogutav andmestik on aluseks keskkonnameetmete kavandamisel, elluviimisel ning vajadustekohasel korrigeerimisel. Liikmesriikidele nähakse ette konkreetsed tähtajad veeökosüsteemide kaitseks. Määrati järgmiseid ohtlikke aineid ja nende ainete rühmasid: raskmetallid, fenoolid, alküülfenoolid ja nende etoksülaadid, polüaromaatsed süsivesinikud, lenduvad orgaanilised ühendid, tinaorgaanilised ühendid, ftalaadid, polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised ühendid, naatriumtripolüfosfaat, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluoroühendid, tsüaniidid ja pestitsiidid. Kuna kõiki antud ohtlikke aineid polnud Eestis võimalik määrata, siis telliti vastavad analüüsid välisriigi laborist. Aruanne sisaldab ülevaadet varasematest Eestis läbi viidud ohtlike ainete seirest ning sellekohastest uuringutest ja projekti BaltActHaz käigus Eesti veekeskkonnas määratud ohtlike ainete uuringute tulemusi. Aruandes toodud tulemused on peamiselt suunatud riigiasutustele, kelle ülesandeks on veekeskkonnale ohtlike ainete alase poliitika ja strateegia väljatöötamine ning vastavate ainete kontroll. Aruandes sisalduv ohtlike ainete alane informatsioon võimaldab arendada seireprogramme, tõhustada ohtlike ainete heidete alast kontrolli ja on abiks Eesti aruandlusel ohtlike ainete kohta nii Euroopa Komisjonile kui ka HELCOM ile. Ohtlike ainetega seonduvate tegevuste lõpptulemuseks peaks olema prioriteetsete ohtlike ainete kõrvaldamine pinnaveest ja loodusliku päritoluga ainete loodusliku fooni lähedaste kontsentratsioonide saavutamine veekeskkonnas. Vastavalt veeseadusele tuleb pinnavee hea keemiline seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal saavutada aastaks. Projekti üheks eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti veekeskkonnas esinevatest ja seda saastavatest ohtlikest ainetest. Seetõttu määrati projekti tegevuste käigus veepoliitika raamdirektiivis nimetatud prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade, veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistutesse 1 ja 2 kuuluvate ainete, Helsingi Komisjoni (HELCOM) prioriteetsete ohtlike ainete ja teiste saasteainete sisaldusi pinnavees ja setetes. Uuringuteks võeti proove maismaa pinnaveekogude ja rannikualade pinnaveest ja setetest ning reoveepuhastite väljalaskude heitveest ja reoveesettest. Ohtlike ainete sisaldusi määrati kokku 33 proovivõtukohas, milleks olid 8 reoveepuhastit, 11 jõge, Peipsi järv, 2 rannikuala ja intensiivse põllumajandustegevusega piirkonnad. 4

5 2. Õiguslik taust Vee raamdirektiiviga (VRD; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23. oktoobri aasta direktiiv 2000/60/EÜ) on kehtestatud ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ja õiguslikud alused kogu Euroopas puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks, et tagada selle pikaajaline ja säästev kasutamine. Esimesed juhised ühenduse veekeskkonna kaitsmise kohta ohtlike ainete poolt põhjustatava saaste eest kehtestati direktiiviga 76/464/EMÜ. Selle nn. ohtlike ainete direktiivi eesmärgiks oli lõpetada maismaa pinnavee, rannikumere ja põhjavee saastamine direktiivi nimekirjas I välja toodud ohtlike ainetega ja vähendada vee saastatust nimekirjas II olevate ohtlike ainetega. Ohtlikud ained valiti välja peamiselt nende toksiliste omaduste tõttu, samuti pikaajalise looduses püsivuse ja võime tõttu akumuleeruda elusorganismidesse (ehk bioakumuleeruda). Ühenduse veepoliitika ümberstrutureerimise ja arengu käigus integreeriti eelpoolnimetatud direktiiv koos oma tütardirektiividega vee raamdirektiivi. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2455/2001/EÜ 20. novembrist 2001 kehtestati veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu. Nimistusse kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis tunnistati ühenduse tasandi meetmetega reguleerimist vajavaks. Teatavad ained nende prioriteetsete ainete hulgast tunnistati prioriteetseteks ohtlikeks aineteks. VRD on tänaseks muudetud veel direktiividega 2006/11/EÜ ja 2008/105/EÜ, mis kehtestavad piirangud veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatavale saastele ja prioriteetsete ainete keskkonnakvaliteedi standardid. VRD määratleb prioriteetsed ained, prioriteetsed ohtlikud ained ja saasteained või saasteainete rühmad, mis on veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu inimesele ja loodusele suureks ohuks. Need ained on tehtud kindlaks rangete riskihindamistega, kus uuritakse ainete ohtlike omaduste teaduslikke tõendeid, mil määral need reostavad Euroopa veekogusid, ja teisi tegureid, näiteks kasutatud mahte. 33 prioriteetse kemikaali hulgas on 13 määratletud kui prioriteetsed ohtlikud ained nende püsivuse, bioakumulatsiooni ja toksilisuse tõttu. Euroopa komisjon vaatab selle nimekirja iga nelja aasta tagant üle, et võimaldada uute probleemsete ainete lisamist. Vee raamdirektiivi abil soovitakse järkjärgult vähendada prioriteetsetest ainetest tulenevat reostust ning prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimist ja kadu. Prioriteetsed ohtlikud ained tuleb kõrvaldada järk-järgult järgmise 20 aasta jooksul. Prioriteetsetele ainetele seatakse kahte tüüpi keskkonnakvaliteedi standardeid: aasta keskmine kontsentratsioon ja suurim lubatud kontsentratsioon. Esimene neist kaitseb pikaajalise pideva reostuse vastu ja teine lühiajalise akuutse reostuse vastu. Liikmesriigid on vastutavad pinnavees sisalduvate prioriteetsete ainete kontsentratsioonide seire eest, mis on osa nende riikide seireprogrammidest. VRD artikkel 8 näeb ette, et liikmesriigid kehtestavad vee seisundi seireprogrammid, et saada ühtne ja terviklik ülevaade vee seisundist igas valglapiirkonnas. Seire on liikmesriikide tähtsaim vahend iga veekogu (milleks on jõe või muu pinnavee määratletud osa) seisundi klassifitseerimiseks. Direktiivi kohaselt hinnatakse pinnavee seisundit viiepallises skaalas - väga hea, hea, keskmine, mitterahuldav ja halb. Vastavalt VRD nõuetele peavad liikmesriigid saavutama pinnavee hea ökoloogilise seisundi ja vee hea kvaliteedi aastaks Kui liikmesriigid on veekogude seisundi kindlaks määranud, saavad nad seire abil jälgida, kui tõhusad on olnud vee hea seisundi saavutamiseks kavandatud rakenduskavas olnud meetmed ja vajadusel neid korrigeerida. Direktiiviga nähakse ette kolme liiki seire. Pikaajaline kontrollseire annab ülevaate veekogude seisundist ja aitab jälgida pikaajalisi, eelkõige kliimamuutustest tulenevaid muutusi. Operatiivseire keskmes on veekogud, mille seisund ei ole hea. Jälgitakse neid ähvardavaid peamisi ohte reostust, kui see on põhiprobleem, või veevõtust tingitud muutusi veevoolus. Operatiivseire käigus kontrollitakse veekogude seisundi parandamiseks tehtud investeeringute ja muude meetmete tõhusust. Liikmesriigid korraldavad uurimuslikku seiret, kui neil on vaja pinnaveekogude kohta lisateavet, mida operatiivseire ei võimalda. Enamus VRD ohtlikke aineid puudutavatest nõuetest on integreeritud Eesti õigusaktidesse. Keskkonnaministri 21. juuli a määrus nr. 32 Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad on kehtestatud Veeseaduse 26 5 lõike 7 alusel ja sellega kehtestatake veekeskkonnale ohtlike ainete nimekirjad (Lisa 1). Keskkonnaministri 9. septembri a määrus nr. 49 Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid on kehtestatud Veeseaduse 26 5 lõike 10 alusel ja sellega kehtestatakse keskkonna kvaliteedi piirväärtused nii prioriteetsetele kui ka teistele ohtlikele ainetele ja teatud saasteainetele (Lisa 2). Samuti on vastu võetud Vabariigi Valitsuse 31. juuli a määrus nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord, millega kehtestatakse reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed. 5

6 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ning veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide ning märgalade seisund ei halveneks. Keskkonnaministri 16. oktoobri a määrusega nr 75 Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta on kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete sisalduste piirväärtused. Vee raamdirektiivi toetavad muud EL-i keskkonnaalased õigusaktid. REACH määrusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) kontrollitakse kemikaale toodetes, et vähendada veekogude saastumist. Taimekaitsevahendite direktiiviga (91/414/ EMÜ) kontrollitakse saastumist põllumajanduskemikaalidega ning biotsiidide direktiiviga (98/8/EÜ) reguleeritakse teistes sektorites kasutatavat kahjuritõrjet ja mikroobidevastaseid aineid. Nitraatide direktiiviga (91/676/EMÜ) piiratakse väetistest ja loomasõnnikust lähtuvat lämmastikuühenditest tingitud reostust. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiviga (2008/1/EÜ) reguleeritakse tehastest ja teistest käitistest lähtuvat saastet. Eestis on kemikaalide, s.h. ohtlike kemikaalide kontrolli aluseks kuus seadust: Kemikaali-, Jäätme-, Taimekaitse-, Vee-, Toidu-, Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise- ning Välisõhu kaitse seadus. 6

7 3. Ülevaade varasemast ohtlike ainete seirest Eestis Eesti veekeskkonna seire eesmärgiks on olnud saada parem ülevaade veekeskkonnas esinevatest ja seda saastavatest ohtlikest ainetest. Vastavaid seireprogramme Eestis on läbi viinud Keskkonnaministeerium. Seirearuanded, alates 1994 aastast, on kättesaadavad ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate allasutuste kodulehtedelt internetis: Keskkonnaministeerium (keskkonnaseire programm) ( Eesti riikliku keskkonnaseire programmi väljatöötamist alustati Keskkonnaministeeriumis aastal [3.1] ning see käivitus 1994 aastal, mil esmakordselt finantseeriti programmi riigieelarvest. Esimese, aastal Tallinna linnas ja Harjumaal läbiviidud kontrolli käigus võeti heitvee proove 28 punktist. Teise, aastal Lääne- ja Ida-Virumaal läbi viidud kontrolli käigus võeti heitvee proove 34 punktist. Kolmanda, aastal 12 maakonnas läbi viidud kontrolli käigus võeti heitvee proove 42 heitveeväljalasust või kanalisatsiooniga ühinemispunktist. Proovid võttis Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kus tehti ka enamus keemilisi analüüse. Osa proove saadeti analüüsiks Hollandisse (Analytico Laboratories, Breda). Saadud tulemuste järgi arvutati summaarsed heited pinna- ja põhjavette (enam kui 300 kg/aastas) [3.5], mis olid alljärgnevad: Antud peatükis olevas seirete ülevaates aastani 2004 kajastatakse ohtlike ainete seiret veekeskkonnas enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga. Kuni aastani 2004 on esitatud informatsiooni raskmetallide (As, Zn, Sn, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Ni) ja orgaaniliste ühendite (naftasaadused, polüklooritud bifenüülid, ühe- ja kahealuselised fenoolid, benseen, fluoranteen, heksaklorobenseen, heksaklorotsükloheksaan, naftaleen, polüaromaatsed süsivesinikud, triklorometaan, DDT, dieldriin, endriin, isodriin jt.) kohta. Naftasaadused Baarium Nikkel Tsink Ühealuselised fenoolid Kroom Vask Süsiniktetrakloriid kg kg kg kg 866 kg 451 kg 398 kg 304 kg Alates aastast on ohtlike ainete seire läinud põhjalikumaks, kuid siiski ei ole kõikide veekeskkonnale ohtlike ainete uuringuid suudetud riigieelarvest toetada. Seetõttu oli ka BaltActHaz projekti käigus läbi viidud sõeluuring väga vajalik, sest määrati esmakordselt selliseid ohtlikke aineid, mille sisalduste kohta veekeskkonnas siiani andmed puudusid enamus alküülfenoolidest ja nende etoksülaatidest, ftalaadid, polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised ühendid, tinaorgaanilised ühendid, lühikese ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluoroühendid, naatriumtripolüfosfaat ja teatud pestitsiidid Ülevaade seirest kuni aastani 2004 Veekeskkonnale ohtlike ainete seire algusaastatel pöörati eelkõige tähelepanu nendele prioriteetsetele ohtlikele ainetele, mis nüüdseks on lülitatud EL veepoliitika raamdirektiivi ja mida oli Eestis võimalik määrata. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ poolt aastatel läbi viidud ohtlike ainete kaardistamisel oli eesmärgiks saada ülevaade Eestis vesikeskkonda suunatavatest veekeskkonna suhtes ohtlikest ainetest. Antud tööga suudeti haarata umbes 90% Eesti nn. veereostajatest [ ]. Proovivõtukohtade koordinaadid määrati GPS seadmega ja tulemused kanti kaardile. Kontrolli käigus jäid määramata näiteks alakloor, pentabromodifenüüleetrid, kloroalkaanid, kloorfenviinfos, metüleenkloriid, diuroon, isoproturoon, nonüül- ja oktüülfenoolid. Alakloori, kloorfenviinfosi, diurooni ja isoproturooni ei määratud, kuna olemasolevate andmete põhjal oli põhjust arvata, et Eestis neid ei kasutata. Teisi eelpoolnimetatud aineid, nagu pentabromodifenüüleetrid, kloroalkaanid, metüleenkloriid, nonüül- ja oktüülfenoolid, ei määratud laborite vastava pädevuse puudumise tõttu. Antud ohtlike ainete inventuur ja kaardistamine andis edasiseks tööks kindla suuna. Saadud tulemused võimaldasid keskenduda ainult nendele ainetele, mis olid saadud tulemuste põhjal olulised ja mille heited tulid erinevatest ettevõtlusharudest. Kuigi ohtlike ainete heidete kaardistamisel oli hõlmatud 90% Eesti nn. veereostajatest, siis enamasti ühekordne proovivõtt ja analüüs ühest juhuslikust proovist ei võimaldanud oluliste järelduste tegemist pinnavee seisundi kohta. Jõgede riikliku hüdrokeemilise seire ja HELCOM PLC-4 programmi (Baltic Sea Pollution Load Compilation) raames analüüsiti aastal raskmetallide sisaldust Keila, Kasari, Jägala, Pirita, Vääna, Pudisoo, Valgejõe, Loobu, Kunda, Narva, Purtse, Pühajõe, Selja, Pärnu, Suur-Emajõe ja Võhandu jõe lävenditest võetud veeproovides [3.6]. Kokku võeti 95 proovi ja teostati 493 analüüsi. Veeproovidest analüüsiti Cu, Cd, Pb, Zn ja Hg sisaldusi. Lisaks eeltoodud raskmetallidele analüüsiti üheksast jõest veebruaris võetud veeproovides 7

8 ka Cr ja Ni sisaldusi. Ühest jõest võetud proovide arv kõikus ühest kuni üheteistkümne proovini. Saadud tulemused on esitatud tabelis Jõgede 2003 aasta hüdrokeemilise seire käigus määrati raskmetallide (vask, plii, kaadmium, tsink, elavhõbe) sisaldust 16-nes Eesti jões, enamusest võeti üks proov. Raskmetallide sisaldus Eesti jõgedes oli madal, olles paljudel juhtudel allpool metallide määramispiiri või lähedane viimasele. Raskmetalle määrati ka vääriskalajõgedes (Tabel ) aastal alustati kolmeaastase ohtlike ainete rotatsioonseire programmiga siseveekogudes. Programmi elluviimist alustati Kirde-Eestist, mis on enimsaastunud tööstuspiirkond Eestis. Seireprogrammi ülesandeks oli tuvastada ja jälgida ohtlike ainete sisaldusi siseveekogudes, hinnata suublate saasteseisundit ning teha kindlaks probleemsed piirkonnad suublates. Suublate proovivõtupunktid olid välja valitud Keskkonnaministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ekspertide poolt. Proovides määrati veekeskkonnale ohtlikke aineid lindaan, DDT, aldriin, dieldriin, endriin, isodriin, heksaklorobenseen, Hg, Cd, 1,2-dikloroetaan, triklorometaan (kloroform), trikloroetüleen, tetrakloroetüleen ja süsiniktetrakloriid. Lisaks neile määrati ka polüklooritud bifenüüle (PCB), polüaromaatseid süsivesinikke (PAH) ja raskmetalle (Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, Ni, Ba, Co, Mo). Tabelites ja on toodud ohtlike ainete sisaldused seireprogrammi käigus võetud proovides. Andmed ohtlike ainete sisalduse kohta põhjasetetes on toodud tabelis Enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga koostati Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt aastal direktiivi 92/446/EMÜ alusel aruanne ohtlike ainete seirest Eestis aastatel [3.9]. Aruandes esitati andmed ohtlike ainete keskmise, minimaalse ja maksimaalse sisalduse ning aastas tehtud analüüside arvu kohta nii pinnavees, pinnaveesetetes kui ka elustikus. Tabel Jõgede 2000 aasta hüdrokeemilisel seirel saadud raskmetallide sisaldus (μg/l) Eesti jõgedes [3.6] Nr. Jõe nimetus Cu Cd Pb Zn Hf Ni Cr μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l 1. Keila jõgi 0,4-1,3 <0,02-0,02 <0,2 <2,0-6,0 <0,1 <1,0 0,2 2. Kasari jõgi 0,5-2,0 <0,02-0,02 <0,2 <2,0-7,0 <0,1 <1,0 0,4 3. Jägala jõgi 0,4-10,0 <0,02 <0,2-0,3 <2,0-17,0 <0, Pirita jõgi 0,3-9,0 <0,02-0,02 <0,2-0,6 <2,0-2,0 <0, Vääna jõgi 1,6 <0,02 <0,2 3,0 <0, Pudisoo jõgi 0,9 <0,02 <0,2 4,0 <0, Valgejõgi 0,5 <0,02 <0,2 3,0 <0, Loobu jõgi 0,5 <0,02 <0,2 2,0 <0, Kunda jõgi 0,7-2,0 <0,02-0,13 <0,2-0,3 <2,0-11,0 <0,1 <1,0 <0,2 10. Narva jõgi 1,0-2,1 <0,02-0,2 <0,2-0,4 <2,0-4,0 <0,1 <1,0 <0,2 11. Purtse jõgi 1,0-4,0 <0,02-0,1 <0,2-0,3 <2,0-6,0 <0,1-0,1 2,0 0,3 12. Pühajõgi 2,0 0,04 <0,2 4,0 <0, Selja jõgi 0,8-2,0 0,02 <0,2 <2,0-4,0 <0,1 <1,0 <0,2 14. Pärnu jõgi 0,4-3,0 <0,02-0,02 <0,2 <2,0-3,0 <0,1 <1,0 0,3 15. S-Emajõgi (Kavastu) 1,0 0,02 <0,2 <2,0 <0,1 <1,0 <0,2 16. Võhandu jõgi (allpool Räpinat) 1,0 0,02 <0,2 <2,0 <0,1 <1,0 <0,2 8

9 Tabel Raskmetallide sisaldus (μg/l) Eesti kalajõgedes 2003 aastal [3.7] Lävend Kalaliik Hg Cd Cu Pb Zn Kasari jõgi Karplased 0,1 0,03 1,5 0,2 4,0 Keila jõe suue Lõhelised <0,1 0,05-0,54 8,0-19,0 <0,2-0,8 3,0-22,0 Pirita jõgi Lõhelised <0,1 0,29 2,6 0,2 19,0 Pärnu jõgi Lõhelised <0,05 <0,1 3,0 <1,0 <10 Selja jõe suue Lõhelised 0,15 0,06 2,0 1,0 10,0 Kunda jõe suue Lõhelised 0,1-0,65 0,06-0,08 10,0-33,0 1,0-4,0 <10-21,0 Narva jõgi Lõhelised 0,13 0,09 36,0 <1,0 <10 Emajõgi Karplased <0,1 <0,1 <1,0-2,5 0,4-1,0 3,0-9,0 Tabel Ohtlike ainete sisaldused pinnavees aastal [3.8] Jrk. Nr. Aine nimetus Ühik Kohtla jõgi peale VKG väljalasku¹ Kohtla jõgi Lüga-nuse Purtse jõgi allpool Kohtlat Purtse jõe suue AS Narva Vesi väljalask² Pljussa jõe suue 1. Aldriin ng/l <10 <10 <10 <5 <10 <10 2. Dieldriin ng/l <10 <10 <10 <5 <10 <10 3. Endriin ng/l <10 <10 <10 <5 <10 <10 4. DDT ng/l <10 <10 <10 <5 <10 <10 5. Lindaan ng/l 1 <10 <10 <5 <10 <10 6. HCB ng/l <10 <10 <10 <5 <10 < ,2-dikloro-etaan (EDC) μg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 8. Triklorometaan μg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 9. Trikloroetüleen μg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10. Tetrakloroetüleen μg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 11. Tetraklorometaan e süsinik tetrakloriid μg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 12. Hg μg/l 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0, Cd μg/l 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0, PAH μg/l 0, Naftasaadused μg/l 87,6 16. Sulfiidid mg/l <0, Sn μg/l <0, Ni mg/l <0, Cu mg/l 0, Pb μg/l 0, Zn μg/l <0, Cr mg/l <0,001 VKG Viru Keemia Grupp AS ¹- Proovivõtu koht Kohtla jõgi peale VKG väljalasku; ² - Proovivõtu koht Narva jõgi peale AS Narva Vesi väljalasku 9

10 Tabel Ohtlike ainete sisaldused pinnavees aastatel [3.8] Tulemused (sulgudes proovide arv) Nr. Ohtlik aine 2002¹ 2003² 2004³ 1. Elavhõbe <0,05-0,05 μg/l (5)* <0,05 μg/l (10) <0,05 μg/l (10) 2. Kaadmium 0,28 μg/l <0,1-1,0 μg/l (5) 0,15 μg/l 0,02-0,46μg/l (10) 0,27 μg/l <0,1-0,4 μg/l (10) 3. Heksaklorotsükloheksaan (HCH) <10 ng/l (5) <10 ng/l (2) - 4. Tetraklorometaan (tetrakloorsüsinik) <0,1μg/l (5) <0,1 μg/l (4) - 5. DDT <10 ng/l (5) <10 ng/l (2) ,2-dikloroetaan (EDC) <1,0μg/l (5) <1,0 μg/l (2) - 7. Aldriin <5 ng/l (5) <10 ng/l (2) - 8. Dieldriin <5 ng/l (5) <10 ng/l (2) Endriin <5 ng/l (5) <10 ng/l (2) Isodriin Heksaklorobenseen (HCB) <10 ng/l (5) <10 ng/l (2) Trikloroetüleen (TRI) <0,1μg/l (5) <0,1 μg/l (2) Triklorometaan (Kloroform) <0,1μg/l (5) <0,1 μg/l (4) - ¹- Proovivõtu regioon Ida-Virumaa ja proovivõtu koht : VKG (Kohtla ja Purtse jõgedest) ja AS Narva Vesi (Narva jõgi allpool Narvat); ² - Proovivõtu regioon: Harjumaa ja proovivõtu koht: Kroodi oja, Lasnamäe kollektor, Vana-Narva maantee, Mustaoja (Paldiski mnt.) ja Keila reoveepuhasti väljavool; ³- Proovivõtu regioon Harjumaa ja Põlvamaa ja proovivõtu koht: Vana-Narva maantee piirkond ja AS Räpina Paber; - ei määratud 10

11 Tabel Põhjasetete ohtlike ainete sisaldus aastal [3.8] Proovivõtukoht Määratud aine Ühik Kohtla jõgi peale VKG väljalasku¹ Purtse jõgi, Eesti SEJ* Mustajõgi allpool Eesti SEJ jahutusvee kanalit AS Narva Vesi väljalask² Balti SEJ, jahutus-vee väljavoolukanal Pljussa jõe suue Aldriin μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 Dieldriin μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 Endriin μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 DDT μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 Lindaan μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 HCB μg/kg < 5 < 5 < 5 < 5 < 1 < 1 Hg mg/kg 0,03 0,04 0,05 0,43 0,02 0,04 < 0,02 0,045 0,047 0,131 0,132 Cd mg/kg 0,196 0,331 < 0,25 0,484 < 0,25 < 0,25 0,119 0,123 0,329 0,331 PAH mg/kg 0,15 Naftasaadused mg/kg 36,9 Sn mg/kg 0,283 0,724 0,255 1,026 < 0,25 Ni mg/kg 3,54 3,84 5,14 15,5 1,44 Cu mg/kg 6,11 11,7 5,1 17,5 2,8 Pb mg/kg < 2,5 4,01 10,0 15,8 < 2,5 Zn mg/kg 14,1 25,2 19,0 61,4 9,06 Cr mg/kg 10,3 11,6 5,56 6,96 < 1,25 Ühealuselised fenoolid mg/kg 0,14 Kahealuselised fenoolid mg/kg 2,0 PCB μg/kg < 5 ¹- Proovivõtu koht Kohtla jõgi peale Viru Keemia Grupp AS väljalasku; ² - Proovivõtu koht Narva jõgi peale AS Narva Vesi väljalasku 11

12 3.2. Ülevaade seirest alates aastast 2005 Aastatel tehti nii Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, AS Maves kui ka Eesti Mereinstituudi poolt mitmeid ettepanekuid ohtlike ainete veeseire programmi uuendamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt aastal koostatud aruandes Eesti pinnaveekogude jaoks prioriteetsete ohtlike ainete määramine ja seirevõrgu moodustamine [3.10] ja Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamine [3.11] anti soovitusi ohtlike ainete seireprogrammi läbiviimiseks aastateks nii ainete, seirepunktide kui seiresageduse osas. Kuna seirepunktide ja proovivõtu korduste arv oli suhteliselt suur, siis otsustati seireprogramm jaotada regiooniti kolmele aastale. Esimene aasta Tallinn ja Harju maakond, teine aasta Ida- ja Lääne-Virumaa ning kolmas aasta ülejäänud Eesti. Tallinna ja Harjumaa veekeskkonnas läbiviidud ohtlike ainete seire käigus võeti proovid seitsmest seirejaamast: Pääsküla jõgi allpool tolleaegset Tallinna linna prügilat (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAH, naftasaadused), Tallinna Lasnamäe linnaosa sadeveekollektor (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ba, tetraklorometaan), Kroodi oja (Maardu linn) allpool reostusallikaid (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, naftasaadused, ühe- ja kahealuselised fenoolid, tri- ja tetrakloroeteen) ja Vana-Narva mnt. (Tallinn) piirkonna sadevee kollektor (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Ba, Co, Mo, PAH, naftasaadused, fenoolid, tri- ja tetrakloroeteen), Kurblu oja Kuusalu vallas (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, As, PAH, naftasaadused, ühe- ja kahealuselised fenoolid), Jägala jõgi allpool Kehra tselluloositehast (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, As, PAH, naftasaadused, ühe- ja kahealuselised fenoolid) ja Keila jõgi allpool Keila linna (Cu, Hg, Pb, Zn, naftasaadused). Kokku määrati 15 ainet, kokkuvõte tulemustest on esitatud tabelis Ohtlike ainete keskkonnakvaliteedi piirväärtuseid maismaa pinnavees (Keskkonnaministri määrus nr. 49) ületasid raskmetallidest tsingi ja vase ning ühealuseliste fenoolide sisaldused, osaliselt ka naftasaaduste ja baariumi sisaldused. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonnakvaliteedi aasta keskmise piirväärtuse maismaa pinnavees (Keskkonnaministri määrus nr. 49) ületasid osaliselt raskmetallidest nikli ja plii sisaldused. Kõrgeimad raskmetallide sisaldused (Tabel ) veeproovides leiti: vask - 35,3 μg/l ja nikkel - 4,7 μg/l Kohtla Järve reoveepuhasti väljalasu heitveest, plii - 3,4 μg/l Kohtla jõest peale VKG väljalasku ja Purtse jõest allpool Kohtla jõge. Elavhõbeda, kaadmiumi ja tsingi sisaldused jäid alla kasutatud analüüsimetoodika määramispiiri. Orgaanilistest ühenditest heksaklorobenseeni (määramispiir vees 10 ng/l), heksaklorobutadieeni (0,1 μg/l), tetrakloroeteeni (0,1 μg/l), tetraklorometaani (0,1 μg/l), triklorometaani (0,1 μg/l) ja kahealuseliste fenoolide (10 μg/l) sisaldused jäid alla kehtestatud piirväärtusi ja kasutatud analüüsimetoodika määramispiire. Naftasaadusi leiti üle määramispiiri (20 μg/l) ainult ühes proovis, Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalasust. Selle veeproovi naftasaaduste sisalduseks saadi 80 μg/l. Polüaromaatsete süsivesinike osas jäi enamikes veeproovides ühendite sisaldus alla määramispiiri (0,1 μg/l). Ainult kahest veeproovist Kohtla jõest, peale VKG väljalasku ja ühest veeproovist Narva jõest, allpool Narva linna leiti polüaromaatsete süsivesinike suuremaid sisaldusi, vastavalt 1,0 1,6 μg/l ja 0,28 μg/l. Ühealuseliste fenoolide sisaldus oli kõrgeim Kohtla jões peale VKG väljalasku võetud veeproovides, vastavalt 6,5 ja 7,0 μg/l. Ühealuseliste fenoolide sisaldus Balti SEJ jahutusvee väljalasust võetud proovides oli alla kasutatud metoodika määramispiiri (2,0 μg/l). Rahvusvahelise projekti EU Wide Monitoring Survey of Polar Persistent Pollutants in European River Waters raames uuriti aastal 27 Euroopa Liidu riigi 122 veeproovi [3.12]. Kokku uuriti 100 Euroopa jõe ja teiste sarnaste vooluvete saastatust 35 väljavalitud polaarse püsiva orgaanilise ühendiga. Eestist osales projektis kolm jõge: Narva jõgi, Purtse jõgi ja Emajõgi. Uuritud Euroopa jõgedest ja vooluvetest 10% klassifitseeriti kui väga puhtad. Puhtamad veeproovid olid võetud Eesti, Leedu ja Rootsi veekogudest. Mõned näited VRD nimistutesse kuuluvatest ohtlikest ainetest, milliseid analüüsiti 27 riigi jõeveest, on toodud tabelis aastal läbi viidud seireprogrammi uuringute tulemuste põhjal keskmine naftasüsivesinike sisaldus Kirde-Eesti jõgedes enamikel juhtudel määramispiiri ei ületanud. Kõikides jõgedes leiti fenoolide sisaldusi üle 5 μg/l. Suurim oli fenoolide sisaldus Mustajões. Kaadmiumi, tsingi, elavhõbeda ja kroomi sisaldus ei ületanud määramispiiri üheski jões. Suurim vase kontsentratsioon oli Pühajões, mangaani ja nikli Roostojas. Pärnu jões, Oore lävendi vees olid raskmetallide, lenduvate orgaaniliste ainete ja naftasüsivesinike sisaldused madalad [3.13]. Keskkonnaministeeriumi poolt aastal tellitud uuringus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 2008 direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks prioriteetsete ainete inventuur ning seirekorralduse analüüs uuriti 19 veeseirejaamas (neist 18 pinnaveekogumit) kokku 52 ohtliku aine olemasolu. Prioriteetsete ainete loetelule lisaks analüüsiti VRD lisas III olevatest võimalikest prioriteetsetest ainetest kolme taimekaitsevahendi (AMPA, glüfosaat, mekoprop) sisaldusi ning Eestis kasutatavatest herbitsiididest MCPA sisaldusi intensiivse põllumajandusega piirkondade pinnavees. Proovid koguti aasta mais ja septembris 15 proovivõtukohast: Analüüsid tehti Saksamaa akrediteeritud laboratooriumis GBA Gesellschaft für Bioanalytic Hamburg mbh. 12

13 Siseveekogude vees määratud ohtlike ainete kontsentratsioonidest jäid enamus alla määramispiiri. Üle määramispiiri leiti üksikutes uuringukohtades kaadmiumi, niklit ja tina. Nikli sisaldus ületas piirväärtust Kroodi ojas ja Narva ning Kunda lahe rannikuvees. Kaadmiumi aasta keskmine piirväärtus oli ületatud Kuusiku jões. Iso-nonüülfenooli sisaldus ületas aasta keskmist piirväärtust Kroodi oja, Emajõe, Pärnu lahe ning Peipsi järve vees. Mõnedes teistes veekogudes leidus seda ainet üle määramispiiri. 4-tert-oktüülfenooli sisaldus ületas piirväärtusi Kroodi ojas. Paljudes veekogudes leidus alküülfenoole, kuid leitud sisaldused ei ületanud lubatud piirväärtusi. Üle määramispiiri leiti veel ka triklorometaani e kloroformi, püreeni ja PAH-e ning sügisel AMPA ja kevadel glüfosaadi jääke üle määramispiiri [3.14]. Tabel Ohtlike ainete sisaldus veeproovides 2006 aastal Jrk Nr. Aine Ühik Pääsküla jõgi Lasnamäe kollektor Kroodi oja Vana-Narva mnt. Kurbla oja (Kuusalu) Jägala jõgi Keila jõgi 1. Cd μg/l 0,1-0,2 0,1-0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2. Cu μg/l 4,0-6,4 12,1-15,4 20,1-20,7 37, ,6-8,7 4,9-8,3 5,4-5,6 3. Hg μg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 4. Pb μg/l <1,0 1,0-1,8 7,7-8,4 8,0-48,6 <1-7,1 <1-1,3 <1-1,1 5. Zn μg/l <10 <10 6. As μg/l <1 <1 <1 7. Ba μg/l Ni μg/l 15, PAH μg/l <1 <1 <1 <1 10. Ühealuselised fenoolid μg/l 10,1 6,9 3,9 4,0-5,6 5,2-6,8 11. Kahealuselised fenoolid μg/l <10 <10 <10 <10 < Tetrakloroeteen μg/l <0,1 <0,1 <0,1 13. Trikloroeteen μg/l 0,34 0,21 0,18-0, Naftasaadused μg/l < <50 <20 <50 <20 < ph 7,26 7,92 7,56 6,85 8,02 7,77 7,89 13

14 Tabel Veeproovide raskmetallide sisaldused (minimaalne ja maksimaalne sisaldus) aastal Seirepunkti asukoht Cd (μg/l) Cu (μg/l) Hg (μg/l) Pb (μg/l) Zn (μg/l) Kohtla jõgi < 0,1 2,1 4,2 < 0,05 2,4-3,4 < 10 Purtse jõgi < 0,1 7,9 20,3 < 0,05 3,3-3,4 < 10 AS Narva Vesi Narva jõest allpool Narvat < 0,1 4,8 9,8 < 0,05 < 1,0 < 10 Kohtla-Järve reoveepuhasti väljalask < 0,1 5,9 35,3 < 0,05 1,5 2,9 < 10 Balti SEJ jahutusvee väljavoolukanal < 0,1 5,9 6,3 < 0,05 < 1,0 < 10 Tabel Prioriteetsete ainete ja teatavate muude saasteainete sisaldused Eesti jõgedes ja võrdlus teiste Euroopa Liidu (EL) jõgedega (maksimaalne sisaldus ja keskmine sisaldus) [3.12] Aine Ühik Emajõgi Purtse jõgi Narva jõgi EL jõgede maksimaalne sisaldus EL jõgede keskmine sisaldus LOD* Diuroon ng/l Simasiin ng/l Isoproturoon ng/l Atrasiin ng/l Nonüülfenool ng/l Tertoktüülfenool ng/l PFOA ng/l PFOS ng/l * LOD- Limit of detection avastamispiir 14

15 Kasutatud kirjandus 3.1. Roots, O., Saare, L. Structure and Objektives of the Estonian Environmental Monitoring Program. Environmental Monitoring and Assessment, 1996,v. 40, No.3, Ohtlike ainete emissioonide uuring Tallinnas ja Harjumaal. Aruanne (Koostajad Otsa, E., Tang, H., Tamm, I). Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2000, 42 lk (+lisad) Ohtlike ainete heidete inventuur Lääne- ja Ida-Virumaal. Aruanne (Koostajad Otsa, E., Tang, H., Tamm, I). Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2001, 78 lk Ohtlike ainete heidete inventuur ja heidete vähendamise kava Hiiu, Jõgeva, Järva, Lääne, Tartu, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas. Aruanne (Koostajad Otsa, E., Tang, H., Tamm, I.). Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2002, 42 lk (+lisad) Tamm, I. Ohtlike ainete seminar. Ettekanne, Tallinn, 15. märts, Jõgede hüdrokeemiline seire ja HELCOM PLC-4 programmide raames vajalike raskmetallide analüüside tegemine jõgedest. Aruanne (Koostajad Kolk, R., Sõukand, Ü.), Keskkonnauuringute läbiviimise kohustus KU-2/5. OÜ Tartu Keskkonnauuringud, 2000, 5 lk Hannus, M., Leisk, Ü., Loigu, E. Ohtlikud ained jõgedes. Ohtlikud ained Eesti Keskkonnas (Toimetajad Roose, A., Otsa, E., Roots, O.), Keskkonnaministeerium, 2003, lk Ohtlikud ained Eesti keskkonnas (Toimetajad Roose, A., Otsa, E., Roots, O.), Keskkonnaministeerium, 2003, 112 lk Euroopa Komisjoni otsuse 92/446/EMÜ alusel ohtlike ainete seire aruande koostamine aasta kohta. Aruanne (Koostajad Otsa, E., Roots, O.). Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2005, Eesti pinnaveekogude jaoks prioriteetsete ohtlike ainete määramine ja seirevõrgu moodustamine. Aruanne (koostanud Otsa, E., Roots, O.). Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2005, 82 lk Ohtlike ainete seireprogrammi uuendamine. Aruanne (Koostajad Kört M., Roots, O.), Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinn, 2007, 61 lk Loos, R., Gawlik, B.M., Locoro, G., Rimaviciute, E., Contini, S., Bidoglio, G. EU Wide Monitoring Survey of Polar Persistent Pollutants in European River Waters. JRC Scientific and Technical Reports EUR EN, JRC 48459, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, EuropeanCommunities, 2008, 51p Põhja-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire 2008 aasta aruanne, Siseveekogude seire TTÜ Keskkonnatehnika instituut ( Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 2008 direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks prioriteetsete ainete inventuur ning seirekorralduse analüüs (Koostaja Tamm, I.), MAVES, Tallinn, 2010, Töö nr 10028, 24 lk. ( envir.ee/.../direktiivi+2008_105_eü+prioriteetsete+ainet e+inventuur.pdf). 15

16 4. Ohtlike ainete, proovivõtukohtade ja -maatriksite valik 4.1. Ohtlike ainete valik Uuritavate ohtlike ainete valikul lähtuti kõigepealt sellest, et Eestis on kehtestatud veekeskkonnale ohtlike ainete nimistu keskkonnaministri 21. juuli 2010 määrusega nr. 32 Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad (vt. Lisa 1), kuhu on hõlmatud veepoliitika raamdirektiivi 33 prioriteetset ainet ning nimetatud ka teised ohtlikud ained või ainerühmad. Samuti lähtuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2008/105/EÜ, mis kehtestab prioriteetsete ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonnakvaliteedi standardid ja mille sisaldust pinnavees tuleb jälgida. Antud direktiiv on üle võetud keskkonnaministri 9. septembri 2010.a määrusega nr 49, (vt. Lisa 2). Arvestati ka HELCOM poolt Läänemere kaitsel prioriteetseks määratletud aineid nagu dioksiinid, furaanid ja dioksiinitaolised polüklooritud bifenüülid; tributüültina ja trifenüültina; pentabromodifenüüleetrid, oktabromodifenüüleetrid ja dekabromodifenüüleetrid; perfluorooktaanhape ja perfluorooktaansulfonaat; heksabromotsüklododekaan; nonüülfenoolid, nonüülfenoolide etoksülaadid, oktüülfenoolid ja oktüülfenooletoksülaadid; lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, elavhõbe ja kaadmium. Dioksiinid, furaanid ja dioksiinitaolised polüklooritud bifenüülid jäeti teadlikult valikust välja, kuna neid aineid määrati Soome Keskkonnainstituudi poolt juhitava projekti COHIBA ( Ohtlike ainete ohjamine Läänemere regioonis ) käigus. Samuti tuli silmas pidada ka Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt veekeskkonnale ohtlike ainete inventuurides [4.1] ja seireprogrammides [4.2] välja toodud Eesti veekeskkonnas leitud ohtlikke aineid, mille sisaldust tuleks pidevalt kontrollida. Kokkuvõtteks valiti eeltoodust lähtuvalt projektis uuringuteks välja järgmised ohtlikud ained või nende ainete rühmad: raskmetallid, fenoolid, alküülfenoolid ja nende etoksülaadid, polüaromaatsed süsivesinikud, lenduvad orgaanilised ühendid, tinaorgaanilised ühendid, ftalaadid, polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised ühendid, naatriumtripolüfosfaat, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluoroühendid, pentaklorofenool, tsüaniid, pestitsiidid. Kuna kõiki antud ohtlikke aineid pole Eestis laborite vastava võimekuse puudumise tõttu võimalik määrata, siis telliti osa analüüsidest välislaborist. Välislaborina määras aineid GALAB Laboratories GmbH (Max-Planck-Strasse 1, Geesthacht, Saksamaa). Aineid määrati kahes proovivõturingis. Esimeses ringis määrati kõiki väljavalitud aineid ning teise analüüsivooru valiti välja vaid need ained, mille esimeses ringis saadud tulemused olid kas väga kõrged või äratasid tulemused mingil põhjusel kahtlust. Tabelis on ära toodud kõik ained või ainete rühmad, mida sõeluuringu käigus määrati ning neid analüüsinud labor. Täpsema ülevaate sellest, milliseid aineid millistest proovivõtukohtadest ja -maatriksitest määrati, saab lisades 3 ja 4 toodud tulemuste tabelitest. 16

17 Tabel Ained või ainete rühmad, mida määrati projekti käigus Jrk nr Aine/ainerühm CAS number Analüüse läbi viinud labor Raskmetallid 1 Plii ja selle ühendid EKUK 2 Nikkel ja selle ühendid EKUK 3 Elavhõbe ja selle ühendid EKUK 4 Kaadmium ja selle ühendid EKUK 5 Tsink ja selle ühendid EKUK 6 Kroom EKUK 7 Vask ja selle ühendid EKUK 8 Arseen ja selle ühendid EKUK Fenoolid, alküülfenoolid ja nende etoksülaadid 9 4-nonüülfenool GALAB 10 Iso-nonüülfenool GALAB 11 Iso-nonüülfenoolmonoetoksülaat GALAB 12 Iso-nonüülfenooldietoksülaat GALAB 13 Iso-nonüülfenooltrietoksülaat - GALAB 14 Iso-nonüülfenooltetraetoksülaat - GALAB 15 Iso-nonüülfenoolpentaetoksülaat - GALAB 16 Iso-nonüülfenoolheksaetoksülaat - GALAB 17 4-oktüülfenool GALAB 18 4-tert-oktüülfenool GALAB 19 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaat GALAB 20 4-t-oktüülfenooldietoksülaat - GALAB 21 4-t-oktüülfenooltrietoksülaat - GALAB 22 4-t-oktüülfenooltetraetoksülaat - GALAB 23 4-t-oktüülfenoolpentaetoksülaat - GALAB 24 4-t-oktüülfenoolheksaetoksülaat - GALAB 25 4-tert-butüülfenool GALAB 26 4-tert-pentüülfenool GALAB 27 Pentaklorofenool EKUK 28 p- ja m-kresool , EKUK 29 o-kresool EKUK 30 Resortsiin EKUK 31 2,5-dimetüülresortsiin EKUK 32 5-metüülresortsiin EKUK 33 Fenool EKUK 35 2,3-dimetüülfenool EKUK 36 2,6-dimetüülfenool ,4-dimetüülfenool EKUK 38 3,5-dimetüülfenool EKUK Polüaromaatsed süsivesinikud 39 Antratseen GALAB 40 Benso(a)püreen GALAB 41 Benso(b)fluoranteen GALAB 42 Benso[g,h,i]perüleen GALAB 43 Benso(k)fluoranteen GALAB 44 Indeno[1,2,3-cd]püreen GALAB 45 Naftaleen GALAB 46 Fluoranteen GALAB 17

18 Jrk nr Aine/ainerühm CAS number Analüüse läbi viinud labor Lenduvad orgaanilised ühendid 47 Benseen EKUK 48 1,2-dikloroetaan EKUK 49 Diklorometaan EKUK 50 Tetraklorometaan EKUK 51 Tetrakloroetüleen EKUK 54 Kloroform (triklorometaan) EKUK 55 Trikloroetüleen EKUK 56 Diklorobromometaan EKUK 57 Bromoform EKUK Klorobenseenid 58 Heksaklorobenseen EKUK 59 Pentaklorobenseen EKUK Tinaorgaanilised ühendid 60 Tributüültina GALAB 61 Monobutüültina GALAB 62 Dibutüültina GALAB 63 Tetrabutüültina GALAB 64 Monooktüültina - GALAB 65 Dioktüültina GALAB 66 Tritsükloheksüültina GALAB 67 Monofenüültina GALAB 68 Difenüültina GALAB 69 Trifenüültina GALAB Ftalaadid 70 Di(2-etüülheksüül)ftalaat GALAB 71 Dibutüülftalaat GALAB 72 Dimetüülftalaat GALAB 73 Dietüülftalaat GALAB 74 Bensüülbensoaat GALAB 75 Diisobuüülftalaat GALAB 76 Dimetoksüetüülftalaat GALAB 77 Diisoheksüülftalaat - GALAB 78 Di-2-etoksüetüülftalaat GALAB 79 Dipentüülftalaat GALAB 80 Bensüülbutüülftalaat GALAB 81 Heksüül-2-etüülheksüülftalaat - GALAB 82 Dibutoksüetüülftalaat GALAB 83 Ditsükloheksüülftalaat GALAB 84 Diisononüülftalaat GALAB 85 Di-n-oktüülftalaat GALAB 86 Diisodeküülftalaat GALAB 87 Di-n-heksüülftalaat - GALAB Polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised ühendid 88 Pentabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 89 Pentabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 90 Oktabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 91 3,3',5,5'-tetrabromobisfenool A, TBBPA GALAB 92 Tetrabromobifenüül, PBB GALAB 18

19 Jrk nr Aine/ainerühm CAS number Analüüse läbi viinud labor 93 Pentabromobifenüül, PBB GALAB 94 Heksabromobifenüül, PBB GALAB 95 Tribromodifenüüleeter, PBDE-28 - GALAB 96 Tetrabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 97 Heksabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 98 Heksabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 99 Heksabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 101 Heptabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 102 Heptabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 103 Dekabromodifenüüleeter, PBDE GALAB 104 Pentabromodifenüüleetrite summa - GALAB 105 Oktabromodifenüüleetrite summa GALAB 106 Heksabromobenseen GALAB 107 Heksabromotsüklododekaan GALAB 108 Bromotsükleen GALAB Lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid 109 C kloroalkaanid (SCCP) GALAB 110 C kloroalkaanid (MCCP) GALAB Perfluoroühendid 111 Perfluorooktaanhape (PFOA) GALAB 112 Perfluorooktaansulfonaat (PFOS) GALAB Pestitsiidid 113 Aldriin EKUK 114 Dieldriin EKUK 115 Endriin EKUK 116 Isodriin EKUK 117 Endosulfaan EKUK 118 Heksaklorobutadieen EKUK 119 alfa-heksaklorotsükloheksaan EKUK 120 beeta-heksaklorotsükloheksaan EKUK 121 gamma-heksaklorotsükloheksaan EKUK 122 alfa-endosulfaan EKUK 123 Kloorfenvinfoss GALAB 124 Alakloor GALAB 125 Atrasiin GALAB 126 Isoproturoon GALAB 127 Kloorpürifoss GALAB 128 Trifluraliin GALAB 129 Simasiin GALAB 130 Glüfosaat GALAB 131 AMPA GALAB 132 Mekoprop (MCPP) GALAB Teised ained 133 Tsüaniid EKUK 134 Naatriumtripolüfosfaat GALAB EKUK Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ GALAB - GALAB Laboratories GmbH, Max-Planck-Strasse 1, Geesthacht, Saksamaa 19

20 4.2. Proovivõtukohtade valik Reoveepuhastid (RP) Keskenduti suuremate linnade reoveepuhastitele ja nende väljavalikul arvestati, et ohtlikud ained kantakse väljalaskudest Läänemerre. Suuremate linnade reoveepuhastid valiti projekti, kuna nii põhjalikku ohtlike ainete seiret nende väljalaskudes polnud varem läbi viidud. Eesmärgiks oli saada ülevaade sellistest ohtlikest ainetest, milliseid varem Eesti reoveepuhastite väljalaskudes pole määratud Siseveekogud (jõed ja Peipsi järv) Jõgede suudmete väljavalikul arvestati, et ohtlikud ained kantakse kogu valgalalt Läänemerre. Erilise tähelepanu all olid vääriskalajõed. Projektis osalevateks vääriskalajõgedeks valiti Narva jõe suue [piirijõgi, kalajõgi (lõhi), vääriskalade kudemisjõgi]; Pärnu jõe suue [kalajõgi (lõhi)]; Kasari jõe suue [kalajõgi (karplased)]; Emajõe suue [kalajõgi (karplased), allpool Tartut]; Keila jõe suue [kalajõgi (lõhi)]; Pirita jõe suue [kalajõgi (lõhi)]; Selja jõe suue [kalajõgi (lõhi)] ja Kunda jõe suue [kalajõgi (lõhi)]. Lisati Vasalemma jõgi (lõhi, forell), milline siiani ei ole kuulunud riiklikku keskkonnaseire programmi. Proovivõtukohtade valikul jõgedest ja Peipsi järvest lähtuti keskkonnaministri a määrusest nr 50,,Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine", kuna seal on välja toodud proovivõtukohtadeks valitud seirejaamade täpsed koordinaadid. Rannikumeri Rannikumere alad valiti projekti, kuna põhjalikku ohtlike ainete seiret polnud neis varem läbi viidud. Rannikumere alade väljavalikul arvestati, et ohtlikud ained kantakse Läänemerre. Eesmärgiks oli saada ülevaade ka sellistest ohtlikest ainetest, milliseid varem nendel Eesti rannikumere aladel pole määratud (näiteks tinaorgaanilised ühendid jt). Põllumajanduspiirkonnad Intensiivse põllumajandusliku tegevusega piirkondadest proovivõtukohtade valikul lähtuti aruandes Nitraaditundliku ala seirekava korrigeerimine [4.3] välja toodud soovitustest seirepunktide valikuks, kuna need arvestasid põllumajandustegevusest tulenevat keskkonnakoormust. Eesmärgiks oli saada ülevaade sellistest ohtlikest ainetest, milliseid intensiivse põllumajandusliku tegevusega piirkondade siseveekogudest varem määratud ei ole. Üldiselt valiti proovivõtukohad siseveekogudest välja lähtudes keskkonnaministri 30. juuli a määrusest nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine", kuna seal on välja toodud proovivõtukohtadeks sobivate seirejaamade nimed, numbrid ja nende täpsed koordinaadid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 9 septembri aasta määrusele nr 132 Vesikondade ja alamvesikondade määramine on Eesti jaotatud kolmeks vesikonnaks: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikonnaks. Vesikonnad jagunevad omakorda kaheksaks alamvesikonnaks: Viru, Peipsi, Võrtsjärve, Harju, Matsalu, Pärnu ja Läänesaarte alamvesikonnaks ning Pandivere põhjavee alamvesikonnaks. Seirejaamade valikul proovivõtukohtadeks lähtuti printsiibist, et põhilised vesikonnad peaksid olema kaetud. Vesikondade ja alamvesikondade piirid on esitatud joonisel Proovivõtukohti ohtlike ainete sisalduse määramiseks oli projektis kokku 33, sealhulgas: 8 reoveepuhastit 11 Läänemerre suubuvat jõge 5 rannikumere punkti 2 Peipsi järvel asuvat seirejaama 7 põllumajanduspiirkondades asuvat seirejaama. Proovivõtukohtade ja proovivõtukohtadena kasutatud seirejaamade täielik nimekiri on toodud tabelis Joonistel ja on esitatud proovivõtukohad ja nende numbrid vastavalt tabelile

21 Joonis Eesti vesikondade kaart jõed järved asulad Kärdla Kuressaare Paldiski Tallinn Keila Rapla Haapsalu Lääne-Eesti Vesikond Pärnu Loksa Tapa Kunda Kohtla-Järve Rakvere Narva-Jõesuu Narva Jõhvi Narva Veehoidla Paide Mustvee Türi Jõgeva Peipsi järv Põltsamaa Ida-Eesti Vesikond Viljandi Võrtsjärv Tartu Elva Otepää Põlva Valga Võru Koiva Vesikond km 21

22 Tabel Valitud proovivõtukohad/seirejaamad (Joonis 4.2.2) Proovivõtukoha nr Proovivõtu koht Proovivõtukoha/seirejaama kirjeldus Reoveepuhastid (RP) 1. Tallinna RP Tallinn RP väljavool 2. Kohtla-Järve RP Kohtla-Järve RP väljavool 3. Narva RP Narva RP väljavool 4. Pärnu RP Pärnu RP väljavool 5. Kuressaare RP Kuressaare RP väljavool 6. Haapsalu RP Haapsalu RP väljavool 7. Keila RP Keila RP väljavool 8. Tartu RP Tartu RP väljavool Jõed 9. Narva riiklik seirejaam No. 32* 10. Kohtla suubumine Purtse jõkke 11. Pühajõgi riiklik seirejaam No. 33* (jõe suue) 12. Kunda riiklik seirejaam No. 36* (jõe suue ) 13. Mustajõgi riiklik seirejaam No. 60* 14. Jägala riiklik seirejaam No. 42* (jõe suue, Linnamäe) 15. Keila riiklik seirejaam No. 47* 16. Vääna riiklik seirejaam No. 45* (jõe suue) 17. Vasalemma jõe suue 18. Kasari riiklik seirejaam No. 49* 19. Pärnu riiklik seirejaam No. 52* Rannikumeri 20. Sillamäe rannik Sillamäe laht 21. BLRT Grupp AS (Balti Laevaremonditehas), Tallinn, Kopli poolsaar Heitvee äravool Tallinna lahte 22. BLRT Grupp AS, Tallinn, Kopli poolsaar Firma Baltic Premator doki nr. 2 äravool Tallinna lahte 23. BLRT Grupp AS, Tallinn, Kopli poolsaar Firma Baltic Premator doki nr. 34 äravool Tallinna lahte 24. BLRT Grupp AS, Tallinn, Kopli poolsaar Firma Baltic Premator doki nr. 3 äravool Tallinna lahte Järved 25. Peipsi järv Peipsi riiklik seirepunkt No. 17** 26. Peipsi järv Peipsi riiklik seirepunkt No. 38 ** Põllumajanduspiirkonnad 27. Alastvere Alastvere peakraav (Võhma-Nõmme küla) 28. Tõrve väljavool Pedja jõkke 29. Võisiku riiklik seirejaam nr. 61* (Võisiku peakraav) 30. Pedja jõgi riiklik seirejaam nr. 14* (Jõgeva Sordiaretusjaam) 31. Jänijõgi riiklik seirejaam No. 64* 32. Rannu Konguta peakraav enne suubumist Liivaku järve (Tartumaa) 33. Rõhu Rõhu vool enne kogumisjärve (Tartumaa) * Eesti Riiklik Seireprogramm jõgede hüdrokeemilise seire programmi seirejaamade numbrid ** Eesti Riiklik Seireprogramm siseveekogude seireprogrammi (Peipsi järv) seirejaamade numbrid 22

23 Joonis Proovivõtukohad üle Eesti (sinine kolmnurk pinna- või heitvesi, roheline ring pinnaveekogu põhjasete või reoveesete) Joonis Proovivõtukohad Tallinna piirkonnas (sinine kolmnurk pinna- või heitvesi, roheline ring pinnaveekogu põhjasete või reoveesete) 23

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk ulle.leisk@klab.ee Pestitsiidid või taimekaitsevahendid kemikaalid, mida kasutatakse umbrohu, putukate,

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Sademete keemia aruanne

Sademete keemia aruanne Riikliku keskkonnaseire alamprogramm Sademete keemia uuringud Tallinn 2004 Lepingu nr: Raamleping 1-5/250 Lisa 3 raamlepingule M-13-1-2003/104 Tööde algus: 01.01.2003 Tööde lõpp: 31.12.2003 Enn Otsa Juhatuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Eesti suurimate järvede ja pikimate jõgede seisund ning

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine EASTMAN SPECIALTIES OÜ UUS-TEHASE 8 KOHTLA-JÄRVE KÄITISE LÄHTEOLUKORRA ARUANNE OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2349/15 Katrin Juhanson Keskkonnaspetsialist

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

ET ET ET

ET ET ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 22. detsember 2010. K(2010) 9369 (lõplik) SEGUNEMISPIIRKONDADE MÄÄRAMISE TEHNILISED SUUNISED vastavalt direktiivi 2008/105/EÜ artikli 4 lõikele 4 ET ET SISUKORD 1. Kokkuvõte...

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

I etapp

I etapp Töö tellija: Keskkonnaministeerium Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp 18.08.2014 Töö on koostatud tellimiskirja 5-2.1/14/5434-2 alusel Töö koostaja: OÜ Hartal Projekt Rohu 12 93811 Kuressaare

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Keskkonnajuht 2/2001 Eesti Roheline Liikumine Euroopa Liidu keskkonnapoliitika Vee raamdirektiivis Euroopa Keskkonnabüroo juhend valitsusvälistele kes

Keskkonnajuht 2/2001 Eesti Roheline Liikumine Euroopa Liidu keskkonnapoliitika Vee raamdirektiivis Euroopa Keskkonnabüroo juhend valitsusvälistele kes Keskkonnajuht 2/2001 Eesti Roheline Liikumine Euroopa Liidu keskkonnapoliitika Vee raamdirektiivis Euroopa Keskkonnabüroo juhend valitsusvälistele keskkonnakaitse organisatsioonidele Tallinn 2001 Projekti

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Estonian Environmental Research Centre

Estonian Environmental Research Centre Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kogemus pestitsiidide analüüsimisel Laine

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem