C(2017)8414/F1 - ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C(2017)8414/F1 - ET"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, C(2017) 8414 final KOMISJONI TEATIS, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) ET ET

2 1. SISSEJUHATUS Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 kohaselt võivad vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust ELi liikmesriikidest kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt. Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest on neljas Euroopa kodanikualgatus, mis vastab nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (edaspidi kodanikualgatuse määrus ) 1. Algatuse korraldajad esitasid selle ametlikult komisjonile 6. oktoobril Selleks kuupäevaks olid liikmesriikide ametiasutused kontrollinud ja kinnitanud kokku toetusavaldust 22 liikmesriigist. Algatuses palutakse komisjonil teha ELi liikmesriikidele järgmine ettepanek: 1. Keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid, millega kokkupuudet seostatakse vähi tekkega inimestel ja mis on toonud kaasa ökosüsteemide seisukorra halvenemise. 2. Tagada, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbiviidav pestitsiidide teaduslik hindamine tugineks üksnes avaldatud uuringutele, mille on tellinud pädevad ametiasutused, mitte pestitsiiditööstus. 3. Kehtestada kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, et tulevik oleks pestitsiidivaba. Algatust tuleb käsitleda vastavalt ELi lepingu eeskirjadele, lähtudes sealhulgas eelkõige pädevuse andmise, proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttest. Komisjon kohtus korraldajatega 23. oktoobril Korraldajatel võimaldati oma algatust tutvustada Euroopa Parlamendis 20. novembril 2017 toimunud avalikul kuulamisel. Lisateave kodanikualgatuse menetluslike aspektide kohta on esitatud I lisas. Käesolevas teatises on kooskõlas kodanikualgatuse määruse artikli 10 lõike 1 punktiga c esitatud komisjoni õiguslikud ja poliitilised järeldused kõnealuse algatuse kohta, meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta, ning nende meetmete põhjendus. 1 ELT L 65, , lk 1. 1

3 2. PRAEGUNE OLUKORD: TAIMEKAITSEVAHENDITE ELI TURULE LASKMISE EESKIRJAD JA MENETLUSED 2.1. Toimeainete heakskiitmine ja taimekaitsevahendite lubamine ELis ELi eeskirjades eristatakse toimeaineid (nagu glüfosaat) ja taimekaitsevahendeid. Toimeained on taimekaitsevahendite koostisosad, mis tõrjuvad kahjulikke organisme (ehk kahjureid, nagu putukad, seened ja umbrohi) või taimehaigusi. Taimekaitsevahendid, mida sageli nimetatakse pestitsiidideks (nt insektitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid), on segud, mis sisaldavad üht või mitut toimeainet ja muid koostisaineid. Taimekaitsevahendite ELi ühtsele turule laskmise õiguslik raamistik on sätestatud taimekaitsevahendite määruses 2. Arvestades, et taimekaitsevahendite eesmärk on mõjutada (kahjulikke või soovimatuid) elusorganisme, on nende ELi turule laskmine rangelt reguleeritud, et oleks võetud kõik meetmed, millega välditakse võimalikku kahju inimeste või loomade tervisele või keskkonnale. Toimeained kiidetakse heaks ELi tasandil, taimekaitsevahendite jaoks annavad aga loa ELi liikmesriikide ametiasutused, võttes arvesse riigi põllumajandus- ja keskkonnaolusid. 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, , lk 1). 2

4 Toimeained kiidetakse heaks järgmiselt. 1. Äriühing X esitab toimeaine Y heakskiitmise taotluse mis tahes ELi liikmesriigile (pikendamise/läbivaatamise korral ei saa liikmesriiki vabalt valida, vaid selle määrab komisjon). See ELi liikmesriik, mida edaspidi nimetatakse referentliikmesriigiks, peab seejärel tegema asjaomase toimeaine esialgse teadusliku ja tehnilise hindamise. 2. Referentliikmesriik koostab toimeaine Y kohta hindamisaruande ja saadab selle Euroopa Toiduohutusametile (EFSA), kes vastutab riskihindamise eest. 3. Konsulteerides muude ELi liikmesriikidega, annab EFSA hindamisaruandele vastastikuse eksperdihinnangu ja saadab oma järeldused Euroopa Komisjonile. 4. EFSA hinnangu põhjal teeb Euroopa Komisjon, kes vastutab riskijuhtimise eest, ettepaneku toimeaine Y heaks kiita või heaks kiitmata jätta. o 5. Kõigi ELi liikmesriikide esindajatest koosnev regulatiivkomitee hääletab toimeainet Y käsitleva komisjoni ettepaneku üle (lisateave komiteemenetluse kohta: o=faq.faq). o 6. Kui komitee on oma arvamuse esitanud, võtab komisjon vastu ja avaldab määruse, millega kiidetakse toimeaine Y heaks või keeldutakse selle heakskiitmisest. Nende ELi eeskirjade koostamise ja kohaldamise tulemusel, aga ka ärilistel kaalutlustel on taimekaitsevahendites kasutatavate heakskiidetud toimeainete arvu viimase 25 aasta jooksul vähendatud umbes poole võrra. 3

5 Taimekaitsevahendite jaoks antakse luba järgmiselt. 7. Kui toimeaine on ELi tasandil heaks kiidetud, 8. võivad ELi liikmesriikide ametiasutused anda seda sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks loa. 9. ELi eeskirjade järgi võivad liikmesriigid oma territooriumi põllumajandus- ja keskkonnaolusid arvestades taimekaitsevahendite kasutamist mitte lubada või seda piirata. Näiteks ei ole mõni liikmesriik lubanud selliseid tooteid kasutada teraviljakoristusaja lähedal või eratarbijatel. 10. Lubatud taimekaitsevahendite puhul peavad liikmesriigid tagama, et neid kasutatakse nõuetekohaselt vastavalt nende märgisele. Komisjon kontrollib asjaomaste õigusaktide rakendamist liikmesriikides ning teeb selleks auditeid, võtab puudujääkide korral järelmeetmeid ja avaldab kõik selliste auditite aruanded. Komisjon hindab oma õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) 3 raames korrapäraselt, kas kohaldatav õigusraamistik on endiselt otstarbekohane. Just nüüd hindab komisjon taimekaitsevahendite määrust ning selleks toimub praegu konsultatsioon sidusrühmade ja üldsusega 4. Selle REFIT-hindamise tulemused peaksid selguma aasta algul ja nende kohta koostatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne. Lisaks valmistatakse selleks, et tagada otsustamine parimate saadaolevate teadusnõuannete alusel, komisjoni teadusnõustamise mehhanismi raames ette arvamust taimekaitsevahendite jaoks loa andmise menetluste kohta. Arvamus peaks valmima enne aasta suve Lisateavet leiab aadressil 4

6 2.2. Taimekaitsevahendite säästev kasutamine Kehtivate ELi pestitsiidieeskirjadega tagatakse, et ELis kiidetakse heaks üksnes ohutud toimeained ja taimekaitsevahendid, mida saab ohutult kasutada. Nende eeskirjadega soodustatakse vähese riskiga toimeaineid ja mittekeemilisi alternatiive ning nõutakse pestitsiidide säästvat kasutamist tagavate meetmete võtmist. Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitlevas ELi direktiivis (edaspidi säästva kasutamise direktiiv ) 5 on sätestatud raamistik, mille alusel vähendatakse pestitsiididest tulenevaid riske ja mõju inimeste tervisele ja keskkonnale ning soodustatakse integreeritud taimekaitse ja muude tegevuspõhimõtete või meetodite (nt pestitsiidide mittekeemiliste alternatiivide) kasutamist. Integreeritud taimekaitse on integreeritud tegevuspõhimõte, mille kohaselt eri meetodeid kombineeritakse eesmärgiga kasutada pestitsiide ja muid sekkumisviise üksnes määral, mis on majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud. Kahjurite leviku põhjalikust jälgimisest lähtudes tuleb keemilistele meetoditele eelistada säästvaid bioloogilisi, mehaanilisi ja muid mittekeemilisi meetodeid, kui need võimaldavat rahuldavat taimekaitset. Liikmesriigid kirjeldavad seda, kuidas nad kõnealust direktiivi rakendavad, riiklikes tegevuskavades. Need kavad peaksid sisaldama pestitsiidide kasutamisest põhjustatud riskide ja mõju vähendamise koguselisi sihte, eesmärke, meetmeid ja ajakavasid. Direktiivis on sätestatud erimeetmed, mida liikmesriikide kavad peavad nõuetekohase rakendamise tagamiseks sisaldama. Peamised meetmed on seotud kasutajate, nõustajate ja turustajate koolitamisega, pestitsiididega töötlemise seadmete kontrollimisega, õhust pritsimise keelamisega, tundlikel aladel pestitsiidide kasutamise piiramisega ning pestitsiididega kaasnevatest riskidest teavitamise ja sellealase teadlikkuse suurendamisega. Ühise põllumajanduspoliitika raames toetatakse praegu säästva kasutamise direktiivi rakendamist selliste meetmetega nagu põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemid (mille eesmärk on toetada põllumajandusettevõtjaid integreeritud taimekaitse rakendamisel), maaelu arengu poliitika ja mahepõllumajanduse soodustamine. Tänu mitmesuguste liidu programmide, nt Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP- AGRI) 6 ja ELi programmi Horisont alusel toimuvale teadustööle ja innovatsioonile on hoogustunud põllumajandusettevõtetes säästva taimekaitse rakendamist võimaldavate taimekaitsealaste uuenduste arendamine ja kasutuselevõtt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, , lk 71)

7 Euroopa Komisjon võttis aasta oktoobris vastu Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande 8 ja avaldas koondaruande 9 kõnealuse direktiivi rakendamisel tehtud edusammude kohta; andmetest selgub, et direktiivi rakendatakse ikka veel ebaühtlaselt, sest mõni liikmesriik on teinud teistest rohkem. Parandada tuleb eelkõige kõigi integreeritud taimekaitse raames kasutada olevate vahendite kasutamist. Riiklikud kavad on terviklikkuse ja käsitlusala poolest ikka veel väga erinevad ning neid vaadatakse praegu enamikus liikmesriikides läbi. Komisjon tunnustas küll ulatuslikke meetmeid, mida ELi liikmesriigid on võtnud, kuid soovitas neil oma kavasid märkimisväärselt parandada, et need hõlmaksid kõiki direktiivi aspekte, ning kehtestada täpsemad ja mõõdetavad eesmärgid. Selleks peeti töörühmas arutelusid ja kirjutati kõigile liikmesriikidele palvega tuua esile asjaomases riigis kindlakstehtud puudujäägid. ELi liikmesriigid oleksid pidanud integreeritud taimekaitse põhimõtete põhjal kehtestama normatiivsed ja hinnatavad kriteeriumid. Kuigi liikmesriigid võtavad integreeritud taimekaitse edendamiseks mitmesuguseid meetmeid, ei taga see tingimata, et professionaalsed kasutajad asjakohaseid integreeritud taimekaitse meetodeid ka tegelikult rakendavad. 3. HINNANG KÕNEALUSE EUROOPA KODANIKUALGATUSE TAOTLUSTE KOHTA Euroopa Komisjon on kõnealuse Euroopa kodanikualgatuse taotlusi põhjalikult analüüsinud ja annab neile järgmise hinnangu Algatuse esimene eesmärk: keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid, millega kokkupuudet seostatakse vähi tekkega inimestel ja mis on toonud kaasa ökosüsteemide seisukorra halvenemise. Glüfosaati 10 sisaldavaid taimekaitsevahendeid kasutatakse herbitsiididena eeskätt selleks, et tõrjuda soovimatuid taimi (ehk umbrohtu), mis konkureerivad põllumajanduslikus tootmises viljeldavate kultuuridega, või taimi, mis tekitavad probleeme muudel põhjustel (nt raudteerööbastel, kus umbrohi tuleb eemaldada raudtee ohutuse tagamiseks), või neid kasutavad mitteprofessionaalsed kasutajad. Põllumajanduses kasutatakse neid tavaliselt enne kultuuride külvamist, et kultuuridel oleks tänu konkureerivate taimede kõrvaldamisele parem kasvada. Nii ei ole vaja teha mehhaanilist umbrohutõrjet ja minimeeritud mullaharimisega põllumajanduse puhul künda, 11 tänu millele väheneb mullaerosioon ja CO 2 -heide. Glüfosaati kasutatakse vähemal määral ka enne saagikoristust, et tõrjuda teatavat liiki umbrohtu või soodustada paremat saagikoristust tänu taimekasvu ja viljade küpsemise reguleerimisele. Pärast asjakohaste ELi õigusaktide kehtestamist ja glüfosaadi esimest teaduslikku hindamist vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ 12 (mis on tunnistatud kehtetuks ja asendatud kehtiva taimekaitsevahendite määrusega) on see toimeaine kasutamiseks heaks kiidetud alates 1. juulist Enne seda müüdi seda liikmesriikide turgudel riigisiseste N-(fosfonometüül)glütsiin (C 3 H 8 NO 5 P). Minimeeritud mullaharimine on põllumajandustava, mille korral mulda häiritakse võimalikult vähe, et hoida pealismulda. Nii suureneb mulla veemahutavusvõime ning orgaanilise aine ja taimetoitainete sisaldus. See tava võimaldab uutel taimedel paremini kasvada ja aitab vähendada mullaerosiooni. Nõukogu 15. juuli aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (ELT L 230, , lk 1). 6

8 eeskirjade kohaselt. Aastatel toimus glüfosaadi ajakohastatud teaduslik hindamine, et uurida, kas see toimeaine ikka veel vastab ELi eeskirjades sätestatud ohutuskriteeriumidele Mõju inimeste tervisele Toimeainet glüfosaati on hinnatud punktis 2.1 kirjeldatud korras. Referentliikmesriik Saksamaa hindas põhjalikult ja läbipaistvalt kõiki saadaolevaid andmeid ja kogu teavet ning seejärel tegid vastastikuse eksperdihindamise kõik ülejäänud ELi liikmesriigid ja EFSA. Referentliikmesriigi tehtavat hindamist käsitlenud avaliku konsultatsiooni 13 käigus oli kodanikel ja muudel sidusrühmadel võimalik väljendada oma muresid ja seisukohti ning esitada lisateavet. Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC, Maailma Terviseorganisatsiooni vähiuuringutele spetsialiseerunud agentuur) avaldas aasta märtsis glüfosaati käsitleva monograafia, 14 milles järeldas, et glüfosaat tuleks klassifitseerida tõenäoliselt inimestele kantserogeenseks aineks. Seetõttu palus komisjon ELi poolse vastastikuse eksperdihindamise käigus EFSA-l võtta IARC monograafiat arvesse, tagamaks, et tema järelduste 15 tegemiseks oleks kättesaadav kogu asjakohane teave. Vastastikuse eksperdihindamise käigus pidasid eksperdid üksikasjaliku arutelu glüfosaadi genotoksilise ja kantserogeense potentsiaali ning muude küsimuste üle, arvesse võeti ka epidemioloogilisi andmeid. Kõik hinnangud ja vastastikuse eksperdihindamise dokumendid, sh taustadokumendid, on kättesaadavad EFSA veebisaidil 16. Kantserogeensuse kohta järeldas EFSA, et tõenäoliselt ei ole glüfosaat inimeste jaoks kantserogeenina ohtlik. Arvestades EFSA ja IARC seisukohtade erinevust, otsustas komisjon 17 pikendada glüfosaadi heakskiidu perioodi, nii et see aegub kuus kuud pärast seda, kui komisjon on saanud kätte Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise komitee arvamuse kõnealuse toimeaine ühtse klassifitseerimise kohta seoses selle kantserogeensusega. Vastavalt ELi õigusaktidele 18 teeb ECHA riskihindamise komitee ainete ühtse klassifitseerimise ettepanekute teadusliku hindamise. ECHA riskihindamise komitee järeldas 15. märtsil 2017 üksmeelselt, et glüfosaadi klassifitseerimine kantserogeenseks aineks ei ole põhjendatud, ja edastas 15. juunil 2017 oma arvamuse komisjonile. Peale selle järeldas ECHA, et glüfosaati ei tuleks klassifitseerida mutageeniks ega reproduktiivtoksiliseks aineks. Ka EFSA tegi sama järelduse, mida toetasid kõigi ELi liikmesriikide pädevate asutuste eksperdid. Sama on järeldanud ka muud riigisisesed ja rahvusvahelised organid (Kanadas, Jaapanis, Austraalias ja Uus- Meremaal, samuti ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ning Maailma Terviseorganisatsiooni pestitsiidijäägiteemalise ühisnõupidamise osalejad) EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (Järeldused toimeaine glüfosaadi pestitsiidina kasutamise riski hindamist käsitleva vastastikuse eksperdihindamise kohta), EFSA Journal 2015; 13(11): 4302, 107 lk, doi: /j.efsa Vt ka Komisjoni 29. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1056, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 173, , lk 52 54). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, , lk 1). 7

9 Seega on IARC ainsana järeldanud, et glüfosaat on tõenäoliselt inimestele kantserogeenne. Üks IARC teistsuguse seisukoha põhjus, mis on esile toodud ka komisjoni teadusnõustamise mehhanismi raames koostatud selgitavas märkuses, 19 on asjaolu, et IARC hindas nii toimeainet glüfosaati kui ka glüfosaadil põhinevaid taimekaitsevahendeid. EL seevastu hindas ainult glüfosaati, sest liikmesriigid vastutavad iga nende territooriumil turustatava taimekaitsevahendi hindamise eest 20. Peale selle võtab IARC arvesse vaid avaldatud uuringuid, ELi hinnangus võetakse aga arvesse ka uuringuid, mille taotlejad esitasid oma toimiku osana ja millele üldsusel puudub juurdepääs, nagu on selgitatud allpool punktis Üldkokkuvõttes võeti ELi hinnangus arvesse rohkem tõendeid, sh täiendavaid olulisi uuringuid, mida IARC ei arvestanud 21. Nende erinevustega on võimalik peamiselt seletada erinevusi selles, kuidas EFSA ja IARC saadaolevaid andmeid kaalusid. Kõike juhte, mil avalikkuses on väljendatud muret ja kahtlusi ELi hinnangu kvaliteedi ja usaldusväärsuse suhtes, on komisjoni taotlusel kontrollinud ECHA, EFSA ning Saksamaa Föderaalne Riskihindamise Instituut (BfR), kes vastutab referentliikmesriigis glüfosaadi hindamise eest. Nimetatud organisatsioonid järeldasid kõigil juhtudel, et väljendatud mure ja kahtlused ei olnud põhjendatud 22, Mõju ökosüsteemidele EL võttis läbivaatamisel arvesse glüfosaadi hinnangulist sisaldust mullas, vees ja õhus ning tegi täieliku riskihindamise muude kui sihtorganismide (nt lindude, imetajate, putukate) suhtes. EL ei leidnud hindamisel tõendeid, et ökosüsteemi seisund oleks halvenenud glüfosaadi tõttu olukorras, kus seda kasutatakse loaandmistingimuste ja hea põllumajandustava kohaselt. Ent arvestades, et glüfosaadi ja ka muude herbitsiidide kasutusotstarve on kõrvaldada konkureerivad taimed, võivad mõjutatud olla toiduvõrgud 24. Seetõttu kaaluvad liikmesriigid glüfosaadil põhinevate pestitsiidide jaoks loa andmisel meetmeid, millega vähendada selliseid põllumajandustavade ja maa tingimustega seotud riske (nt alad, kus ei tohi pritsida, pritsmete levimise vähendamise tehnoloogia 25 ), ning nõuavad vajaduse korral nende võtmist Selgitav märkus taimekaitsevahendites sisalduva glüfosaadi regulatiivsel hindamisel kasutatud teadusnõuannete kohta, Tuleb siiski märkida, et taimekaitsevahendite määruse artikli 29 lõike 3 kohaselt võib komisjon taimekaitsevahendites kasutatavad muud koostisained igal ajal läbi vaadata. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1313 keelati glüfosaati sisaldavates taimekaitsevahendites muu koostisainena kasutada ohtlikku polüetoksüülitud rasvamiini. EFSA avaldas aastal teabelehe, milles on kirjeldatud erinevusi IARC ja EFSA tehtavas hindamises (nt kasutatud andmekogumid, mis määratakse kindlaks kummagi organisatsiooni suhtes kehtivate eeskirjade alusel) ning nende hinnangute tulemustes. Vt 12en.pdf. Toiduvõrgud on looduslikud ühendused toiduahelate vahel, mis kokku moodustavad võrgustiku. Nad annavad tõepäraselt edasi ökosüsteemis olevaid toitumissuhteid. Pritsmete levimise vähendamise tehnoloogia on seadmed/süsteemid/tehnikad, millega saab teaduslikult tõendatult vähendada pestitsiidide kasutamise ajal tekkivaid pritsmeid ja seega vähendada nende kokkupuudet keskkonnaga. Näiteks on võimalik paigaldada eriotstarbelised pihustiotsad, millega suunatakse toode allapoole, ilma et tekiks pritsmeid ja toode leviks soovimatutele aladele. 8

10 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 11 kohaselt on keskkonna, ökosüsteemide ja elurikkuse kaitse ELi õigusaktide nurgakivi ning see tuleb lõimida valdkondlikku poliitikasse, sh ühisesse põllumajanduspoliitikasse 26. ELi liikmesriigid peavad seda taimekaitsevahendite lubamisel arvesse võtma. Tuleb märkida, et paljude olemasolevate keemiliste alternatiividega, mis täidavad sama ülesannet kui glüfosaat, kaasnevad suuremad riskid. Glüfosaadile on ka mittekeemilisi alternatiive, kuid neilgi on puudusi ja nad ei ole alati parem lahendus Järeldus Glüfosaadi ja muude selliste ainete heakskiitmine või mitteheakskiitmine kuulub taimekaitsevahendite määruse kohaselt komisjoni rakendamisvolituste alla. Kuna kogu saadaolevat teavet on põhjalikult kontrollitud, ei ole praegu põhjust ELis glüfosaadi kohta tehtud teaduslikke hindamisi ja järeldusi kahtluse alla seada. Arvestades seda ning inimeste ja loomade tervise ja keskkonnaga seonduvat EFSA soodsat teaduslikku hinnangut glüfosaadi kohta, esitas komisjon aasta novembris liikmesriikidele rakendusmääruse eelnõu kõnealusele ainele antud heakskiidu pikendamise kohta viieks aastaks. 27. novembril 2017 toetasid liikmesriigid seda rakendusmääruse eelnõu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjon võttis selle vastu 12. detsembril See pikendusaeg on märkimisväärselt lühem kui ELi õigusaktidega ettenähtud 15 aastat, kuid komisjon võttis sobiva pikendusaja määramisel arvesse ka Euroopa Parlamendi seisukohti ja muid õiguspäraseid tegureid. Nii võttis komisjon arvesse võimalust, et teadus ja tehnoloogia arenevad kiiresti: kuigi toimeaine glüfosaadi kohta on juba olemas väga palju teavet, avaldatakse selle aine kohta võrreldes muude toimeainetega erakordselt palju täiendavat teavet ning seepärast tuleks tagada glüfosaadi uuestihindamine eelisjärjekorras muude ainete ees. Komisjon on peale selle teadmiseks võtnud, et üldsuses on glüfosaadi üle peetud märkimisväärseid arutelusid, mida ilmestavad kõnealune kodanikualgatus ja Euroopa Parlamendis selle teema kohta vastu võetud kaks resolutsiooni 27. Samuti tuleb märkida, et komisjon saab glüfosaadile antud heakskiidu igal ajal läbi vaadata, kui ilmnevad uued teaduslikud tõendid selle kohta, et aine ei vasta enam taimekaitsevahendite määruses sätestatud heakskiitmiskriteeriumidele. Samadel põhjustel ei ole komisjonil alust esitada kaasseadusandjatele ettepanekut glüfosaadi keelamise kohta 28. Küll aga peavad liikmesriigid hindama kõiki glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks antud lube ja nad võivad otsustada kehtestada mõne või mitme sellise vahendi kasutamise piirangud või keelu, kui seda õigustavad tõendid, mis on seotud nende territooriumil valitsevate eriliste asjaoludega Üksikasjalikud andmed glüfosaadile antud heakskiidu pikendamisel järgitud menetluse, komisjoni rakendusmääruse eelnõu ja liikmesriikidega peetud arutelude kohta on glüfosaati käsitleval komisjoni veebilehel aadressil 28 Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 kohaselt ei ole Euroopa kodanikualgatusega võimalik kutsuda komisjoni üles võtma vastu õigusakti (näiteks komisjoni rakendusmäärust toimeainele antud heakskiidu pikendamata jätmise kohta), vaid ainult komisjoni ettepanekut õigusakti kohta. 9

11 3.2. Algatuse teine eesmärk: tagada, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbiviidav pestitsiidide teaduslik hindamine tugineks üksnes avaldatud uuringutele, mille on tellinud pädevad ametiasutused, mitte pestitsiiditööstus Teaduslikul hindamisel kasutatud uuringutega seotud läbipaistvus Uuringud ja muu teave, mis tuleb tööstusel esitada toimeainete ja taimekaitsevahendite hindamiseks (andmenõuded), on kindlaks määratud õigusaktides, 29,30 mida ajakohastatakse korrapäraselt, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut. Need peavad vastama rahvusvaheliselt tunnustatud protokollidele (nt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ehk OECD koostatud katsesuunistele) ning neis peab olema järgitud hea laboritava 31 ehk uurimislaborite ja -organisatsioonide juhtimise ja nendega seotud kvaliteedikontrolli süsteemi 32 standardpõhimõtteid. Riikide seireasutused kontrollivad selliseid uuringuid tegevaid katselaboreid korrapäraselt ja kahtluste korral võivad nad teha eriotstarbelisi auditeid 33. Taotlejad peavad oma toimikusse lisama ka avaliku eelretsenseeritud teaduskirjanduse asjaomase toimeaine kohta. Selle süsteemiga tagatakse, et teaduslikud hinnangud on järjepidevad ja hoolikalt tehtud (sest alati tuleb teha teatavad standardsed ohutusuuringud) ning et neis võetakse arvesse kogu saadaolevat teavet, et järeldused oleksid läbimõeldud ja teaduslikult usaldusväärsed. Nii esitatakse riskihindajatele teavet, mis pärineb eri allikatest, mitte üksnes konkreetselt äriühingult, kes soovib oma toodet turule lasta. Märkimisväärne osa taotlejate esitatud andmekogumist ning liikmesriikide ja EFSA tehtud hinnangust on juba üldsusele kättesaadav. See hõlmab koondtoimikut, referentliikmesriigi hindamisaruannet, mille kohta EFSA korraldab avaliku konsultatsiooni, kõiki liikmesriikide ekspertide ja üldsuse märkusi ning nende kohta esitatud vastuseid, vastastikuse eksperdihindamise käigus toimunud eksperdikohtumiste aruandeid ja EFSA järeldusi. Glüfosaadi kohta on avalikustatud üle lehekülje materjali. Mitmesuguste läbipaistvus- ja konfidentsiaalsuseeskirjade omavahelisi seoseid ning nende mõju sellele, kas riskihindamine pälvib üldsuse heakskiidu, kajastati toidualaste õigusnormide üldiseid põhimõtteid käsitleva määruse (EÜ) nr 178/2002 (edaspidi üldiste toidualaste õigusnormide määrus ) 34 toimivuse kontrollimisel, mis hakkab lõpule jõudma. Need eeskirjad on esitatud mitmes ELi teisestes õigusaktides sätestatud loamenetluses, sh konfidentsiaalsust käsitlev üldsäte üldiste toidualaste õigusnormide Komisjoni 1. märtsi aasta määrus (EL) nr 283/2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, , lk 1). Komisjoni 1. märtsi aasta määrus (EL) nr 284/2013, milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, , lk 85). Hea laboritava põhimõtted on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/10/EÜ, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate õigusnormide ühtlustamist (EÜT L 50, , lk 44). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari aasta direktiiv 2004/9/EÜ heade laboritavade inspekteerimise ja kontrollimise kohta (ELT L 50, , lk 28). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, , lk 1). 10

12 määruses ja dokumentidele juurdepääsu käsitlevad ELi eeskirjad (st määrus (EÜ) nr 1049/2001). Konfidentsiaalsuseeskirjad tulenevad ärisaladuste ja muu konfidentsiaalse teabe kaitse kohustusest kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga ning Euroopa Liidu Kohtu asjakohase praktikaga. Et suurendada puudulikuks peetavat läbipaistvust, võib olla vaja kohandada teatavaid menetlusi, kuid tagada ühtlasi ka edaspidi õigustatud tasakaal võimalikult suurt läbipaistvust soovivate sidusrühmade huvide ja EFSA loamenetlustes osalevate taotlejate õiguspäraste ärisaladuste kaitse vahel. Komisjon on igati nõus, et teadusliku hindamise ja otsustamise läbipaistvus 35 on väga tähtis, et tagada usaldus õigusraamistiku vastu, ning võtab meetmeid praeguse riskihindamiskorra läbipaistvuse väljaselgitamiseks ja suurendamiseks. Komisjon teeb õigusaktide muutmise ettepanekud, et suurendada tööstusharu tellitud ja taotlemistoimikutes esitatud uuringute läbipaistvust, järgides samas aluslepingu kohaseid õiguspärase konfidentsiaalse äriteabe kaitse põhimõtteid; meetmed hõlmavad näiteks üldsuse juurdepääsu uuringuaruannetes kasutatud toorandmetele, tänu millele väheneb sidusrühmade vajadus taotleda juurdepääsu dokumentidele Uuringute tellimine ametiasutuste poolt Toimeainete suhtes kehtiv süsteem sarnaneb süsteemidega, mida kasutatakse muudes sektorites, nt tööstuskemikaalide, toidu lisaainete, biotsiidide ja ravimite puhul. Järgitakse põhimõtet, et avaliku sektori raha ei tuleks kasutada selliste uuringute tellimiseks, mis aitavad tööstusharul tooteid turule lasta, eriti arvestades, et üks uuring võib maksta mitmest tuhandest mitme miljoni euroni ning iga toimik võib hõlmata kuni mitutsadat uuringut. Just seepärast on ELi taimekaitsevahendite määrusega ette nähtud, et toimeaine ja seda sisaldavate toodete kasutamise ohutust peavad tõendama ning tõendamiseks vajaliku teabe kokku panema need, kellele aine heakskiitmine kasu toob, st ettevõtjad, kes asjaomast ainet ja vastavaid tooteid toodavad või turustavad. Taotlemistoimikute jaoks vajalikud uuringud tellib tööstusharu omal algatusel ja vahetult. On väidetud, et kuna tööstusharu maksab uuringute tegemise eest otse, võib see motiveerida laboreid esitama oma klientidele meelepäraseid tulemusi, et kindlustada edaspidised ärivõimalused. Ent nagu eelmises punktis on selgitatud, kontrollitakse selliseid uuringuid tegevaid katselaboreid põhjalikult, et teha kindlaks, kas neis järgitakse hea laboritava põhimõtteid; kui korrapärase või eriotstarbelise uuringute auditi käigus leitakse, et neis katselaborites on tulemusi soovitud suunas mõjutatud, jäävad nad hea laboritava tunnistusest ilma. Süsteemne tegevuspõhimõte, mille kohaselt oleksid ametiasutused kohustatud tellima kõik toimeaineid ja taimekaitsevahendeid käsitlevad uuringud (säilitades samas põhimõtte, et tööstusharu katab kulud), võib osutuda probleemseks, arvestades, kui palju uuringuid on vaja kõigi toimeaine heakskiitmise ja tootele loa saamise taotluste toetamiseks. Komisjon esitab õigusaktide muutmise ettepanekud, et tugevdada selliste uuringute läbiviimise juhtimist; meetmed võivad hõlmata näiteks ametiasutuste osalemist selle üle 35 Sellega seoses tegi komisjon aasta veebruaris ettepaneku muuta komiteemenetluse määrust, et suurendada ELi õigusaktide rakendamise menetlustes läbipaistvust ja vastutust. Vt 11

13 otsustamises, milliseid uuringuid tuleb konkreetse taotlemistoimiku puhul teha, 36 hea laboritava põhimõtete kohaselt tehtavate uuringute põhjalikumat auditeerimist, selliste uuringute tulemuste läbipaistvuse suurendamise meetmeid (vt eelmine punkt) ning võimalust tellida erandjuhtudel sihtuuringuid, kui näiteks laialdaselt kasutatavate ainete suhtes on tõsiseid kahtlusi või nende kohta on saadud vastuolulisi tulemusi Alghindamist tegeva liikmesriigi määramine Taotleja võib valida liikmesriigi, kellele ta esitab toimeaine esmakordse heakskiitmise taotluse, ning see liikmesriik vaatab taotluse läbi, kui just mõni muu liikmesriik ei nõustu seda läbi vaatama. Kuid nagu eespool on selgitatud, on selle liikmesriigi ametiasutuse tehtav hindamine vaid mitmeetapilise protsessi esimene etapp, millele järgneb muu hulgas teiste liikmesriikide poolne vastastikune eksperdihindamine, nagu on kirjeldatud punktis 2.1. Toimeainetele antud heakskiidu pikendamiseks, millega on seotud enamus teaduslikest hindamistest, ei vali aga liikmesriiki mitte taotlejad, vaid komisjon määrab heakskiitmist käsitlevate tööprogrammide koostamise ajal määrusega kindlaks referentliikmesriigi. Nii püüab komisjon liikmesriikide vahel töökoormust ühtlaselt jaotada, võttes arvesse mitmesuguseid tegureid, nagu riikide vahendid ja suutlikkus, samasuguste omadustega ainete rühmitamine, et hõlbustada sidusamat ja tõhusamat hindamist, ning läbivaatamisel kasulikud varasemad kogemused. Seepärast leiab komisjon, et süsteem on üldkokkuvõttes asjakohane Algatuse kolmas eesmärk: kehtestada kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, et tulevik oleks pestitsiidivaba Pestitsiidivaba tulevik ELi pestitsiidipoliitikas ei ole seatud eesmärgiks kõigi pestitsiidide kasutamisest täielikult loobuda. On juhtumeid, mil pestitsiide on vaja kasutada. ELi poliitika eesmärk on pigem tagada, et saavutataks pestitsiidide säästev kasutamine. Pestitsiidide säästev kasutamine aitab vähendada nendest sõltuvust ja jõuda üsna kaugele Euroopa kodanikualgatuse kolmanda eesmärgi püüdluste täitmisel. Edasises tegevuses püüab komisjon tagada, et liikmesriigid täidavad säästva kasutamise direktiivist tulenevaid kohustusi ning vähendavad ELi sõltuvust pestitsiididest, järgides igati nimetatud direktiivi III lisas esitatud kaheksat integreeritud taimekaitse põhimõtet. Komisjon seab eesmärgiks kehtestada koostöös liikmesriikidega integreeritud taimekaitse põhimõtete põhjal normatiivsed ja hinnatavad kriteeriumid, mis võimaldavad kontrollida nende põhimõtete järgimist üksikute põllumajandustootjate poolt see on Kemikaalimääruse REACH (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) raames esitavad registreerijad katsete läbiviimiseks ettepanekud, mille Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) peab heaks kiitma, olles kõigepealt korraldanud avaliku konsultatsiooni. REACH-määruse kohase hindamismenetluse raames võib ECHA kohustada registreerijaid korraldama lisauuringuid, et saada täpsustavat teavet algsete kahtluste korral. USA riiklik toksikoloogiaprogramm on näide sellest, kuidas on võimalik riigi vahenditest rahastatavat ametiasutust kasutada keemiliste ainete omadusi käsitlevate teadusuuringute tellimiseks. Programm võib aga hõlmata vaid piiratud arvu rahvatervise jaoks probleemset kemikaali või mõjurit ning selle raames käsitletakse teatavaid silmapaistvaid teemasid, et laiendada toksikoloogiaga seotud teadusbaasi. Vt 12

14 valdkond, kus liikmesriikidel on vaja teha rohkem tööd. Selle toetamiseks korraldatakse alates aastast koolituskursuste sari Parem koolitus ohutuma toidu nimel sellise kontrolli praktilise korraldamise kohta põllumajandusettevõtete tasandil. Komisjon uurib kontrollide korraldamist liikmesriikidega peetavatel kohtumistel, aastal algavate liikmesriikides tehtavate auditite käigus ning siis, kui ta hindab liikmesriikide läbivaadatud riiklikke tegevuskavasid, mis tuleks komisjonile esitada aasta jooksul. Üks põhjusi, miks kodanikualgatuses soovitakse pestitsiidivaba tuleviku poole püüdlemist, on kujutlus, et põllumajandusettevõtjad kasutavad pestitsiide kogu aeg, mitte viimase väljapääsuna kahjurite suure leviku korral. Tähtis on märkida, et sarnaselt piiratakse pestitsiidide kasutamist ka säästva kasutamise direktiivis. Täpsemalt on direktiivis sätestatud integreeritud taimekaitse põhimõtetega ette nähtud, et keemilistele meetoditele tuleb eelistada muid keemiavabu meetodeid, kui need võimaldavad rahuldavat taimekaitset, ning et kasutatavad pestitsiidid peavad olema võimalikult sihtorganismile suunatud ja avaldama vähimat kõrvalmõju inimeste tervisele, sihtrühmavälistele organismidele ja keskkonnale Kohustuslike eesmärkide kehtestamine pestitsiidide kasutamise vähendamiseks Säästva kasutamise direktiivi kohaselt tuleb vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevaid riske ja mõju. Pestitsiididest tulenevad riskid ei sõltu mitte üksnes kasutatud kogusest, vaid ka muudest teguritest, näiteks: pestitsiididena kasutatavad ained sisaldavad mitmesuguseid eri omadustega ühendeid, sh vähese riskiga ained, nagu äädikhape, ja bioloogilised ained; kasutamise tingimused, nt kas kasutajaid on õpetatud pestitsiide ohutult kasutama ja kas pritsimisseadmeid on kontrollitud, et tagada täpne ja ohutu kasutamine. Liikmesriikide senise kogemuse kohaselt ei pruugi pestitsiidide kasutamisest tulenev risk ainuüksi kohustuslike koguse vähendamise eesmärkide abil väheneda. Mõnes riigis, nt Taanis 38 seati algul eesmärk vähendada kasutatavate pestitsiidide üldkogust. Nüüd on neis aga järgima hakatud keerukamat tegevuspõhimõtet vähendada riski seeläbi, et ainult koguse asemel võetakse arvesse mitmesuguseid kriteeriume, nt suhtelist mürgisust. Mõte on selles, et eri pestitsiidide iseloomulikud omadused ja kasutamise määr erinevad ning keskkonna ja/või mürgisuse poolest suhteliselt soodsate omadustega pestitsiidi rohkem kasutades võib kaasneda väiksem risk kui vähem soodsate omadustega pestitsiidi vähem kasutades. Eeltoodut arvestades on liikmesriikide ja komisjoni töö põhieesmärk vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevat riski, mitte kõigi pestitsiidide kogust. Et jälgida uusi suundumusi pestitsiidide kasutamisest tuleneva riski vähendamisel ELi tasandil, kehtestab komisjon lisaks olemasolevatele riigisisestele riskinäitajatele aastal ka ühtlustatud riskinäitajad. Nii on komisjonil võimalik tulevaste poliitiliste võimaluste hindamisel kindlaks teha, kui tulemuslikud on meetmed olnud. Komisjonil ei ole praegu kavas esitada ettepanekut kehtestada ELi tasandil eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. Kui uued riiklikud tegevuskavad ja neis kehtestatud eesmärgid on hinnatud ning liikmesriikides tehtud auditite tulemused selgunud, hindab komisjon olukorda uuesti, kui koostab Euroopa Parlamendile ja nõukogule teise, aastal esitatava aruande. Aruandes võetakse arvesse

15 liikmesriikides riskivähendamiseesmärkide rakendamisel saadud kogemusi. Kui see hindamine ja ühtlustatud riskinäitajate suundumused osutavad, et piisavaid edusamme ei ole tehtud, võib komisjon kaaluda pestitsiidide kasutamisest tuleneva riski vähendamiseks kohustusliku eesmärgi kehtestamist kogu ELi jaoks. 4. JÄRELDUSED Vastusena Euroopa kodanikualgatusele Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest teeb komisjon järgmised järeldused. Komisjon rõõmustab, et Euroopa kodanikud on avaldanud arvamust pestitsiidide kasutamise kohta ELis. See kodanikualgatus lõi suurepärase võimaluse vaadata kriitiliselt läbi taimekaitsevahendeid käsitlev ELi õigusraamistik. Komisjon hindab seda raamistikku veelgi käimasoleva REFIT-hindamise käigus ja teadusnõustamise mehhanismi raames peatselt esitatava arvamuse taustal. Komisjon rõhutab, et pestitsiidide säästva kasutamise saavutamine säästva kasutamise direktiivi rakendamise kaudu aitab jõuda üsna kaugele teatavate kõnealuses kodanikualgatuses tõstatatud probleemide lahendamisel. Seoses esimese eesmärgiga keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid on komisjon seisukohal, et glüfosaadikeeld ei ole teaduslikult ega õiguslikult põhjendatud ja seepärast ei tee ta selle kohta seadusandlikku ettepanekut. Teaduslikud tõendid puuduvad eelkõige selle kohta, et glüfosaat võib põhjustada vähki. Seepärast on komisjoni otsus pikendada glüfosaadile antud heakskiitu (viie aasta võrra) igati põhjendatud. Seoses teise eesmärgiga on komisjon igati nõus, et teadusliku hindamise ja otsustamise läbipaistvus on väga tähtis, et tagada reguleeriva õigusraamistiku usaldusväärsus. Ta peab jätkuvalt tähtsaks selliste teadusuuringute kvaliteeti ja sõltumatust, mille alusel koostab EFSA ELi riskihinnangu. Komisjon esitab seepärast aasta maiks seadusandliku ettepaneku, mis hõlmab neid ja teisigi aspekte, nt EFSA juhtimine, võttes arvesse üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolli ja peagi algava avaliku konsultatsiooni tulemusi. Seoses kolmanda eesmärgiga teeb komisjon veelgi suuremaid jõupingutusi pestitsiidide kasutamisest tuleneva riski pideva ja mõõdetava vähendamise nimel. Komisjon ootab, et liikmesriigid täiustavad oma riiklikke tegevuskavasid, et kehtestada selgemad ja mõõdetavad riskivähendamiseesmärgid ning et kõrvaldada kindlakstehtud rakendamispuudujäägid. Samuti kavatseb ta kehtestada ühtlustatud riskinäitajad, mis võimaldavad jälgida suundumusi ELi tasandil, ja kasutada saadud andmeid tulevaste poliitikavõimaluste kindlakstegemiseks. Komisjon hindab olukorda uuesti kõigepealt siis, kui koostab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastal esitatava aruande. 14

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem