Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. - Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Infolehes antakse ülevaade: 1. Mis ravim on Fluconazole Claris ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Fluconazole Claris e kasutamist 3. Kuidas Fluconazole Claris t kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5 Kuidas Fluconazole Claris t säilitada 6. Lisainfo 1. MIS RAVIM ON FLUCONAZOLE CLARIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE Fluconazole Claris on: Laia toimespektriga seenevastane ravim. Fluconazole Claris es sisalduv toimeaine, flukonasool, kuulub triasooli derivaatideks nimetatavate ravimite rühma. Fluconazole Claris t manustatakse: Pärmseente (Candida ja krüptokokk) põhjustatud seennakkuste korral, eriti: a) seeninfektsioonid, mis on põhjustatud Candida-liiki kuuluva pärmseene poolt, levikuga siseorganites (süsteemne kandidoos), s.h ka pärmseene esinemus veres (kandideemia), Candida patogeenid uriinis (kandiduuria), Candida-infektsioonid, mis hõlmavad üht või mitu organit (levinud) ja teised organismi kandidoossed infektsioonid, mis võivad olla eluohtlikud, nt kõhukelme, kopsu ja kuseteede infektsioonid. Fluconazole Claris t võib manustada patsientidele, kellel on pahaloomuline haigus (nt vähipatsiendid), intensiivravipatsientidele, patsientidele, kes saavad vähivastast ravi (tsütostaatiliste ravimitega) või patsientidele, kelle immuunsüsteemi pärsitakse kunstlikult (immunosupressioon). b) rasked limaskestade seeninfektsioonid, mis on põhjustatud Candida-liiki kuuluva pärmseene poolt, nagu nt: - raske, eriti korduv pärmseeninfektsioon suus, kõris ja söögitorus; - rasked haigused koos pärmseeninfektsiooniga ülemiste hingamisteede limaskestadel, ilma levikuta kopsu. c) pärmseene Cryptococcus neoformans e põhjustatud ajukelmepõletik. Nõrgenenud immuunsüsteemiga patsiente (nt AIDS i või elundisiirdamise tagajärjel) võib samuti ravida. Fluconazole Claris on näidustatud ka ravi korral, kus püütakse vältida krüptokokkmeningiidi taasilmnemist (retsidiivide vältimine) AIDS i-patsientidel. 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE FLUCONAZOLE CLARIS E KASUTAMIST Ärge kasutage Fluconazole Claris t

2 - kui te olete allergiline (ülitundlik) flukonasooli või Fluconazole Claris e mõne koostisosa suhtes või teiste ravimite suhtes, mida te olete võtnud seeninfektsioonide raviks. Allergilised sümptomid võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskus. - kui te võtate kas terfenadiini (allergiavastane ravim) või tsisapriidi (kõhupuhituse korral võetav ravim), pimosiidi (psühhoosiravim) või kinidiini (rütmihäiretevastane ravim). Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fluconazole Claris Järgmistel juhtudel tuleb flukonasooli infusiooniga olla ettevaatlik - harvadel juhtudel, võib flukonasooli infusioonilahus põhjustada tõsiseid nahareaktsioone, millega kaasneb villide teke ja naha koorumine (Stevens-Johnson i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). - kui teil tekkib flukonasooli-ravi ajal nahalööve, peate te viivitamatult rääkima sellest oma arstile, kes saab siis määrata vajalikud meetmed. AIDS i patsientidel on kalduvus tõsiste nahareaktsioonide tekkele paljude ravimite manustamise järgselt. - kui te saate samaaegselt flukonasooli annustes alla 400 mg ööpäevas ja terfenadiini. Palun konsulteerige enne ravi algust oma arstiga (vt ka Kasutamine koos teiste ravimitega ). - kui te saate samaaegselt ravi halofantriiniga (malaariaravim). Palun konsulteerige enne ravi algust oma arstiga. - kui te võtate samaaegselt ravimeid, mis mõjutavad südamerütmi ja teil on kalduvus arütmiale. - kui teil on elektrolüütide tasakaaluhäired, nagu nt madal kaaliumi, magneesiumi või kaltsiumi sisaldus veres. Enne flukonasool-ravi algust tuleb need korrigeerida. - flukonasoolravi ajal tuleb hoolikalt jälgida maksafunktsiooni testide tulemusi (hepatatoksilisuse seisund), et vältida veelgi raskema maksakahjustuse teket. - kui te olete kontrollitud soolasisaldusega dieedil või teie soola või vedeliku tarbimine on piiratud, tuleb arvesse võtta manustatava infusioonivedeliku soolasisaldust (15,4 mmol naatriumi 100 ml-s) ning vedeliku kogumahtu. Sellistel oludel võib arst teie annust vastavalt muuta. Kasutamine koos teiste ravimitega Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Fluconazole Claris t ei tohi manustada koos mõne järgneva ravimiga: - astemisool (rütmihäirete ravim) - tsisapriid (kasutatakse kõhupuhituse korral) - terfenadiini (allergiaravim) ei tohi manustada koos flukonasooliga juhul, kui viimast manustatakse päevas 400 mg või rohkem. Hoolikas jälgimine on vajalik patsientide puhul, kellele manustatakse samaaegselt terfenadiini ja flukonasooli annustes alla 400 mg ööpäevas. Samaaegne ravi järgmiste ravimitega või ravimigruppidega võib mõjutada flukonasooli toimet: Palun pidage nõu oma arstiga, enne kui te kasutate neid ravimeid samaaegselt. - hüdroklorotiasiid (veeväljutajad, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks ning vedeliku väljutamiseks) - rifampitsiin (antibiootikum, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks). Fluconazole Claris võib koosmanustamisel mõjutada järgmiste ravimite toimet: Kooskasutamisel võib flukonasool märkimisväärselt mõjutada järgnevate ravimite keemilist või bioloogilist lagundamist, mis võib häirida nende toimet või põhjustada kõrvaltoimete esinemise suurenemist. Palun öelge oma arstile, enne kui te võtate mõnda neist ravimitest samaaegselt koos flukonasooliga: - alfentaniil (anesteetikum) - amitriptülliin (depressiooniravim) - sulfonüüluurea-tüüpi suukaudsed diabeedivastased ravimid (glibenklamiid, glimepiriid, glipisiid ja tolbutamiid) - varfariin (või sarnased hüübimisvastased ained, s.o verevedeldajad) - lühitoimelised bensodiasepiinid (nt rahustid nagu midasolaam ärevuse või unehäirete raviks)

3 - kaltsiumikanali blokaatorid, nagu nifedipiin, isradipiin, nikardipiin, amlodipiin ja felodipiin (millest kõiki võidakse kasutada kõrge vererõhu raviks) - karbamasepiin (epilepsia kontrollimiseks) - tselekoksiib (artriidiravim) - halofantriin (malaariaravim) - HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (kõrge kolesterooli raviks). Kui te samaaegse ravi ajal flukonasooli infusiooniga ja ravimitega, mis alandavad vere rasvasisaldust (HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid), nagu atorvastatiin, lovastatiin, simvastatiin ja fluvastatiin, täheldate endal sümptomeid, nagu lihasvalu, jõu kadumine või nõrkus, palun pöörduge koheselt arsti poole. Need võivad olla märgid muutustest lihas-skeletisüsteemis (müopaatia) või lihasrakkude lagunemisest (rabdomüolüüs). Teie arst otsustab, kas koosmanustamise jätkamine on võimalik. - suukaudsed rasestumisvastased ravimid. Tõenäoliselt flukonasool ei oma negatiivset mõju suukaudsete rasestumisvastaste ravimite toimele. - losartaan (kõrge vererõhu raviks) - metadoon (psühhotroopne ravim, st tähelepanu või käitumist mõjutav ravim) - fenütoiin (epilepsiaravim) - ksantiin (epilepsiavastane ravim) ja isoniasiid (tuberkuloosiravim) - teofülliin (astmaravim) - didanosiin (HIV-infektsioonide raviks kasutatav ravim) - rifabutiin (antibiootikum, tuberkuloosiravim) - trimetreksaat (tsütostaatiline ravim) - zidovudiin (HIV-infektsioonide raviks kasutatav ravim) - immunosupressandid, nagu tsüklosporiin, prednisoon, siroliimus ja takroliimus - amfoteritsiin B (raskete seeninfektsioonide raviks). Samuti informeerige oma arsti teistest retsepti-või käsimüügiravimitest, mida te olete kasutanud või hetkel kasutate. Rasedus ja imetamine Kui olete rase, planeerite rasedust või toidate rinnaga pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Fluconazole Claris omab vähest või olematut toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Siiski, juhtides autot või käsitsedes masinaid, tuleb arvesse võtta, et võib ilmneda juhuslikku pearinglust või krampe. 3. KUIDAS FLUCONAZOLE CLARIS T KASUTATAKSE Seda ravimit tuleb manustada teile arsti või õe poolt veenisisese infusioonina ligikaudu 30 minuti vältel. Flukonasooli infusioon on saadaval valmislahusena, see ei vaja lahjendamist. Seda ravimit ei tohi enne infusiooni segada teiste ravimitega. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne flukonasooli infusiooni nõu oma arsti, õe või apteekriga. Flukonasooli infusiooni tavalised annused erinevate infektsioonide korral, on toodud allpool: Täiskasvanud - Süsteemne kandidoos - Tavaline algannus on mg flukonasooli üks kord päevas esimesel ravipäeval. Seejärel jätkub ravi annusega 200 mg flukonasooli üks kord päevas. Raske kandiduuria: - Manustamise kestvus on päeva.

4 - Rasked limaskestade kandidoosid Raske suuneelu kandidoos - Annustamise kestvus on 7 14 päeva. Raske söögitoru kandidoos - Annustamise kestvus on päeva. Raske, mitteinvasiivne bronhopulmonaarne kandidoos - Annustamise kestvus on päeva. - Krüptokokkmeningiit - Algannus on 400 mg flukonasooli üks kord päevas esimesel ravipäeval. Seejärel jätkatakse ravi 200 mg flukonasooliga üks kord päevas. Ravi kestvus on tavaliselt 6 8 nädalat. Kandideemia ja teised invasiivsed Candida infektsioonid mg esimesel päeval, edaspidi, järgmiste nädalate jooksul, mg vastavalt ravivastusele. Krüptokokkmeningiidi profülaktika - Säilitusravi korral on soovitatav ööpäevane annus mg, et vältida krüptokokkmeningiidi taasilmnemist AIDS i-patsientidel ja ravikuuride pikkus on kuni 25 kuud. Lapsed Suurimat lubatud annust 400 mg päevas, ei tohi laste puhul ületada. - Neerufunktsiooni häirega lapsed - Vt annustamist lõigu alt Neerufunktsiooni häiretega patsiendid. Üle 4-nädala vanused lapsed: - Süsteemse kandidoosi ja krüptokokkinfektsioonide raviks mg/kg ööpäevas, sõltuvalt haiguse raskusastmest. Alla 2-nädala vanused lapsed: Vastsündinud eritavad flukonasooli aeglaselt. Esimesel kahel elunädalal tuleb kasutada sama mg/kg annustamist nagu vanematel lastel, kuid manustada iga 72 tunni järel. Annus ei tohi ületada 12 mg/kg iga 72 tunni kohta. 2 kuni 4-nädala vanused lapsed: Annus ei tohi ületada 12 mg/kg 48 tunni jooksul. Eakad Kui puuduvad tõendid neerukahjustuse olemasolust võib kasutada tavapäraseid täiskasvanute annuseid. Neerufunktsiooni häiretega patsiendid Häiritud neerufunktsiooniga patsientidel (s.h lapsed), kes saavad flukonasooli korduvaid annuseid, tuleb anda tavaline soovituslik annus (vastavalt näidustusele) esimesel päeval ja vajalik on spetsiaalne annustamisskeem. Kui te siiski tunnete end pärast väljakirjutatud ravikuuri lõppu halvasti, rääkige oma arstiga. Kui teile tundub, et teile on manustatud liiga palju Fluconazole Claris t Pöörduge viivitamatult arsti poole.

5 Kui Fluconazole Claris t manustatakse ebakorrapäraselt Flukonasooli infusioonilahust manustatakse teile arsti või õe poolt. Kui annus on vahele jäänud, palun öelge seda oma arstile või õele. 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED Nagu kõik ravimid, võib ka Fluconazole Claris põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest peale selle ravimi kasutamist, pöörduge koheselt oma arsti poole. AIDS i-patsiente tuleb hoiatada, et neil on suurema tõenäosusega kalduvus paljude ravimitega, sh Fluconazole Claris, seotud nahareaktsioonide tekkeks. Kui patsiendil, kellel ravitakse pindmist kudede seeninfektsiooni, tekib nahalööve, tuleb edasine ravi katkestada. Kui teil tekkib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt oma arsti, õe või apteekri poole: - Ootamatu hingeldamine, hingamisraskused või pigistustunne rinnus - Silmalaugude, näo või huulte turse - Kublad nahal või sügelevad punased laigud - Sügelus üle kogu keha. Sageli esinevad kõrvaltoimed (> 1/100, <1/10): - Ebamugavustunne kõhus/seedehäire - Oksendamine - Kõhulahtisus - Kõhupuhitus - Nahalööve - Peavalu - Haiglane enesetunne - Sügelus - Kõrvalekalded uriiniproovis või teistes biokeemilistes analüüsides, nt: alkaalse fosfataasi tõus, bilirubiini taseme suurenemine, suurenenud SGOT ja SGPT aktiivsus maksakahjustuse korral. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (> 1/1,000, <1/100): - Aneemia - Naha sügelemine - Unetus - Müalgia - Väsimus - Haiglane enesetunne - Asteenia - Palavik - Uimasus koos teadvusehäirega - Perifeerne närvihäire - Krambid - Pearinglus - Värinad - Uimasus - Maitsetundlikkuse häired - Suukuivus - Kolestaas (seisund, kus sapp ei liigu maksast kaksteistsõrmiksoolde, kliiniliselt kuulub selle hulka üldise bilirubiini taseme suurenemine) - Kollatõbi (häire maksafunktsioonis)

6 - Intensiivne higistamine - Söögiisu kadu - Kõhukinnisus - Düspepsia - Kõhupuhitus - Paresteesia (terav kihelustunne, mis on tingitud vereringehäirest) - Vertiigo. Harva esinevad kõrvaltoimed (> 1/10,000, <1/1,000): - Häired veres, nagu - Leukopeenia (valgevereliblede arvu ebanormaalne vähenemine) - Neutropeenia (neutrofiilide arvu ebanormaalne vähenemine) - Agranulotsütoos (granuleeritud valgevereliblede häirunud tootmine) - Trombotsütopeenia (ebanormaalselt vähenenud trombotsüütide arv) - Eosinofiilia - Vere kolesterooli ja triglütseriidide taseme suurenemine - Vere kaaliumisisalduse vähenemine - Hepatiit (maksapõletik) - Rasked nahareaktsioonid, nagu Stevens-Johnson i sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (rasked nahareaktsioonid, millega kaasneb villide moodustumine ja nahakoorumine) - Maksarakkude kärbumine - Maksapuudulikkus, millega on seotud ka üksikud surmajuhud - Juuste väljalangemine - Rasked ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, sh angioödeem, näoödeem) - Häired maksafunktsioonis, nagu maksapuudulikkus, hepatiit, maksavähk. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 5. KUIDAS FLUCONAZOLE CLARIS T SÄILITADA Hoida temperatuuril kuni 25 C. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal/kott välispakendis, valguse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage Fluconazole Claris t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Pärast avamist tuleb igasugune kasutamata jäänud lahus hävitada. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. LISAINFO Mida Fluconazole Claris sisaldab - Toimeaine on flukonasool. Üks ml infusioonilahust sisaldab 2 mg flukonasooli. Üks 100 ml viaal/kott sisaldab 200 mg flukonasooli. - Abiained on naatriumkloriid ja süstevesi. Kuidas Fluconazole Claris välja näeb ja pakendi sisu Fluconazole infusioon on saadaval 100 ml viaalides. Fluconazole infusioon on saadaval 100 ml mitte-pvc kotis.

7 Selge ja värvitu infusioonilahus. Fluconazole Claris on saadaval 1-viaalistes pakendites või mitte-pvc kotis, mis sisaldavad 100 ml infusioonilahust. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Lahust, mis sisaldab nähtavaid osakesi, ei tohi kasutada. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Claris Lifesciences (UK) Limited, Golden Gate Lodge Crewe Hall Crewe Cheshire CW1 6UL Ühendkuningriik Tootjad UAB Norameda Meistru 8a Vilnius Leedu ja Eurogenerics N.V S.A. Heizel Esplanade-Heysel b 22 E-1020 Brussels Belgia Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Norameda Loopera tee Rae küla Rae vald Harjumaa Tel Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2010

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diflucan 150 mg, kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli. INN: Fluconazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Norvir, 80 mg/ml peroraalne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Norvir peroraalne lahus sisaldab 80 mg/ml ritonaviiri. Abiained

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ciprofloxacin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Tsiprofloksatsiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Sumamed Forte, 200 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber Asitromütsiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diacomit 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli. Teadaolevat toimet omav abiaine

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem