Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr"

Väljavõte

1 Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas 267/83, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesverwaltungsgericht i (föderaalne halduskohus) poolt esitatud taotlus, millega soovitakse nimetatud kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel: Aissatou Diatta, Senegali kodanik, kes elab Lääne-Berliinis, ja Land Berlin, mida esindab Polizeipräsident (politseiülem), Berliin, eelotsust nõukogu 15. oktoobri aasta määruse (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT L 257, , lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 15) artiklite 10 ja 11 tõlgendamise kohta, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president A. J. Mackenzie Stuart, kodade esimehed G. Bosco, O. Due ja C. Kakouris, kohtunikud U. Everling, K. Bahlmann ja R. Joliet, kohtujurist: M. Darmon, kohtusekretär: ametnik D. Louterman, on teinud järgmise otsuse Kohtumenetluse keel: saksa.

2 1. Faktilised asjaolud ja menetlus Faktilised ja õiguslikud asjaolud Senegali kodanik Aissatou Diatta abiellus 3. juulil 1977 Prantsuse kodanikuga, kes on Lääne-Berliinis elanud ja töötanud mitu aastat ning kellele on väljastatud EMÜ liikmesriikide kodanikele väljastatav elamisluba. Elamisluba pikendati viimati kuni 21. augustini augustil 1977 saabus pr Diatta oma abikaasa juurde Lääne-Berliini ja asus tema korterisse elama. Alates aasta veebruarist on pr Diatta vaheaegadeta töötanud koduabilisena. 13. märtsil 1978 väljastati pr Diatta le ajutine elamisluba, mis kehtis kuni 16. märtsini Alates 29. augustist 1978 on pr Diatta elanud oma abikaasast lahus, tema enda poolt üüritud elamispinnal Lääne-Berliinis. Pr Diatta kavatseb oma abikaasast lahutada niipea, kui see Prantsusmaa õigusaktide kohaselt võimalikuks osutub. Oma elamisloa kehtivuse lõppemisel esitas pr Diatta pädevale ametiasutusele taotluse elamisloa pikendamiseks. Berliini Polizeipräsident (politseiülem) jättis selle taotluse oma 29. augusti aasta otsusega rahuldamata, põhjendades taotluse rahuldamisest keeldumist asjaoluga, et pr Diatta ei olnud enam EMÜ liikmesriigi kodaniku perekonnaliige ja et ta ei elanud enam oma abikaasaga koos. Pr Diatta poolt selle otsuse vastu esitatud kaebus jäeti Senator für Inneres i (siseasjade eest vastutav Berliini Senati liige) 12. detsembri aasta otsusega rahuldamata. Pr Diatta esitas selle otsuse peale kaebuse Berliini Verwaltungsgericht ile (halduskohus), mis oma 6. novembri aasta otsusega rahuldas pr Diatta kaebuse osaliselt. Verwaltungsgericht tühistas vaidlustatud haldusotsused ja kohustas Polizeipräsident i pr Diatta taotluse 28. aprilli aasta Ausländergesetz i (välismaalaste seadus) alusel uuesti läbi vaatama. Muus osas jättis Verwaltungsgericht kaebuse rahuldamata ja otsustas, et pr Diatta l ei ole õigust elamisloale 22. juuli aasta Aufenthaltsgesetz/EWG (Saksamaa seadus, mis käsitleb EMÜ liikmesriikide kodanike õigust siseneda sellesse riiki ja seal elada) paragrahvi 7 lõike 1 alusel, kuna ta ei elanud enam koos oma abikaasaga, kes on liikmesriigi kodanik. Pr Diatta kaebas Verwaltungsgericht i otsuse peale edasi Berliini Oberverwaltungsgericht ile (kõrgem halduskohus), mis jättis oma 27. aprilli aasta otsusega pr Diatta kaebuse rahuldamata. Vahepeal, 4. veebruaril 1982, oli Polizeipräsident oma kaalutlusõigust teostades taas keeldunud elamisloa väljastamisest. Pr Diatta kaebas edasi Bundesverwaltungsgericht ile (föderaalne halduskohus). Bundesverwaltungsgericht i esimene koda asus seisukohale, et otsuse tegemiseks vajab ta selgitust nõukogu 15. oktoobri aasta määruse (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires artiklite 10 ja 11 tõlgendamise kohta. Seetõttu

3 otsustas Bundesverwaltungsgericht oma 18. oktoobri aasta otsusega menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsusetaotluse järgmiste küsimuste kohta: 1) Kas määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühe liikmesriigi kodanikuks oleva, ent teise liikmesriigi territooriumil töötava töötaja abikaasat võib pidada selle töötaja juures elavaks ka siis, kui ta on tegelikult oma abikaasast alaliselt lahku elama asunud, kuid elab sellegipoolest töötajaga samas paikkonnas, ehkki omaenda elamispinnal? 2) Kas määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 näeb abikaasale, kes ei ole ühegi liikmesriigi kodanik ning kes on abielus liikmesriigi kodanikuga, kes elab ja töötab teise liikmesriigi territooriumil, ette selles liikmesriigis elamise õiguse, kusjuures see õigus ei sõltu sama määruse artiklis 10 sätestatud tingimustest, kui see abikaasa soovib selle liikmesriigi territooriumil palgatöötajana tegutseda? Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus registreeriti Euroopa Kohtus 5. detsembril Vastavalt EMÜ Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklile 20 esitasid kirjalikke märkusi 9. veebruaril 1984 põhikohtuasja hageja pr Diatta, keda esindab rechtsanwalt Dieter Eichhorn, Berliin, 12. märtsil 1984 Land Berlin, mida esindab rechtsanwalt Heinz Scholze, Berliin, 13. märtsil 1984 Euroopa Ühenduste Komisjon, mida esindab komisjoni õigustalituse ametnik Manfred Beschel, 15. märtsil 1984 Madalmaade Kuningriigi valitsus, mida esindab välisministeeriumi peasekretär I. Verkade, ja Ühendkuningriigi valitsus, mida esindab Treasury Solicitor's Department i ametnik G. Dagtoglou, ning 16. märtsil 1984 Saksamaa Liitvabariigi valitsus, mida esindavad liidu majandusministeeriumi kõrgem ametnik Martin Seidel ja nooremametnik Ernst Roder. Olles ära kuulanud ettekandja-kohtuniku ettekande ja kohtujuristi seisukohad, otsustas Euroopa Kohus algatada suulise menetluse ilma ettevalmistavate uurimistoiminguteta. Siiski palus Euroopa Kohus menetlusosalistel oma suuliste argumentide puhul kohtuistungil keskenduda teatud küsimustele, millest neile eelnevalt teada anti. 2. Euroopa Kohtule esitatud kirjalikud märkused Põhikohtu asja hageja pr Diatta on seisukohal, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 10 ja 11 alusel on tal iseseisev õigus tema poolt taotletud elamisloale. a) Pr Diatta arvates sätestab määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõige 1 EMÜ liikmesriigi kodanikust töötaja abikaasa õiguse elada liikmesriigis ka siis, kui ta elab sellest töötajast lahus, ent samas paikkonnas. Artikkel 10 ei sisalda selgesõnalist ühisel elamispinnal elamise nõuet. Selles artiklis märgitakse vaid, et töötaja peab võimaldama oma abikaasale elamispinna. Nimetatud sätte sõnastusest ja eesmärgist tulenev peamine nõue seisneb selles, et töötaja peab võimaldama oma abikaasale elamispinna tagamaks, et temaga ühinenud pereliikmed ei oleks kodutud ega elaks ebarahuldavates tingimustes, mis oleks vastuolus avaliku korra ja julgeolekuga. Artikli 10 lõikes 3 viidatakse elamispinnale, mida peetakse piirkonnas, kus ta [töötaja] töötab, tavaliseks [ ], et vältida

4 vahetegemist antud riigi kodanikest töötajate ja võõrtöötajate vahel või nende erinevat kohtlemist. Seadusandja on abikaasa elamisõiguse eeltingimuseks seadnud nõude, et töötaja peab oma abikaasale võimaldama elamispinna, avalikust korrast ja julgeolekust tulenevatel kaalutlustel. Sellegipoolest ei tulene sellest nõudest, et abikaasa ei või hankida täiendavat elamispinda endale eraldi eluaseme üürimise teel. Kuna kõnealuses määruses sätestatud kriteeriumitele vastava elamispinna olemasolu kujutab endast ainult juriidilist eeltingimust abikaasale avalikust õigusest tuleneva riiki sisenemise ja seal elamise isikliku õiguse andmiseks, ei või määrust (EMÜ) nr 1612/68 tõlgendada nii kitsalt, et sellega eeldatakse abielupaari tavapärase kooselu jätkumist. Kuna Saksamaa õigusaktide kohaselt on võimalik ametlikult lahku minna, ent jätkata samal elamispinnal elamist, on töötaja ja tema abikaasa kooselamise nõude näol tegemist pelga formaalsusega. Sellisel juhul on kolmandal isikul või ametiasutusel üsna võimatu teha kindlaks, kas pereelu jätkub, ehkki juriidiliselt on tegemist samasuguse olukorraga kui siis, kui abikaasa asub iseseisvalt elama teisele elamispinnale. Kooselu jätkumine ei saa olla otsustavaks kriteeriumiks. Abikaasade huvide kese ei saa piirduda ühel ja samal elamispinnal elamisega. Vastasel juhul tekiks olukord, kus juhul, kui abikaasad on ametlikult lahutatud, oleks töötaja abikaasale elamisõiguse andmise otsus täiesti meelevaldne, sõltudes sellest, kas asjaomased isikud jätkavad kooselu või elavad kahel eraldi elamispinnal. Kui abikaasade elamine ühel ja samal elamispinnal oleks kohustuslik tingimus, võimaldaks see töötajal igal ajal lasta oma abikaasa riigist välja saata, keelates talle elamise oma elamispinnal. Kui sellisel moel väljasaadetaval abikaasal oleks võimatu hankida enesele oma elamispind kartmata riigist väljasaatmist, seataks ta sõltuvusse, mis oleks vastuolus isiku enesemääramise õigusega seotud põhimõtetega. Niikaua, kui abielu ei ole lahutatud, eksisteerib abikaasade leppimise teoreetiline võimalus. See võimalus kaoks, kui elamisloa väljastamisest keeldutakse ja abikaasa sunnitakse nii riigist lahkuma. Kuni abielu ei ole res judicata jõudu omava otsusega lahutatud, ei või haldusasutused hinnata leppimise tõenäosust ega teha järeldust, et abielu on parandamatult purunenud. Vastasel juhul teeksid haldusasutused otsuseid kohtute eest. Töötaja pereliikmetel on EMÜ asutamislepingu artikli 48 alusel avalikust õigusest tulenev isiklik õigus siseneda teise liikmesriigi territooriumile ja seal elada. Seega kaitsevad õigusaktid abikaasat ja see kaitse peab säilima niikaua, kuni abielu kestab. Selline abikaasa õigus ei ole pelgalt kaudne õigus. See õigus kuulub talle isiklikult ja on ette nähtud õigusaktidega; näiteks jääb see õigus töötaja surma korral kehtima. Euroopa Kohus on töötaja pereliikme isikliku õiguse sõltumatust kinnitanud sotsiaalkindlustuse küsimusi käsitlevates otsustes. Euroopa Kohus on lähtunud põhimõttest, et kui teisest liikmesriigist pärit töötaja perekonnale ei võimaldata kodanikega võrreldes samu õigusi, oleks see vastuolus ühenduse õigusnormide mõtte ja eesmärgiga. Kõnealuste õigusnormide eesmärki arvestades on seda põhimõtet kohaldatud töötaja pereliikmete suhtes ka eesmärgiga parandada nende õiguslikku positsiooni määruse (EMÜ) nr 1612/68 alusel. Euroopa Kohtu otsustega on tugevdatud töötaja juurde elama asunud pereliikmete

5 õiguslikku positsiooni ning tunnustatud nende iseseisvate õiguste olemasolu. Kui tõlgendada määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõiget 1 nii kitsalt, et sellega eeldatakse abikaasade kooselu ühisel elamispinnal, oleks see vastuolus Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga. b) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 ei ole kohaldatav mitte ainult EMÜ liikmesriikide kodanike suhtes, vaid ka teiste riikide kodanike suhtes. See artikkel sätestab selgesõnaliselt, et liikmesriigi kodaniku abikaasal on õigus asuda tööle vastuvõtjariigi kogu territooriumil. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 piirav tõlgendus, mis seab antud riigis elamise õiguse eeltingimuseks ühise elamispinna olemasolu, välistab selle õiguse teostamise võimaluse. Artiklis 11 ette nähtud liikumisvabadusega peab vältimatult kaasnema võimalus hankida eraldi elamispind, kui üks abikaasadest asub tööle paigas, milleks ei ole teise abikaasa elupaik. Seda õiguslikku seisukohta ei muuda asjaolu, et eraldi elamispinna hankimine võib tuleneda erinevatest põhjustest. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 sätestab artiklis 10 ette nähtud õigusest laialdasema elamisõiguse. Artiklit 11 ei või artikli 10 alusel piiravalt tõlgendada. See oleks vastuolus artikli 11 selge sõnastusega, mille seadusandja on ette näinud. Käesoleval juhul tuleb artiklit 11 hinnata ja kohaldada sõltumatult artiklis 10 sätestatud tingimustest. Põhikohtuasja hageja Land Berlin teeb ettepaneku vastata kahele Euroopa Kohtule esitatud küsimusele eitavalt. a) Väljend kellegi juurde elama asuma tähendab kellegagi eluaseme jagamist olenemata sellest, kas tõlgendada seda väljendit sõna-sõnalt või määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõike 1 eesmärke silmas pidades. Artikli 10 lõikes 3 on sätestatud artikli 10 lõike 1 kohaldamise eeltingimus, mille kohaselt peab töötajal olema oma pere jaoks samasugune elamispind, mida peetakse piirkonnas, kus ta töötab, tavaliseks selle riigi kodanikest töötajate puhul. Sellest ei piisa, kui eraldi elama asunud abielupaar elab samas paikkonnas ja kummalgi abikaasal on oma elamispind, mis vastab tema vajadustele. Kõnealuse määruse artikli 10 eesmärk, nagu ka Aufenthaltsgesetz/EWG eesmärk, on kaitsta asjaomaseid töötajaid ja tagada nende perekondlike sidemete säilimine. Kui ühenduse töötajate pereliikmetele antaks teatud riigis elamise õigus, mille aluseks ei ole perekonna kooselamise nõue, siis oleks sellel praktikas vastuvõetamatud tagajärjed. b) Määrus (EMÜ) nr 1612/68 järgnes nõukogu 16. augusti aasta määrusele (EMÜ) nr 15 töötajatele ühenduse piires liikumisvabaduse tagamise esimeste meetmete kohta (EÜT 57, , lk 1073) ja nõukogu 25. märtsi aasta määrusele (EMÜ) nr 38/64 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT 62, , lk 965). Määruse (EMÜ) nr 1612/68 näol on tegemist EMÜ asutamislepingu artiklis 48 ette nähtud töötajate liikumisvabaduse kindlustamise kolmanda ja viimase etapiga. Artikkel 48 tagab asjaomaste töötajate õiguse võrdsele kohtlemisele mitte ainult seoses õigusega töötada (artikli 48 lõike 3 punkt a), vaid ka seoses teatud riigis elamise õigusega

6 (artikli 48 lõike 3 punkt c). Määruses (EMÜ) nr 1612/68 tehakse vahet nende sätete kahe elemendi vahel. Artikkel 11 hõlmab ainult õigust töötada. See ilmneb selgelt artikli 11 sõnastusest. Asjaomastel pereliikmetel on õigus asuda tööle töötajana mis tahes paigas selles riigis. Artiklis 11 ei mainita pereliikmete elamisõigust ega asutamisõigust. Sellist tõlgendust toetab ka määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 11 ajalugu. Nimetatud määruse artiklid 10 ja 11 põhinevad määruse (EMÜ) nr 38/64 artiklitel 17 ja 18, mis sisalduvad II jaotises ( Töötajate pereliikmed ). Määruse (EMÜ) nr 38/64 artikli 18 lõikes 1 viidati selgesõnaliselt artiklile 17, milles sätestati, et kui pereliikmel puudub artiklis 17 sätestatud nõutav õiguslik staatus, siis ei ole tal iseseisvat õigust antud riigis elamiseks: et pereliige saaks õiguse antud riigis tööle asuda, peavad kõigepealt olema täidetud määruse (EMÜ) nr 38/64 artiklis 17 sätestatud eeltingimused seoses selles riigis elamisega. Asjaolu, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklis 11 ei viidata otseselt artiklile 10, ei sea kahtluse alla nende kahe artikli vahelist seost. Kui elamisõigust omava töötaja ja tema pereliikme, kes taotleb antud riigis elamise õigust, vahelisi perekondlikke sidemeid enam ei eksisteeri või kui selliseid sidemeid pole üritatudki luua, siis ei saa kõne alla tulla pereliikmete iseseisev õigus selles riigis elada. Nii ühenduse määruste kui Saksamaa seaduse, mis reguleerib EMÜ liikmesriikide kodanike õigust riiki siseneda ja seal elada, eesmärk on edendada töötajate liikumisvabadust ühenduse piires. Selles kontekstis on perekonna õiguste kaitsmise aluseks soov kaitsta töötajaid endid. Pereliikmetele ei saa anda õigusi, kui nende õiguste alus on lakanud eksisteerimast. Ka Saksamaa Liitvabariigi valitsus on seisukohal, et Bundesverwaltungsgericht i poolt Euroopa Kohtule esitatud küsimustele tuleb vastata eitavalt. a) Juba määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõike 1 sõnastusest tuleneb, et abikaasa õigus antud riigis elada kehtib põhimõtteliselt ainult siis, kui ta elab töötajaga samal elamispinnal. Selline tõlgendus on kooskõlas nimetatud sätte mõtte ja eesmärgiga. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 preambuli viiendast põhjendusest tuleneb, et artikli 10 lõike 1 punkti a eesmärk on võimaldada töötajal elada koos oma perekonnaga ning selleks lubada abikaasadel ehitada üles ja säilitada tavapärane pereelu, mida iseloomustab ühise kodu olemasolu. Tõlgendus, mis väljub artikli 10 lõike 1 punkti a sõnastusest, peaks vähemalt võtma arvesse selle sätte mõtet ja eesmärki. Perekonna ühtsusest ei saa ilmselgelt rääkida siis, kui abikaasad loobuvad ühisest pereelust ja elavad alaliselt eraldi, nii et võõrtöötajale teise liikmesriiki järgnenud abikaasa hangib endale eraldi elamispinna. Selline lahusolek kõrvaldab määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõikest 1 tuleneva erikohtlemise õiguse õigusliku aluse. b) Kui teisele küsimusele vastataks jaatavalt, tähendaks see seda, et töötaja abikaasa või laste õigus elada antud liikmesriigis määratakse selles liikmesriigis tööleasumise korral kindlaks artikli 11 alusel, mitte aga artikli 10 alusel. Seeläbi kaotaks artikli 10 lõike 1

7 punkt a sellesse kategooriasse kuuluvate isikute puhul igasuguse toime. Sellist tõlgendust ei saa aktsepteerida. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 reguleerib ainult abikaasa ja laste õigusi seoses juurdepääsuga tööturule. Selline järeldus tuleneb nimetatud sätte sõnastusest, milles viidatakse samasugusele õiguslikule olukorrale, mida peeti silmas määruse (EMÜ) nr 38/64 artikli 18 lõikes 1. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 annab töötaja abikaasale ja lastele õiguse töötada antud liikmesriigi mis tahes paigas. Isegi kui võõrtöötaja ja tema abikaasa töötavad erinevates paikades ja kui igapäevase pereelu jätkumine on võimatu, on oluline, et abikaasad soovivad koos elada ja et nad demonstreerivad mingilgi viisil seda soovi, veetes näiteks nädalavahetusi koos. Lubades võõrtöötaja abikaasal asuda tööle kogu vastuvõtjariigi territooriumil, olenemata võõrtöötaja elukohast, sooviti kõnealuse määrusega parandada abikaasa tööalaseid väljavaateid. Selle õigusega ei kaasne abikaasa staatuse muutumist seoses elamisõigusega ega looda alust elamisõiguse tekkimisele, mis oleks sõltumatu artiklis 10 sätestatud tingimustest. Pereliikmetel, kellel ei ole ühegi liikmesriigi kodakondsust, ei ole iseseisvat õigust liikumisvabadusele. Ühendkuningriigi valitsus väidab, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 10 ei anna mingeid õigusi abikaasale, kes elab selle sätte kohaldamisalasse kuuluvast töötajast lahus ja keda ei saa tegelikult pidada sellise töötajaga koos elavaks. Artikkel 11 ei anna sellisele abikaasale iseseisvat õigust antud liikmesriigis elamiseks. a) Artikli 10 lõiget 1 ei saa tõlgendada nii, et see hõlmab hageja juhtumi asjaolusid. Artikliga 10 muu hulgas töötajate abikaasadele antud õiguse näol on tegemist teatud isikute õigusega asuda töötaja juurde elama. Selles kontekstis eeldab kellegi juurde elama asumine selgelt lähedase ja pideva suhte olemasolu töötaja ja taoliste isikute vahel. Artikliga 10 on peamiselt soovitud reguleerida olukorda, kus töötaja kolib teise liikmesriiki, et seal töötada; kui sellisel juhul ei nähtaks ette võimalust, et töötaja perekond võib temaga selles liikmesriigis ühineda ja seal temaga koos elada, siis ei saavutataks reaalset liikumisvabadust, nagu see on ette nähtud EMÜ asutamislepingu artiklis 48. Kui seda artiklit peaks aga tõlgendama nii, et selle artikliga antakse õigusi isikutele, kes reaalselt ei ole enam töötajaga seotud viisil, mis viitaks tervikliku leibkonna olemasolule, siis see oleks liikumisvabaduse saavutamise seisukohalt täiesti ebavajalik ja moonutataks kellegi juurde elama asumise mõiste tähendust. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõiget 3 ei saa tõlgendada nii, nagu sätestataks seal abikaasa elamisõiguse ainukese eeltingimusena töötaja poolt talle tavapärase elamispinna võimaldamine, isegi kui ei ilmne mingit kavatsust ega tõenäosust, et töötaja abikaasa hangib sellise elamispinna ise. b) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklist 11 ei ole mingil moel võimalik järeldada, et antud riigis elamise õigus ei sõltu artiklis 10 sätestatud tingimustest.

8 Artikkel 11 ei sätesta elamisõiguse andmist. See õigus, nii piiratud kui see ka pole, sisaldub artiklis 10. Artikkel 11 annab tööleasumise õiguse samasse kategooriasse kuuluvatele isikutele, keda peetakse silmas artiklis 10. Lisaks on ilmselge, et need kaks artiklit on omavahel seotud ja neid tuleb pidada üksteist täiendavateks: need annavad teatud õigusi samasse kategooriasse kuuluvatele isikutele ja nende ühine eesmärk on kõrvaldada töötajate liikumisvabaduse takistused. Artiklis 10 on sätestatud töötaja õigus elada koos oma perekonnaga; artikkel 11 (koos artikliga 12) sätestab töötaja perekonna vastuvõtjariiki integreerimise tingimused. Seda ühist eesmärki ei oleks võimalik saavutada, kui artikleid 10 ja 11 tõlgendataks nii, et nendega nähakse ette täiesti eraldiseisvad ja üksteisest sõltumatud õigused. Artiklite 10 ja 11 vaheline teineteist täiendav seos saab võimalikuks ainult nii, et artiklit 11 tõlgendatakse artiklis 10 sätestatud piirangute alusel. Seoses küsimusega, mis puudutab artikli 10 neid tingimusi, mida tuleb artikli 11 tõlgendamisel arvesse võtta, märgib Ühendkuningriigi valitsus järgmist. Kui abikaasad elavad lahus ja on nii elanud juba mõnda aega, siis asjaolu, et töötaja võimaldab oma abikaasale tavapärase elamispinna, ei edenda mingil viisil kõnealuse määruse peamist eesmärgi saavutamist, mis seisneb pereelu säilitamise takistuste kõrvaldamises ja seeläbi töötajate liikumise soodustamises. Hageja poolt esitatud tõlgendus artiklis 10 sätestatud eeltingimuste kohta seoses artikli 11 kohaldamisega tooks enesega kaasa meelevaldsed ja põhjendamatud tulemused. Artikkel 11 on seotud abikaasa, mitte endise abikaasa staatusega. Selles artiklis viidatakse selgelt töötaja tegelikule abikaasale. Kui abikaasad on lahutatud või elavad lahus, siis on keeruline väita, et eksisteerib mingi reaalne pereelu. Lahus elava abikaasa ja endise abikaasa eristamiseks puudub igasugune loogiline alus. Lisaks, kui oma abikaasast lahkukolimise tõttu ei ole töötaja abikaasal enam mingeid tegelikke sidemeid asjaomase liikmesriigiga, siis ei saa ta nõuda selles liikmesriigis elamise ja töötamise jätkamise õigust. Käesoleva kohtuasja asjaoludega seoses tuleks veel märkida, et põhimõtteliselt ei ole asutamislepingu artikkel 48 kohaldatav kolmandate riikide kodanike suhtes. Sellist tõlgendust toetavad teised määrused, mille eesmärk tõepoolest seisneb töötaja pereliikmele selliste õiguste andmises, mis ei sõltu töötaja enda õiguste samaaegsest teostamisest ja millest taoliste õiguste sõltumatu olemus ilmneb selgelt. Näiteks komisjoni 29. juuni aasta määrus (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist (EÜT L 142, , lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 32) sätestab selgesõnaliselt, et töötaja pereliikmetel säilivad töötaja staatusest tulenevad teatud õigused pärast töötaja surma. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 ei sätesta sedalaadi erisätteid. Madalmaade Kuningriigi valitsus on esitanud järgmised märkused: a) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel sätestab võõrtöötaja õiguse tuua oma lähisugulased liikmesriiki, kus ta töötab, et need võiksid seal tema juurde elama asuda. See õigus aitab kõrvaldada töötajate liikumisvabaduse olulise takistuse.

9 Artikli 10 sõnastusest ja eesmärgist ilmneb, et töötaja pereliikmetel peab olema töötajaga ühine eluase. Seda seisukohta toetab artikli 10 lõikes 3 sätestatud nõue elamispinna kohta. Nimetatud säte kaotaks oma tähenduse, kui töötaja perekond võiks iseseisvalt asuda mujale elama. Töötaja abikaasa kaotab antud riigis elamise õiguse artikli 10 lõike 1 alusel, kui ta on töötajast alaliselt lahku elama kolinud ja elab omaenda elamispinnal mujal. b) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 võimaldab töötaja abikaasal ja temaga koos elavatel alla 21-aastastel lastel artikli 10 kohaselt aidata töötamise kaudu kaasa nende isikliku heaolu saavutamisele ja nende integreerumisele ühiskonda, kuhu nad on elama asunud. Artikkel 11 välistab sellele protsessile siseriiklike õigusaktidega loodud takistused ka siis, kui asjaomased pereliikmed ei ole ühegi liikmesriigi kodanikud. Artiklist 11 tulenev õigus on artikliga 10 töötajale antud õigusega, mille kohaselt ta võib tuua oma pereliikmed enese juurde elama, kaasnev õigus. Artikkel 11 ei anna pereliikmetele iseseisvat õigust antud riigis elada. Kui pereliikmed on mõne liikmesriigi kodanikud, siis on neil see õigus määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 1 alusel, tingimusel, et nad asuvad antud riigis tööle. Selle iseseisva elamisõiguse võib seega lisada elamisõigusele, mille pereliikmetele annab artikkel 10. Perekonna lagunemisel muutub kohaldamatuks ainult artiklist 10 tulenev elamisõigus. Kui pereliikmed ei ole ühegi liikmesriigi kodanikud, on neil õigus asjaomases liikmesriigis elada ainult kõnealuse määruse artikli 10 alusel. Kui perekond laguneb, siis tuleb pereliikmete õigust samas riigis edasi elada käsitelda nende elukohariigi õigusaktide alusel. See asjaolu ei välista pereliikmete õigust jääda asjaomasesse riiki elama, mis võib eriti töötaja surma korral tuleneda määrusest (EMÜ) nr 1251/70. Komisjoni arvates tuleks lisaks määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklitele 10 ja 11 käesoleval juhul asjakohaseks pidada ka muid ühenduse õigusnorme. Ehkki EMÜ asutamisleping näeb artiklis 48 ja sellele järgnevates artiklites ette ainult töötajate liikumisvabaduse, aktsepteeritakse üldiselt seisukohta, et liikumisvabaduse põhiõigust võivad teostada ka võõrtöötajate pereliikmed. Käesoleva kohtuasja faktiliste asjaolude puhul tuleb seega arvesse võtta ka nõukogu 15. oktoobri aasta direktiivi 68/360/EMÜ liikmesriikide töötajate ja nende perekondade liikumis- ja elamispiirangute kaotamise kohta ühenduse piires (EÜT L 257, , lk 13, ELT eriväljaanne 05/01, lk 27) sätteid, eriti selle direktiivi artiklit 4; määruse (EMÜ) nr 1251/70 artiklit 3; nõukogu 25. veebruari aasta direktiivi 64/221/EMÜ välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta (EÜT 56, , lk 850; ELT eriväljaanne 05/01, lk 11) artiklit 1; ja nõukogu 18. mai aasta direktiivi 72/194/EMÜ, millega laiendatakse 25. veebruari aasta direktiivi (välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta) reguleerimisala töötajatele, kes kasutavad õigust jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist (EÜT L 121, , lk 32; ELT eriväljaanne 05/01, lk 161).

10 Lisaks ei ole võõrtöötajate pereliikmete õigus liikumisvabadusele nende pereliikmete endiga seotud õigus, vaid kaudne õigus. Iseäranis on see nii juhul, kui võõrtöötaja pereliikmed ei ole ühegi liikmesriigi kodanikud. Ainult seos võõrtöötajaga annab pereliikmetele õiguse ühenduse õigusaktides ette nähtud liikumisvabadusele. Nii näiteks sätestab direktiivi 68/360/EMÜ artikkel 4 selgesõnaliselt, et pereliikmel, kes ei ole ühegi liikmesriigi kodanik, on õigus saada elamisõigust tõendav dokument, mis kehtib võrdselt töötajale, kelle ülalpeetav ta on, väljastatud dokumendiga. Selle sätte eesmärk on tagada, et kui töötaja teostab oma õigust liikumisvabadusele, on tal võimalik säilitada perekondlikud sidemed. Ja ümberpöördult võõrtöötajaga perekondlike sidemete katkestamine võtab pereliikmetelt õiguse sellele liikumisvabadusele, mis tuleneb ühenduse õigusest. a) Käesoleva kohtuasja faktiliste asjaolude osas tuleb märkida, et põhikohtuasja hageja on oma abikaasaga endiselt abielus ja ta on pereliige määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 ja sellele järgnevate artiklite, direktiivi 68/360/EMÜ ning määruse (EMÜ) nr 1251/70 artikli 3 tähenduses. Ainus küsimus on, et kas lisaks abielu olemasolule on ühenduse seadusandja näinud ette veel mingeid muid pereeluga seotud tingimusi, mis peavad olema täidetud selleks, et võõrtöötaja abikaasa võiks tugineda ühenduse õigusnormidest tulenevale liikumisvabaduse õigusele. Seisukohast, mille kohaselt üheks nõutavaks eeltingimuseks on abikaasade elamine ühisel elamispinnal, tuleneb, et ühenduse õigusaktid seavad liikumisvabaduse õiguse teostamise sõltuvusse seaduslikust ja lahutamata abielust ning lisaks sellele kehtestavad abikaasadele konkreetsed nõuded selle kohta, kuidas nad oma pereelu peavad korraldama, et neile kui perekonnale laieneks liikumisvabaduse õigus. Ühenduse seadusandja ei ole kunagi kavatsenud selliseid nõudeid kehtestada. Ühenduse seadusandja eesmärk ei ole olnud tegeleda liikumisvabaduse õiguse kontekstis perekonnaõiguse spetsiifiliste probleemidega. Abieluliste suhete sisu osas puudub ühine kontseptsioon, mida jagaksid kõik liikmesriigid ja kõik üksikisikud. Katse seostada ühenduse seadusandjat sellise kuvandiga, mille kohaselt peab perekond elama ühe katuse all või samal elamispinnal, väljub märkimisväärselt liikumisvabaduse küsimuses silmas peetud eesmärkide raamest. Ühenduse muudest õigusnormidest tuleneb selgelt, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõigetega 1 ja 3 ei peetud silmas sellist kavatsust. Artikkel 11 ise sätestab, et võõrtöötaja abikaasal on õigus asuda tööle töötajana asjaomase riigi mis tahes paigas. On ilmselge, et see artikkel ei näe ette mingit iseseisvat õigust antud riigis elamiseks. Selle artikliga antakse töötaja abikaasale, kellel on antud riigis elamise õigus sama määruse artikli 10 alusel ja direktiivi 68/360/EMÜ alusel, lisaõigus selles riigis tööle asuda. Kui võõrtöötaja abikaasal on õigus asuda tööle antud liikmesriigi mis tahes paigas, kaotab nimetatud säte oma mõtte, kui abikaasal pole seejuures võimalik elada paigas, mis erineb võõrtöötaja enda elukohast. Selles kontekstis on iseäranis olulised direktiivi 68/360/EMÜ artikli 3 lõiked 3 ja 4. Nimetatud artikkel sätestab võõrtöötajate pereliikmetele elamisloa väljastamise tingimused. Ühenduse seadusandja ei pidanud vajalikuks võõrtöötaja abikaasale elamisloa

11 väljastamise lisatingimusena sätestada ühise eluaseme nõuet. Ainuke selles direktiivis sätestatud tingimus seisneb selles, et abikaasal peab olema töötaja pereliikme staatus. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõigete 1 ja 3 käsitlemisel tuleb lähtuda selle määruse eesmärgist, milleks on liikumisvabaduse tagamine, arvestades teatud takistusi ja raskusi, mis on liikmesriikides tekkinud välismaalastega tegelevate ametiasutuste tegevuspraktika tõttu. Nende ametiasutuste jaoks on peamiseks probleemiks võõrtöötajate ja nende perekondade, kel puudub kodu või kes elavad ülerahvastatuse tingimustes, olukord. Nõudega, mille kohaselt peab võõrtöötaja pereliikmetel olema tavapärane eluase, soovitakse vältida olukorda, kus liikumisvabaduse õiguse teostamisega tekitatakse liikmesriikides vastuvõetamatuid raskusi; samas keelavad ühenduse õigusaktid selgesõnaliselt igasuguse diskrimineerimise võrreldes oma riigi kodanikega. Sellise määruse koostamine, mis näeb ette, et võõrtöötaja pereliikmetel on õigus töötaja juurde elama asuda, on põhjendatav abikaasa tüüpilise rahalise sõltuvusega, kuna abikaasa vähemalt alguses ei tööta. Selle nõudega rõhutatakse võõrtöötaja vastutust, kuna ta peab tagama oma pereliikmetele tavapärase elamispinna. Samas ei või seda sätet tõlgendada nii, et ühise eluaseme olemasolu on võõrtöötaja abikaasa elamisõiguse sine qua non eeltingimus. Tegemist on kompromissiga kahe kaalutluse vahel, milleks on ühelt poolt ametiasutuste mure eluaseme hügieeni- ja muude eluasemega seotud tingimuste pärast ning teiselt poolt liikumisvabaduse kui põhiõiguse teostamine. Seetõttu tuleb nimetatud nõuet tõlgendada nii, et sellega eeldatakse tavapärase elamispinna tegelikku võimaldamist võõrtöötaja pereliikmetele. Sama kehtib ka määruse (EMÜ) nr 1251/70 artikli 3 kohta, milles pelgalt järgitakse määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklis 10 sätestatud kriteeriume. b) Bundesverwaltungsgericht i küsimustele tuleks vastata alljärgnevalt: a) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et võõrtöötaja abikaasal on õigus elada liikmesriigis, kus võõrtöötaja töötab, ainult siis, kui tal on olemas tavapärane elamispind sama määruse artikli 10 lõikes 3 tähenduses. Samas ei pea võõrtöötaja abikaasa elama töötajaga samal elamispinnal. 2) Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 sätestab liikmesriikide kodanike, kes töötavad ja elavad teise liikmesriigi territooriumil, abikaasade õiguse tegutseda töötajana selle liikmesriigi mis tahes paigas ning selle õiguse ainukeseks eeltingimuseks on abikaasade õigus elada selles liikmesriigis määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 alusel. 3. Suuline menetlus 19. septembril 1984 toimunud kohtuistungil esitasid omapoolseid seisukohti Saksamaa Liitvabariigi valitsuse esindaja dr Ernst Roder ja komisjoni esindaja Manfred Beschel. Erinevalt oma kirjalikes märkustes väljendatud seisukohast väitis komisjon kohtuistungil, et artiklis 10 sätestatud tingimused, milleks on perekondlike sidemete ja mõistliku eluaseme olemasolu, peavad olema täidetud ainult teise liikmesriigi territooriumile sisenemise ajal. Seega jääb elamisõigus komisjoni väitel kehtima ka pärast perekondlike või abieluliste sidemete katkemist. Komisjon on seisukohal, et olukord, kus võõrtöötaja võib ühepoolselt ja meelevaldselt lõpetada tema pereliikmetele ühenduse õigusega ette nähtud kaitse, oleks põhiõigustega vastuolus.

12 Kohtujurist esitas oma ettepaneku 7. novembril 1984 toimunud istungil. Otsus 1. Oma 18. oktoobri aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. detsembril 1983, esitas Bundesverwaltungsgericht (föderaalne halduskohus) Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel kaks eelotsuse küsimust, mis puudutavad nõukogu 15. oktoobri aasta määruse (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT L 257, , lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 15) artiklite 10 ja 11 tõlgendamist. 2. Need küsimused tõusetusid menetluses Senegali kodaniku pr Diatta ja Land Berlin i, mida esindab Polizeipräsident (politseiülem), vahelises menetluses. 3. Pr Diatta abiellus Prantsuse kodanikuga, kes elab ja töötab Berliinis. Pr Diatta on Berliinis vaheaegadeta töötanud alates aasta veebruarist. 4. Olles elanud koos oma abikaasaga mõnda aega, asus pr Diatta oma abikaasast eraldi elama 29. augustil 1978; ta kavatseb oma abikaasast lahutada ja on alates nimetatud kuupäevast elanud eraldi elamispinnal. 5. Kui pr Diatta elamisloa kehtivus lõppes, taotles ta oma elamisloa pikendamist. Polizeipräsident jättis selle taotluse oma 29. augusti aasta otsusega rahuldamata, põhjendades taotluse rahuldamisest keeldumist asjaoluga, et pr Diatta ei olnud enam EMÜ liikmesriigi kodaniku perekonnaliige ja et ta ei elanud enam oma abikaasaga koos. Verwaltungsgericht (halduskohus) toetas elamisloa pikendamisest keeldumist, kuna abikaasad ei elanud enam koos. Samas asus Verwaltungsgericht seisukohale, et perekondlikud sidemed ei olnud katkenud. Pr Diatta kaebas Verwaltungsgericht i otsuse peale edasi Oberverwaltungsgericht ile (kõrgem halduskohus) ja, kuna see jättis tema kaebuse rahuldamata, Bundesverwaltungsgericht ile. 6. Bundesverwaltungsgericht esitas Euroopa Kohtule alljärgnevad küsimused: 1) Kas määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühe liikmesriigi kodanikuks oleva, ent teise liikmesriigi territooriumil töötava töötaja abikaasat võib pidada selle töötaja juures elavaks ka siis, kui ta on tegelikult oma abikaasast alaliselt lahku elama asunud, kuid elab sellegipoolest töötajaga samas paikkonnas, ehkki omaenda elamispinnal? 2) Kas määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 11 näeb abikaasale, kes ei ole ühegi liikmesriigi kodanik ning kes on abielus liikmesriigi kodanikuga, kes elab ja töötab teise liikmesriigi territooriumil, ette selles liikmesriigis elamise õiguse, kusjuures see õigus ei sõltu sama määruse artiklis 10 sätestatud tingimustest, kui see abikaasa soovib selle liikmesriigi territooriumil palgatöötajana tegutseda? 7. Nende kahe Euroopa Kohtule esitatud küsimusega soovib Bundesverwaltungsgericht sisuliselt saada teada, kas määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklis 10 määratletud võõrtöötaja

13 pereliikmed peavad tingimata elama alaliselt koos selle töötajaga, et neile laieneks samas sättes ette nähtud elamisõigus, ja kas nimetatud määruse artikkel 11 sätestab elamisõiguse, mis ei sõltu artiklis 10 ette nähtud elamisõigusest. 8. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikkel 10 sätestab: 1) Sõltumata kodakondsusest on õigus asuda elama töötaja juurde, kes on ühe liikmesriigi kodanik ja kes töötab teise liikmesriigi territooriumil: a) tema abikaasal ja nende järglastel, kes on alla 21aastased või ülalpeetavad; b) töötaja ja tema abikaasa ülalpeetavatel sugulastel ülenevas liinis. 2) Liikmesriigid hõlbustavad ükskõik millise lõikes 1 nimetamata pereliikme riiki lubamist, kui ta on ülalnimetatud töötaja ülalpeetav või temaga koos elav ja samasse leibkonda kuuluv isik riigis, kust töötaja pärit on. 3) Lõigete 1 ja 2 kohaldamise eelduseks on, et töötajal on oma pere jaoks samasugune elamispind, mida peetakse piirkonnas, kus ta töötab, tavaliseks selle riigi kodanikest töötajate puhul; käesoleva sätte alusel ei tohi siiski teha vahet selle riigi kodanikest töötajate ja teistest liikmesriikidest pärit töötajate vahel. 9. Sama määruse artikkel 11 sätestab: Kui liikmesriigi kodanik on töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja teise liikmesriigi territooriumil, on tema abikaasal ja neil tema lastel, kes on alla 21aastased või tema ülalpeetavad, õigus asuda tööle töötajana mis tahes paigas selles riigis, isegi kui nad ei ole ühegi liikmesriigi kodanikud. 10. Põhikohtuasja hageja pr Diatta väidab, et artikkel 10 ei viita selgesõnaliselt samal elamispinnal elamisele; selle artikliga nõutakse vaid, et võõrtöötaja peab võimaldama oma pereliikmetele elamispinna, mida peetakse tavapäraseks. Selle sätte eesmärk on tagada avalik kord ja kaitsta avalikku julgeolekut, välistades selliste isikute sisseränne, kes peaksid elama ebakindlates tingimustes. Samas ei tulene sellest sättest, et abikaasa või mõni muu pereliige ei või hankida täiendavat elamispinda eraldi eluaseme üürimise teel. Lisaks ei saa määrust (EMÜ) nr 1612/68 tõlgendada nii, nagu nõuaks see abielupaari kooselamist. Sisserändega tegelevate ametiasutuste pädevuses ei ole otsustada, kas abikaasade leppimine on veel võimalik või mitte. Kui abikaasade elamine ühisel elamispinnal oleks kohustuslik nõue, võimaldaks see töötajal igal ajal lasta oma abikaasa riigist välja saata, keelates talle elamise oma elamispinnal. Lõpuks väidab pr Diatta, et kõnealuse määruse artikkel 11 sätestab artiklis 10 ette nähtud õigusest laialdasema elamisõiguse ja see põhineb vältimatult eeldusel, et võõrtöötaja abikaasal on võimalik otsustada elada eraldi elamispinnal. 11. Põhikohtuasja kostja Land Berlin on seisukohal, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 10 ainus eesmärk on kaitsta võõrtöötajaid ja tagada nende liikumisvabadus, võimaldades neil säilitada oma perekondlikud sidemed. Järelikult ei ole mingit alust anda elamisõigust võõrtöötajate pereliikmetele, kui see õigus ei tulene asjaolust, et need pereliikmed elavad

14 asjaomase võõrtöötajaga koos. Artikli 11 osas väidab Land Berlin, et see sätestab ainult õiguse töötada, mitte õiguse elada antud liikmesriigis. 12. Lisaks ilmneb Saksamaa Liitvabariigi, Ühendkuningriigi ja Madalmaade valitsuste väitel kõnealuse määruse artikli 10 sõnastusest ja mõttest selgelt, et abikaasa õigus elada antud liikmesriigis kehtib vaid siis, kui ta elab võõrtöötajaga samal elamispinnal. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 preambuli viienda põhjenduse kohaselt on selle määruse eesmärk võimaldada töötajal elada koos oma perekonnaga. Olukord on teine, kui abikaasad enam koos ei ela. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklites 10 ja 11 on tähelepanu all EMÜ asutamislepingu artikli 48 lõikes 3 ette nähtud õigusliku positsiooni kaks aspekti, nimelt õigus töötada ja õigus elada antud liikmesriigis. Sellist tõlgendust toetab ka määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 10 ja 11 ajalugu; need artiklid põhinevad nõukogu 25. märtsi aasta määruse (EMÜ) nr 38/64 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT 62, , lk 965) artiklitel 17 ja 18. Määruse (EMÜ) nr 38/64 artikkel 18 sätestab selgelt, et kui pereliikmel puudub artiklis 17 sätestatud nõutav õiguslik staatus, siis ei ole tal iseseisvat õigust antud riigis elamiseks. 13. Komisjon väidab, et üldtunnustatud seisukoha kohaselt laieneb asutamislepingu artiklis 48 ja sellele järgnevates artiklites ette nähtud liikumisvabaduse põhiõigus ka võõrtöötajate perekondadele. Komisjon on seisukohal, et seetõttu on lubamatu seada liikumisvabaduse õigus sõltuvusse viisist, kuidas abikaasad otsustavad oma pereelu korraldada, nõudes nende elamist samal elamispinnal. Abieluliste sidemete kontseptsioon on liikmesriikide ja üksikisikute lõikes erinev. Seetõttu ei olegi sellist nõuet artiklis 10 sätestatud. Artikli 10 ainus eesmärk on tagada sisserändajate normaalse elamispinna olemasolu, mis vastab välismaalaste eest vastutavate ametiasutuste nõuetele seoses elamispinna ja tervishoiuga. Samuti ilmneb nõukogu 15. oktoobri aasta direktiivi 68/360/EMÜ liikmesriikide töötajate ja nende perekondade liikumis- ja elamispiirangute kaotamise kohta ühenduse piires (EÜT L 257, , lk 13, ELT eriväljaanne 05/01, lk 27) artikli 4 lõigetest 3 ja 4 selgelt, et elamisloa väljastamiseks peab olema täidetud ainult üks objektiivne kriteerium, milleks on abielu, ja et ühise eluaseme lisanõuet ei ole sätestatud. Lisaks eeltoodule väljendas komisjon kohtuistungil ka seisukohta, et võõrtöötaja pereliikmete õigus elada antud liikmesriigis ja töötada vastuvõtjariigi kogu territooriumil ei lõpe, kui perekondlikud sidemed pärast selle riigi territooriumile sisenemist katkevad. 14. Euroopa Kohtule esitatud küsimustele vastamisel tuleb lähtuda määruse (EMÜ) nr 1612/68 eesmärkidest. 15. Nimetatud määruse näol on tegemist ühega paljudest meetmetest, mille eesmärk on aidata kaasa asutamislepingu artiklis 48 sätestatud eesmärkide saavutamisele. Seega peab see määrus võimaldama töötajal liikuda vabalt teiste liikmesriikide territooriumil ning seal töötada ja elada. 16. Seda eesmärki silmas pidades sätestab määruse artikkel 10, et ka võõrtöötaja teatud pereliikmed võivad siseneda selle liikmesriigi territooriumile, kus võõrtöötaja elab ja töötab, ning seal võõrtöötaja juurde elama asuda. 17. Arvestades selle sätte konteksti ja eesmärki, ei või seda sätet piiravalt tõlgendada.

15 18. Sätestades, et võõrtöötaja pereliikmel on õigus asuda elama töötaja juurde, ei nõua kõnealuse määruse artikkel 10 siiski, et see pereliige peab alaliselt elama töötajaga koos, vaid nagu ilmneb artikli 10 lõikest 3 et töötaja elamispind peab tema pereliikmete majutamiseks vastama teatud tavapärastele tingimustele. Sellest sättest ei tulene nõuet, nagu peaks perekond alaliselt samal elamispinnal elama. 19. Lisaks on eeltoodud tõlgendus kooskõlas kõnealuse määruse artikli 11 mõttega; see artikkel annab pereliikmele õiguse asuda töötajana tööle asjaomase liikmesriigi mis tahes paigas, isegi kui tööd tehtaks paigas, mis on kaugel võõrtöötaja elukohast. 20. Tuleb lisada, et abielusuhet ei saa pidada lõppenuks enne, kui pädev ametiasutus on selle kohta teinud vastava otsuse. Samuti ei saa abielu pidada lõppenuks ainult põhjusel, et abikaasad elavad eraldi, isegi kui nad kavatsevad kunagi hiljem abielu lahutada. 21. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 11 sõnastusest ilmneb selgelt, et see säte ei anna võõrtöötaja pereliikmetele iseseisvat elamisõigust, vaid ainult õiguse tegutseda töötajana kogu asjaomase riigi territooriumil. Järelikult ei saa artikkel 11 olla artiklis 10 sätestatud tingimustest sõltumatu elamisõiguse õiguslikuks aluseks. 22. Seega tuleb Bundesverwaltungsgericht i poolt Euroopa Kohtule esitatud küsimustele vastata, et määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklis 10 määratletud võõrtöötaja pereliikmed ei pea tingimata elama alaliselt koos selle töötajaga, et neile laieneks samas sättes ette nähtud elamisõigus, ning et nimetatud määruse artikkel 11 ei sätesta elamisõigust, mis ei sõltu artiklis 10 ette nähtud elamisõigusest. Kohtukulud 23. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Saksamaa Liitvabariigi valitsuse, Ühendkuningriigi valitsuse, Madalmaade Kuningriigi valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, vastates talle Bundesverwaltungsgericht i poolt 18. oktoobri aasta otsusega esitatud küsimustele, otsustab: Määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklis 10 määratletud võõrtöötaja pereliikmed ei pea tingimata elama alaliselt koos selle töötajaga, et neile laieneks samas sättes ette nähtud elamisõigus, ning nimetatud määruse artikkel 11 ei sätesta elamisõigust, mis ei sõltu artiklis 10 ette nähtud elamisõigusest. Mackenzie Stuart Bosco Due

16 Kakouris Everling Bahlmann Joliet Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. veebruaril aastal Luxembourgis. Kohtusekretär President P. Heim A. J. Mackenzie Stuart

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaala Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE ÕPPETOOL Liina Kruglova LAHUTATUD ABIKAASA ÜLALPIDAMINE Bakalaureusetöö Juhendaja: T. Göttig, L.L.M. Tallinn 2013 Sisukord SISUKORD...2 SISSEJUHATUS...3 1. LAHUTATUD

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Justiitsministeerium_ _Soovitus

Justiitsministeerium_ _Soovitus Hr Rein Lang minister Justiitsministeerium info@just.ee Teie 27.01.2011 nr 10.1-6/614 Õiguskantsler 03.02.2011 nr 7-4/110147/1100510 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Austatud minister

Rohkem