EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT I LISA Transiidi käsiraamatu VI osas tehakse järgmised muudatused. I. Jaotist 2 muudetakse järgmiselt: 2. Põhialused ja õigusaktid Õigusallikad on järgmised: konventsiooni I liite artiklid b; liidu tolliseadustiku artikli 233 lõige 4; delegeeritud määruse artiklid ; rakendusmääruse artiklid Üldiselt jagunevad transiidilihtsustused kahte suuremasse kategooriasse: 1) ettevõtjaga seotud lihtsustused; 2) transpordiliigiga seotud lihtsustused. 1

2 Selliste transiidilihtsustuste eesmärk, mis kõik sõltuvad ettevõtja usaldusväärsusest ja mille kohaldamiseks on vaja luba, on saavutada tasakaal tollikontrolli ja kaubavahetuse hõlbustamise vahel. Kõiki transiidilihtsustusi kirjeldatakse jaotises 3. Käesolevas jaotises kirjeldatakse transiidilihtsustuse loa taotlemise korda. Täpsemalt kirjeldatakse järgmist: üldtingimused, millele ettevõtja peab lihtsustuse loa saamiseks vastama (jaotis 2.1); loa taotlemise kord (jaotis 2.2); loa järelevalve (jaotis 2.3); loa tühistamise, kehtetuks tunnistamise või muutmise kord (jaotis 2.4); loa peatamise kord (jaotis 2.5); loa ümberhindamine (jaotis 2.6); enne 1. maid 2016 antud lubade kehtivus (jaotis 2.7). II. Jaotise 2.1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt: Konventsiooni art 6 Konventsiooni I liite art 55 LTS art 89 lg 5 ja art 233 lg 4 ÜDA art 24 lg-d 1 2 ja art-d Toll võib taotluse korral lubada kasutada järgmisi kauba ühis- / liidu transiidiprotseduurile suunamisega või selle protseduuri lõpetamisega seotud lihtsustusi: a) üldtagatise ja vähendatud summaga üldtagatise kasutamine (sh tagatise esitamisest vabastamine); b) eriliste tõkendite kasutamine, kui tõkendi paigaldamine on vajalik ühis- / liidu transiidiprotseduurile suunatud kauba identifitseerimise tagamiseks; c) volitatud kaubasaatja staatus, mis lubab loa omanikul suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile seda tollile esitamata; d) volitatud kaubasaaja staatus, mis võimaldab loa omanikul võtta vastu ühis- / liidu transiidiprotseduuri kohaselt liikunud kaupa loas kindlaksmääratud kohas; 2

3 Konventsiooni I liite art-d 57 ja 75 LTS art 95 lg 1 DA art 84 e) õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine (kohaldatakse üksnes NCTSi ajakohastamise kuupäevani); f) õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine (kohaldatakse üksnes 30. aprillini 2018); g) meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamine (kohaldatakse üksnes NCTSi ajakohastamise kuupäevani); h) meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine (kohaldatakse üksnes 30. aprillini 2018); i) elektroonilise veodokumendi kasutamine tollideklaratsioonina, et suunata õhuteed pidi veetav kaup ühis- või liidu transiidiprotseduurile ning meritsi veetav kaup liidu transiidiprotseduurile; j) raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine (kohaldatakse üksnes NCTSi ajakohastamise kuupäevani); k) konventsiooni artiklil 6 põhinevate muude lihtsustatud protseduuride kasutamine. III. Jaotisse 2.1 lisatakse pärast punkti 4 punkt 5: Konventsiooni I liite art-d 111a 111b 5. Elektroonilise veodokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise lubamiseks, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile: LTS art 233 lg 4 p e DA art 191 ja art-d lennutranspordi puhul (kohaldatakse ühis- / liidu transiidi suhtes): taotleja teenindab suurt hulka lende liidu / ühistransiidiprotseduuri riikide lennujaamade vahel; taotleja tõendab, et ta on suuteline tagama elektroonilise veodokumendi andmete kättesaadavuse lähtetolliasutusele lähtelennujaamas ja sihttolliasutusele sihtlennujaamas ning et lähte- ja sihttolliasutusele esitatakse ühesugused andmed; taotleja on asutatud konventsiooniosalise tolliterritooriumil; taotleja deklareerib, et kasutab liidu / ühistransiidiprotseduure regulaarselt; 3

4 taotleja ei ole toime pannud tolli- ega maksualaste õigusaktide mis tahes raskeid ja korduvaid rikkumisi, sealhulgas tema majandustegevusega seotud raskeid kuritegusid; taotleja tõendab, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgtasemel haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka veoandmete haldamise süsteemi; taotleja on võimeline tõendama, et tal on praktilised pädevusstandardid või tööalane kvalifikatsioon, mis on otseselt seotud läbiviidava tegevusega; mereveo puhul (kohaldatakse liidu transiidi suhtes): taotleja teenindab suurt hulka vedusid liidu sadamate vahel; taotleja tõendab, et on suuteline tagama elektroonilise veodokumendi andmete kättesaadavuse lähtetolliasutusele lähtesadamas ja sihttolliasutusele sihtsadamas ning et mõlemale tolliasutusele esitatakse ühesugused andmed; taotleja on asutatud liidu territooriumil; taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt; taotleja ei ole toime pannud tolli- ega maksualaste õigusaktide mis tahes raskeid ja korduvaid rikkumisi, sealhulgas tema majandustegevusega seotud raskeid kuritegusid; taotleja tõendab, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgtasemel haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka veoandmete haldamise süsteemi; taotleja on võimeline tõendama, et tal on praktilised pädevusstandardid või tööalane kvalifikatsioon, mis on otseselt seotud läbiviidava tegevusega. 4

5 IV. Jaotises 2.1 muudetakse praegune punkt 5 punktiks 6. V. Jaotist 2.2 muudetakse järgmiselt: Konventsiooni I liite art 61 LTS art 22 DA art-d 192 ja Loa andmise kord Iga lihtsustuse jaoks on vaja luba. Taotlused esitatakse elektrooniliselt või kirjalikult, need allkirjastatakse ja dateeritakse 1. Taotleja peab pädevale asutusele andma kogu teabe, mida on vaja loa andmiseks. Taotluse esitamise koht sõltub lihtsustuse liigist. Üldjuhul tuleb taotlus esitada selle koha pädevale tolliasutusele, kus hoitakse taotleja tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav ning kus toimub vähemalt osa loaga hõlmatud tegevusest. Erijuhtudel esitatakse taotlus muus kohas. Volitatud kaubasaatja esitab taotluse selle riigi pädevale asutusele, kus ühis- / liidu transiitvedu algab, ja volitatud kaubasaaja selle riigi pädevale asutusele, kus ühis- / liidu transiitvedu lõpeb. Eriliste tõkendite kasutamise loa saamiseks võib taotluse esitaja ise pädeva tolliasutuse valida. Kui taotluse esitaja on volitatud kaubasaatja, võib ta esitada eriliste tõkendite kasutamise taotluse pädevatele tolliasutustele, kes vastutavad lubade andmise eest volitatud kaubasaatjatele, või lähtudes eespool esitatud üldreeglitest. Lubade andmise ja nende andmisest keeldumise protseduure reguleeritakse konventsiooniosaliste õiguse üldsätetega. ETTEVÕTJA Loa saamiseks: 1. Esitage kirjalik või elektrooniline allkirjastatud ja dateeritud taotlus ning näidake selles ära, millist lihtsustust taotlete. 1 Liidus kasutatakse taotluste ja lubade jaoks liidu tolliseadustiku kohast tolliotsuste süsteemi. 5

6 2. Esitage taotluses menetluse toetuseks kogu üksikasjalik teave, näiteks: taotleja andmed; asukoht; kogu teave, mille põhjal pädevad asutused saavad otsustada, kas tingimused on täidetud. 3. Kirjeldage, kuidas te oma majandustegevust dokumenteerite. Märkus: loa taotleja vastutab esitatud teabe täpsuse ja dokumentide autentsuse eest. Enne loa andmist kontrollivad pädevad asutused, kas tingimused on täidetud. Peamised tingimused, mis kehtivad kõigile transiidilihtsustustele, on liidu tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud volitatud ettevõtja kriteeriumid, välja arvatud järgmiste lihtsustuste puhul: Konventsiooni I liite art 64 LTS art 22 lg-d 4 ja 5 ning art 39 DA art 14 õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri ja õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri ja meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine; raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine, millele kehtivad üksnes liidu tolliseadustiku artikli 39 punktis a sätestatud volitatud ettevõtja kriteeriumid. Nendele kriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks soovitatakse tungivalt kasutada dokumenti Volitatud ettevõtjad. Suunised. 6

7 Konventsiooni I liite art 62 Dokumendis on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas ja millisel viisil pädevad tolliasutused kontrollivad vastavust konkreetsetele kriteeriumitele ja alakriteeriumitele, võttes arvesse taotluse esitaja suurust ja liiki (nt hargmaised ja suurettevõtjad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, transpordiettevõtjad, kiirkulleriteenuse osutajad, kaubasaajad/kaubasaatjad). Konventsiooni I liite art 58 LTS art 23 lg 5 Tingimustele vastavuse kontrollimisel võidakse arvesse võtta ka muudelt valitsusasutustelt ja ametitelt saadud teavet. Luba peab sisaldama kogu teavet, mida ettevõtjal on vaja asjaomase lihtsustuse nõuetekohaseks kohaldamiseks ja pädevatel asutustel selle kontrollimiseks. Luba kehtib üldjuhul tähtajatult. Luba hakkab kehtima alates päevast, mil taotleja selle kätte saab või mil see loetakse kättesaaduks, ja toll peab selle täitmise tagama alates kõnealusest kuupäevast. Kuupäev erineb sellest üksnes erandjuhtudel: kui taotleja on taotlenud sellest erinevat jõustumiskuupäeva; eelmine luba on antud piiratud ajaks ja kehtiva loa ainus eesmärk on pikendada selle kehtivusaega, mille puhul luba jõustub eelmise loa kehtivusaja lõppemisele järgneval kuupäeval; luba jõustub tingimusel, et taotleja on lõpule viinud teatavad formaalsused, mille puhul luba jõustub kuupäeval, mil taotleja saab pädevalt tolliasutuselt teate formaalsuste rahuldava täitmise kohta. Loa omanik teatab tollile kõikidest pärast loa andmist ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada loa kehtivust või sisu. 7

8 Taotluste tagasilükkamise otsustes märgitakse tagasilükkamise põhjused ja otsus edastatakse taotlejale asjaomases osalisriigis ettenähtud tähtaja jooksul ning kooskõlas seal kehtivate õigusnormidega. Toll teeb järelevalvet tingimuste ja kriteeriumide üle, mida loa omanik peab täitma. TOLL Pädev tolliasutus: annab taotlejale allkirjastatud ja dateeritud loa (ja selle ühe või mitu koopiat, juhul kui luba antakse kirjalikult); säilitab taotlused ja kõik tõendavad dokumendid; säilitab loa koopia. Kui taotlus lükatakse tagasi või luba tühistatakse, tunnistatakse kehtetuks, peatatakse või seda muudetakse, säilitatakse taotlust ja vastavalt asjaoludele kas taotluse tagasilükkamise või loa tühistamise, kehtetuks tunnistamise, muutmise või peatamise otsust ning kõiki lisatud tõendavaid dokumente vähemalt kolm aastat alates selle kalendriaasta lõpust, millal taotlus tagasi lükati või luba tühistati, kehtetuks tunnistati, peatati või muudeti. ETTEVÕTJA Kui luba on antud, tuleb lähtetolliasutuse nõudmise korral alati transiidideklaratsioonile märkida loa viitenumber, kui tegemist on järgmiste lihtsustustega: eriliste tõkendite kasutamine; õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; 8

9 meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamine; meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine; elektroonilise veodokumendi kasutamine tollideklaratsioonina, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile. See teave tuleb esitada juhul, kui seda ei saa tuletada muude andmeelementide, näiteks loa omaniku EORI-numbri või liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi põhjal. VI. VI osasse lisatakse järgmine uus jaotis 2.3: Konventsiooni art 58 LTS art 23 lg 5 I liite 2.3. Loa järelevalve Iga antud loa üle teevad pädevad tolliasutused pidevat ja regulaarset järelevalvet. Selle eesmärk on varakult kindlaks teha märgid, mis viitavad loaga seotud kohustuste eiramisele. Kui loa omanik on asutatud vähem kui kolm aastat tagasi, teeb toll esimesel aastal pärast loa andmist omaniku üle hoolikat järelevalvet. Järelevalve tegemiseks võib pädev tolliasutus koostada järelevalvekava, mis sisaldab eri järelevalvetegevusi, sealhulgas nende sagedust ja aega (nt kriteeriumite ja reeglite täitmise, sh ettevõtja igapäevase tegevuse kontrollimine, kohapealne kontroll, andmebaaside kontroll, ettevõtjate esitatud aruanded). Järelevalvekava peaks põhinema eri etappides tehtud riskianalüüsil (loa andmisele eelnev kontroll, antud loa haldamine jne) ning selles peaks olema arvestatud eelkõige järgmist: loa liik; ettevõtja stabiilsus; 9

10 ettevõtja suurus ja tegevuskohtade arv; koostöö ettevõtjaga; ettevõtjalt saadud teave leitud vasturääkivuste või muutuste kohta, mis võivad mõjutada loa tingimusi; kas ettevõtjal on volitatud ettevõtja staatus. Ettevõtjate kohapealset kontrolli on soovitatav teha vähemalt kord aastas. Toll peab koordineerima järelevalvekava väljatöötamist ja kontrollkäike ettevõtja rajatistesse (võttes arvesse mis tahes muid auditi- /järelevalvetegevusi, mis konkreetse ettevõtjaga seoses on ette nähtud, nt volitatud ettevõtjate auditid ja järelevalve), et vältida kontrollide dubleerimist. VII. Praegune jaotis 2.3 muudetakse jaotiseks 2.4. VIII. Uue jaotise 2.4 pealkirja muudetakse järgmiselt: 2.4. Loa tühistamine, kehtetuks tunnistamine ja muutmine IX. Uude jaotisse 2.4 lisatakse järgmine viimane lause: Kui luba kehtib teistes riikides, peavad pädevad tolliasutused neid riike loa tühistamisest, kehtetuks tunnistamisest või muutmisest viivitamata teavitama viisil, mis on iga lihtsustuse liigi puhul kindlaks määratud. X. Praegune jaotis 2.4 muudetakse jaotiseks 2.5. XI. Uue jaotise 2.5 pealkirja muudetakse järgmiselt: 2.5. Loa peatamine 10

11 XII. Uude jaotisse 2.5 lisatakse esimese lause ette järgmine lause: Loa peatamine tähendab, et väljastatud luba ei kehti konkreetse perioodi jooksul. XIII. Uude jaotisse 2.5 lisatakse pärast viimast lauset järgmine lause: Kui luba kehtib teistes riikides, peavad pädevad tolliasutused neid riike loa peatamisest ja loa peatamise lõppemisest viivitamata teavitama viisil, mis on iga lihtsustuse liigi puhul kindlaks määratud. IV. Praegusest jaotisest 2.5 saab uus jaotis 2.6, mida muudetakse järgmiselt: Konventsiooni art 66 DA art 15 I liite 2.6. Loa uuesti hindamine Loa andmiseks pädevad tolliasutused on kohustatud seda teatavate ajavahemike järel uuesti hindama, juhul kui: õigusaktides on tehtud luba mõjutavad muudatused; see on vajalik järelevalve tulemustest lähtuvalt; loa omaniku või teiste asutuste esitatud teave seda nõuab. Olenevalt uuesti hindamise põhjustest võidakse konkreetsete tingimuste korral ette võtta kas täielik või osaline läbivaatamine. Loa omanikku teavitatakse uuesti hindamise tulemustest. Et saada rohkem teavet lubade uuesti hindamise kohta, soovitatakse tungivalt kasutada dokumenti Volitatud ettevõtjad. Suunised. Uuesti hindamise tulemus võib hõlmata järgmist: antud loa kehtima jätmine ilma muudatusteta; loa muutmine; 11

12 loa kehtetuks tunnistamine; loa peatamine. XV. Praegusest jaotisest 2.6 saab uus jaotis 2.7 ning seda muudetakse järgmiselt: 2.7. Enne 1. maid 2016 antud lubade kehtivus TÄHELEPANU! Enne 1. maid 2016 antud kehtivaid lube, mis on antud piiramata kehtivusajaks, hinnatakse uuesti hiljemalt 1. maiks Enne 1. maid 2016 antud kehtivad load jäävad kehtima järgmiselt: piiratud kehtivusajaga load kuni kehtivusaja lõpuni või kuni 1. maini 2019, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem; kõik muud load kuni loa uuesti hindamiseni. Uuesti hindamine tehakse enne 1. maid Uuesti hindamisele järgnevate otsustega tühistatakse uuesti hinnatud load ja vajaduse korral antakse välja uued load. Otsustest teavitatakse loa omanikke viivitamata. Load, mis käsitlevad: õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri ja õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamist; meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri ja meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamist; raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamist, ning mis on antud enne 1. maid 2016 ja kehtivad 1. mail 2016, jäävad pärast seda kuupäeva kehtima ning neid ei pea uuesti hindama enne 1. maid (Konventsiooni I liite artikkel 71 / delegeeritud määruse artikkel 251) 12

13 Üldtagatis ja tundlikud kaubad Tundlike kaupade nimekiri kaotas 1. maist 2016 liidu tolliseadustiku / muudetud konventsiooni alusel kehtivuse ning (täis- või vähendatud summaga) üldtagatise kasutamise load hõlmavad nüüd kõiki kaupu. Seega ei nõuta uute taotluste puhul tundlike kaupade jaoks enam eraldi lube ega kohustusi. Kuni uuesti hindamiseni võib tavakaupade ja tundlike kaupade üldtagatise kasutamisel jätkata olemasolevate lubade ja käendaja kohustuste kasutamist, kui neil on muudetud konventsioonis / liidu tolliseadustikuga seotud aktides sätestatuga sama õigusmõju. Teise võimalusena võib asendada vana kohustuse uuega (näidis on konventsiooni III liite lisas C1 / rakendusmääruse lisas 32-01). Lisateave on maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi eraldi dokumendis Võimaliku või olemasoleva tollivõla tagatis. XVI. Jaotist 3 muudetakse järgmiselt: 3. Lihtsustuste kirjeldus Käesolevas jaotises kirjeldatakse järgmisi lihtsustusi: üldtagatise kasutamine ja tagatise esitamisest vabastamine (jaotis 3.1); eriliste tõkendite kasutamine (jaotis 3.2); volitatud kaubasaatja staatus (jaotis 3.3); volitatud kaubasaaja staatus (jaotis 3.4); raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine (jaotis 3.5); õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri ja õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine (jaotis 3.6); meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri ja meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine (jaotis 3.7); 13

14 konventsiooni artiklil 6 / tolliseadustiku artikli 97 lõikel 2 põhinev lihtsustatud kord (jaotis 3.8). elektroonilise veodokumendi kasutamine transiidideklaratsioonina, et suunata õhuteid pidi veetav kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile (jaotis 3.9); elektroonilise veodokumendi kasutamine transiidideklaratsioonina, et suunata meritsi veetav kaup liidu transiidiprotseduurile (jaotis 3.10); Transiidilihtsustuse geograafiline kehtivus KÕIKIDES RIIKIDES: KÕIKIDES RIIKIDES tingimusel, et transiitvedu algab riigist, kus luba anti: RIIGIS, kus luba anti: üldtagatis*; vähendatud summaga üldtagatis*; tagatisest vabastamine*; raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; * välja arvatud ühistransiidiprotseduuri riigid, mille käendaja on välistanud. Andorra ja/või San Marino puhul kehtib ainult liidu transiidiprotseduuri korral. eriliste tõkendite kasutamine; volitatud kaubasaatja staatus. volitatud kaubasaaja staatus. RIIKIDES, protseduur hõlmab: mida õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine; meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamine; meritsi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine; 14

15 elektroonilise veodokumendi kasutamine transiidideklaratsioonina; konventsiooni artiklil 6 põhinevate muude lihtsustatud transiidiprotseduuride kasutamine. XVII. Jaotise 3.6 pealkiri asendatakse järgmise tekstiga: 3.6. Õhuteed pidi veetav kaup paberil ja elektrooniliste manifestide kasutamine, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile XVIII. Jaotist muudetakse järgmiselt: Sissejuhatus Konventsiooni I liite art-d b LTS art 233 lg 4 p-d d ja e ÜDA art-d Õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamisel tagatist ei nõuta. Eeldatakse, et õhuvedu on turvaline ja veotingimused lähtekohast sihtkohani täidetud, arvestamata kaaperdamise või õnnetuse võimalust. Seda lihtsustust võib kasutada üksnes 30. aprillini Kui lennuettevõtja soovib kasutada lihtsustatud lennutransiidiprotseduuri, mis põhineb elektroonilistel veodokumentidel, peab ta taotlema pädevatelt tolliasutustelt luba kasutada elektroonilist veodokumenti tollideklaratsioonina, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile (lisateave: jaotis 3.9). Õhuteed pidi veetava kauba paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri korral kehtib vabastus tagatise nõudest üksnes enne 1. maid 2016 välja antud lubade puhul (varasema protseduuri jätkuna). Kui luba on välja antud pärast seda kuupäeva, peab protseduuri pidaja esitama tagatise. 15

16 Seda lihtsustust võib kasutada üksnes NCTSi ajakohastamise kuupäevani. Pärast seda kuupäeva peavad ettevõtjad kasutama NCTSi ja saavad selle lihtsustuse asendada: transiidi tavaprotseduuriga (IV osa) või vähendatud andmenõuetega tollideklaratsiooni kasutamisega, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile. Õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine ja õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine on lubatud lennuettevõtjatele, kes vastavad jaotises 2.1 esitatud tingimustele. Õhuteed pidi veetava kauba transiidiprotseduuri korraldav lennuettevõtja on protseduuri pidaja ja võib transiidiformaalsuste täitmisel kasutada transiidideklaratsioonina kaubamanifesti. Loas määratakse kindlaks liidu ja/või ühistransiidiprotseduuri riikide lennujaamad. Liidu ja ühistransiidiprotseduuri riikide lennujaamade loend on esitatud lisas 8.3. Transiidideklaratsioonina kasutatav kaubamanifest erineb põhimõtteliselt kaubanduslikust või liitsaadetise manifestist. Tuleb märkida, et õhutransiidil võib alati kasutada transiidi tavadeklaratsiooni NCTSis. Pealelaadimise lennujaam on lähtelennujaam ja mahalaadimise lennujaam on sihtlennujaam. XIX. Tabelit jaotises muudetakse järgmiselt: 16

17 Tähis Ühistransiit Liidu transiit T1 T2 T2F TD Välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Juba transiidiprotseduurile suunatud kaup* Välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Liidu sisetransiidiprotseduurile suunatud kaup, mis viiakse erikorraga maksuterritooriumilt sellisesse liidu tolliterritooriumi ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 1. Seda tähist võib kasutada erikorraga maksuterritooriumi ja liidu tolliterritooriumi muu osa vahel liikuva liidu kauba puhul, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 2. Kaup, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib vedav ettevõtja vastavale veokirjale või muule asjakohasele äridokumendile 17

18 C (sama mis T2L) X Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile tähise TD ja kasutatud protseduuri viite, transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime*; Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud ja mille staatust saab tõendada Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile * Sel juhul märgib lennuettevõtja vastavale lennuveokirjale ka tähise TD ja kasutatava protseduuri viite, transiidideklaratsiooni viitenumbri ja kuupäeva ning dokumendi väljastanud asutuse nime. NB! Transiidiprotseduuri eest ei vastuta lennuettevõtja, vaid protseduuri pidaja, kes asjaomase transiidideklaratsiooni kauba väljumisel allkirjastas. XX. Jaotises esitatud vooskeemis Elektroonilisel manifestil põhineva ühis- / liidu transiidiprotseduuri kasutamine õhuteed pidi veetava kauba puhul (liidu transiidi näide) muudetakse tähise X määratlust järgmiselt: X (liidu kaup, mille eksport on lõppenud ja väljaviimine kinnitatud ning mida ei suunata transiidiprotseduurile) XXI. Tabelit jaotises muudetakse järgmiselt: Tähis Ühistransiit Liidu transiit 18

19 T1 T2 T2F TD Välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Juba transiidiprotseduuril olev kaup* Välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Liidu sisetransiidiprotseduurile suunatud kaup, mis viiakse erikorraga maksuterritooriumilt sellisesse liidu tolliterritooriumi ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 1. Seda tähist võib kasutada erikorraga maksuterritooriumi ja liidu tolliterritooriumi muu osa vahel liikuva liidu kauba puhul, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 2. Kaup, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib lennuettevõtja vastavale veokirjale või muule asjakohasele äridokumendile tähise TD ja kasutatud protseduuri viite, 19

20 C (sama mis T2L) X Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime* Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud ja mille staatust saab tõendada Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile * Kui koondsaadetis sisaldab kaupa, mis on juba suunatud ametlikule transiidiprotseduurile (nt liidu transiidiprotseduur, TIR- või ATA-märkmik, NATO vorm 302 vms), tuleb see lennuveokirjal märgistada tähisega TD. Peale selle tuleb tähis TD märkida ka alamlennuveokirjale, mis peab lisaks sisaldama tegelikult rakendatava protseduuri viidet ning transiidideklaratsiooni viitenumbrit, kuupäeva ja lähtetolliasutuse nime. XXII. Jaotist muudetakse järgmiselt: Sissejuhatus ÜDA art 24 lg 2 Elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamisel meritsi veetava kauba puhul tagatist ei nõuta. Eeldatakse, et merevedu on turvaline ja veotingimused lähtekohast sihtkohani täidetud, arvestamata õnnetuse võimalust. Seda lihtsustust võib kasutada üksnes 30. aprillini Kui laevandusettevõtja soovib kasutada lihtsustatud meretransiidiprotseduuri, mis põhineb elektroonilistel veodokumentidel, peab ta taotlema pädevatelt tolliasutustelt luba kasutada elektroonilist veodokumenti tollideklaratsioonina, et suunata kaup liidu transiidiprotseduurile (lisateave: jaotis 3.9). Meritsi veetava kauba puhul paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamisel kehtib vabastus tagatise nõudest üksnes enne 1. maid 20

21 2016 välja antud lubade puhul (varasema protseduuri jätkuna). Kui luba on välja antud pärast seda kuupäeva, peab protseduuri pidaja esitama tagatise. Seda lihtsustust võib kasutada üksnes NCTSi ajakohastamise kuupäevani. Pärast seda kuupäeva peavad ettevõtjad kasutama NCTSi ja saavad selle lihtsustuse asendada: transiidi tavaprotseduuriga (IV osa) või vähendatud andmekoosseisuga tollideklaratsiooni kasutamisega, et suunata kaup liidu transiidiprotseduurile. Liidu transiidiprotseduur on vajaduse korral kohustuslik meritsi regulaarlaevaliinil veetava kauba puhul (täpsem teave regulaarlaevaliinide kohta on esitatud II osas). Mõlemat liiki transiidiprotseduuri võivad kasutada laevandusettevõtjad, kellel on regulaarlaevaliini luba ja kes (lisaks jaotises 2.1 esitatud üldtingimustele) vastavad jaotises või sätestatud tingimustele. Need protseduurid hõlmavad kaubamanifesti kasutamist transiidideklaratsioonina eraldi kaubaliikide kohta (paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamine meritsi veetavate kaupade puhul) või kõigi transiidile suunatud kaubaliikide kohta (elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine meritsi veetavate kaupade puhul). Transiidideklaratsioonina kasutatav kaubamanifest erineb põhimõtteliselt kaubanduslikust või koondsaadetise manifestist. Asjaomastel vedudel on laevandusettevõtja protseduuri pidaja, kes on kohustatud täitma transiidieeskirju ja kasutab kaubamanifesti transiididokumendina. Lähtesadam on lastimissadam ja sihtsadam lossimissadam. 21

22 XXIII. Tabelit jaotises muudetakse järgmiselt: Tähis T1 Liidu välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup T2F Liidu sisetransiidiprotseduurile suunatud kaup, mis viiakse erikorraga maksuterritooriumilt sellisesse liidu tolliterritooriumi ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 1. Seda tähist võib kasutada erikorraga maksuterritooriumi ja liidu tolliterritooriumi muu osa vahel liikuva liidu kauba puhul, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 2. TD C (sama mis T2L) Kaup, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib lennuettevõtja vastavale veokirjale tähise TD ja kasutatud protseduuri viite, transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime* Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud ja mille staatust saab tõendada X Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile * Sel juhul märgib laevandusettevõtja vastavasse veokirja või muusse asjakohasesse äridokumenti tähise TD ning kasutatud protseduuri viite, transiidideklaratsiooni viitenumbri ja kuupäeva ning selle välja andnud asutuse nime. NB! Transiidiprotseduuri eest ei vastuta laevandusettevõtja, vaid protseduuri pidaja, kes asjaomase transiidideklaratsiooni kauba väljumisel allkirjastas. XXIV. Jaotises esitatud vooskeemis Elektroonilisel manifestil põhineva liidu transiidiprotseduuri kasutamine meritsi veetava kauba puhul muudetakse tähise X määratlust järgmiselt: 22

23 X (liidu kaup, mille eksport on lõppenud ja väljaviimine kinnitatud ning mida ei suunata transiidiprotseduurile) XXV. Tabelit jaotises muudetakse järgmiselt: Tähis T1 T2F TF TD C (sama mis T2L) Liidu välistransiidiprotseduurile T1 suunatud kaup Liidu sisetransiidiprotseduurile suunatud kaup, mis viiakse erikorraga maksuterritooriumilt sellisesse liidu tolliterritooriumi ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 1. Seda tähist võib kasutada erikorraga maksuterritooriumi ja liidu tolliterritooriumi muu osa vahel liikuva liidu kauba puhul, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 2. Kaup, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib lennuettevõtja vastavale lennuveokirjale tähise TD ja kasutatud protseduuri viite, transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime* Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud ja mille staatust saab tõendada X Liidu kaup, mis eksporditakse ja mida ei suunata transiidiprotseduurile * Kui liitsaadetis sisaldab kaupa, mis juba on suunatud ametlikule transiidiprotseduurile (nt liidu transiidiprotseduur, TIR-märkmik, ATA-märkmik, NATO vorm 302 vms), märgistatakse see tähisega TD. Peale selle märgitakse igale saatelehele või muule veolepingut tõendavale äridokumendile tähis TD ja tegelikult rakendatava protseduuri viide ning transiididokumendi viitenumber, kuupäev ja lähtetolliasutuse nimi. 23

24 XXVI. Pärast jaotist 3.8 lisatakse jaotis 3.9: 3.9. Õhuteed pidi veetav kaup elektroonilise veodokumendi kasutamine transiidideklaratsioonina, et suunata kaup ühis- / liidu transiidiprotseduurile See jaotis jaguneb järgmiselt: sissejuhatus (jaotis 3.9.1) üldteave (jaotis 3.9.2) elektroonilise veodokumendi kasutamise luba (jaotis 3.9.3) elektroonilise veodokumendi kasutamise menetluseeskirjad (jaotis 3.9.4) Sissejuhatus Konventsiooni I liite art 55 lg 1 p h LTS art 233 lg 4 p e RA art-d 319 ja 320 Konventsiooni III liite lisad B6a ja A1a B-DADA lisad B ja RA lisa B Lennuettevõtjale võib anda loa kasutada ühis- / liidu transiidiprotseduuridele suunatud kaupade transiidideklaratsioonina elektroonilist veodokumenti. Luba elektroonilise veodokumendi kasutamiseks antakse lennuettevõtjatele, kes täidavad selle lihtsustuse kriteeriume. Oluline kriteerium on tagamine, et elektrooniline veodokument sisaldaks transiidideklaratsioonis nõutavaid andmeelemente ning et need andmeelemendid oleksid lähte- ja sihtkoha tolliasutustele kauba tollijärelevalveks ja protseduuri lõpetamiseks kättesaadavad. Nimetatud elemendid on esitatud konventsiooni III liite lisades B6a ja A1a ning delegeeritud määruse lisas B ja rakendusmääruse lisas B. See lihtsustus võib asendada elektroonilise manifesti kasutamist kauba suunamiseks ühis- / liidu transiidiprotseduurile (jaotis 3.6.3) Üldteave 24

25 LTS art 89 lg 8 p d Konventsiooni I liite art 13 lg 1 p a Tagatist pole vaja, kuna eeldatakse, et õhuvedu on turvaline ja veotingimused lähtelennujamast sihtlennujaamani täidetud, arvestamata õnnetuse võimalust. Kiirkullerid on kas lennuettevõtjad (kellele kehtivad lennuettevõtjate üldreeglid) või nende ettevõtjate kliendid. Kiirkulleritele ei kehti seoses elektroonilise veodokumendiga erinõudeid. Protseduuri pidaja on lennuettevõtja. Loas märgitakse peale- ja mahalaadimise lennujaamade tolliasutused liidu ja/või ühistransiidiprotseduuri riikides, kus luba kehtib. Pealelaadimise lennujaam on lähtelennujaam ja mahalaadimise lennujaam on sihtlennujaam. Tuleb märkida, et õhutransiidil võib kasutada ka transiidi tavadeklaratsiooni NCTSis (IV osa) Elektroonilise veodokumendi kasutamise luba LTS art 5 lg-d 31 ja 22 RA art 319 DA A lisa Konventsiooni I liite art-d 59 ja 111a Loa andmise korda on kirjeldatud jaotistes Taotlus tuleb esitada selle koha pädevale tolliasutusele, kus hoitakse taotleja tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav ning kus toimub vähemalt osa loaga hõlmatud tegevusest. ETTEVÕTJA Lennuettevõtja esitab taotluses eelkõige järgmise teabe: 1. Taotleja või tema EORI-number 3. 2 Vajaduse korral võib liidus kasutada muid kaubaveo viise, nagu määratletud liidu tolliseadustiku artiklites 226 ja EORI-number puudutab üksnes ELi. 25

26 2. Tolliküsimuste ja taotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning ka selle isiku nimi ja kontaktandmed, kes vastutab taotluse esitanud ettevõtte eest või kontrollib selle juhtimist. 3. Koht, kus hoitakse tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav. 4. Tollialase keskse raamatupidamise liik. 5. Koht, kus dokumentatsiooni säilitatakse. 6. Dokumentatsiooni liik. 7. Lähte- ja sihttolliasutus(ed). 8. Liidu / ühistransiidiprotseduuri riikide lennujaamade vaheliste lendude arv. 9. Vahendid, mille abil on andmeelemendid tolliasutustele lähte- ja sihtlennujaamas kättesaadavaks tehtud. Kui vahendid erinevad olenevalt tolliasutusest või riigist, tuleb kõik vahendid taotluses märkida. Eespool nimetatud teabe esitamine on kohustuslik liidus (delegeeritud määruse A lisa veerg 9f), aga seda võivad nõuda ka ühistransiidiprotseduuri riigid. Kriteeriumitele vastavust kontrollivad pädevad tolliasutused (jaotis 2.2). Samal ajal konsulteeritakse tolliasutustega, mis on taotluses märgitud lähte- ja sihttolliasutustena. Konsultatsioonimenetlust alustatakse kohe pärast taotluse aktsepteerimist ja see võib kesta kuni 45 päeva. Konsultatsioonimenetluseks kasutatakse liidu tolliseadustiku kohast tolliotsuste süsteemi, mida kohaldatakse üksnes liikmesriikides. Kui süsteemi pole võimalik kasutada või kui tegemist on ühistransiidiprotseduuri riikidega, edastatakse paberil konsultatsioonikiri koos taotluse koopiaga e-postiga. Kõigi riikide e-posti aadressid ja konsultatsioonikirja näidis on esitatud vastavalt lisades 8.9 ja Konsultatsioonimenetluse käigus peaks taotluse saanud asutus kontrollima järgmist: kas taotleja vastab loa andmise tingimustele ning eelkõige kas ja kuidas on võimalik teha transiidideklaratsioonina kasutatavas elektroonilises veodokumendis nõutavad andmeelemendid taotluse saanud tolliasutustele kättesaadavaks. 26

27 Konsultatsioonitaotluse kättesaamisel kontrollib taotluse saanud asutus enda andmete põhjal või koostöös teiste asutustega eelkõige teavet taotluse esitaja kohta, andmevahetussüsteemi kohta, kaubakontrolli koha kohta, selle kohta, kuidas lennuettevõtja oma tegevust haldab, ja vajaduse korral lennuettevõtja esindaja kohta. Kui esitatakse vastuväiteid, tuleb taotluse esitanud asutusi 45 päeva jooksul pärast taotluse esitamist teavitada liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi kaudu või kui seda pole võimalik kasutada või kui tegemist on ühistransiidiprotseduuri riigiga, siis e-posti teel sama kirjaga (lisa 8.10). Kui taotluse saanud asutus leiab, et taotluse esitaja ei korralda selle riigi lennujaamadesse regulaarselt lende, ei saa luba selle riigi lennujaamu hõlmata. Kui aga taotlus puudutab rohkem lennujaamu, võib loa anda, jättes välja lennujaamad, mille kohta taotluse saanud asutus on seisukohal, et tingimusi ei täideta. Kui taotluse saanud asutus teatab, et ei ole taotlusega nõus tingimuste täitmata jätmise tõttu, eelkõige tollialaste õigusaktide või maksusätete ränga või korduva rikkumise tõttu, põhjendab ta oma vastust ja esitab õigusnormid, millel seisukoht põhineb. Sellisel juhul taotluse esitamise koha riigi asutused luba ei anna ning teatavad selle põhjused lennuettevõtjale. Kui ettenähtud tähtaja jooksul vastuväiteid ei laeku, võib taotluse esitanud asutus eeldada, et kriteeriumid, mille asjus konsultatsiooni taotleti, on täidetud. Pärast konsultatsiooni, mille käigus vastuväiteid ei laekunud, kiidavad pädevad tolliasutused heaks ja annavad loa, mis hõlmab nii väljuvaid kui ka saabuvaid lende. Kui olemasolevale loale lisatakse uus lennujaam, peab loa omanik taotlema loa muutmist. Ta peaks märkima oma taotluses vahendid, mille abil tehakse elektroonilise veodokumendi andmed asjaomases lennujaamas tolliasutustele kättesaadavaks. Enne loa muutmist peaksid pädevad tolliasutused aga konsulteerima selle lennujaama tolliasutustega, et teada saada, kas nad on 27

28 kavandatava muudatusega nõus. Kui asutused, kellega konsulteeriti, kindlaks määratud tähtaja jooksul vastuväiteid ei esita, loetakse kavandatav muudatus heakskiidetuks ja luba muudetakse. Luba hõlmab üksnes loas märgitud lähte- ja sihttolliasutuste vahelisi transiitvedusid ning kehtib riikides, kus need asutused asuvad. Viide loale tuleb lisada elektroonilisele veodokumendile iga kord, kui transiitvedu alustatakse. See teave tuleb esitada juhul, kui seda ei saa tuletada muude andmeelementide, näiteks loa omaniku EORI-numbri või liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi põhjal. Loa järelevalve kohta vt jaotis 2.3. Loa tühistamise, kehtetuks tunnistamise või muutmise kohta vt jaotis 2.4. Kui lennuettevõtja soovib olemasolevale loale lisada või sellest välja jätta ühe või mitu lennujaama, taotleb ta loa muutmist. Loa peatamise kohta vt jaotis 2.5. Loa tühistamise, kehtetuks tunnistamise, muutmise, peatamise või peatamise lõppemise korral tuleb loas märgitud riikide pädevaid asutusi viivitamata teavitada, kasutades asutuste nimekirja lisas 8.9. Kuna luba kasutada elektroonilist veodokumenti transiidideklaratsioonina kehtib enam kui ühes riigis, võib loa järelevalveks või uuesti hindamiseks olla vaja konsulteerida teiste riikide tolliasutustega. Selleks konsultatsiooniks kasutatakse liidu tolliseadustiku kohast tolliotsuste süsteemi. Kui süsteemi pole võimalik kasutada või kui tegemist on ühistransiidiprotseduuri riikidega, saadetakse konsultatsioonitaotlused e- postiga lisas 8.10 esitatud kirja näidist kasutades asutustele, kes vastutavad konsultatsioonimenetluse eest ja kes on märgitud lisas 8.9. TOLL Luba sisaldab eelkõige järgmist teavet: 1. Number ja kuupäev. 28

29 2. Loa omanik või tema EORI-number. 3. Lähte- ja sihttolliasutus(ed). 4. Vahendid, mille abil tehakse andmeelemendid lähte- ja sihtlennujaama tollile kättesaadavaks. Kui vahendid erinevad olenevalt tolliasutusest või riigist, tuleb kõik vahendid loas märkida. 5. Lennuettevõtja kohustus teavitada lähte- ja sihttolliasutusi kõigist avastatud lahknevustest, eelkõige seoses transiidiprotseduuril oleva kauba liigi ja kogusega ning seoses muutustega, mis võivad luba mõjutada. 6. Lähte- ja sihttolliasutus(t)e ning lennuettevõtja vahelise teabevahetuse viis. Eespool nimetatud teabe esitamine on kohustuslik liidus (delegeeritud määruse A lisa veerg 9f), aga seda võivad nõuda ka ühistransiidiprotseduuri riigid. Kuigi pole kohustuslik määrata tähtaeg, mille jooksul elektroonilise veodokumendi andmed on lähtetolliasutusele enne kauba transiidiks vabastamist kättesaadavad, on kasulik see loale lisada. Liidus Rahvusvahelistele lennuettevõtjatele, kes on liidus registreeritud või kelle püsiv tegevuskoht on liidus, võidakse anda luba selle protseduuri kasutamiseks, kui nad täidavad vajalikke tingimusi Elektroonilise veodokumendi kasutamise menetluseeskirjad Elektroonilises veodokumendis nõutavad andmeelemendid RA art 320 RA B lisa Konventsiooni art 111b I liite Konventsiooni III liite A1a ja B6a lisad Elektrooniline veodokument on dokument, mille lennuettevõtja koostab enne lennuki väljumist (tuginedes veodokumendile, nagu lennuveokiri, manifest jne) ja milles kinnitatakse tegelikult lennukile laaditud kaupa. Transiidil kasutatakse seda dokumenti transiidideklaratsioonina, kui see sisaldab andmeelemente, mis 4 LTS art 5 lg-d 31 ja 32 29

30 on esitatud konventsiooni III liite B6a ja A1a lisades / delegeeritud määruse B lisas ja rakendusmääruse B lisas. Et tolliasutused saaksid määrata kauba staatuse, tuleb elektroonilises veodokumendis kaubanimetuse tasandil märkida üks järgmistest tähistest: Tähis Ühistransiit Liidu transiit T1 Välistransiidiprotseduurile Välistransiidiprotseduurile T1 T1 suunatud kaup suunatud kaup T2 Sisetransiidiprotseduurile T2 Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup suunatud kaup T2F Sisetransiidiprotseduurile T2 suunatud kaup Liidu sisetransiidiprotseduurile suunatud kaup, mis viiakse erikorraga maksuterritooriumilt sellisesse liidu tolliterritooriumi ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 1. Seda tähist võib kasutada erikorraga maksuterritooriumi ja liidu tolliterritooriumi muu osa vahel liikuva liidu kauba puhul, nagu osutatud delegeeritud määruse artikli 188 lõikes 2. C Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud (sama mis T2L) Liidu kaup, mida ei ole transiidiprotseduurile suunatud (sama mis T2L) 30

31 TD Juba transiidiprotseduuril olev kaup 5 Kaup, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel 6 X Eksporditav, konventsiooni I liite artikli 111 kohaldamise raames transiidiprotseduurile suunamata liidu kaup Eksporditav, liidu tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkti e kohaldamise raames transiidiprotseduurile suunamata liidu kaup Elektroonilist veodokumenti käsitletakse transiidideklaratsioonina üksnes siis, kui on märgitud vähemalt üks tähistest T1 või T2F. Kui kumbagi neist tähistest pole elektroonilises veodokumendis märgitud, siis võib seda elektroonilist veodokumenti olenemata teistest eespool nimetatud tähistest kasutada elektroonilise veodokumendina, aga mitte transiidideklaratsioonina. Näited tähiste kasutamise kohta: Näide 1 Liidu kaupa veetakse õhuteed pidi Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. Prantsusmaa Saksamaa tähis C elektroonilisel veodokumendil. Näide 2 Liidu kaup eksporditakse Iirimaalt kolmandasse riiki (Hiinasse). Iirimaal suunatakse kaup ekspordiprotseduurile, mis lõpetatakse, ja kauba väljaviimist kinnitatakse. Kaup veetakse õhuteed pidi Madalmaadesse, kus see liidust välja viiakse. Iirimaa Madalmaad Hiina tähis X Iirimaa ja Madalmaade vahelisel elektroonilisel veodokumendil. 5 Sel juhul märgib lennuettevõtja vastavale lennuveokirjale või muule asjakohasele äridokumendile ka tähise TD ja transiidideklaratsiooni viitenumbri. 6 Sellistel juhtudel märgib lennuettevõtja vastavale lennuveokirjale või muule asjakohasele äridokumendile tähise TD ja transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi viitenumbri ja väljastava asutuse nime. 31

32 Näide 3 Liiduväline kaup saabub kolmandast riigist (Kanadast) Tšehhi Vabariiki ja see veetakse õhuteed pidi Kreekasse. Kanada Tšehhi Vabariik Kreeka tähis T1 transiidideklaratsioonina kasutataval Tšehhi Vabariigi ja Kreeka vahelisel elektroonilisel veodokumendil. Näide 4 Liidu kaup lähetatakse Hispaaniast erikorraga maksuterritooriumile (Kanaari saartele). Variandid: 1. Hispaania erikorraga maksuterritoorium Kanaari saared tähis T2F transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil Hispaania erikorraga maksuterritoorium Kanaari saared tähis C elektroonilisel veodokumendil. Näide 5 Liidu kaupa veetakse kahe erikorraga maksuterritooriumi vahel samas liikmesriigis (Prantsusmaa: Guadeloupe ja Mayotte). Variandid: 1. Guadeloupe Mayotte tähis T2F transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil Guadeloupe Mayotte tähis C elektroonilisel veodokumendil 9. Näide 6 Liidu kaup veetakse õhuteed pidi erikorraga maksuterritooriumilt (Kanaari saartelt) Hispaaniasse ja seejärel mööda maanteed Portugali. Variandid: 1. Erikorraga maksuterritoorium (Kanaari saared) Hispaania Portugal tähis C või T2F erikorraga maksuterritooriumi ja Hispaania vahelisel elektroonilisel veodokumendil ning transiidi tavaprotseduur ( T2F NCTS, tagatisega) Hispaania ja Portugali vahel Erikorraga maksuterritoorium (Kanaari saared) Hispaania Portugal tähis T2F Kanaari saarte ja Hispaania vahelisel transiidideklaratsioonina 7 Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele 2. 8 Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele 1. 9 Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele 2. 32

33 kasutataval elektroonilisel veodokumendil ning transiidi tavaprotseduur ( T2F NCTS, tagatisega) Hispaania ja Portugali vahel 11. Näide 7 Liidu kaup veetakse õhuteed pidi erikorraga maksuterritooriumilt (Kanaari saartelt) Hispaaniasse ja seejärel õhuteed pidi Itaaliasse. Variandid: 1. Erikorraga maksuterritoorium (Kanaari saared) Hispaania Itaalia tähis C erikorraga maksuterritooriumi ja Hispaania vahelisel elektroonilisel veodokumendil ning tähis T2F Hispaania ja Itaalia vahelisel transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil Erikorraga maksuterritoorium (Kanaari saared) Hispaania Itaalia tähis T2F Kanaari saarte ja Hispaania vahelisel transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil ning tähis T2F Hispaania ja Itaalia vahelisel transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil 13. Näide 8 Liidu aktsiisikaup 14 eksporditakse liidust ühistransiidiprotseduuri riiki (Šveitsi). Portugalis suunatakse kaup ekspordiprotseduurile, mis lõpetatakse, ja kauba väljaviimist kinnitatakse. Kaup suunatakse välistransiidiprotseduurile ja veetakse õhuteed pidi Austriasse, kus alustatakse kauba maanteed mööda vedamist ühistransiidiprotseduuri riiki. Portugal Austria Šveits tähis T1 transiidideklaratsioonina kasutataval Portugali ja Austria vahelisel elektroonilisel veodokumendil. Seejärel suunatakse kaup transiidi tavaprotseduurile ( T1 NCTS, tagatisega) sihtkohaga Šveitsis. Näide 9 Liidu aktsiisikaup 15 eksporditakse Itaaliast kolmandasse riiki (Indiasse). Roomas (Itaalias) suunatakse kaup ekspordiprotseduurile, mis lõpetatakse, ja kauba väljaviimist kinnitatakse. Kaup veetakse õhuteed pidi Malpensasse (Itaalias), kus see liidust välja viiakse. 11 Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele Vastavalt delegeeritud määruse artikli 188 lõikele Nõukogu 16. detsembri aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ) artikli 1 lõike 1 tähenduses (ELT L 9/12, ). 15 Nõukogu 16. detsembri aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ) artikli 1 lõike 1 tähenduses (ELT L 9/12, ). 33

34 Rooma Malpensa India tähis X Rooma ja Malpensa vahelisel elektroonilisel veodokumendil. Näide 10 Liidu aktsiisikaup 16 veetakse õhuteed pidi Rumeeniast Belgiasse. Kaubale kohaldatakse aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis aktsiisi peatamise korda. Rumeenia Belgia tähis C elektroonilisel veodokumendil. Näide 11 Liidu kaup eksporditakse kolmandasse riiki (Valgevenesse). Taanis suunatakse kaup ekspordiprotseduurile, mis lõpetatakse, kauba väljaviimist kinnitatakse ning alustatakse TIR-protseduuri. Kaup veetakse õhuteed pidi Poola. Poolast liigub kaup maanteed mööda TIR-protseduuri alusel edasi Valgevenesse. Taani Poola Valgevene tähis TD Taani ja Poola vahelisel elektroonilisel veodokumendil. Sihtkohaga Valgevenes kaasneb TIRprotseduur. Näide 12 Liidu kaup eksporditakse ühistransiidiprotseduuri riiki (Serbiasse). Ungaris suunatakse kaup ekspordiprotseduurile, mis lõpetatakse, ja kauba väljaviimist kinnitatakse. Seejärel veetakse kaup õhuteed pidi Serbiasse. Variandid: 1. Ungari Serbia tähis X elektroonilisel veodokumendil. 2. Ungari Serbia --> tähis T2 transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil. Näide 13 Liiduvälist kaupa veetakse Rootsi ja ühistransiidiprotseduuri riigi (Norra) vahel. Rootsi Norra tähis T1 transiidideklaratsioonina kasutataval elektroonilisel veodokumendil. Näide 14 Liidu kaupa veetakse Itaalia ja Prantsusmaa vahel läbi ühistransiidiprotseduuri riigi (Šveitsi) sama elektroonilise veodokumendi alusel ilma ümberlaadimiseta. 16 Nõukogu 16. detsembri aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ) artikli 1 lõike 1 tähenduses (ELT L 9/12, ). 34

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

Microsoft Word - TIR-kon

Microsoft Word - TIR-kon 1 TIR-KONVENTSIOON TIR-KONVENTSIOONI PÕHITEKST, 1975 (SEALHULGAS SELGITAVAD MÄRKUSED JA KOMMENTAARID) Täiendused seisuga: 01.01.2012 TIR-MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO KONVENTSIOON (TIR-KONVENTSIOON,

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem