Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend"

Väljavõte

1 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga ) (Seisuga muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid Üldist Mõisted Liiduvälise kauba toimetamine vee- või õhusõidukile Liidu kauba toimetamine vee- või õhusõidukile Varude teate esitamine süsteemis Complex Varude teadet ei esitata Varude deklareerimine ekspordi tolliprotseduurile Varude toimetamine vee- või õhusõiduki pardalt liidu tolliterritooriumile Kaasavõetava varu maksustamise erisused Maksuvabastused Veterinaarkontroll Õigusaktid Varude toimetamist õhu- või veesõidukile reguleerivad järgmised õigusaktid: Rahandusministri a. määrus nr 38 Varude tolliformaalsused (edaspidi RM määrus 38); Liidu tolliseadustik (Nõukogu määrus nr 952/2013 edaspidi LTS); Liidu tolliseadustikku täiendavad sätted (Komisjoni delegeeritud määrus nr 2015/2446 edaspidi DA); Liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjad (Komisjoni rakendusmäärus nr 2015/2447 edaspidi RA) Tolliseadus (edaspidi TS); Käibemaksuseadus (edaspidi KMS); Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (edaspidi ATKEAS); Pakendiaktsiisi seadus; Pakendiseadus; Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus; Rahandusministri a. määrus nr 37 Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks. 2. Üldist

2 RM määrust 38 rakendatakse tolliformaalsuste teostamisel kaasavõetava varu, tarbevaru, varuosa ja lisavarustuse suhtes, mis on rahvusvahelisi reise teostaval veevõi õhusõidukil kas teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) või liiduvälisest riigist saabumisel või mis toimetatakse vee- või õhusõidukile Eestis viibimise ajal Varude teade esitatakse RM määrusega nr 38 ettenähtud korras kaubale, mis toimetatakse vee- või õhusõidukile varudena maksuseaduste kohaselt maksuvabalt, olenemata vee- või õhusõiduki sihtkohast, kusjuures varude teate esitamine loetakse LTS art 269 lg 3 kohaseks ekspordideklaratsiooniga seotud formaalsusteks RM määrust 38 ei rakendata järgmistel juhtudel: 1) kaup toimetatakse ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatavatele vee- või õhusõidukile; 2) vee- või õhusõiduki lähte- ja sihtkoht asuvad Eestis (nt mandri ja saarte vahel liikuvad praamid ja kalalaevad, mis välisriigis randumata sõidavad ka väljaspool Eesti territoriaalvett); 3) rahvusvahelisi reise teostav vee- või õhusõiduk ei asu varustamise ajal Eestis. Liidu kaubale, mis toimetatakse teises liikmesriigis (nt Lätis, Soomes) asuva vee- või õhusõiduki pardale käibemaksu- või aktsiisivabalt varudeks, esitatakse ekspordi tollideklaratsioon. Ekspordi tollideklaratsioonile märgitakse deklaratsiooni liigiks CO (sihtriigi QR korral) või EX (sihtriigi QS korral) ning tolliprotseduuri lisakoodiks 6VL (varuosad ja lisavarustus) või F61 (tarbe- ja kaasavõetavad varud). Sihtriigi koodiks märgitakse: QR kui varud toimetatakse teise liikmesriiki suunduvale vee- või õhusõiduki pardale; QS - kui varud toimetatakse liiduvälisesse riiki suunduvale vee- või õhusõiduki pardale. NB! Kütusele, mis toimetatakse tarbevaruks teises liikmesriigis asuva vee- või õhusõiduki pardale, esitatakse samuti ekspordi tollideklaratsioon, kuna kütus toimetatakse käibemaksuvabalt, kuid ei kohaldu aktsiisivabastus ATKEAS 26 lg 1 punkti 7 alusel. Liiduvälisele kaubale, mis toimetatakse teises liikmesriigis (nt Lätis, Soomes) asuva vee- või õhusõiduki pardale maksuvabadeks varudeks, esitatakse tollialastes õigusaktides ettenähtud juhtudel eriprotseduuri lõpetamiseks reekspordi deklaratsioon. Reekspordi deklaratsioonile märgitakse deklaratsiooni liigiks EX ning protseduuri lisakood 6VL (varuosad ja lisavarustus) või F61 (tarbe- ja kaasavõetavad varud). Sihtriigi koodiks märgitakse alati QS. Liiduväline kaup toimetatakse teises liikmesriigis asuva vee- või õhusõiduki pardale varudeks üldjuhul transiidi protseduuriga. Erijuhtudel võib kauba toimetada tollialastes õigusaktides ettenähtud korras ilma transiidi protseduurita, s.t eriprotseduuri raames (LTS art 219, DA art 179, RA art 267). Näiteks võib kaup liikuda tolliladustamise protseduuri raames tollilaopidaja vastutusel tingimusel, et reekspordi deklaratsiooni esitab laopidaja ise ning laopidaja poolt peetav laoarvestus on tolli poolt heaks kiidetud. Kaup kantakse laoarvestusest maha pärast kauba varudeks üleandmist ning kauba liidu tolliterritooriumilt väljumisformaalsuste lõpetamist.

3 3 Varude toimetamisel liiduvälises riigis (nt Venemaa) asuvale vee- või õhusõidukile, ei erine varude tolliformaalsused muu kauba ekspordi/reekspordi tolliformaalsustest. 3. Mõisted Varud tarbevaru, kaasavõetav varu, varuosa ja lisavarustus. Tarbevaru vee- või õhusõidukis kohapeal reisi ajal tarbimiseks vajalik kaup (v.a kaasavõetav varu, varuosa ja lisavarustus), mis on vajalik sõiduki sihtpunkti jõudmiseks ja mis sihtpunkti jõudes on täielikult või osaliselt ära kasutatud (nt kütus, toit, reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup). Kaasavõetav varu vee- või õhusõiduki pardalt kaasavõtmiseks ette nähtud kaup, mis on reisijatele (s.h meeskonnaliikmetele) pardal asuvas kaupluses müümiseks (nt alkohol, tubakatooted, kosmeetikatarbed, jne) või pardal tasuta jagamiseks (nt ajalehed, brošüürid, jne). Varuosa vee- või õhusõidukile veetav tarvik, mis on ette nähtud sõiduki remontimiseks (nt mootori osad, värvid, korrosioonitõrjevahendid jms). Lisavarustus reisijatele ja meeskonnaliikmetele vee- või õhusõiduki pardal tarbimiseks ette nähtud kaup, mille kasutusaeg on pikem, kui üks reis (nt tööriided, jalatsid, kajutite voodipesu, nõud, jms). Varustaja isik, kes toimetab või korraldab varude toimetamist vee- või õhusõiduki pardale. Varude teade varustaja poolt tollile elektroonilise andmetöötlussüsteemi (edaspidi süsteem Complex) vahendusel saadetav teade, millega varustaja annab teada, millal ta hakkab varusid õhu- või veesõidukile laadima või millal laadimine toimus. 4. Liiduvälise kauba toimetamine vee- või õhusõidukile 4.1. Kaasavõetav varu toimetatakse vee- või õhusõidukile järgmiselt: 1) liikmesriikidevahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel ja selle käitajale üleandmisel kasutatakse kaubaveo saatedokumenti, kusjuures kaubale rakendatakse eelnevalt vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri; 2) liiduvälisesse riiki suunduva vee- või õhusõiduki pardale toimetamine toimub transiidi tolliprotseduuriga, liikumisel eriprotseduuri raames vastavalt LTS artiklile 219 või vabatsoonist samas tsoonis asuvale vee- või õhusõidukile kaubaveo saatedokumendiga. Varude üleandmisel vee- või õhusõiduki käitajale kasutatakse kaubaveo saatedokumenti Tarbevaru, varuosa ja lisavarustuse vee- või õhusõiduki pardale (s.h remondis olevale sõidukile) toimetamine toimub transiidi protseduuriga, liikumisel eriprotseduuri raames vastavalt LTS artiklile 219 (s.o tollilaopidaja või seestöötlemise loa omaniku vastutusel) või vabatsoonist samas tsoonis asuvale vee- või õhusõidukile kaubaveo saatedokumendiga. Varude üleandmisel vee- või õhusõiduki käitajale kasutatakse kaubaveo saatedokumenti.

4 Liiduvälisele kaubale rakendatud tolliprotseduuri või ajutise ladustamise lõpetamisel on aluseks kaubaveo saatedokument, millel kapteni või tema poolt volitatud isiku allkiri ja pitsati olemasolul selle jäljend. Kui kauba vedu toimus veevõi õhusõiduki pardale transiidi tolliprotseduuriga, peavad kapteni või tema poolt volitatud isiku märked olema ka transiidi saatedokumendil Transiidiprotseduurile suunatud vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude transiitveo lõpetamine infosüsteemis NCTS toimub järgnevalt: Kauba ja transiidi saatedokumendi esitamisel sihttolliasutusele (edaspidi STA) ametnik: 1) valib Lõpetamise deklaratsioonide loendist vastava transiidideklaratsiooni; 2) sisestab saabumise aktsepteerimiseks vajalikud andmed vastavalt NCTS-süsteemi kasutamise juhendile ja aktsepteerib saabumise; 3) riskianalüüsist lähtuvalt teostab STA-le esitatud kauba kontrolli; 4) seejärel katkestab kõnesoleva transiidideklaratsiooni menetlemise süsteemis NCTS ning annab varustajale loa kauba toimetamiseks vee- või õhusõiduki pardale; 5) informeerib varustajat, et transiitveo lõpetamiseks peab ta koheselt pärast varude vee- või õhusõiduki käitajale üleandmist STA-sse tagasi pöörduma ning esitama transiidi saatedokumendi, millel on kauba vastuvõtmist kinnitava kapteni või tema volitatud isiku allkiri ja pitsati olemasolul selle jäljend; 6) kui kauba vastuvõtmist on kinnitanud vee- või õhusõiduki kapten või tema volitatud esindaja oma allkirja ja pitsati olemasolul selle jäljendiga transiidi saatedokumendil ja see esitatakse transiitveo saabumise aktsepteerinud STA-le, jätkab ametnik transiitveo lõpetamise andmete sisestamist süsteemi NCTS: a) valib vastava transiidideklaratsiooni loendist Lõpetamise deklaratsioonid ; b) järgnevaks tollitoiminguks märgitakse LAEV või LENNUK ja järgmise dokumendi viitesse märgitakse vee- või õhusõiduki identifitseerimise andmed (vastavalt laeva nimi või lennunumber); c) transiitveo lõpetamine: kui avastatakse erinevused STA-le esitatud transiidi saatedokumentides ja kapteni poolt vastuvõetud kaubakogustes, märgib süsteemi erinevused vastavalt NCTS-süsteemi kasutamise juhendile ja lõpetab transiitveo; kui vee- või õhusõiduki kapten või tema esindaja on kinnitanud vaid osalist kauba vastuvõtmist, lõpetab STA transiitveo pärast varudeks vastu võtmata kauba suunamist järgmisele tolliprotseduurile (näiteks tolliladustamisele). Sellisel juhul transiitvedu lõpetatakse kahe järgneva tolliprotseduuriga. 5. Liidu kauba toimetamine vee- või õhusõidukile 5.1. Varude vee- või õhusõiduki pardale (s.h remondis olevale sõidukile) toimetamisel ja selle käitajale üleandmisel kasutatakse kaubaveo saatedokumenti Kui põllumajandustoodetele või -saadustele taotletakse eksporditoetust, kohaldatakse vee- või õhusõiduki korral tarbevarule ekspordi tolliprotseduuri ja varude teadet ei esitata.

5 5 6. Varude teate esitamine süsteemis Complex 6.1. Veesõiduki pardale tarbe- või kaasavõetavaks varuks ATKEAS kohaselt kütuse, alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel peab varustaja esitama tollile süsteemi Complex vahendusel varude teate käesoleva juhendi punktis 6.6. nimetatud andmetega vähemalt üks tund enne varude veesõiduki käitajale üleandmist ning varude teade esitatakse ühe saaja kohta. Ettevõtja majandustegevust arvestades võib toll varude teate esitamise tähtaega lühendada kuni 15 minutini tingimusel, et tollijärelevalve on tagatud. Mittetähtaegse varude teate esitamise korral on tollil õigus varude laadimise algusaega muuta etteteatamiseks ettenähtud aja ulatuses (nt kui varude teade esitati kell laadimise algusajaga 15.30, on tollil õigus laadimise alguseks määrata uus aeg, kuid mitte hilisem, kui 16.00) Kui veesõidukile toimetatakse muud kaupa, s.t mitte kütust, alkoholi ega tubakatooteid, esitab varustaja varude teate pärast varude veesõiduki käitajale üleandmist, kusjuures jooksva kalendrikuu andmed peavad olema esitatud süsteemi Complex hiljemalt järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks. Õhusõiduki korral esitab varustaja varude teate alati pärast varude õhusõiduki käitajale üleandmist, kusjuures rakendub analoogne kohustus - jooksva kalendrikuu andmed peavad olema esitatud süsteemi Complex hiljemalt järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks. Varude teate võib käesolevas punktis nimetatud juhul esitada näiteks koondina (edaspidi koondteade) möödunud perioodi varustamiste kohta. Varustajatel on soovitav esitada igakuised koondteated laevade/lennukite lõikes Varude teate esitamisel omistab süsteem Complex sellele viitenumbri. Kui varude teade esitatakse enne varude laadimist veesõiduki pardale (s.o käesoleva juhendi punktis 6.1. nimetatud juhul), märgitakse enne kauba veesõidukile lähetamist nimetatud viitenumber kaubaveo saatedokumendile, mille alusel toimub varude toimetamine veesõiduki pardale. Muudel juhtudel nimetatud märget kaubaveo saatedokumendile tagantjärgi ei tehta Kui on ette esitatud varude teade (s.o käesoleva juhendi punktis 6.1. nimetatud juhul) ja pärast varude teate esitamist muutusid varustamisega seotud asjaolud, mille tõttu varustamist ei toimu, esitab varude teate esitanud isik kolme tööpäeva jooksul asjaolude ilmnemisest arvates süsteemis Complex taotluse varude teate tühistamiseks. Uue varude teate esitamisel tuleb arvestada käesoleva juhendi punktis 6.1. ettenähtud tähtaega. Tühistamistaotluse aktsepteerib süsteem Complex automaatselt ning ametnik protsessi ei sekku Kui ette esitatud varude teatel (s.o käesoleva juhendi punktis 6.1. nimetatud juhul) muutuvad kauba koguse ja väärtusega seotud andmed pärast varude veesõiduki käitajale üleandmist (nt kapten võtab vastu väiksema koguse kaupa vms), peab varustaja esitatud varude teadet järgmise kolme tööpäeva jooksul korrigeerima ja lisama süsteemis Complex korrigeeritud varude teatele lisadokumendina tegelike andmetega kaubaveo saatedokumendi, millel on kapteni või tema poolt volitatud isiku märked. Varude teadet saab korrigeerida pärast selle olekusse Varude teade vastu võetud jõudmist.

6 Varude teate täitmisel süsteemis Complex arvestatakse varude teate täitmisele kehtestatud erisusi: 1) lahter 1 - deklaratsiooni liigiks valitakse CO (sihtriigi QR korral) või EX (sihtriigi QS korral) ja profiiliks V ; 2) lahter 2A-G - kaubasaatja andmed. Märgitakse varustaja EORI number; 3) lahter 6 - pakkeüksuste koguarv; 4) lahter 17A - sihtriik. Sihtriigi koodiks märgitakse: QR kui varud toimetatakse teise liikmesriiki suunduvale vee- või õhusõiduki pardale; QS kui varud toimetatakse liiduvälisesse riiki suunduvale vee- või õhusõiduki pardale. Kui sihtriik ei ole varude teate esitamise hetkel teada, võib sihtriigi koodiks märkida QS ; 5) lahter 18 transpordivahendi number lähetamisel. Märgitakse transpordivahendi number, millega varusid vee- või õhusõidukile toimetatakse või toimetati; 6) lahter 21A - transpordivahend piiriületamisel. Märgitakse andmed selle veevõi õhusõiduki kohta, mida varustatakse või varustati. Veesõiduki korral märgitakse 7-kohaline laeva IMO number ja seejärel laeva nimi. Kui veesõidukil IMO number puudub, kasutatakse IMO numbri asemel 7-kohalist koodi järgmiselt: a) rahvusvahelisi reise teostaval kaitsejõududele kuuluval veesõidukil ning seejärel laeva registreerimisnumber, nimi ja liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (Maritime Mobile Service Identity, edaspidi MMSI); b) rahvusvahelisi reise teostaval kalalaeval ning seejärel laeva registreerimisnumber, nimi ja MMSI; c) rahvusvahelisi reise teostaval reisilaeval, mille kogumahtuvus on alla 100 GT ning seejärel laeva registreerimisnumber, nimi ja MMSI; d) rahvusvahelisi reise teostaval kaubalaeval, mille kogumahutavus on alla 300 GT ning seejärel laeva registreerimisnumber, nimi ja MMSI. Õhusõiduki korral märgitakse sõltuvalt koondteate sisust kas lennufirma nimi või sõna Lennuk ; 7) lahter 22B - valuuta summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Euroopa Keskpanga konverteeritava valuuta lühend. Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel; 8) lahter 25A - piiri transpordiliik. Märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood, mille pardal varud Eestist välja viiakse ehk mida varustati; 9) lahter 30 - kauba asukoha andmed. Märgitakse täpne asukoht, kus toimub varude üleandmine vee- või õhusõiduki käitajale. Lahtritesse 30A-E märgitakse sadama või lennujaama aadress, lahtrisse 30H märgitakse tolliasutus, mille piirkonnas asub nimetatud sadam või lennujaam, lahtrisse 30G märgitakse asukoha viisiks X muu ning lahtris 30F täpsustatakse veevõi õhusõiduki konkreetne asukoht (nt Muuga sadama kai nr 2; Muuga reidi

7 7 piirkond C vms). Koondteate korral võib lahtris 30F kasutada üldnimetusi (nt Eesti sadamad); 10) lahter 99C - varude laadimise algus. Märgitakse laadimise alguse kuupäev ning aktsiisikauba korral märgitakse veesõidukile aktsiisikauba laadimise eeldatav kellaaeg. Laadimise kestvuseks arvestab süsteem automaatselt ühe tunni. Kui varude teade esitatakse möödunud perioodi kohta koondteatena, märgitakse eelmise kuu esimese laadimise toimumise kuupäev (nt koondteade esitatakse juulikuu varustamiste kohta, kusjuures esimene varustamine toimus juulikuus Sellisel juhul märgitakse laadimise alguseks ); 11) lahter 31 - pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on võimalik kaupa identifitseerida; 12) lahter 33 - kaubakood. ATKEASe kohaselt kütuse, alkoholi ja tubakatoodete ning varuosa ja lisavarustuse korral märgitakse kombineeritud nomenklatuuri (KN) alamrubriik. Muu tarbe- ja kaasavõetava varu korral võib kasutada kauba tariifse klassifikatsiooni asemel järgmisi koode: a) KN gruppidesse 1 24 kuuluva kauba puhul ; b) KN gruppi 27 kuuluva kauba puhul ; c) KN teistesse gruppidesse kuuluvate kaupade puhul Kui varuosade saadetis koosneb mitmetest eri tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvatest kaupadest, võib eelneval tolli loal klassifitseerida kaubad kõrgeima imporditollimaksumääraga maksustava kauba tariifse klassifikatsiooni järgi tingimusel, et tegemist ei ole strateegilise kaubaga; 13) lahter 37B - eelnev protseduur. Märgitakse protseduuri kahekohaline kood, kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolliprotseduurile. Kui seestöötlemisel olnud kaup ladustati tollilaos, siis kauba tollilaost väljavõtmisel märgitakse eelneva protseduuri koodiks 51, mis tähendab, et eelnev protseduur oli seestöötlemine (mitte tolliladustamine). Eestis aktsiislaost võetavate varude korral peab märkima eelneva protseduuri koodiks 45 ; 14) lahter 37C - protseduuri lisakood. Kaasavõetava ja tarbevaru korral märgitakse lisakoodiks F61 ning lisavarustuse ja varuosa korral märgitakse lisakoodiks 6VL ; 15) lahter 38 - netomass; 16) lahter 40 - eelnev dokument. Kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolliprotseduurile, märgitakse eelneva tollideklaratsiooni number. Seestöötlemisel olnud kauba korral, mis ladustati tollilaos, märgitakse teate esitamisel eelnevaks dokumendiks seestöötlemise tollideklaratsiooni number. Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost täidetakse lahtrid 40A 40D järgmiselt: 40A märgitakse Z 40B märgitakse 787 Saateleht 40C märgitakse SADHES süsteemis esitatud A-saatelehe number (SNR saatelehe unikaalne number) 40E märgitakse SADHES süsteemis esitatud A-saatelehe kauba järjekorra number 40D märgitakse SADHES süsteemis esitatud A-saatelehe kuupäev; 17) lahter 42 - kauba hind; 18) lahter 44 - lisadokumendid. Märgitakse kaubaveo saatedokumendi kood ja number, millega varud vee- või õhusõidukile toimetatakse. Varude korral, millel on liiduvälise kauba tollistaatus, märgitakse kaubaveo saatedokumendi

8 8 koodiks 4024 ja liidu kauba tollistaatuse korral koodiks Kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolli luba nõudvale tolliprotseduurile, märgitakse loa number. Täiendavalt märgitakse eriloa, litsentsi vms lisadokumendi liik ja number, kui kauba Eestist väljatoimetamiseks on see nõutav. Seestöötlemise protseduuri lõpetamisel märgitakse seestöötlemise loa number. Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost märgitakse aktsiisilaopidaja selle tegevuskoha number, millest aktsiisikaup lähetati ning number näidatakse kujul Y EE. Aktsiisikauba korral märgitakse lahtrisse 44AA lisadokumendi liik vahemikust , millele vastab deklareeritud kaup vastavalt ATKEASele. Lahtri täitmine on kohustuslik, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik üheselt määrata, mis tootega on ATKEASe mõistes tegemist (vt Aktsiisikauba tollivormistusel nõutavad lisadokumendid). Lahtrisse 44AB Viide võib märkida puudub ning lahtrisse 44AC varude teate esitamise kuupäeva. Aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost märgitakse SADHES süsteemis esitatud A-saatelehe andmed lahtrisse 40 ning lisadokumendina (C651- Haldus-saatedokument) täiendavalt lahtris 44 selle andmeid ei kajastata; 19) lahter 46 - statistiline väärtus. Kauba väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega; 20) lahter 49 - lao kood. Märgitakse tolli poolt laole omistatud registreerimiskood juhul, kui varud lähetatakse tollilaost (ei olnud eelnevalt seestöötlemisel), aktsiisilaost või maksulaost; 21) lahter 54 - varude teate esitaja andmed. Märgitakse teate esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja teate esitamise koht Nõuetekohase varude teate esitamisel süsteem Complex registreerib selle, omistades varude teatele tolli viitenumbri. Varude teate korrektset esitamist näitab olek Esitatud". Edasi suunatakse ette esitatud varude teade olekusse Kontrollimisel, jäädes sellesse staatusesse kuni varude laadimisaja lõpuni. Peale laadimisaja lõppu läheb varude teade olekusse Varude teade vastu võetud Õigeaegse varude teate esitamisel on selle olek Kontrollimisel varustajale informatsiooniks, et varustamine võib toimuda teatel märgitud ajal. Kui varude teade esitati ettenähtust hiljem, s.t ei esitatud vähemalt üks tund enne veesõidukile kütuse, alkoholi või tubakatoodete üleandmist, peab varustaja süsteemis Complex jälgima, ega toll ei ole varude laadimisaja algust edasi lükanud Varude teate esitamisel asendustoiminguid ei rakendata. Kui süsteem Complex ei ole töökorras, s.t süsteemi Complex kaudu varude teadet esitada ei ole võimalik ettenähtud tähtajal, esitatakse varude teade esimesel võimalusel süsteemi taaskäivitamisel. 7. Varude teadet ei esitata Varude teadet ei esitata, kui liikmesriikidevahelisi reise teostavale vee- või õhusõiduki pardale toimetatakse kaasavõetavat varu ning vee- või õhusõiduki sihtkoht Eestist väljumisel ei asu eriterritooriumil.

9 9 8. Varude deklareerimine ekspordi tolliprotseduurile 8.1. Käesoleva juhendi punktis 5.2 nimetatud juhul tollideklaratsiooni andmed sisestatakse süsteemi Complex enne, kui varusid hakatakse vee- või õhusõidukile toimetama Kaasavõetav ja tarbevaru ei nõua ekspordilitsentsi. Juhul kui on tegemist kaubaga, mille puhul süsteem Complex küsib ekspordilitsentsi, siis lisadokumentidesse tuleb märkida kood "X001" ja kirjutada "varud, litsentsi pole vaja" Kui varudele rakendatakse ekspordi tolliprotseduuri, siis varude teadet ei esitata. 9. Varude toimetamine vee- või õhusõiduki pardalt liidu tolliterritooriumile 9.1. Liiduvälisest riigist liidu tolliterritooriumile saabunud vee- või õhusõiduki pardalt maale toodud varusid käsitatakse liiduvälise kaubana Liikmesriikidevahelisi reise (k.a eriterritooriumilt) tegeva vee- või õhusõiduki pardalt maale toodud kaasavõetavaid varusid käsitatakse liidu kaubana ning tarbevarusid, varuosi ja lisavarustust liiduvälise kaubana. Liiduvälise kauba tagasitoomisel rakendatakse sellele ettenähtud tolliprotseduuri Liiduvälisest riigist toodud kaasavõetavate varude toimetamine reisijate või meeskonnaliikmete poolt vee- või õhusõiduki pardalt maale toimub vastavalt tollialastes õigusaktides kehtestatud reisijate tollieeskirjadele Juhul kui veesõiduk teostab reise ainult teatud hooaegadel, siis hooaja lõpetamisel varudele on lubatud panna tollitõkend ja jätta neid pardale järgmise hooaja alguseni Veesõiduki tuletõrje- ja päästevahendid, mille perioodiline kontroll on kohustuslik vastavalt rahvusvahelisele konventsioonile inimelude ohutusest merel (SOLAS), võib Eesti territooriumile toomisel nende hooldamise eesmärgil deklareerida ajutise impordi tolliprotseduurile ka suuliselt (LTS 158 lg 2, DA art 136 lg 1 punkt l). Tuletõrje- ja päästevahenditena on käsitatavad näiteks päästeparved, - rõngad ja -vestid, termokostüümid ja erinevad kaitseülikonnad, tulekustutid ja tõrjevoolikud, hingamisaparaadid, balloonid, hüdrostaadid, evakuatsiooni süsteemid, lootsiredelid ning trapid, jne. Lisaks võib tolli loal suuliselt deklareerida ajutise impordi tolliprotseduurile veesõiduki varuosi (näiteks mootorite või seadmete detailid jne), mis toimetatakse Eesti territooriumile reisi teostava veesõiduki pardalt nende kiireloomulise hooldamise või remondi eesmärgil. Nimetatud kauba suulisel deklareerimisel juhindutakse ajutise impordi tolliprotseduuri juhistest Varudena ei käsitleta kaupa ehk jäätmeid, mis antakse üle vahetult vee- või õhusõiduki käitaja poolt jäätmekäitlusettevõtjale. 10. Kaasavõetava varu maksustamise erisused

10 Kaasavõetavat varu, mis toimetatakse Eestist vahetult eriterritooriumile suunduvale vee- või õhusõidukile, ei maksustata käibemaksu ega aktsiisiga Punktis nimetatud kaasavõetava varu müümiseks vee- või õhusõiduki pardal, kui reis ei kulge enam läbi eriterritooriumi, tuleb kaup eelnevalt deklareerida protseduuri koodiga 49xx ning tasuda käibemaks ja aktsiis. 11. Maksuvabastused KMS kohaselt on käibemaksumäär null protsenti järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest: rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva (sh remondis oleva laeva), välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatava merelaeva, varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidu vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup (KMS 15 lg 3 p 3); peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidusisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup (KMS 15 lg 3 p 4) ATKEAS kohaselt on aktsiisist vabastatud järgmised aktsiisikaubad: alkohol ja tubakatooted, mida tarbitakse ärilisel eesmärgil käitatava õhusõiduki või laeva pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal, välja arvatud kaasamüüdav kaup (ATKEAS 27 lg 1 p 18¹); alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost Eestist liiduvälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale (ATKEAS 26 lg 1 p 3¹); kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil käitatavas tsiviilõhusõidukis ja riiklikus õhusõidukis õhus navigeerimiseks, sealhulgas kütus, mida kasutatakse nimetatud õhusõidukites hooldus- ja remonttööl (ATKEAS 27 lg 1 p 19) ja varustatav õhusõiduk asub Eestis (ATKEAS 26 lg 1 p 7); kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit sõitvas laevas navigeerimiseks ning hooldus- ja remonttöödel (ATKEAS 27 lg 1 p 22¹) ja varustatav laev asub Eestis (ATKEAS 26 lg 1 p 7) Pakendiaktsiisi seaduse 8 lg 2 punkti 4 kohaselt on aktsiisist vabastatud pakend, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks Pakendiseaduse 21 lg 4 1 punkti 2 kohaselt ei kehtestata tagatisraha pakendile, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks TS 47 lg 1 kohaselt on imporditollimaksudest vabastatud liikmesriikidevahelist reisi teostatavale vee- ja õhusõidukile toimetatav tarbevaru.

11 Veterinaarkontroll Kui veterinaarkontrolli tulemusena keelatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist, on lubatud toimetada kaupa liiduvälisest riigist rahvusvahelisi reise teostava veesõiduki varustamiseks tingimusel, et: a) kaubasaadetis pärineb sellisest liiduvälisest riigist, kust kaubasaadetises sisalduvate mittenõuetekohaste loomsete saaduste import Euroopa Liitu on lubatud; b) kaubal on kaasas sertifikaat ja veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument, mis lubavad väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi reise teostava veesõiduki varustamist imporditavate mittenõuetekohaste loomsete saadustega Kui mittenõuetekohase kauba toimetamisega väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi reise teostava veesõiduki varustamisega võib kaasneda oht inimese tervisele, võib veterinaarjärelevalve ametnik teha otsuse selle kohta, et kaubasaadetist ei lubata toimetada väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi reise teostava veesõiduki varustamiseks (loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus 39-40).

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Väljumismanifesti teenused

Väljumismanifesti teenused Väljumismanifesti teenused Sisukord 1 Sissejuhatus...2 1.1 Mõisted ja lühendid...3 1.2 Viited...3 1.2.1 EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon, emta-x-tee-liides.pdf...3 1.2.2 Ekspordi ja väljumise sõnumite

Rohkem

Microsoft Word - TIR-kon

Microsoft Word - TIR-kon 1 TIR-KONVENTSIOON TIR-KONVENTSIOONI PÕHITEKST, 1975 (SEALHULGAS SELGITAVAD MÄRKUSED JA KOMMENTAARID) Täiendused seisuga: 01.01.2012 TIR-MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO KONVENTSIOON (TIR-KONVENTSIOON,

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem