Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S"

Väljavõte

1 Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab andmeid, mis on saatelehe väljatrükil; 2) sõna jah veerus lahtri täitmise kohustuslikkus tähendab, et lahter on täitmiseks kohustuslik; 3) sõna ei veerus lahtri täitmise kohustuslikkus tähendab, et lahter on täitmiseks vabatahtlik; 4) sõnad jah/ei veerus lahtri täitmise kohustuslikkus tähendavad, et lahter on teatud juhtudel täitmiseks kohustuslik. Andmete kategooria Lahtri number Lahtri täitmise kohustuslikkus Lahtri nimetus Lahtri täitmise juhis Saatelehe üldandmed 1A* Jah Liik Klassifikaatorist valitakse saatelehe liik: A- või T- saateleht. 1B* Jah Profiil Klassifikaatorist valitakse saatelehe profiil. A-saatelehe profiilid: A1, kui lähetatakse aktsiisilattu; A2, kui lähetatakse aktsiisivabastusloa omanikule; A3, kui lähetatakse õhusõiduki või laeva pardale tavakorras; A4, kui saateleht esitatakse tagantjärele aktsiisikauba lähetamise kohta õhusõiduki pardale lennujaama territooriumil asuvast aktsiisilaost või kütuse lähetamise kohta laeva pardale kütusega tankimiskoha sadama territooriumil asuvast aktsiisilaost; A5, kui lähetatakse diplomaatidele või relvajõududele vastavalt aktsiisiseaduse 27 lõike 1

2 punktidele 1 ja 1 1 ; A6, kui eksporditakse aktsiisilaost viisil, et aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. T-saatelehe profiilid: T1, kui lähetatakse aktsiisilattu; T2, kui lähetatakse väljaspool aktsiisiladu asuvasse kohta; T3, kui teisest liikmesriigist väljaspool aktsiisiladu vastu võetud kaup antakse üle aktsiisiseaduse 34 1 tähenduses; T4, kui kaup lähetatakse kvaliteedi kontrollimiseks või kui lähetatakse täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni, samuti muu aktsiisivaba lähetus T-saatelehe alusel; T5, kui lähetatakse õhusõiduki või laeva pardale tavakorras; T6, kui saateleht esitatakse tagantjärele laeva või õhusõiduki pardale kütuse lähetamise kohta lennujaama või tankimiskoha sadama territooriumil asuvast aktsiisilaost; T7, kui eksporditakse aktsiisilaost viisil, et aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. 1C* Jah SNR 1I Jah/EI Varem maksustatud kaup Süsteemi poolt omistatud saatelehe number. Täitmiseks kohustuslik lahter T-saatelehe puhul. Klassifikaatorist valitakse: Ei, kui lähetatakse kaup, millelt tekib aktsiisi maksmise kohustus lähetamisel; Jah, kui lähetatakse kaup, millelt on aktsiisi maksmise kohustus täidetud või millelt on aktsiisi

3 maksmise kohustus tekkinud enne lähetamist. Kui saadetis sisaldab kaupa, mille puhul peaks märkima nii jah kui ei, valitakse klassifikaatorist vastavalt kumba kaupa on saadetises rohkem. Käesoleva lahtri andmetel tekivad eeltäidetud lahtrid aktsiisikauba liikide lõikes (lahter 17R), mida vajadusel täpsustatakse. 1D Jah Saatelehe esitamise aeg Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse saatelehe esitamise kuupäev ja kellaaeg. 1E Jah Sihtkoha järjekorranumber Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Esmase saatelehe sihtkoha järjekorranumber on 1, pärast iga sihtkoha muutmist suureneb järjekorranumber ühe ühiku võrra. 1F Jah/Ei Sihtkoha muutmise aeg Täidetakse automaatselt süsteemi poolt sihtkoha muutmisel. Märgitakse sihtkoha muutmise kuupäev ja kellaaeg. 1G Jah Hilisem sisestamine 72 Jah Esitatud üle X-tee 10A Jah Lähtekoha aktsiisikeskus Märgitakse, kas saateleht esitatakse tavakorras või asendustoiminguna tagantjärele. Klassifikaatorist valitakse: Ei, kui saateleht esitatakse tavakorras; Jah, kui saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 1 nimetatud juhul. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse: Ei, kui saateleht esitatakse tavakorras; Jah, kui saateleht esitatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse lähtekoha aktsiisikeskuse nimi.

4 Saatelehega seotud eelnev dokument 8A Jah Kogus liitrites 8B Jah Kogus kilogrammides 8C Jah Kogus tükkides 8D Jah Kogus 1000 tüki kohta 12A* Jah/Ei Eelneva dokumendi liik 12B* Jah/Ei Dokumendi viide Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse aktsiisikauba koguse koondandmed liitrites. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse aktsiisikauba koguse koondandmed kilogrammides. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse aktsiisikauba koguse koondandmed tükkides. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse aktsiisikauba koondandmed 1000 tükkides. Lahtrid 12A 12F on täitmiseks kohustuslikud, kui saatelehele eelnev dokument asub elektroonilises süsteemis, saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul või kui aktsiisikaup antakse aktsiisilaopidajale üle lähetaja juures üleandmisevastuvõtu aktiga. Klassifikaatorist valitakse: JVIS taotlus, kui lähetatakse järelevalve all olevat aktsiisikaupa; esl, kui aktsiisikaup antakse üle T-saatelehe alusel aktsiisiseaduse -s 34 1 sätestatud juhul; Ekspordideklaratsioon, kui toimub eksport aktsiisilaost ning aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija; Muu, kui alkoholi või tubakatoodete kohta koostatud saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul või kui aktsiisilaopidaja võtab aktsiisiga maksustamata kauba vastu selle lähetaja juures, kellel ei ole õigust aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses lähetada; Tankimisleht, kui saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul, ning saateleht on koostatud kütuse kohta. Märgitakse saatelehele eelneva dokumendi number.

5 Saatelehega seotud järgnev dokument Saatelehega seotud lisadokument 12C Jah/Ei Kuupäev 12F Jah/Ei Lisainfo 13A* Jah/Ei Järgneva dokumendi liik 13B* Jah/Ei Dokumendi viide 13C Jah/Ei Kuupäev 11A* Jah/Ei Lisadokumendi liik 11B* Jah/Ei Viide 11C* Jah/Ei Väljaandja 11D* Jah/Ei Kuupäev 11E Jah/Ei Fail 11F Ei Muu info Märgitakse saatelehele eelneva dokumendi koostamise kuupäev. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui saatelehele eelneva dokumendi liigiks on märgitud muu. Märgitakse dokumendi nimetus ja kirjeldus. Vajadusel märgitakse lisateave saatelehele eelneva dokumendi kohta. Lahtrid 13A 13F täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse Impordideklaratsioon, kui imporditud aktsiisikaup toimetatakse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija. Märgitakse saatelehele järgneva dokumendi number. Märgitakse saatelehele järgneva dokumendi koostamise kuupäev. Lahtrid 11A 11E on täitmiseks kohustuslikud, kui aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, osaliselt denatureeritud alkoholi, täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul vastavust tõendav sertifikaat, vastavusdeklaratsioon või nõuetele vastavuse analüüsiakt. Lisadokumendi liigi märkimiseks valitakse klassifikaatorist analüüsiakt, vastavussertifikaat või muu. Märgitakse lisadokumendi number. Märgitakse lisadokumendi väljaandja. Märgitakse lisadokumendi koostamise kuupäev. Laetakse vajadusel lisadokument. Analüüsiakt laetakse süsteemi lisadokumentide mooduli kaudu. Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud

6 Eelnevad/Järgnevad saatelehed 36 Jah/Ei Eelnev saateleht 37 Jah/Ei Jätkusaateleht lisateave. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui muudetakse A-saatelehe alusel lähetatud aktsiisikauba sihtkohta seoses aktsiisikauba vastuvõtmisega osaliselt või aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisega. Uuele saatelehele märgitakse eelneva saatelehe number. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt, kui muudetakse A-saatelehe alusel lähetatud aktsiisikauba sihtkohta seoses aktsiisikauba vastuvõtmisega osaliselt või aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisega. Eelnevale saatelehele märgitakse uue saatelehe number. Kaubasaatja 2A* Jah Aktsiisilaopidaja number 2B* Jah Nimi 2C* Jah/Ei Tänav 2D* Jah/Ei Maja number Märgitakse aktsiisilaopidaja number. Lahtrid 2B 2F täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse ettevõtja ärinimi ja juriidiline aadress. Tänava nimi ja maja number märgitakse selle olemasolul. Lahtrisse 2F märgitakse asustatud punkti nimi. 2E Jah Postiindeks 2F* Jah Linn Lähtekoht 3A* Jah Aktsiisilao number 3B Jah Nimi 3C* Jah/Ei Tänav Märgitakse selle aktsiisilao number, kust aktsiisikaup lähetatakse. Lahtrid 3B 3F täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse ettevõtja ärinimi ja aktsiisilao, kust kaup lähetatakse, asukoha aadress. Tänava nimi ja maja

7 3D* Jah/Ei Maja number 3E Jah Postiindeks 3F* Jah Linn 3K Ei Lähetaja majandustegevuse registreerimisnumber Kaubasaaja 5A* Jah/Ei Aktsiisilaopidaja number või kaubasaaja registrikood 5B* Jah/Ei Nimi 5C* Jah/Ei Tänav number märgitakse selle olemasolul. Aktsiisiseaduse 34 1 alusel vastu võetud kauba puhul märgitakse T-saatelehele selle aktsiisilao aadress ja number, mille kohta esitatavas aruandes kajastatakse väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikauba kogus. Kauba lähetamisel importimise kohast märgitakse importimise koha aadress. Lahtrisse 3F märgitakse asustatud punkti nimi. Märgitakse lähetaja registreerimise või tegevusloa number majandustegevuse registris. Lahter 5A on täitmiseks kohustuslik, kui aktsiisikauba vastuvõtjaks on aktsiisilaopidaja või Eesti äriregistris registrikoodi omav isik, asutus või ühing. Märgitakse: 1) aktsiisilaopidaja number, kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidaja; 2) äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood, kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik; 3) eksportija äriregistri kood, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija. Lahtritesse märgitakse ettevõtja ärinimi, asutuse nimi, organisatsiooni nimi või muu isikut identifitseeriv nimi ja juriidiline aadress. Tänava nimi ja maja

8 5D* Jah/Ei Maja number 5E Jah/Ei Postiindeks 5F* Jah/Ei Linn Aktsiisivabastustõend 6A* Jah/Ei Dokumendi number Aktsiisivabastusloa andmed 6B Jah/Ei Aktsiisivabastustõendi fail 6C Ei Lisainfo 6D* Jah/Ei Kaubasaaja aktsiisivabastuse loa number 6E* Jah/Ei Kauba asukoha aktsiisivabastuse loa number Sihtkoht 7A* Jah/Ei Aktsiisilao number 7B Jah/Ei Nimi 7C* Jah/Ei Tänav number märgitakse selle olemasolul. Laeva või õhusõiduki puhul märgitakse laeva või õhusõidukit käitava ettevõtja ärinimi ning laeva või õhusõiduki asukoha sadama või lennuvälja aadress. Lahtrisse 5F märgitakse asustatud punkti nimi. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup lähetatakse saajale käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendi alusel. Märgitakse käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendi number. Aktsiisivabastuse kohaldamisel tõendi alusel on tõendi üleslaadimine kohustuslik. Vajadusel märgitakse lisateave. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiiskaup lähetatakse aktsiisivabastuse loa alusel. Märgitakse aktsiisivabastuse loa number. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup toimetatakse aktsiisivabastuse loa omaniku valdusest aktsiisilattu. Märgitakse selle isiku aktsiisivabastuse loa number. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilattu. Märgitakse selle aktsiisilao number, kuhu kaup lähetatakse. Lahtrid 7B 7F on täitmiseks kohustuslikud, kui kaup lähetatakse laeva või õhusõiduki pardale või aktsiisilattu. Lahtrisse märgitakse ettevõtja ärinimi. Laeva puhul märgitakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber selle olemasolul või muu tunnus.

9 Lähetamise aeg ja kaubaarve andmed 7D* Jah/Ei Maja number 7E Jah/Ei Postiindeks 7F* Jah Linn 24 Jah/Ei Tegelik/Järgmine saaja 9A* Jah Viitenumber 9B* Jah/Ei Arve number 9C* Jah/Ei Arve kuupäev 9D* Jah/Ei Lähtekohaliik Märgitakse selle aktsiisilao aadress, kuhu kaup lähetatakse. Lahtrid 7C 7F on täitmiseks kohustuslikud, kui aktsiisikaup lähetatakse kaubasaaja aadressiks märgitust erinevale aadressile. Lahtrisse 7F märgitakse asustatud punkti nimi. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui T-saatelehe alusel lähetatud kaup suunatakse uuele saajale, sest esialgne kaubasaaja võttis kauba vastu osaliselt või keeldus kauba vastuvõtmisest. Märgitakse uue kaubasaaja nimi ja aadress. Märgitakse viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist aktsiisilaopidaja raamatupidamises või laoarvestuse eristada. Paragrahvi 2 lõikes 5 sätestatud juhul märgitakse lahtrisse aktsiisikauba lähetaja antud number saatelehe väljatrükile. Täitmiseks kohustuslik lahter kaubaarve või muu taolise dokumendi olemasolul. Märgitakse kaubaarve number. Kaubaarve puudumisel märgitakse aktsiisikauba lähetamisel väljastatava muu dokumendi number või selle identifitseerimist võimaldav viide. Koondsaatelehe esitamisel ei ole arvete numbrite märkimine kohustuslik. Täitmiseks kohustuslik lahter kaubaarve või muu taolise dokumendi olemasolul. Märgitakse kaubaarve koostamise kuupäev. Kaubaarve puudumisel märgitakse aktsiisikauba lähetamisel väljastatava muu dokumendi koostamise kuupäev. Koondsaatelehe esitamisel ei ole arvete kuupäevade märkimine kohustuslik. Täitmiseks kohustuslik lahter kauba lähetamisel aktsiisilattu A-saatelehe alusel. Märgitakse koht, kust

10 9E* Jah Lähetamise kuupäev 9F* Jah/Ei Lähetamise kellaaeg Vedaja 15* Jah Vedaja liik 15A* Jah/Ei Vedaja registrikood 15B* Jah/Ei Nimi 15C* Jah/Ei Tänav 15D* Jah/Ei Maja number kaup lähetatakse aktsiisilattu. Klassifikaatorist valitakse aktsiisiladu, importimise koht või aktsiisivabastuse loa omanik. Märgitakse kauba lähetamise kuupäev. Täitmiseks kohustuslik lahter, välja arvatud koondsaatelehe puhul. Märgitakse aktsiisikauba lähetamise kellaaeg. Märgitakse veo teostaja. Klassifikaatorist valitakse, kas vedu teostab kaubasaatja, kaubasaaja või muu isik. Lahtrid 15A 15F on täitmiseks kohustuslikud, kui vedajaks on märgitud muu isik. Märgitakse vedu teostava ettevõtja äriregistri kood, ettevõtja ärinimi ja juriidiline aadress. Tänava nimi ja maja number märgitakse selle olemasolul. Lahtrisse 15F märgitakse asustatud punkti nimi. 15E Jah/Ei Postiindeks 15F* Jah/Ei Linn Veovahend 16A* Jah Veovahendi liik 16B* Jah/Ei Lisainfo 16F* Jah/Ei Tõkendite tunnus 16I* Ei Tõkendi lisainfo Märgitakse veovahendi liik. Klassifikaatorist valitakse konteiner, sõiduk, haagis, veduk, torujuhtmed või muu. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui veovahendiks on märgitud muu. Märgitakse veovahendit identifitseerida võimaldavad andmed. Täitmiseks kohustuslik lahter tõkendite olemasolul. Märgitakse nende tunnused. Vajadusel märgitakse lisainfo tõkendite kohta.

11 16D* Jah/Ei Veovahendi registreerimisnumber 16E Jah/Ei Veovahendi riiklik kuuluvus 16J Jah/Ei Veovahendi muutmise põhjus Kauba info 17A* Jah Kauba järjekorranumber 17AB Ei Kauba viitenumber 17B Jah Aktsiisikaup 17C* Jah Aktsiisikauba liik Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab olema registreeritud. Märgitakse veovahendi registreerimisnumber. Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi puhul, mis peab olema registreeritud. Klassifikaatorist valitakse selle riigi nimi, kus veovahend on registreeritud või muul viisil arvel. Täitmiseks kohustuslik lahter veovahendi muutmisel veo ajal. Märgitakse veovahendi muutmise põhjendus. Täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Igale kaubale või kaubagrupile omistatakse järjekorranumber. Märgitakse vajadusel aktsiisikauba number, mille omistab kaubale ettevõtja. Märgitakse aktsiisikauba liik. Klassifikaatorist valitakse alkohol, tubakas või kütus sõltuvalt, mis kaupa lähetatakse. Märgitakse alkoholi, tubaka või kütuse liik. Alkoholi puhul valitakse klassifikaatorist vein kuni 6%, vein üle 6%, õlu, õlu (soodus), kääritatud jook kuni 6%, kääritatud jook üle 6%, vahetoode, muu alkohol, piiritus, denatureeritud alkohol või esteraldehüüdfraktsioon. Tubakatoodete puhul valitakse klassifikaatorist sigaret, sigarillo, sigar, suitsetamistubakas, tubakavedelik, tubaka tahke aseaine või muu alternatiivne tubakatoode. Kütuse puhul valitakse klassifikaatorist bensiin, bensiini komponendid, petrooleum, petrooleumi komponendid, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, diislikütuse komponendid, lennukibensiin, kerge kütteõli, raske kütteõli aktsiisiseaduse 66 lõike 8 ja lõike 8 1 tähenduses, raske kütteõli komponendid

12 17C_1 Jah/Ei Denatureeritud alkoholi tüüp 17D* Jah Kauba kirjeldus 17E* Jah KN kood 17F* Jah Kogus aktsiisiseaduse 66 lõike 8 ja lõike 8 1 tähenduses, põlevkivikütteõli aktsiisiseaduse 66 lõike 9 ja lõike 9 1 tähenduses, vedelgaas, mootorivedelgaas, vedel põlevaine, biokütus KN , , või muu biokütus. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse denatureeritud alkoholi. Klassifikaatorist valitakse osaliselt või täielikult denatureeritud alkoholi puhul vastavalt kas denatureeritud osaliselt või denatureeritud täielikult. Märgitakse toote nimetus ja müügipakendi maht. Näiteks viin Viru Valge, 0,5 liitrit või sigaretid Bond, 20 tk pakis jmt. Märgitakse kauba kombineeritud nomenklatuuri kood. Kood valitakse klassifikaatorist. Märgitakse kauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites, täpsusega kaks kohta pärast koma, mõõdetuna 20 C juures. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse liitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus kilogrammides. Kütuse kogus märgitakse liitrites või kilogrammides temperatuuril 15 C vastavalt sellele, kas aktsiisimäära ühik põhineb kilogrammidel või liitritel. T-saatelehe puhul märgitakse kütuse kogus täiendavalt ka liitrites ilma teisendamata temperatuurile 15 C. 17G* Jah Koguse ühik Aktsiisikauba koguse ühikuks valitakse klassifikaatorist liiter, kilogramm, tükk või 1000 tükki

13 sõltuvalt aktsiisimäära ühikust. 17I* Jah/Ei Netomass Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17F on kütuse kogus märgitud liitrites. Märgitakse nimetatud kütuse kogus kilogrammides. 17J* Jah/Ei Alkoholi etanoolisisaldus Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi puhul. Märgitakse alkoholi etanoolisisaldus. 17K* Jah/Ei Tootja partii tähisus Täitmiseks kohustuslik lahter alkoholi ja tubakatoodete tootjapoolse partii tähistuse olemasolul. Märgitakse alkoholi ja tubakatoodete tootjapoolne partii tähistus. 17L* Jah/Ei Diislikütuse liik Täitmiseks kohustuslik lahter diislikütuse puhul. Klassifikaatorist valitakse: suvine, kui diislikütus on suvine; talvine, kui diislikütus on talvine. 17M* Jah/Ei Bensiini oktaaniarv Täitmiseks kohustuslik lahter bensiini puhul. Märgitakse bensiini oktaaniarv uurimismeetodil RON (research octane number). 17O* Ei Kauba lisainfo Vajadusel märgitakse kauba kohta täiendav informatsioon. 17R Jah/Ei Varem maksustatud kaup Täitmiseks kohustuslik lahter T-saatelehe puhul. Klassifikaatorist valitakse: Ei, kui lähetatakse kaup, millelt tekib aktsiisi maksmise kohustus lähetamisel; Jah, kui lähetatakse kaup, millelt on aktsiisi maksmise kohustus täidetud või millelt on aktsiisi maksmise kohustus tekkinud enne lähetamist.

14 17X Jah/Ei Kütusesarnase toote kasutamine 17U Jah/Ei Aktsiisilattu tagasi võetud kogus 17I_4 Jah/Ei Aktsiisilattu tagasi võetud kogus (netomass) Lahter on eeltäidetud sõltuvalt märkest lahtris 1I. Eeltäidetud lahtri andmeid muudetakse vajadusel aktsiisikauba liigi lõikes. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lähetatakse kuni üheliitrisesse müügipakendisse villitud kütusesarnast toodet. Märgitakse toote kasutamise otstarve valides klassifikaatorist mõeldud kasutamiseks mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina või ei ole mõeldud kasutamiseks mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui aktsiisikauba lähetaja suunab saaja poolt vastu võtmata jäänud kauba tagasi aktsiisilattu, kust see lähetati. Lahtrisse märgitakse aktsiisilattu tagasi võetud aktsiisikauba kogus vastavalt lahtris 17F märgitud aktsiisikauba ühikule. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui lahtris 17U on kütuse kogus märgitud liitrites. Lahtrisse märgitakse nimetatud kütuse kogus kilogrammides. Pakendi info 17_2A* Jah Müügipakendi liik Märgitakse müügipakendi liik, selle puudumisel muu pakendi liik. Pakendamata kauba puhul tehakse märge pakendamata kauba kohta. 17_2B* Jah/Ei Müügipakendite arv Täitmiseks kohustuslik lahter, kui kaup on pakendatud. Märgitakse müügipakendite arv vastavalt liigile. Müügipakendi puudumisel märgitakse muu pakendi arv. Tubakatoodete maksumärkide andmed 17_4A Jah/Ei Tubaka maksumärgi kood Täitmiseks kohustuslik lahter, kui tubakatoode on maksumärgistatud.

15 Alkoholi maksumärkide andmed 17_4B* Jah/Ei Tubakatoodete maksimaalne jaehind 17_4C Jah/Ei Maksumärgi liigitunnus 17_4D Jah/Ei Kogus pakendis 17_4E Jah/Ei Maksumärkide kogus 17ZA Ei MAIS toimingu number 17_5A Ei Maksumärkide vahemiku algus 17_5B Ei Maksumärkide vahemiku lõpp 17_5C Ei Maksumärkide kogus Täitmiseks kohustuslik lahter müügipakendisse pakendatud ja maksumärgistatud sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul. Märgitakse sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind. Täitmiseks kohustuslik lahter sigarettidest erinevate maksumärgistatud tubakatoodete puhul. Märgitakse maksumärgi liik valides klassifikaatorist: A, kui lähetatakse suitsetamistubakat; B, kui lähetatakse sigarettides kasutatavat suitsetamistubakat; C, kui lähetatakse nikotiiniga tubakavedelikku; D, kui lähetatakse sigarillosid; E, kui lähetatakse tubaka tahket aseainet; G, kui lähetatakse sigareid; H, kui lähetatakse nikotiinita tubakavedelikku; K, kui lähetatakse muud alternatiivset tubakatoodet. Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. Märgitakse tubakatoodete kogus müügipakendis. Täitmiseks kohustuslik lahter tubakatoodete puhul. Märgitakse maksumärkide arv. Märgitakse MAIS süsteemi antud maksumärkide lähetamise toimingu number, kui lähetatakse maksumärgistatud alkoholi. Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrite vahemiku alguse number. Maksumärgistatud alkoholi lähetamisel märgitakse alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrite vahemiku viimane number. Märgitakse alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide arv

16 Kaubaga seotud eelnev dokument 17_9A Jah/Ei Eelneva dokumendi liik 17_9B Jah/Ei Viide 17_9C Jah/Ei Kuupäev 17_9E Jah/Ei Kauba järjekorranumber 17_9F Jah/Ei Lisainfo Lahtrid 17_9A 17_9E on täitmiseks kohustuslikud, kui saatelehele eelnev dokument asub elektroonilises süsteemis, saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul või kui aktsiisikaup antakse aktsiisilaopidajale üle lähetaja juures üleandmisevastuvõtu aktiga. Klassifikaatorist valitakse: JVIS taotlus, kui lähetatakse järelevalve all olevat aktsiisikaupa; esl, kui aktsiisikaup antakse üle T-saatelehe alusel aktsiisiseaduse -s 34 1 sätestatud juhul; Ekspordideklaratsioon, kui toimub eksport aktsiisilaost ning aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija; Muu, kui alkoholi või tubakatoodete kohta koostatud saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul või kui aktsiisilaopidaja võtab aktsiisiga maksustamata kauba vastu selle lähetaja juures, kellel ei ole õigust aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses lähetada; Tankimisleht, kui saateleht esitatakse tagantjärele 18 lõikes 2 nimetatud juhul, ning saateleht on koostatud kütuse kohta. Märgitakse eelneva dokumendi number. Märgitakse eelneva dokumendi koostamise kuupäev. Märgitakse kauba järjekorranumber eelneval dokumendil. Täitmiseks kohustuslik lahter, kui saatelehele eelneva dokumendi liigiks on märgitud muu. Märgitakse dokumendi nimetus ja kirjeldus. Vajadusel märgitakse

17 Kaubaga seotud järgnev dokument Kaubaga seotud lisadokument 17_10A Jah/Ei Järgneva dokumendi liik 17_10B Jah/Ei Dokumendi viide 17_10C Jah/Ei Kuupäev 17_10E Jah/Ei Kauba järjekorranumber 17_8A* Jah/Ei Lisadokumendi liik 17_8B* Jah/Ei Viide 17_8C* Jah/Ei Väljaandja 17_8D Jah/Ei Kuupäev 17_8E Jah/Ei Fail 17_8F Ei Muu info lisateave saatelehele eelneva dokumendi kohta. Lahtrid 17_10A 17_10E täidetakse automaatselt süsteemi poolt. Märgitakse Impordideklaratsioon, kui imporditud aktsiisikaup toimetatakse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija. Varude teade märgitakse, kui saatelehe vormistamisele järgneb varude teate koostamine. Märgitakse järgneva dokumendi number. Märgitakse järgneva dokumendi koostamise kuupäev. Märgitakse kauba järjekorranumber järgneval dokumendil. Lahtrid 17_8A 17_8E on täitmiseks kohustuslikud, kui aktsiisiseaduse või muu seaduse alusel on nõutav kütuse, osaliselt denatureeritud alkoholi, täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni puhul vastavust tõendav sertifikaat, vastavusdeklaratsioon või nõuetele vastavuse analüüsiakt. Lisadokumendi liigi märkimiseks valitakse klassifikaatorist analüüsiakt, vastavussertifikaat või muu. Märgitakse lisadokumendi number. Märgitakse lisadokumendi väljaandja. Märgitakse lisadokumendi väljastamise kuupäev. Laetakse lisadokument. Vajadusel märgitakse lisadokumendiga seotud lisateave.

18 Esitaja 19A Jah Esitaja nimi 19B Jah Esitaja isikukood Lahtrid 19A 19D täidetakse automaatselt süsteemi poolt. 19C Jah Esindatav ettevõte 19D Jah Esindatava ettevõtte registrikood B* Vastuvõtutõend (vabatekstiväli käsitsi täitmiseks) Kaubasaatja sisestab vastuvõtuteate süsteemi SADHES Lahter on täitmiseks kohustuslik aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamisel asendustoimingu rakendamisel. Märgitakse andmed aktsiisikauba vastuvõtmise kohta vastavalt aktsiisikauba vastuvõtmise teatises nõutavale. Kui aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja on omavahel kokku leppinud taasesitamist võimaldaval viisil, et aktsiisikauba lähetaja võtab kohustuse esitada aktsiisikauba vastuvõtmise teatis SADHESis käesolevas määruses sätestatud juhtudel, teeb aktsiisikauba vastuvõtja lahtrisse märke vastava kokkuleppe kohta.

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RT I 2002, 8, 44 Riigisaladusele

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mari Paalimaa AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE MÕJUD ALKOHOLITURU ARENGUTELE TAASISESEISVUNUD EESTIS Lõputöö Juhendaja: Enno Puhm, MSc Kaasjuhendaja: Uno Silberg, PhD Tallinn

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem